HRADY a ZÁMKY
Travelling the Carpathians
CASTLES and MANOR
HOUSES
SLOVENSKO
SLOVAKIA
Cestujeme Karpatami - KÚPELE
Travelling the Carpathians - SPAS
Publikácia na základe podkladov z Maďarska, Poľska, Slovenska, Rumunska
a Ukrajiny spracovala Mária Naďová a Andrea Kacsmariková
Publication prepared by Mária Naďová and Andrea Kacsmariková from the national materials
Redakčná úprava: Mária Naďová, Andrea Kacsmariková
Fotografie/Photos:
Slovensko: L adislav Janiga, Ladislav Jiroušek, Jozef Grondže l, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina zabezpečené národnými
sekretariámi Karpatského euroregiónu
Design: Harlequin Quality s.r.o.
Tlač: Harlequin Quality s.r.o.
Preklad/ Translation: Mária Naďová, Eva Krchová
Slovensko už od dávnoveku tvorilo územie
križovatky Európy. Obchodné cesty viedli zo
severu na juh a z východu na západ. Rôzne
nájazdy prinútili výstavbu opevnených sídiel,
ktoré chránili kupcov a ich tovar proti
tulákom alebo im poskytli azyl počas nepriateľských nájazdov (nájazd Tatárov v
rokoch 1241 - 1242 a Turkov v 16. storočí).
Mnohé pevnosti neboli nikdy dobyté. Z
dôvodu zlej prístupnosti ako aj umiestnenia
na strmých bralách, sa vlastníci neskôr
presťahovali do pohodlnejších a lepšie dostupných kaštieľov. Tu si vytvárali bohaté a
vzácne historické a umelecké zbierky, ktoré
často dopĺňala cenná knižnica. Pompézne
zariadenie interiérov tvorili zbrane, sochy,
maľby, porcelán a štýlový nábytok. Pri zámkoch
sa
nachádzali
záhrady
a rozsiahle parky s rôznorodými pavilónmi,
malými konštrukciami, divadielkami, fontánami, umelými jazierkami a dokonca aj jaskyňami. Na Slovensku je registrovaných
a chránených okolo 180 hradov
a
hradných
ruín
a okolo 1200 kaštieľov a kúrií, mnohé z nich
sa nachádzajú na východnom Slovensku.
Slovakia has been a crossroads of Europe
since the old times. Driveways of traders in
the two main directions (approximately
North-South and East West), and even more
various invasions had stimulated construction
of fortified settlements aimed to protect merchants and their goods against bush rangers,
or they served as a refuge during raids (the
invasion by Tatars in 1241 - 1242 or forays
of Turks in the 16lh century). Many fortresses
had never been conquered. From badly
accessible, situated on steep reefs, the castles' owners later moved to more convenient
and easy reachable manors. Here they got
together rich and rare historical, art and natural history collections, and often a precious
collection of books, too. Pompous interiors
were furnished with weapons, sculptures,
paintings, porcelain and style furniture.
Manors were equipped with gardens and
large-scale parks with various pavilions, little
constructions, little theatres, fountains, artificial lakes and even caves.
There are about 180 castles and ruins registered and protected, and some, 200
manor houses and mansions in Slovakia,
many of them in its East part.
Pre Združenie Región Karpaty a Slovenskú kanceláriu Karpatského euroregiónu vydalo Vydavateľstvo Harlequin Quality
v roku 2004.
Published in 2004 by Vydavateľstvo Harlequin Quality for the Association Region Karpaty and the Slovak Office of the
Carpathian Euroregion.
Publikácia bola vydaná vďaka finančnej podpore Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Združenia
Región Karpaty a Harlequin Quality.
Published with the financial support from the Ministry of Civil Construction and Regional Development of the Slovak Republic,
Associatin Region Karpaty and Harlequin Quality.
Neprešlo jazykovou úpravou /Publication has no language correctionns
5
SPIŠSKÝ HRAD
Najrozsiahlejší hrad na Slovensku a jeden z
najväčších v Európe s významným
postavením už v 12. storočí. Objekt je
zaradený do Zoznamu Svetového dedičstva
UNESCO. Je dominantou Spiša v blízkosti
historického mesta Levoča. Centrom opevneného hradu je veža a románsky palác
z 13. storočia, gotická kaplnka a palác rodiny Zápoľských z 15. storočia. Impozantné
svojou rozlohou je dolné nádvorie, postavené v gotickej fáze výstavby hradu. Do 15.
storočia bol kráľovským majetkom, neskôr
patril významným rodom ako napr. rod
Zápoľských, Thurzovcov a Csákyovcov. Je
verejnosti prístupný.
SPIŠ CASTLE
The most extensive castle in Slovakia and one
of the largest in Europe had a significant
standing already in 12th century. This
UNESCO World Cultural Heritage listed
monument is located close to the historical
town Levoča as a dominancy of Spiš region.
The center of the side is tower and
Romanesque palace from 13th century,
Gothic chapel and Zápoľský palace from
15th century. The lower courtyard erected in
the Gothic phase of construction, surprised
with its extraordinary extent. Up to the 15th
century it was a royal property, later on it
belonged to the significant families such as
Zápoľský, Thurzo and Csáky. The Castle is
open to public.
HRAD A KAŠTIEĽ
V MARKUŠOVCIACH
Pôvodne gotický kaštieľ bol prestavaný
v 17. storočí v renesančnom slohu. V susedstve kaštieľa sa nachádza renesančná
pevnosť, prestavanú v rokokovom slohu na
obytný objekt. V roku 1778 bol v parku za
hlavným objektom postavený letohrádok
D a r d a n e l y ,
v ktorom je umiestnená zbierka nábytku
a hudobných nástrojov.
MARKUŠOVCE CASTLE
AND MANOR HOUSE
Originally gothic castle rebuilt in 17th century in Renaissance style. Close to the castle
you can see the originally Renaissance
fortress rebuilt into a Rococo residence. In
1778 a summer house Dardanely was erected in the park behind the main building. You
can visit the collection of furniture and musical instruments.
Zaujímavosti v okolí Spišského hradu
a Markušoviec:
Mestské pamiatkové rezervácie stredovekých miest Spišská Kapitula, Spišská Nová
Ves a Levoča, Národný park Slovenský raj,
prírodná rezervácia Dreveník, stredoveký
kostol s nástennými maľbami zo 14. storočia
v Žehre, gotický kostol v Spišskom Štvrtku.
Dostupnosť:
Spišský hrad leží pri medzinárodnej ceste
E 50 30 km od okresného strediska Poprad
s medzinárodným letiskom a železničnou
stanicou. Markušovce sú vzdialené 3 km od
mesta Spišská Nová Ves a 40 km od mesta
Poprad.
Spiš castle and Markušovce:
Medieval Town monument reservation
Spišská Kapitula, Spišská Nová Ves and
Levoča, National park Slovenský raj (Slovak
Paradise), natural reservation Dreveník, medieval church with wall paintings from 14th
century in village Žehra, gothic church in
Spišský Štvrtok
Accessibility:
Ubytovanie:
Hotel Natali Sivá Brada, Levočská 13, 053
04 Spišské Podhradie
Tel.: 00-421-53-4000553,
Hotel Satel,
nám. Majstra Pavla 55, 054 01 Levoča,
Tel.: 00-421-53- 4512943,
e-mail: [email protected],
Hotel Metropol, Štefánikovo nám. 2,
052 01 Spišská Nová Ves,
Tel.: 00-421-53-4422241
Informácie:
Levočské informačné centrum 05401
Levoča, Nám. Majstra Pavla 58,
00-421-53-1618
e- mail: [email protected]
Other places of interest in the surrounding of
Spiš castle lies on the international road E50,
30 km distant from the district capital
Poprad.with the international railway, road
E50 and international airport. Markušovce
are 3 km away from town Spišská Nová Ves
and 40 km distant from the town of Poprad.
Accommodation:
Hotel Natali - Sivá Brada, Levočská 13, 053
04 Spišské Podhradie phone 00-421-53-4000553,
Hotel Satel, nám. Majstra Pavla 55, 054 01
Levoča,
Tel.: 00-421-53- 4512943
e- mail: [email protected]
Information:
Information center 054 01 Levoča,
Nám. Majstra Pavla 58,
tel.: 00-421-53-16188
e- mail : [email protected]
6
7
HRAD KRÁSNA HÔRKA
Neďaleko okresného mesta Rožňava sa
nachádza jeden z najzachovalejších stredovekých hradov na Slovensku. Pôvodne
gotický hrad bol prestavaný v renesančnom
slohu ako dôležité opevnenie proti tureckému vpádu. Počas rokov 1642 - 1945 vlastnila hrad rodina Andrássyovcov. V roku
1910 bol interiér hradu prestavaný na
múzeum rodiny Andrássyovcov, ktoré je
dodnes prístupné verejnosti.
1886 bol prestavaný v historickom slohu. Za
komplexnú pamiatkovú obnovu získal prestížnu cenu Europa Nostra. Kaštieľ je obklopený rozsiahlym prírodným parkom
z 18. storočia. Turisti majú možnosť obdivovať pôvodný nábytok a bohatú zbierku historických predmetov, ktoré zozbierali členovia rodiny počas svojich ciest po svete.
BETLIAR MANOR HOUSE
The hunting manor house Betliar was built on
beginning of 18th century on foundations of
an older Renaissance building for the counts
Andrássy from Krásna Hôrka. In the year
1886 it was rebuilt in the Historical style. It
was rewarded the prestigious Europa Nostra
prize for complex historical restoration. The
manor house is surrounded with a widespread natural park from 18th century. The
tourists can admire the original furniture and
rich collection of historical objects collected
by the members of family during their travels
around the world.
Zaujímavosti v okolí Krásnej hôrky a Betliara:
Mauzóleum grófa Dionýza Andrássyho, historické mesto Rožňava, jaskyňa Slavec.
KRÁSNA HÔRKA CASTLE
Close to the district center Rožňava we can
see one of the best preserved medieval castles in Slovakia. Originally a Gotic castle
was rebuilt in the Renaissance style as an
important fortification against the Turks.
During the years 1642 - 1945 it was a property of the Andrássy family. In 1910 the
interior of the castle was turned into the
museum of the family, open to public.
KAŠTIEĽ V BETLIARI
Poľovnícky kaštieľ v Betliari bol postavený
začiatkom 18. storočia pre rodinu grófov
Andrássyovcov z krásnej Hôrky na základoch staršej renesančnej budovy. V roku
8
Ubytovanie:
Hotel Kras, Šafárikova 52, 048 01
Rožňava, Tel.: 00-421-58-7324244,
Apartmán Barbierik, Betliar,
Tel.: 00-421-58-7983109
Informácie:
Mestské informačné centrum, Námestie
baníkov 32, Rožňava,
Tel.: 00-421-58-7328101
Other places of interest near Krásna Hôrka
and Betliar: Mausoleum of Dionýz
Andrassy, historical town Rožňava, cave
Slavec,
Accessibility:
They are 6 km away from the district capital
Rožňava with bus conection and at about 70
km away from city Košice with the international railway, road E571 and international
airport.
Accommodation:
Hotel Kras, Šafárikova 52, 04801 Roňava,
Tel.: 00-421-58-7324244,
Apartmán Barbierik, Betliar
Tel.: 00-421-58-7983109
Information:
Information centre, Námestie baníkov
32, Rožňava
Tel.: 00-421-58-7328101
KEŽMARSKÝ HRAD
Jeden z najzachovalejších hradov na
Slovensku je umiestnený priamo v meste
Kežmarok. Hrad postavil v roku 1462 gróf
Imrich Zápoľský na mieste kostola z 13.
storočia. Hrad sa napojil na mestské opevnenie. Prestavaný bol rodinou grófa Thőkőlyho na veľkolepú renesančnú rezidenciu s
barokovou kaplnkou a hradbami s novými
štítovými atikami. V súčasnosti je verejnosti
prístupný. Nachádzajú sa v ňom expozície o
archeológii, histórii, etnografii a umení.
KEŽMAROK CASTLE
One of the well-preserved Slovak castles
located in the town of Kežmarok. Castle was
erected from an older church from 13th cen-
Dostupnosť:
6 km od okresného mesta Rožňava, zhruba
70 km po ceste E571 od mesta Košice
s medzinárodnou želežničnou a leteckou
dopravou.
tury by count Imrich Zápoľský in 1462 who
connected it with the town fortification. It was
rebuilt by the count Thőkőly family into a
pompous Renaissance residence with a
Baroque chapel and the fortification with the
new scutellar attics. Today it is open to public with its exposition of archeology, history,
ethnography and art.
9
KAŠTIEĽ V STRÁŽKACH
Renesančný kaštieľ v Strážkach je jeden
z najstarších na Slovensku. Nachádza sa
v dotyku s malým historickým mestom
Spišská Belá. Spolu s gotickým opevneným
kostolom a renesančnou zvonicou tvoria historické jadro obce. V interiéri kaštieľa
môžete uvidieť historický nábytok, maľby
Ladislava
Mednyanského,
historickú
knižnicu a zbierku umeleckých remeselných
predmetov.
STRÁŽKY MANOR HOUSE
Renaissance manor house in Strážky is one
of the oldest in Slovakia. It lies near the small
historical town of Spišská Belá. Together with
a Gothic fortified church and Renaissance
carillon they form the historic core of the village. Inside you can see the historical furniture, paintings of Ladislav Mednyanský, historical library and a collection of art crafts.
železničnú a leteckú dopravu.
the oldest examples of their types within our
territory. Visitors can admire atmosphere of
the castle, archeological excavations, historical furniture, weapons and the sacral art.
Ubytovanie:
Hotel Club, MUDr. Alexandra 24, 060 01
Kežmarok 1,
Tel.: 00-421-52- 4522916,
Hotel HP, Petzvalova 8, 059 01 Spišská
Belá,
Tel.: 00-421- 52- 4591338 a ďalšie hotely
v Kežmarku, Poprade a Vysokých Tatrách.
Informácie:
Informačná agentúra - Hlavné nám. 46,
060 01 Kežmarok,
Tel.: 00-421-52- 4524047
e- mail: [email protected]
Other places of interest near Kežmarok and
Strážky:
Renaissance bell tower, 15th century Gothic
church in Strážky, High Tatras area, medieval center in town Levoča, Poprad, Gothic
church in town Spišská Belá.
Zaujímavosti v okolí:
Renesančná zvonica a gotický kostol z 15.
storočia v Strážkach, Vysoké Tatry, Mestské
pamiatkové rezervácie v Kežmarku a v Poprade, gotický kostol v Spišskej Belej.
Accessibility:
Kežmarok is 15 km and Strážky 22 km distant from the district capital Poprad. with the
international railway, road E50 and international airport.
Dostupnosť:
Kežmarok je 15 km a Strážky sú 22 km
vzdialené od okresného centra Poprad,
v ktorom nájdete medzinárodnú autobusovú,
Accommodation:
Hotel Club, MUDr. Alexandra 24, 060 01
Kežmarok 1,
Tel.: 00-421-52- 4522916, hotel HP,
Petzvalova 8, 05901 Spišská Belá,
Tel.: 00-421- 52- 4591338 and others hotels
in Kežmarok, Poprad and High Tatras
Zaujímavosti v okolí:
Skanzen ľudovej architektúry a historické
centrum v Starej Ľubovni, Vysoké Tatry,
Mestská pamiatková rezervácia v Bardejove
a Podolínci, gotický kostol v Spišskej Belej
a Bardejovské a Ľubovnianske kúpele.
v 16. a 17. storočí prestavaný na renesančnú
pevnosť. V roku 1421 uhorský kráľ Žigmund
Luxemburský ho spolu s 13 spišskými mestami dal do zálohy Poľsku. Opevnenie dolného hradu vzniklo postupne v 16. storočí,
v nárožiach má delostrelecké bastióny, ktoré
patria medzi najstaršie príklady tohto typu
opevnenia na našom území. Na hrade môžu
návštevníci obdivovať atmosféru hradu,
archeologické vykopávky, historický nábytok, zbrane a sakrálne umenie.
STARÁ ĽUBOVŇA CASTLE
Castle was built in 13th century and rebuilt in
16th and 17th century into the Renaissance
fortress. It was given as a caution to Poland
by the Hungarian king Sigmund Luxemburg
in 1412 together with 13 towns of the Spiš
region. Defenses of the lower castle
appeared successively in 16th century and
contain corner cannon's bastion which are
Dostupnosť:
Po ceste č. 77 - 47 km od okresného mesta
Poprad, ktoré je napojené na medzinárodnú
autobusovú, železničnú a leteckú dopravu.
Ubytovanie:
Motel Petrostav, Popradská 17
Tel.: 00-421-52- 4323502
Pension U jeleňa, Nám. Sv. Mikuláša 22,
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 00-421- 52- 43211680.
Informácie:
Informačné centrum,
námestie Sv, Mikuláša 12, Stará Ľubovňa
tel.: 00-421-52-4321713
e - mail : mestol.sinet
Other places of interest for Kežmarok and
Strážky:
Open air museum and historical centre in town
of Stará Ľubovňa. High Tatras mountain area,
Town Monument Reservations in town of
Bardejov and Podolínec, Gothic church in town
Information:
Information agency - Hlavné nám. 46,
06001 Kežmarok,
Tel.: 00-421-52- 4524047
e- mail: [email protected]
HRAD STARÁ ĽUBOVŇA
Pôvodne v 13. storočí postavený hrad bol
10
11
Spišská Belá., Bardejov Spa, Ľubovnianske
Spa..
Accessibility:
On the road 77 - 47 km away from the district capital Poprad. with the international
railway, road E50 and international airport.
Accommodation:
Motel Petrostav, Popradská 17,
Tel.: 00-421-52- 4323502,
Pension U jeleňa, Nám. Sv. Mikuláša 22,
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 00-421- 52- 43211680.
Information:
Information centre
- Námestie Sv. Mikuláša 12, Stará Ľubovňa
Tel.: 00-421-52- 4321713
e- mail: [email protected]
KAŠTIEĽ V TREBIŠOVE
Barokovo - klasicistický kaštieľ bol postavený
v 18. storočí zo zvyškov hradu Parič. V 19.
storočí ho zdedila rodina Andrássyovcov,
ktorá ho rozšírila, prestavala v neobarokovom slohu a obklopila rozsiahlym
francúzskym parkom. V parku sa nachádza
mauzóleum Adrássyovskej rodiny, postavené
v neo - gotickom slohu. Kaštieľ je sídlom vlastivedného múzea.
Vodná nádrž Zemplínska šírava, ruiny hradu
Vinné, kaštieľ v Michalovciach, svetoznáma
tokajská vínna oblasť, kaštieľ v Borši.
