Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
SPŠstrojnícka, Fajnorovo nábrežie, Bratislava
________________________________________________________________
Zápisnica č. 2/2013
zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASOŠS, ktoré sa konalo v priestoroch
Obchodnej akadémie v Trnave zo dňa 27.11.2013.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny zo stretnutia
Program: 1. Otvorenie a prezentácia
2. Informácie hostí MŠ SR , RIS
4. Diskusia
5. Kontrola uznesení
6. Uznesenie
7. Záver
1. Zasadnutie otvoril Ing. Félix Dömeny a privítal prítomných hostí
2. Informácie MŠ SR, RIS
Ing. František Priesol: informoval o nových zákonoch prijatých v NR SR,
počtoch žiakov v triedach, určovaní počtoch žiakov v triedach pre všetkých
zriaďovateľov pre samosprávne kraje podľa svojich potrieb. Pracuje sa na
novele Školského zákona, novele Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,
o financovaní školstva, o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave: druhy škôl a školských
zariadení – ak prebieha praktické vyučovanie – tri zákony o financovaní týchto
zariadení - bude iba SPV a bude financované ako sústavná príprava na
povolanie (vytvorenie priestoru pre praktické vyučovanie pre súkromný sektor)
Nadväznosť ďalšieho vzdelávania – pri dodatkovom štúdiu nemusí žiak
študovať všetky predmety, len odborné predmety – zavedie sa doplnkové
štúdium uchádzačov pre stredné odborné vzdelávanie.
Odmena za produktívnu prácu žiakov – 50 až 100% minimálnej mzdy, odmena
je odvodovo zaťažená, čo komplikuje situáciu a cieľ je zrušiť odvodové
zaťaženie pre zamestnávateľov.
Zoznam odborov, ktoré budú len na jednej strednej škole v SR – napr. sklárske
odbory, rybárske odbory. Kompetenciu na určovanie škôl a počtu tried bude
mať MŠaŠ SR po konzultácii s odbornými skupinami.
Určovanie počtu tried: Samosprávne kraje navrhujú termín určenia do 30.
októbra a určenie presného počtu žiakov v odboroch pre denné a nadstavbové
štúdium. Obmedzí sa navyšovanie počtu žiakov nad plán výkonov.
Zavedenie prvkov duálneho systému do vzdelávania – nebude to úplný duálny
systém – bude sa riešiť postavenie žiaka a zamestnávateľa (pracovná zmluva
medzi žiakom a zamestnávateľom a následne dohoda o zotrvaní v zamestnaní),
vybavenie pracoviska pre žiakov, BOZP. Zamestnávatelia požadujú
kompenzáciu finančných prostriedkov ako motivačného prvku – momentálne
prebieha rokovanie s Ministerstvom financií.
Ukončovanie štúdia – ak komora deleguje člena, tento je riadnym členom
komisie. V duálnom vzdelávaní bude musieť byť členom komisie zástupca
zamestnávateľa.
Školské vzdelávacie programy – MŠaŠ bude vydávať vzorové školské
vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie.
Diskusia:
Mgr. Alžbeta Staníková – bude ešte v roku 2014 výzva na COV a prípravy?
Odpoveď: MŠaŠ SR plánuje vypísať výzvy na rok 2014
Ing. Stanislav Valachovič a RNDr. Igor Vojtela – firma DITEC dodávajúca RIS
pre MŠaŠ. Oboznámil prítomných s RIS, systémom a funkciou RIS.
Ing. Milan Tupý – bude to prepojené s ASC agendou?
Odpoveď: Áno, bude a bude sa to publikovať do RIS a je to zabezpečené
zašifrovaním.
Ing. Martin Maták – dokedy končí sledovanosť RIS (ukončením MS, prípadne
VŠ?)
Odpoveď – zatiaľ je prepojenie na ÚPSVaR, ale nie je zatiaľ prepojenie na
sociálnu poisťovňu. Plánuje sa v budúcnosti sledovanosť po celý život. RIS je
riadne zabezpečené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Ing. Félix Dömeny - ŠKVP – budú vedené v RIS?
Odpoveď – ŠKVP sú veľmi rozsiahle, nie sú jednotné a pri častých úpravách nie
je možné zverejňovať v RIS.
Ing. Martin Maták - zástupca za OZPŠaV – od 1.1.2014 bude navýšenie
nasledovne: 16 eur pre štátnu a verejnú správu do tabuľky, pedagogickí
zamestnanci dostanú 5% do tarify. Ak do konca roku 2014 sa prejaví
racionalizácia, urobia výnimku a ušetrené finančné prostriedky sa presunú na
mzdy.
Bola už podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, nie sú nejaké veľké
zmeny – novinka – rovnaká dovolenka pre odborných zamestnancov a pre
pedagogických zamestnancov.
Oboznámil s prehľadom typov stredných škôl podľa krajov – gymnáziá,
technické a netechnické školy.
Požiadal ASOŠ, aby sa vyjadrila k uznávaniu jazykových certifikátov ako
náhrady maturitnej skúšky a percentuálnemu podielu poskytovania finančných
prostriedkov zo strany zriaďovateľa (návrh je 90% finančných prostriedkov
pridelených z MŠaŠ).
Podal prítomným informáciu, že od 1.1.2014 UIPŠ zanikne a vznikne CVPI
Návrh ASOŠ : Zriaďovatelia by mali prideliť minimálne 95% normatívu pre
každú školu , najlepšie 100%.
PedDr. Viktor Baláž - navrhuje zvýšiť normatívy pre jednotlivé kategórie škôl.
Kontrola uznesení z posledného zasadnutia:
Ing. Félix Dömeny
 neprebehlo prevzatie funkcie prezidenta ASOŠS
 bola podaná správa o stave školstva – je na stránke asociácie SOŠS
 ASOŠS sa vyjadrila k DPŠ na technických univerzitách
 Akadémia VAPAC oslovila ASOŠ ohľadom prezentácie
 odoslané bolo stanovisko k RIS – návrh asociácie – zakúpenie jednotného
informačného systému zo strany MŠ pre všetky školy
 pozvánka na 110. výročie založenia SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie,
Bratislava ( oznámiť účasť)
 Valné zhromaždenie – jeseň rok 2014
Uznesenie a záver:
1. Uskutočniť prevzatie dokumentácie ASOŠ od Ing. Földesyho a od Ing.
Jandíka
Z: Mgr. Marta Bačíková, Ing. Félix Dömeny
Zapísala: Hmírová
T: do 31. 1. 2014
Download

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska