5.
diel série
Poznaj
a
odovzdaj
AKO SVEDČIŤ O SVOJEJ VVIERE
IERE
DR. BILL BRIGHT
Kresťan a svedectvo
Nie je nič vzrušujúcejšie a duchovne prínosnejšie v živote ako svedectvo o Ježišovi iným
ľuďom. Tisíckam kresťanom po celom svete
kladiem dve otázky a ich odpovede sú vždy
rovnaké, nezávisle od toho, koho som sa pýtal. Moja prvá otázka je: Aký je najdôležitejší
zážitok v tvojom živote? Všetci bez výnimky
mi na to odpovedajú: „Spoznanie Krista ako
svojho Spasiteľa.“ Potom sa ich opýtam: Aká
je najdôležitejšia vec, ktorú môžeš ty urobiť,
aby si pomohol inému človeku?“ Na to opäť
všetci odpovedajú rovnako: „Pomôcť mu spoznať Krista.“
Som presvedčený, že ak si kresťan, odpovedal by si na tieto otázky podobne. Aké je však
smutné, že napriek tomu tak málo veriacich
svedčí o svojej viere iným! Ak si ako väčšina
dnešných kresťanov, ešte nikdy si nikoho nepriviedol ku Kristovi. Možno by si aj chcel
a vo svojom srdci cítiš, že ťa k tomu Boh povoláva, v čom je teda problém?
Ako svedčiť o svojej viere s. 1
Návod z Písma
Chcel by som sa s tebou podeliť o návod, ktorý nám predkladá samotná Biblia a ktorý ti
môže zmeniť život. Som si istý, že ak sa budeš
dôsledne riadiť týmito krokmi, prežiješ naplnený život a pri svedectve budeš prinášať toľko ovocia pre Boha ako ešte nikdy predtým.
Po prvé, musíš mať istotu, že si kresťanom:
že si prijal Ježiša Krista ako svojho Pána
a Spasiteľa. Po druhé, uisti sa, že neprechovávaš vo svojom živote žiadny nevyznaný
hriech, a po tretie, buď naplnený Duchom
Svätým.
Po štvrté, priprav sa na svedectvo o svojej
viere v Ježiša. Ďakujem Bohu za to, ako si
využíva teologické semináre, biblické školy
a podobné kresťanské inštitúcie. Avšak na to,
aby ťa Boh použil, nepotrebuješ dlhé roky štúdia. Nie každý má dar evanjelizovať. Každý veriaci je však povolaný „konať dielo zvestovateľa evanjelia“.1 Všetci máme výsadu a zodpovednosť byť svedkami pre nášho úžasného
Pána Ježiša. Kristovo Veľké poslanie zaznamenané v Matúšovi 28, 18-20 platí pre všetkých
kresťanov, teda aj pre teba.2
Tvojou zodpovednosťou je len, aby si prebýval
v Kristovi – umožnil si mu riadiť tvoj život, chodiť v tvojom tele, myslieť tvojou mysľou, milovať tvojím srdcom a hovoriť tvojimi perami. Ak
mu to umožníš, on bude ten, kto zmení životy
ľudí. Ty máš len zostávať v ňom ako ratolesť na
viniči a on prostredníctvom teba prinesie ovocie. Našou zodpovednosťou je nasledovať Krista. Jeho zodpovednosťou je urobiť z nás rybárov ľudí.
Tu na zemi Boh nemá iné pery než tie naše,
nemá iné nohy než naše, nemá iné ruky než
naše. Boh si vybral ľudí a nie anjelov, aby získali svet pre Krista, a ak mu budeme poslušní,
použije si nás. Na to sa môžeme spoľahnúť.
Modli sa
Po piate, modli sa. Podľa svätého Božieho slova, ak poprosíš o čokoľvek, čo je v zhode s jeho
vôľou, on ťa počuje a odpovie ti.3 Chceš, aby
tvoji najbližší, priatelia a známi prišli ku Kristovi? Prihováraj sa za nich u Boha. Nasleduj príklad nášho Pána, ktorý sa modlil takto:
„Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí
skrze ich slovo uveria vo mňa.“4
Kedysi som až plakal, keď som sa modlieval za
svojich milovaných a prosíkal som ich, aby
odovzdali svoj život Ježišovi. Potom som si jedného dňa uvedomil, že Boh nechce, aby zahynuli – miluje ich predsa viac než ja! Práve tak,
ako sa Ježiš modlil, aby Duch Svätý pracoval
5.
diel série
Poznaj
a
odovzdaj
v živote jeho učeníkov, tak sa i ty môžeš modliť, aby Duch Svätý usvedčil neveriacich a dal
im silnú túžbu po Božích cestách. Písmo sľubuje:
„Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa
niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce,
aby sa všetci dali na pokánie.“5
Hoci Boh nechce, aby niekto zahynul, jeho
plán a načasovanie sa nie vždy zhodujú s tým
tvojím. Ďalej mu dôveruj a ďakuj za spasenie
aj duchovný rast tých, ktorých ti dal na srdce,
aby si sa za nich modlil.