55 km away from the city of Košice with the
international railway, bus connection and
international airport.
hospodárske budovy ako aj rekonštruované
základy rotundy z 11. storočia. Je sídlom
Zemplínskeho múzea.
Dostupnosť:
55 km od mesta Košice, ktoré je napojené
na medzinárodnú autobusovú, železničnú
a leteckú dopravu.
Accommodation:
Hotel Zemplín, M.R.Štefánika, 075 01
Trebišov,
Tel.: 00-421-56- 724381
MICHALOVCE MANOR HOUSE
Ubytovanie:
Hotel Zemplín, M.R.Štefánika, 075 01
Trebišov,
Tel.: 00-421-56- 724381
Information:
Information centre Nám. Osloboditeľov
Informácie:
Informačné centrum,
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce,
tel.: 00-421-56-6423555
Zaujímavosti v okolí:
Vodná nádrž Zemplínska šírava, ruiny hradu
Vinné, chránená krajinná oblasť Vihorlat.
Other places of interest:
Water reservoir Zemplínska Šírava, ruins of
the Vinné castle, manor house in Michalovce
and Borša, a well known Tokaj wine territory
Dostupnosť:
Po ceste E50 - 60 km od mesta Košice, ktoré
je napojené na medzinárodnú autobusovú,
železničnú a leteckú dopravu.
Accessibility:
Ubytovanie:
Interhotel Družba Tipso, Nám. Hollého 1,
071 01 Michalovce,
tel.: 00-421-56- 6423683
Informácie:
Informačné centrum
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce,
Tel.: 00-421-56-6423555
TREBIŠOV MANOR HOUSE
A baroque - classicistic manor house was
erected from the remains of Parič castle in
18th century. The Andrássy family inherited
the building in 19th century. The family
enlarged and rebuilt it in a neo - baroque
style with a large-scale French park. In the
park you can find the Neo - Gothic mausoleum of Andrássy family. The manor house
is a seat of the Museum of National
Geography.
Zaujímavosti v okolí:
12
The water castle from 13th century was situated on the place of current manor house.
The Gothic manor palace was rebuilt and
enlarged to a renaissance manor house at
the beginning of 17th century. One store and
two corner towers were built at the end of
18th century. Outstanding - the stable and
reconstructed foundation of a rotund from
11th century. Today it is a seat of the Zemplín
Museum.
77, Michalovce
Tel.: 00-421-56-6423555
Other places of Interest:
Water reservoir Zemplínska šírava, ruins of
KAŠTIEĽ V MICHALOVCIACH
Na mieste kaštieľa stál prevdepodobne už
v 13. storočí vodný hrad. Začiatkom
17.-tom storočia bol gotický palác prestav
a
n
ý
a rozšírený na renesančný kaštieľ. Koncom
18. storočia bolo dostavané jedno podlažie
a dve nárožné veže. Súčasťou areálu sú
13
Vinné castle, natural reservation Vihorlat.
Accessibility:
On the road E50 - 60 km distant from the city
of Košice with the international railway, bus
connection and international airport.
Accommodation:
Interhotel Družba Tipso, Nám. Hollého 1,
071 01 Michalovce,
Tel.: 00-421-56- 6423683
Information:
Information centre
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce,
Tel.: 00-421-56-6423555
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRI
Bol postavený v druhej polovici 18. storočia
ako klasicistická tereziánska stavba
uprostred pôvodného anglického parku.
V roku 1812 bol vnútorne prestavaný.
V rámci interiéru si návštevníci môžu pozrieť
výstavu historických hodín, hračiek a ďalšie
pamiatkové predmety.
BUDIMÍR MANOR HOUSE
The manor house was built in 18th century in
the original English park. It was built in
Classicistic style with some reconstruction of
interior in 1812. Visitors can see the exhibi-
tion of clocks, toys and other historical valuables.
Zaujímavosti v okolí:
Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach,
studený gejzír v Herľanoch, ZOO
v Kavečanoch pri Košiciach
Dostupnosť:
6 km od mesta Košice, ktoré je napojené na
medzinárodnú autobusovú, železničnú
a leteckú dopravu.
Ubytovanie:
Hotely a penzióny v meste Košice
Informácie:
Mestské informačné centrum, Štúrova 1,
04001 Košice,
Tel.: 00-421-55-6001323
HUMENNÉ MANOR HOUSE
Grandiose Renaissance - Baroque building
of one of the most important manor houses in
Eastern Slovakia. Later it was rebuilt into an
air French Baroque chateaux. Today it is a
residence of the Museum of history, geography, art and literature. In the near park you
can find the rare trees and shrubs.
Zaujímavosti v okolí:
Skanzen ľudovej architektúry, vodná nádrž
Zemplínska Šírava a Domaša, rekreačná
oblasť Sninské rybníky, Stužický prales
v chránenej krajinnej oblasti Východné
Accessibility:
6 km away from the city Košice with the international railway, bus connection and international airport.
Accommodation:
Hotels in city Košice.
KAŠTIEĽ V HUMENNOM
Veľkolepý renesančno - barokový objekt
kaštiela patrí k jedným z najdôležitejších na
východnom Slovensku. Neskôr bol prestavaný na zámok v štýle francúzskeho baroka.
Dnes je sídlom Múzea histórie, zemepisu,
umenia a literatúry. V blízkom parku môžete
Turisticko - informačná kancelária,
Strojárska 102,069 01 Snina
Tel.: 00-421- 57 - 161 86
e - mail: [email protected]
Other places of interest:
Open air museum of folk architecture, water
dam Zemplínska Šírava and Domaša, recreation area of the Snina ponds, Primeval forest Stužica - protected natural area of
Eastern Karpaty, Andy Varhol museum in
Medzilaborce.
Accessibility:
85 km away from the city Košice with the
international railway, bus connection and
international airport.
Accommodation:
Hotel Karpatia, Čsl. Armády 1377. 066 01
Humenné,
Tel. : 00-421-57-7752037,
guest-house Albina, Nám. Slobody 61, 066
01 Humenné
Tel. : 00-421-57-7756303
Other places of interest:
Town Monument Reservation Košice,
Herľany geyser, ZOO in Kavečany near the
Košice
Information:
Information centre, Štúrova 1
040 01 Košice
Tel.: 00-421-55-6001323
14
nájsť vzácne stromy a kríky.
Karpaty, múzeum Andyho Varhoľa v Medzilaborciach.
Information:
Information centre
Strojárska 102, 069 01 Snina
Tel.: 00-421- 57 - 161 86
e - mail: [email protected]
Dostupnosť:
85 km od mesta Košice, ktoré je napojené
na medzinárodnú autobusovú, železničnú a
leteckú dopravu.
Ubytovanie:
Hotel Karpatia, Čsl. Armády 1377. 066 01
Humenné,
Tel. : 00-421-57-7752037,
penzión Albina, Nám. Slobody 61,
066 01 Humenné,
Tel. : 00-421-57-7756303
Informácie:
15
KAŠTIEĽ V HANUŠOVCIACH
NAD TOPĽOU
Kaštieľ bol postavený pravdepodobne v 17.
storočí. V 18. storočí bol barokovo upravený.
Pamiatková obnova prebiehala v rokoch
1970 - 1979. Dnes sa tam nachádza vlastivedné múzeum s expozíciou histórie
a prírody okresu Vranov nad Topľou.
Accommodation:
Hotel Šariš, Sabinovská 1, 080 01 Prešov,
Tel.: 00-421-51-716351
Zaujímavosti v okolí:
Historické mesto Prešov, vodná nádrž Veľká
Domaša.
Ubytovanie:
Hotel Šariš, Sabinovská 1, 080 01 Prešov,
Tel.: 00-421-51 - 716351
Dostupnosť:
25 km od mesta Prešov, ktoré je napojené na
celoštátnu autobusovú a železničnú
dopravu.
Informácie:
Mestské informačné centrum
Hlavná 67, 080 01 Prešov
Tel.: 00-421-51- 16186, 7731113
e - mail: [email protected]
Other places of interest:
Historical town Prešov, water reservoir Veľká
Domaša
Accessibility:
25 km away from the town Prešov with the
national railway and bus connection.
16
Zaujímavosti v okolí:
Vodná nádrž Zemplínska Šírava, ruiny hradu
Vinné, kaštieľ v Michalovciach a v Trebišove,
svetoznáma Tokajská vínna oblasť.
Dostupnosť:
70 km od mesta Košice, ktoré je napojené
na medzinárodnú autobusovú, železničnú
a leteckú dopravu.
HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU
MANOR HOUSE
Castle was built likely in 17th century and
modified in a baroque style in 18th century.
Conservation works were carried out
between 1970 and 1979. Museum of
National Geography presenting history and
natural environment of the Vranov nad
Topľou county.
Open to public as a museum of Franciscus
Rákóczi the II.
Ubytovanie:
Hotel Zemplín, M.R.Štefánika, 075 01
Trebišov, Tel.: 00-421-56- 724381
Information:
Town information centre Hlavná 67,
080 01 Prešov
Tel.: 00-421-51-16186, 7731113
e-mail: [email protected]
KAŠTIEĽ V BORŠI
Kaštieľ bol postavený v 16. storočí. V 17.
storočí sa stal majetkom známej rodiny
Rákocziovcov. Východná časť severného
krídla a východné barokové krídlo bolo
obnovené v rokoch 1940 -1944. Podľa legendy na poschodí severozápadnej
nárožnej bašty sa 1676 narodil František
Rákoczi II., neskorší vodca kuruckého povstania. V kaštieli je zriadené múzeum
Františka Rákocziho II.
BORŠA MANOR HOUSE
The Manor house was erected in 16th century. From the 17th century it belonged to the
significant Rákóczi family. Eastern part of
north wing and the east baroque wing were
refurbished in 1940 - 1944. According to
a legend Franciscus Rákóczi the II, later on
the head of Kuruc upraising was born here in
1676 on the first floor in north - west bastion.
Informácie:
Informačné centrum
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce
Tel.: 00-421-56-6423555
Other places of interest:
Water reservoir Zemplínska Šírava, ruins of
the Vinné castle, manor house in Michalovce
and Trebišov, well-known Tokaj wine territory
Accessibility:
70 km distant from the city Košice with the
international railway, bus connection and
international airport.
Accommodation:
Hotel Zemplín, M.R.Štefánika, 075 01
Trebišov, Tel.: 00-421-56- 724381
Severovýchodná časť Maďarska zohrávala
v Uhorských dejinách významnú úlohu.
Krajina je obdarená množstvom prírodných
krás s bohatstvom kultúrnych a historických
pamiatok. Po tatárskom vpáde v 13. storočí
bola vybudovaná pre obranu územia v severných lesoch krajiny pevnostná línia, ktorá
je návštevníkom k dispozícii aj dnes. Oblasť
je známa v národnej novele Jágerské
hviezdy, podľa ktorej Štefan Dobó, ochránil
pevnosť v Egri proti Turkom. Táto časť
Maďarska je známa aj niekoľkými povstaniami za nezávislosť. S týmto územím sú
úzko zviazané mená ako Bocskai a Rákóczi.
Územie je známe rozhodujúcimi zhromaždeniami a veľkými bitkami. Žili a pracovali tu
osobnosti ako Kossuth Lajos a Imrich
Thököly, farár z Göncu, Gašpar Károli, ktorý
tu v rokoch 1586 - 90 preložil bibliu do
maďarského jazyka.
The north - eastern part of Hungary has
always played an outstanding role in the
Hungarian history. It is very rich in natural
beauties, and also, historical and cultural
Information:
Information centre
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce,
Tel.: 00-421-56-642355
17
MAĎARSKO
HUNGARY
heritage can be found everywhere you tra-vel. After the Tatar invasion in the 13th century, a complete line of forts has been built in
the northern mountains for the defense of the
country, of which many can be visited nowadays as well. The territory is nationally
known in the popular Hungarian novel "Stars
of Eger" dwscribing Stephen Dobó’s, defended his Eger fort against the Turks. Several
independence wars started in this part of the
country, led by distinguish leaders such as
Bocskai and Rákóczi. The region was the
scene of decisive Diets and great battles.
Such outstanding personalities lived and
worked here, as Lajos Kossuth, Imre Thököly.
Gáspár Károli, a prayer in Gönc who translated the Bible into Hungarian in 1586 - 90.
vpáde v roku 1248 kráľ Belo IV nariadil výstavbu kamennej pevnosti, na ktorej mieste
bol okolo roku 1470 vybudovaný gotický
palác. Po obsadení Budatína Turkami v roku
1541 kancelár Peter Perényi začal s rozsiahlym opevňovaním. Eger sa stal jedným z
najdôležitejších bodov v hraničnom opevňovacom systéme. Boli postavené nové bašty
a vonkajší opevňovací múr. V období vedenia kapitánom pevnosti Štefanom Dobóm
bola v roku 1552 pevnosť napadnutá turkami. K hradu je viazaný známy výrok Lajosa
Kossutha z čias vojny za nezávislosť: "Lásku
k vlasti tu netreba oznamovať, ale sa ju tu
treba učiť". V súčasnosti je v hrade možné
navštíviť niekoľko expozícií.
EGER CASTLE
JÁGERSKÝ (EGERSKÝ) HRAD
Základom výstavby hradu bolo založenie
biskupstva v Jágeri (Egri) kráľom Štefanom v
roku 1009. Koncom 12. storočia tu bola
postavená rozsiahla románska trojloďová
katedrála, v ktorej v roku 1204 pochovali
uhorského kráľa Imricha. Po tatárskom
18
King Stephen founded his Eger episcopate in
1009. At the end of the 12th century, a big,
three-nave cathedral has been built in Roman
style in which king Imre has been buried
here in 1204. After the Tatar invasion, King
Béla IV ordered to build a strong stone-fort,
in 1248. The Gothic Bishops' Palace was
built around 1470, in the territory of the fort.
Chancellor Péter Perényi began immense fortifications after the Turks had occupied Buda
in 1541. Eger became the most important
link in the border fortress system. New bastions and external wall have been built.
Under the leadership of captain Stephen
Dobó the fort was attacked by the Turks in
1552. Well known is an affirmation of Lajos
Kossuth from the time of the independence
war of 1848: "Patriotism should not be proclaimed, but has to be learnt here." The castle at present offers several exhibitions.
Zaujímavosti v okolí:
Samotné mesto Eger je známe pod prímením
"barokové mesto" s množstvom historických
pamiatok a bohatstvom vínnych pivníc v
takzvanom. "Údolí krásnych žien".
Návštevníkom odporúčame k prehliadke
zvyšky katedrály Sv. Jána, kaštieľ De La
Motte v Noszvaji, termálne kúpaliská v sídle
Egerszalók alebo Bogács a pre milovníkov
prírody
túry
v pohorí Bükk.
Dostupnosť:
Z Budapešti po diaľnici M3 smerom na
Füzesabony, z Miškovca po ceste č.3
smerom na Mezőkövesd alebo cez pohorie
Bükk.
Informácie:
Eger, Hradné múzeum Istvána Dobóa,
Tel: +36 36/312-744,
e-mail: [email protected]
Tourinform Eger:
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky ulica 9,
Tel.: +36 36/517-715
e-mail: [email protected]
at Füzesabony, from Miskolc on route 3,
turning off at Mezőkövesd, or through the
Bükk Mountains.
Information:
Eger, István Dobó Castle Museum
Tel.: +36-36/312-744,
e-mail: [email protected]
Tourinform Eger: 3300 Eger
9 Bajcsy-Zsilinszky Street
Tel.: +36 36/517-715
e-mail: [email protected]
KAŠTIEĽ V PARÁDSASVÁRI
Zámok, postavený rodinou Károlyi, je známy
pod menom Sasvár (orlia pevnosť), totožný
s názvom obce. Projektantom budovy je
známy maďarský architekt Mikuláš Ybl.
Súčasnú podobu v eklekticistickom slohu
nadobudol v roku 1872. V roku 1953 bol
rozšírený o kuchyňu a reštauráciu. Komplex
pozostáva z troch budov, umiestnených
v tvare U, pospájaných chodbou. Ide o krídlo kaštieľa, pôvodnú obslužnú budovu
a kuchyňu s reštauráciou. Objekt je
obklopený rozsiahlym parkom. V rozprávkovo navrhnutých priestoroch kaštieľa je umiestnený päť-hviezdičkový hotel s
množstvom voľno-časových služieb. Je vhodný aj na konferencie.
PARÁDSASVÁR MANOR HOUSE
Other places of interest:
Eger is known as a "Baroque town", with several monuments. Being also the town of
wines, one can visit wine cellars in the
"Valley of the Beautiful Women" and the
ruins of the St. John's Cathedral. You can hike
in the Bükk Mountains, visit Noszvaj (De La
Motte Castle), Egerszalók or Bogács; with
a thermal bath.
Accessibility:
From Budapest on highway M3, turning off
The name "Sasvár" (eagle-fort) has been
given to the manor house built by the Károlyi
family, after which the village has been
named in 1950. The building was designed
by the famous Hungarian architect, Miklós
Ybl. In its present form it was built in 1872 in
eclectic style, completed by the kitchen and
the restaurant in 1953. The complex consists
of three buildings in "U" plan: the castle
wing, the two-level, former service building
and the kitchen and restaurant. It is surrounded by a huge park.
19
In the complex designed like a fairy-tale
manor house, there is a five-star luxury hotel
and several wellness and spare-time services. Manor house is suitable for conferences.
Zaujímavosti v okolí:
Sklárne z roku 1708. Unikátne sú suché
kúpele "Moffeta" v Mátraderecske. V
blízkosti sídla Recsk sa nachádza Národný
pamätný park, založený na mieste pracovného tábora z rokov 1950-53. Perlou pohoria Mátra a centrom Palóckeho etnika je
Palóc. Okrem termálnych kúpeľov môžete
navštíviť známe múzeum kočov a mesto
Gyöngyös.
Dostupnosť:
Z Budapešti po diaľnici M3 v Gyöngyösi
odbočiť na sever smerom k pohoriu Mátra.
Informácie:
Tourinfrom Eger
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky ulica 9,
Tel.: +36 36/517-715,
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
The glassworks from 1708. Unique sight is
the mofetta in Mátraderecske, a hard labour
camp in the near Recsk in 1950 - 53, which
is now a National Memorial Park. Parád is
the pearl of the Mátra Mountains, the geographical centre of the "palóc" ethnical
group. Besides the thermal bath, a famous
sight is a Coach Museum. The town of
Gyöngyös is also worth visiting.
Accessibility:
From Budapest on highway M3 till
Gyöngyös, then turning to the north, to the
Mátra Mountains.
