Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
a
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
1
go školy
Školský vzdelávací program
Pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Názov: Levočská moderná škola
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania : ISCED 1
ISCED 2
Dĺžka štúdia:
štyri roky
päť rokov
Vyučovací jazyk:
slovenský
Študijná forma :
denná
Druh školy:
štátna
Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:
a) primárne vzdelanie (ISCED1) získa žiak úspešným absolvovaním 4. ročníka ZŠ, dokladom
o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou
b) nižšie stredné vzdelanie (ISCED2) získa žiak úspešným absolvovaním 9. ročníka ZŠ, dokladom
o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou
Predkladateľ:
Názov školy:
Základná škola
Adresa:
Gašpara Haina 37
IČO:
37785834
Riaditeľ školy:
RNDr. Gabriela Gerčáková
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Mária Štramová, Mgr. Mária Orlovská
Ďalšie kontakty:
tel. 053 451 2570, e-mail: [email protected]
Zriaďovateľ:
Názov : Mesto Levoča
Adresa: Námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Kontakty: 053 451 4001
Platnosť dokumentu do 30.6.2013
Podpis riaditeľa
2
I.
Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Základná škola v Levoči, Gašpara Haina 37 je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi. Škola je
situovaná blízko autobusovej stanice a sídlisk Pri Prameni, Rozvoj a Pod vinicou. V areáli školy je
školské športové ihrisko s umelým trávnikom a tartanovou dráhou a množstvo zelene. Kapacita školy
je 700 žiakov. V školskom roku 2012/2013 má škola 657 žiakov rozdelených do 28 tried 1. – 9.
ročníka. Na 1. stupni je z toho 12 tried a jedna trieda, v ktorej vyučujeme žiakov 1. ročníka je
situovaná na dislokovanom pracovisku na Levočských Lúkach. Na druhom stupni máme 15 tried.
2. Charakteristika žiakov
Spádovú oblasť školy tvoria priľahlé sídliská Pri prameni, Rozvoj, Pod vinicou a ulice Gašpara Haina,
Popradská cesta, M. Hlaváčka, Novoveská cesta, M.R. Štefánika, Mengušovská, Kežmarská,
Gerlachovská, Lomnická, Okružná, Poľná č. 23 – 39, , Ždiarska, Krivánska, Slavkovská, Pri podkove,
Krátka, Staničná, Pri likérke, Železničný riadok. Do obvodu školy patrí aj mestská časť Levočské Lúky
a Nový Dvor. Okrem žiakov z Levoče k nám dochádzajú žiaci z okolitých obcí: Dlhé Stráže, Dravce,
Kurimany, Úloža, Klčov a Domaňovce.
Poskytujeme vzdelanie aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V bežných triedach
vyučujeme tiež začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Škola
zabezpečuje vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím aj znevýhodnením od školského roku
2001/2002. Zabezpečujeme aj kompenzačné pomôcky pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.
V prípade záujmu rodičov vytvárame podmienky pre začlenenie do vyučovania žiakov s nadaním.
Títo žiaci majú plne vytvorené podmienky pre svoje vzdelávanie a svoj vyučovací čas trávia aj so
špeciálnou pedagogičkou.
3. Charakteristika pedagogického zboru – personálne zabezpečenie
Škola má 45 pedagogických zamestnancov. Z toho 14 učiteľov na ročníkoch 1.- 4., 18 učiteľov na
ročníkoch 5.- 9. 4 pedagogickí zamestnanci tvoriaci vedenie školy, 5 vychovávateliek ŠKD, z toho
jedna vedúca vychovávateľka, 3 vyučujúci Nv pôsobia na skrátený úväzok, 1 asistentka učiteľa
pôsobiaca v 1.ročníku. Odborným zamestnancom je školská špeciálna pedagogička pracujúca na
znížený pracovný úväzok. 1 vyučujúci NV a 2 externí vedúci ZÚ pracujú na dohodu o vykonaní práce.
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Odbornosť vyučovanie jednotlivých
predmetov je zabezpečená na dobrej úrovni.
Pedagogický zbor školy je vyvážený. Máme skúsených, ale aj mladých ambicióznych a schopných
pedagógov. Výchovná poradkyňa je skúsená učiteľka s požadovanou kvalifikáciou, podobne aj
koordinátorky školského vzdelávacieho programu, koordinátorka programu Zelená škola,
koordinátorka prevencie.
Pre skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov si dopĺňajú vzdelanie v tejto oblasti tri vyučujúce
v primárnom vzdelávaní.
4. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Táto oblasť je komplexne riešená v Pláne kontinuálneho vzdelávania školy vypracovanom riaditeľkou
školy pre daný školský rok.
5. Organizácia prijímacieho konania
Do prvého ročníka základnej školy prijímame žiakov v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.
245/2008 Z.z..
3
6. Dlhodobé projekty
ISCED 1:
Chystáme sa do školy – pravidelná spolupráca s materskými školami, spoločné športové aktivity,
účasť na vyučovaní v 1. ročníku, šarkaniáda.
Program pre slaboprospievajúcich žiakov na posilnenie školskej úspešnosti realizovaný školským
špeciálnym pedagógom.
Športový deň pre žiakov a rodičov školy - tradičná jesenná víkendová aktivita pre žiakov, rodičov
a pedagógov školy.
Tvorivé dielne – vianočná, veľkonočná, vyrezávanie tekvíc, udržiavanie regionálnych zvykov a tradícií.
Ľudové remeslá nášho regiónu –projektové vyučovanie v predmetoch regionálna výchova, výtvarná
výchova, hudobná výchova a prírodoveda.
Mesiac s detskými knihami – projekt na posilnenie čitateľskej gramotnosti, na spoznávanie pôvodnej
a súčasnej literárnej tvorby a jej autorov.
Škola podporujúca zdravie - Týždeň zdravia – aktivity zamerané na zdravú výživu, zdravý spôsob
života, prevenciu pred chorobami, poskytovanie prvej pomoci a šport.
Zelená škola – aktivity počas školského roka vyplývajúce zo zapojenie sa školy do tohto programu.
ISCED 2:
Jazyk a komunikácia
Oktoberfest in München – V rámci jedinečného projektu sa žiaci oboznámia s jedným
z najznámejších festivalov vo svete, s jeho tradíciami, tradičným jedlom, nápojmi, tradičnými
kostýmami a spoznajú najznámejšie historické pamiatky mesta Mníchov.
The Globe – V tomto roku uplynie presne 400 rokov od požiaru najslávnejšieho divadla vo svete,
ktoré je spojené s osobou W. Shakespeara. Pri tejto príležitosti budú môcť žiaci v tomto projekte
nahliadnuť do histórie divadla, predstavíme najznámejšie divadelné predstavenia hrané v tomto
divadle a iné zaujímavosti spojené aj so životom britského dramatika W. Shakespeara.
Projektové vyučovanie - je pravidelnou aktivitou, ktorú realizujeme v rámci vyučovania cudzích
jazykov. Pri projektovom vyučovaní žiaci riešia zväčša úlohy a zadania nadväzujúce na jednotlivé
preberané témy, ktoré vychádzajú z reálneho života a učia žiaka riešiť a zvládať aj rôzne praktické
úlohy.
Činnosť školskej knižnice – akcie k medzinárodnému dňu školských knižníc,pravidelná činnosť –
výpožičky, besedy o knihách, nočný čitateľský maratón.
Činnosť knižnice anglickej literatúry – zameraná na celoročnú možnosť navštevovania
a vypožičiavania si kníh, časopisov, CD, videa a rôznych doplnkových materiálov v anglickom jazyku.
Knižnica je pripojená na internet a žiaci majú možnosť si tu zorganizovať svoje aktivity a riešiť úlohy
pre svoj rozvoj v rámci vzdelávania v anglickom jazyku.
Činnosť knižnice nemeckej literatúry – zameraná na celoročnú možnosť navštevovania
a vypožičiavania si kníh, časopisov, CD, videa a rôznych doplnkových materiálov v nemeckom jazyku.
Knižnica je pripojená na internet a žiaci majú možnosť si tu zorganizovať svoje aktivity a riešiť úlohy
pre svoj rozvoj v rámci vzdelávania v nemeckom jazyku.
Kvíz „British Culture“ – jazykový kvíz zameraný na kultúru, slovnú zásobu, gramatiku a literatúru.
Vianočná tvorivá dielňa - jedinečný súbor aktivít, ktorý sa realizuje počas vianočného obdobia
v spolupráci všetkých cudzích jazykov spoločne. Prostredníctvom týchto aktivít žiaci majú možnosť
spoznať zvyky a tradície tohto sviatku a spoznať tak kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učia.
V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizujeme podujatia zamerané na rozvoj
čitateľskej gramotnosti spojené s výstavkou beletrie, cudzojazyčnej literatúry, popoludňajším čítaním
mladším žiakom a deťom v materskej škole.
Čitateľský maratón bude tradične zameraný na overenie vedomostí a čitateľských zručností formou
didaktických hier a súťaží.
4
Matematika a práca s informáciami
Pre žiakov 2. stupňa zorganizujeme školský projekt „Matematické hlavolamy“, ktorý prispieva k rozvoju
tvorivého matematického myslenia, logického myslenia a zvyšuje záujem o matematiku.
Žiakov budeme motivovať k vytváraniu projektov na témy z histórie matematiky s využitím IKT.
Zapájame sa pravidelne do aktivít týždňa vedy a technika a súťaže iBobor.
Človek a príroda
Škola je od školského roku 2011/2012 zapojená do projektu Zelená škola.
Ku Dňu Zeme sa organizuje dlhodobý projekt, v ktorom žiaci druhého stupňa prezentujú a
predvádzajú pokusy mladším žiakom na rôzne témy z ekológie – kyslé dažde, separovaný zber
odpadov, znečisťovanie ovzdušia a vody a pod.
V predmete chémia vypracujeme projekty zamerané na životné prostredie, zdravý životný štýl
a významné osobnosti v chémii. Zapojili sme sa do projektu Modrá škola.
V rámci vyučovania biológie pripravujeme dlhodobý projekt Liečivé rastliny v mojom okolí. Prácou
na projekte budú žiaci aktívne spoznávať živé organizmy, ich význam v prírode a pre život
človeka, získavať zručnosť pri práci s biologickým materiálom a pri práci s IKT.
Človek a spoločnosť
Pripravíme projektový deň pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda. Žiaci vyhľadajú a spracujú
materiál o pôsobení a význame činnosti Cyrila a Metoda s využitím medzipredmetových vzťahov
( slovenský jazyk a literatúra, dejepis, výtvarná výchova, hudobná výchova).
Projekt Spravme si múzeum je zameraný na vyhľadávanie, triedenie, spracovanie –evidovanie
hmotných a písomných prameňov. Výsledkom práce žiakov bude vytvorenie historickej expozície
v priestoroch školy. Na projekte budeme spolupracovať s pracovníkmi múzea.
Žiaci sa budú podieľať na vydávaní školského časopisu Desiatačik
V rámci geografie zrealizujeme celoročné projekty pod názvom Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré
vytvoril človek a príroda, Okružná cesta po Afrike, Okružná cesta po Ázií, s cieľom spoznávať
najzaujímavejšie miesta na Zemi vytvorené človekom (pamiatky UNESCO) a prírodou. Cieľom
celoročného projektu Metropoly Európskej únie je oboznámiť sa s najvýznamnejšími sídlami EÚ
a ich kultúrno-historickými pamiatkami.
Človek a hodnoty
Žiakov zapojíme do Biblickej olympiády.
Človek a svet práce
Kariérne poradenstvo - projekt zameraný na usmernenie žiakov pri výbere školy a povolania.
Zem v ohrození – projekt zameraný na spoznávanie globálnych ekologických problémov.
Umenie a kultúra
Pripravíme projekt Školská Akadémia – zameraný na prezentovanie umeleckej tvorivosti žiakov
v oblasti hudobno-pohybových a dramatických zručností žiakov.
Výstava žiackych prác na chodbách školy a estetizácia stien v školskej jedálni.
Výtvarné riešenie knihy - projekt zameraný na návrh obalu, ilustrácií, ex- libris. Súčasťou projektu
je výstavka prác na školskej chodbe.
