Všeobecné podmienky poskytovania služieb
Čl. 1. Poskytovateľom služby je spoločnosť
ITIS s.r.o. so sídlom Pionierska 15, 831 02 Bratislava
IČO: 44 670 273
IČ DPH SK2022790407
zapísaný v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 57451/B
adresa elektronickej pošty: [email protected]
web: www.itis-it.com
telefón: +421 2 3388 9220
(ďalej iba "poskytovateľ").
Čl. 2. Základné ustanovenia
Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických prostriedkov sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom na ochranu osobných údajov č.
428/2002 a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich
uzatváraní a realizácii.
Príjemca potvrdzuje zaplatením ceny za objednanú Službu, že sa oboznámil so znením týchto
všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa.
Čl.3. Zoznam služieb
Poskytovateľ zverejňuje zoznam služieb, ktoré ponúka príjemcovi služby na elektronickom zariadení
(príjemca služby) a umožňuje príjemcovi služby túto si objednávať prostredníctvom elektronických
prostriedkov na internetovej adrese http://www.itis-it.com (ďalej iba elektronické prostriedky). Tieto
obchodné podmienky sú viazané výhradne na poskytovanie služieb prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Objednaním služby Príjemca vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné
podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi
bezvýhradne súhlasí.
Poskytovateľ poskytuje pre Príjemcu služby webhosting a registrácia domény druhej úrovne.
Webhosting je služba, ktorá umožňuje prevádzkovať domény spolu s priestorom na serveri
Poskytovateľa. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup Príjemcovi služby k jeho e-mailovým schránkam na
zaregistrovanej doméne druhej úrovne, resp. presmerovanie e-mailových správ na inú adresu (s
odlišným názvom domény), ktorú si zvolí Príjemca služby.
Poskytovateľ zabezpečí pre Príjemcu služby registráciu domény druhej úrovne na základe platných
Pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel,
alebo iné konanie správcu domény. Poplatky za registráciu domén sú nevratné. Aj po predčasnom
ukončení hostingu zo strany Príjemcu služby zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie.
Príjemca služby súhlasí, že pri predčasnom zrušení hostingovej služby z jeho strany, bude vrátený
poplatok nižší o reálne náklady na registráciu domény.
V prípade, že Poskytovateľ bude z dôvodu údržby nútený obmedziť prevádzku služby, bude
o presnom dátume a čase odstávky vopred informovať Príjemcu služby.
Definícia pojmu neobmedzený hosting: Neobmedzený hosting znamená, že príjemca môže využívať
toľko priestoru pre web a databázy, e-mailových schránok a ftp účtov, koľko potrebuje, ak
nadmernou prevádzkou neobmedzuje ostatných príjemcov, ktorí majú hostingy na rovnakom serveri.
V prípade, že by nastala takáto situácia, je Poskytovateľ povinný skontaktovať sa s Príjemcom služby
a dohodnúť sa na inom riešení, prípadne na ukončení poskytovania služby a vrátení alikvótnej časti
poplatku.
Čl. 4. Objednávka služieb
Objednávku a nákup služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov môžu uskutočňovať fyzické
osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
Čl.5. Zodpovednosť za dáta umiestnené na webhostingu
Príjemca služby zodpovedá za technickú správnosť www stránok. V prípade využívania poskytovaných
služieb v rozpore so zákonmi alebo dobrými mravmi, poskytovateľ bude iniciovať ukončenie
prevádzky služieb. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní
poskytovaných služieb. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu
neodporujúcemu zákonu je Príjemca povinný ich uhradiť.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk Príjemcu služby v súvislosti s
používaním www služieb. Na serveroch nie je povolené prevádzkovanie webových stránok
obsahujúcich alebo odkazujúcich na: Erotický a pornografický materiál, obsah porušujúci zákony
Slovenskej republiky a dobré mravy, rasizmus, warez, nadmerné množstvo súborov na download,
chat servery a pod. Príjemca je povinný využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky,
Zmluvou, a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa. Príjemca služby si je vedomý svojej
prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
Čl. 6. Ochrana osobných údajov
Príjemca služby, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje,
že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich
použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a
poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Príjemcom (reklamácia, odstúpenie od
zmluvy a pod)
Príjemca služby udeľuje Poskytovateľovi súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Príjemca
služby má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho
doručenia Poskytovateľovi.
Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na
prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované
žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné
údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácii Príjemcu služby, ani
oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Príjemcu služby, s výnimkou
vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Príjemcu služby na základe jeho Objednávky.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov
Príjemcu služby, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov
Príjemcu služby pred ich stratou poškodením alebo zničením.
Čl. 7. Záverečné ustanovenia
Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky Príjemcu služby bezplatne umožní zmenu
prevádzkovateľa DNS. Týmto úkonom poskytovateľ zároveň prestáva poskytovať služby podľa vyššie
uvedených bodov tejto zmluvy.
Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Príjemcu, zodpovedá osobne za
všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Príjemcu – právnickú osobu oprávnená
konať alebo ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2012.
Download

Všeobecné podmienky poskytovania služieb