Information:
Parádsasvár, 1 Kossuth Street
Tel.: +36-36/444-444, 544-011
e-mail: [email protected]
Tourinfrom Eger
20
3300 Eger, 9 Bajcsy-Zsilinszky Street,
Tel.: +36 36/517-715
e-mail: [email protected]
HRAD V MIŠKOVCI - DIÓSGYŐRI
Stredoveký Miškovec bol založený na
rozhraní nížiny a pohoria na križovatke
dôležitých obchodných ciest. Zoskupenie
hradu, kláštora a dediny bolo postavené na
úpätí pohoria Bükk. Prvá zmienka o Diósgyőri pochádza z prelomu 12. a 13.
storočia. Hrad patril medzi obľúbené miesta
kráľa Ľudovíta Veľkého. V roku 1364 pripojil
k nemu veľké územie a prestaval ho na
gotický kráľovský hrad. Diósgyőr, spolu
s Budatínskym, Višehradským a Zvolenským
hradom sa stali kráľovskými sídlami. Po smrti
kráľa Ľudovíta Veľkého sa Diósgyőr stáva
majetkom uhorských kráľovien. V období
rokov 1424 až 1526 bol svadobným darom
a sídlom 6 kráľovien.
Po roku 1526, po prehranej bitke pri Moháči
a po páde Jágru sa stáva hraničnou
pevnosťou. Svoju vojenskú dôležitosť navždy
stratil po ukončení tureckej okupácie.
V súčasnosti je na hrade inštalovaných veľa
zaujímavých expozícií so zameraním na
ručné zbrane a erby zo 14. až 16. storočia,
múzeum voskových figurín. V lete sa na
hrade organizujú rôzne festivaly.
MISKOLC - DIÓSGYŐR CASTLE
The Middle Age city of Miskolc has been
established at the meeting point of the Great
Plains and the mountains, at important drive-
ways of traders. The group of the castle,
monastery and villain-village has been built
at the gate of the Bükk Mountains.
Diósgyőr was first mentioned at the turn of
the 12-13th century. The castle was a much
loved place visited by king Louis the Great;
who in 1364 connected a big estate to the
castle, which then was built out into a Gothic
royal castle when Diósgyőr, together with
Buda, Visegrád and Zvolen castle became
the royal seat. After the death of King Louis
the Great, Diósgyőr became the endowment
of the Hungarian queens, and between
1424 and 1526 it was a wedding present,
and a county residence of six queens.
After 1526, the lost battle of Mohács and
after the fall of Eger, the castle played a role
of border fortress. The military function has
been completely lost after the Turkish danger
diminished.
The castle at present offers many interesting
exhibitions: reproductions of hand-weapons
and coat of arms from the 14th -16th centuries, Historical Waxwork Museum. During
summer, there are popular festivals organised in the castle.
Dostupnosť:
Z Budapešti po diaľnici M3 alebo vlakom
InterCity. Z mesta električkou č.1 alebo autobusmi č. 1, 101, 101B.
Zaujímavosti v okolí:
Unikátne jaskynné kúpele v Miskolctapolci.
Miestnym vláčikom sa môžete dostať do
Lilafüredu, na výlet do pohoria Bükk,
navštíviť ZOO, ortodoxný kostol a múzeum v
Miškovci, alebo sa zúčastiť na niektorom z
festivalov v meste.
Accessibility:
From Budapest by highway M3 or by Inter
City trains. Within the town, by tram No.1 or
by local buses 1, 101, 101B.
Informácie:
Miskolc-Diósgyőr, Vár ulica 24
Tel.: +36-46/533-355, 530-516
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County:
3525 Miskolc, Széchenyiho ulica 35,
Tel/Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc, Városház
námestie 13,
Tel/Fax: 46/348-921
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
A unique Thermal Cave Bath in
Miskolctapolca, narrow-gauge railway to
Lillafüred; Atractive area for hiking is in the
Bükk Mountains, also available is Zoo, the
Greek Orthodox Church and Museum in
Miskolc. During summer time one can take
part in one of the festivals organised in the
town.
Information:
Miskolc-Diósgyőr, 24 Vár Street
Tel.: +36-46/533-355, 530-516
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County:
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street,
Tel./Fax.: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc,
13 Városház Square
Tel./Fax: 46/348-921
e-mail: [email protected]
HRAD V BLATNOM POTOKU
21
Hrad v Blatnom potoku (Sárospataku),
nachádzajúci sa na vrchole skaly pri meandri
rieky
Tisy,
je
jedným
z najstarších a najzachovalejších hradov
patriacich rodine Rákóczi. Bol kráľovským
sídlom Svätej Alžbety z rodu Arpádovcov,
dcéry kráľa Ondreja II., ktorá sa tu narodila
v roku 1207.
Najstaršou časťou hradu je mohutná obytná
takzv. Červená veža, postavená v 15.
storočí. S výstavbou hradu začal v 16.
storočí Peter Perényi a to prestavbou veže a
vytvorením renesančného hradu s baštami,
palácom a opevnením. V 17. a 18. storočí
bol Blatný potok (Sárospatak) jednou z
najdôležitjších akropolí v boji za slobodu.
Svoje detstvo tu strávil František Rákóczi II,
ktorý sa tu so svojou manželkou presťahoval
po ukončení štúdií v Rakúsku. Neskôr bol
prestavaný v barokovom slohu. K dispozícií
návštevníkom je množstvo zaujímavých
exhibícií. Z vrcholu Červenej veže ja nádherný výhľad do okolia.
SÁROSPATAK CASTLE
The Rákóczi Castle is one of oldest and most
unharmed castles, at the bend of the river
Bodrog, built on a peak of a rock. It was
a royal home of the Arpad dynasty, of which
Saint Elizabeth, daughter of King Andrew II
was born in the castle in 1207.
Huge living tower (Red Tower), which is the
oldest part of the castle, has been completed
in the 15th century. It was Péter Perényi who
started building the present castle in 16th
century by rebuilding the tower, and forming
a Renaissance castle with bastions, palace
and fortification. In the 17-18th century
Sárospatak was one of the most important
acropolis of the Hungarian liberation war.
Franciscus Rákóczi II spent here his childhood, and after his study years in Austria, he
moved with his wife to the luxurious family
home. Later it was rebuilt in a baroque style.
Today there are several interesting exhibitions in the castle. From the top of the Red
Tower you can have a wonderful panorama.
Zaujímavosti v okolí:
Návštevníkom je odporúčané navštíviť reformované lýceum, a predovšetkých prijímaciu
sieň knižnice. Atrakciou je plavba po rieke
Bodrog. Nakoľko sa hrad nachádza v
Tokajskej vínnej oblasti, ktorá je súčasťou
Svetového dedičstva,odporúčaná je ochutnávka špeciálnych vín.
Dostupnosť:
Z Miškovca po ceste č. 37, vlakom po trase
Budapešť-Miskovec-Sátoraljaújhely.
Informácie:
Sárospatak, St Erzsébet ulica 19,
Tel.: +36-46/311-345, 311-083
e-mail: [email protected]
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street
Tel./Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc, Városház
námestie 13, Tel/Fax: 46/348-921
Other places of interest:
The visitors are recommended to visit the
Reformed Lyceum, the Festive Hall of the
Library, or to participate a boat-tour on the
River Bodrog. You can taste special wines, as
being in the Tokaj wine-district, part of the
World Heritage.
Accessibility:
From Miskolc, on the route No. 37, or by
22
train
on
the
Sátoraljaújhely lane.
Budapest-Miskolc-
Information:
Sárospatak, 19 St Erzsébet Street
Tel.: +36-46/311-345, 311-083
e-mail: [email protected]
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén
County
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street,
Tel./Fax.: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc,
13 Városház Square
Tel./Fax: 46/348-921
HRAD BOLDOGKŐVÁRALJA
Pevnosť Boldogkő stojí na vrchole skaly na
úpätí Zemplínskeho pohoria. Samotná skala
je chráneným územím ako spomienka na
sopečnú činnosť spred 10 miliónov rokov. Je
jednou z najzachovalejších stredovekých
pevností v pôvodnom stave. Jej výstavba sa
začala v 13. storočí po tatárskom vpáde.
Bola strážnou pevnosťou ciest vedúcich zo
severného Uhorska do Košíc, z Dolného
Uhorska do Tokaja a do Sedmohradska.
V septembri roku 1663 bol hrad miestom
stretnutia vojska Horného a Dolného
Uhorska, ktoré bojovalo proti Turkom. Po
prehre vo vojne za nezávislosť bola pevnosť
aj s ďalšími v okolí zbúraná. Pevnosť je známa pobytom Bálinta Balassiho, prvého lyrika
tvoriaceho v maďarskom jazyku. V súčasnosti sa na hrade organizujú hradné dni a hry.
Pre návštevníkov je odporúčaná výstava
histórie vojen.
Middle Age forts.
The construction of the castle begun after the
Tatar invasion in 13th century. The routes
leading from Northern Hungary to Košice, to
the Great Plains or to Tokaj and Transylvania
could be controlled from here. In September
1663, this was the gathering place of the
troops from Upper and Northern Hungary
which fought against the Turks. After the fall
of the Independence War, this fort was
among others destroyed.
The place was popular for Bálint Balassi, the
first outstanding poet writer in Hungarian language. During the summer time Castle days
and Games are organised here. The castle
offers exhibition of war history.
Zaujímavosti v okolí:
Grécko-katolícky kostol a Župné múzeum
v Boldogkőváralja, takzv. "kamenné more"
blízko Boldogkőújfalu, pevnosť v Regéci.
V reformovanom kostole v dedine Vizsoly sa
nachádza kópia prvej biblie, napísanej
v maďarskom jazyku. Göncz ponúka
múzeum prekladateľa Gašpara Károlyiho.
Oblasť Telkibánya je z minulosti známa svojimi zlatými baňami. Dnes sa tu nachádza
banícke
múzeum
a unikátny cintorín.
Dostupnosť:
Z Miškovca pri Encsi odbočiť z cesty č.3.
Vlakom po trase Miskolc-Szerencs-Hidasnémeti. Oblasťou vedie aj Národná modrá
stopa.
BOLDOGKŐVÁRALJA CASTLE
The fort of Boldogkő towers lies at the foot of
the Zemplén Mountains, on the top of a rock,
which itself is a protected area, as a remain
of volcanic activity about 10 million years
ago. The fort is one of the most undamaged
23
HRAD FÜZÉR
Informácie:
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County
3525 Miskolc, Széchenyiho ulica 35,
Tel/Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc, Városház
námestie 13, Tel/Fax: 46/348-921
Other places of interest:
The Greek Catholic Church and the County
Museum in Boldogkőváralja, the "stone-sea"
near Boldogkőújfalu, fort of Regéc. In the
reformed church of Vizsoly there is a copy of
the first Bible in Hungarian language, in
Göncz there is the museum of the translator
Gáspár Károli. Telkibánya, famous for its
gold-mining, there is a museum and a cemetery with wooden headboards.
Accessibility:
From Miskolc on the route No.3, by turning
off at Encs, by train it has a station on the
Miskolc-Szerencs-Hidasnémeti line. The
national Blue Trail also leads here.
Information:
TOURINFORM Borsod-Abaúj-Zemplén
County
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street,
Tel./Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc
13 Városház Square
Tel./Fax: 46/348-921
24
Predstavuje jednu z najstarších pevností
z obdobia Arpádovskej dynastie, postavenú
v srdci Zemplínskeho pohoria. Je to typický
objekt rytierskeho hradu. Kráľ Ondrej II ho
kúpil od jeho zakladateľa a až do vymretia
arpádovského rodu plnil funkciu kráľovskej
pevnosti. V 15. storočí ho kráľ Žigmund daroval rodine Perényiovej, ktorá ho prestavala
a opevnila. V tom čase boli tiež pristavané
talianske bašty. Po prehranej bitke pri
Moháči tu Peter Perényi niekoľko rokov ukrýval uhorskú kráľovskú korunu. K miestu sa
viaže stará legenda o Alžbete, sestre
poľského kráľa Štefana Bátoryho, ktorá sa
pre zachovanie svojej krásy kúpala v krvi
mladých zavraždených poddanských
dievčat. Legenda bola výmyslom kráľovského dvora na ospravedlnenie neoprávneného
jej
majetku.
Hrad
dal
v roku 1683 cisár vyhodiť do vzduchu, čím
počas Rákocziho povstania stratil vojenskú
dôležitosť.
to die and seize her estates. In 1683, the
emperor ordered to blow it up, therefore during the Independence War of Rákóczi the
fort had no military importance.
Zaujímavosti v okolí:
Múzeum porcelánu v Hollóháze, kaštieľ
rodiny Károlyiovcov v Füzérradványi,
Telkibányi alebo Kékede. Odporúčaná je
1-denná návšteva neďalekého mesta Košice
na Slovensku. Hrad počas letných dní ponúka vo svojom okolí množstvo podujatí.
Dostupnosť:
Z mesta Blatný potok (Sárospatak) Sátoraljaújhely /Slovenské Nové mesto/ po
ceste č.37. Môžete tu tiež nájsť označenú
Národnú modrú stopu a červené značenie
Accessibility:
From Sárospatak-Sátoraljaújhely, further on
route 37. The national Blue Trail and the red
sign of the Rákóczi-tour also lead here.
Information:
TOURINFORM Borsod-Abaúj-Zemplén
County
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street
Tel./Fax: +36-46/507-326, 507-327
E-mail: [email protected]
[email protected]
Public office: 3525 Miskolc,
13 Városház Square
Tel./Fax: 46/348-921
KAŠTIEĽ V EDELÉNYI
FÜZÉR CASTLE
One of the earliest forts from the Arpad
dynasty period, built in the heart of the
Zemplén Mountains. It represents a typical
knight's castle architecture. King Andrew II
bought it from its founder, and it played
a role of a royal fort till the dying out of the
Arpad dynasty. King Zsigmond donated the
fort to the Perényi family in 15th century, who
rebuilt, fortified it and completed with the
Italian bastions. After the lost battle of
Mohács, Péter Perényi concealed here the
royal crown for several years. The castle is
emblazoned with an old legend about
Elisabeth, sister of Polish king Stephen
Batory, bathing in the blood of murdered
young peasant girls to keep her beauty. This
is known as a court slander, to sentence her
The Porcelain Museum in Hollóháza, the
Károlyi Castle in Füzérradvány, or to
Telkibánya, Kéked. We recommend a 1-day
visit of a Slovak city Košice. In summer, there
are several festivals organised in the fort and
surroundings.
Rákócziho cesty.
Informácie:
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén
County
3525 Miskolc, Széchenyiho ulica, 35,
Tel/Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected],
[email protected]
Public office: 3525 Miskolc, 13
Városház Square
Tel/Fax: 46/348-921
Other places of interest:
Kaštieľ je jedným z najhodnotnejších prvkov
barokového umenia v Maďarsku s unikátnymi nástennými maľbami zobrazujúcimi svetské témy. Postavený bol v rokoch 1727 - 28
podľa projektu Giovanni Batistu Carloneho,
dvorného architekta egerského biskupa.
Gróf Štefan Eszterházy rozšíril kaštieľ o
ďalšie objekty nádvorí, jazdeckej školy,
studne, stajne, pivovaru, väznice, bytov,
kúpeľov, jazier, ozdobnej jaskyne a skleníka.
Steny v 7 izbách sú ozdobené rokokovými
maľbami.
Po prvej svetovej vojne boj zámok prenajatý
banskou spoločnosťou údolia rieky Bodvy,
ktorá jeho veľkú časť zničila. V roku 1928
bolo v jeho priestoroch umiestnené väzenie.
Znehodnocovanie objektu bolo zastavené v
roku 1986, kedy budovu vyprázdnili a
začali s jej obnovou, v rámci Národného
programu, zameraného na hrady a zámky.
Zámok je možné navštíviť aj počas prebiehajúcej rekonštrukcie.
EDELÉNY MANOR HOUSE
The manor house represents an outstanding
value of a Baroque art in Hungary with the
wall paintings representing the mundane
themes.
The manor house was built in 1727-28,
according the plans made by Giovanni
Battista Carlone, the architect of the bishop
of Eger. Count Stephen Eszterházy acquired
the estate, where, at those days, there was a
horse-riding school, yards, well, stables,
brewery, prison, flats, bath, lakes, ornament
cave and a green house, among others. The
Rococo wall paintings were made in 1770,
in 7 rooms.
After the first World War, it was rented by the
Mining Company of the Bodva-Valley, that
destroyed a great part of the manor house.
and in 1928 it served as a prison. The
process of continuous object damage has
been stopped in 1986, when the building
was emptied, and renovations were started
under the Hungarian National Castle
Programme. The manor house can be visited
even during the reconstructions.
Zaujímavosti v okolí:
Odporúčané sú pozostatky bývalej pevnosti
Borsod v Edelényi, Bodva, známa najstaršou
písomnou pamiatkou napísanou v
maďarskom jazyku zvanou pohrebná reč
(1200). Návštevníkom je k dispozícii
Národný
park
Aggtelek
a jeho jaskyne, ktoré sú súčasťou svetového
kultúrneho dedičstva.
Dostupnosť:
Z Miškovca po ceste č.26, v Sajószentpéteri
odbočka v pravo.
Informácie:
Edelény, Borsodi ulica, 7
Tel.: +36-20/358-0467
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County
3525 Miskolc, Széchenyi ulica 35
Tel./Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc
Városház námestie 13
Other places of interest:
In Edelény one can visit the remaining of the
former Borsod fort, the Bodva a place known
for its first written Hungarian memory called
the "Funeral Speech", from around 1200.
You can reach the area of the Aggtelek
National Park with the caves recognised in
the List of the World Heritage.
Accessibility:
From Miskolc on route No. 26, turning off at
Sajószentpéter to the right.
Information:
Edelény, 7 Borsodi Street
Tel.: +36-20/358-0467
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén
County
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street
Tel./Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected]
Public office: 3525 Miskolc,
13 Városház Square
Tel./Fax: 46/348-921
26
KAŠTIEĽ V KÉKEDE
Melczerovský kaštieľ je perlou malej dediny,
umiestnenej v srdci Zemplínskeho pohoria.
Názov dostal po svojom poslednom majiteľovi. Kaštieľ má pravdepodobne gotický
pôvod z 15. - 16. storočia. Počas vlády kráľa
Mateja Korvína bol renesančne prestavaný.
V jednej z jeho izieb môžeme nájsť nástenné
maľby. Rozsiahly trojpodlažný kaštieľ s kruhovými vežičkami bol postavený na konci
16. storočia. V 17. a 18. storočí bol
niekoľkokrát prestavaný. V súčasnosti je
opäť kompletne zrekonštruovaný a je v ňom
umiestnený trojhviezdičkový hotel. Je vhodný
na organizovanie konferencií, zároveň
poskytuje rôznorodé voľno-časové aktivity
ako bowling, saunu a kúpele.