So žiakmi pripravíme umelecké pásmo, v ktorom predstavia folklór , ľudové zvyky a tradície nášho
regiónu pri príležitosti významných sviatkov/ Vianoce, Deň matiek/.
Slávik Slovenska - projekt v interpretácii ľudovej piesne, výsledkom bude zapojenie najlepších
spevákov do súťaže Slávik Slovenska.
Zdravie a pohyb
5
Bojujme proti šikanovaniu - projekt zameraný na elimináciu prítomnosti sociálno-patologických javov
a posilnenie prosociálneho správania sa žiakov.
Cieľom projektu je:
- realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania,
- podporovať samostatnosť ale i spoluprácu žiakov pri aktivitách,
- aktivity Žiackeho parlamentu spojiť s vyučovacími predmetmi, týkajúcimi sa všetkých činností a
situácií v škole, v ktorých sa učí prijímať všeobecné hodnoty spoločnosti, identifikovať sa nimi a
konať v ich duchu v každodennom živote.
Športový deň - deň, kedy sú zapojení do pohybových aktivít rodičia, žiaci a učitelia našej školy.
Cieľom je šírenie pozitívneho vplyvu pohybovej aktivity na zdravie ľudí rôznych vekových kategórii.
Tvorba projektov vyhlásených MŠ SR – Otvorená škola pre šport s cieľom získať financie na
skvalitnenie výučby Tv a podmienok pre jej realizáciu.
Účasť žiakov školy na:
a) súťažiach organizovaných SAZ,
b) súťažiach organizovaných SAŠŠ,
c) školských súťažiach.
d) iné podľa ponuky
Organizácia súťaží:
školské – basketbal, floorball, futbal, atletika,
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Má 11 členov: 2 zvolení zástupcovia pedagogických
zamestnancov, 1 nepedagogických zamestnancov školy, 4 zvolení zástupcovia rodičov, 4 delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa. RŠ zasadá 4-krát ročne, podľa potreby sa konajú aj mimoriadne zasadnutia.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej
problematiky.
Rada rodičov je zložená z delegovaných zástupcov jednotlivých tried, stretáva sa raz mesačne,
prípadne podľa potreby. Plenárne zasadnutia RZ sa konajú 2-krát ročne. Rada rodičov aktívne
spolupracuje so školou, organizuje akcie pre žiakov, kultúrne a športové podujatia, pomáha pri úprave
areálu školy. Tradičnými spoločnými aktivitami sú triedne besiedky ku Dňu matiek, k Vianociam, Deň
otvorených dverí, ples RZ, Vianočná kapustnica, oslavy MDD.
Spolupráca s ŠKD:
- organizácia karnevalu
- imatrikulácia prvákov
- športové podujatia
- organizácia škôl v prírode
- výpomoc pri vykonávaní dozoru počas exkurzií, školských výletov
- učiteľky 1.- 4. vedú 2 oddelenia ŠKD na čiastočný úväzok
Spolupráca s PK v rámci školy:
- príprava školskej akadémie
- vzájomné hospitácie, účasť na otvorených hodinách
- organizovanie súťaží
- učiteľky 1.- 4. vyučujúce v ročníkoch 5.-9. výchovné predmety spolupracujú s PK výchov
- spolupráca učiteľov 4. a 5. ročníka v adaptačnom období
6
Členovia PK spoločenskovedných predmetov, prírodovedných predmetov, cudzích jazykov a PK
výchov budú koordinovať spoluprácu pri príprave a realizácií dlhodobých projektov (Medzinárodný deň
školských knižníc, Vianoce v našej škole, Po stopách sv. Cyrila a Metoda, Deň Zeme, Týždeň zdravej
výživy, Športový deň, Školská akadémia)
Škola spolupracuje aj s ďalšími organizáciami a subjektmi:
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – pri diagnostike
a kariérnom poradenstve žiakov,
- MPC AP Prešov – vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
- MŠ – organizácia spoločných podujatí, návšteva školy, realizácia zápisu žiakov,
- MsKS – poskytnutie priestorov na realizáciu Akadémie školy a návšteve podujatí, realizácia
kultúrnych programov žiakov,
- Mestské divadlo, Divadlo J. Záborského v Prešove, ZUŠ Levoča – spolupráca pri návšteve
podujatí,
- S odbornými lekármi pri organizovaní besied na tému dospievania (gynekológ, urológ),
- Liga proti rakovine – Deň narcisov, kde sa škola pravidelne zapája,
- Mestská televízia – poskytuje informácia o dianí v škole,
- Policajný zbor a Požiarny zbor- praktické ukážky práce, týchto orgánov počas branného
kurzu,
- Múzeum a Štátny archív Levoča – pomoc pri organizácii exkurzií,
- Okresný súd Spišská. Nová Ves – spolupráca pri organizovaní exkurzií žiakov na súdnom
pojednávaní,
- Športové zväzy – pri škole funguje Atletický klub Slovan Levoča, ktorý zastrešuje SAZ – škola
sa zúčastňuje súťaží, ktoré tento zväz organizuje,
- SAŠ – pod záštitou tejto asociácie sa organizujú športové súťaže na školách,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – pomoc pri organizovaní
besied a poskytnutie propagačného materiálu pre žiakov,
- Spolupráca s Cruciátou - oslobodenie človeka pri realizácii prierezovej témy ochrana človeka
a zdravia.
8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola v súčasnosti disponuje tromi počítačovými učebňami, ktoré sú zapojené do siete a umožňujú
prístup na internet. Na využívanie IKT aj v bežných triedach škola zakúpila dataprojektory a
notebooky. Prostredníctvom WIFI siete je umožnený prístup do internetu v celej budove. Škola má
plne vybavené školské jazykové laboratórium pre 30 žiakov, ktorého súčasťou je aj školská knižnica
zameraná na literatúru v cudzích jazykoch pre žiakov a učiteľov školy. Aj táto učebňa je napojená na
sieť s prístupom na internet. Na vyučovanie je k dispozícii sedem interaktívnych tabúľ.
Máme zriadenú odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie v ktorej je k dispozícii dataprojektor
s plátnom pre využívanie IKT. Jedna trieda je vybavená ozvučením pre vyučovanie HV.
Na vyučovanie TV slúži telocvičňa s odpruženou športovou podlahou. V areáli školy máme školské
športové ihrisko s umelým trávnikom a tartanovou dráhou, ktoré umožňuje žiakom, učiteľom a rodičom
športové vyžitie. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať
a vymieňať za modernejšie.
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravu WC pre potreby žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Počas školského roka pravidelne dopĺňame kabinety o moderné učebné pomôcky, čo umožňuje
tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.
Škola má vlastnú veľkú školskú jedáleň, ktorú využívame na školské stravovanie ale aj na
prezentovanie školských projektov a stretnutia rodičovského združenia.
7
9. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické
prostredie tried, školského dvora, chodieb. Zabezpečujeme, aktuálne informácie o aktivitách školy na
informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a
medzi žiakmi a pedagógmi.
Estetická úroveň interiéru a exteriéru školy má vzostupný trend, k čomu prispieva pestrá výzdoba
školských chodieb, ktorú tvoria nápadité inštalácie plošných aj trojrozmerných žiackych výtvarných
prác, mobilné plastiky z rôznych materiálov visiace zo stropu, surrealistické plastiky, výtvarné makety
doplňujúce učivo dejepisu, prírodopisu, biológie a iných predmetov so zaujímavým textovým obsahom.
Vyzdobené okná symbolizujúce ročné obdobia i vkusné nástenky s rôznym druhom informačného
materiálu dotvárajú príjemné prostredie školy.
Na nástenných tabuliach sú propagované významné výročia a tradície ako aj výsledky z jednotlivých
súťaži, čím upevňujeme mravné hodnoty, národné povedomie a motivujeme žiakov k súťaživosti.
Zaujímavé prírodovedné, ekologické, historické aj literárne témy doplnené aktuálnymi informáciami,
spestrené pestrým obrazovým materiálom, vypĺňajú a zútulňujú interiér školy. Aj vyučujúci cudzích
jazykov pravidelne využívajú priestory školskej chodby na zverejňovanie rôznych zaujímavých
informačných materiálov o významných ľuďoch, sviatkoch, udalostiach a celkovom kultúrnom dianí
v krajinách, ktorých jazyk sa učia.
Pestované kvety vo farebne obnovených črepníkoch spolu z rôzne premaľovanými dverami tried
dodávajú chodbám príjemnejší, veselší ale i esteticky vyvážený vzhľad. Aj triedy majú vyššiu estetickú
úroveň ako v predchádzajúcich rokoch. Prispelo k tomu mesačné hodnotenie tried a motivácia
odmeny od rady rodičov pre tri najlepšie triedy na konci školského roka.
Menej ako interiér sa darí udržiavať areál školy. Plošne rozsiahly areál školy s pravidelne ošetrovaným
trávnikom sa snažíme udržiavať bez odpadkov ich pravidelným zberom. Sústavne riešime problém
s odpadkami pod oknami tried a šatní.
Okrem estetickej úpravy školských priestorov je dôležité aj budovanie priateľskej atmosféry medzi
žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. Tá sa formuje aj v rámci športových podujatí, exkurzií,
školských výletoch a kultúrnych podujatí.
Počas vyučovania, na hodinách etickej výchovy, čítania, vlastivedy, na triednických hodinách, v čase
prestávok venujeme intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Učíme žiakov žiť s druhými ľuďmi, komunikovať
navzájom, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy, riešiť problémy, formujeme triedne spoločenstvá.
Odstraňujeme bezohľadné správanie voči sebe, o tejto problematike diskutujeme aj s rodičmi na RZ.
K utužovaniu vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi prispievajú akcie Vianočná,
Valentínska pošta a Reťaz priateľstva.
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Poučenie
žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa realizuje pravidelne na začiatku školského roka na
triednických hodinách a počas roka pred každou činnosťou vyžadujúcou osobitné poučenie.
Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sú
realizované kvalifikovaných revíznym technikom. Ten v spolupráci so zástupcami zamestnancov
a odborovým zväzom realizuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku
a v spolupráci s vedením školy zabezpečuje a kontroluje odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov
revízií.
8
II.
1.
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Pedagogický princíp školy (vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania )
Pri určovaní smerovania školy do budúcna je treba vychádzať z predpokladaných trendov vo
vývoji spoločnosti. Stále viac sa stáva potrebným vzdelanie, ktoré má zabezpečiť schopnosť orientácie
v prívale informácií, pochopenie, používanie a vytváranie informácií. U žiakov je potrebné rozvíjať
záujem o učenie, schopnosť racionálne sa učiť po celý život a prispôsobovať sa meniacim
podmienkam. Poslaním školy už nemôže byť iba odovzdávanie množstva informácií. Absolventi školy
si musia odniesť trvalejšie hodnoty akými sú vedomosti. A to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový
systém, rozvinuté schopnosti racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, komunikovať. Škola už prestala byť
hlavným zdrojom informácií pre žiakov, a preto je potrebné zamerať sa na osvojovanie metód
vyhľadávania, spracovania a aplikácie informácií. Je treba rozširovať možnosti získavania informácií
napr. prostredníctvom internetu, zapojenia sa školy do medzinárodných programov spolupráce medzi
školami, zapájaním sa do projektov, rozširovaním školskej knižnice, rozvíjaním počítačovej a jazykovej
gramotnosti žiakov. Vzdelávací systém školy musí rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé
myslenie, schopnosť riešiť problémy. Žiaci musia získať kľúčové kompetencie a to najmä v oblasti
komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilosti, využívania informačno-komunikačných
technológií, komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, prírodných vied
a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne a občianske, podnikateľské a kultúrne. Mať
kompetenciu znamená, že žiak disponuje súborom vedomostí, zručností, postojov, skúseností, ktoré
dokáže v pravý čas efektívne skombinovať a použiť pre úspešné zvládnutie situácie, a to buď v škole,
alebo v praxi. Škola sa naviac postupne musí stať pre svoje okolie kultúrnym, športovým
a spoločenským centrom. Ak má plniť svoje poslanie komplexne, musí tvoriť otvorené spoločenstvo
žiakov, učiteľov a rodičov a jej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy
a vzdelávania každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe
slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách. Toto je princíp projektu Otvorená škola a naše
snaženie bude viesť k naplneniu jeho hlavných pilierov.
