ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ İSTATİSTİKLERİ
5651 sayılı Kanunda sayılan katalog suçlar kapsamında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca idari
tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi tedbirlerinin suç türlerine göre oransal dağılımı:
15 Eylül 2014 tarihi itibariyle Başkanlıkça Resen aktif olarak engellenen kararlar
* Başkanlığımız, yayın içeriklerine yönelik tedbir işlemlerinde; bir İnternet sitesinin tüm içeriğine
yönelik tedbirlere değil, yalnızca sorunlu içeriğin çıkartılmasına yönelik işlemlere ağırlık vermiştir.
Özellikle *Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında gerçekleştirilmiş olan içerik çıkarma işlemleri
Başkanlığın tüm içerik çıkarma işlemlerinin çoğunluğunu oluşturmuştur. Bazı suçlar için, tabloda yer
verilen engelleme tedbiri işlemlerinin oransal olarak düşük olmasının sebebi budur.
Yukarıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere;
Gerek vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların gerekse Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
aracılığıyla uygulanan erişim engellemelerinin büyük çoğunluğu 5651 sayılı Kanun’un 8/a maddesi
gereğince 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan suçlardan oluşmaktadır.
İhbar ve engelleme tedbirlerine ilişkin verilerde görüldüğü üzere, özellikle müstehcenlik, çocukların
cinsel istismarı ve fuhuş gibi suçlar nedeniyle yapılan ihbarlar ve bu ihbarlara ve re’sen tespitlere bağlı
olarak gerçekleştirilen erişimin engellenmesi tedbirleri, tüm engelleme tedbirlerinin büyük
çoğunluğunu oluşturmaktadır.
Herhangi bir erişimin engellenmesi kararı verilmeden önce suç unsuru içeren kısmi içeriklere konu
İnternet siteleriyle, ulaşılabilir iletişim bilgileri çerçevesinde irtibata geçilmekte, böylece “Uyar-Kaldır”
yöntemi ile İnternet sitesinin tamamının erişiminin engellenmesi sakıncası giderilmek suretiyle
yalnızca suça konu içeriğin erişimi daha etkin bir yöntem ile yayından kaldırılmış olmaktadır.
“Uyar-Kaldır” yöntemi sayesinde binlerce İnternet sitesinin, tüm içeriğiyle erişime engelleme
tedbirine maruz bırakılması önlenmiş, böylece yalnızca sorunlu içeriğin, hukuka aykırı kısmın İnternet
adresinden çıkartılması sağlanmıştır.
Resen erişimin engellenmesi kararları, tamamıyla yasal olmayan içerik barındıran İnternet sitelerine
(örneğin, çocukların cinsel istismarına sebep olan içerikler) ya da suç unsuru içerikleri çıkarmamakta
direnen İnternet sitelerine yönelik olarak uygulanmaktadır.
Ayrıca Başkanlık tüm kullanıcıları kapsayan zorunlu uygulamalardan ziyade kişisel tercihe dayalı
seçenekli alternatif uygulamalara yer vermiştir.
Bu kapsamda; 5809 Sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu” 28 Temmuz 2010 tarihli ve 27655
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği”
nin 10. Maddesi çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, İnternetin Güvenli
Kullanımına ilişkin 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 Nolu kararı yayınlanmıştır.
Kurulun 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 Nolu kararı, 24 Ağustos 2011 tarihli yeni kararı ile
değiştirilmiştir.
Kurulun 24 Ağustos 2011 tarihli yürürlükteki bu son kararı çerçevesinde özetle;
-Tamamen kullanıcının tercihine dayalı olarak,
-Aile, çocuk olmak üzere iki farklı profilde,
-Mevcut İnternet kullanıcılarının durumlarında hiçbir değişiklik öngörmeyen,
-Seçenekli ve ücretsiz olarak servis sağlayıcılar tarafından sunulacak olan Güvenli İnternet Hizmeti
öngörülmüş, böylece kısıtlama isteyen kullanıcılar için, diğer kullanıcıların özgürlüklerini
etkilemeyecek alternatif bir hizmet ortaya konulmuştur.
Söz Konusu Kurul Kararı İle:
-Talep edene, seçenekli ve ücretsiz olarak sunulacak bu hizmet çerçevesinde;
- Çocuk ve aile olmak üzere 2 profil öngörülmüş,
-Güvenli İnternet Hizmeti kapsamındaki profillerde kullanılacak listelere ilişkin kriterleri
belirleyecek sivil toplum temsilcilerinin de içinde yer aldığı Çalışma Kurulu oluşturulmuş,
-Tüm kullanıcılar için Profil kapsamında ulaşılması mümkün olmayan İnternet adresi ile ilgili
olarak anında, online olarak itiraz etme, görüş bildirme imkanı öngörülmüştür.
- Site sahiplerine de listelere başvuru ve itiraz etme seçeneği sunulmuştur.
SONUÇ OLARAK, İnternet içerik düzenlemeleri ve bu düzenlemelere esas uygulamalar
yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde demokratik teamüllere uygun şekilde ortaya
konulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Download

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