Absolventi kontinuálneho vzdelávania
Program KV: Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa
Dátum
26.3. 2012
26.3. 2012
26.3. 2012
26.3. 2012
26.3. 2012
Titul, priezvisko, meno
Anotácia záverečnej práce
Kooperatívne riešenie konfliktu. Konflikty na sociálnej sieti medzi učiteľmi
Machničová Dagmar, Mgr. a žiakmi – prenos konfliktu do školskej praxe. Konflikt pri pasivite žiaka. Smer
vývoja konfliktov.
Závažné porušenie školského poriadku na vyučovaní. Výčitky žiaka voči
Šamaj Ján, Mgr.
správaniu sa učiteľa. Priznanie si chyby v konfliktných situáciách. Pocity
víťazstva vkonfliktoch.
Postupnosť krokov pri riešení konfliktov na vyučovaní. Ako potlačiť
Šamajová Zdenka, Mgr.
impulzivitu pri riešení konfliktov. Počúvanie názorov oponenta (žiaka).
Konflikty treba vyriešiť, nie iba riešiť.
Efektívne techniky pri riešení konfliktov na vyučovaní. Nedorozumenie
Šudová Mária, Mgr.
a zámer. Jednotný postup pri riešení problémov medzi žiakmi a učiteľom.
Riešenie sporu z obvinenia z krádeže.
Riešenie neospravedlnenej absencie žiaka. Konflikt z nedostatku motivácie
Schön Peter, Ing.
pri učení. Mentálna pohoda učiteľa. Odbornosť - prirodzená autorita –
rešpekt žiakov.
26.3. 2012
Stráňava Peter, Ing.
Demotivácia žiaka, odmietanie pracovať na hodine. Sebapreceňovanie.
Spúšťače konfliktov na strane učiteľa. Asertívne riešenie sporov.
26.3. 2012
Vitovský Ján, Ing.
Stupňovanie arogantného správania sa žiaka. Konfrontácia – na zistenie
skutkovej podstaty problému. Osobnosť učiteľa pri konfliktoch. Selekcia
informácií pri konfliktoch na vyučovaní.
26.3. 2012
Hermanová, Ľubica,
PhDr.
Vulgárne vyjadrovanie sa na hodine SJ a literatúra. Pasivita a ignorancia.
Úloha sebavzdelávania pri riešení konfliktov. Objektivita učiteľa.
Download

26.03.2012