1
T.C.
Namık Kemal Üniversitesi
8.SPOR ŞENLİĞİ
YARIŞMA KİTAPÇIĞI
31 Mart-23 Mayıs 2014
İLETİŞİM
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi Spor Kompleksi 59030 Merkez / TEKİRDAĞ
Telefon :(0282) 250 1629
Email : [email protected]
T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2
8.SPOR ŞENLİĞİ YARIŞMA TALİMATI
1.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde: 1
Bu Talimatın amacı, Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul spor takımlarının kendi aralarında
oynayacakları, müsabakaları, tescili belirlenmiş özel kurallar ile uluslar arası kural ve usullere uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu
müsabakalarda oynayacak sporcuların ve takımların değişen kurallara göre müsabaka kuralları, eleme yükselme ve diğer konularla ilgili statü
ve kurallarını belirlemektir.
Kapsam:
Madde: 2
Bu talimat, Namık Kemal Üniversitesinin 6. Spor Şenliği spor faaliyetlerine katılan idareci, antrenör ve sporcuları kapsar.
Dayanak:
Madde: 3
Bu Talimat; Resmi Gazetelerde yayımlanan Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Futsal, Yüzme ve Bilardo müsabaka yönetmelikleri ve
kurallara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
Organizasyon Komitesi: Başkanlığını Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Adına Rektör Yardımcısının yaptığı komiteyi,
Teknik Kurul: Başkanlığını Rektör Yardımcısının yaptığı, Teknik konularda donanımlı akademisyenlerden oluşan kurulu,
SKSD: Organizasyonun merkezinde bulunan Rektörlüğe bağlı Salık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,
Spor Şube: SKSD adına organizasyonu yapan ve takip eden birimini ifade eder.
2.BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
Organizasyonlar:
Madde: 5
Namık Kemal Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların o yarıyıl için resmi kayıtlı öğrencileri ile katılacağı
yarışmalardır. Yarışmalar Futsal (Erkek), Basketbol (Erkek), Voleybol(Erkek-Bayan),
Masa Tenisi (Erkek), Yüzme (Erkek-Bayan), Bilardo (Erkek) kategorilerinde düzenlenecektir.
3
Organizasyon Komitesinin Görevleri:
Madde: 6
1-Spor faaliyetlerinde yer alacak spor branşlarını belirlemek, bu branşlarda şenliklere katılacak olan takımları küme ve gruplara ayırmak,
program ve fikstürü tanzim ederek kura çekimi yapmak ve yarışma takvimini belirleyerek, yarışacak kurumun yöneticilerine bildirmek.
2-Zorunlu nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili spor dalı yönetmenliklerine göre ertelemek. (yarışma saatinde erteleme
kararı yalnızca hakeme aittir), ancak yarışmaların devamı sırasında doğacak anormal
hallerde yarışmanın bazılarının iptali veya başka bir yerde sonuçlandırılması hususunda Organizasyon Komitesi tam yetki ile hareket eder.
3-Yarışma programlarının herhangi bir nedenle uygulanmaması halinde, ertelenmiş programların gün ve saatlerini, yarışması olan kurum
yöneticileri ile ilgililerine bildirmek.
4-Yarışmalara hakem temin etmek.
5-Yarışma sonuçlarını onaylamak ve ilgililere duyurmak.
6-Komitenin görev süresi organizasyon bitiminde son bulur.
Teknik Yürütme Komitelerinin Görevleri:
Madde: 7
1-Yarışmalar için kurumlardan gelen onaylı sporcu listelerinde gerekli incelemelerde bulunmak,
2-Yarışmalarda çıkan idari ve teknik anlaşmazlıkları, yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,
3-Yarışmalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenlemek, protokolü belirleyerek, ödüllerin dağıtılmasını sağlamak.
4-Hakemlerin ve gözlemcilerin raporlarını incelemek, cezayı gerektiren konularda ilgililerin savunmalarını almak ve diğer belgelerle birlikte
tedbirli veya tedbirsiz olarak Organizasyon Komitesine sevkini sağlamak,
5-Müsabakalar sırasında tesislere zarar veren takımların, verdikleri zararı ve bedelini yazılı tutanakla tespit etmek, bu zararın ilgili
kurumlarca karşılanmasını sağlamak üzere Organizasyon Komitesine rapor etmek.
Yürütme Komitesince aşağıda belirtilen cezalar verilebilir veya Organizasyon Komitesine teklif edilebilir.
Yarışmalarda olay çıkaran, ihraç edilen sporcu veya idarecilerin;
a.Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına,
b.Organizasyon süresince oynamamasına,
c.Takımın bir sonraki müsabakalarda yarışmamasına karar verebilir,
d.Bir sonraki yıl faaliyetlere alınmamasını,
e.Olayla ilgili kurumuna bilgi verilmesini teklif edebilir.
Organizasyonlara Katılma Şartları Ve İstenen Belgeler:
Madde: 8
1.Kurumlar Rektörlük tarafından gönderilen Katılım Formuna hangi spor dallarına katılacaklarını bildirirler. Ayrıca, kurumdan bildirdikleri
yarışmaya mazeretsiz katılamayacak takımlar ceza kuruluna sevk edilirler.
2.Yarışmalara kurumun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olup Fakülte, Yüksekokul ve Yüksekokulu tarafından birimini temsil etme yetkisi
verilen öğrenciler katılabilir.
3.Bir sporcu yarışmalarda ancak bir birimi temsil edebilir.
4. SKSD başkanlığı tarafından birimlere gönderilen ve birimlerce onaylanıp doktor sporcuların da doktor kontrolünden geçtiğini gösteren ve
Tüm Turnuva boyunca değiştirilemeyecek olan onaylı Spor Şenliği Kafile İsim Listeleri turnuvanın ilgili kategori ilk maçından önce öğrenci
onaylı kimlik belgelerinden oluşan evrak zarfını teslim etmelidir.
5.Her takım, turnuva boyunca geçerli olacak kadrolarındaki Sporcu, Antrenör, İdareci ve diğer görevlileri gösteren Kafile İsim Listelerini
dahil oldukları kategorideki ilk müsabaka günü ve saatinde vermek zorundadırlar. Takımlar, bu listeye sporcu olarak listede bulunan fazla
boşluklar sayısında öğrenci ismi yazabilirler. Ancak müsabakaya çıkarken bu listede yer alan isimlerden, en fazla 12 sporcuyu müsabaka
isim listesine yazabilirler. Bahsi geçen müsabaka isim listesini takımlar her maç değiştirilebilir. Maçlardan en geç 30 dk önce görevli hakem
veya teknik gözlemcilere teslim edilmelidir.
6. Takımlar; müsabakalara en az 1 İdareci, 1 Antrenör ile çıkmak zorundadırlar. Takımlar kenar yönetimde 1 antrenör yardımcısı, 1 doktor, 1
istatistikçi bulundurabilirler. Takımlar en fazla, futsal, basketbol ve voleybol branşlarında 12, masa tenisinde 1’er sporcu ile katılabilirler.
7. Onaylı isim listeleri:
8. Takımlar, müsabakaya gelirken beraberlerinde tek tip müsabaka forması getirmek zorundadırlar. Formaların ön ve arkaları aynı renkte
olacaktır. Formalar branşlara ve kurallara uygun olmalıdır. Müsabakalarda ismi programda ilk yazılan takım (ev sahibi takım)
konumundadır. Takımlar, etik ve ahlaki değerlere uygun olacak biçimde formalara reklam alabilirler.
9. Her sporcu için Namık Kemal Üniversitesine bağlı birimlerden usulüne uygun olarak hazırlanmış resimli ve onaylı öğrenci kimlik
belgeleri.
10-Gerekli belgeleri bulunmayan veya sporcu veya takımlar yarışmaya kesinlikle alınmazlar.
11-Madde: 8 deki şartlardan herhangi birini yerine getirmeyen takım, sporcu veya antrenörler ilgili şartları yerine getirene kadar
müsabakalara dahil olamazlar
Yarışmalarda Disiplinin Sağlanması
Madde:9
1-Her Takımın başında o kurumda görevli personel olmak kaydıyla bir yöneticinin müsabakalar sırasında bulunması gereklidir.
2-Yarışmalar süresince takım disiplinini takım sorumlusu sağlamakla yükümlüdür.
3-Yarışmalar süresince takım disiplinini sağlamayan, centilmenlik kurallarını ihlal eden, olay çıkaranlar ve takım sorumluları hakkında
gerekli disiplin soruşturması yapılması için Rektörlük Makamına gerekli müracaat Organizasyon Komitesince yapılacaktır.
