VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLÁDÁNÍ INZERCE DO
DATABÁZE SERVERU SREALITY.CZ
(dále jen "Podmínky")
1. Obecná ustanovení
1. Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ
150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6493 (dále také jen „Provozovatel“), je
provozovatelem internetového serveru Sreality.cz (dále také jen „Server“),
dostupného na adrese (URL) http://www.sreality.cz (dále také jen „Služba“).
2. Provozovatel poskytuje třetím osobám přístup k uživatelskému rozhraní Služby
(dále jen „Servisní stránky“), které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů
a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky nemovitostí.
3. Objednatelem placené inzerce na Službě (dále jen „Objednatel“) je fyzická osoba,
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, jež podniká pod vlastním
identifikačním číslem (IČO) na realitním trhu a aktivně zprostředkovává prodej či
pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitostí, a
který
- si aktivuje přístup do Servisních stránek, jejichž prostřednictvím lze zadávat
řádkovou inzerci na stránkách Služby (dále jen „Přístup“).
4. Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména pak osobám
podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v realitní činnosti, Přístup
do Servisních stránek. Třetími osobami ve smyslu tohoto bodu Podmínek se rozumí
zejména jednotlivé fyzické osoby nebo právnické osoby, které podnikají pod
vlastním IČO, a dále subjekty, které jsou účelově členy družstva či jiných
právnických osob, realitních sítí nebo jsou součástí jakékoliv jiné formy sdružování
nebo slučování za účelem vykonávání realitní činnosti. Tyto subjekty jsou povinny
zajistit si každý jednotlivě svůj vlastní Přístup. Pokud Objednatel poruší tento bod
Podmínek, je Provozovatel oprávněn bez dalšího odstoupit od těchto Podmínek.
5. Dále společnosti na bázi franchisingové spolupráce jsou též povinny mít každá
jednotlivě vlastní Přístup do Servisních stránek. Objednatel si pro doložení této
skutečnosti vyhrazuje právo vyžádat si od Master franchisingové společnosti
(hlavního franchisového partnera) doložení jejích dalších franchisových partnerů.
Pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek, je Provozovatel oprávněn bez
dalšího odstoupit od těchto Podmínek. Konkrétní forma spolupráce bude
komunikována přímo s pověřeným zaměstnancem (obchodníkem) Provozovatele
s jednotlivými franchisingovými společnostmi podle jednotných pravidel
Provozovatele, které budou zavazovat stejnou měrou všechny franchisingové
společnosti.
6. Objednatelům je zakázáno zejména takové jednání, při kterém Objednatel jedná
v rozporu s pravidly uvedenými v bodě 4 a bodě 5 tohoto článku Podmínek, aby
umožnil či zprostředkoval Přístup dalším subjektům realitní činnosti ke Službě
1
s cílem získat pro sebe a tyto subjekty výhodnější postavení k Přístupu ke Službě,
čímž dochází ke zkracování Provozovatele. Výhodnějším postavením v Přístupu ke
Službě se rozumí zejména snaha o umělé dosažení co nejnižší částky za inzerát
v rámci popsaného jednání.
7. Služba podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle Ceníku služeb
umístěného
na
adrese
(URL)
http://www.napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla/cenik-inzerce.
8. Objednatel souhlasí, že jím zveřejňovaná inzerce prostřednictvím Služby je
zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to
prostřednictvím Serveru, jakož i jiných určených internetových serverů
Provozovatele či jeho smluvních partnerů. Objednatel dále souhlasí s oprávněním
Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně
k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.
2. Přístup do Servisních stránek
1. Přístup do Servisních stránek je umožněn na základě aktivace Služby (dále jen
„Aktivace“).
2. Před Aktivací je Objednatel povinen autorizovat si peněženku Objednatele pro
využití Služby dostupné na internetové adrese (URL): https://penezenka.seznam.cz
(dále jen „Peněženka“) a založit si zápis v rámci služby Firmy.cz v adekvátní
kategorii (tato služba Provozovatele je dostupná na internetové adrese (URL):
https://www.firmy.cz, (dále jen „Firmy.cz“), nestanoví-li Provozovatel jinak.
Přihlášení Objednatele ke Službě následně probíhá na Servisních stránkách, a to na
http://admin.sreality.cz. Objednatel bere na vědomí, že platné přihlášení na
Servisních stránkách není podmínkou Přístupu.
3. Přístup ke Službě si Objednatel aktivuje prostřednictvím formuláře na
http://admin.sreality.cz/aktivace. Smluvní vztah vyplývající z Aktivace vzniká mezi
Provozovatelem a Objednatelem podpisem a vložením tzv. Ujednání o inzerci na
Serveru Sreality.cz a nabitím Peněženky. Veškeré údaje uvedené v „Ujednání o
inzerci na Serveru Sreality.cz“ včetně identifikace subjektu a osob oprávněných
jednat jeho jménem musí být úplné, aktuální a pravdivé. Objednatel podpisem a
vložením „Ujednání o inzerci na Serveru Sreality.cz“ na Server Sreality.cz souhlasí
s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu k vyřízení a spuštění
Přístupu na 14 kalendářních dní ode dne Aktivace.
4. V případě obnovení Přístupu je Provozovatel oprávněn po Objednateli, jehož
Přístup byl pozastaven či ukončen z důvodu porušení těchto Podmínek, požadovat
úhradu jednorázového poplatku za obnovu Přístupu ve výši 50 000 Kč bez DPH
(slovy: padesát tisíc korun českých). Na základě objednávky bude Objednateli
vystavena zálohová faktura, která bude zaslána e-mailem na kontakt zadaný
Objednatelem. Objednatel je povinen zálohovou fakturu potvrdit svým razítkem a
podpisem a zaslat zpět faxem, oskenovanou e-mailem nebo poštou na adresu
Provozovatele. Při opětovném zřízení Přístupu se postupuje stejným způsobem
uvedeným v čl. 5. bodě 2 Podmínek. Po uhrazení jednorázového poplatku za
obnovu Přístupu se Objednatel zavazuje ve lhůtě 15 dnů od úhrady vystavit fakturudaňový doklad. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den úhrady jednorázového
poplatku.
2
5. Objednatel je oprávněn svůj Přístup zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané
formou e-mailové zprávy adresované na adresu [email protected] Do hlavičky
(„subjekt“) takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení Přístupu“. Smluvní strany
se následně vzájemně domluví na vypořádání svých závazků a pohledávek.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Pro přístup k Servisním stránkám slouží přihlašovací jméno a heslo určené
v Přístupu. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se
pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě.
V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za
případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého uživatelského jména
a/nebo hesla.
2. Veškerá data zadává Objednatel do Servisních stránek na vlastní účet a náklady
v souladu s pokyny Provozovatele (zejména níže specifikovanými „Pravidly
inzerce“) a s nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit
technickou funkčnost Servisních stránek.
3. Objednatel je oprávněn v rámci Služby zveřejňovat, upravovat a jinak editovat
pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo
nemovitostí, které je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet
na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv
s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Objednatel není zejména oprávněn
jakýmkoliv způsobem vydávat za své jiné nabídky nemovitostí, které prezentuje
v rámci Služby jiný Objednatel, aniž by mu byl k tomu dán souhlas. Objednatel
není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na Službě k prodeji nemovitostí
třetím osobám. Objednatel je dále povinen předložit na výzvu Provozovatele
prokazatelné doložení oprávněnosti inzerce na Službě dle tohoto odstavce
Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje výlučně sám posoudit, zda Objednatel
prokazatelně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení
oprávněnosti inzerce nebo v případě porušení jakékoli další povinnosti stanovené
v tomto bodu Podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od
Podmínek.
4. Objednatel jako subjekt působící v oblasti realitního trhu je povinen v rámci Služby
zprostředkovávat aktivní prodej, pronájem a dražbu nemovitostí (dále jen
„Transakce“) a zajistit veškeré služby a činnosti vedoucí k realizaci Transakce s
nemovitostí. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci k prodeji
nemovitostí uveřejněných na Serveru. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je
odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od
Podmínek, pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek.
5. Objednatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu
s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné zájmy
třetích osob. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za
jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění
Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Služby, a případné nároky, jež
Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné
souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.
3
6. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv údaje či odmítnout jejich
zveřejnění, pokud:
1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či
poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob,
3. svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito
Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.
7. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Servisních stránkách.
8. Objednatel je oprávněn jednotlivé své inzeráty jednou denně „topovat“. Topováním
se rozumí jejich posun na první pozici v seznamu inzerátů, které se uživateli
zobrazí při vyhledávání. Jedná se o doplňkovou službu. V jednom dni může být
každý jednotlivý inzerát topován pouze jednou. Objednatel je oprávněn si libovolně
volit denní dobu, ve kterou bude své inzeráty topovat, tyto mohou být topovány i
postupně. Všichni Objednatelé mají stejné právo na topování svých inzerátů.
Jelikož Provozovatel dává Objednatelům možnost topovat své inzeráty kdykoli
během dne, není Provozovatel schopen jednotlivým Objednatelům zaručit určitou
minimální dobu, po kterou bude topovaný inzerát na prvním místě v zobrazování.
Topovat lze pouze samostatné inzeráty, nikoli developerské projekty v sekci
speciálně vyhrazené pro developerské projekty. Obcházení služby topování je
zvlášť závažným porušením Podmínek a Provozovatel si vyhrazuje právo za
takovéto porušení Podmínek bez dalšího odstoupit od Podmínek a přestat tak
Objednateli okamžitě poskytovat objednané služby bez náhrady.
9. Objednatel je oprávněn využít v rámci Serveru službu „TIP regionu“. Službou
„TIP regionu“ se rozumí zobrazení inzerce na prvních pozicích ve výpisu inzerce
na Službě, které jsou podbarvené s označením „TIP regionu“ zobrazující se na
každé stránce inzerce v rámci stránkování Služby (pokud je inzerátů v rámci služby
„TIP regionu“ více, tak se na každé jednotlivé stránce zobrazí jiný inzerát
s označením „TIP regionu“). Služba „TIP regionu“ se bude filtrovat podle typu,
kategorie, kraje a okresu, s tím, že kategorie Byt je rozdělena dále na Malé byty,
Střední byty a Velké byty. Služba „TIP regionu“ se uplatní pouze pro aktivní
inzeráty, a pokud je prodaná jen 1 pozice, 2. se nezobrazuje. Služba „TIP regionu“
bude využívána tak, že si Objednatel na základě jednotlivé objednávky sám
v adminu filtruje jednotlivé inzeráty do této pozice, a to tím způsobem, že
v seznamu inzerátů u každého inzerátu je nastaven defaultně příznak „nastavit
TIP“, klient může příznakem „odstranit TIP“ odebrat inzerát ze skupiny
promovaných v „Tipu regionu“. Službu „TIP regionu“ je možno rezervovat na
danou dobu pro daný filtr a datum, a to kliknutím na datum v kalendáři.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit dobu rezervace, s tím, že aktuální doba
rezervace bude stanovena v adminu služby „TIP regionu“. Pokud do doby
stanovené pro rezervaci, nebude služba „TIP regionu“ uhrazena, rezervace bude
okamžitě zrušena a služba „TIP regionu“ bude uvolněna dalším objednatelům
služby „TIP regionu“.
10. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn
zasílat Objednateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb
souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.
4
11. Vkládání inzerce a další doplňkové služby (zejména statistiky) jsou podporovány z
realitních softwarů nebo vlastních aplikací Objednatele. Využití této funkcionality
však není součástí placených služeb, a Provozovatel tak nenese odpovědnost za
aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.
4. Finanční podmínky
1. Objednatel je povinen hradit kredit do Peněženky. Pro dobití kreditu v Peněžence
platí pravidla Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL)
http://penezenka.seznam.cz. V případě nedostatečného kreditu přestanou být
inzeráty zobrazovány, a to do okamžiku dobití potřebného kreditu v Peněžence.