Strategickým cieľom školy je premena tradičnej školy na školu modernú – humanistickú,
zameranú na tvorivosť, spoluprácu, pozitívne vzťahy, samostatnosť, kritické myslenie, citovú
zaangažovanosť, dobrú autoreguláciu, silnú motiváciu na sebazdokonaľovanie.
Strednodobými cieľmi je využitím rôznych variantov vyučovania zavádzaných postupne v
rámci školského vzdelávacieho programu podporovať rozvoj špecifických nadaní žiakov školy.
Dosiahnuť, aby napriek rôznym sociálnym a spoločenským bariéram sa naši žiaci dobre uplatnili
v ďalšom štúdiu. Pružne reagovať na zmeny v počte žiakov a tried, pripraviť prognózu očakávaných
zmien v tejto oblasti.
Cieľmi na najbližšie obdobie (krátkodobými) sú hlavne:
- výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby
boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,
- venovať zvýšenú pozornosť čitateľskej gramotnosti žiakov, rozvíjať čítanie s porozumením,
- viesť žiakov k hrdosti na región v ktorom žijú a k poznaniu jeho histórie a súčasnosti,
- pri výučbe zavádzať inovačné formy a metódy práce, skvalitňovať efektivitu vyučovacieho
procesu, využívať moderné učebné pomôcky, didaktickú techniku, klásť dôraz na názornosť
vyučovania, zamerať sa na rozvoj tvorivosti žiakov,
- pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
- pri vzdelávaní žiakov využívať exkurzie,
- neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov, zavedením informatickej výchovy od 1. ročníka,
- zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na ich individuálne schopnosti.
9
-
zvýšenú pozornosť venovať žiakom s poruchami učenia,
individuálnym prístupom sa venovať nadaným žiakom,
zapájať žiakov do triednych a mimoškolských aktivít, umožniť zapájanie sa žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia do školských aktivít,
skvalitniť spoluprácu s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zapájať týchto
rodičov do školských a mimoškolských aktivít,
venovať sa protidrogovej prevencii žiakov, eliminácii nežiaducich sociálno-patologických javov ako
je šikanovanie.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Medzi výchovou, vzdelaním a spoločnosťou je vzájomné prepojenie, pretože výchova a vzdelávanie
pripravujú deti pre život a prácu v budúcnosti. Pri určovaní smerovania školy do budúcna je preto
treba vychádzať z predpokladaných trendov vo vývoji spoločnosti. Stále viac sa stáva potrebným
vzdelanie, ktoré má zabezpečiť schopnosť orientácie v prívale informácií, pochopenie, spracovanie a
využívanie informácií. U žiakov je potrebné rozvíjať záujem o učenie, schopnosť racionálne sa učiť po
celý život a prispôsobovať sa meniacim podmienkam. Hlavným poslaním školy už nemôže byť
odovzdávanie množstva informácií. Absolventi školy si musia odniesť trvalejšie hodnoty akými sú
vedomosti. Žiaci musia získať kľúčové kompetencie a to najmä v oblasti komunikačných schopností ústnych a písomných, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom
a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,
sociálne a občianske, podnikateľské a kultúrne kompetencie. Mať kompetenciu znamená, že žiak
disponuje súborom vedomostí, zručností, postojov, skúseností, ktoré dokáže v pravý čas efektívne
skombinovať a použiť pre úspešné zvládnutie situácie, a to buď v škole, alebo v praxi. Snahou školy je
vzdelávať tak, aby sa napĺňalo sedem účelov vzdelávania, ktoré uznala svetová konferencia
o vzdelávaní pre všetkých (UNESCO,1993):
- prežiť,
- plne rozvinúť svoje schopnosti,
- žiť a pracovať v dôstojnosti,
- zúčastniť sa na rozvoji spoločnosti,
- zdokonaliť kvalitu svojho života,
- robiť informované rozhodnutia, pokračovať v učení sa.
Chceme aby sa naša škola postupne stala pre svoje okolie kultúrnym, športovým a spoločenským
centrom. Ak má plniť svoje poslanie komplexne, musí tvoriť otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov
a rodičov a jej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky
a dopytu po týchto službách. Toto je princíp projektu Otvorená škola a snaha pedagógov školy bude
viesť k naplneniu jeho hlavných pilierov.
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Výchovno-vzdelávacia činnosť školy je dlhodobo zameraná na prípravu žiakov v oblasti vzdelávania
cudzích jazykov. Vyučujeme cudzí jazyk od 1. ročníka, postupne zavádzame vyučovanie anglického
jazyka tak, aby sme žiakom ponúkli možnosť získať jazykové kompetencie a efektívne ich pripraviť na
to, aby dosiahli požadovanú komunikačnú úroveň v prvom cudzom jazyku v súlade so ŠVP.
Zámerom do budúcnosti je naďalej zvyšovať kvalitu vzdelávania cudzích jazykov, preto tri vyučujúcich
na ročníkoch 1.-4. si dopĺňajú vzdelanie v tejto oblasti. Našim cieľom je aj zapojiť sa do
medzinárodnej spolupráce škôl a projektov.
Ďalšou dlhodobou prioritou školy je zvýšenie gramotnosti pedagógov a žiakov v oblasti IKT. Všetky
vyučujúce ročníkov 1.- 4. majú kompetencie k využívaniu IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.
Implementujeme prvky informatickej výchovy do jednotlivých predmetov. Od školského roku
2007/2008 sme vyučovali podľa učebného plánu so zavedením informatickej výchovy. V tomto trende
10
pokračujeme aj naďalej, informatickú výchovu vyučujeme už od v 1. ročníka. Dve vyučujúce získali
kvalifikáciu na vyučovanie informatickej výchovy absolvovaním štúdia v rámci projektu realizovaného
ŠPÚ.
Cieľom predmetu regionálna výchova je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu
ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva
našich predkov. Takto realizujeme prierezovú tému ŠVP regionálna výchova.
Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sme od 1. ročníka zaviedli predmet dramatická výchova.
Na posilnenie čitateľskej gramotnosti žiakov slúži predmet Tvorivé čítanie a písanie zavedený od 2.
ročníka a pre uľahčenie vstupu do vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
v 1. ročníku predmet Rozvoj komunikačných zručností.
Tradíciou našej školy je bohatá ponuka záujmového vzdelávania realizovaná v rámci projektu
Otvorená škola, ktorú chceme naďalej udržiavať a v rámci možností aj rozšíriť.
ISCED 2
Výchovno-vzdelávacia činnosť školy v nižšom sekundárnom vzdelávaní bude plne nadväzovať na
zameranie v primárnom vzdelávaní.
Vo vyučovaní cudzích jazykov budeme postupovať s cieľom dosiahnuť u žiakov komunikačnú úroveň
v prvom a druhom cudzom jazyku v súlade so ŠVP. Vyučovanie prvého a druhého cudzieho jazyka
sme rozšírili o 2 vyučovacie hodiny aby bolo možné tento cieľ dosiahnuť.
S cieľom uľahčiť žiakom prípravu na Testovanie9 a prípadné prijímacie skúšky sme zaviedli jednu
hodinu týždenne v 9. ročníku venovanú cvičeniam z matematiky a cvičeniam zo slovenského jazyka.
V súlade so zameraním sa na rozvíjanie schopností žiakov racionálne sa učiť, poznávať a tvoriť sme
rozšírili vyučovanie matematiky o štyri hodiny a informatiky o 2 hodiny týždenne. Žiaci tak získajú
priestor na osvojovanie metód vyhľadávania, spracovania a aplikácie informácií. Táto kompetencia je
nevyhnutná pre vzdelávanie sa v ďalších oblastiach.
Inovačné metódy vyučovania, hlavne projektová metóda a práca s informáciami nájdu uplatnenie vo
vyučovaní biológie, geografie, dejepisu, fyziky a chémie. Tu sme posilnili týždennú hodinovú dotáciu
predmetov takto: fyzika, chémia o 1 hodinu, biológia, dejepis o 2 hodiny, geografia o 3 hodiny v rámci
voliteľných hodín. V ŠkVP sme zaviedli tiež predmet biologické praktiká v 5. a 6. ročníku s dotáciou 1
hodina týždenne.
Podobne ako v primárnom vzdelávaní kladieme dôraz na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam
svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich
predkov zavádzame predmet regionálnu výchovu.
Na realizáciu prierezovej témy mediálna výchova zavádzame samostatný predmet Mediálna výchova
v 8. a 9. ročníku s dotáciou 1 hodiny týždenne.
Prierezovú tému environmentálna výchova realizujeme projektom Zelená škola a tiež rozšírením
dotácie o 2 hodiny týždenne predmetu Svet práce.
3.
Profil absolventa
ISCED 1
Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej,
pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie
účinných techník (celoživotného) učenia sa a rozvíjania spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si
vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.
Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.
Úroveň osvojenia kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov
vzdelávania.
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
sociálne komunikačné kompetencie
11
vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu
vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných
textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť
sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, osvojí si
povinnú lexiku pre komunikačnú úroveň A1,
kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v
každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov,
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
kompetencia učiť sa učiť
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach,
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
kompetencia riešiť problémy
-
-
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej
úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
-
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo
nových problémoch,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom,
osobné, sociálne a občianske kompetencie
- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
-
12
dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri
spoločnej práci,
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k
dobrým medziľudským vzťahom,
kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania),
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície regiónu Spiš,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
-
ISCED 2
Pedagógovia našej školy orientujú vyučovací proces tak, aby absolvent nižšieho sekundárneho
stupňa nadobúdal vedomosti, znalosti a spôsobilosti, ktoré mu umožňujú účinne konať, hodnotiť,
dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Ide
teda o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.
Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent nižšieho
sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a
osobného rozvoja,
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti,
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu
komunikácie,
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na
- prevzatí osobnej zodpovednosti,
kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky
- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce,
modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
13
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom
myslení,
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov,
formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika,
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,
kompetencie (spôsobilosti) občianske
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva,
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,
prispieva k naplneniu práv iných,
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a
zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
- má zmysel pre kultúrne dedičstvo a ochraňuje princípy demokracie,
- je zodpovedný k svojim povinnostiam a uvedomuje si svoje práva,
- vníma kultúrne a etnické rôznorodosti,
- zaujíma sa o verejný život a prispieva ku kvalite životného prostredia,
kompetencie sociálne a personálne
- vystupuje ako nezávislý člen celku,
- efektívne spolupracuje v skupine a prispieva k dosahovaniu spoločných cieľov,
kompetencie pracovné
- kriticky hodnotí svoje výsledky a je aktívny pri uskutočnení svojich cieľov,
- prijíma inovatívne zmeny,
- využíva informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- so zámerom dosiahnuť ciele v práci a v každodennom živote dokáže inovovať zabehané
postupy a plánovať nové projekty,
kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa orientovať v oblasti výtvarného a hudobného umenia,
- sú mu známe umelecké druhy a štýly,
- uvedomuje si význam umenia a kultúry vo svojom živote,
- váži si kultúrne historické tradície,
- sú mu známe pravidlá spoločenského kontaktu, čiže etikety,
- správa sa kultivovane a primerane,
- je tolerantný k prejavom iných kultúr.
4.
Pedagogické stratégie
ISCED1
Na dosiahnutie stanovených cieľov a rozvíjanie kľúčových spôsobilostí v jednotlivých predmetoch
využívame rôzne metódy a formy práce. Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii
učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu je miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa.
14
Kľúčovou metódou vyučovania všetkých predmetov primárneho vzdelávania je hra ako základný
didaktický prostriedok, pritom je dôležité, aby žiak činnosť za hru naozaj považoval.
Motivácia je významným činiteľom vyučovania, základnou otázkou pre rozvoj tvorivosti, nadania
a schopností každého žiaka. Upútavame pozornosť žiakov motivačnými metódami – motivačný
rozhovor, motivačné rozprávanie, motivačná demonštrácia a problém ako motivácia. Najdôležitejšia je
pochvala, povzbudenie, metóda príkladu. Využívame i metódu individuálneho vzťahového rámca,
kedy učiteľ porovnáva žiaka samého so sebou v čase.