KÉKED MANOR HOUSE
The Melczer manor house is the pearl of the
small village situated in the heart of the
Zemplén Mountains. It got its name after its
latest owner. The manor house was probably
of a Gothic origin from the 15 - 16th centuries. It was rebuilt in a Renaissance style
under the reign of King Matthias. We can
find a wall painting in one of the rooms. A
big, three-storey manor house, with round
towers were built at the end of the 16th century. It was several times rebuilt in 17th and
18th century. Today it is again completely
renovated, with a facibility of a three-star
hotel, suitable for conferences. There are several spare-time and wellness services, too,
such as bowling, sauna, and bath.
Zaujímavosti v okolí:
Známe Múzeum porcelánu v Hollóháze,
Kaštieľ rodiny Károlyiovej vo Füzérradványi,
pevnosť vo Füzéri, Múzeum baníctva v
Telkibányi. Vzhľadok k lokácii miesta
odporúčame navšíviť významné historické
mesto na Slovensku - Košice.
Dostupnosť:
Z Miškovca po ceste č. 3 v Hidasnémeti
odbočiť smerom na sídlo Zsujta.
Informácie:
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County
3525 Miskolc, Széchenyi ulica č. 35
Tel/Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected],
[email protected]
Public office: 3525 Miskolc, 13 Városház
Square
Tel/Fax: 46/348-921
Other places of interest:
One can visit the famous Porcelain Museum
in Hollóháza and make excursions to
Füzérradvány (Károlyi Castle), Füzér (a fort),
Telkibánya (a mining museum). One day trip
to Košice in Slovakia is available.
Accessibility:
From Miskolc on route No. 3, turning off to
the direction of Zsujta at Hidasnémeti.
Information:
Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén County
3525 Miskolc, 35 Széchenyi Street
Tel/Fax: +36-46/507-326, 507-327
e-mail: [email protected],
[email protected]
Public office: 3525 Miskolc
13 Városház Square
Tel/Fax: 46/348-921
27
ZDRUŽENIE HRADOV
HORNÉHO MAĎARSKA
"Hradná cesta v Severnom Maďarsku"
Pevnosť Hollókő (župa Nógrád)
Pevnosť Salgó (župa Nógrád)
Pevnosť Somoskő (župa
Nógrád)
Pevnosť Kisnána (župa Heves)
Pevnosť Sirok (župa Heves)
Hradné múzeum István Dobó,
Eger (župa Heves)
Cserépvár (župa Borsod-AbaújZemplén)
Hrad Diósgyőr (župa BorsodAbaúj-Zemplén)
Pevnosť Ónod (župa BorsodAbaúj-Zemplén)
Hrad Szerencs (župa BorsodAbaúj-Zemplén)
Pevnosť Boldogkő (župa
Borsod-Abaúj-Zemplén)
Pevnosť Regéc (župa BorsodAbaúj-Zemplén)
Sárospatak (župa BorsodAbaúj-Zemplén)
Pevnosť Füzér (župa BorsodAbaúj-Zemplén)
Informácie:
Ady Endre Cultural Centre, Miskolc
Tel.: +36-46/530-516
e-mail: [email protected]
ASSOCIATION OF THE UPPER HUNGARIAN CASTLES
"On the way of the castles in NorthHungary", recommendation for a castle-tour:
Fort of Hollókő (Nógrád
County)
Fort of Salgó (Nógrád County)
Fort of Somoskő (Nógrád
County)
Fort of Kisnána (Heves County)
Fort of Sirok (Heves County)
István Dobó Castle Museum,
Eger (Heves County)
Cserépvár (Borsod-AbaújZemplén County)
28
-
Diósgyőr Castle (Borsod-AbaújZemplén County)
Fort of Ónod (Borsod-AbaújZemplén County)
Castle of Szerencs (BorsodAbaúj-Zemplén County)
Fort of Boldogkő (Borsod-AbaújZemplén County)
Fort of Regéc (Borsod-AbaújZemplén County)
Sárospatak (Borsod-AbaújZemplén County)
Fort of Füzér (Borsod-AbaújZemplén County)
Information:
Ady Endre Cultural Centre, Miskolc
Tel.: +36-46/530-516
e-mail: [email protected]
ZÁMOK V TISZADOBE
Tiszadob je jedným z najpopulárnejších
sídiel na rieke Tise, v ktorom je chránených
viac než 50 ľudových domov. Na známom
mieste sídla stojí zámok rodiny Andrássyovej,
obkolesený rozsiahlym parkom, ktorý pripomína údolie rieky Loire vo Francúzsku.
Objekt s mnohými vežami dal postaviť Július
Andrássy, bývalý minister zahraničných vecí
Uhorska, podľa vzoru francúzskych zámkov.
Za zámkom sa nachádza veľký park s labyrintom z luxusných kríkov. Zámok bol postavený v rokoch 1880 - 85 v romantickom
neogotickom slohu. Novým umeleckým
dielom interiéru je veľká nástenná maľba
/9m x 4,5m/, namaľovaná rómskym umelcom.
V súčasnosti je v zámku umiestnený detský
domov, ale pri ohlásení vopred, je návštevníkom dostupný. Leto je bohaté na rôzne
podujatia organizované v zámockom parku.
TISZADOB MANOR HOUSE
It is probably one of the most popular settlements on the Tisza river with over 50, locally
protected peasant houses in the centre.
A well-known sight of the village is the
Andrássy family manor house, standing in
the middle of a huge park, reminding of
french Loire-Valley. The building, with several
towers, was constructed by Gyula Andrássy,
Hungarian Minister of Foreign Affairs, on the
pattern of the French manor houses, with
a big park at the backyard. The most outstanding sight of the park is the luxurious
maze. The manor house was built between
1880-85 in Neo-gothic, Romantic style. A
new piece of art inside is a big wall painting
(size: 9 m x 4,5 m) made by a gypsy artist.
The manor house can be visited by appointments made in advance as it is a care house
for children.
Zaujímavosti v okolí:
Hrad a pravoslávny kostol v Tiszavasvári, historickú lekáreň, vodné schody a arboretum
v Tiszalöku
Dostupnosť:
Z Nyíregyházi po ceste č. 36 smerom na
Polgár, v Tiszavasvári zabočiť do ľava.
Informácie:
Tiszadob, Bocskaiho ulica č. 59
Tel.: +36-42/722-550, +36-30/339-8619
Tourinform Szabolcs-Szatmár-Bereg
County
4400 Nyíregyháza, Námestie
Országzászló č.6
Tel.: +36-42/504-647, 504-648
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
Dessewffy Castle and the Greek Orthodox
Church in Tiszavasvári, or the near Tiszalök,
with an exhibition in the Szarvas Chemistry,
and a barrage on the River Tisza, with an
arboretum in the neighbourhood. A little bit
further the village of Szabolcs is worth visiting, with the remaining of the former fort,
name-giver to the county. Recommended is
also Mudrány Manor House with its exhibitions.
Accessibility:
From Nyíregyháza on route No. 36, to the
direction of Polgár, turning off to the right at
Tiszavasvári
Information:
Tiszadob, 59 Bocskai Street
Tel.: +36-42/722-550, +36-30/339-8619
Tourinform Szabolcs-Szatmár-Bereg
County
4400 Nyíregyháza, 6 Országzászló
Square
Tel.: +36-42/504-647, 504-648
e-mail: [email protected]
ZÁMOK V NAGYKEREKU
Zámok rodiny Bocskaiovej, z roku 1440, leží
v poľnohospodárskom sídle z obdobia
dynastie Arpádovcov. Priestory obýval aj
Štefan Bocskai, hlavný veliteľ Varadínu. V
tom čase ich dal dostavať pre obytné potreby niekoľkých stovák vojakov. Zámok bol za
jeho velenia v roku 1604 obliehaný
cisárskym vojskom, ale za pomoci miestneho
obyvateľstva 300 vojakmi bol obránený. Po
Bocskaiovej beznásledníckej smrti sa zámok
stal vlastníctvom sedmohradského kniežaťa
Gabriela Báthoryho. Na zámku žila jeho
medzi ľudovo známa a tajuplná sestra Anna
Báthory. V roku 1660 bol zámok zničený
vojskom pašu Szeidiho. Neskorší vlastníci
ho v 18. a 19. storočí prestavovali.
Komplexnou rekonštrukciou prešiel v rokoch
1958 - 62. Dnes sa tu nachádza knižnica a
výstava zobrazujúca život Bocskaiho a jeho
hajdúchov.
NAGYKEREK MANOR HOUSE
Bocskai Manour House lies in an agricultural settlement with original form from the
time of the Arpad dynasty. The manor house
has been built in 1440. Stephen Bocskai,
who was the chief captain of the fort of
29
Oradea, fortified the castle, to be able to
host several hundred soldiers, and he himself
lived there, too. The imperial forces attacked
the castle in 1604, but the captain could
defend it with 300 liveried attendants and
the help of the local people. After he died
without inheritors, the castle became the
property of his nephew, Gábor - Gabriel
Báthory, Prince of Transylvania. In the public
is well-known his sister, the mysterious Anna
Báthory who lived in the manor house for a
long time.
The manor house was destroyed in 1660 by
the troops of Szeidi. The later owners renovated it in 18th and 19th century. The latest
complete reconstruction was held in 1958 62.
The castle at present offers permanent exhibition about the life of Bocskai and liveried
attendants and access to a library.
Zaujímavosti v okolí:
V rámci exkurzie po malom regióne Bihar
môžete navštíviť Nádudvar pri Národnom
parku Hortobágy, známy výrobou čiernej
keramiky. Po kúpeli môžete navštíviť múzeum
v Püspökladányi alebo blízke arboretum.
Zaujímavý je tiež kostol v Berettyóújfalu a
dom maďarského básnika Juraja Bessenyeiho v Bakonszegu.
Dostupnosť:
Z Berettyóújfalu po ceste č. 42, odbočka
doľava na Biharkeresztes.
Informácie:
Nagykereki, 1 Bocskai Square
Tel.: +36-54/420-216
Tourinform Debrecen
4024 Debrecen, Piac ulica, č. 20
Tel.: +36-52/412-250, 316-419
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
During an excursion in the small region
Bihar, one can visit Nádudvar, next to the
Hortobány National Park, which is famous
30
for the black pottery. After a bath, one can
visit museum in Püspökladány, or the near
arboretum. In Berettyóújfalu, the Herpály
Church is worth visiting. In Bakonszeg there
is the house of György Bessenyei, Hungarian
poet.
Accessibility:
From Berettyóújfalu on route No. 42, turning
to the left at Biharkeresztes
Information:
Nagykereki, 1 Bocskai Square
Tel.: +36-54/420-216
Tourinform Debrecen
4024 Debrecen, 20 Piac Street
Tel.: +36-52/412-250, 316-419
e-mail: [email protected]
ZÁMOK V TÖRÖKSZENTMIKLÓSI
new wall painting was made in the Festival
Hall, showing the beauties of horses and riding. In the neighbouring room, there is an
exhibition on the champion horses of the
stud. The guests are offered horse or coach.
The manor house is surrounded by a huge
park, declared as a nature conservation
area. Here, one of the most famous English
full-blooded studs in Hungary can be found
with a horse riding services. Imre Almásy, the
constructor of the manor house, founder of
the stud, was a famous breeder. His racehorses were well-known throughout Europe.
The Horse-riding Days organised each year
are very popular.
Zaujímavosti v okolí:
Po okúpaní sa v Törökszentmiklósi môžete
navštíviť Ekologicko - environmentálne
vzdelávacie centrum v Tiszapüspöki a
Komplex bol postavený v rokoch 1860 1890 v eklekticistickom slohu. Z východnej
strany v roku 1901 bola k nemu pristavená
kaplnka. V roku 1988 bola stena prijímacej
miestnosti ozdobená nástennou maľbou,
znázorňujúcou krásu koní a jazdy. V susednej miestnosti je výstava trofejí víťazných koní
tunajšieho žrebčinca.
Zámok sa nachádza uprostred rozsiahleho
chráneného parku, s najznámejším žrebčincom anglických plnokrvníkov v Maďarsku.
K dispozícii je aj jazda na koni alebo kočom.
Vynikal ako chovateľ závodných koní dobre
známych po celej Európe, veľmi obľúbené sú
každoročne organizované Dni jazdectva.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS MANOR
HOUSE
The complex was built in Eclectic style from
1860 to1890. From the east, a chapel was
built to the main building, in 1901. In 1988 a
Tel.: +36-56/420-704
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
After taking a bath in Törökszentmiklós, you
can visit the Environmental and Ecological
Education Base in Tiszapüspöki, or the openair bath at the River Tisza. One can make a
journey to the near town of Szolnok or to visit
castle in Kétpó.
Accessibility:
Along the road between Törökszentmiklós
and Mezőtúr 35 km from Szolnok. After
Törökszentmiklós we have to turn left behind
the Tisza-bridge.
Information:
Törökszentmiklós, Szenttamás-puszta,
Tel.: +36-56/399-089, 390-972/102
Tourinform Jász-Nagykun-Szolnok
County
5000 Szolnok, 4 Ságvári Street
Tel.: +36-56/420-704
e-mail: [email protected]
KAŠTIEĽ V TISZAROFFE
kúpalisko na rieke Tisa. Môžete navštíviť
blízke mesto Szolnok alebo hrad v Kétpó.
Dostupnosť:
35 km od Szolnoku medzi sídlami
Törökszentmiklós
a
Mezőtúr.
Za
Törökszentmiklósom za mostom cez rieku
Tisa zabočiť doľava.
Informácie:
Törökszentmiklós, Szenttamás-puszta,
Tel.: +36-56/399-089, 390-972/102
Tourinform Jász-Nagykun-Szolnok
County
5000 Szolnok, 4 Ságvári Street
Kaštieĺ sa nachádza v malej dedinke, ktorá
bola v 13. storočí známou križovatkou na
rieke Tisa. Bol majetkom rodiny Rakóczi.
Postavený bol v rokoch 1790 - 1810 rodinou
Borbély, v architektonickom slohu "copf". Na
jednopodlažnom objekte sa nachádzajú aj
prvky
baroka
a
klasicizmu.
V prekrásne zrekonštruovanej budove je
dnes umiestnený hotel. Hotel je zariadený
historickým nábytkom a v 8 izbách je pôvodný biedermeierovský nábytok. K dispozícii
sú tu 3 konferenčné miestnosti. Pre voľnočasové aktivity sú návštevníkom k dispozícii kúpele, sauna, tenisové dvorce, minigolf,
ihrisko a požičovňa bicyklov.
31
TISZAROFF MANOR HOUSE
Manor house lies in a small village and
a well-known 13th century crossing over the
Tisza river. It was a property of Rákóczi family.
The Borbély manor house was built in Copf
style between 1790-1810. The one storey
building has a Baroque and Classicist signs.
In the beautifully renovated building there is
a hotel now. The apartments are furnished
with antique pieces, and 8 rooms have
Biedermeier furniture in them, naturally, with
full comfort. There are 3 conference rooms
and several wellness services (e.g. bath,
sauna, tennis-courts, minigolf, playing
ground, bicycle rent).
Zaujímavosti v okolí:
Populárne dovolenkové strediská v sídlach
Kisköre, Abádszalók, Tiszafüred. Popri vodných športoch a kúpaní sa tu nachádzajú aj
chránené prírodné areály. V blízkom Kunhegyesi je návštevníkom k dispozícii reformovaný kostol, takzv. Solný dom, vodný
mlyn a termálne kúpalisko.
Dostupnosť:
Z Budapešti po diaľnici M3 cez Heves,
potom v smere Kisköre alebo zo Szolnoku
po ceste č.34, po odbočke smerom na
Kunhegyes.
Informácie:
Tiszaroff, 28 Aradi ulica
Tel.: +36-56/438-166, +36-1/250-3529
e-mail: [email protected]
Tourinform Jász-Nagykun-Szolnok County
5000 Szolnok, 4 Ságvári ulica
Tel.: +36-56/420-704
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
Popular holiday area: Kisköre, Abádszalók,
Tiszafüred. Besides water sports and
bathing, there are protected natural areas as
well. In the near Kunhegyes, the reformed
church, the so-called "Salt-house", the windmill or the thermal bath are worth visiting.
Accessibility:
From Budapest on highway M3, till Heves,
then to the direction of Kisköre, or from
Szolnok on route 34, turning off to
Kunhegyes.
Information:
Tiszaroff, 28 Aradi Street
Tel.: +36-56/438-166, +36-1/250-3529
e-mail: [email protected]
Tourinform Jász-Nagykun-Szolnok County
5000 Szolnok, 4 Ságvári Street
Tel.: +36-56/420-704
e-mail: [email protected]
ZÁMOK VALEA BORCUTULUI
Pokol Elek de Lozna, učiteľ šľachtického
pôvodu, postavil zámok v roku 1906.
V roku 1928 bol zámok spolu s baňou na
jeho území vo vlastníctve banskej spoločnosti a v roku 1930 bol predaný švajčiarskemu
priemyselníkovi Boissanosovi, ktorý bol jeho
majiteľom až do roku 1948. Po znárodnení
zámok slúžil ako obytný dom, škôlka a domov pre zdravotne postihnuté deti. V súčasnosti je značne schátralý a vyžaduje
rekonštrukciu.
VALEA BORCUTULUI CASTLE
32
RUMUNSKO
ROMANYA
Pokol Elek de Lozna, a teacher with noble
origins, built the castle in 1906.
In 1928, the castle together with the mine situated in the locality was in the property of
a mining company, and in 1930 it was sold
to a Swiss industrialist Boissanos, who
owned it until 1948. After the nationalization, the building was used as a dwelling
house, kindergarten and a house for children with disabilities.
Now it is in advanced state of degradation
and needs renovation.
Dostupnosť:
Stavba sa nachádza v severnej časti oblasti
Valea Borcutului v Baia Mare, vo vzdialenosti 3 km od DN 1C Baia Mare - Satu
Mare.
