K
KČ
ČTT R
RA
AK
KO
OV
VN
NÍÍK
K
V
VÁ
ÁS
S ZZV
VE
E
2255.. A
AŽŽ 2266.. S
SR
RP
PN
NA
A 22001122
N
NA
A
32. ROČNÍK
DÁLKOVÉHO ETAPOVÉHO POCHODU
KRAJEM NEZBEDNÉHO BAKALÁŘE
POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI
MĚSTA RAKOVNÍKA
POCHOD SE KONÁ V RÁMCI OSLAV 100 LET KČT RAKOVNÍK
POCHOD LZE ABSOLVOVAT TÉŽ JAKO JEDNODENNÍ POCHODY
Prezentace, start:
Rakovník, sokolovna
Pro ubytované je sokolovna otevřena od pátku 24. VIII. 2012 od
17.00 hodin.
Cíl:
Rakovník , sokolovna
Cíl se uzavírá v neděli 26. VII. 2012 ve 13.00 hodin.
Startovné DEP:
nečlenové ................................................................................. 30 Kč
členové KČT ........................................................................... 20 Kč
mládeţ do 15 let ...................................................................... 15 Kč
Startovné na jeden den:
nečlenové ................................................................................. 20 Kč
členové KČT ........................................................................... 15 Kč
mládeţ do 15 let ...................................................................... 10 Kč
Ubytování:
V místě startu tj. v sokolovně, ve vlastním spacím pytli, 35,- Kč
za osobu a noc.
Přihlášky:
Písemné nebo alespoň telefonické přihlášky jsou nutné v
případě, ţe máte zájem o snídani. Cena snídaně je 35,- Kč.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 24. VIII. 2012 v 17.00 hodin.
Občerstvení:
Na trasách z vlastních zásob nebo v hostincích. Na vybraných
kontrolách a v cíli pochodu zdarma čaj. Na startu a v cíli v
rakovnické sokolovně bude v provozu bufet „U Jeňýka“.
Odměna:
Diplom, razítka IVV a tradiční suvenýr - obkladačka s motivem
pochodu.
Okruhy IVV:
V pátek odpoledne (nebo i v další dny pochodu), lze absolvovat
celé nebo části okruhů IVV. Připravili jsme pro Vás čtyři okruhy:
1/ MT IVV Rakovnická desítka (10 km dlouhý městský okruh)
2/ PMT IVV Do Luţné za párou (13 km okolím Luţné)
3/ PMT IVV Jesenický okruh (26 km okolím Jesenice)
4/ RWW IVV Jeňýkův okruh (121 km okolo Rakovníka)
Propozice, diplomy i razítka IVV budou k dispozici v cíli.
Č-M-S chodec:
Bronzová/stříbrná/zlatá verze odznaku Česko-Moravsko-Slezský
chodec je turistická aktivita, kterou pro Vás vymyslel Jeňýk. Je to
unikátní řada 15-ti kovových raţených odznaků s motivem
republiky. K jejich získání potřebujete absolvovat 3 různé
pochody v kaţdém kraji. Za kaţdý kraj získáte jeden odznak. Po
splnění všech krajů (14x3 pochodů) získáte poslední patnáctý
odznak. Podrobnosti viz samostatné propozice.
Grand Slam I. – IV.:
Odznaky IVV, které pro Vás vymyslel Jeňýk. K získání celé
sady pěti odznaků potřebujete získat 24 razítek IVV v průběhu
jednoho kalendářního roku. Viz samostatné propozice.
OTO Rakovnicko:
Na tomto pochodu můţete plnit Oblastní turistický odznak
Rakovnicko. Záznamník bude k zakoupení na startu v bufetu
„U Jeňýka“. Cena 30,- Kč. Po dohodě s pořadateli lze zvolit
vlastní trasy za účelem plnění tohoto odznaku.
Další informace:
 Trasy vedou převáţně po značených turistických stezkách,
které najdete na mapách KČT (měřítko 1:50 000)
č.33 „KŘIVOKLÁTSKO A RAKOVNICKO“
č. 8 „LOUNSKO A DŢBÁN“.
 Pochod se koná za kaţdého počasí.
 Kaţdý účastník se pochodu zúčastňuje na vlastní
nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku nejdéle
rok starou.
Bližší informace, přihlášky:
 Jan „Jeňýk“ LAIBL, Blahoslavova 1505, 269 01 Rakovník,
tel.: 313 512 138, mobil: 721 132 464.
 PŘI PÍSEMNÉM KONTAKTU ZASÍLEJTE PROSÍM
POŠTOVNÍ ZNÁMKU NA ODPOVĚĎ.
S
Soobboottaa 2255..V
VIIIIII.. 22001122
Prezentace, start:
Rakovník, sokolovna
Trasa 50 km ……............................................. 6.30 - 7.30 hodin
Ostatní trasy ..............................……….…….. 6.30 - 10.00 hodin
Cíl:
Trasy 50, 37, 30, 18, 10 km
Rakovník, sokolovna .............................................. do 18.00 hodin
Trasy 21, 18 km
Mutějovice nádraţí ČD .................................... do cca 15.30 hodin
Mutějovice leţí na trati ČD č. 126 (Rakovníl-Louny-Most).
Popisy tras:
50 km:
Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice –
Kounovské řady – Mutějovice – Perun – Řevničov ČD –
Maxova obora – Luţná ČD – Cikánka – Rakovník
37 km:
Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice – Hředle
– Maxova obora – Luţná ČD – Cikánka – Rakovník
30 km:
Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Hředle – Maxova
obora – Luţná ČD – Cikánka – Rakovník
26 km:
Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice –
Kounovské řady – Mutějovice
21 km:
18 km:
Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice
10 km:
Rakovník – Olešná – Cikánka – Rakovník
Rakovník – Olešná – Lišany ČD– Luţná ČD – Cikánka –
Rakovník
N
Needděěllee 2266..V
VIIIIII.. 22001122
Prezentace, start:
Rakovník sokolovna …..............……….…….. 6.30 - 10.00 hodin
Cíl:
Rakovník, sokolovna .............................................. do 13.00 hodin
Popisy tras:
10 km:
5 km:
sokolovna – koupaliště – sídliště Zátiší – rakovnický potok –
Sv. Jiljí – kynologické cvičiště – Vysoká brána – náměstí –
sokolovna
sokolovna – koupaliště – sídliště Zátiší – sokolovna
PŘIHLÁŠKA
NA 32. ROČNÍK
DEP KRAJEM NEZBEDNÉHO BAKALÁŘE
25. – 26. SRPNA 2012
JMÉNO:
.....................................................................
PŘÍJMENÍ:
.....................................................................
ADRESA:
.....................................................................
.....................................................................
ČLEN KČT:
ANO
NE
ČÍSLO PRŮKAZU KČT:
.....................................................
STARTOVNÉ
DEP (2 dny - nečlen/člen KČT/do 15-ti let)
1 DEN (nečlen/člen KČT/do 15-ti let)
UBYTOVÁNÍ
(35,- Kč za osobu a noc)
SNÍDANĚ
(35,- Kč)
DATUM:
zakroužkuj a sečti
30,- 20,- 15,20,- 15,- 10,Pá/So
35,So/Ne
35,So
35,Ne
35,CELKEM:
PODPIS:
Přihlášku spolu s penězi (složenkou typu C) zašlete do 24. VIII. 2012
na adresu:
Jan „Jeňýk“ Laibl
Blahoslavova 1505
269 01 Rakovník
Peníze nemusíte platit předem, můžete zaplatit až na startu DEP.
Download

32. ročník dálkového etapového pochodu krajem nezbedného