Využívame alternatívne a progresívne formy a metódy vyučovania – prvky integrovaného a
daltonského vyučovania, vyučovacie bloky, kooperatívne, projektové a zážitkové učenie na
zefektívnenie vzdelávania v predmetoch prírodoveda, vlastiveda a výchovných predmetoch. Tvorením
projektov a ich prezentáciou umožňujeme žiakom rozvoj sebarealizácie a uplatnenie získaných
vedomostí v praktickom živote.
V matematike metódami rozvoja poznávania – riešením problémových a divergentných úloh rozvíjame
tvorivosť a logické myslenie žiakov.
Prostredníctvom dialogických metód aktivizujeme vedomosti, skúsenosti a zážitky žiakov a využívame
ich vo všetkých vyučovacích predmetoch.
Nosná metóda v jazykovom vyučovaní, pri práci s literárnym textom a v etickej výchove je
dramatizácia. Pôsobíme ňou na vnímanie žiaka a navodzuje citový vzťah k preberanému učivu.
V jazykovom vzdelávaní využívame školské knižnice. Žiaci majú možnosť vypožičať si knihy, slovníky,
časopisy, CD a videokazety s textami, rozprávkami a rôznymi materiálmi aj v knižnici anglickej
literatúry.
Základnou organizačnou formou vyučovania je vyučovacia hodina. Okrem nej využívame aj iné formy,
ktoré majú veľký výchovno-vzdelávací účinok:
Vychádzky ako bezprostredné pozorovanie a poznávanie na vytváranie správnych predstáv
v predmetoch prírodoveda a vlastiveda,.
Exkurzie - priame pozorovanie pracovného procesu a jeho výsledkov,
Didaktické hry v prírode, sezónne športové činnosti na hodinách telesnej výchovy, školy
v prírode, výlety – vytváranie vzťahu k zdravému spôsobu života, k ochrane prírody,
Vedomostné kvízy z matematiky, prírodovedy, vlastivedy a literárne súťaže sú príťažlivou
formou upevňovania a rozširovania vedomostí žiakov.
Rozvoj záujmov, nadania a talentu žiakov realizujeme formou záujmového vzdelávania, prezentácií na
školskej akadémii a zapájaním žiakov do výtvarných a hudobných súťaží.
Prostredníctvom uvedených metód a foriem umožňujeme žiakom rozvíjať svoj osobnostný
a vzdelanostný priestor, ktorý neskôr budú môcť uplatniť vo svojom ďalšom vzdelávaní.
ISCED2
So zreteľom na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí vo vyučovacom procese sa zameriavame na vlastný
výber vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania. Máme na zreteli zákonitosti
vyučovacieho procesu, obsah preberaného učiva, ciele vyučovacej hodiny, vekové osobitosti žiakov,
osobitosti žiakov v triede, materiálne vybavenie školy a schopnosti učiteľa.
Logické postupy učenia, medzi ktoré patrí analýza, syntéza, indukcia, dedukcia a genetický postup sa
uplatňujú v každom predmete. Analógiu používame v matematike, chémii, fyzike ako predbežné
poznávanie.
Základom aktívnej činnosti žiaka vo vyučovaní je správna motivácia. Pozornosť žiakov učitelia
upútavajú motivačnými metódami – motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, motivačná
demonštrácia a problém ako motivácia. Tiež pochvala, povzbudenie a kritika sú významnými prvkami
motivácie.
Učitelia našej školy uplatňujú problémové vyučovanie a projektové vyučovanie. Tieto metódy
podporujú vyučovanie prírodovedných predmetov a cudzích jazykov.
Každoročne organizujeme projektové dni na vopred určenú tému, kde žiaci prezentujú výsledky svojej
práce.
15
Používanými metódami sú rozprávanie, opis, výklad, rozhovor, beseda, dramatizácia. Vyučujúci
výtvarnej výchovy hudobnej výchovy a telesnej výchovy využívajú demonštračné metódy –
demonštrácia obrazov, filmu, pohybu, činnosti, akustická demonštrácia.
Dôležitú úlohu zohrávajú metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy. Samostatná práca
s knihou sa používa najmä na hodinách slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, dejepisu,
geografie, biológie, matematiky.
Vo vyučovaní CJ sa vyučujúci zameriavajú predovšetkým na rozvoj komunikatívnych schopností
žiakov s dôrazom na ústne odpovede (dialógy, reprodukcia textov, básne, piesne). Na zvýšenie
úrovne vyučovania využívajú vyučujúci dostupné učebné pomôcky, učebnice, pracovné zošity,
pracovné listy, audio – orálne a audio – vizuálne programy, obrazový materiál, projekty, plagáty,
edukačné web stránky, iTools. Skvalitniť prácu pedagógov i žiakov umožňuje vyučovanie v dvoch
počítačových učebniach a jazykovom laboratóriu, práca s interaktívnou tabuľou, svojou náplňou
prispeli aj školské jazykové knižnice. Zvýšenú pozornosť venujeme inovatívnym metódam a metódam
projektového vyučovania, utužujeme integráciu medzipredmetových vzťahov, začlenenie prierezových
tém do vyučovania a v neposlednom rade pravidelné využívanie IKT na hodinách CJ.
V rámci vyučovania slovenského jazyka a dejepisu sa vyučujúci snažia o rozvíjanie kľúčových
kompetencií týkajúcich sa spôsobilosti k celoživotnému vzdelávaniu, o rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti, komunikačných,
tvorivých, informačných a aplikačných zručností( čítanie
s porozumením, schopnosť spisovne komunikovať v písomnom a ústnom prejave), o rozvíjanie
mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti.
Vo vyučovaní biológie a geografie viesť žiakov k tomu, aby vopred vyslovili, čo očakávajú, čo
je to, o čom bude možný obsah nového učiva a svoje predpovede po preštudovaní príslušného
obsahu. Dať žiakom možnosť, aby nové učivo dali do súvislostí s tým, čo sa doteraz naučili, určovali,
ktoré ich aktuálne vedomosti a zručnosti sú relevantné v súvislosti s novým učivom. Žiadať od žiakov,
aby kládli otázky k učivu. Pomôcť žiakom pri samostatnom riešení praktických a problémových úloh.
V rámci predmetu svet práce sa proces učenia u žiakov rozvíja hlavne na základe aktívnej
pracovnej činnosti. Je potrebné , žiadať od žiakov, aby nové učivo dali do súvislostí s tým, čo sa
doteraz naučili a pomáhať im aplikovať poznatky pri riešení praktických úloh osvojovaním si
praktických zručnosti.
V oblasti literárno-umeleckých aktivít osvedčenou metódou sú vystúpenia žiakov na školskej akadémii
a zapájanie sa do umeleckých súťaží.
Vizuálnu gramotnosť žiaka rozvíjame pomocou zážitkového a aktívneho vyučovania, ktoré podnecuje
kreativitu žiakov, formuje emocionálne zručnosti a kultúrnu spôsobilosť.
Na rozvoj kritického myslenia budú vyučujúci využívať sokratovskú metódu, metódu DITOR a Phillips
66.
Metódy mimovoľného učenia majú svoje uplatnenie najmä na hodinách telesnej výchovy. Vyučujúci
telesnej výchovy budú preferovať predovšetkým motivačné metódy ako: osobný príklad, vzor
športovca, ale aj ukážka, rozhovor, opis, pozitívny zážitok a individuálny prístup k žiakom.
Aby bol žiak subjektom, ktorý si aktívne osvojuje učivo, budeme využívať aktivizujúce a tvorivé
metódy. Sú to najmä diskusia, v ktorej sa žiaci radia a polemizujú, brainstorming, kde sa žiaci
vyjadrujú k nastolenému problému. Dostatok možností pre využívanie poskytujú učebné predmety
dejepis, geografia, biológia.
Zaujímavejšie hodiny hudobnej výchovy, výtvarnej a občianskej výchovy robia učitelia metódou
motivačných hier,napr. hudobné hádanky.
Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu je opakovanie, upevňovanie a precvičovanie učiva.
Aby sme proces zabúdania spomalili a proces zapamätávania posilnili používame fixačné metódy
v každom vyučovacom predmete – metóda otázok a odpovedí, opakovací rozhovor, písomné
opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, robenie si poznámok, výpisov, náčrtov
a domácich úloh.
16
Okrem základnej organizačnej formy vyučovania, ktorou je vyučovacia hodina budeme využívať aj
ďalšie formy vyučovania, a to vychádzku, exkurziu a výlet.
Geografické vychádzky umožnia žiakom bezprostredné pozorovanie a poznávanie predmetov a javov,
prehĺbia získané poznatky, umožnia pracovať s materiálom, ktorý žiaci získali.
Dejepisné vychádzky a exkurzia sú prostriedkom spoznávania histórie nášho mesta a regiónu.
Budeme realizovať aj prírodovedné a literárne exkurzie, ktoré majú veľký vzdelávací účinok
a výchovnú hodnotu.
Na konci školského roka uskutočníme triedne výlety, ktoré majú okrem oddychovo rekreačného
charakteru aj významné vzdelávacie a výchovné zameranie.
Biológia
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií
žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí
žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vyučovacích hodinách biológie budeme využívať rôzne vyučovacie metódy, práca
s internetom, skupinové vyučovanie, príprava projektu , prezentácie projektu, problémové vyučovanie,
praktické činnosti. Budeme využívať také metódy a postupy, ktoré budú vyžadovať aktívnu účasť
žiakov na vyučovacom procese pri poznávaní prírody, biologických javov a vzájomných väzieb medzi
organizmami a prostredím.
Podporujeme vyučovanie pomocou motivačných metód ako je motivačné rozprávanie,
motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia. Významné miesto má projektová
metóda, práca s knihou a textom, kooperatívne vyučovanie. Neoddeliteľnou súčasťou sú fixačné
metódy ústnou a písomnou formou. Budeme využívať demonštračnú metódu, názornú metódu
pozorovania Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina hlavne motivačného, fixačného
a aplikačného typu.
Biologické praktiká
V rámci vyučovania biologických praktík žiaci poznávajú konkrétne prírodné celky, jednotlivé
organizmy v nich žijúce cez praktické aktivity. Naučia sa triediť, pozorovať prírodu okolo seba
a postupne pochopiť aj vnútorné štruktúry živých organizmov. Poznávanie ihličnatých a listnatých
stromov je realizované vychádzkou do školského parku.
Budeme využívať také metódy a postupy, ktoré budú vyžadovať aktívnu účasť žiakov na
vyučovacom procese pri poznávaní prírody, biologických javov a vzájomných väzieb medzi
organizmami a prostredím. Využijeme rôzne vyučovacie metódy, prácu s internetom, skupinové
vyučovanie, prípravu projektu , prezentáciu projektu, problémové vyučovanie, praktické činnosti,
mikroskopické pozorovania.
Podporujeme vyučovanie pomocou motivačných metód ako je motivačné rozprávanie,
motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia a aktivizujúce a rozvíjajúce metódy. Z inovačných
metód sa sústredíme na pojmové mapovanie a na zisťovanie spoločných a odlišných znakov
organizmov použijeme Vennov diagram. Významné miesto má projektová metóda, práca s knihou
a textom, kooperatívne vyučovanie. Neoddeliteľnou súčasťou sú fixačné metódy ústnou a písomnou
formou. Budeme využívať názornú metódu pozorovania.
Geografia
Vyučovanie geografie vychádza z tendencie umožniť žiakom získať kompetencie, ktoré im
vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu geografických, prírodovedných, kultúrnospoločenských, hospodárskych a ekologických aspektov našej Zeme.
Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie
bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód ( motivačné, expozičné
– výkladovo ilustratívne, názorné, praktické, fixačné, diagnostické) sa budú využívať aj metódy
aktivizujúce a rozvíjajúce, inovačné (problémové, diskusné, projektové, pojmové mapovanie..).
17





Veľký dôraz kladie na:
začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou – či už v atlasoch alebo s mapami
na internete, práce s literatúrou - učebnicou, encyklopédiami a doplňujúcimi zdrojmi,
začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi
žiakmi a učiteľom,
samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní
projektov,
maximálne využitie IKT, dataprojektor, interaktívne cvičenia na tabuli,
využitie didaktických hier - zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky.
Svet práce
Výchovné a vzdelávacie stratégie predmetu svet práce vychádzajú z potreby viesť žiakov
k pozitívnemu rozvíjaniu osobných schopností: sebarealizácia, sebauvedomovanie svojich schopností,
predností a nedostatkov a rozvíjanie kreativity.
Schopnosť zvládnuť proces učenia u žiakov sa rozvíja hlavne na základe aktívnej pracovnej
činnosti. Triedu delíme na skupiny podľa aktuálnych predpisov o delení. Žiaci vytvárajú a realizujú
projekty pestovania rastlín pre osobné potreby, pre potreby školy. Činnosť žiaka môže byť
individuálna ale aj kolektívna a pod vedením učiteľa mu umožní získanie nových poznatkov ale
zároveň aj radosť z poznania. Práve tímová práca sa využíva pri riešení rôznych problémov v bežnom
živote. Žiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať v tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj
názor pri riešení problému, učiť sa od ostatných niesť zodpovednosť za prácu celého tímu.
Motivačnými metódami (rozhovor, demonštrácia, problém) vzbudíme záujem žiakov
o učebnú činnosť. V rámci sveta práce z didaktických metód využívame hlavne praktické metódy,
prácu s náradím, materiálom a rastlinami. Pri pokusoch sa využíva praktická experimentálna metóda.
Pri osvojovaní si nových poznatkov a zručnosti z expozičných metód budeme používať výkladovo –
ilustratívne ( vysvetľovanie, rozhovor, práca s knihou, textom, pracovným listom) a názorné
(manipulácia s predmetmi, demonštrácia). Z aktivizujúcich , rozvíjajúcich a inovačných metód sa
sústredíme na projektové vyučovanie, pojmové mapovanie, didaktické hry, vytváranie pojmových
tabuliek a Vennových diagramov. Pri realizácií projektov žiaci získajú potrebné informácie z odbornej
literatúry a internetu. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sú fixačné metódy na opakovanie
a prehlbovanie učiva a diagnostické metódy. Z organizačných foriem zrealizujeme hlavne skupinovú
prácu žiakov , ale aj individuálnu a frontálnu prácu žiakov.
5.
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
6.
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Tvorivo humanistickým prístupom škola posilňuje rozvoj psychickým procesov a funkcií osobnosti
žiakov. Z tejto východiskovej filozofickej podoby zdôrazňuje výchovu a vzdelávanie ako interakčný
proces stretnutia osobnosti s osobnosťou. Zameranie školy predstavuje otvorenosť i pre edukáciu
všetkých žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Teda všetko to, čo prezentujú metódy a stratégie výchovy, vzdelávania platia aj pre deti postihnuté,
neštandardné, inštitucionalizované. Samozrejme, že rozdiely pozostávajú v spôsobe sprostredkovania
a prijímania informácií, motivácie, hodnotenia. Rešpektujeme telesnú zdatnosť, mentálnu či citovú
kvalitu zahrňujúc všetky úrovne stavu osobnosti, fyzického a mentálneho veku, rozdielov fyzickej
validity či invalidity žiaka. Prístupom odborného personálu sa snaží personalizovať každé dieťa, t.j.
rešpektovať jeho zvláštnosti a posilniť jeho jedinečnosť sebarealizácie.
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením:
- zameranie školy podľa zdravotného znevýhodnenia, resp. otvorenosť pre všetkých,
Výchovno-vzdelávací proces je pripravený uspokojiť vyžadujúce podmienky, ktoré by zabezpečili
efektívnosť vzdelávania a vytvárania sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania.
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v triedach, alebo
výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy, ale i formou individuálneho vzdelávania,
- priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (napr. bezbariérový prístup, úpravy v triedach),
18
- Škola má bezbariérový prístup, je vybavená špecializovanou učebňou slúžiacou k príprave žiakov
vzdelávaných vo forme individuálnej integrácie.
- spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum špeciálnopedagogického poradenstva, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), resp.
so špeciálnou školou,
Pri zabezpečovaní odborného prístupu vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami
spolupracuje škola s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – Zdrojové centrum pre deti
a žiakov so sluchovým postihnutím pri Spojenej škole Jána Vojtašáka internátnej osobitne v prípade
žiakov so sluchovým postihnutím, s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole
internátnej osobitne pri vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím a žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Levoči v prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia a u žiakov s intelektovým nadaním, so
Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Spišskom Hrhove v prípade žiakov
s vývinovými poruchami učenia, so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
v Harichovciach v prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia. Pri zabezpečovaní medicínskej
diagnostiky škola spolupracuje s pediatrami, detským neurológom, urológom, psychiatrom.
- odborné personálne zabezpečenie,
Personálne zabezpečenie predstavuje servis špeciálneho pedagóga, logopéda, výchovného poradcu,
asistenta učiteľa, absolvovanie odbornej prípravy pedagogických zamestnancov školy.
- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby,
Spoluprácou rodiny a školy vytvára priestor pre rovnoprávne postavenie dvoch partnerov, ktorých
výsledky ich pôsobenia sa vzájomne podmieňujú. Prebieha prostredníctvom triednych schôdzok,
individuálnej konzultácie s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom, logopédom. Získavanie
informácií, údajov je realizované formou dotazníkov, prostredníctvom oznamovacích prostriedkov,
zúčastňovaním sa na spoločných zábavných podujatiach.
- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov (špeciálne učebnice, edukačné
a kompenzačné pomôcky a pod.),
- Škola disponuje primeraným materiálnym a technickým zabezpečením pre vzdelávanie žiakov so
zdravotným znevýhodnením. Vyučujúci podporujú používanie špeciálnych edukačných
a kompenzačných pomôcok, predovšetkým diktafónu, počítačov, kalkulačky, edukačných CD-ROMov, individuálnych pracovných listov, gramatických tabuliek, matematických tabuliek a pomôcok
s výberovými prehľadmi učiva.
- individuálny výchovno-vzdelávací program (sa vypracuje na základe diagnostických odporúčaní,
vypracováva ho triedny učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, prípadne pedagóg
jednotlivých predmetov v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pričom každý zo
zainteresovaných spolupracuje aj so zákonným zástupcom žiaka),
Vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia prebieha podľa Vzdelávacieho programu pre
žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1 – primárne vzdelávanie ISCED 2 – nižšie sekundárne
vzdelávanie. Ak je u žiaka diagnostikovaná porucha aktivity a pozornosti a odporúčané vzdelávanie
formou individuálnej integrácie prebieha edukácia podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov
s poruchou aktivity a pozornosti. Žiaci so sluchovým postihnutím sú vzdelávaní podľa Vzdelávacieho
programu pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, s telesným postihnutím podľa Vzdelávacieho
programu pre žiakov s telesným postihnutím, u žiakov so zrakovým postihnutím postupujeme podľa
Vzdelávacieho programu pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím. U žiakov s mentálnym
postihnutím, u ktorých je odporúčané vzdelávanie formou individuálnej integrácie prebieha
vzdelávanie podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Pprogramy vypracováva triedny učiteľ, prípadne učiteľ jednotlivých predmetov v spolupráci so
školským špeciálnym pedagógom. Ich súčasťou sú úpravy učebného obsahu v jednom alebo vo
viacerých predmetoch na základe odporúčania špeciálneho pedagóga príslušného poradenského
zariadenia. Pozostávajú z prispôsobenia obsahu a formy vzdelávania vo vyučovacích predmetoch,
v ktorých žiak nemôže postupovať podľa bežných učebných osnov daného predmetu. Predstavujú
vypracovanie postupných krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu u dieťaťa s príslušným
zdravotným znevýhodnením. Žiak môže mať špeciálno-vzdelávacie potreby počas celého
vzdelávacieho cyklu, alebo len počas limitovaného obdobia posúdením na základe výsledkov
odborného vyšetrenia centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, alebo centrom
špeciálono-pedagogického poradenstva. Zákonný zástupca je oboznámený s obsahom individuálneho
vzdelávacieho programu a následné zmeny sa uskutočňujú po konzultácii so všetkými
zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali
potrebám konkrétneho žiaka.
19
- špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov,
Hodnotenie výsledkov vo vzdelávaní žiakov je uskutočňované v súlade s Metodickým pokynom na
hodnotenie žiakov základnej školy, Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011 Zásady hodnotenia
žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.
- špecifické vyučovacie predmety, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní týchto žiakov,
V rámci školského vzdelávacieho programu je zaradený špecifický predmet rozvíjanie
komunikatívnych schopností, individuálna logopedická intervencia a rozvoj špecifických funkcií.
- špecifiká, ktoré škola zabezpečuje vo vzdelávaní týchto žiakov.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením si učiteľ stanovuje dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny
flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby dieťaťa. Školský špeciálny
pedagóg v rámci vyučovania podľa potreby pracuje individuálne s vybranými žiakmi prostredníctvom
korekčných a reedukačných programov.
Ciele a obsah špecifických predmetov:
PREDMET: INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA
Ciele
Cieľom predmetu individuálna logopedická intervencia (ďalej „ILI“) je v maximálnej miere
podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného
zámeru a ako prediktora pre úspešné zvládnutie čítania a písania.
Cieľom logopedickej intervencie je odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti
a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú. Sekundárnym cieľom ILI je prevencia vzniku
porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti. V širšom
meradle podporuje ILI sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a mládeže s narušenou
komunikačnou schopnosťou do spoločnosti.
Čiastkové ciele a obsah predmetu ILI vychádzajú z logopedickej diagnostiky. Sú stanovené so
zámerom rozvíjať komunikačné schopnosti k najbližšej zóne vývinu žiakov tak, aby boli schopní
zrealizovať svoj komunikačný zámer podľa svojich potrieb zrozumiteľne pre komunikačného partnera.
Obsah predmetu ILI
Keďže rozvíjanie komunikačnej schopnosti úzko súvisí s vývinom vnímania, pamäti,
pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa, terapeutické postupy a metódy majú širší záber
a ILI sa orientuje na celý komplex dorozumievacieho procesu.
Obsah logopedických cvičení je v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami dieťaťa,
bez ohľadu na fyzický vek. Oblasti stimulácie sú uvedené v nasledujúcej časti aj s cieľmi pre jednotlivé
oblasti. V procese terapie vychádza logopéd z obsahu učiva, ktoré dieťa preberá na vyučovaní.
Vytvára pre žiaka individuálny pracovný list, ktorého obsah tomu zodpovedá.
Na začiatku školského roka uskutoční vstupnú logopedickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku
nových žiakov (1. krok), prípadne rediagnostiku, pri ktorých sa opiera o metodiky, odporúčané vo
Vzdelávacom programe pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ISCED 1-primárne
vzdelávanie a ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie, schválenom 26. mája 2009 MŠ SR pod
číslom CD-2008-18550/39582-1:914.
V 2. kroku stanovuje ciele stimulácie podľa výsledkov diagnostiky.
3. krok zahŕňa individualizáciu obsahu stimulácie reči a jazykových schopností podľa jednotlivých
rovín, gramotnosti a iných schopností.
Ciele a obsah stimulácie sú rozpracované podľa zodpovedajúcich oblastí. Sú to:
1. Oblasť rozvoja pragmatiky
Rozvíjať komunikačnú kompetenciu ako dorozumievací prostriedok.
Rozvíjať schopnosti adekvátne používať rečové a jazykové prostriedky vzhľadom na
komunikačného partnera, situáciu a cieľ komunikácie.
U žiakov s viacnásobným postihnutím dosiahnuť schopnosť dorozumievať sa pomocou niektorej
formy alternatívnej a augumentatívnej komunikácie (AAK).
Zámerne a cieľavedome navodzovať komunikačné situácie, osobitne podporujúce rozvíjanie
20
pragmatickej stránky jazyka a reči, a to: modelové hry, kladenie otázok, vykonávanie inštrukcií,
komentovanie činností a pod.
