UKRAJINA
UKRAINE
Územie Karpát na Ukrajine je známe nie len
pre svoje prírodné krásy. Geografická
lokalizácia a odľahlosť od veľkých priemyselných centier umožnili zachovanie historických foriem kultúry až do dnešných čias.
Je tu možné nájsť unikáty prastarej slovanskej kultúry ako aj množstvo kultúrnych
prvkov Kyjevskej Rusi. Prechádzajúc rôznymi
smermi Karpát môže návštevník obdivovať
rôznorodosť foriem ľudovej tvorby. Môže
byť fascinovaný rôznorodosťou štýlov drevených kostolíkov, kaplniek, zvoníc, ľudových
domov, stodôl a stajní a tiež drevených technických objektov ako sú chránené vodné
mlyny, valchovne, hámre a rámové píly, poháňané vodou. Kamenné a drevené kríže,
staré cintoríny, svojrázne drevené oplotenia,
zastrešené brány, studne, sýpky a stodoly
dodávajú územiu zvláštne čaro.
V malých mestečkách nenachádzame
kaštiele a paláce, ale vidiecke domy na
hlavných námestiach s radnicami, sústavami
skladov a starými objektmi tovární. Toto bohatstvo je doplnené prekrásnou prírodou
v pozadí. Krajinu dopĺňajú historické
udalosti, zvýraznené náhrobkami a pamätníkmi. V najpoetickejších nárožiach sú
umiestnené staré ale aj nové kláštorné komplexy. Uvažovalo sa s ochranou kultúrneho
a prírodného dedičstva celej ukrajinskej časti
Karpát, ale dodnes je do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
zapísané len historické jadro veľkého mesta
Ľvov. Dodnes je fascinujúce cestovať Zakarpatskou, Ľvovskou, Ivano-Frankovskou a Černivskou oblasťou Ukrajiny. Je veľkým dobrodružstvom objavovať pravdepodobne posledné miesto, kde príroda, architektúra a každodenný život tvoria ostrov harmonizujúceho
a vyrovnaného života.
51
The Ukrainian Carpathians are famous not
only for their natural beauties. The geographic location and remoteness from the
big industrial centers has allowed the preservation of the archaic forms of culture practically till nowadays. One would also find the
relics of ancient Slavonic cultures, as well as
various elements of the culture of the Kyivan
Rus. Crossing the Carpathians in different
directions a traveler will admire the diversity
of forms of folk heritage. He will be fascinated by the variety of styles of wooden churches, chapels, belfries and country houses,
cow sheds and barns and also industrial
wooden structures like last preserved watermills and mortar fooleries or black-smiths and
frame-saws working on water. Stone and
wooden crosses, old cemeteries, peculiar
wooden fences, roofed gates, wells, sheds
for corn and hay canopies add charm to the
area.
In the small picturesque towns the traditional
buildings of the main squares with town halls,
the storage structures, buildings of old traditional factories are of interest, to say nothing
of castles and palaces. A wonderful nature
makes a background for all these riches. The
landscape is connected with the historical
events, marked with tombs and monuments.
The old and new monasteries are situated in
the most poetic corners.
There was an idea to declare the whole
Ukrainian Carpathians territory a Natural
and Cultural Reserve but it has not been realized yet. Only an old part of the big city of
Lviv is included into UNESCO heritage lists.
Traveling across Transcarpathian, Lviv, IvanoFrankivsk and Chernivtsi regions is still very
interesting. It is a big adventure to discover
probably the last places where the nature,
architecture and everyday life remain in harmony thus preserving these islands of harmonized life.
52
ZAKARPATSKÁ OBLASŤ
/TRANSCARPATHIAN REGION
UŽHOROD
Dvojposchodové podpivničené budovy
skladov boli postavené z kameňa. Datovanie
ich vzniku rok 1781 je možné vidieť na
fasáde. Obe poschodia ako aj pivničné
priestory sú zaklenuté. Strecha s dvojitý
zalomením je pokrytá škridlou. Západné
krídlo objektu je podopreté troma opornými
piliermi. Vnútorný dvor má dve úrovne.
Horné nádvorie je posilnené kamenným
múrom. Výzdoba fasád je veľmi jednoduchá. Steny sú delené horizontálnymi pásikmi a ukončené jednoduchou korunnou rímsou. Objekty sú vzácnym príkladom skladov
z 18 - stého storočia.
UŽHOROD
Two-floored storehouses with cellars were
constructed of stone in 1781 as it is written
on the facade. The cellar and both floors are
vaulted. The double-cranked roof is covered
with tiles. The western wing of the building is
supported by three buttresses. The inner yard
has two levels. The upper yard is strengthened by the stone wall. The decoration of the
facades is very simple. The walls are divided
by horizontal lines and are crowned with
simple cornice. The buildings are rare example of the storehouses from the 18th century.
Zaujímavosti v okolí:
K svetoznámym pamiatkam v meste Užhorod
patrí stredoveký hrad, gréckokatolícka katedrála /1646/ a biskupská rezidencia, rímsko katolícky kostol /1762/, reformovaný
kostol / 1796/, historické centrum, múzeum
ľudovej architektúry a života, rotunda Horiany z obdobia 11. - 15 . storočia.
Ubytovanie:
Užhorod - hotely: Old Continent (4 Sh. Petefi
Sq, phone 380-312-663366), Eduard, (22A
Bachynskoho St., tel.: 380-312-613355,
fax 380-312-614169), Izumrud (10 Malokamiana St., tel.: 380-312-613858), Atlant (27
Koriatovycha Sq., tel.: 380-312-614095,
fax 380-312-613799).
Other Places of Interest:
The well-known monuments of Uzhhorod are
the medieval castle, the Byzantine Catholic
Cathedral (1646) and the Bishop's Residence, the Roman Catholic Church (1762),
the Reformation Church (1796), the historical downtown, the Museum of Folk Architecture and Life and the Horiany Rotunda
(11th-15th centuries).
Accommodation:
Uzhhorod - hotels: Old Continent (4 Sh.
Petefi Sq, phone 380-312-663366),
Eduard, (22A Bachynskoho St.,
phone 380-312-613355,
fax 380-312-614169),
Izumrud (10 Malokamiana St.,
phone 380-312-613858), Atlant (27
Koriatovycha Sq., phone 380-312-614095,
fax 380-312-613799).
filled with earth. Inside the fortress a fourwing palace was built with a vast courtyard,
with one entrance gate made in the only
tower, which joined the palace pro- per with
the fortification system of the castle. The castle thus composed was at that time one of the
most modern structures in Poland. The
Lubomirski family utilized it until 1906, when
they sold it to the Austrian government. After
a major conversion of the building the new
owner established a prison here. Nowadays
the castle houses the provincial court of law.
MUKACHEVO
The main street of Mukachevo is typical for
many towns in Carpathians. The splendid
ensemble of the two-storied buildings has
been recently restored and now presents the
collection of splendid facades of the 19th
and the beginning of the 20th century. The
western end of the street is locked by the
impressing two-storied structure of the townhall, which was constructed between 1899
and 1901 in Art Nouveau style. The tower is
crowned with the nicely profiled top, the
building is decorated by four turrets in the
corners.
Zaujímavosti v okolí:
Ostatné pamiatky v Mukačeve ako stredoveký hrad, kláštor Sv. Mikuláša z 15. až
19. storočia, gréckokatolícky kostol /1859/
kaplnka zo 14. storočia v rímsko katolíckom
MUKAČEVO
The castle, situated in the centre of Rzeszów,
was erected in the second half of the 17th c.
by Jerzy Lubomirski, owner of the town and
the nearby properties. A big fortified castle
was established in the shape of a square
with four large stone bastions on the end
53
kostole, reformovaný kostol /1795/,
Rákocziho palác, historické centrum.
