LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Trieda: Molinio-Arrhenatheretea - spoločenstvá vlhkých a mezofilných lúk a pasienkov
Rad: Molinietalia - spoločenstvá vlhkých lúk a pasienkov
Zväz: Cnidion venosi - aluviálne lúky
Zväz: Alopecurion - psiarkové lúky
Zväz: Calthion - vlhké lúky s prevahou širokolistých bylín
Zväz: Molinion - bezkolencové lúky
Rad: Arrhenatheretalia - spoločenstvá mezofilných lúk a pasienkov
Zväz: Arrhenatherion - ovsíkové nížinné až podhorské lúky
Zväz: Cynosurion - krátkosteblové podhorské lúky a pasienky
Zväz: Polygono-Trisetion - trojštetové horské lúky
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis - horské psicové lúky
Trieda: Festuco-Brometea - xerotermofilné travinno-bylinné spoločenstvá
Trieda : Trifolio-Geranietea - teplomilné lemové spoločenstvá
Trieda: Nardo-Callunetea - kyslomilné spoločenstvá lúk, pastvín a vresovísk
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Trieda: Molinio – Arrhenatheretea – spoločenstvá lúk a pasienkov
- poloprírodné spoločenstvá – udržované človekom
- pravidelné kosenie (lúky jednokosné, dvojkosné)
- pastva, dopásanie (pasienky)
- hnojenie: - prirodzené - záplavami
- človekom a zvieratami - maštalným hnojom, umelými hnojivami
- nadmorská výška – lúky nížinné, podhorské, horské
- vlhkosť substrátu – lúky vlhké, mezofilné, polosuché, xerotermné
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Trieda: Molinio – Arrhenatheretea – spoločenstvá lúk a pasienkov
vysoká konkurencia druhov
vysoká diverzita druhov
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Trieda: Molinio – Arrhenatheretea – spoločenstvá lúk a pasienkov
životné formy: trsnaté hemikryptofyty (trávy), ružicovité hemikryptofyty
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Trieda: Molinio – Arrhenatheretea – spoločenstvá lúk a pasienkov
Zväz: Cnidion venosi – aluviálne lúky
- pravidelné záplavy
- veľmi produktívne porasty
- dvoj až trojkosné
- vysoká druhová diverzita
- výskyt: v alúviu väčších nížinných riek
- (Morava, Ipeľ, Latorica)
niva rieky Moravy v CHKO Záhorie
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Trieda: Molinio – Arrhenatheretea – spoločenstvá lúk a pasienkov
Zväz: Cnidion venosi – aluviálne lúky
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cnidion venosi – aluviálne lúky
vzácnejšie druhy aluviálnych lúk:
plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia)
bleduľa letná (Leucojum aestivum)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cnidion venosi – aluviálne lúky
aluviálne lúky v CHKO Latorica sa využívajú aj ako pasienky
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Alopecurion – psiarkové lúky
- záplavy v menšej miere ako Cnidion
- výskyt v alúviách menších riek v
podhorskom stupni
- vysoko produkčné, často využívané
ako hospodárske lúky
psiarka lúčna
(Alopecurus pratensis)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Alopecurion – psiarkové lúky
margaréta biela (Leucanthemum vulgare)
iskerník prudký (Ranunculus acris)
vytvára nápadný žltý aspekt
medúnok vlnatý (Holcus lanatus)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Alopecurion – psiarkové lúky
jarný aspekt psiarkových lúk
žerušnica lúčna (Cardamine pratensis)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Alopecurion – psiarkové lúky
korunkovka strakatá
(Fritillaria meleagris)
– ohrozený druh
NPR Pstruša pri Zvolene – jarný aspekt
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Alopecurion – psiarkové lúky
intenzifikované psiarkové lúky s nízkou biodiverzitou
- hnojenie umelými hnojivami
- prisievanie krmovinárskych tráv
dominantná psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Calthion – vlhké lúky širokolistých bylín
- terénne zníženiny v okolí potokov a pramenísk
- mimo záplav
- výskyt: podhorské a horské oblasti
- prevaha kvitnúcich bylín, tráv menej
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Calthion – vlhké lúky širokolistých bylín
NPR Kláštorské lúky v Turčianskej kotline
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Calthion – vlhké lúky širokolistých bylín
PR Pastierske (Liptov)
žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)
hadovník väčší (Bistorta major)
kuklík potočný (Geum rivale)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Calthion – vlhké lúky širokolistých bylín
porast s pichliačom potočným (Cirsium rivulare) – Biele Karpaty
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Molinion – bezkolencové lúky