4
Hükmen Yenilgi ve İhraç Durumları
Madde:10
a ) SKSD tarafından ilan edilen müsabaka saatinden itibaren 15 dakikalık ek bekleme süresi sonunda, Müsabaka Listesini ve Kimliklerinin
ibraz edilmemesi veya oyun kurallarının belirlediği sayıda sporcu ile çıkılamaması veya Sahada hazır olan takımın Antrenör ve Yöneticisiz
olma halinde,
b ) Müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşma yapılarak oynandığının Hakem, Teknik Komiser ve Komite Temsilcileri tarafından
tespit edilmesi halinde,
c ) Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan sahadan çekilmek, isteyerek yenilgiye neden
olacak şekilde davranmak, müsabakanın başlangıcından bitimine kadar herhangi bir bölümünde herhangi bir amaçla müsabakanın normal
akısını etkileyecek şekilde oynamaktan imtina etme halinde,
d) Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenör veya taraftar seyircilerden biri veya birkaçı tarafından hakemin görev yapmasına engel olmak
halinde,
e)Sahada kavga etmek, olay çıkarmak vs. halinde,
f ) Maçın basında yapılan kontrollerden sonra, hakemlerin dikkatsizliklerin den yararlanılarak
oyuncuları veya formaları değiştirmek hile yapma halinde,
g ) Cezalı durumdaki bir oyuncu, antrenör, veya takım mensubunu takım isim listesine
yazmak ve/veya sahaya çıkarma halinde,
h ) Ertelenen bir müsabakada, erteleme tarihinde oynamaya hak kazanmamış oyuncu
oynatma halinde, takımlar hükmen yenik sayılırlar
ı) Sezon başladıktan sonra bir sezon içerisinde 2 Hükmen yenilgi alan takımlar, kalan müsabakalarına çıkamazlar ve kalan her müsabaka için
hükmen mağlup sayılırlar.
Sahaya bir mazeretleri olduğu için (kaza, afet durumu v.s.) çıkamayan ve müsabaka hakemi tarafından hükmen yenik olarak belirtilen
takımların mazeretleri, teknik kurulun görüsü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilirse; hükmen yenik sayılan takıma
ceza verilmez. Kabul edilmesi durumunda belirlenecek yer ve tarihte yeniden
oynanır.
j) Ayrıca, müsabaka basında veya esnasında, takımlardan birinin herhangi bir nedenle protesto amacı ile oynamaktan imtina etmesi veya
hakem tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında veya teknik kurulca kabul edilmeyen bir mazeret ile ilan edilen müsabakaya çıkmayı
reddeden takıma, fiilinin ağırlığına bağlı olarak, teknik kurulun görüsü ve
Yönetim Kurulu’nun kararı ile turnuvadan men cezası verilebilir. Bu ceza sezon bitiminde gerçekleşmişse bir sonraki sezonda oynayacağı
turnuvada uygulanır.
k)Sahte belgeli oyuncu oynatmak,
1.Belgedeki fotoğrafı değiştirmek,
2.Sahte belge düzenlemek,
l)Kimlik üzerinde silinti, kazıntı, yapan takımlar hakkında turnuvadan ihraç cezası verilir ve soruşturma açılır.
m)Belge kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştiren takımlar hükmen yenik sayılır ve
turnuvadan ihraç edilirler
n) Hakem tarafından sahadan çıkartılmak istenen oyuncu, idareci ve antrenörün, sahayı terk etmemeleri halinde hakem; kararını takım
kaptanına, antrenörüne veya idarecisine bildirir. Bunlarda, sözü geçenlerin sahadan çıkartılmasını temin edemezlerse hükmen yenik sayılarak
turnuvadan ihraç edilir. Turnuvadan ihraç edilen takımlar bir yıl sonra düzenlenecek faaliyetlerde yer alamazlar.
o)Maçın başlayabilmesi için ( a ) bendindeki koşulların yerine getirilmiş olması şarttır. Bu şartları yerine getiremeyen kulüpler sahaya
çıkamazlar ve hükmen yenik sayılırlar.
Erteleme
Madde:11
Yarışmaların Ertelenmesi:
Namık Kemal Üniversitesi spor yarışmaları belirtilen tarih, saat ve sahalarda başlar. Bu yarışmalar ancak çok zorunlu nedenlerle başka bir
güne bırakılabilir. Ertelenmesinde zorlayıcı sebeplerin takdiri, ilgili spor dalı yönetmelikleri göz önünde bulundurularak Organizasyon
Komitesine aittir. (Yarışma anında ertelenme ise, hakeme aittir.)Kurumların anlaşmaları ile yarışmalar ertelenemez. Ertelenen yarışmalar,
yarışmaların tarih ve sıralarına göre Organizasyon Komitesinin uygun göreceği tarih ve yerlerde yapılırlar. Erteleme tarihinde yarışmalara
katılma hakkı olan bir sporcu sonradan yarışmalardan men cezası almışsa ertelenen yarışmada oynayamaz.