Informácie:
Informačné centrum Vul. Pushkina 2,
Mukachevo, phone: 8 (03131) 22108.
E-mail: [email protected]
Other places of interest:
Other monuments in Mukachevo are the
medieval castle, the St. Nicholas monastery
(15-19th centuries), the Byzantine Catholic
Church (1859), chapel in Roman Catholic
Church from 14th century, the Reformation
Church (1795), the Rakoczi palace, the historical downtown.
Information:
Information Center Vul. Pushkina 2,
Mukachevo, phone: 8 (03131) 22108.
E-mail: [email protected]
PATSKANYOVO /PACKAŇOVO
Obec Patskanyovo sa nachádza 28 km od
Užhorodu. Až dodnes sa tu zachovalo
množstvo pozdĺžnych drevených domov, typických pre užhorodský región. Jeden z najkrajších pochádza zo začiatku 20-teho
storočia. Je postavený na vysokej kamennej
podmurovke. Steny objektu sú natreté hlinou
a vybielené. Hlavnú fasádu obopína
drevená veranda. Strecha má dvojité zošikmenie. Štíty sú pekne dekorované. Dom slúži
ako miestne múzeum. Vo vnútri je vystavená
ručne vyrobená keramika, z ktorej niektoré
kusy sú skutočnými unikátmi.
PATSKANYOVO
The village of Patskanyovo is 28 km away
from Uzhorod. Several long wooden houses
typical for Uzhhorod district are still preserved till nowadays. One of the most beautiful houses dates back to the beginning of
the 20th century. It is constructed on a high
stone base. The walls of the house are clay
daubed and whitewashed. A wooden porch
runs along the main facade. The roof is doubly sloped and the gables are nicely decorated. The house is used as a local museum
and inside one can see a collection of handicraft wares, some of which are quite unique.
Zaujímavosti v okolí:
Prekrásne údolie, zaujímavé susedné obce
Serednye, Lintsi, Kybliary, Haydosh s murovanými kostolmi. Ruiny stredovekého hradu
a vínne pivnice v Serednye.
Ubytovanie:
Užhorod - hotely: Old Continent (4 Sh.
Petefi Sq, phone 380-312-663366),
Eduard, (22A Bachynskoho St.,
tel.: 380-312-613355, fax 380-312614169), Izumrud (10 Malokamiana St.,
tel.: 380-312-613858), Atlant (27
Koriatovycha Sq., tel.: 380-312-614095,
fax 380-312-613799).
Other places of interest:
Beautiful valley, interesting neighboring villages of Serednye, Lintsi, Kybliary, Haydosh
with its masonry churches. Ruins of the medieval castle and wine cellars in Serednye.
Accommodation:
Uzhhorod hotels: "Old Continent (4 Sh.
Petefi Sq, phone 380-312-663366),
""Eduard", (22A Bachynskoho St., phone
380-312-613355, fax 380-312-614169),
54
"Izumrud" (10 Malokamiana St., phone
380-312-613858), "Atlant" (27 Koriatovycha Sq., phone 380-312-614095,
fax 380-312-613799).
ZARICHEVO /ZARIČEVO
Zarichevo sa nachádza len 25km od Užhorodu. Ľudový dom lemkovského typu
pochádza z 19- stého storočia a je chránený. Je to takzvaný dlhý dom, typický pre
lemkovskú a bojkovskú etnickú skupinu,
žijúcu v Karpatoch. Drevený zrubový objekt
bol postavený na nízkej kamennej podmurovke. Takzv. dlhý dom tvorí obývacia
izba, pitvor, komora, sýpka, kravín, ktoré sa
nachádzajú pod jednou zošikmenou strechou, pokrytou slamou. Steny objektu sú
natreté hlinou a vybielené.
"Atlant" (27 Koriatovycha Sq.,
tel.: 380-312-614095,
fax 380-312-613799).