- silne kolísajúca hladina podzemnej vody
- bez záplav
- druhovo pestré porasty
(kvitnúci aspekt v neskorom lete)
- dvojkosné, nehnojené
- zastúpenie ohrozených druhov
klinček pyšný (Dianthus superbus) vzácny druh (NPR Abrod)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Molinion – bezkolencové lúky
vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
NPR Abrod – najvýznamnejšia lokalita bezkolencových lúk na Záhorskej nížine
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Molinion – bezkolencové lúky
betonika lekárska (Betonica officinalis)
znáša kolísanie hladiny podzemnej vody
NPR Abrod - letný aspekt
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Molinion – bezkolencové lúky
vzácne druhy bezkolencových lúk
horec pľúcny
(Gentiana pneumonanthe)
kosatec sibírsky
(Iris sibirica)
mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus)
vzácny a ohrozený druh
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Molinion – bezkolencové lúky
bezkolenec belasý
(Molinia caerulea)
druhovo chudobné bezkolencové porasty môžu predstavovať
degradované štádium vysychajúceho rašeliniska
( PR Beňadovské rašelinisko - Orava)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Arrhenatherion – ovsíkové lúky
dominantný ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)
- jednokosné, mezofilné až polosuché
- výskyt: pahorkatiny - najhojnejší typ lúk
- využívané hospodársky
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Arrhenatherion – ovsíkové lúky
ovsíkové lúky sa fragmentárne vyskytujú
na hrádzach riek, násypoch a okrajoch ciest
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Arrhenatherion – ovsíkové lúky
ovocné sady (Biele Karpaty)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Arrhenatherion – ovsíkové lúky
na zanedbaných nekosených lúkach prevládne dominantný ovsík
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cynosurion – krátkosteblové podhorské lúky a pasienky
Pieniny
- bez výraznej trávnej dominanty, druhovo pestré
- mezofilné
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cynosurion – krátkosteblové podhorské lúky a pasienky
- jednokosné, alebo po kosbe dopásané,
prípadne iba pasené
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cynosurion – krátkosteblové podhorské lúky a pasienky
bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)
na pasienku sú spásané iba krmovinársky
hodnotné druhy, pichľavé, horké a
jedovaté rastliny zvieratá nežerú
starček jakobeov (Senecio jacobaea)
ďatelina plazivá (Trifolium repens)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cynosurion – krátkosteblové podhorské lúky a pasienky
borievka obyčajná (Juniperus communis) je indikátorom niekdajšej pastvy
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Cynosurion – krátkosteblové podhorské lúky a pasienky
pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)
k pasienkovým druhom patrí aj jedovatá
jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)
prilbica (Aconitum) je jedovatá
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Polygono-Trisetion - horské trojštetové lúky
- jedno až dvojkosné
- stredne vysoké porasty
- pestrý aspekt kvitnúcich bylín –
vysoká biodiverzita
- dostatok zrážok (väčšie nadm. výšky)
horské lúky v Slovenskom Raji
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Polygono-Trisetion - horské trojštetové lúky
hadovník väčší (Bistorta major)
žltohlav najvyšší (Trolius altissimus)
pakost lesný (Geranium sylvaticum)
trojštet žltkastý
(Trisetum flavescens)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Polygono-Trisetion - horské trojštetové lúky
vzácne druhy
horských lúk
(Slovenský raj)
ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)
šafran spišský (Crocus discolor) – jarný aspekt
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis - horské psicové lúky
kvetnaté psicové lúky v Bukovských vrchoch – vysoká druhová pestrosť
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis - horské psicové lúky
Nízke Tatry (Čertovica)
kvetnatý porast s fialkou žltou (Viola lutea)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis - horské psicové lúky
horské lúky ovplyvnené pastvou (Veľká Fatra)
LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis - horské psicové lúky
psica tuhá
(Nardus stricta)
druhovo chudobný porast s dominanciou
psice ovplyvnený nadmernou pastvou
Download

LÚČNA A PASIENKOVÁ VEGETÁCIA Trieda: Molinio