Trnavská arcidiecéza
v spolupráci s
Trnavskou univerzitou v Trnave
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Od kresťanskej lásky k profesionálnej
pomoci
ktorá sa koná v dňoch 10. - 11. novembra 2011
v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave ,
záštitu nad konferenciou prevzali
Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR
trnavský arcibiskup
a
doc. ThDr. Andrej Filípek SJ, Ph.D.
poverený rektor Trnavskej univerzity v Trnave
T
TÉ
ÉM
MA
AT
TIIC
CK
KÉ
ÉO
OK
KR
RU
UH
HY
Y::
1. Kresťanstvo ako východisko pomoci človeku
Sekcia je venovaná teoretickému diskurzu.
2. Miesto a význam religiozity v službách človeku
Sekcia sa prioritne zameriava na kresťanstvo ako motív a zásady profesionálnej praxe.
O
OK
KR
RU
UH
HÚ
ÚČ
ČA
ASST
TN
NÍÍK
KO
OV
V::
Teoretici aj praktici, akademickí pracovníci, študenti sociálnej práce, teológie,
psychológie, charity a iných príbuzných odborov.
V
VE
ED
DE
EC
CK
KÝ
ÝV
VÝ
ÝB
BO
OR
RK
KO
ON
NFFE
ER
RE
EN
NC
CIIE
E::
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko
Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR
Trnavská arcidiecéza, Slovensko
doc. PhDr. Ondrej Botek, Ph.D.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, Ph.D.
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, Ph.D.
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
doc. ThDr. Andrej Filípek SJ, Ph.D.
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
prof. dr hab. Andrzej Gretkowski
Skoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Poľsko
prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, Česká republika
doc. Mgr. Pavol Zemko, Th.D.
Trnavská arcidiecéza, Slovensko
Ing. Pavel Kopeček, Sl. D.
RKCMTF UP Olomouc
O
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZA
AČ
ČN
NÝ
ÝV
VÝ
ÝB
BO
OR
RK
KO
ON
NFFE
ER
RE
EN
NC
CIIE
E::
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, Ph.D., MPH. - koordinátor
Mgr. Andrea Bánovčinová
Mgr. Veronika Hanzalíková
Mgr. Renáta Iľašová
Ing. Jana Klepancová
Mgr. Lucia Kováčová
Mgr. Katarína Levická
PhDr. Denis Marko
Mgr. Kristína Traegerová
Mgr. Róbert Spišák
JCLic. Radoslav Bazala
PaedDr. ThLic. Marcel Puvák
Ú
ÚČ
ČA
ASST
TN
NÍÍC
CK
KY
Y PPO
OPPL
LA
AT
TO
OK
K::
Bankovým prevodom: 40 Eur
Na číslo účtu: 7000065543/8180
Variabilný symbol: 103002
Do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko.
Platby zo zahraničia:
IBAN: SK 3681800000007000065543
Názov banky: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Slovensko
Názov účtu: Bežný účet FZaSP TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR
Poplatok treba zaplatiť do 20. októbra 2011
Výška poplatku hradeného pri registrácii: 45 Eur
Účastnícky poplatok zahŕňa zborník z konferencie, občerstvenie počas konferencie.
Študenti Trnavskej univerzity sú oslobodení od poplatku.
D
DÔ
ÔL
LE
EŽ
ŽIIT
TÉ
ÉT
TE
ER
RM
MÍÍN
NY
Y::
Zaslanie návratky s abstraktom: do 30. augusta 2011
Návratku nájdete ako samostatnú prílohu tohto mailu.
Potvrdenie a akceptácia: do 15. septembra 2011
Zaslanie celého textu referátu: do 24. októbra 2011
M
MIIE
ESST
TO
OA
AČ
ČA
ASS K
KO
ON
NA
AN
NIIA
AK
KO
ON
NFFE
ER
RE
EN
NC
CIIE
E::
Konferencia sa koná v dňoch 10. a 11. novembra 2011
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
PPO
OK
KY
YN
NY
Y PPR
RE
E PPÍÍSSA
AN
NIIE
ER
RE
EFFE
ER
RÁ
ÁT
TU
U::
Typ písma: Times New Roman 12
Riadkovanie: 1,5 riadka
Zarovnanie: do bloku
Rozsah textu: maximálne 15 strán
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
T::
Andrea Bánovčinová, Katarína Levická
Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava
033/59 39 491
[email protected]
v priestoroch Fakulty
Download

Bližšie informácie v PDF