ISSN: 0257 – 4152
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
Tarih
Íncelemeleri
Dergisi
XXIX/2
2014
BORNOVA-İZMİR
TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ
ISSN: 0257-4152
Uluslararası Hakemli Dergi
Yılda bir cilt Temmuz ve Aralık’ta iki sayı halinde yayımlanır.
Derginin kısaltması: TİD
Sahibi
E. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına
Prof. Dr. Ersin DOĞER (Dekan)
Basım Yeri
Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir
Basım Tarihi
12 Aralık 2014
Baskı Adedi: 100
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18679
Yazışma Adresi / Correspondence Address
Tarih İncelemeleri Dergisi Editörlüğü,
E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 35100 Bornova-İzmir, Türkiye
Faks: +90 232.311 11 02 Tel.:+90 232.311 13 43
Editör e-mail: [email protected]
Tarih İncelemeleri Dergisi,
ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı, European Reference Index for
the Humanities, Index Islamicus, Modern Language Association of
America (MLA), Agence d’évalation de la recherce et de l’enseignement
supérior, Türkologischer Anzeiger’de yer almaktadır.
Derginin internet sayfası: http://www.tid.ege.edu.tr
TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ
XXIX - 2, 2014
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
İNCELEMELER/ARTICLES
Durmuş AKALIN
Aden’in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti’nin Kızıldeniz’de Aldığı
Tedbirler
The Occupation of Aden and Some Measures taken by the Ottoman Empire
in the Red Sea after Its Occupation
357-404
Didem Akyol ALTUN
Cumhuriyet Öncesi Dönemde İzmir Hastanelerinin Mekânsal Gelişimi
Spatial Developments of Izmir Hospitals before Republic
405-443
Ahmet ALTUNGÖK
Sâsânî Kültür ve Medeniyetinin İslâm Kültür ve Medeniyetine Etkileri
The Impacts of the Sassanid Culture and Civilization to the Islamic Culture
and Civilization
445-487
Ömer BIYIK
Osmanlı-Rus Hududunda Bir Kale: XVIII. Yüzyılda Hotin
A Fortress on the Border Ottoman-Russia: Khotyn in the 18th Century
489-513
M. Akif ERDOĞRU
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1538 Tarihli Karaboğdan Seferi Ruznâmesi
An Incomplete Agenda of Ottoman Army for Suçeava by Suleiman
the Magnificent in 1538
515-524
Ömer KARATAŞ
Karaçay Türklerinin Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçleri
Migration of the Karachay Turks from the Caucasus to Anatolia
525-538
Hasan Taner Kerimoğlu
Balkan Savaşları’nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesaik Cemiyeti
Ottoman Propaganda in the Balkan Wars: The Association for Publishing
Documents
539-561
Süleyman POLAT
Kuyucu Murat Paşa’nin Celali Seferi Finansmanı
The Finance of Kuyucu Murat Pasha’s Jelali Campaign
563-603
Selahattin SATILMIŞ
19. Yüzyılda Bir Büyük Felâket: 3 Nisan 1881 Sakız ve Çeşme Depremi
A Big Disaster in the 19th Century: 3 April 1881 The Chios and
Tchesme Earthquake
605-624
Kemal SAYLAN
Licese Maden Ocağı ve Asia Minor Mining Companyꞌnin Liceseꞌdeki
Faaliyetleri
The Licese Mine and Activities of Asia Minor Mining Company in the Licese
625-643
ÇEVİRİLER/TRANSLATIONS
Reuven AMITAI-PREISS
īlḪān Unvanının Moğollar Arasında İlk Kullanımına Dair Tespitler
(Çev. Mustafa UYAR)
645-656
Lawrence KRADER
Kazak Etnonimi (Çev. Serkan ACAR)
657-662
YENİ YAYINLAR/BOOK REVIEWS
Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, 176 sayfa, 2. Basım.
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010, (Yenal ÜNAL)
663-668
İzmir Kent Ansiklopedisi, Tarih, 2 Cilt, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Yayını, İzmir 2013. (Mevlüt ÇELEBİ)
669-673
DİZİN/INDEX
675-686
Download

Jenerik Dosya - Ege Üniversitesi