Obnoviteľná energia
pre budúce generácie
Pozvánka na záverečnú konferenciu
Vážená pani, vážený pán,
Pozývame vás na záverečnú konferenciu medzinárodného projektu REFUGE, ktorá sa bude konať
dňa 20. novembra 2013 v Kongresovej sále Dunaj
v priestoroch SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava
EkoFond, n.f. v spolupráci s ďalšími partnermi projektu z Grécka, Českej republiky a Slovenska
realizoval projekt REFUGE (www.refuge.ekofond.sk), podporený z Programu celoživotného
vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci mnohostranné projekty „Prenosu inovácií“.
Projekt bol zameraný na odbornú prípravu a existujúce povolania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Na záverečnej konferencii predstavíme výstupy projektu, ktorými sú najmä Príručka pre výchovných
a kariérnych poradcov o povolaniach v oblasti OZE, učebné osnovy pre školenie výchovných a kariérnych
poradcov o povolaniach v OZE a učebné texty pre odbor „technik energetických zariadení budov“.
Tešíme sa na Vašu účasť
R.S.V.P. Prosím potvrďte svoju účasť mailom na [email protected]
alebo telefonicky na 02/6262 2035 najneskôr do 14. novembra 2013.
Predbežný program | Streda 20. novembra 2013:
09:00 – 09:30
Registrácia účastníkov
09:30 – 10:00
Privítanie účastníkov, prezentácia partnerov
– Ing. Eva Guliková EkoFond, n.f.
a partneri projektu
10:00 – 10:30
Prenos inovácie z Grécka – Sofia
Spiliotopoulou, IDEC S.A., Grécko
10:30 – 10:40
Predstavenie projektu – Renata Proková,
EkoFond, n.f.
10:40 – 11:10
Prestávka na občerstvenie
11:10 – 11:20
Predstavenie a ďalšie využitie 1. výstupu:
Príručka povolaní - Ing. Alena Galanová, ŠIOV
11:20 – 11:40
Predstavenie a ďalšie využitie 2. výstupu:
Učebné osnovy pre školenie výchovných
poradcov – Ing. Iveta Bakičová,
SOŠ elektrotechnická Trnava
11.40 – 12:00
Predstavenie a ďalšie využitie 3. výstupu:
Učebné texty – Mgr. Helena Proková
Mališová PhD., EkoFond, n.f.
12:00 – 12:20
Prepojenie škôl a firiem z pohľadu
legislatívy a praxe – Ing. František Priesol,
MŠVVaŠ SR, PhDr. Soňa Hanzlovičová,
vedúca odboru Okresného úradu
Bratislava v sídle kraja
12:20 – 13.00
Diskusia
13:00
Záver a občerstvenie
Spojená škola, Kremnička 10
Banská Bystrica, 974 05
Download

Pozvánka na záverečnú konferenciu - Refuge