Ubytovanie:
Carpati Hotel , 2 Independentei Boulevard
Tel.: + 40262 215463 ; + 40262 105506
e-mail : [email protected] ;
Mara Hotel , 11 Unirii Boulevard
Tel.: + 40 262 226660 ; + 40262 221008
e-mail : [email protected] ;
Maramures Hotel , 37A Gheorghe Sincai
Accessibility:
The building is situated in the Northern part
of Valea Borcutului district in Baia Mare, at a
distance of 3 km from DN 1C Baia Mare Satu Mare
Accommodation:
Hotels in Baia Mare:
Carpati Hotel, 2 Independentei Boulevard
Tel.: + 40262 215463; + 40262 105506
e-mail : [email protected];
Mara Hotel , 11 Unirii Boulevard ,
Tel.: + 40 262 226660 ; + 40262 221008
e-mail : [email protected] ; Maramures
Hotel , 37A Gheorghe Sincai street
Tel.: + 40262211022
PEVNOSŤ MIKO
Pevnosť sa nachádza v starej časti mesta
Miercurea Ciuc, metropole regiónu
Harghita. V období medzi rokmi1623 až
1631 ju v neo-renesančnom štýle dal
postaviť gróf Hidégi Mikó Ferenc. Stavba
bola dokončená v roku 1630 a plnila úlohu
hraničnej pevnosti dôležitej pri obrane
Transylvánie. Projekt pevnosti bol dielom,
slávneho Taliana Giacoma Restiho. Vonkajší
obranný systém pozostávajúci z vodných
priekop a vonkajšie opevnenie bolo
dokončené v roku 1732. Po rekonštrukcii v
roku 1764 slúžila pevnosť ako kasárne
kráľovských vojsk. Po renovácii v roku 1970
slúžila pevnosť ako Krajinské múzeum, v
súčasnosti známe pod názvom Ciuc
Szeckler Múzeum. Každoročne sa na vnútornom nádvorí pevnosti organizuje Festival
stredovekej hudby. V roku 1969 bolo v zadnej záhrade pevnosti založené Vlastivedné
múzeum s expozíciou brán, vidieckych
domov a hospodárskych budov, rozsiahlymi
zbierkami súvisiacimi s lokálnou históriou,
prírodnými vedami, ľudovým umením a
remeslami, cirkevným umením, starými výt-
33
lačkami či plastickým umením.
THE MIKO FORTRESS
Castle situated in an old part of the
Miercurea Ciuc town, the Capital city of
Harghita County. The fortress was built
between 1623-1631 in a neo-renaissance
style by the Count Hidégi Mikó Ferenc. The
building was finished in 1630, with the status
of border fortress having an important role in
defence Transylvania against all the enemies. The castle plan was designed by
a famous Italian architect Giacomo Resti.
The external system of defense consisting of
moats and external fortification was finished
in 1732. After the reconstruction in 1764, the
fortress was turned into the barracks for the
imperial troupes. Restored in 1970, the Miko
Fortress served as a County Museum. At
present it operates under the name of Ciuc
Szeckler Museum. The fortress is famous for
its yearly organised Medieval Music Festival.
In 1969, in the backyard garden visitors can
visit the Village Museum with a large collection of local history, natural science, popular
art and handicrafts, ecclesiastical art, old
printed works, and plastic art.
Dostupnosť:
Pevnosť Miko sa nachádza v Miercurea
Ciuc 2 Cetatii Square. Dostupná je vlakom
alebo
po
ceste
E578
a DN 13 A.
Ubytovanie:
Miercurea Ciuc:
Hotel, 5, Balcescu street,
Tel.: +40 266 311495; Harghita Hotel, 27,
Timisoara Boulevard
Tel.: +40 266 316122; Jigodin Hotel,
Jigodin street,
Tel.: +40 266 314946; Sport Hotel, 1,
Patinoarului street, Tel.: +40 266 316166
Zaujímavostiv okolí:
19 km od Miercurea Ciuc sa nachádza vo
výške 1350 mnm;
Kúpele Harghita Bai, s minerálnymi prameňmi.
Accessibility:
The Miko Fortress is situated in Miercurea
Ciuc, 2 Cetatii Square. You can reach
Miercurea Ciuc by train or by car on E 578
and DN 13 A.
Accommodation:
Miercurea Ciuc:
Hotel Bradul, 5, Balcescu street,
Tel.: + 40 266 311495;
Hotel Harghita, 27, Timisoara Boulevard
Tel.: + 40 266 316122;
Hotel Jigodin, Jigodin street,
Tel.: + 40 266 314946;
Sport Hotel, 1, Patinoarului street,
Tel.: + 40 266 316166
Other places of interest:
At 19 km from Miercurea Ciuc at an altitude
of 1350 m, there is Harghita Bai, a spa wellknown for its mineral waters and beneficial
mofettes.
HRAD COLTAU
Zámok v Coltau je pôvodným majetkom
grófa Telekiho. Z významných osobností hostil novomanželov významného revolučného
básnika Sandora Petofiho a jeho manželky
34
Szendrei Julia, ktorí tu v roku 1847 strávili
svoje medové týždne. Počas svojho pobytu
tu napísal 28 básní, z ktorých vyniká “Nakonci septembra”.
Zámok v Teleki bol postavený v období panovania cisárovnej Márie Terézie a následne
rekonštruovaný v roku 1821. V období
medzi rokmi 1940 a 1944 interiér zámku
bol
prebudovaný
pre
rekreačné
a turistické účely. Podkrovie je v súčasnosti
využívané na účely múzea s exponátmi z
čias Sándora Petofiho. Na pamiatku básnika
sa
v
prvú
nedeľu
v Septembri organizované spomienkové dni.
THE COLTAU CASTLE
The Coltau Castle was an estate of Count
Teleki. The castle hosted great revolutionary
poet Sandor Petofi who spent here in 1847
his honeymoon with his wife Szendrei Julia.
This was the place, where he wrote 28
poems, out of - “At the end of September “is
the most beautiful.
The Teleki Castle from Coltau was built in the
ruling period of Empress Maria Tereza and
restored in 1821. The major reconstruction
was held in 1940 and 1944, when the interior of the Castle was modified into a tourist
and recreation place.
The castle ceiling has been turned into a museum with the preserved reminders of Sandor
Petofi. To the memory of the poet there are
organised commemorative holiday on the
first Sunday of September.
Tel.: + 40262 215463; + 40262 105506
e-mail: [email protected];
Mara Hotel, 11 Unirii Boulevard,
Tel.: + 40 262 226660; + 40262 221008
e-mail: [email protected]; Maramures
Hotel, 37A Gheorghe Sincai,
Tel.: + 40262211022
Informácie:
www.kolto.go.ro
Accessibility:
Coltau is situated 6 km from Baia Mare, the
capital city of Maramures county, on county
road 184A.
Accommodation:
Florilor cottage, in Coltau - rural tourism
pension.
Tel.: +40262 289040 and also in Baia
Mare there are many Hotels: Carpati Hotel,
2 Independentei Boulevard
Tel.: + 40262 215463; + 40262 105506
e-mail: [email protected];
Mara Hotel, 11 Unirii Boulevard,
Tel.: + 40 262 226660 ; + 40262 221008
e-mail: [email protected]; Maramures
Hotel, 37A Gheorghe Sincai street,
Tel.: + 40262211022
More information:
www.kolto.go.ro
Dostupnosť:
Coltau sa nachádza 6 km od Baia Mare,
metropoly župy Maramures, na ceste
č. 184A.
Ubytovanie:
V Coltau: Florirol penzión
Tel.: + 40262 289040
V Baia Mare: Carpati Hotel,
2 Independentei Boulevard
35
HRAD GRÓFA LAZARA
V LAZAREA
Hrad sa nachádza v blízkosti Gheorgieni
v Lazarea, je jedným z najstarších sídiel
v Ghiurghiuskej kotline.
Hrad grófa Lazara je jedným z najimpozantnejších
šľachtických
rezidencií
v
Sedmohradsku. Vo vstupnej veži je na stene
vytesaný gotický nápis z roku 1532.
Najstaršia obývaná veža je z roku 1450.
V strede južnej strany stojí bašta obohnaná
múrmi, zdobená v renesančnom štýle,
s pozostatkami obrysov dekoratívnych
nástenných malieb.
V období rokov 1590 až 1594 strávil na
hrade svoje detstvo knieža Gabriel Bethlen.
V roku 1707 bol hrad zničený rakúskymi
vojskami. Veľké požiare v rokoch 1748
a 1872 viedli k úpadku hradu.
Obdobie postupnej rekonštrukcie hradu
začína v roku 1967. Dnes slúži hrad ako
umelecká galéria a tvorivé centrum pre umelcov z celého Rumunska.
Každoročne sa tu organizujú umelecké
tvorivé tábory, výstavy moderného umenia,
ľudového umenia a ľudových remesiel. Tieto
výstavy sa stali známymi po celom svete,
a slúžia na zachovanie ľudového umenia.
THE COUNT LAZAR CASTLE,
LAZAREA
Situated near Gheorgieni, Lazarea is one of
the oldest settlement in Ghiurghiu basin.
The Count Lazar castle is one of the most
imposing noble residence in Transylvania. On
the gate tower there is a gothic inscription
engraved from 1532. The oldest inhabited
tower dates back to 1450. The Southern central side with a gate bulwark is surrounded by
walls decorated in Renaissance style, with the
traces of the decorative mural paintings.
In the period of 1590-1594, prince Bethlen
36
Gabor spent here his childhood. The castle
was devastated in 1707 by the Austrian
troops. The big fires between 1748 and 1872
led to a devaluation of the building.
The new period of a gradual reconstruction
started in 1967. At present the castle is used
as an art gallery and a studio for plastic artists
from the whole territory of Romania.
Artistic workshop Camps are organized here
every year, followed by exhibitions of contemporary plastic art, popular art and popular
handicrafts. The exhibitions that became
famous in the world, are organised in order to
preserve the popular art values.
Dostupnosť:
Lazarea sa nachádza 8 km od Gheorghieni
na ceste E 578.
Ubytovanie:
Gheorghieni:
Astoria Hotel, 2 Doua Poduri street,
Tel.: +40 266 363698; Sport Hotel,
5, Stadionului street,
Tel.: +40 266 361270; Szilagyi Hotel, 17,
Libertatii street, Tel.: +40 266 361319
Zaujímavosti v okolí:
Okrem hradu grófa Lazara sú ďalšími
veľkými atrakciami v tejto oblasti františkánsky kláštor a opevnený kostol.
Accessibility:
Lazarea is situated at 8 km far from
Gheorghieni on E 578.
Accommodation:
Gheorghieni:
Astoria Hotel, 2 Doua Poduri street,
Tel.: + 40 266 363698
Sport Hotel, 5, Stadionului street,
Tel.: + 40 266 361270
Szilagyi Hotel, 17, Libertatii street,
Tel.: + 40 266 361319
Other places of interest:
Besides the Count Lazar Castle, the
Franciscan Monastery and the Fortified
Church are the most important tourist attractions in the area.
HRAD IANCU DE HUNEDOARA
V 15. storočí zámok dal postaviť v starej
časti mesta Baia Mare knieža Ján Hunyady,
otec kráľa Mateja Korvína.
Ubytovanie:
Baia Mare:
Carpati Hotel, 2 Independentei Boulevard,
Tel.: + 40262 215463; + 40262 105506
e-mail : [email protected];
Mara Hotel , 11 Unirii Boulevard,
Tel.: + 40 262 226660; + 40262 221008
e-mail : [email protected];
Maramures Hotel , 37A Gheorghe Sincai
street, Tel.: + 40262211022
Ján Hunyady v roku 1446 navštívil Baia
Mare a postavil tam zámok pre svoju ženu
Alžbetu Syilághi. Potom, ako jej v roku 1459
venoval aj zlaté bane, Alžbeta žila niekoľko
rokov priamo v opevnenom meste Baia
Mare, aby mohla bane spravovať. Zámok
prešiel mnohými zmenami. Dnes patrí Krajinskému múzeu a organizujú sa v ňom prehliadky.
Zaujímavosti v okolí:
Múzeum umenia, Múzeum archeológie,
Múzeum mineralógie, ako aj Etnografické
múzeum v Baia Mare. Neďaleko Baia Mare
sa nachádzajú ďalšie turistické atrakcie: v
časti Mogosa sa nachádza jazero a
lyžiarsky vlek. Lyžiarske vleky sú rovnako v
oblastiach Suior a Izvoare.
IANCU DE HUNEDOARA CASTLE
Accessibility:
Iancu de Hunedoara Castle is situated in
Baia Mare, 18, Libertatii Square. You can
reach Baia Mare by train or by car on E 58
or, DN 1C. Also in Baia Mare there is an airport, with regular flights to Bucurest.
The castle built in the old part of Baia Mare
in the XV century belonged to the Prince
Iancu de Hunedoara, the father of King
Mathias of Hungary. In the spring of 1446
Iancu de Hunedoara visited Baia Mare and
built the castle for his wife Elisabeta Syilaghi.
In 1459 he gave the mines to his wife, who
lived in Baia Mare fortified town for some
years in order to administrate the mines.The
castle supported, through the years, many
transformations. Now the castle belongs to
the County Museum, where many exhibitions
are organized at present.
Dostupnosť:
Zámok Jána Hunyadyho sa nachádza
v meste Baia Mare, Libertatii nám. 18. Do
Baia Mare je možné cestovať vlakom alebo
autom po ceste E 58 alevo DN 1C. V Baia
Mare sa nachádza aj letisko s pravidelnými
odletmi do Bukurešti.
Accommodation:
In Hotels in Baia Mare:
Carpati Hotel, 2 Independentei Boulevard
Tel.: + 40262 215463 ; + 40262 105506
e-mail: [email protected]; Mara Hotel,
11 Unirii Boulevard,
Tel.: +40 262 226660 ; + 40262 221008
e-mail: [email protected]; Maramures
Hotel , 37A Gheorghe Sincai street,
Tel.: + 40262211022
Other places of interest:
In Baia Mare you can also visit Art Museum,
Archaeology Museum, Mineralogy Museum
and Ethnographic Museum. Not far from
Baia Mare there are some tourist attractions:
Mogosa resort, with a lake and a long ski
track, Suior resort with ski track, Izvoare
resort with three ski tracks.
37
KAŠTIEľ SOFIANOVCOV
Kaštieľ postavili Nicolae a Ruxandra
Sofianovci v roku 1900, šľachtická rodina
filantropov, ktorí vybudovali domov pre
starých ľudí, zasadený do parku so vzácnou
vegetáciou, ktorá sa zachovala až doteraz.
Po roku 1950 slúžil tento dom pre účely detského domova. V súčasností pôsobí ako ekumenické centrum. Vybudovaný je v secesnom štýle.
SOFIAN MANOR HOUSE
Built in 1900 in a secession style by Nicolae
and Ruxandra Sofian, a noble family of philanthropes as a carehouse for old people, in
a park with preserved valuable vegetation.
After 1950 the house was used as an
orphanage and now it is an ecumenical centre. The Sofian Manor House is placed in
Botosani, 59 Bratianu street.
Boulevard,
Tel.: +40 231 584108, Fax: +40 231
584107;
Darabani, 1 Vladimirescu street, mesto
neďaleko hranice s Ukrajinou, 98 km od
Botosani pri ceste 29B.
Unirea Hotel , 16 Unirii street,
Tel.: +40 231 514334
Accessibility:
Botosani is the capital city of Botosani county, reachable here by train or by car on E 58.
Accommodation:
Botosani: Rapsodia Hotel, 4 Cuza Voda
street,
Tel.: + 40 231 514925; Tineret Botosani
Hotel, 70 Mihai Eminescu Boulevard,
Tel.: +40 231 584108,
Fax: +40 231 584107;
Unirea Hotel , 16 Unirii street,
Tel.: +40 231 514334
Dostupnosť:
Botosani je metropola kraja Botosani a
môžete sa tam dostať vlakom alebo po ceste
E 58.
Ubytovanie:
Botosani:
Rapsodia Hotel, 4 Cuza Voda street
Tel.: +40 231 514925;
Tineret Botosani Hotel, 70 Mihai Eminescu
38
dermaiera, z obdobia Napoleona III.
MICLESCU MANOR HOUSE
The first stage of the building was built in
1711. The second stage is linked to the great
noble Constantin Miclescu. The present feature of the building was given by the Alina
Miclescu, who added two monumental stairs
"a la françoise", framing the big salon on the
first floor, facilitating the access from the park
to the vast terraces of the manor house.
The Manor House has a park of 28 hectares
surrounded by a brick fence and a pediment
with the family blazon.
The Manor House indoors were rearranged
according to the fashion of those days. The
furniture is designed in an empire,
Biedermeier style, of an era of Napoleon the
III-rd and Lonis Phillippe.
Dostupnosť:
Kaštieľ Miclescuovcov sa nachádza v Calinesti, malej dedine, 60 km od Botosani.
Accessibility:
It is situated in Calinesti, a little village situated 60 km from Botosani.
KAŠTIEľ MICLESCUOVCOV
Prvé poschodie kaštieľa postavené v roku 1711
bolo doplnené o nadstavbu významným šľachticom Constantinom Miclescu. Dnešný vzhľad
získala budova potom, ako Alina Miclescu
nechala pristaviť dve monumentálne schodiská
vo francúzskom štýle, lemujúce veľký salón na
prvom poschodí. Schodiská uľahčujú prístup z
parku
k
rozľahlým
terasám
v kaštieli.
Ku kaštieľu patrí 28 hektárový park, obohnaný
tehlovým plotom so štítom s rodinným erbom.
Vnútorná výzdoba kaštieľa bola postupne prerábaná podľa meniaceho sa vkusu a módy
vtedajšej doby. Nábytok je v štýle empíru, bie-
PEVNOSť ARDUD
Oblasť Ardud bola známa od roku 1216. V
roku 1481 tu gróf Bartolomeu Dragffy, ktorý
začal stavať pevnosť s 5-timi mohutnými
vežami v duchu doby. V roku 1629 prešla
pevnosť do vlastníctva feudálnej rodiny
Karolyiovcov, ktorí ju od roku 1730
rekonštruovali. V nasledujúcom období
pevnosť slúžila ako administratívne centrum,
čo zdôvodňuje následný úpadok pevnosti.
Najviac sa zachovala okrúhla veža vpravo
od vstupu do pevnosti a na podnet a náklady vdovy po grófovi Ferdinandovi Karolyim
bola v roku 1896 renovovaná v eklektickom
štýle. V kaplnke pevnosti v Ardud sa oženil
slávny básnik Sándor Petöfi s Juliou
Szendrey, dcérou správcu panstva. V súčasnosti je zachovaná len baštová veža.
ARDUD FORTRESS
The locality Ardud dates back to the 1216. In
1481 the count Bartolomeu Dragffy started
the construction of fortress with five massive
towers in the spirit of those days. In 1629 the
Fortress became a property of Karolyi family that started the reconstruction in 1730. In
this period the Fortress was not the permanent residence of Karolyi counts, but an
administrative headquarter. The tower of a
round shape at the right from the entrance
was the best preserved and restored in
eclectic style, in 1896 with the initiative and
expenses of Count Ferdinand Karoly widow.
