Malá sociálna skupina
SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA
Malá skupina
•
•
•
•
•
•
Malá skupina pozostáva z 3 – 13 ľudí,
Medzi členmi je interakcia
Majú spoločné motívy, ciele
Vzájomné väzby, vymedzené pozície
Vlastný systém hodnôt
Diferencujú sa od iných skupín
Klasifikácia skupín
Malé skupiny sú
Tie sociálne celky, ktoré
charakterizuje vzájomná
uvedomelosť členov a medzi osobami
je vzájomná interakcia
•
•
•
•
Prečo vznikajú skupiny?
•
•
•
•
Východiskom je sociálna situácia
Majú spoločný cieľ
Uspokojovanie potrieb členov
Realizácia členov a ich cieľov
PRIMÁRNE
Rodina
FORMÁLNE
Sú organizované
spoloč.organizáciami,
majú spoločný ciel,
štruktúru
• NEFORMÁLNE
• Medzi členmi je
emocionálna väzba a
uspokojovanie ich
sociálnych potrieb
Charakteristika skupiny
•
•
•
•
•
Vlastné normy, vzájomne prijaté
Kontrola dodržiavania noriem
Prísne oceňovanie – sankcie
Emocionálna angažovanosť
Vysoká výkonnosť
1
Konformita je podmienená
KONFORMIZMUS
Tlak, ktorým skupina tlačí na človeka
vedie k súhlasu, podriadeniu sa.
ŠTRUKTÚRA SKUPINY
• Vodca skupiny
• Členovia skupiny s
rovnocennými
vzťahmi
• Vodca skupiny
• Pomocníci – aktívni
členovia
• Závislé osoby
• Pasívne, nie závislé
•
•
•
•
•
•
Veľkosťou skupiny
Príťažlivosťou skupiny
Osobnostnou silou jednotlivých členov
Možnosťou sankcii
Stratou materiálnych alebo iných výhod
Silou charakteru – „tvrdosť osobnosti“
POZÍCIA V SKUPINE
• PRESTÍŽ
• Ide o uplatnenie sa
človeka v skupine a je
výsledkom jeho
angažovanosti
• STATUS
• Je ocenenie skupiny,
ktorá dáva mu svoje
miesto
Dynamické procesy v skupine
•
•
•
•
•
1. Efektivita
2. Veľkosť skupiny
3. Zloženie skupiny
4. Komunikačné štruktúry
5. Štýl vedenia skupiny
VODCA SKUPINY
Má formálne vysoké postavenie, na
ostatných členov skupiny má vplyv,
plánuje, koordinuje, rozhoduje a
zodpovedá za skupinové výsledky.
2
Rôzne typy vodcov
•
•
•
•
•
•
Výkonný organizátor
Stratég činnosti
Zodpovedný vodca
Tvorca politiky
Expert, ktorý riadi
Uvážlivý informátor
•
•
•
•
•
•
Sprostredkovateľ
Arbiter
Ideológ skupiny
Reprezentačný typ
Hovorca skupiny
Skromný intelektuál
ŠTÝL VEDENIA SKUPINY
•
•
•
•
•
AUTORITATÍVNY ŠTÝL
DEMOKRATICKÝ ŠTÝL
LIBERÁLNY ŠTÝL
vedenia vplýva na atmosféru,
produktivitu, dynamiku skupiny
Pozitívne faktory vodcu
•
•
•
•
•
•
•
1. Všíma si potreby členov skupiny a má
pre nich porozumenie
2. Má org.schopnosti a osobnú účasť
3. Je iniciatívny, výkonný, inteligentný
4. Vie motivovať členov skupiny
5. Je sociálne vnímavý na to, čo sa deje
v skupine a stará sa o členov skupiny
Úlohy vodcu v skupine
UDRŽOVANIE SKUPINY
Podporuje dobré vzťahy
Rieši konflikty
Motivuje členov
Ochrana pred minoritami
Podpora samostatnosti
Zabezpečuje kooperatívnosť
VÝKON SKUPINY
Návod k jednaniu
Operatívnosť plánovania
Štrukturovanie úloh
Kontrola aktivít skupiny
Sledovanie cieľov
SKUPINOVÁ DYNAMIKA
Venuje sa zákonom vývinu skupiny,
utváraním vzťahov medzi členmi a
medzi skupinou a ďalšími skupinami
a inštitúciami
Človek v spoločnosti má:
• POZÍCIU
• STATUS
3
REALIZÁCIA ROLE
SOCIÁLNA ROLA
V SKUPINE
Vyžaduje, aby sa človek s ňou viacmenej identifikoval a konal podľa
spoločenského očakávania
OSOBNEJ
PROFESNIO – SOCIÁLNEJ
rola surodenca
Rola sociálnej pracovníčky
matky
vedúcej oddelenia
tety, svokry...
direktorky
obč.združenia
Rola utešovateľky
poslankyne
miest.zastup.
hospodárky domu
reprezentantka
dobra a pokoja
4
Download

socialna psychologia