T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI
1- İHALE KONUSU:
KTO Karatay Üniversitesi içerisinde otomatik çay, kahve, salep, sıcak çikolata, bisküvi vb. otomatik sıcaksoğuk yiyecek ve içecek makinelerininkonuşlandırılması.
2- TEMEL ESASLAR:
a. İhale 2886 sayılı kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulüyle yapılacaktır.
b. İhaleye katılmak isteyenler, ihaleye katılmadan önce 100,00 TL geçici teminat tutarını
Kto Karatay Üniversitesi A Blokta bulunan İdari ve mali işler müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuzu
ihale saatinde komisyona ibraz etmek zorundadırlar.
c. Ondört (14) adet sıcak ve Ondört (14) adet soğuk ürün otomat makinesi (set) konuşlandırılacaktır
(personel sayımız yaklaşık 300 ve öğrenci sayımız yaklaşık olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılı için
3000’dür. Önümüzdeki yıl bu sayının yeni açılacak bölümlerle yaklaşık olarak 3500-3700 civarında olacağı
öngörülmektedir).
d. Yapılacak ihale üç yıl için (01/12/2014 tarihinden 01/12/2017 tarihine kadar) geçerliolacaktır.
e. Konulacak makineler yeni olmalı ve yeni olduğu belgelenmelidir.
f. Konulacak makinelerin üzerinde elektrik sayacı olmalıdır. Elektrik ücreti üçer aylık dilimler
(Kto Karatay Üniversitesi İdari ve mali işler müdürlüğünün sayaçları okumasına göre) halinde Kto Karatay
Üniversitesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Ziraat Bankası Konya Şubesindeki TR02 0001 0001 6853
4751 6550 04 numaralı hesabına yatırılacak ve ödeme belgesinin bir nüshası İdari Ve Mali İşler bürosuna
teslim edilecektir.
g. Makineler sensörlü olmalıdır .
h. Kullanılacak makineler para üstü vermelidir.
i. Firma makinelerdeki teknik bir arızadan veya başka bir sebepten dolayı para üstü veya ürün vermemesi
halinde, en geç bir sonraki iş günü saat:16.30-17.00 saatleri arasında öğrencilerin mağduriyetinin
giderilmesini sağlayacağını taahhüt eder. Bununla ilgili olarak, öğrencilerin rahatça görebileceği bir şekilde
makinelerin üzerine veya yakın bir bölgesine arandığında ulaşılabilecek telefon numarası, istek ve şikâyet
kutusu ve matbu form koyarak, müşterilerden gelebilecek şikâyetlerden haberdar olmayı ve çözüm yolları
bulmayı taahhüt eder. Öğrencilerden Eğitim Fakültesi yönetimine sözlü veya yazılı şikâyet gelmesi
durumunda, yönetim ilgili firma yetkilisini sözlü veya yazılı uyarıda bulanabilir.
j. Makine içerisinde bulunan gıda maddelerinin Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olması gerekmektedir.
İçecekler için (sıcak içecekler) damacana suyu kullanılacaktır.
k. Gıda maddelerinin uygun olmaması sebebiyle şahısların uğradıkları her türlü zarardan firma sorumludur.
l. Satılacak ürünlerin maksimum KDV dahil fiyatı, Türkiye çapında ağı olan üç farklı marketin fiyat
ortalamasının üzerinde olamaz.
m. Satışı yapılacak ürünlerin cinsleri ve fiyatları idarenin onayı ile tespit edilecektir.
n. Makinelerin her türlü mali sorumluluğu firmaya aittir. Makinelere üçüncü şahıslar tarafından verilen
zararlardan Fakülte idaresi sorumlu değildir.
o. Makinelerin konuşlandırılacağı yerlerin tespiti Kto Karatay Üniversitesince yapılacaktır.
p. Üniversite yönetimi gerektiğinde makine sayısının artırılmasını talep edebilir. İlave edilecek her makine
için, diğer makineler için uygulanan fiyat ve şartlar geçerli olacaktır.
r. Makinelerin temizliği ve çıkan çöplerin toplanıp atılmasından firma sorumludur ve bu hizmetlerini
aksatmadan yapmak zorundadır.
s. Yukarıda belirtilen esaslara firmanın uymaması halinde, idare tarafından yazılı olarakuyarılır. Uyarıdan
sonra, en geç iki iş günü içerisinde firma eksikleri giderilmek zorundadır. Bu süre zarfında eksikler
giderilmezse, Üniversite sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi durumunda,
firma makineleri en geç bir hafta içerisinde taşımak zorundadır. Makinelerin süresinde götürülmemesi
durumunda, her bir makine için günlük 100,00 TL para cezası uygulanır.
t.Kabin sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır.
u.Ürün sensör sistemi olmalıdır,Ürünler düşmediği zaman spiraller tekrar dönerek ürünün düşmesini
sağlamalıdır.
v.Kağıt para okuyucu (5 ve 10 tl olarak) özelliği olmalıdır.
3- TEKLİF VE ÖDEME ŞARTLARI:
a. Firma, 14 sıcak 14 soğuk içecek olmak üzere toplam 28 (yirmisekiz) makine için aylık makine başına
ödeyeceği kira bedelini teklif olarak (KDV hariç), kaşeli ve imzalı teklif mektuplarını 18/11/2014 Perşembe
günü saat: 12:00’a kadar Satınalma Departmanına verecektir. Teklifler aynı gün saat: 14.00’da İdari ve Mali
İşler Katı toplantı salonunda satın alma komisyonu tarafından duyurulacaktır (teklif veren firmalar, yukarıda
belirtilen tarih, saat ve yerde bizzat bulunarak tekliflerini vereceklerdir). Tekliflerin eşit olması veya diğer
nedenlerden dolayı ilgili isteklilerden yeni teklif vermeleri istenebilir.Sonraki yıllar için kira bedeli olarak şu
formül uygulanacaktır:
Yeni kira bedeli= Eski kira bedeli + [Bir önceki yılın kira bedeli x (her yıl için Mart ayı içerisinde ilan edilen
yıllık % TÜFE fiyat endeksi + % 10)].
Satılacak ürünlerin fiyat artışları ise, sözleşmenin birinci yılında ki ilk ay içerisinde Türkiye çapında ağı olan
üç farklı marketin fiyat ortalaması olacak şekilde yeniden belirlenecek ve o yıl için sabit olacaktır.
b. Makinelerin kira bedeli peşin olarak, Kto Karatay Üniversitesinin Ziraat Bankası Konya Şubesindeki
TR02 0001 0001 6853 4751 6550 04 hesap numarasına, Fakülte adına aylık dilimler halinde ayın ilk beş iş
günü içerisinde mesai saati bitimine kadar yatırılarak, makbuzların bir nüshası mali işler bürosuna teslim
edilmesi gerekmektedir. Ödemenin gecikmesi durumda aylık % 10 gecikme faizi uygulanır. Gecikmenin bir
ayı geçmesi durumunda, sözleşme tek taraflı fesh edilir ve 10.000,00 TL para cezası uygulanır. Para cezası
ödenmediği takdirde, firmaya makineleri iade edilmez.
Yukarıda yazan bütün şartları kabul ettiğimizi beyan ederiz. ..…/…../2014
Kaşe ve imza
(Not: Şartnamenin her sayfası kaşeli ve imzalı olarak teklife eklenecektir)
Download

KTO Karatay Üniversitesi içerisinde otomatik çay, kahve, salep