Other places of interest:
The picturesque valley of the river Uzh, the
Nevitske castle, Basililian monastery in
Maliy Berezniy, the wooden churches in the
villages of Kostryno, Sil, Chornoholova,
Bukovtsiova.
Accommodation
Uzhhorod hotels "Eduard"(22A Bachynskoho St., phone 380-312-613355, fax 380312-614169), "Izumrud" (10 Malokamiana
St., phone 380-312-613858), "Atlant" (27
Koriatovycha Sq., phone 380-312-614095,
fax 380-312-613799).
ĽVOVSKÁ OBLASť /LVIV REGION
ZARICHEVO
It is only 25 km from Uzhorod to the village
of Zarichevo where an Lemkian country
house from the 19th century is preserved. It is
so called "long house" typical for Lemko and
Boyko ethnic groups in Carpathians. A wooden log cabin house was built on a low stone
base foundation. The "long house" is formed
by the living room, the entrance hall, the
pantry, the barn and the cow-shed constructed in one line under one doubly sloped roof
covered with straw. The walls of the house
are clay daubed and whitewashed.
ORYAVA/ ORJAVA
Vedľajšia komunikácia obce Oryava vedie
cez osem dedín. Napokon sa napája na
hlavnú komunikáciu v obci Kozyova. Toto
miesto môžeme nazvať srdcom Bojkov/ bojkovskej etnickej skupiny v stredných Karpatoch. V každej z ôsmych dedín môžeme
obdivovať historický spôsob výstavby. Dom
v Oryve je typickým bojkovským obydlím,
postaveným z borovicového dreva. Zaujímavým prvkom takéhoto objektu je majstrovsky postavený podstienok s vyrezávanými
Zaujímavosti v okolí:
Prekrásne údolie rieky Uh, kaštieľ v Nevickom, bazilkálny káštor v dedine Maliy Berezniy, drevené kostolíky v obciach Kostryno,
Sil, Chornoholova, Bukovtsiova.
Ubytovanie:
Hotely v Užhorode a to: "Eduard"(22A
Bachynskoho St., tel.: 380-312-613355,
fax 380-312-614169), "Izumrud" (10
Malokamiana St., tel.: 380-312-613858),
55
a vytvarovanými prvkami a so známymi dekorovanými vstupnými bránami pred vchodmi do objektov.
ORYAVA
The side road in the village of Oryava runs
across eight villages and again joins the
main road in the village of Kozyova. This
place can be called the heart of the Boykian
(Boyki - ethnic group in Central Carpathians)
area. In each of eight villages one can
admire the old types of structures. The house
in Oryva is a typical Boykian house constructed of fir tree. The peculiar element of
such house is a masterfully made porch with
carved and profiled elements and a solemn
decorated archway in front of the door.
Zaujímavosti v okolí:
Nádherná okolitá príroda, drevené kostolíky
bojkovského typu a zvonice v dedinách
Pohar, Kryve, Dovzhky, Zadilske, Rosokhach,
Myta, Oryavchyk, Koziova a v mnoných
ďalších lokalitách. Pieskovcové skaly v údolí
rieky Striy neďaleko obce Urych.
Ubytovanie:
Hotel "Sonyashnyk", Sichovykh striltsiv 1,
Verkhnye Synyovydne, tel.: 380 3251
24212.
Motel "U Andriya", Shevchenka 261a, StriyDuliby, tel.: 380 3245 36912.
Hotel "Play", Kozyova, Skole district,
tel.: 380 3251 35270; 380 3251 35271.
Other Places of Interest:
Wonderful landscape in the area. Wooden
churches of the Boykian style and bell towers
in the villages of Pohar, Kryve, Dovzhky,
Zadilske, Rosokhach, Myta, Oryavchyk,
Koziova and many other localities.
Sandstone rocks near the village of Urych in
the valley of the river Striy.
Accommodation:
Hotel "Sonyashnyk", Sichovykh striltsiv 1,
Verkhnye Synyovydne,
56
phone: 380 3251 24212.