Müsabakaların Yönetimi
Madde:12
Basketbol ve Voleybol müsabakalarında İl Temsilcileri ile koordineli çalışma yapılacaktır. Müsabakaların kuralları içerisinde belirlenen
hakemin atanması tamamen İlgili Branşın İl Temsilciliğinin yetkisindedir.
Müsabaka yönetecek Hakem’lerden birinin ve /veya hepsinin müsabakaya gelememesi durumunda, müsabakanın Komite Temsilcisi ve/veya
teknik komiseri tarafından, o anda spor salonunda ve futbol sahasında bulunan ve müsabakayı yönetebilecek özellikte olan kişiler
görevlendirilebilir. Ancak; Komite Temsilcisi veya Teknik Komiser, hakemlerin yetersiz olduğu kanaatine varırsa o müsabakayı
oynatmayabilir. Bu müsabaka ile ilgili nihai karar Teknik Kurulun görüsü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
İtirazlar
Madde: 13
Müsabakadan önce yapılacak itirazlar, itiraz gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak takım idarecisi, antrenör veya takım kaptanı
tarafından bizzat hakeme müracaat edilerek yapılır. İtirazlar Namık Kemal Üniversitesi Spor Senliği yetkili kurulları tarafından karara
5
bağlanır. Müsabaka bitiminden sonra hakem ayrılmış ve itiraz yapılacaksa dilekçe ile 1 gün içersinde SKSD’ye bizzat takımdan bir yönetici
veya antrenörün gelerek itiraz dilekçesi ile başvurması gerekmektedir. İtiraz mesai saatleri içerisinde 1 gün içinde karara bağlanır.
İtiraz eden takım yöneticisi tarafından, itiraz dilekçesine 100.00TL para ilave edilerek Yürütme Komitesine teslim edilir. İtirazın uygun
görülmesi halinde bu para iade edilir. İtirazın reddi veya itirazdan vazgeçilmesi halinde ise bu para Namık Kemal Üniversitesi Spor
Kulübüne bağış olarak kaydedilir.
Puanlama ve Sıralama
Madde: 14
Müsabakalar eleme usulü oynanacaktır. Eleme Usulü fikstüre göre yapılan maçlar sonucunda averaja göre takımlar tekrar sıralanıp çeyrek
final, yarı final ve final müsabakalarını oynayacaklardır. Sıralama ve Puanlama konusundaki düzenlemeler konusunda Organizasyon Kurulu
tam yetkilidir.
Müsabakaların Yeri ve Saati:
Madde: 15
Müsabakalar fikstürde ilan edilen yer, tarih ve saatte oynanır. Ancak, Organizasyon Kurulu gerekli gördüğü hallerde müsabakanın yeri, saati,
hakemleri ve diğer görevlilerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Gerekirse müsabakaların Fikstürdeki sıralamalarını değiştirme yetkisine
sahiptir.
Müsabakaların Ertelenmesi
Madde: 16
2010 - 2011 sezonu başlangıcından itibaren takımlar müsabakaya çıkacak oyuncularından mazeretli olan sporcu sayısı ne kadar olursa olsun
sakatlık ve hastalık nedenleri için erteleme veya tarih değişikliği talep edemeyeceklerdir.
Takımlar ancak toplu yaralanmalı trafik kazası veya ikiden fazla oyuncusunun sınavı olması hallerinde erteleme talep edebileceklerdir. Aksi
durumlarda takımlar aleyhine HÜKMEN YENİLGİ kararı verilir.
Cezalar
Madde: 17
Müsabakalardan ihraç edilen ve hakkında rapor tutulan sporcu, antrenör ve diğer takım mensupları hakkında “Öğrenci Disiplin Kurulu Ceza
Yönergesi”2547 sayılı kanuna istinaden hazırlanan Ceza Yönetmeliği 657 sayılı kanuna istinaden hazırlanan Ceza Yönetmeliği” hükümleri
uygulanır. Oyundan Diskalifiye edilen oyuncular sonraki müsabakalarda otomatikman oynayamazlar.
3.BÖLÜM
BRANŞLAR VE ÖZEL UYGULAMALAR
Basketbol Müsabakaları ve Özel Uygulamalar
Madde: 18
a)Organizasyon Kurulu ve Teknik Kurul herhangi bir karar almadığı sürece müsabakalar Namık Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda
oynanacaktır.
b)Müsabakaları yönetecek hakemler, Basketbol İl Temsilcisi ve İl Hakem Kurulu tarafından atanacaktır.
c)Müsabakalar, FIBA’nın belirlediği T.B.F’nn yerel liglerde uyguladığı “Basketbol Oyun Kuralları”na göre yönetilir.
d)Oyun kurallarındaki özel değişiklik;
d-1)Müsabakaları yönetecek olan hakemlerin sayısını ve seklini Basketbol İl Temsilcisi ve İl Hakem Kurulu belirler.
d-2)Maçlar Beraberlik sonucu ile bitemez uzatma devresi veya devreleri oynatılır
e) Fikstür; Müsabakaların tümü, yeni bir karar alınmadığı sürece “eleme usulü” olarak yapılır. 2 Müsabaka neticesinde galip gelen takım bir
üst tura çıkar ve müsabaka yapmaya hak kazanır. 2 Müsabaka sonucunda beraberlik durumu söz konusu ise 3. Maç Üst tura çıkacak takımı
belirler. Mağlup olan takım elenerek turnuvadan çıkarılır.
Voleybol Müsabakaları ve Özel Uygulamalar
Madde: 19
a) Organizasyon Kurulu ve Teknik Kurul herhangi bir karar almadığı sürece müsabakalar Namık Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda
oynanacaktır.
b) Müsabakaları yönetecek hakemler, Voleybol İl Temsilcisi ve İl Hakem Kurulu tarafından atanacaktır.
c)Müsabakalar, FIVB’nın belirlediği T.V.F’nn yerel liglerde uyguladığı “Voleybol Oyun Kuralları”na göre yönetilir.
d)Oyun kurallarındaki özel değişiklik;
d-1)Müsabakaları yönetecek olan hakemlerin sayısını ve seklini Voleybol İl Temsilcisi ve İl Hakem Kurulu belirler.
e) Fikstür; Müsabakaların tümü, yeni bir karar alınmadığı sürece “eleme usulü” olarak yapılır. 2 Müsabaka neticesinde galip gelen takım bir
üst tura çıkar ve müsabaka yapmaya hak kazanır. 2 Müsabaka sonucunda beraberlik durumu söz konusu ise 3. Maç Üst tura çıkacak takımı
belirler. Mağlup olan takım elenerek turnuvadan çıkarılır.
yapılır. Müsabaka neticesinde galip gelen takım bir üst tura çıkar ve müsabaka yapmaya hak kazanır.
Masa Tenisi Müsabakaları ve Özel Uygulamalar
Madde: 20
a) Organizasyon Kurulu ve Teknik Kurul herhangi bir karar almadığı sürece müsabakalar Namık Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda
oynanacaktır. Spor Salonunun uygun olmadığı durumlarda organizasyon komitesi tarafından öngörülen bir mekanda oynanacaktır.
b) Kayıt yaptıran öğrenci spor kıyafetlerini ve spor ayakkabısını giyerek müsabakasını salonun bekleme alanında bekler.
c)Müsabakalar, ITTF’nın belirlediği TMTF’nun liglerde uyguladığı “Masa Tenisi Oyun Kuralları”na göre yönetilir.
d)Oyun kurallarındaki özel değişiklik;
6
d-1)Müsabakaları yönetecek olan hakemlerin sayısını ve seklini Organizasyon Komitesi ve Teknik Yürütme Komitesi Belirler
Yüzme Yarışmaları ve Özel Uygulamalar
Madde: 21
a) Organizasyon Kurulu ve Teknik Kurul herhangi bir karar almadığı sürece yarışmalar Namık Kemal Üniversitesi Yüzme Havuzunda
yapılacaktır.
b) Kayıt yaptıran öğrenci uygun yüzme kıyafeti ile yarışmasını yüzme havuzu kenarında bulunan yarışmacı bekleme alanında bekler.
c)Oyun kurallarındaki özel değişiklik;
c-1)Müsabakaları yönetecek olan hakemlerin sayısını ve seklini Organizasyon Komitesi ve Teknik Yürütme Komitesi Belirler.
a-Hiç durmadan 66 m. Bir kulvarda tamamlanacaktır.
b-Dönüşlerde vücudun her hangi bir noktası kesinlikle duvara temas edecektir.
c-Yarışmalarda dijital kronometre ve profesyonel ölçüm sistemleri kullanılacak.
d-Yarışmalar serbest stil’de yapılıp 66 metreyi en kısa zamanda bitiren ilk üç sporcuya ödül verilecek
4.BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 25-Organizasyon Komitesi,Tüm müsabakalarda anında karar verme ve uygulamalarda teknik Kurulun
görüsünü alarak değişiklik yapabilme hakkına sahiptir
Madde 26-Bu talimatta yer almayan hususlarda Namık Kemal Üniversitesi’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve
ilke kararları doğrultusunda Organizasyon Kurulunca alınacak karar geçerlidir
KATILIM LİSTESİ
Fak./Y.O
Plaj
Bask. BASK Vol. Vol. Voleybolu
Erk. BAYAN Erk. Bay.
ERK
Saray MYO
X
X
Sağlık Hiz. MYO
X
X
X
Malkara MYO
X
X
X
Plaj
Masa
Masa
voleybolu Tenisi
Yüzme Yüzme Bilardo Bilardo Tenisi Tavlabayan
Erk. Güreş Erkek Bayan Bayan Erkek Bayan. Satranç
X
X
X
Muratlı MYO
X
X
X
X
X
Şarköy MYO
X
Çerkezköy MYO
X
X
X
X
X
X
X
Teknik Bil. MYO
X
X
X
X
Marmara Ereğlisi
MYO
X
X
X
X
Hayrabolu MYO
X
X
X
X
X
X
Sosyal Bil. MYO
X
X
X
X
X
X
Çorlu MYO
X
X
X
Sağlık Y.O
X
X
X
X
X
Yabancı Diller
Y.O
X
Çorlu Müh. Fak.
X
X
X
X
X
X
Ziraat Fak.
X
X
X
X
X
X
Tıp Fak.
X
X
X
Fen Edebiyat
Fak.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İ.İ.B.F
Güzel Sanatlar
Fak.
Uluslararası
Öğrenciler
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Fen
BilimlerEnstitüsü
Sağlık Bilimler
Enstitüsü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
VOLEYBOL MÜSABAKALARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
8. GELENEKSEL BAHAR ŞENLİKLERİ SPOR OYUNLARI
VOLEYBOL ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI
ERKEKLER -AERKEKLER -BİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
1.
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
3.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4.
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
5.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
6.
TIP FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
7.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEME USULU FİKSTÜR
Maçlar
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 - B4
A5 – B5
A6 – B6
A7– B7
A8-X
Maçlar
B1 – A1
B2 – A2
B3 – A3
B4 – A4
B5 – A5
B6 – A6
B7– A7
A8 – X
Maçlar (Gerekirse)
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 - B4
A5 – B5
A6 – B6
A7– B7
A8 Maç yapmadan bir
üst tura çıkacaktır
ERKEKLER VOLEYBOL ELEME MÜSABAKALARI TAKVİMİ
TARİH
31.03.2014
Pazartesi
01.04.2014
Salı
02.04.2014
Çarşamba
03.04.2014
Perşembe
04.04.2014
Beraberlik
Maçları
YER
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
SAAT
12:00
14:00
16:00
12:00
14:00
16:00
18:00
12:00
14:00
16:00
12:00
14:00
16:00
18:00
12:00
14:00
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
31.03/01/02/03.04.2014 Tarihlerinde yapılan maç sonuçlarındaki galibiyet ve mağlubiyet durumlarına göre
gereken takımlar arasında 3. maçlar yapılarak finalistler belirlenecektir.
Maç saatleri 03.04.2014 günü maçlardan hemen sonra takımlara sözlü olarak tebliğ edilecektir.
NOT: Grup maçları sonucunda en iyi averaja göre Takımlar 1-2-3-4-5-6-7 -8 sıralamasına göre yeni fikstür ile final grubu müsabakalarına devam edeceklerdir.
FİNAL GRUBU MÜSABAKALARI
TARİH
YER
21.04.2014
Pazartesi
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:00
14:00
16:00
18:00
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
15:00
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
17:00
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
21/05/2014
(YARIFİNAL)
Bahar Şenliği 1. Günü
21/05/2014
(YARIFİNAL)
Bahar Şenliği 1. Günü
22./05/2014
Bahar Şenliği 2. Günü
(3. lük 4. lük)
23/05/2014
Bahar Şenliği 3. Günü
(FİNAL)
SAAT
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
(1)
(3)
(4)
(7)
1-8Galibi
(8)
(6)
(5)
(2)
3-6 Galibi
4-5 Galibi
7-2 Galibi
Yarıfinal 1. Maç Mağlubu
Yarıfinal 2. Maç Mağlubu
Yarıfinal 1. Maç Galibi
Yarıfinal 2. Maç Galibi
MÜSABAKA KURALLARI
1.