In the chapel of Ardud Fortress the great
poet Petofi Sandor married Julia Szendrey,
the daughter of the manor's administrator.
At present only the bastion tower left preserved.
Dostupnosť:
Do Ardudu po ceste E81 21 km južne od
Satu Mare.
Ubytovanie:
39
Satu Mare:
Hotel Dacia: 8 Libertatii Square,
Tel.: + 40261715773, Fax: +40
261715774,
email:[email protected];
Hotel Perla: 26 Liviu Rebreanu street,
Tel.: + 40 261 710794, Sport Hotel, 25
Libertatii Square,
Tel.: +40 261712959
Accessibility:
You can reach Ardud on E81, at 21 km south
of Satu Mare.
Accommodation:
Satu Mare:
Dacia Hotel 8 Libertatii Square,
Tel.: + 40261715773, Fax:
261715774,
e-mail:[email protected];
Perla Hotel 26 Liviu Rebreanu street,
Tel.: + 40 261 710794,
Sport Hotel, 25 Libertatii Square,
Tel.: + 40 261712959
+40
ZÁMOK TELEKI, PRIBILESTI
Obec Pribilesti je starou usadlosťou v blízkosti rieky Somes. Patrila panstvu Chioar
a neskôr až do 1555 bola majetkom
šľachtickej rodiny Dragffy. V druhej polovici
17. storočia ju venoval princ Apaffy
šľachtickej rodine Teleki. Táto rodina nechala
v strede Pribilesti koncom 18. storočia
postaviť zámok v kombinovanom renesančnom a barokovom štýle. Zámok mal 3
p
o
s
c
h
o
d
i
a
a pivnice pod vežou. Pri zámockej bráne sa
nachádza menšia stĺpová sieň zakrytá
železnou a sklenenou strechou. Oproti nej
stojí malá vyhliadková veža. Na severozápadnej strane stojí veža so štvorcovým pôdorysom vysoká 32 metrov, na juhozápadnej
strane na rohu sa týči veža valcového tvaru.
Pôvodne zámok obklopoval 17 hektárový
park v ktorom sa v minulosti nachádzali
vzácne druhy exotických stromov z Ázie,
40
Ameriky a iných krajín, ktorý sa žiaľ nezachoval.
Grófstvo Teleki vlastnilo zámok do roku
1944. Neskôr slúžilo ako sídlo riaditeľstva
poľnohospodárskeho družstva. Dnes sa
nachádza v pokročilom stave úpadku.
TELEKI CASTLE, PRIBILESTI
Pribilesti village is an old settlement situated
near Somes river, that belonged to Chioar
domain and later until 1555 was the property of the noble family Dragffy.
In the second part of 17th century, the
Transylvania's Prince Apaffy donated
Pribilesti village to the noble family Teleki. At
the end of 18 th century Teleki family erected
a castle in the middle of the village in combined Renaissance and Baroque style. The
castle has three levels and cellars beneath
the tower. At the castle entrance there is a little porch covered with an iron and glass
roof, and on the opposite part there is a
small watchtower. On the Northwest side,
the castle has a squared tower of 32 m high
and in the Southwest corner a tower with a
cylindrical shape.
A 17 hectares park with rare species of exotic trees from Asia, America and other continents. surrounded the castle. Unfortunately
there are no trees left from this park.
Count Teleki owned the castle until 1944,
after that and the building was used as a
headquarter of the Agricultural Production
Co-operative, and left it in an advanced state
of degradation.
Dostupnosť:
Pribilesti leží 18 km od Baia Mare, hlavného
mesta grófstva Maramures. Do Pribilesti po
ceste E 58 do Satulungu a ďalej po komunálnej ceste.
Ubytovanie:
Carpati Hotel, 2 Independentei Boulevard
Tel. : + 40262 215463 ; + 40262 105506
e-mail: [email protected]; Mara Hotel ,
11 Unirii Boulevard ,
Tel.: + 40 262 226660 ; + 40262 221008
e-mail: [email protected]; Maramures
Hotel, 37A Gheorghe Sincai
Tel.: + 40262211022
Accessibility:
Pribilesti is situated 18 km from Baia Mare,
the capital city of Maramures county. You
can reach Pribilesti by car on E 58 until
Satulung and from there on a county road.
Accommodation:
Baia Mare:
Hotel Carpati, 2 Independentei Boulevard
Tel.: + 40262 215463; + 40262 105506
e-mail : [email protected];
Hotel Mara, 11 Unirii Boulevard,
Tel.: + 40 262 226660; + 40262 221008
e-mail : [email protected];
Hotel Maramures, 37A Gheorghe Sincai
street
Tel.: + 40262211022
Na území Ukrajiny sa nachádza cez 4 000
obranných stavieb, z ktorých väčšinu predstavujú pevnosti a paláce. Vďaka mnohým
historickým okolnostiam, väčšina architektonických pamätníkov, vrátane hradov, zámkov
a palácov sa v Západnej Ukrajine
zachovala. Najväčšie množstvo pevností sa
rozkladá v Ternopilskom regióne (34), Toto
územie tvorilo pohraničie medzi kresťanskou
Európou a islámským Východom. Počet palácov prekračuje iba v Ľvovskom regióne 100.
Niektoré hrady sú datované do 13. storočia,
do obranných čias Tatársko-mongolskej
invázie. Európskym unikátom je miesto nazývané Tustan' (Ľvovský región)
s pozostatkami dreveného 5-6 poschodového opevnenia, ktoré bolo vybudované na
skale. S rezidenciami pevnostného charakteru na Ukrajine sú spojené významné historické postavy ako hejtman BohdanZenoviy Khmelnytskyi a poľský kráľ Ján III
Sobiesky, preslávený bitkou, ktorou zlomil
turecké vojská čím, v roku 1686 zachránil
Viedeň.
More than 4,000 objects of defensive installations lasted out on the territory of Ukraine.
An outstanding part of them are represented
by fortifications and palaces. Due to a number of historical reasons, most of architectural monuments, including castles and palaces
survived in Western Ukraine. The biggest
number of fortresses can be found in Ternopil
region (34), where a dividing line between
Christian Europe and Islamic East used to
lay. The number of palaces exceeds 100 in
Lviv region only.
Some of the castles date back 13th century,
opposition times to the Tatars-Mongols invasion. There is the only one place in Europe
called Tustan' (Lviv region) with remainders
of a wooden fortress built on the top of the
rock and was 5-6 storey high, which was a
very unique installation throughout Europe.
Some of the fortresses-residences relate to
prominent historic characters, like Ukrainian
Hetman Bohdan-Zenoviy Khmelnytskyi and
Polish King Jan III Sobiesky (who led the
army that crashed Turks and saved Vienna in
1686).
HRAD HALIČ
Ruiny starej pevnosti sa vypínajú na
Haličskom kopci, na návrší nad súčasným
mestom Halič. Hrad bol postavený v 14.
storočí, počas haličských dôb, ako monumentálne centrum ukrajinského vojvodstva.
Podľa výsledkov archeologického výskumu
bolo postavané na pôvodnej mestskej usadlosti, pochádzajúcej z 9.-7. st. pred naším
letopočtom. Hrad prešiel množstvom
rekonštrukcií, vzhľadom k jeho vojenskému
významu a umiestneniu. Po výstavbe nového
mestského
opevnenia
nazývaného
Stanislaviv (v súčasnosti Ivano-Frankivsk)
pevnosť postupne strácala na význame.
41
HALYCH CASTLE
Ruins of the old fortress overlook the contemporary town of Halych from the Halych Hill
towering above the town. The castle was
built in the mid of 14th century, during the
times of Halych - as a mighty center of the
Ukrainian statehood. Recent archeological
research found out that the stronghold had
been built at the site of the settlements dating
back to 9th-7th centuries BC. The castle survived a number of reconstructions, as
demanded by its military role and location.
The interest in it gradually faded away, however, as a new town-fortress named
Stanislaviv (at present: Ivano-Frankivsk)
came to be.
Zaujímavosti v okolí:
Oblasť je výnimočne bohatá na historické
a architektonické dedičstvo: pôvodne
kniežacie mesto z 10.-11. storočia; katedrála
Nanebovzatia z 12. storočia, spolu
s ďalšími 14 kostolmi z tohoto obdobia.
Ubytovanie:
Hotel Nadiya - ul. Nazalezhnosti 40, IvanoFrankivsk;
Tel.: + 380 342 53 70 77, 53 70 75,
email: [email protected]
Hotel Auskoprut - ul. Grunvaldska 7, IvanoFrankivsk; Tel.: + 380 342 2 55 91 14
Dostupnosť:
Mesto Halič sa rozprestiera v regióne IvanoFrankivsk, 27 km severne od Ivano-Frankivsk
po ceste A265 a 117 km južne od mesta
Ľvov (A267 a A265). Pre západných turistov
cestujúcich autom je najvhodnejší hraničný
prechod na ukrajinsko-poľskej hranici pri
Smilnytsya-Kroscienko a odtiaľ východným
smerom cez Sambir, Drohobych, Stryi a
Kalush (200 km od hranice).
Informácie:
Karpatská cestovná agentúra
Ul. Hrushevskoho 21
790 04, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Tel.: +380 3422 55 18 56
Tel.: +380 342 55 95 38
e-mail: [email protected];
www.tourism-carpathian.com.ua
Other places of interest:
The site is extremely rich in historic and architectural heritage: the original princely town
from10th - 11th centuries; the cathedral of the
Assumption that originates in 12th century,
alongside with other 14 churches of that period.
Accommodation:
Nadiya Hotel - 40, Nezalezhnosti Street,
Ivano-Frankivsk;
Tel.: + 380 342 53 70 77, 53 70 75,
email: [email protected]
Auskoprut Hotel - 7 Grunvaldska Street,
Ivano-Frankivsk; tel.: + 380 342 2 55 91 14
Accessibility:
Halych town is located in Ivano-Frankivsk
region (oblasť), 27 km to the north from
Ivano-Frankivsk by A265 and 117 km to the
south from Lviv (A267 and A265). For western tourists traveling by car it is the best to
cross the border between Ukraine and
42
Poland at Smilnytsya-Kroscienko border
crossing and keep to the east, past Sambir,
Drohobych, Stryi and Kalush (200 km from
the border).
More information:
Carpathian Tourism Board
Hrushevskoho Str., 21
790 04, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tel.: +380 3422 55 18 56
Tel.: +380 342 55 95 38
e-mail: [email protected];
www.tourism-carpathian.com.ua
HRAD KHOTYN
Khotyn je jedným z najstarších miest na
Ukrajine s vyše 1000 ročnou tradíciou. Hrad
Khotyn je najkrajšou atrakciou miesta. Jeho
vznik sa datuje do 13. storočia kedy patril
medzi najsilnejšie pevnosti vo Východnej
Európe. Bol postavený na lokalite pre-historickej usadlosti ktorá sa tu rozkladala pred
5000 rokmi. Hradné opevnenie je široké 8
metrov. Nachádzalo sa tu nádvorie veliteľa,
mestské štvrte, dielne, stajne pre kone, obydlia s kúpeľmi, sklady a pod. K dnešnému
dňu sa zachoval len kostol Oleksandra
Nevského. Bol postavený v roku 1835 pre
službu Ruským oddielom.
KHOTYN CASTLE
Khotyn is one of the oldest towns of Ukraine,
over 1000 years old. The castle of Khotyn is
the most beautiful attraction of the place. It
dates back to 13th century when it was considered to be the mightiest one in Eastern
Europe. It was erected over a pre-historic settlement that existed there for 5000 years.
The castle ramparts are 8 metres thick. Inside
the ramparts, there were commandant yard,
quarters, workshops, horse stables, bathhouses, and warehouses, etc. Only
Oleksandr Nevsky Church lasted out till
today. It was built in 1835, to serve Russian
troops.
Ubytovanie:
Khotyn:
Hotel Cheremosh - ul. Komarova 13A;
Tel.: + 380 3722 475 00, 475 18, e-mail:
[email protected]
Hotel Navkolo Svitu - ul. Koyachuka 3,
Chernivtsi; + 380 372 55 16 77, 22 66 60;
e-mail: [email protected]
Dostupnosť:
Khotyn sa nachádza v regióne Chernivetska,
vo vzdialenosti 60 km od hlavného mesta
regiónu (mesto Chernivtsi) autom po M14
medzinárodnej diaľnici (do mesta Bojany) a
A269 na severo-východ.
Informácie:
Karpatská cestovná agentúra
ul. Hrushevskoho 21
79004, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Tel.: +380 3422 55 18 56
Tel.: +380 342 55 95 38
e-mail: [email protected];
www.tourism-carpathian.com.ua
Accommodation:
Khotyn:
Cheremosh Hotel - 13A Komarova Street;
Tel.: + 380 3722 475 00, 475 18, email:
[email protected]
Navkolo Svitu Hotel - 3 Kozachuka Street,
Chernivtsi; + 380 372 55 16 77, 22 66 60;
email: [email protected]
43
UKRAJINA
UKRAINE
Accessibility:
Khotyn is located in Chernivetska region, at
a distance of 60 km from the capital of the
region (Chernivtsi town); by car along M14
international highway (till Bojany town) and
A269 to the north-east.
More information:
Carpathian Tourism Board
Hrushevskoho Str., 21
79004, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tel.: +380 3422 55 18 56
Tel.: +380 342 55 95 38
e-mail: [email protected];
www.tourism-carpathian.com.ua
HRAD OLESKO
Je výnimočným pozostatkom architektúry a
histórie z čias 13.-18. storočia. V 14.-tom
storočí bol pevnosťou starovekej Rusi. V roku
1620 bol prebudovaný v duchu talianskej
renesancie. Hrad Olesko je slávny mnohými
slavnymi osobnosťami a bohatou umeleckou
zbierkou. V roku 1629 sa tu narodil kráľ Ján
III Sobieski. V súčasnosti je v ňom zriadené
múzeum so stovkami unikátnych diel, malieb,
sôch, aplikovaného umenia z 10.-19.
storočia. Verejnosti je prístupný od 10.00 do
17.00 (okrem pondelka).
OLESKO CASTLE
The castle is an outstanding relic of architecture and history of 13th - 18th centuries. In
the 14th century it was a powerful fortress of
ancient Rus'. It was rebuilt in the spirit of
Italian Renaissance in 1620s. The Olesko
castle is famous for its reference to the outstanding historic characters and a rich collection of arts. The castle is a birth place of
44
king Jan III Sobieski (1629). In present it is
organized as an museum, with hundreds of
unique works of paintings, sculpture, and
applied arts from 10th - 19th centuries. The
castle is open to public 10 am - 5 pm (except
Mondays).
Zaujímavosti v okolí:
Pár kilometrov pred Oleskom je možné
navštíviť monument Tachanka, pochádzajúci
z čias Sovietského zväzu so sochou
Tachanka.
Ubytovanie:
Hotel Suputnyk - 116, ul. Knyahyni Olgy,
Ľvov,
Tel.: + 380 32 2 64 58 22
Hotel Hetman - ul. Volodymyra Velykoho 50,
Tel.: + 380 32 2 64 58 22
Dostupnosť:
Olesko leží v 70 km vzdialené od mesta Ľvov
(pozdĺž M17, diaľnice Ľvov - Kyev)
Informácie:
Ľvovská cestovná agentúra
Ul. Pidvalna, 3
79006, Ľvov, Ukrajina
Tel./Fax: +380 32 2 97-57-67
Tel./Fax: +380 32 2 97-57-51
e-mail: [email protected];
www.tourism.lviv.ua
Other places of interest:
A few kilometers before the Olesko town one
can observe a pompous Tachanka monument of the Soviet times with the sculpture of
Tachanka hangs over the road.
Accommodation:
Suputnyk Hotel - 116, Knyahyni Olgy Street,
Lviv;
Tel.: + 380 32 2 64 58 22
Hetman Hotel - 50 Volodymyra Velykoho
Street, Lviv; + 380 32 230 12 07
Accessibility:
Olesko lays at the distance of 70 km to the
east of Lviv (along M17 Lviv-Kyiv highway).
More information:
Lviv Tourist Board
Pidvalna Str., 3
79006, Lviv, Ukraine
Tel./Fax: +380 32 2 97-57-67
Tel./Fax: +380 32 2 97-57-51
e-mail: [email protected];
www.tourism.lviv.ua
HRAD NEVITSKE
Hrad Nevitske je obľúbeným rekreačným
miestom obyvateľov Užhorodu. Nachádza
sa na strmom zalesnenom kopci v blízkosti
rieky. Zachoval sa už iba v podobe najromantickejších ruín regiónu. Prvé opevnenie
bolo vytvorené z dreva a v 13. storočí
nahradené kamennou výstavbou. Komplex
zahŕňa budovy s centrálnym nádvorím,
postavanom v 14.-tom storočí, vonkajším
opevnením a kamennými múrmi so 4-mi
vežami. Hrad bol vždy vo vlastníctve
užhorodských vladárov spomedzi ktorých
vynikal rod Drugethovcov. Od roku 1644,
kedy bol vážne poškodený, je v schátranom
stave. Ako turistická atrakcia je sprístupnený
od roku 1879.
NEVITSKE CASTLE
Nevitske is a favourite resting area of
Uzhgorodians. The Nevitske castle, situated
on the steep wooded hill near the river, has
come to us only in ruins but these ruins are
the most romantic in the region. The first fortification was made of wood and in the 13th
century it was replaced with the stone structure. The complex included buildings with
inside courtyard erected in the early 14th
century, outer rampart and stone wall with
four towers. Castle has always been the
property of Uzhgorod rulers with Drugeths
among them. It was ruined in 1644 and was
never reconstructed. From 1879 it is a touristic attraction - open to public
Zaujímavosti v okolí:
Rotunda Horiany (11.-15. storočie) s nástennou maľbou z konca 14. storočia, katolícka
katedrála byzantského obradu (1646), rezidencia biskupa, rímsko-katolícky kostol
(1762), kostol reformovanej cirkvy (1796),
ortodoxný kostol (1930), bývalá synagóga
(1904), historická časť mesta, múzeum
ľudovej architektúry a života, malebné
údolie rieky Uzh s majstrovskými dielami
drevenej sakrálnej architektúry.
Ubytovanie:
Užhorod:
Atlant - Nám. Koriatovycha 27, Užhorod,
88000, Ukrajina;
Tel.: 380-312-614095, Fax: 380-312613799.
Druzhba - ul. Vysoka 12, Užhorod, 88000,
Ukrajina;
Tel.: 380-3122-33232.