Motel "U Andriya", Shevchenka 261a,
Striy-Duliby, phone: 380 3245 36912.
Hotel "Play", Kozyova, Skole district, phone:
380 3251 35270; 380 3251 35271.
NAHUYEVYCHI/ NAHUJEVIČI
Na pokraji dediny Nahuyevychi, 14 km od
okresného mesta Drohobych, sa nachádza
rodný dom známeho ukrajinského spisovateľa, verejne známej osoby, Ivana Franka.
Pôvodný rodný dom a kováčska dielňa,
v ktorej pracoval spisovateľov otec, boli zničené požiarom, ale obnovené objekty sú
postavené tradičným spôsobom. Návštevníci
si môžu prezrieť zrubový dom s valbovou
strechou, pokrytou šindľom ako aj jeho interiér.
NAHUYEVYCHI
It is 14 kilometers from the district centre of
Drohobych to the village of Nahuyevychi. At
the beginning of the village there is a birthplace of the famous Ukrainian writer and
public figure, Ivan Franko. The original native
house and the smithy of writer's father were
damaged by fire, but now both structures are
reconstructed using the traditional building
technique. Visitors can observe the log cabin
constructions, the hip roof covered with shingles and the interior of the house.
Zaujímavosti v okolí:
Zaujímavé architektonické súbory v meste
Drohobych, kostol Nanebevzatia zo začiatku 15. storočia, zvonica z roku 1551, známy drevený kostolík Sv. Yuriy z 15. - 16. storočia so zvonicou, drevaný kostolík Sv. kríža
zo 16. storočia. Drevené kostoly v obciach
Lishnya (1698), Medenytsia (1644), Popeli
(17th), Nahuyevychi (1801), Silets (1700)
a iných.
Ubytovanie:
Hotel "Tustan", Shevchenko Sq. 1,
Drohobych, tel.: 380 3244 20049.
Hotel "Lastivka", Boryslavska 43a,
Drohobych, tel.: 380 3244 38462.
Other Places of Interest:
In the town of Drohobych one can admire
nice architectural ensembles, Ascension
church (beginning of the 15th century) and
bell tower (1551), famous St. Yuriy wooden
church (15-16th century) and bell tower,
Exaltation of the Holly Cross wooden church
(16th century). Wooden churches in the villages of Lishnya (1698), Medenytsia
(1644), Popeli (17th), Nahuyevychi (1801),
Silets (1700) and others.
SAMBIR
A new town-hall was built in 1638-1668 but
the present look was obtained after reconstruction in 1844. A stone building has got
a rectangular layout. The western and eastern facades are accentuated with three-arch
porticos. The premises of the first floor are
covered by groin, barrel and rib vaults.
A high three-storied tower with clock is crowned with octahedral lantern.
Zaujímavosti v okolí:
Historická časť Sambiru s jej kostolmi a kláštormi, drevené kostolíky bojkovského štýlu
v obciach Pohar, Kryve, Dovzhky, Zadilske,
Rosokhach, Myta, Oryavchyk, Koziova
a v mnohých ďalších lokalitách. Pieskovcové
skaly v údolí rieky Striy neďaleko obce
Urych.
Ubytovanie:
Hotel "Imperial", Rynok Sq. 4, Sambir,
tel.: 380 3236 20581.
Accommodation:
Hotel "Tustan", Shevchenko Sq. 1,
Drohobych, phone: 380 3244 20049.
Hotel "Lastivka", Boryslavska 43a,
Drohobych, phone: 380 3244 38462.
SAMBIR
Nová radnica bola postavená v rokoch
1638 - 68, ale svoj dnešný vzhľad získala
po rekonštrukcii v roku 1844. Kamenný objekt má obdĺžnikový pôdorys. Západná a východná fasáda je zvýraznená trojoblúkovými portikami. Miestnosti prvého poschodia
sú zaklenuté sieťovou, valenou a rebrovou
klenbou. Vysoká trojposchodová veža s hodinami je ukončená osemuholníkovou lucernou.
57
Other Places of Interest:
Historical part of Sambir with its churches,
monasteries. wooden churches of the
Boykian style and bell towers in the villages
of Pohar, Kryve, Dovzhky, Zadilske, Rosokhach, Myta, Oryavchyk, Koziova and many
other locations. Sandstone rocks near the village of Urych in the valley of the river Striy.
Accommodation:
Hotel "Imperial", Rynok Sq. 4, Sambir,
phone: 380 3236 20581.
LAVRIV
Je to jedno z najstarších a najatraktívnejších
miest horského kraja Starosambirskiy. Jedna
z historických verzií hovorí o tom, Že kostol
Sv. Onifrea dal postavil Lev Danylovych,
halychynské knieža. Oltárna časť pochádza
z 13. storočia. Samotný objekt kostola začali
stavať v 14. storočí. Je to typický ukrajinský
päť - loďový chrám. Samostojaca zvonica si
zachovala svoj pôvodný tvar. Fragmenty fresiek zo 16. storočia, objavené v kostole, sú
pre Ukrajinu unikátne.
LAVRIV
This is one of the most ancient and most
attractive places in the mountainous
Starosambirskiy district. One of the historical
versions says that the St. Onuphrius church
was constructed by Lev Danylovych, prince
of Halychyna. The altar part dates back to
the 13th century. The construction of the
object started in the 14th century. It is a typical Ukrainian five-sectional temple. The separate bell tower preserved its original look.
The fragments of the frescos of the 16th century discovered in the church are unique for
Ukraine.
Zaujímavosti v okolí:
Starosambirskiy a Turkivskiy región v Ľvovskej oblasti sú svetoznáme svojou horskou
krajinou a drevenými architektonickými pamiatkami, ktoré je možné nájsť temer v každej
dedine. Najznámejšie sú drevené kostolíky
v dedinách Busovisko (1780), Isayi (1663),
Rozluch (1876), Topilnitsya (1730), Turye
(1690).
Ubytovanie:
Hotel "Imperial", Rynok Sq. 4, Sambir,
tel.: 380 3236 20581.
Other Places of Interest:
The Starosambirskiy and the Turkivskiy districts of Lviv region are well-known for their
mountainous landscape and wonderful
wooden architectural monuments which can
be found almost in every village. The most
famous are the wooden churches in the villages of Busovisko (1780), Isayi (1663),
Rozluch (1876), Topilnitsya (1730), Turye
(1690).
Accommodation:
Hotel "Imperial", Rynok Sq. 4, Sambir,
phone: 380 3236 20581.
IVANO-FRANKOVSKÁ OBLASť
/IVANO-FRANKIVSK REGION
ILTSI / IĽČI
Obec sa nachádza východne od okresného
mesta Verkhovina, ktoré je svetoznámym
centrom remeselníctva a životného štýlu
58
huculov, etnickej skupiny východných Karpát. Územie huculov je známe pre ich
výrobky z dreva, kovu a keramiky, ľudové
kroje, výšivky, pre mnohé starodávne prvky,
zachované vo zvykoch a kultúre. Kamenné
a drevené kríže sú zaujímavou súčasťou
huculského umenia. Typický huculský drevený kríž sa nachádza pri vstupe do miestneho cintorína.
ILTSI
The village is situated to the east from the district centre Verkhovina which is one of the
well-known centers of Hutsul (ethnic group in
Eastern Carpathians) craftsmanship and way
of life. The Hutsul area is famous for its woodwork, metalwork, ceramics, folk costumes,
embroidery, for many archaic elements preserved in traditions and material culture.
Stone and wood crosses present an interesting part of Hutsul art. A wooden cross at the
entrance of Iltsi cemetery is typical for the
area.