Urob si modlitebný zoznam alebo si zaveď
modlitebný denník a modli sa menovite za
konkrétnych nekresťanov a kresťanov a ich
potreby. Keď Boh vypočuje tvoje modlitby,
zaznač si dátum a opíš, ako Boh odpovedal.
Za krátky čas budeš mať záznam Božej vernosti, čo povzbudí a posilní tvoju vieru a vieru
iných.
Choď a hovor
Ako svedčiť o svojej viere s. 2
Po šieste, choď a zvestuj ľuďom evanjelium.
Nečakaj na nich, že sami prídu za tebou.
Choď za nimi ty. Jedna z najväčších prekážok
pri svedčení je urobiť prvý krok. Kresťania
majú rôzne výhovorky: „Som príliš zaneprázdnený“, alebo „Čakám, kým ku mne Duch
Svätý niekoho privedie“. Nemusíme čakať,
aby nás Duch „viedol“. Pán Ježiš Kristus nám
predsa už prikázal, aby sme šli a hovorili dobrú zvesť všetkým ľuďom.
Po siedme, hovor o Ježišovi. Pavol povedal:
„Tohto Krista aj vám zvestujeme... napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý
v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti.“6 Nehovor iba o povrchných veciach,
ako je počasie, šport, politika či biznis, len ak
sa potrebujete trochu zoznámiť a „nájsť spoločnú reč“. Modli sa a očakávaj, že Boh ti
umožní rozhovor obrátiť na jeho Syna.
Zrelé ovocie
Keď budeš ľuďom rozprávať o Spasiteľovi,
zistíš, že mnohí z nich sú pripravení prijať ho
hneď, ako sa s nimi prvýkrát porozprávaš. Iní
možno budú musieť trochu „dozrieť“. K ľuďom, ktorým svedčíš, pristupuj citlivo.
Ako mladý chlapec som často chodieval do
strýkovho broskyňového sadu. Vždy sme oberali len zrelé broskyne, zelené sme nechali tak.
O dva dni neskôr sme sa potom vrátili k tým
istým stromom a pozbierali sme tie, ktoré medzitým dozreli. Stále sme nachádzali ďalšie
a ďalšie zrelé broskyne. Tak je to aj v našom
svedectve o Kristovi. Musíme byť k ľuďom citliví. Tí, ktorí sú zrelí na úrodu, ochotne prijmú
Krista; iní – ako zelené ovocie – ešte nebudú
pripravení.
Nehádaj sa s tými, ktorí ešte nie sú pripravení.
Neotravuj ich, nezastrašuj a netlač ich do toho,
aby „urobili rozhodnutie pre Krista“. Daj im
niečo vhodné na čítanie (napr. brožúrku Chcel
by si spoznať Boha osobne? alebo knihu Viac
ako tesár) a rozlúč sa s nimi. Modli sa za nich
a ak ti na to Pán dá príležitosť, znovu sa s nimi
porozprávaj. Avšak ďalej hľadaj tých, ktorí sú
už zrelí na žatvu. Sú všade okolo teba. Tisíce,
dokonca milióny ľudí, ktorým Duch Svätý už
pripravil srdce, čakajú na prijatie Krista.
Mnohí ľudia prejavujú voči Bohu odpor
a nechcú mať nič spoločné s náboženstvom.
Ale keď im začneš hovoriť o Ježišovi, reagujú
pozitívne. Spomínam si na taxikára v Austrálii,
ktorý mi povedal: „Na náboženstvo som sa
vykašľal počas druhej svetovej vojny. Nechcem
mať nič spoločné s Bohom, ktorý dovolí ľuďom, aby sa navzájom zabíjali.“
„Počkajte chvíľu,“ povedal som. „Obviňujete
Boha z niečoho, za čo je zodpovedný človek.
To zlo v človeku – jeho hriech – ho vedie
k tomu, aby nenávidel, kradol a vraždil.“ Vysvetlil som mu rozdiel medzi náboženstvom,
ktoré je ľudským hľadaním Boha, a kresťanstvom, v ktorom sa samotný Boh zjavil človeku
v Kristovi. Ako som mu hovoril o Kristovi, celý
jeho postoj sa zmenil. Po chvíli povedal, že by
sa so mnou chcel modliť a prijať Krista.
Vždy vyzvi ľudí, ktorým svedčíš, aby pozvali
Spasiteľa do svojho života. Prakticky „neevanjelizujeme“ dovtedy, kým nedáme ľuďom možnosť zareagovať na evanjelium. Ak je to možné, používaj nejaký nástroj, ako napríklad brožúrku Chcel by si spoznať Boha osobne? Pomôže ti v tom, aby bola tvoja prezentácia evanjelia jednoduchá a zrozumiteľná, a pomocou nej
môže potom daný človek ďalej svedčiť svojej
rodine alebo priateľom. Už mnohí noví kresťania takýmto spôsobom priviedli svojich blízkych k Bohu hneď po svojom obrátení.
5.
diel série
Poznaj
a
odovzdaj
Očakávaj výsledky
1
Po ôsme, keď budeš ľuďom hovoriť o Ježišovi,
očakávaj, že zareagujú – nie na základe akéhosi pozitívneho myslenia, ale na základe
svojho poznania Boha, jeho lásky, zvrchovanosti, moci a zasľúbenia, že nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa dali všetci na pokánie.
Mnohí kresťania pristupujú k ľuďom s očakávaním, že sa iste nebudú chcieť stať kresťanmi. Svojím negatívnym postojom však nevedomky odradia aj tých, ktorí už cítia potrebu
spoznať Krista. Povzbudzujem ťa, aby si očakával, že Boh už pripravil srdcia ľudí, a zistíš,
že to naozaj urobil.
Myslím si, že jedným z najväčších klamstiev
všetkých čias je prevládajúci názor medzi
kresťanmi, že ľudia Boha nechcú. Kresťanský
svet žije v ilúzii, že ľudia nezareagujú na
evanjelium o našom Spasiteľovi. Po viac ako
50 rokoch ohlasovania Krista miliónom ľudí
individuálne aj v malých i veľkých skupinách,
môžem s istotou povedať, že Duch Svätý vyvolal hlad po Bohu v srdciach veľkého počtu
ľudí po celom svete.
Ak od nich chceme, aby si priznali túto potrebu a prijali Ježiša ako svojho Spasiteľa, musíme
k nim správne pristupovať. Nechcú náboženstvo. Mnohí z nich v tomto bode nechcú mať
nič spoločné ani s cirkvou. Nezaujímajú ich
marginálne duchovné záležitosti a cirkevné
rituály, zaujíma ich Ježiš! Ak im s láskou
a v moci Ducha Svätého poukážeme na Ježiša,
mnohí prijmú jeho lásku a odpustenie.
Ako svedčiť o svojej viere s. 3
Poznámky
Keď svedčíš o Kristovi, očakávaj výsledky. Ale
pamätaj, že tvojou zodpovednosťou je jednoducho prezentovať evanjelium. Pritiahnuť
ľudí k sebe je Božia zodpovednosť, nie tvoja.
V Hlase pre Krista úprimne veríme a zdôrazňujeme, že „úspech vo svedectve znamená
byť iniciatívny, v moci Ducha Svätého svedčiť
o Kristovi a výsledky ponechať na Boha.
Veríš tomu, že ak sa budeš držať týchto biblických krokov, budeš mať pravidelne výsadu
privádzať ľudí k Bohu prostredníctvom svojho
svedectva? Môžem ťa uistiť, že ich dodržiavanie umožní tebe aj každému inému kresťanovi byť plodným svedkom na každodennej báze. Náš život tu na zemi neponúka žiadne iné
dobrodružstvo, ktoré by bolo porovnateľné
s privádzaním ľudí k Ježišovi.
2
3
4
5
6
2. Timotejovi 4, 5
Matúš 28, 18-20: „Ježiš pristúpil a povedal im:
Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo
všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i
Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“
1. Jána 5, 14-15
Ján 17, 20
2. Petra 3, 9; 1. Timotejovi 2, 4
Kolosanom 1, 28 (Nádej pre každého)
Spracované podľa: How to Be a Fruitful Witness ©
1971, 1998 by Bill Bright, NewLife Publications,
Campus Crusade for Christ.
Slovenská verzia: Ako svedčiť o svojej viere © 2003,
Hlas pre Krista. Všetky práva vyhradené. Použité
s povolením.
Dr. Bill Bright bol zakladateľom medzinárodnej misijnej
organizácie Campus Crusade
for Christ (na Slovensku Hlas
pre Krista).
Download

(nájdeš ho TU).