Eduard - ul. Bachynskoho 22A, Užhorod,
45
88000, Ukrajina,
Tel.: 380-312-613355.
Dostupnosť:
Užhorod - leží na slovensko-ukrajinskej hranici, vzdialený 25 km od maďarských hraníc.
Leží na medzinárodnej ceste E50 a pretína
medzinárodnú železničnú trať. Nevitske je
vzdialené 10 km od mesta Užhorod.
Informácie:
www.transcarpathia.org
Other places of interest
The Horiany Rotunda (11th-15th centuries)
with murals from the end of 14th century, the
Byzantine Catholic Cathedral (1646) and
Bishop's Residence, the Roman Catholic
Church (1762), the Reformation Church
(1796), the Orthodox Church (1930), the
former Synagogue (1904), the old downtown, the Museum of Folk Architecture and
Life, picturesque valley of the river Uzh with
masterpieces of wooden church architecture.
Accommodation:
Hotels in Uzhgorod:
Atlant - Koriatovycha Sq. 27, Uzhgorod,
88000, Ukraine;
Tel.: 380-312-614095, Fax.: 380-312613799.
Druzhba - Vysoka St. 12, Uzhgorod, 88000,
Ukraine; Tel.: 380-3122-33232.
Eduard - Bachynskoho St. 22A, Uzhgorod,
88000, Ukraine;
Tel.: 380-312-613355.
UŽHORODSKÝ HRAD
Užhorodský hrad je najviac zachovalým v
Zakarpatskom regióne. Pôvodná pevnosť
bola postavená v 9. storočí na 30 metrovom
pahorku vulkanického pôvodu. Kamenná
výstavba, podľa vzoru západoeurópskych
pevností, pochádza z polovice 13. teho
storočia. Prvý užhorodský katolícky kamenný
kostol sa v priestoroch hradu nachádzal v
období 13. storočia. V roku 1646 bola na
mieste podpísaná Užhorodská cirkevná
Únia s Rímom. K významným úpravám na
posilnenie opevnenia a skrášlenie došlo
počas 350-ročného vlastníctva hradu rodinou Drugethovcov. Generálnou rekonštrukciou prešiel hrad v 16. a 17. storočí. V roku
1773 bola budova upravená pre využitie
seminára. V súčasnosti je tu umiestnené
regionálne múzeum.
UZHGOROD CASTLE
Uzhgorod castle is the best-preserved in the
territory of Transcarpathia. The first wooden
stronghold of Uzhgorod was built in the 9th
century on the 30 m high volcanic knoll. The
stone structure was erected in the middle of
the 13th century according to the principles
of the Western European fortresses. The first
Uzhgorod Catholic masonry church existed
in the yard of the castle from 13th century.
Here in 1646 the Uzhgorod Church Union
with Rome was signed. Drugeth family which
owned the castle for more than 350 years,
did a lot to strengthen and adorn their property. Major reconstructions were performed
in the 16th and 17th century. In 1773 the
edifice was turned into a seminary. At present is offers collections as a museum.
Ubytovanie:
Užhorod:
Atlant - Nám. Koriatovycha 27, Užhorod,
88000, Ukrajina;
Tel.: 380-312-614095, Fax: 380-312613799.
Druzhba - ul. Vysoka 12, Užhorod, 88000,
Ukrajina;
Tel.: 380-3122-33232.
Eduard - ul. Bachynskoho 22A, Užhorod,
88000, Ukrajina,
Tel.: 380-312-613355.
Dostupnosť:
Užhorod - hlavné mesto transkarpatského
ukrajinsko-slovenského hraničného regiónu
je vzdialené 25 km od maďarských hraníc.
Leží na medzinárodnej ceste E50 a pretína
medzinárodnú železničnú trať. Nevitske je
vzdialené 10 km od mesta Užhorod.
Informácie:
www.transcarpathia.org
Accommodation:
Uzhgorod:
Atlant - Koriatovycha Sq. 27, Uzhhorod,
88000, Ukraine;
Tel.: 380-312-614095, Fax 380-312613799.
Druzhba - Vysoka St. 12, Uzhhorod, 88000,
Ukraine;
Tel.: 380-3122-33232.
Eduard - Bachynskoho St. 22A, Uzhhorod,
88000, Ukraine;
Tel.: 380-312-613355.
Accessibility:
Uzhgorod - lies on the Ukraine borders with
Slovakia and is 25 km away from Hungarian
border. It lies on the international road E50
and is crossed by international railway.
Nevitske is 10 km away to the north from
Uzhgorod.
Information:
www.transcarpathia.org
MUKAČEVSKÝ HRAD "PALANOK"
V západnom predmestí mesta Mukačevo je
možné obdivovať najimpozantnejší hrad
Transkarpatie s celkovou rozlohou 13,430
m2 . V 9. až 11. storočí sa tu na strmom
kopci nachádzala malá Slovanská pevnosť.
Maďarský kráľ daroval mukačevský okres
do
vlastníctva
princovi
Fedirovi
Koryatovichovi, ktorý upravil pôvodnú
pevnosť na hrad. V priebehu storočí prešiel
hrad obdobím úpadku aj mnohých
rekonštrukcií. Bol vlastníctvom prominentnej
Accessibility:
Uzhgorod - lies on Ukraine borders with
Slovakia is 25 km away from Hungarian border. It lies on the international road E50 and
is crossed by international railway. Nevitske
is 10 km distant to the north from Uzhgorod.
Information:
www.transcarpathia.org
46
47
maďarskej šľachty a v roku 1728 bol
darovaný rakúskym kráľom rodine
Schönborn. V súčasnosti je využívaný na
účely historického múzea.
MUKACHEVO CASTLE
"PALANOK"
One of the most impressive castles of
Transcarpathia with the total area of about
13,430 sq. m is located in the western suburb of the town of Mukachevo. On the steep
hill a small Slavonic stronghold was built in
9th-11th centuries. Mukachevo district was
given into possession of prince Fedir
Koryatovich, by a hungarian king who converted the old fortress into a real castle.
During centuries, the castle was ruined and
reconstructed. It was a property of prominent
Hungarian nobles and in 1728 was donated
by the Austrian king to Schönborn family. At
the bottom of the castle hill was founded a
settlement built for German soldiers and artisans. At present it serves as a historical
museum is situated here.
Zaujímavosti v okolí:
Kláštor sv. Mikuláša (17.-18. storočie), kaplnka sv. Martina (14. storočie), Katedrála
katolíckej Cirkvi byzantského obradu
(1859), Rímsko - katolícky kostol (1904), kostol reformovanej Cirkvi (1795), Rákocziho
palác (17. storočie), staré mesto, hrad
Chinadievo (XV storočie), palác Schönborn
(1895), zdravotné stredisko Sinyak.
Ubytovanie:
Hotely v Mukačeve:
Hotel Star (****), Nám. Myru 10 - 12,
Mukačevo, Zakarpatská oblasť 896 00,
Tel.: 380-3131- 32008.
Hotel Dolhpin, ul. Uzhgorodska 1a,
Mukačevo, Zakarpatská obl. 896 00,
Tel.: 380-3131-31522.
Hotel Langer, Rosvyhivska St. 22,
Mukachevo, Zakarpatska obl. 896 00,
Tel.:380-3131-22287.
48
Other places of interest:
St. Nicholas Monastery (17th-18th centuries), St. Martin Chapel (14th century), the
Byzantine Catholic Cathedral (1859), the
Roman Catholic Church (1904), the
Reformation Church (1795), the palace of
Rakoczi (17th century), the old downtown,
Chinadievo castle (XV century), Schönborn
palace (1895), Sinyak health resort.
Accommodation:
Hotels in Mukachevo:
Hotel Star (****), Myru Sq. 10-12,
Mukachevo, Zakarpatska obl. 896 00,
Tel.: 380-3131- 32008.
Hotel Dolhpin, Uzhgorodska St. 1a,
Mukachevo, Zakarpatska obl. 89600,
Tel.: 380-3131-31522.
Langer, Rosvyhivska St. 22, Mukachevo,
Zakarpatska obl. 896 00,
Tel.: 380-3131-22287.
Kraj Podkarpackie na juhovýchode Poľska
patrí medzi regióny obzvlášť bohaté na
kultúrne pamiatky. Tisíce historických budov
vytvárajú jeho neobyčajne rôznorodý
kultúrny charakter, tak typický pre
pohraničné oblasti. Najväčšiu časť predstavujú sídelné a obytné pamiatky, z nich 15
je hradov, 45 palácov a viac ako 150
kaštieľov. V regióne Podkarpackie sa
zachovalo takmer 250 historických parkov
obklopujúcich vilové domy.
Nižšie uvedené objekty predstavujú len časť
doteraz zachovaných stavieb, poskytujúcich
obraz ich bývalej rozmanitosti a blahobytu.
The Podkarpackie Province, situated in the
south-east of Poland, is one of the richest
monuments of regions in the country. Its
extremely diverse cultural landscape, typical
for border areas, is made up of thousands of
historic buildings. Among them a significant
group is represented residential monuments,
of which 15 are castles, 45 palaces and
over 150 mansions. Moreover, the
Podkarpackie region has retained nearly
250 historic parks, of which many surround
the residential houses. The houses listed
below are representative of the whole of the
surviving castles in the Podkarpacie region
and give the visitors a good idea of their former diversity and affluence.
HRAD BARANÓW SANDOMIERSHrad postavil v rokoch 1590 - 1606 v južnej
časti súčasného kraja Podkarpackie architekt
Santi Guci renesančný zámok pre poľskú
rodinu Lésczyńskych. Z tohto obdobia
pochádza kolonáda vybudovaná na nádvorí Kráľovského zámku Wawel v Krakówe.
V rokoch 1692 až 1695 architekt Tylman
van Gammeren prestaval západné krídlo na
elegantnú galériu. Hrad bol dôkladne renovovaný a v rámci rekonštrukcie po požiari
interiér čiastočne zmenený v roku 1849 a
1966, kedy bol jeho interiér prispôsobený,
aby slúžil ako múzeum a hotel. Dnes v
budove sídli elegantný hotel, reštaurácia a
konferenčné miestnosti. Zámok, obklopený
rozľahlým krajinným parkom patrí medzi
najvzácnejšie a najdôkladnejšie chránené
renesančné sídla v Poľsku.
BARANÓW SANDOMIERSKI CASThe Renaissance castle in Baranów
Sandomierski situated in the northern part of
the present Podkarpackie Province was erected between 1591 and 1606 by the
Florence-born architect Santi Gucci for the
Polish Leszczyński family. From that period
comes the arcaded yard modelled on the
courtyard of the Wawel Royal Castle in
Kraków. Between 1692 and 1695 the architect Tylman van Gammeren converted the
western wing into an elegant gallery. The
castle was thoroughly renovated and partly
converted (the interiors) in 1849 (reconstruction after a fire) and more recently 19641966, when the interior was adapted to
serve the museum and hotel purposes. At
present the castle houses an stylish hotel, a
restaurant and conference rooms, as well as
serving as a museum. The castle in Baranów
Sandomierski surrounded by a vast scenic
park is one of the most valuable and best
preserved Renaissance residences in Poland.
Zaujímavosti v okolí:
Historické staré mesto Sandomierz; neskoro
románsky post-cisterciánsky kláštor v
Koprzywnici (13. - 14. st.)
49
Dostupnosť:
Hrad v Baranów Sandomierski leží cca. 10
km juho-západne od Tarniobrzegu a cca.
20 km od Sandomierzu.
Ubytovanie:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowie
Sandomierskim
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w
Warszawie
Oddział w Baranowie Sandomierskim
Ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów
Sandomierski
Tel./ Fax: +48 15 811 80 40, 811 80 39,
811 80 63
e-mail:
[email protected]
Other places of Interest:
The Old Town in Sandomierz (the History
Monument); the late-Romanesque postCistercian monastery in Koprzywnica (13th14th cc.).
Accessibility:
The castle in Baranów Sandomierski is situated 10 km south-west of Tarnobrzeg and 20
km away from Sandomierz.
Accommodation:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowie
Sandomierskim
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w
Warszawie
Oddział w Baranowie Sandomierskim
Ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów
Sandomierski
Tel./Fax: +48 15 811 80 40, 811 80 39,
811 80 63
e-mail:
[email protected]
KAŠTIEĽ V JASIONKE
Kaštieľ v Jasionke pri Rzeszowe bol
50
postavený v roku 1827 ako centrum
rozšíreného
územia
kaštieľa
a
hospodárskych budov. Dodnes sa zachoval
kaľtieľ, murovaná sýpka z 19. storočia a
priestranný park založený v 18. storočí. Po
rekonštrukcii v rokoch 1997 až 2001 kaštieľ
Jasionka slúži ako hotel a konferenčné centrum.
no. 19, 10 km north of Rzeszów, near the
international Rzeszów-Jasionka airport.
JASIONKA MANOR HOUSE
ZÁMOK KRASICZYN
The mansion in Jasionka near Rzeszów, was
built in the site of a former house in 1827, as
the centre of an extended area of the mansion and farm buildings. Of the historic layout the following structures have survived:
the mansion, a brick granary from the late
19th c., a former barn from the late 19th c.
and a vast scenic park established in the late
18th c. The mansion in Jasionka, after
restoration between 1997-2001, serves as a
hotel and conference centre.
Zámok Krasiczyn sa nachádza v údolí rieky
San, 10 km juhovýchodne od Przemyslu. Je
vybudovaný na štvorcovom pôdoryse s 4
rohovými baštami. Bol postavený v 16.
storočí ako hlavné sídlo rodu Krasických. V
období medzi 1598 a 1633 opevnený.
Zámok rozšírili a rekonštruovali v štýle neskorej renesancie, pričom získal mimoriadne
bohatú architektonickú výzdobu. Ozdobné
fasádne prvky pokrývajú takmer všetky múry
a znázorňujú okrem poľských kráľov a rímskych vládcov. Bašty, ktorých interiér bol
koncom 16. storočia prispôsobený na
reprezentačné účely a ubytovacie priestory,
dostali svoje mená podľa historickej postupnosti: Božská veža, Pápežská veža,
Kráľovská veža a Šľachtická veža. V Božskej
veži, zakrytej monumentálnou kupolou, bola
vybudovaná kaplnka bohato zdobená kresbami a štukatúrou. Napriek viacerým vonkajším aj interiérovým zmenám si zámok viacmenej zachoval svoj neskororenesančný
charakter. Jeho súčasný vzhľad sa veľmi
Accommodation:
Hotel "OSTOYA"
36-002 Jasionka k/Rzeszowa
Tel.: +48 17 77 23 333, 77 23 405
e-mail: [email protected]
nelíši od svojej podoby v 17. storočí. V
súčasnosti bol hrad sprístupnený verejnosti a
jeho priestory sú využívané na konferenčné
a tréningové účely. Sídli v ňom hotel s elegantnou reštauráciou a vínnym barom.
Okolo zámku sa rozprestiera veľký park so
vzácnymi starými stromami.
KRASICZYN CASTLE
Zaujímavosti v okolí:
Historické staré mesto v Rzeszowe a renesančné
mesto
charakter
Glogow
Malopolski.
Dostupnosť:
Kaštieľ Jasionka leží pri ceste č. 19, 10 km
severne od Rzeszowa v blízkosti medzinárodného letiska Rzeszów - Jasionka.
Ubytovanie:
Hotel "OSTOYA"
36-002 Jasionka k/Rzeszowa
Tel.: +48 17 77 23 333, 77 23 405
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
The Old Town in Rzeszów and the
Renaissance layout of the town of Głogów
Małopolski.
Accessibility:
The Jasionka mansion is situated at the road
Situated in the valley of the River San, 10 km
south-east of Przemyśl, the castle, built on a
quadrangle plan, with four corner bastions,
was erected in the 16th c., as the main residence of the powerful Krasicki family.
Between 1598 and 1633 the fortified castle
was extended and reconstructed in the style
of late Renaissance, receiving an extremely
rich architectural decor (from that period
come the attics which crown the walls and
bastions) and ornamental and figurative
sgraffiti covering almost all walls, presenting
among others Polish kings and Roman
emperors. The bastions, whose interiors were
at the end of the 16th and beginning of the
17th centuries adapted to serve residential
and representative purposes, were given
names reflecting the hierarchy of the period:
the Divine, Pontifical, Royal and Noble
Towers. In the "Divine" bastion covered with
a monumental cupola, a chapel was made
of extremely rich painting and stucco decor.
Despite the many redecorations and conversions the castle has basically preserved its
late-Renaissance character, and its present
shape is not very different from its 17th-c.
image. Nowadays it is made available to the
public, utilized as a conference and training
centre, and a hotel with an elegant restaurant and wine bar. The castle is surrounded
by a vast scenic park with rare ancient trees.
Zaujímavosti v okolí:
Historické centrum Przemyslu, pútnické centrum na Paclawskej kalvárii s františkánskym
kláštorom zo 17.-18. storočia, opevnený
pravoslávny kostol zo 16. storočia v Posade
51
POĽSKO
POLAND
Rybotyckej.
Dostupnosť:
Hrad Krasiczyn stojí pri ceste č. 98, 10 km
na východ od Przemyslu.
Ubytovanie:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Krasiczynie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w
Warszawie
Oddział w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn
Tel./Fax: +48 16 671 83 16, 671 83 21
e-mail: [email protected]
Other places of Interest:
The Old Town in Przemyśl, the pilgrimage
centre in Kalwaria Pacławska with the
Franciscan monastery from the 17th-18th cc.,
the fortified 16th-c. Orthodox church in
Posada Rybotycka.
Accessibility:
The Krasiczyn Castle is situated at the road
no. 98 ca. 10 km east of Przemyśl.
Accommodation:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Krasiczynie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w
Warszawie
Oddział w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn
Tel. /Fax: +48 16 671 83 16, 671 83 21
e-mail: [email protected]
ZÁMOK ŁAŃCUT
História zámku siaha do konca 14. storočia,
kedy si tu rodina Toporczykovcov z Pilcze
postavila opevnené sídlo. Na prelome 16. a
17. storočia vlastnil hrad rod Stadnických,
ktorí na mieste stredovekej pevnosti vystavali
52
neskororenesančný zámok. V období medzi
rokmi 1629 a 1641 dala zámok prebudovať
rodina Lubomirkskych.
Po roku 1688 bola pod dohľadom architekta Tylmana van Gamerena zmenená výzdoba v barokovom štýle, práve z tohto obdobia
pochádzajú kupoly na priľahlých vežiach
východného krídla. Na prelome 18. a 19.
storočia bola postavená veľkolepá tanečná
sála a oranžéria. Zámok bol obklopený
priestranným parkom. Po druhej svetovej
vojne prešiel do vlastníctva štátu a stalo sa z
neho múzeum a sídelná budova zároveň.
