1
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
internetových stránok Topdražby.sk
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú používateľský vzťah medzi spoločnosťou ako
majiteľom a návštevníkom či používateľom internetového obsahu zverejneného na internetovej
stránke http://topdražby.sk, ďalej len spoločnosť.
1.2.
Majiteľom a zároveň prevádzkovateľom internetových stránok je spoločnosť DANMARK
reality, spol. s r. o., IČO: 46055002, DIČ: 2023211487, Dubovica 208, 082 71 Lipany, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro vložka č. 24135/P.
1.3.
Návštevníkom internetových stránok sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba ktorá
navštívi internetové stránky http://topdražby.sk a ktorej bude obsah týchto stránok zobrazení.
Obsahom stránok sa rozumie ich grafický, textový, zvukový, dátový alebo iný obsah.
1.4.
Používateľom internetových stránok sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá
pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár, súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami
a bol mu vytvorený registračný účet pre využívanie služieb.
1.5.
Internetové stránky http://topdražby.sk slúžia predovšetkým ako inzertné stránky pre
návštevníka a používateľa ako fyzickú alebo právnickú osobu. Stránky bezplatne umožňujú
zverejňovať inzerciu tovaru, majetku a zároveň umožňujú bezplatné prehľadávanie a vyhľadávanie
inzerovaného obsahu.
Článok II.
Podmienky inzercie a poskytovania služieb
2.1.
Na internetových stránkach http://topdražby.sk je bez ohľadu na Topovanie zakázaná
inzercia:
- akýchkoľvek služieb, napr. erotických, pracovných ponúk a dopytov, brigád, domácich prác, MLM
systémov, províznych systémov, firemná činnosť, obchodná činnosť, emailingu, diagnostík, veštenie
a pod.
2
- akýkoľvek erotický materiál a pomôcky, erotické video alebo audio záznamy
- lieky, zbrane, drogy a omamné látky
- materiál porušujúci autorské práva napr. software audio alebo video záznamov, kópie CD, DVD,
- ponuky pôžičiek, hypoték, úverov a ich služieb
- webové stránky, logá, obchodné značky, neopodstatnené urážlivé alebo hanobné obrázky,
fotografie a texty, obscénne a nemorálne materiály a texty podporujúce politické strany a ich členov,
- výkupu, odkúpenia materiálu, tovaru, áut alebo nehnuteľností, (inzeráty typu Odkúpime Vás byt...)
- inzeráty s orámovaním obrázkov, fotiek, veľký počet hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov.
2.2.
Na internetových stránkach http://topdražby.sk je zakázané duplikovať inzeráty, inzerovať nič
nehovoriace inzeráty typu: Rýchly príjem, Zarobte veľa peňazí, Viac informácií emailom a podobne,
ďalej ponúkať falošný materiál, tovar.
2.3.
Návštevník a používateľ internetových stránok súhlasia so službou o zasielaní cenových
návrhov na email od potencionálnych kupujúcich.
2.4.
V prípade že bude prevádzkovateľom zistený inzerovaný obsah ako zakázaný, prípadne že
prevádzkovateľ zhodnotí obsah ako nevhodný, takýto inzerát bude bezodplatne vymazaný a to aj
v prípade Topovaného inzerátu bez nároku na vrátenie finančných nákladov za Topovanie.
2.5.
Návštevník a používateľ môžu svoj inzertný obsah upravovať, meniť dopĺňať a Topovať.
2.6.
Platnosť inzerátu je 90dní, po uplynutí doby bude inzerát automatický vymazaný.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za predčasné vymazanie inzerátu spôsobené externou chybou
ako výpadok servera, napadnutie obsahu a pod. Návštevník a používateľ si je vedomý toho, že pokiaľ
bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby automatického vymazania, musí tak učiniť sám
pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.
2.7.
Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a návštevníkov aj bez ich
predchádzajúceho oznámenia služby internetových stránok upravovať alebo inovovať.
2.8.
Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá
tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie a funkčnosť ponúkaných vecí.
3
Článok III.
Topovanie a cenník
3.1. Návštevník a používateľ ako fyzická alebo právnická osoba môžu svoj inzertný obsah, inzerát
Topovať. Topovaním sa rozumie platená služba ktorá inzerát posunie na prvé miesta. Na výber je
možnosť Topovať inzerát na titulnej strane http://topdražby.sk a to v 3 rôznych sekciách Reality,
Autá, Ostatné, alebo v samostatnej sekcii kde sa inzerát po topovaní zobrazí na prvých miestach vo
vyhľadávaní. Platnosť Topovaného inzerátu je 7dní, topovanie je v reálnom čase, najnovšie topovaný
inzerát je na najvyššej pozícií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za technické chyby spôsobené
externými prevádzkovateľmi, ktorými sú tretie strany: A SMS, s. r. o. a GOPAY, s. r. o. za spoplatnené
služby Topovanie.
3.2.
Možnosť platby za topovanie inzerátov formou Sms platba na skrátené číslo 8877 v tvare:
DRAZBY_REALITY_TITULKA_kód inzerátu alebo DRAZBY_REALITY_SEKCIA_kód inzerátu
DRAZBY_AUTA_TITULKA_kód inzerátu
alebo DRAZBY_AUTA_SEKCIA_kód inzerátu
DRAZBY_OSTATNE_TITULKA_kód inzerátu alebo DRAZBY_OSTATNE_SEKCIA_kód inzerátu
Topovanie formou Sms platby na skrátené číslo 8877 je spoplatnené sumou 1,€. Službu technicky
zabezpečuje spoločnosť A SMS s. r. o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava.
3.3.
Možnosť platby za topovanie inzerátov formou Platba kartou. Po vybratí možnosti je
automatický presmerovaný na stránky spoločnosti GOPAY kde má návštevník a používateľ možnosť
zaplatiť bankomatovou platobnou kartou.
Topovanie formou Platby kartou je spoplatnené sumou 1,€. Službu technicky zabezpečuje
spoločnosť GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budejovice.
3.4.
Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok je aj platný cenník.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
4.1.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb internetových stránok http://topdražby.sk
venuje s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky
prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb mohli vzniknúť užívateľom návštevníkom či
tretím stranám.
4
4.2.
Používateľ a návštevník súhlasí v zmysle zákona o službách informačnej spoločnosti s tým, že
prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi informačné e-mailové správy a zároveň súhlasí so
spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. a údajov uvedených
v informačných poliach internetových stránok.
4.3.
Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá a nenesie zodpovednosť sa inzerovaný
obsah, tovar a materiál, ich dodanie či dodržanie platobných podmienok a dohôd medzi
návštevníkom alebo používateľom a záujemcom, činnosť používateľov a návštevníkov akým
spôsobom využívajú inzertné služby internetových stránok. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za
škody spôsobené návštevníkom a používateľom, ktoré im vznikli priamo alebo nepriamo využívaním
služieb internetových stránok http://topdražby.sk a nie je povinný im takúto vzniknutú škodu
nahradiť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v
inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do internetových stránok treťou osobou.
Návštevník a používateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
4.4.
Všetky podmienky inzercie, vzťahov fyzických a právnických, návštevníkov a používateľov
internetových stránok http://topdražby.sk prevádzkovaných prevádzkovateľom sa riadia a podiehajú
zákonom Slovenskej Rebupliky. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich
zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY