SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ART PEGAS
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA TRETOM ROČNÍKU
MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
„KUBISTICKÉ METAMORFÓZY“
PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ
Vyhlasovateľ: Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20 Bratislava Petržalka.
Téma súťaže : Kubististické metamorfózy
Technika: voľné médium
Rozmer práce: minimálne A4, maximálne A2
Inšpiračné zdroje: kubizmus
Uzávierka súťaže : 15. mája 2015
Výber víťazných prác: 29. mája 2015
Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom: 08. 06. 2015 (miesto výstavy upresníme mailom)
KAŽDÁ VÝTVARNÁ PRÁCA MUSÍ MAŤ NA ZADNEJ STRANE /viď prílohu k prihláške):
1. meno a priezvisko autora, vek
2. názov práce
3. názov a adresa školy
4. meno a priezvisko pedagóga
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
1. kategória - deti od 04 do 07 rokov.
2. kategória - deti od 08 do 14 rokov.
3. kategória - študenti a dospelí od 15 do 26 rokov.
4. kategória - dospelí od 27 rokov.
Práce, ktoré budú realizované suchým pastelom alebo uhlom je potrebné pred odoslaním zafixovať.
Práce realizované technikou akrylovej alebo olejovej maľby odporúčame nalakovať. Súkromná
základná umelecká škola Art Pegas prijaté výtvarné práce po skončení súťaže späť nezasiela.
Práce sa stávajú majetkom školy.
Kubistické metamorfózy
Úlohou študentov i pedagógov je zamyslieť sa nad významom kubistického umenia a pokúsiť sa
premietnuť kubistické tendencie do súčasného umenia, kultúry, urbanistického, pretechnizovaného
prostredia, ako aj architektúry alebo interiérového, knižného alebo odevného dizajnu. Možné je aj
individuálne nahliadnutie do vlastného súkromného života a prostredia, v ktorom sa autor práce
pohybuje. Výtvarná súťaž má celosvetovú ambíciu, takže nie je limitovaná hranicami presne tak,
ako výtvarné umenie vo svojej podstate svojimi smermi a tendenciami zjednocovalo svet a ľudí
rôznych národností a kultúr.
Výtvarná súťaž s názvom „Kubistické metamorfózy“ je jednorazová a každý študent sa jej
môže zúčastniť maximálne s dvoma výtvarnými prácami. Súkromná základná umelecká škola
vyhlasuje výtvarné súťaže každoročne a tieto súťaže sú organizované pre širokú verejnosť.
Novinkou školských rokov 2013/2014 a 2014/2015 je zahraničná účasť, teda sú prijímané aj práce
prichádzajúce z územia mimo Slovenskej republiky. Každoročne je vyhlasovaná nová téma.
Súčasťou projektu je každoročná vernisáž a odmeňovanie najlepších prác umeleckými potrebami.
Samozrejmosťou je aj diplom a čestné uznanie pre zúčastnených.
Poslaním súťaže je:
- metamorfóza umeleckého smeru kubizmu,
- jeho premietnutie do súčasnej podoby,
- objavovať, rozvíjať a prezentovať širšej verejnosti výsledky výtvarnej činnosti žiakov a ich
pedagógov,
- spoločná diskusia na vernisáži o splnení očakávaných cieľov.
Výtvarné práce je potrebné zaslať do 15. mája 2015 (rozhoduje pečiatka pošty na zásielke ) na
adresu: SZUŠ ART PEGAS, Štefánikova 140, 949 01 NITRA
KONTAKTY:
Viktória Lacová
Lukáš Kijac
0910 850 022.
0917 481 409
[email protected]
[email protected]
Download

Propozície - Art Pegas