Systematicky vytvárať komunikačný aparát, zabezpečiť osvojovanie si takých foriem
komunikácie, ktoré je žiak schopný zvládnuť a používať (grafické systémy, kombinované
systémy, prstová abeceda, použitie elektronických pomôcok a pod.
Zabezpečiť súčasne i tréning komunikačných partnerov.
2. Oblasť rozvoja foneticko - fonologickej roviny
Rozvíjať fonematické uvedomovanie, schopnosť diferencovať dištinktívne znaky jazyka podľa
individuálnych schopností dieťaťa.
Rozvíjať artikulačnú obratnosť a výslovnosť, správne dýchanie.
Zabezpečiť pre žiakov Tréning fonologického uvedomovania podľa Eľkonina (SAS), nácvik
fonematickej diferenciácie, nácvik artikulácie.
Priebežne uskutočňovať dychový trénink a hlasové cvičenia.
Uplatňovať prvky orofaciálnej stimulácie, fonograforytmiky.
3. Oblasť rozvoja lexikálno - sémantickej roviny
Rozvíjať slovnú zásobu.
Budovať štruktúrovaný systém klasifikácie pojmov v pamäti, rozvíjať schopnosť hľadať
významovú podobnosť slov a kategorizovať ich.
Rozvíjať schopnosť používať ustálené slovné spojenia - frázy.
Rozvíjať slovnú zásobu, kategorizáciu pojmov, zručnosť opravovať vety, dokončovať vety,
Tvoriť slovníky náročných pojmov v jednotlivých predmetoch, vyhľadávať kľúčové slová,
vytvárať sémantické mapy a pod.
4. Oblasť rozvoja gramatiky (morfológie a syntaxe)
Stimulovať porozumenie reči.
Rozvíjať jazykový cit, syntaktické a morfologické pravidlá.
Aplikovať ich do hovorenej i písanej podoby.
Vytvárať zručnosť v určovaní rodov podstatných mien, zabezpečiť systematický nácvik flexie
podľa trendu vývinu reči, správne používanie predložkových väzieb a analógií, využívať
maľované čítanie.
V hrových aktivitách rozvíjať komunikačné zručnosti v tvorbe viet a súvetí, v odvodzovaní slov,
podporovať rozvíjanie porozumenia reči.
5. Oblasť rozvoja naratív (rozprávačských schopností)
Rozvíjať schopnosti rozumieť reči a podporovať schopnosť reprodukovať udalosť, príbeh alebo
prečítaný text štruktúrovane, kohézne, zmysluplne a plynule.
Rozvíjanie rozprávačských schopností podľa osnovy (obrázkovej, otázok), spontánne
rozprávanie príbehu alebo udalosti, reprodukovanie prečítaného textu.
6. Oblasť rozvoja gramotnosti
a) Čítanie
Fixovať grafémy, slabiky a slová, pravopis.
Osvojiť si techniku čítania a čítať s porozumením obsahu prečítaného textu pomocou stratégií
práce s textom.
b) Písanie a pravopis
-Naučiť žiakov stratégie osvojovania si pravopisných pravidiel, aplikovať ich v písaní, pracovať
s pravidlami slovenského pravopisu primerane vývinovej úrovni. Rozvíjať integráciu hovorenej
a písanej reči.
Rozvíjať gramotnosť v oblasti prepojenia čítania a písania. Tá spočíva vo vytváraní kauzálnych
spojení na základe tvorby otázok k interpretovanému textu, súvislého písomného vyjadrovania
vlastného myšlienkového obsahu.
21
c) Matematické schopnosti
Rozvíjať predčíselné a číselné predstavy, rozpoznať súvislosti.
Rozvíjať matematické schopnosti prostredníctvom zoskupovania pod hlavné pojmy, vytvárania
analógií, rozpoznávania použitého pravidla a používať určité pravidlo v analogickej situácii.
Vytvorenie stálosti množstva.
Budovanie matematických predstáv.
Budovanie okruhu číselných a matematických pojmov (viac, menej, rovnako....), vzťahov medzi
nimi.
Rozvíjať pochopenie matematických operácií. Algoritmizovať riešenie slovných úloh.
d) Oblasť rozvoja funkčnej komunikácie
Osvojovať si komunikačné stratégie, rozvíjať konverzačné schopnosti.
Komunikačné stratégie zamerané na dieťa, stratégie ľahšieho porozumenia, výmen nových
pojmov, rečového vzoru a stratégia konverzácie.
Rozvíjanie konverzačných schopností.
e) Oblasť rozvíjania iných schopností
Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie.
Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu (vnímanie, diferenciácia, pamäť).
Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v makropriestore, orientácia v mikropriestore) a
orientáciu v čase.
Rozvíjať motorické schopnosti.
Rozvíjanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností.
Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť).
Poznávacie procesy (zachovanie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie - kategorizácia).
Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie.
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a časová orientácia).
Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti).
Intermodalita (audiovizuálny vzťah).
Rozvíjanie oromotoriky, vizuomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky,
fonograforytmiky.
Proces
Logopéd na začiatku školského roku na základe výsledkov logopedickej diagnostiky, prípadne
rediagnostiky a zvolených logopedických terapeutických metód a postupov vypracuje individuálny
plán (postup) logopedickej terapie pre každé dieťa na určité obdobie (najviac na jeden školský rok).
Časovo-tematické plány nie sú potrebné a ich dodržiavanie by bolo nereálne. Individuálny plán
logopedickej terapie je vlastne postup vedúci k splneniu cieľov terapie v jednotlivých oblastiach
primerane komunikačným, vývinovým a kognitívnym schopnostiam žiaka.
Predmet ILI vyučuje školský logopéd, t.j. absolvent vysokoškolského štúdia so záverečnou skúškou z
logopédie v súlade s platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vyučovacia hodina ILI je delená. Logopéd pracuje so žiakmi individuálne. S ostatnými žiakmi triedy
v tom čase pracuje iný pedagóg.
Frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín. V prípade ťažkého
stupňa narušenia komunikačnej schopnosti je možné vykonávať logopedickú terapiu aj častejšie ako
stanovuje učebný plán. Určenie frekvencie cvičení je v kompetencii riaditeľa školy.
Dĺžka logopedických cvičení je závislá od veku a schopností dieťaťa, logopedickej diagnózy
a prípadne iných špecifík dominantného alebo iného postihnutia, či narušenia žiaka.
Formy spolupráce pri logopedickej intervencii
Logopéd úzko spolupracuje s rodičmi dieťaťa a s ostatnými pedagógmi. Logopéd metodicky
usmerňuje rodičov a kolegov – pedagógov v oblasti prístupu ku komunikácii s dieťaťom a pri
vykonávaní logopedických cvičení podľa inštrukcií. Rodič žiaka je zaangažovaný do edukačného
procesu tak, aby sa podieľal na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesol spoluzodpovednosť za
výsledky spoločného snaženia.
Logopéd pri logopedickej intervencii využíva podľa potreby rôzne pomôcky, obrázky a hračky,
štandardizované i vlastné testy a pracuje s odbornou literatúrou.
22
PREDMET: ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ
Začlenený
žiak
v školskej
integrácii
s vývinovou
poruchou
učenia
(ďalej
„VPU“)
sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, ktorú navštevuje a podľa
individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej „IVP“) s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Obsah jeho vzdelávania vychádza zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami
učenia ISCED 1 – primárne vzdelávanie a ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. Vzdelávací
program ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu schválilo MŠ SR pod číslom CD-200818550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. Školský špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje vyučujúcich
a spolupracuje pri tvorbe IVP. Metódy a postupy využívané v procese vyučovania predmetu rozvíjanie
špecifických funkcií (ďalej „RŠF“) vychádzajú z výsledkov psychologickej, logopedickej a
špeciálnopedagogickej diagnostiky, cieľov a obsahu predmetu.
Vo výchovnovzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích procesov
žiaka s vývinovou poruchou učenia.
Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho alebo
nižšieho sekundárneho vzdelávania. Vzdelávacie štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam majú
smerovať svoje pedagogické pôsobenie.
Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov s VPU nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú
limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU. Preto nemôžu byť ustanovené
štandardy pre vyučovací RŠF.
Žiak s VPU začlenený v procese integrácie má v učebnom pláne oproti ostatným žiakom triedy
zaradený predmet „rozvíjanie špecifických funkcií“ v počte 1 hodina týždenne. Absolvuje ju
v špeciálnej učebni so školským špeciálnym pedagógom.
V individuálnych prípadoch je možné využiť § 5 ods.3) písmeno e) zákona č.596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pri rozhodnutí riaditeľa sa prihliada individuálne na výsledky
špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky, vyjadrenie rodičov a pedagogickej rady. Tomuto
žiakovi sa odporúča využívať ušetrené hodiny na posilnenie výučby iného predmetu (napr. prvého
cudzieho jazyka), ktorého obsah učiva sa nemení.
Pri organizácii podmienok vzdelávania žiakov s VPU začlenených do individuálnej integrácie
postupujú pedagógovia individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej ) diagnostiky a v
spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými zástupcami), školským logopédom alebo školským špeciálnym
pedagógom a príslušným poradenským zariadením.
Predmet RŠF vyučuje špeciálny pedagóg, t.j. absolvent vysokoškolského štúdia v súlade s
platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyučovacia hodina RŠF je delená,
špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne alebo v malých skupinách. S ostatnými žiakmi triedy
v tom čase pracuje iný pedagóg podľa pokynov špeciálneho pedagóga.
Pri vzdelávaní žiakov s VPU môže pôsobiť asistent učiteľa. Jeho pracovná náplň vychádza z
nasledujúcich činností:
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
- uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomáhanie prekonávania bariér, ktoré plynú z
narušenia,
- spoluorganizovanie činnosti žiaka počas vyučovania v súlade s pokynmi učiteľa,
- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na žiakov s VPU,
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok,
- spolupráca pri voľnočasových aktivitách organizovaných školou,
- spolupráca s rodinou žiaka,
- v prípade potreby oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka.
Pre žiakov s VPU sú zabezpečené špeciálne pracovné listy a ďalšie kompenzačné pomôcky.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké
ako v Štátnom vzdelávacom programe pre primárny a nižší stredný stupeň vzdelávania. Okrem toho
pri vzdelávaní žiakov s VPU sú vytvárané vhodné podmienky pre individualizovanú štruktúru práce a
odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek a postihnutie
žiakov.
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
23
Vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je i Slovenská republika, si
škola stanovila za úlohu vytvárať podmienky pre rovnaké možnosti detí v prístupe ku vzdelávaniu so
zvláštnym dôrazom na tie skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych a kultúrnych špecifík jestvujúcim
vzdelávacím systémom znevýhodňované. Vychádzajúc z cieľového stavu výchovy a vzdelávania
uskutočňuje škola v prípade potreby patričné zmeny a opatrenia vo vzdelávacom systéme, aby sa
umožnil prístup k vyššiemu vzdelaniu aj deťom zo sociálne menej podnetného prostredia; s osobitným
zreteľom na rómske obyvateľstvo.
Integrované vzdelávanie cieľovej skupiny vychádza z poňatia integrácie ako možnosti etnickej
skupiny zúčastňovať sa spoločensko-ekonomického života krajiny na základe rovnakých príležitostí,
bez ohrozenia svojej identity (jazykovej, kultúrnej). Vzdelávanie ako vnútorne diferencovaný systém
rešpektuje osobnostné, sociálne a kultúrne špecifiká jednotlivcov, bez ohľadu ich príslušnosti
k majorite, či k minorite.
Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice, centrum poznávania a vzdelávania slúži i ako učebňa
pre rozvoj čitateľskej gramotnosti pre deti zo znevýhodneného prostredia, prispieva k zvýšeniu
efektivity práce učiteľa i žiakov, ktorých domáce podmienky sú z hľadiska domácej prípravy, motivácie
a stimulácie k vzdelávaniu nevyhovujúce alebo žiadne. Učebňa je k dispozícii aj po skončení
vyučovania a slúžiť na písanie domácich úloh a prípravu na vyučovanie detí zo znevýhodneného
prostredia, v dôsledku čoho je ich školský prospech smerujúci k primeranému rozvoju ich rozumovým
schopnostiam.