Múzeum - zámok Lancut sa pýši jednou z
najväčších zbierok kočiarov a bričiek v
Európe, tiež vzácnou kolekciou európskych
malieb a ikon, ako aj veľmi bohatou
knižnicou.
V zámku je umiestnený aj hotel a reštaurácia.
ŁAŃCUT MANOR HOUSE
Its origins date back to the late 14th century,
when the Toporczyk family of Pilcza had
their fortified residence erected in Łańcut. At
the turn of the 16th and 17th centuries the
castle was owned by the Stadnicki family,
who had a late-Renaissance castle built in
the site of the medieval stronghold. Between
1629 and 1641 the subsequent owners of
Łańcut, the Lubomirskis, had the castle rebuilt
and extended.
After 1688 the castle was redecorated in the
Baroque style by the architect Tylman van
Gameren.
At that the monumental ballroom was constructed, as well as the nearby orangery. The
castle was surrounded by a vast scenic park.
After the Second World War the castle,
taken over by the state, became a residence
and museum in one. The Castle-Museum in
Łańcut prides itself on one of the biggest collections of carriages and horse-and-carts in
Europe, as well as rare collections of
European and icon painting, and a wellstocked library. In the castle there is also a
hotel and a restaurant.
Zaujímavosti v okolí:
Historické staré mesto Rzeszowa, drevený
kostol z 18. storočia v Koprzywnici.
Dostupnosť:
Zámok stojí priamo v centre mesta Lancut,
15 km východne od Rzeszowa.
Ubytovanie:
Muzeum Zamek w Łańcucie
Ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
Tel./Fax +48 17 225 20 08, 225 20 12
e-mail: [email protected]
Other places of Interest:
The Old Town in Rzeszów, the 18th-c. wooden church in Koprzywnica.
Accessibility:
The castle is situated in the heart of the town
of Łańcut, 15 km east of Rzeszów.
Accommodation:
Muzeum Zamek w Łańcucie
Ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
Tel./Fax: +48 17 225 20 08, 225 20 12
e-mail: [email protected]
HRAD ODRZYKOŃ
Na hranici
Odrzykona a Korczyna
neďaleko Krosna stoja na kamenistej hore
ruiny opevneného hradu, spomienka na hrad
Kamieniec, jedno z najskvostnejších stredovekých sídiel v Poľsku. Predpokladá sa, že
pôvodný hrad dal v r. 1340 postaviť kráľ
Kazimír III Veľký. Hrad bol v 15. storočí jedným z najväčších a najbohatších v Poľsku.
Pozostával z 3 častí: vyšší hrad situovaný v
strede, stredný hrad, ku ktorému patrila
kaplnka, a 2 nižšie hrady. Potom, ako v
nasledujúcom období menil majiteľa, začal
v 18. storočí chátrať a pôsobením času sa
zmenil na pitoresknú ruinu.
V súčasnosti na hrade prebiehajú už
niekoľko rokov rekonštrukčné práce. Sídli v
ňom Múzeum hradu Kamieniec, jedna z
najväčších turistických atrakcií v blízkosti
mesta Krosno.
ODRZYKOŃ CASTLE
Situated on a tall rocky mountain on the border of Odrzykoń and Korczyn near Krosno,
the ruins of a fortified castle are the remains
of one of the most splendid medieval residences in Poland, the castle of Kamieniec.
The original castle has presumably been
erected at the initiative of king Casimirus III.,
The Great in the 1340s. Castle was in the
15th century one of the biggest and richest in
Poland. It was composed of three parts: the
upper castle, situated in the centre, the middle castle, with a chapel, and two lower castles. The castle, having changed hands many
times, from the 18th c. began to deteriorate,
and in the course of time turned into a picturesque ruin. At present, the castle, has
been undergoing regular conservation. It is a
53
seat of a Museum of the Kamieniec Castle,
one of the major tourist attractions in the
vicinity of Krosno.
Zaujímavosti v okolí:
Historické staré mesto v Krosne, prírodná
rezervácia Przadki v Czarnorzeki, najstaršie
olejové vrty v Európe (teraz olejové múzeum
v Bóbrka), drevený kostol z 15. storočia v
Haczówe (vedené vo svetovom kultúrnom
dedičstve UNESCO)
Dostupnosť:
Hrad sa nachádza 10 km severne od Krosna
na hranicí obcí Odrzykoń a Korczyn.
Ubytovanie:
Hotel Krosno-Nafta
Ul. Lwowska 21
Tel.: +48 13 436 62 12
Fax: +48 13 436 87 31
e-mail: [email protected]
Other places of interest:
The Old Town in Krosno, the "Prządki" natural reserve in Czarnorzeki, with rare species
of postglacial monadnocks, the oldest oil
mine in Europe (now the museum of oil mining in Bóbrka, the 15th-c. wooden church in
Haczów (UNESCO world heritage listed
building).
Accessibility:
The castle is situated ca. 10 km north of
Krosno on the border of two villages,
Odrzykoń and Korczyn.
Accommodation:
Hotel Krosno-Nafta
Ul. Lwowska 21
Tel.: +48 13 436 62 12
Fax: +48 13 436 87 31
e-mail: [email protected]
ZÁMOK PRZECŁAW
Začiatky zámku v Przeclawi siahajú do 15.
54
storočia, kedy bola vybudovaná pôvodná
drevená pevnosť. Na jeho mieste v roku
1580 bol vybudovaný jednoposchodový
tehlový zámok, zakrytý podkrovím. Počas
17. storočia bola k nemu pristavaná malebná loggia. Od roku 1677 do roku 1945
vlastnila zámok rodina Reyovcov. Súčasný
vzhľad zámku je výsledkom 2 prestavieb v
19. storočí, kedy zámok získal svoj eklektický
charakter, v ktorom prevládajú renesančné a
neogotické prvky.
Po vykonaní dôkladných konzervačných
prác po druhej svetovej vojne zámok slúži
ako konferenčné a rekreačné centrum.
PRZECŁAW CASTLE
The castle in Przecław dates back to the 15th
century, with originally built fortified wooden
mansion. In 1580 a one-storey brick castle
was completed, crowned with attics. Around
mid-17th c. a picturesque loggia was added
to the castle. In 1677 the Rey family took
possession of the castle and remained its
owners until 1945. The present shape of the
castle is a result of two 19th-c. conversions,
when the extended castle was given an
eclectic feeling, with the dominance of
Renaissance and neo-Gothic forms. After
thorough conservation work after the
Second World War, the castle started performing the role of a conference and recreational centre.
Zaujímavosti v okolí:
Historické staré mesto v Mielci, prírodné
etnografické múzeum v Kolbuszowej.
Dostupnosť:
Zámok sa nachádza cca. 15 km na juh od
mesta Mielec.
Ubytovanie:
Przecław - Zamek
Ul. Podzamcze
39-320 Przecław
Tel./Fax: +48 17 581 31 41
Other places of interest:
The Old Town in Mielec, the open-air etnographical museum in Kolbuszowa.
Accessibility:
The castle is situated 15 km south of Mielec.
Accommodation:
Przecław - Zamek
Ul. Podzamcze
39-320 Przecław
Tel./ fax: +48 17 581 31 41
HRAD PRZEMYŚL
Vznik panského sídla na hradnom kopci v
Przemysli sa datuje na začiatok 10.
storočia. Predpokladá sa, že na žiadosť
kráľa Boleslawa I. Chrabrého bolo vtedy
v centre pevnosti vybudované kamenné
palatium a rotunda. V roku 1340 získal nad
mestom moc kráľ Kazimír III Veľký a na
mieste starej pevnosti nechal postaviť tehlovo-kamenný hrad s rohovými baštami na
štvorcovom pôdoryse. Dodnes sa z neho
zachovala klenbová arkáda hradnej brány.
Dovtedy gotický hrad sa v 16. storočí zmenil na modernú pevnosť s rohovými valcovitými vežami, ktoré nahradili gotické veže.
Následné prestavby hradu mu vtisli neskororenesančý výzor. Hrad od 2. polovice 17.
storočia upadal. Nasledujúci úpadok a pustošenie hradu trvajúce od 18. storočia sa
zastavili až v druhej polovici 19. storočia,
kedy starostlivosť o hrad prevzalo mesto a
ďalej ho užívalo na kultúrne účely. V období
medzi rokmi 1975 a 1991 bola v rámci
rozsiahlej rekonštrukcie, okrem iného, opätovne vystavaná juho-západná časť s
rohovými vežami. V súčasnosti slúži hrad ako
kultúrne centrum mesta.
PRZEMYŚL CASTLE
The origins of a rulers' residence on the castle hill in Przemyśl date back to the early
10th century, when in the centre of the
already existing stronghold a stone palatium
and an adjacent rotunda chapel were built,
presumably at the initiative of king Bolesław
I The Brave. In 1340, when the town was
taken by king Casimir III The Great, in the site
of the old stronghold a brick and stone castle was erected, on a quadrangular plan,
with corner bastions, of which today remains
the ogival stone arcade of the castle gate. In
16th century the Gothic castle turned into a
modern, bastioned fortress with cylindrical
towers on the corners, which replaced the
Gothic towers. Later rebuilding gave the castle a late-Renaissance feeling. The castle
declined from the second half of the 17th
century. The decline and devastation of the
castle, was stopped in the second half of the
19th c., when the remains of the castle taken
over by the city were adapted to serve cultural purposes. Between 1975-1991 during
a major redecoration, among others, the
south-western part of the castle with corner
towers was made. At present the castle
serves as a cultural centre for the city.
Zaujímavosti v okolí:
Historické centrum v Przemysli s opevnenou
rakúskou pevnosťou v Przemyslu, pútnické
miesto v Kalwarii Paclawskej, arboretum v
Bolestraszyce.
Dostupnosť:
Hrad sa nachádza v centre starého mesta v
Przemysli, cca. 80 km juhovýchodne od
Rzesowa.
Ubytovanie:
Hotel "Gromada"
Ul. Wybrzeze Piłsudskiego 14
Tel.: +48 16 676 11 11
Hotel "Pod Białym Orłem"
Ul. Sanocka 13
55
Tel./Fax.: +48 16 678 61 07
Other places of Interest:
The Old Town in Przemyśl with the fortifications of the Austrian "Fortress of Przemyśl",
the pilgrimage centre in Kalwaria
Pacławska, the arboretum in Bolestraszyce.
Accessibility:
The castle is situated in the heart of the Old
Town in Przemyśl, ca. 80 km south-east of
Rzeszów.
Accommodation:
Hotel "Gromada"
Ul. Wybrzeze Piłsudskiego 14
Tel.:+48 16 676 11 11
Hotel "Pod Białym Orłem"
Ul. Sanocka 13
Tel./Fax:+48 16 678 61 07
ZÁMOK RZESZÓW
Zámok v centre Rzeszowa dal postaviť Jerzy
Lubomirski, vtedajší majiteľ mesta a okolitých
majetkov, v druhej polovici 17. storočia.
Veľký opevnený hrad bol vybudovaný podľa
projektu v tvare štvorca so štyrmi širokými
kamennými baštami vyplnenými hlinou. Vo
vnútri opevnenia vyrástol palác so 4 krídlami, obklopený rozľahlým nádvorím, so vstupnou bránou v jedinej veži, ktorá dômyselne
spájala palác s opevnením. Takto vybudovaný sa stal v tom čase jedným z najmodernejších zámkov v Poľsku. Rodina
Lubomirskych ho užívala až do roku 1906,
keď ho predala rakúskej vláde. Po rozsiahlej
premene budovy zámku v ňom majiteľ
založil väznicu. V súčasnosti v budove sídli
krajinský súd.
RZESZÓW CASTLE
The castle situated in the centre of Rzeszów
was erected in the second half of the
17th c. by Jerzy Lubomirski, owner of the
56
town and the nearby properties. A big fortified castle was established on the plan of a
square with four large stone bastions filled
with earth on the corners. Within the fortification a four-wing palace was built with a
vast courtyard opening with a gate made in
the only tower which joined the palace proper with the fortification system of the castle.
The castle thus composed was at that time
one of the most modern structures in Poland.
The Lubomirski family utilized it until 1906,
when they sold it to the Austrian government.
After a major conversion of the building the
new owner established a prison here. At
present the castle houses the province court
of law.
Zaujímavosti v okolí:
Historické centrum v Rzeszowe, renesančný
charakter Glogowu malopolského.
Dostupnosť:
Zámok stojí v srdci Rzeszowa, centre
Podkarpackieho kraja.
Približne 10 km od mesta sa nachádza
medzinárodné letisko Jasionka.
Ubytovanie:
Hotel Rzeszów
Ul. Cieplińskiego 2
Tel.: +48 17 875 00 00
Hotel Forum
Ul. Płk. Lisa Kuli 19
Tel.: +48 17 859 40 38
Other places of interest:
The Old Town in Rzeszów, the Renaissance
layout of the town of Głogów Małopolski.
Accessibility:
The castle is situated in the heart of Rzeszów,
the capital of the Podkarpackie Province,
10 km north of the city there is the international airport of Jasionka.
Accommodation:
Hotel Rzeszów
Ul. Cieplińskiego 2
Tel.: +48 17 875 00 00
Hotel Forum
Ul. Płk. Lisa Kuli 19
Tel.: +48 17 859 40 38
HRAD SANOK
Hrad, stojaci v strede Sanoku na strmom
zráze údolia rieky San, pochádza z roku
1340. Kráľ Kazimír III. Veľký dal vtedy na
mieste bašty z 12. storočia vybudovať
obrannú pevnosť. Hrad zostal kráľovským
majetkom až do roku 1772, pričom prešiel
viacerými modernizáciami, najvýznamnejšiu
v polovici 16. storočia, kedy bola stredoveká
pevnosť zrekonštruovaná v duchu talianskej
renesancie. Z tohto obdobia pochádzajú
kamenné obloženia okien.
V 19. storočí bol hrad, zničený a prebudovaný. Značné poškodenie bolo tiež
zapríčinené poklesom hradného kopca,
podmývaného riekou San. Z pôvodného
hradu sa zachovala iba jediná stavba, v
ktorej dnes sídli Sanocké historické múzeum.,
s jednou z najväčších zbierok ikon v Európe.
SANOK CASTLE
The castle situated in the centre of Sanok on
a hill falling steeply towards the valley of the
River San dates back to 1340, when in the
area of the stronghold existing as early as
the 12th c., king Casimir III the Great had a
defensive fortress erected. The castle, which
until as late as 1772 remained in royal
hands, underwent frequent modernizations,
the most important of which took place in
mid-16th c., when the medieval stronghold
was converted in the spirit of the Italian
Renaissance. From that time come the stone
window surrounds. In the 19th c. castle was
largely
demolished
and
rebuilt.
Considerable damage was caused by the
subsidence of the hill undermined by the
water of the San. Of the extensive old structure only one building has remained, which
now houses the Sanok Historical Museum,
with the biggest collections of icon painting
in Europe.
Zaujímavosti v okolí:
Staré mesto Sanok, etnografické múzeum
ľudovej architektúry v Sanoku, drevený kostol v Blizne z 15. storočia (zaradený do svetového dedičstva UNESCO), drevené
pravoslávne kostoly na tzv. Ceste ikon,
Národný park Bieszczady.
Dostupnosť:
Hrad sa nachádza v strede mesta, cca. 80
km južne od Rzeszowa.
Ubytovanie:
Sanok:
Hotel Autosan-Sanlux
Ul. Lipińskiego 116
Tel.: + 48 13 464 04 44
Hotel Jagielloński
Ul. Jagiellońska 49
Tel.: + 4813 463 12 08
Other places of interest:
The Old Town Sanok, the ethnographical
museum of folk architecture in Sanok, the
15th-c. wooden church in Blizne (UNESCO
world heritage listed building), wooden
Orthodox churches on the so-called Icon
Route, the Bieszczady National Park.
Accessibility:
The castle is situated in the city centre, ca. 80
km south of Rzeszów.
Accommodation:
Autosan-Sanlux Hotel
Ul. Lipińskiego 116
Tel.: + 48 13 464 04 44
Hotel Jagielloński
Ul. Jagiellońska 49
Tel.: + 48 13 463 12 08
57
ZÁMOK SIENIAWA
Zámok v Sieniawe, sídlo rodiny
Czartoryských, bol postavený v roku 1720.
Viackrát bol prebudovaný a modernizovanýnapr. v roku 1763 podľa návrhu Jakuba
Hempela. V rokoch 1879 - 1881 nadobudol
svoj súčasný vzhľad, kedy bolo pristavané
druhé poschodie. V prvej polovici 18.
storočia bol okolo zámku založený rozľahlý
park, v ktorom sa spojili francúzske a
anglické prvky záhradnej architektúry. V 19.
storočí v parku postavili nové tehlové krídlo,
ako aj drevené letné sídlo, správcovský dom,
koniareň a prístrešok na kočiare. Počas 2.
svetovej vojny bol zničený a následne koncom 20. storočia prešiel celkovou rekonštrukciou, aby mohol slúžiť ako hotel a konferenčné centrum.
SIENIAWA
The castle in Sieniawa, the seat of the
Czartoryski family, was erected between
1720 and 1726.. It was many times rebuilt
and modernized. It obtained its present
shape between 1879-1881, when over the
one-storey another one was built. In the first
half of the 18th century a vast park was established around the castle, which combined
the features of the French and English gardens. In the 19th century in the park area a
brick annexe was built, as well as a wooden
summer residence, an administrator's house,
and a stable and a coach house complex.
The castle and park were ruined during the
Second World War. It was reconstructed at
the end of 20th century for the purposes of
a hotel and a conference centre.
20 km na sever od Jaroslawy.
Ubytovanie:
Pałac - Hotel w Sieniawie
37-530 Sieniawa
Tel.: +48 16 622 73 73, Fax.: +48 16 622
73 37
Other places of interest:
The Old Town areas in Jarosław and
Przeworsk, the monastery in Leżajsk (with the
biggest pipe organ in Poland made in the
17th c.).
Accessibility:
The castle is situated on the outskirts of the
city at the road no. 835, 20 km north of
Jarosław.
Accommodation:
Pałac - Hotel w Sieniawie
37-530 Sieniawa
Tel.:+48 16 622 73 73, Fax.: +48 16 622
73 37
Zaujímavosti v okolí:
Historické centrum Jaroslawy a Przeworsku,
kláštor v Lezajskom (s najväčším orgánom v
Poľsku zo 17. storočia)
Dostupnosť:
Zámok stojí na okraji mesta pri ceste č. 835,
58
59
60
61
62
63
Download

Cestujeme Karpatami - Hrady a zámky (PDF)