YOUTH IN ACTION
Mládež v akcii
Ciele programu
• Aktívne euroobčianstvo
• Solidarita a tolerantnosť medzi mladými ľuďmi
/zvyšovanie sociálnej súdržnosti v EÚ/
• Vzájomné porozumenie ML v rôznych krajinách
• Zvyšovanie kvality mládežníckych aktivít a ich
podporných systémov
• Európska spolupráca v oblasti mládeže
1
Priority programu - Stále priority
• Aktívne euroobčianstvo
• Participácia mladých ľudí
/živote komunity, zastup. demokracie,
zvyš. vzdelávania týkajúceho sa participácie/
• Kultúrna rozmanitosť
/boj proti rasizmu, xenofóbii/
• Začlenenie MĽSNP
/spoločensky, ekonomicky, zdravotné postihnutie, zdravotné problémy,
vzdelanostné problémy, kultúrne rozdiely, geogragicky/
Ktoré krajiny sa môžu programu zúčastniť:
• Programové krajiny:
EÚ, EFTA/EEA (Island, Lichtenštainsko, Nórsko)
Kandidátske krajiny (Turecko, Chorvátsko)
• Susediace krajiny:
Juhových.Európa
(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora,
Kosovo)
Východná Európa a Kaukaz
(Arménsko, Azerbajdžán, Bielorusko, Gruzínsko,
Moldavsko, Ruská federácia, Ukrajina)
Euromed
(Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýria, Tunisko,...)
Na základe špeciálnych dohôd: Západný Balkán a Švajčiarsko
2
Štruktúra programu Mládež v akcii
Akcia 1 – Mládež pre Európu
1.1 Mládežnícke výmeny
1.2 Mládežnícke iniciatívy
1.3 Projekty mládežníckej demokracie
Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba
Akcia 3 – Mládež vo svete
3.1 Spolupráca so susediacimi krajinami EU
3.2 Spolupráca s inými krajinami sveta
Akcia 4 – Podporné systémy mládeže
4.3 Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce
s mládežou a mládežníckych organizácií
Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže
5.1 Stretnutia ML a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku
Akcia 1 – Mládež pre Európu
PODPROGRAM:
1.1. Mládežnícke výmeny
Stretnutie min. dvoch alebo viacerých skupín z
rôznych krajín
min.16 – max.60 účastníkov (okrem skupinových vedúcich)
13-30 rokov hlavná cieľová skup. 15 – 25 rokov
6-21 dní / 15 mesiacov
Projekt môžu podať neziskové organizácie a
neformálne skupiny
3
Akcia 1 – Mládež pre Európu
PODPROGRAM:
1.2. Mládežnícke iniciatívy
•
•
•
•
Min. 4 mladí ľudia od 18-30 rokov
Dĺžka trvania projektu: 3-18 mesiacov
Národné mládežnícke iniciatívy
Nadnárodné mládežnícke iniciatívy
Akcia 1 – Mládež pre Európu
PODPROGRAM:
1.3. Projekty podpory participácie a demokracie
Podpora aktívnej participácie ML /diskusie, výmena knowhow, semináre, zisťovanie potrieb ML,.../
Nadnárodná spolupráca min. 4 organizácií
MVO, verejná inštitúcia, OZ, neformálna skupina
13-30 rokov, min.16 účastníkov + experti
Dĺžka trvania projektu: 3-18 mesiacov
25% spoluúčasť na fin. projektu, max. výška príspevku:
50 OOO Eur
4
Akcia 2.1 - EDS
Európska dobrovoľnícka služba
aktivita v inej krajine ako je krajina trvalého pobytu D
18-30 rokov (16-18)
zahŕňa aspoň jeden členský štát EÚ
90% pokrytie N + vreckové
• 2-12 mesiacov (2 týždne – 2 mes.) / max.2 roky
• 18-30 rokov (16-30 MĽSNP)
• Miesto uskutočnenia: EÚ, Partnerské krajiny
Afrika, Karibik, Pacifik,
Latinská Amerika, Ázia
Akcia 4 – Mládežnícki pracovníci a podporné
systémy
4.3. Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce
s mládežou a v mládežníckych organizáciách
• Pracovná stáž /10-20 dní, 2 účastníci, 2 krajiny/
• Realizačná poradná návšteva /2-3dni, 2 účast.z každej organ.,2 kraj./
• Hodnotiace stretnutie /10 dní, max. 50 účastníkov, min.4 krajiny /
• Štúdijná návšteva /10 dní, max. 50 účastníkov, min.4 krajiny /
• Budovanie partnerstiev /10 dní, max. 50 účastníkov, min.4 krajiny /
• Seminár (diskusia a výmena skúseností) /10 dní, max. 50 účastníkov,
min.4 krajiny /
• Školenie (vzdelávací program) /10 dní, max. 50 účastníkov, min.4
krajiny /
• Vytváranie sietí /3-15 mes.,bez obmedzenia, 6 krajín min./
3-18 mesiacov – dĺžka trvania projektu
5
Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v
oblasti mládeže
Podprogram:
5.1 Stretnutia ML a ľudí zodpovedných za
mládežnícku politiku
Podpora spolupráce, seminárov a štruktúrovaného
dialógu medzi ML, ľuďmi aktívnymi v oblasti práce s
mládežou, mládež. organizáciami a zodp.za mlád.politiku
Národné stretnutia mládeže
Nadnárodné semináre mládeže /min.5 partnerov, max.6dní/
MVO, verejná inštitúcia, OZ
15-30 rokov, min.15 účastníkov + experti
Dĺžka trvania projektu: 3-18 mesiacov
25% spoluúčasť na fin. projektu, max. výška príspevku:
50 OOO Eur
Ďakujeme za pozornosť
www.mladezvakcii.sk
www.iuventa.sk
www.eurodesk.sk
6
Download

Program Mládež v akcii