Voleybol Genel ve Özel Yarışma Kuralları ile ilgili lütfen bakınız: Sayfa 9 Madde 19
2.
KURALLAR İÇİN LÜTFEN BAKINIZ www.tvf.org.tr
3.
Sporcu turnuva boyunca aynı forma numarası ile yarışacaktır.
8
VOLEYBOL MÜSABAKALARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
8. GELENEKSEL BAHAR ŞENLİKLERİ SPOR OYUNLARI
VOLEYBOL BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI
BAYANLAR -ABAYANLAR -BFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1.
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2.
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
3.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
4.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
5.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESİ
6.
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
7.
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEME USULU FİKSTÜR
Maçlar
Maçlar (Gerekirse)
B1 – A1
A1 – B1
B2 – A2
A2 – B2
B3 – A3
A3 – B3
B4 – A4
A4 - B4
B5 – A5
A5 – B5
B6 – A6
A6 – B6
B7 – A7
A7– B7
A8 – X
A8 Maç yapmadan bir üst
tura çıkacaktır
Maçlar
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 - B4
A5 – B5
A6 – B6
A7– B7
A8-X
TARİH
07.04.2014
Pazartesi
08.04.2014
Salı
09.04.2014
Çarşamba
10.04.2014
Perşembe
11.04.2014
Beraberlik
Maçları
VOLEYBOL BAYANLAR ELEME MÜSABAKALARI TAKVİMİ
YER
SAAT
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
10:30
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:30
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:30
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:00
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:00
SAĞLIK HİZM. MESLEK YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESİ
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:00
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
10:30
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:30
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:30
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:00
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİL. MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:00
TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZM. MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:00
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:00
07/08/09/10.04.2014 Tarihlerinde yapılan maç sonuçlarındaki galibiyet ve mağlubiyet durumlarına göre
gereken takımlar arasında 3. maçlar yapılarak finalistler belirlenecektir.
14:00
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
Maç saatleri 10.04.2014 günü maçlardan hemen sonra takımlara sözlü olarak tebliğ edilecektir.
NOT: Grup maçları sonucunda en iyi averaja göre Takımlar 1-2-3-4-5-6-7 -8 sıralamasına göre yeni fikstür ile final grubu müsabakalarına devam edeceklerdir.
TARİH
22.04.2004
Salı
21/05/201 (YARIFİNAL)
Bahar Şenliği 1. Günü
21/05/2014 (YARIFİNAL)
Bahar Şenliği 1. Günü
22./05/2014 (3. lük 4. lük)
Bahar Şenliği 2. Günü
23/05/2014 (FİNAL)
Bahar Şenliği 3. Günü
TEK DEVRELİ LİG USULÜ FİKSTÜR OLUŞUMU
YER
SAAT
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
10:30
(1)
(8)
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:30
(3)
(6)
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
(4)
(5)
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:30
(7)
(2)
1-8Galibi
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
11:00
3-6 Galibi
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
13:00
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:30
4-5 Galibi
7-2 Galibi
Yarıfinal 1. Maç Mağlubu
Yarıfinal 2. Maç Mağlubu
Yarıfinal 1. Maç Galibi
Yarıfinal 2. Maç Galibi
MÜSABAKA KURALLARI
1.
Futsal Genel ve Özel Yarışma Kuralları ile ilgili lütfen bakınız: Sayfa 9 Madde 19
2.
KURALLAR İÇİN LÜTFEN BAKINIZ www.tvf.org.tr
3.
Sporcu turnuva boyunca aynı forma numarası ile yarışacaktır.
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
8. GELENEKSEL BAHAR ŞENLİKLERİ SPOR OYUNLARI
BASKETBOL ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI
ERKEKLER -AERKEKLER -BSAĞLIK YÜKSEKOKULU
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1.
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2.
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
3.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇORLU MÜH. FAKÜLTESİ
4.
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
5.
TIP FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
6.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
7.
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
8.