Zaujímavosti v okolí:
Nádherná scenéria východných Karpát
a údolia rieky Chorniy Cheremosh. Drevené
kostolíky huculského typu v obciach Kryvorivnya (1818), Dovhopilya (1872), Zelena
(1846) a v mnohých ďalších.
Ubytovanie:
Hotely v Ivano-Frankivsku: "Nadiya", Nezalezhnosti 40, tel.: 380 3471 537077;
"Prykarpattya", Mazepy 140a, tel.: 380
3471 30298; "Druzhba", Dymytrova 3/44,
380 3471 581156 a hotel "Perlyna Karpat",
Verkhovyna, tel.: 380 3432 22354.
Other Places of Interest:
Splendid scenery of Eastern Carpathians
and picturesque valley of the river Chorniy
Cheremosh. Wooden churches of the Hutsul
style in the villages of Kryvorivnya (1818),
Dovhopilya (1872), Zelena (1846) and
many others.
Accommodation:
Hotels in Ivano-Frankivsk: "Nadiya",
Nezalezhnosti 40,
phone: 380 3471 537077; "Prykarpattya",
Mazepy 140a, phone: 380 3471 30298;
"Druzhba", Dymytrova 3/44, 380 3471
581156 and Hotel "Perlyna Karpat",
Verkhovyna, phone: 380 3432 22354.
ČERNIVSKÁ OBLASŤ
/CHERNIVTSI REGION
VYZHENKA / VYŽENKA
Typickým architektonickým prvkom na Ukrajine sú prícestné kaplnky. Patria k malým
architektonickým formám a sú obyčajne konštruovaná veľmi jednoducho. Niekedy sú vybudované na pamiatku dôležitých udalostí
v živote ľudí, niekedy nápisy na stenách hovoria o udalostiach dramatických. Nápis
z roku 1820 hovorí o tom, že zem a lesy boli
ľuďom zobraté. Podľa záznamu z roku 1886
na území prepukol hladomor a cholera.
Kamenná konštrukcia kaplnky vo Vyzhenke
59
je omietnutá a vybielená. Strmá archaická
strecha je pokrytá šindľom.
VYZHENKA
Roadside chapels are very popular structures in Ukraine. They belong to "small architectural forms" and are very simply constructed. Sometimes they were constructed to
commemorate the important events in the life
of people; sometimes the inscriptions were
made on the walls of existing chapels to
mark the dramatic events. The inscription
from 1820 tells how the land and woods
were taken from the people. According to
the record from 1886 there was a famine
and cholera epidemic in the area. A stone
structure in Vyzhenka is clay daubed and
whitewashed. The steep archaic roof is covered with shingles..
Zaujímavosti v okolí:
Nádherné údolie rieky Cheremosh, priesmyk
Nimchych s peknou panorámou, drevený
kostol Ivana Suchavského vo Vyzhenke
(1792). Päť-priestorové a troj-priestorové
drevené kostoly huculského štýlu vo všetkých
okolitých dedinách.
Ubytovanie:
Hotel "Hutsulska hrazhda", Vyzhenka,
tel.: 380 3730 58531.
Other Places of Interest
The picturesque valley of the river Cheremosh. Nimchych pass with nice panoramas.
Ivan Suchavskiy wooden church in Vyzhenka
(1792). Five sectional and three sectional
wooden churches of the Hutsul style in all
neighbouring villages.
Accommodation:
Hotel "Hutsulska hrazhda", Vyzhenka,
phone: 380 3730 58531.
60
Kontakty a bližšie informácie:
SK - www.euroregion-karpaty.sk, PL - www.karpacki.pl, H - www.szszbmo.hu/ce-regio,
RO - e-mail: [email protected]; UKR - e-mail: [email protected]
Contacts and more information:
SK - www.euroregion-karpaty.sk; PL - www.karpacki.pl, H - www.szszbmo.hu/ce-regio,
RO - e-mail: [email protected]; UKR - e-mail: [email protected]
Download

Ľudová architektúra 6 (PDF)