Prostredníctvom odborného personálu (školský psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, asistent
učiteľa, absolventov odbornej prípravy pedagogických zamestnancov školy) sa žiakom pomocou
didaktických pomôcok, počítačovej techniky, dlhodobých projektov, reedukačných a korekčných
programov pomáha pri porozumení a realizácii zadaných úloh z jednotlivých vyučovacích predmetov.
Učebňa motivačne a stimulačne zvyšuje záujem žiakov o výučbu jednotlivých predmetov, rozvoj
komunikácie ako základného predpokladu plnohodnotného spoločenského života a pracovného
začlenenia.
c) Žiaci s nadaním:
- zameranie školy na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania (intelektové, umelecké, športové,
praktické), prípadne pripravenosť rozvíjať viaceré (ktoré) druhy talentov,
Od školského roku 2007/2008 škola pracuje s intelektovo nadanými žiakmi a naďalej v tom pokračuje.
Je pripravená k rozvoju viacerých druhov talentov, športového praktického i umeleckého nadania.
- priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (napr. vytvorenie tried na individuálne alebo skupinové
vyučovanie nadaných žiakov, vytvorenie špecializovaných učební, príprava telocvične a športovísk),
Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov využíva
špecializovaný učiteľ špecializovanú učebňu pre oddelené hodiny týchto žiakov v predmetoch
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a v predmete práca s počítačom, pre ktoré sú zabezpečené
výučbové multimediálne programy. Žiaci so športovým nadaním rozvíjajú svoj talent v modernom
novovybudovanom športovom areáli s atletickou dráhou a v telocvični, ktoré sú súčasťou školského
komplexu.
- spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
Nadanie detí identifikuje psychológ Pedagogicko-psychologickej poradne s Centrom výchovnej a
psychologickej prevencie v Levoči alebo školský psychológ, ktorý je zamestnancom školy. Na základe
výsledkov psychologického vyšetrenia, údajov o dieťati z osobnej anamnézy, pedagogickej
a špeciálno-pedagogickej diagnostiky sa stanoví, či ide o intelektovo či inak nadaného žiaka so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- spolupráca s externými odborníkmi (učiteľmi školy vyššieho stupňa, pracovníkmi výskumných
a vývojových inštitúcií, výrobných závodov, športovými trénermi, aktívnymi umelcami a pod.),
Škola spolupracuje i s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,
riadiac sa informačno-metodickými materiálmi k práci s nadanými žiakmi. Pri vzdelávaní žiakov so
špeciálnymi edukačnými potrebami využíva najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu, ktorých
centrom sa stal Ústav vedy a výskumu špeciálnej pedagogiky pri PF KU v Ružomberku, so sídlom
v Levoči. V školskom roku 2007/2008 sa na škole uskutočnil prieskum lyžiarskych inštruktorov, ktorý
realizovali výber športovo nadaných detí a ktorých spolupráca so školským zariadením i naďalej
24
pretrváva. Na podporu umeleckého nadania aktívne spolupracujeme so základnou umeleckou školu.
Žiaci so športovým nadaním rozvíjajú svoj talent v rámci záujmového vzdelávania v ZÚ atletika
- zapojenie tútorov (spomedzi pedagógov, externých spolupracovníkov školy, starších spolužiakov,
vysokoškolských študentov) do práce s nadanými žiakmi,
Do práce s nadanými žiakmi sa zapájajú starší spolužiaci v školskom útvare Žiacky parlament, kde
v plnom rozsahu využívajú svoje nadanie v spoločnej práci a príprave rôznych kultúrnych,
spoločenských, športových akcií a súťaží, projektových prezentácií.
- odborné personálne zabezpečenie (absolvovaná odborná príprava pedagogických zamestnancov,
servis psychológa a pod.), utvorenie a práca odborného tímu,
Prácu s intelektovo a inak nadanými žiakmi realizuje a koordinujú špecializovaný pedagóg
v spolupráci so školským psychológom, s pedagogickými zamestnancami absolvujúcimi odbornú
prípravu a odborným personálom poradenských zariadení.
- spolupráca s rodičmi (vrátane ich informovaného súhlasu so zaradením dieťaťa do programu pre
nadaných),
Návrh na zaradenie dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho programu nadaných žiakov podáva zákonný
zástupca dieťaťa, školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, alebo škola. S písomným
vyjadrením psychológa realizujúceho identifikáciu nadania žiaka pred zaradením do vzdelávacieho
programu musí súhlasiť zákonný zástupca. Zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak sa nadanie
dieťaťa nebude vyvíjať v súlade s očakávaním a pre jeho rozvoj, bude žiak z programu vyradený
a vzdelávaný podľa bežných výchovno-vzdelávacích postupov. V prípade ak o vyradenie požiada sám
rodič, bude dieťa vyradené z programu bez ohľadu na výsledky odborných vyšetrení.
- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov (špeciálne učebnice, encyklopédie,
alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.),
Škola disponuje učebným materiálom, alternatívnymi učebnicami, metodickými materiálmi, učebným
materiálom pre výučbu cudzieho jazyka, pracovnými zošitmi, encyklopédiami, rôznou detskou,
krásnou i náučnou literatúrou vo väčšej miere, než je nevyhnutné pre vzdelávanie bežných žiakov.
Škola zabezpečuje nákup spotrebného materiálu papiera, výtvarných materiálov, materiály potrebné
k pokusom a experimentom, športové náradie...) Nechýba rozmnožovacia technika, výpočtová
technika, audio a video technika. Každé nadané dieťa ma pridelený osobný počítač.
- v prípade individuálnej integrácie možnosť pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu (stručná charakteristika, kto spolupracuje na jeho tvorbe),
Pri školskej práci s nadanými deťmi sa v našej škole uplatňujú formy oddelenej práce v kombinácii so
spoločným vzdelávaním v kmeňovej triede žiaka. Pružne využívame rôzne formy výchovnovzdelávacej práce. Časť vyučovania žiakov prebieha v triede spoločne s ostatnými a niektoré
vyučovacie predmety absolvujú v špecializovaných učebniach. V prípade potreby žiakom umožňujeme
navštevovať niektoré predmety vo vyššom ročníku, čo je zakomponované do individuálneho
vzdelávacieho plánu dieťaťa.
Špecializovaný pedagóg pracujúci v škole spracováva spolu s triednym učiteľom a absolventmi
odbornej prípravy pre prácu s nadanými žiakmi individuálne výchovno-vzdelávacie plány a je
zodpovedný za ich odbornú úroveň. Vypracováva časovo-tematické plány, podľa ktorých postupuje pri
oddelenom vyučovaní na niektorých hodinách, ďalej pripravuje aj alternatívne pracovné listy s úlohami
primeranými aktuálnym schopnostiam žiaka. Sleduje vzdelávací vývin žiaka špeciálnopedagogickou
diagnostikou a následnou diferenciáciou nadania vedie k rozhodnutiu, v ktorých predmetoch je
potrebné pridať obohatené vzdelávanie. Oddelené hodiny využívame na prehĺbenie a obohatenie
učiva jednotlivých predmetov, na akceptovanie medzipredmetových vzťahov, na rozvíjanie tvorivosti,
vypracovávanie a realizáciu projektov, zapájanie sa do kvízov a súťaží.
- možnosť zriadiť špeciálne triedy (podmienky, za akých sa takáto trieda zriadi – napr. počet žiakov s
príslušným nadaním, prípadne požadovaný stupeň nadania, osobitné podmienky zaradenia do
takýchto tried – napr. talentové skúšky a ich obsah),
V škole možno so súhlasom zriaďovateľa vytvoriť triedu na rozvíjanie nadania žiakov. Pre zriadenie
triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov spĺňa naša škola podmienky a to v podobe
zabezpečenia odborne kvalifikovaného personálu, technické a materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu.
Špeciálnu triedu pre intelektovo nadaných možno zriadiť za predpokladu, že v príslušnom ročníku je
podľa Metodických pokynov na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov
pre intelektovo nadaných žiakov dostatočný počet nadaných detí, ktorých rodičia so zaradením
súhlasia. Triedy s rozšíreným vyučovaním možno deliť na dve skupiny, ak je v nich viac ako 23
žiakov.
- prípadné špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov nadaných žiakov,
25
Hodnotenie a klasifikácia nadaných žiakov sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové
hodnotenie. Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov.
Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka, vyjadruje
výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Stupne
celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení. Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú
školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčenie sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné
vzdelanie“. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade. Na
informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka
alebo iný informačný prostriedok ako je elektronická žiacka knižka. Vo všetkých predmetoch je
možnosť využiť slovné hodnotenie. Pri hodnotení žiaka v doplňujúcom učive a na oddelených
hodinách je žiak hodnotený slovne. Nadaný žiak je hodnotený vo všetkých predmetoch, ktoré má
predpísané v učebnom pláne, aj v predmetoch, ktoré ostatní žiaci nemajú. Tieto predmety sa zapíšu
do vysvedčenia. Iný údaj o tom, že žiak absolvoval výchovno-vzdelávací program pre nadaných
žiakov sa vo vysvedčení neuvádza.
- predmety, prípadne vzdelávacie obsahy a témy, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní nadaných
žiakov nad rámec štátneho vzdelávacieho programu.
Do predmetov, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní nadaných žiakov nad rámec štátneho
vzdelávacieho programu patrí regionálna výchova a rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka,
matematiky, slovenského jazyka, informatickej výchovy. V budúcnosti počítame s rozšírením
vyučovania umeleckých a športových predmetov.
7.
Začlenenie prierezových tém
ISCED1
Dopravná výchova – začlenená do TVVP jednotlivých predmetov:
Informatická výchova – 1. roč. - Práca s grafikou – dopravný prostriedok
Rozvíjanie komunikačných zručností - Ako cestujeme, Pôjdeme na výlet
Telesná výchova – Turistika, sezónne činnosti
Regionálna výchova – 1. roč. - Doprava v našej obci, Cesta do školy a späť
2. roč. - Spoznávam svoju obec, okolie školy
Slovenský jazyk a literatúra – Tvorenie viet a krátkych textov
Didaktické hry – príprava na samostatný pohyb v cestnej premávke
Prírodoveda – 3. roč. – Technika a my
Vlastiveda – 2. roč. - Cesta do školy a domov, 3.roč. - Plán výletu, Po turistických chodníčkoch
4.roč. – Charakteristika kraja,v ktorom žijeme, Krajské mestá – doprava, Cestovný poriadok
Matematika – slovné úlohy tematicky zamerané na dopravné situácie
Deň dopravnej výchovy– praktická činnosť
Výtvarná výchova- 1. roč. Rozprávkový stroj, Dopravné prostriedky, 2. roč. Dopravný prostriedok,
Papierové mestečko
Osobnostný a sociálny rozvoj– začlenená do TVVP jednotlivých predmetov:
Prírodoveda - Moja rodina, Osobná hygiena a psychohygiena
Matematika – Slovné úlohy tematicky zamerané na rodinu, kamarátov, medziľudské vzťahy
Etická výchova – 1. a 2. roč. Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Prvky prosociálneho
správania v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných, Naša
rodina
3. roč. – Empatia, Riešenie konfliktov, Pomoc darovanie, delenie sa
4.roč. – Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Reálne a zobrazené vzory
Regionálna výchova:
1.roč. - Regionálna výchova – 1. roč. - Moja trieda a škola, Moja škola, Pracovníci školy, Zamestnania
v obci, Obchodná sieť v obci, Moje rodné mesto, Rozmanitosť
26
obydlí, Primátor obce, symboly mesta
2..roč.- Spoznávam svoju obec, okolie školy, Naše mesto, Erb mesta Levoča, Rozprávky, povesti
a legendy, Osobnosti obce v minulosti
3. roč. - Charakteristika obce, Levoča a erb mesta, História Levoče, Historické osobnosti obce,
Levočská biela pani, Kvíz o Levoči, Zaujímavosti o histórii nášho mesta
4. roč. - Levoča a jej charakteristika, Plán mesta, Spišské mestá a ich erby, Súčasti Spiša, Kvíz o Spiši ,
Zaujímavosti o Slovenskom raji, Spiš - PUZZLE
Rozvíjanie komunikačných zručností - Naša trieda, Škola a okolie, Moja rodina, Môj rodokmeň,
Čo sa patrí a čo nie, Podstata priateľstva, Významné udalosti v živote detí, Príbehy zo života detí
Telesná výchova – Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, Kreatívne a estetické
pohybové zručnosti, Sezónne pohybové činnosti
Slovenský jazyk a literatúra – dramatizácia rozprávky, texty o rodine, činnosť horskej služby,
vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu s prezentovanou myšlienkou; detská literatúra
Vlastiveda – 2. roč. - Naša trieda, Ľudia v mojom okolí, Rodina a príbuzní, Spomíname na našich
predkov
3.roč. - Vznik slovenského jazyka, Prečo chodíme do školy, Plán triedy
4. roč. – Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, Zaujímavosti zo Slovenska
Dramatická výchova – Prípravné hry a cvičenia
Pracovné vyučovanie – 4.roč. – Starostlivosť o prostredie v ktorom žijeme, Estetické cítenie, Pomoc
v domácnosti pri príprave jedla
Výtvarná výchova- 1. roč.- Malý a veľký trpaslík, Moje meno, Rámček na fotografiu, Textilný vzor na
šaty, Príbor- lyžica, vidlička, nôž, Oživené písmená, Darček priateľovi, 2. roč. – Línia- ruka, Slávnostné
slamky do pohárov, Kartónové rámčeky, Visačky na darčeky, Maľovanie na telo, Hudba očami detí, 3.