2. Jednotlivé inzeráty jsou Provozovatelem vyúčtovány a úhrada za ně automaticky
odečítána zpětně podle počtu inzerátů za předchozí den z předem nabité Peněženky.
Dnem je myšlen časový úsek od 00:00 hod. do 24:00 hod., tj. cena za inzerát je
hrazena nejpozději k 24:00 hod. předchozího dne.
3. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně
uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního
symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v
Peněžence). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky
v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách
či produktech poskytovaných Provozovatelem.
4. Topování podléhá zpoplatnění dle Ceníku služeb a je hrazeno z předem nabitého
kreditu z Peněženky. Platba za topování bude součástí stržené částky za denní
inzerci. Počet topovaných inzerátů bude viditelný v detailní statistice plateb
Objednatele v Servisních stránkách.
5. Služba „TIP regionu“ podléhá zpoplatnění dle Ceníku služeb a je hrazena stržením
z předem nabitého kreditu z Peněženky prostřednictvím příznaku „Koupit“,
přičemž zobrazovaný dostupný kredit v Peněžence po zakoupení služby „TIP
regionu“ musí odpovídat minimálně hodnotě průměrné platby za inzerci
odpovídající 1 dni (tento limit je automaticky kontrolován systémem Služby).
V případě zrušení uhrazené objednávky služby „TIP regionu“ se stržený kredit
nevrací.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny
budou
zveřejněny
v administraci
Služby
na
(URL)
http://www.napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla/cenik-sluzeb/
a
takováto
změna vstoupí v účinnost dnem jejich zveřejnění. V případě změn produktového
portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Objednateli
vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby na základě jim vystaveného
opravného daňového dokladu se splatností 14 dnů od vystavení případně dle
dohody nabídnout adekvátní protiplnění. Dále provozovatel nenese odpovědnost,
pokud se Objednatel neseznámí se změnou Ceníku a cen Služby.
5. Reklamace
1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního
řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci
5
učinit písemně e-mailem na: [email protected], faxem nebo doporučeně dopisem na
kontaktní údaje Provozovatele dostupné z internetové adresy (URL)
http://www.sreality.cz/kontakty.
2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl
zjistit pochybení Provozovatele. V případě neuveřejnění anebo chybného
uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 dní ode dne, kdy byl anebo měl být
inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 dní
ode dne jejího řádného uplatnění.
3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby a to po dobu
delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy
v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.
5. V případě, že Provozovatel danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se
následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad a to ke dni uznání
reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn.
vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění.
6. Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za
následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je
povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů po doručení
faktury – daňového dokladu.
6. Závěrečná ustanovení
1. Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami
pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových
serverů provozovaných společností Seznam.cz, a. s. a umístěnými na adrese (URL)
http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/, a příslušnou právní
úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném
znění.
2. Inzerce Objednatele podléhá Pravidlům inzerce, která jsou umístěna na internetové
adrese
(URL):
http://www.napoveda.seznam.cz/cz/sreality/pravidla/pravidlainzerce/.
3. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než
pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je
zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu
Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní
potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto
ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné
jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího
písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
4. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u
Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat, a
to nejpozději do 8 dní od této změny.
5. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich
prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít,
6
nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku
nevyzvedla.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i bez
předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední
nové a úplné znění na stránkách Služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění
Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější.
Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na Serveru
zveřejněno nejméně po dobu čtrnácti kalendářních dní ode dne, kdy nové znění
Podmínek vstoupí v účinnost. V případě, že Objednatel nesouhlasí s ustanovením
nových smluvních podmínek, může svůj Přístup ke Službě písemně vypovědět a
v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části kreditu z Peněženky či převedení
do jiné kapsy Peněženky.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2013
7
Download

Všeobecné Obchodní Podmínky Pro Vkládání Inzerce Do Databáze