Maçlar
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 - B4
A5 – B5
A6 – B6
A7– B7
A8-X
ELEME USULU FİKSTÜR
Maçlar
Maçlar (Gerekirse)
B1 – A1
A1 – B1
B2 – A2
A2 – B2
B3 – A3
A3 – B3
B4 – A4
A4 - B4
B5 – A5
A5 – B5
B6 – A6
A6 – B6
B7 – A7
A7– B7
A8 – X
A8 Maç yapmadan üst tur
BASKETBOL ERKEKLER ELEME MÜSABAKALARI TAKVİMİ
TARİH
14.04.2014
Pazartesi
15.04.2014
Salı
16.04.2014
Çarşamba
17.04.2014
Perşembe
18.04.2014
Beraberlik
Maçları
YER
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
SAAT
10:30
12:30
14:30
16:30
12:30
14:30
16:30
10:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
16:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:30
14:30
16:30
12:30
14:30
16:30
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇORLU MÜH. FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
ÇORLU MÜH. FAKÜLTESİ
YÜKSEKOKULU
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ZİRAAT FAKÜLTESİ
01/02/03/04.04.2013 Tarihlerinde yapılan maç sonuçlarındaki galibiyet ve mağlubiyet durumlarına göre gereken takımlar
arasında 3. maçlar yapılarak finalistler belirlenecektir.
Maç saatleri 03/04.04.2013 günü maçlardan hemen sonra takımlara sözlü olarak tebliğ edilecektir.
Eleme Maçlarının hiçbiri Beraberlikle Bitemez Uzatma oynanır.
NOT:Grup maçları sonucunda en iyi averaja göre Takımlar 5 ve 4 takımlı iki gruba bölünerek tek devreli lig usulü müsabakalarına dahil edilecektir. (Averaja göre 1. Sıradaki takım A1,2. Sıradaki takım
B1, 3. Sıradaki takım A2, 4. Sıradaki takım B2,5. Sıradaki takım A3, 6. Sıradaki takım B3, 7. Sıradaki takım A4, 8. Sıradaki takım B4, tek devreli lig usulü fikstürde yerlerini alacaklardır. Maçlar
berabere bitemez gerekirse uzatma periodları oynanır.
TEK DEVRELİ LİG USULÜ FİKSTÜR OLUŞUMU
A GRUBU
1.
Gün
1–4
2–3
TARİH
24.04.2014
Perşembe
25.04.2014
Cuma
28.04.2014
Pazartesi
B GRUBU
2.Gün
1–3
4–2
YER
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
2.
Gün
1–4
2–3
3.Gün
3–4
1–2
SAAT
10:30
12:30
14:30
16:30
10:30
12:30
14:30
16:30
10:30
12:30
14:30
16:30
3.Gün
3–4
1–2
2.Gün
1–3
4–2
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
GRUP
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
BAHAR ŞENLİKLERİ FİNAL GRUBU MÜSABAKALARI TAKVİMİ
TARİH
YER
SAAT
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
12:30
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
14:30
22/05/2014 (3. lük 4. lük)
Bahar Şenliği 2. Günü
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
23/05/2014 (FİNAL)
Bahar Şenliği 3. Günü
NKÜ KAPALI SPOR SALONU
20/05/2014 (YARIFİNAL)
KARŞILAŞAN TAKIMLAR
A Grubu 1. si
B Grubu 2. Si
B Grubu 1. si
A Grubu 2. si
12:30
Yarı Final Mağlubu
Yarı Final Mağlubu
12:30
Yarı Final Galibi
Yarı Final Galibi
10
FORMLAR
EK-1 Formu
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
7. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ
TAKIM LİSTESİ
MÜSABAKANIN ADI
MÜSABAKANIN TARİHİ
MÜSABAKA SAATİ
BİRİMİ
SORUMLU İDARECİ
: …………………………………………………….
: …./…./2012
: …………
: …………………………………………………….
: …………………………………………………….
SPORCU LİSTESİ
FORMA NO
İDARECİ
…………..………
İMZA
…………..…..
ADI SOYADI
ANTRENÖR
……..………..……
OKUL NO
İMZA
…………..…….
TAKIM KAPTANI
İMZA
…………………..
………..
AÇIKLAMALAR:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NOT: MÜSABAKA ÖNCESİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL KİMLİKLERİ İBRAZ EDİLECEKTİR.
11
EK-2 Formu
KAFİLE LİSTESİ FORMU
Not: Birimler tarafından mutlaka müsabakalardan önce eksiksiz doldurulup Öğrenci kimlikleri ile
turnuva başlamadan önce ibraz edilmelidir.
12
Download

Untitled - E-Universite - Namık Kemal Üniversitesi