roč. Zakliate predmety, Skrýše, schránky na predmety, Bábky z varešky, Ruky, Erb pre svoju rodinu,
Masky z taniera, Kvety vo váze Záložky, 4. roč. Zátišie, Erb dediny, mesta, Origami, Vesmír
Anglický jazyk:
1. roč. – Zoznamujeme sa, Moja rodina
2. roč. – Opakovanie zvierat, farieb, veľkostí
3. roč. – Vzťahy v rodine, Domov a bývanie, Rodina a spoločnosť
4. roč. – Rodina a spoločnosť
Environmentálna výchova
Prierezovú tému realizujeme vo všetkých vzdelávacích oblastiach, kde vzájomným prepojením
vedomostí a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami a pochopenie
problematiky zo širšieho pohľadu. Žiaci sa podieľajú na plnení programu projektu Zelená škola.
Začlenenie do TVVP jednotlivých predmetov:
Matematika - slovné úlohy, ktoré svojou obsahovou náplňou aktivizujú ekologické myslenie a cítenie
detí
Prírodoveda 2. roč.- Zmeny v prírode, Voda, Zvieratá
3. roč.- Elektrická energia, Chránené živočíchy a rastliny, Voda
4. roč. – Vlastnosti látok, Sily, Vesmír, Voda, Hmota, Živočíchy, Rastliny
Výtvarná výchova – práca s prírodnými materiálmi
1. roč. – škvrny, Ovocie, Zvieratko, Stará hračka, Praveká maska, Vian. ozdoby z odpadového
materiálu , Mačička z odpadového materiálu, Postavičky z dreva, Hra na vedca
2. roč.- Práca s kartónom, Zlatá rybka, Land art, Vtipné zvieratko
3. roč. – Zátišie, Jesenný strom, Lesní škriatkovia, Nájdené predmety, Suchá kytica, Vianočný
aranžmán, Pestré vrecia, Zvieratá, Kvety, Obrázok z kvetov, Obraz z našej krajiny
4. roč.- Mesto- zátišie, Moja trieda, Les v jeseni, Víchrica, Jablko(strom), Dažďové kvapky, Veniec ,
Budovy, Obrázky zo zrniečok
Hudobná výchova – počúvanie hudby
27
Telesná výchova - Aktivity v prírode, sezónne činnosti
Slovenský jazyk a literatúra – Rozprávanie podľa obrázkovej osnovy, Práca s nápovednými obrázkami
a ilustráciami, Čítanie primerane dlhých textov o zmenách prírodných javov v rôznych ročných
obdobiach
Vlastiveda – 2. roč. - Prírodniny a ľudské výtvory, Životné prostredie, Ako sa mení príroda,
3.roč. – Krajina, Orientácia podľa svetových strán, Ako vzniká mapa, Chránené územia Slovensk. ,
Lesy a jaskyne Slovenska
4. roč. – Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, Zaujímavosti zo Slovenska, V súlade s
prírodou
Regionálna výchova – 1. roč. – Náučný chodník v okolí školy, Príroda v areáli školy, Príroda
v okolí obce, Prírodné spoločenstvá v regióne, Fauna a flóra v obci
2. roč. – Príroda v okolí obce, Spoznávanie fauny v regióne, Spoznávanie flóry
v regióne, Členitosť nášho regiónu
3. roč. – Spiš – obec Levoča, práca s mapou
4. roč.- Okolie Levoče – obec Závada, práca s mapou, Okolie Levoče
– obec Levočská Dolina, Dobšinská ľadová jaskyňa,
Belianska jaskyňa, Slovenský raj ( Dedinky – Mlynky,
Palcmanská Maša, Kláštorisko, Čingov, Tomášovský výhľad,
Podlesok ), Slovenský raj – vodopády, Vysoké Tatry –
Lomnický a Gerlachovský štít, Slovenské Rudohorie, Fauna
a flóra Slovenského raja
Pracovné vyučovanie – 4. Roč. – Starostlivosť o rastliny, Práca s papierom a kartónom, drevo
(význam lesov), Konštrukcie okolo nás, Šetrenie elektrickou energiou, Pestovanie zeleniny
Anglický jazyk:
1. roč. – Zvieratá, More
2. roč. – Zvieratá
3. roč. – Človek a príroda
4. roč. – Človek a príroda
Mediálna výchova - začlenená do TVVP jednotlivých predmetov:
Matematika - práca s výučbovými CD, počítačom, internetom, interaktívnou tabuľou
Prírodoveda - 2. roč.- Živočíchy, Voda
Informatická výchova – 1. roč. - Web – internetový časopis pre deti Infovekáčik, stránka školy, stránky
pre deti
2. roč. – Web – bezpečnosť na internete, detské stránky, e-mail
3. roč. – Web – e-mail
4. roč. – Informácie okolo nás - práca s multimédiami, nahrávanie zvukov
Rozvíjanie komunikačných zručností - Nákupy, obchody a reklamy, Hráme sa na slávnosť
Vlastiveda – 2. roč. - Riadenie obce, Domov – moja vlasť, 3. roč.- Slovenská hymna a jej vznik,
Poloha Slovenska, Kde sa nachádza Slovensko 4. Roč.- Čítanie mapy Slovenska, Časová priamka,
Krajské mestá, Cestujeme po Bratislave a Košiciach
28
Regionálna výchova – 1. roč. – Miestne veľkonočné zvyky a tradície,
Regionálna televízia
2. roč. – Od známeho k neznámemu, Môj rodný kraj v minulosti, Môj rodný kraj
v súčasnosti, Vianočné zvyky a tradície, Nárečie v našom regióne,
Veľkonočné zvyky a tradície
3. roč. – Vianočná a veľkonočná dielňa
4. roč. - Vianočná dielňa, Veľkonočná dielňa, Tvorivé dielne s ľudovými
Remeselníkmi
Slovenský jazyk a literatúra – v 2., 3. a 4.roč. tvorba textu pre rozhlas a televíziu, školský časopis
Pracovné vyučovanie – 4. roč. – Historické a moderné komunikačné prostriedky
Hudobná výchova - moderné piesne, počúvanie modernej hudby, muzikoterapia
Výtvarná výchova- 1. roč.- Strašidelné hlavy, Výstrižok z detského časopisu, Ilustrácia rozprávky,
Rozprávka o nástrojoch, Pohyblivý Mikuláš, Karnevalová maska, Porovnávanie rôznych médií, Hudba
očami detí
2. roč.- Kompozícia z písmen, Rozprávka o farbičkách, Čarovné premeny fotografie, Obľúbená filmová
postava, Strašidelné bábky
3. roč.- Výtvarná hra, Hra na filmára, Bábka, Koncert na jazere,
4. roč.- Hlava bábky, Podnety dizajnu, Divadielko, Filmový trik- Strašidelný hrad, Farebné tóny,
stupnice
Multikultúrna výchova
Výtvarná výchova – 1.roč .- praveká maska, totemové stĺpy, architektúra – rozmanitosť príbytkov,
tradičné remeslá
2. roč ornament, egyptské hieroglyfy, fantastický klobúk, kraslice
3.roč .- Labyrint, Naša krajina
4.roč. – Sídlisko, Detské ihrisko, Busta, Drotárstvo,
Etická výchova - 1. roč.-- Vzájomná pomoc medzi spolužiakmi, Ochota spolupracovať v kolektíve
spolužiakov, Pozitívne hodnotenie iných
2. roč.- Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Iniciatíva
3. roč.- Pomoc, darovanie, delenie sa, Empatia
Regionálna výchova – 1. roč. – Budovy v našej obci, Budovy v areáli školy
2. roč. – Významné budovy v obci, Kultúrne budovy v obci
3. roč. – Historické pamiatky, Meštianske domy, Kostoly, Vstupné brány mesta,
Významné historické súčasti mesta
4. roč. - Spišský hrad, Markušovce – letohrádok Dardanely, Ľubovniansky hrad a skanzen, Spišská
Belá – Strážky, Kežmarský hrad, Hmotná ľudová kultúra, Nehmotná ľudová kultúra,
Remeselná výroba v obci a na Spiši, Zvyky a tradície v regióne, Rôzne nárečové kultúry
Informatická výchova – 1. roč. - Práca s grafikou – vianočné pozdravy, indiánsky vigvam, veľkonočný
pozdrav
2. roč. – Práca s grafikou – vianočný stromček, vianočný pozdrav, veľkonočný
pozdrav
Slovenský jazyk a literatúra –1. roč. - určovanie prvej hlásky v slove
2. roč. – hra so slovami, prednes poézie a prózy, ľudová slovesnosť
3. roč. – prednes poézie a prózy, tvorba pozdravov a pozvánok k rôznym
kultúrnym podujatiam a sviatkom
29
4. roč. - Povesť, Rozhlasová hra, Náučná literatúra
Prírodoveda 3.roč.- Človek, 4. roč. – Ľudské telo
Vlastiveda –2. roč. Tradície a zvyky, Rodina a príbuzní, Ľudia v mojom okolí, 3. roč. – Kde sa
nachádza Slovensko, Spoznávame dejiny Slovenska4. Roč. Mapa, Časová priamka,
Anglický jazyk – začlenená do tém – Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca, Domov a bývanie,
Človek a príroda, Obliekanie a móda, Doprava a cestovanie
Hudobná výchova – vystúpenie pre rodičov
Anglický jazyk:
1. roč. – Vianoce v Británii, Veľká Noc, Jedlá
2. roč. – Vianoce v Británii, Veľká Noc, Obliekanie a móda, Práca s detskou literatúrou
3. roč. – Riekanky, Sviatky – Vianoce, Stravovacie návyky, Sviatky – Deň matiek
4. roč. – Halloween, Deň vďakyvzdania, Sviatky – Vianoce v Austrálii
Ochrana života a zdravia
1. Didatické hry a teoretická príprava pred ich konaním
2. Začlenenie témy do TVVP jednotlivých predmetov:
Matematika - slovné úlohy, ktoré svojou obsahovou náplňou aktivizujú záujem detí o vlastné zdravie
Prírodoveda 1. roč. - Osobná hygiena a psychohygiena, Moja rodina, Zmeny v prírode, Voda
2. roč. – Zmeny v prírode, Osobná hygiena
3.roč. – Voda, Elektrická energia
Výtvarná výchova – 1.roč.- ľudské telo, postavy v pohybe
2.roč.- maľovanie na telo, motív jedla vo výtv. výchove,
3.roč. zvierací motív- linorez
Rozvíjanie komunikačných zručností - Starostlivosť o zdravie, Návšteva u lekára
Telesná výchova - Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti, Psychomotorické cvičenia a hry
Vlastiveda – 2. roč. - Naša bezpečnosť, Starostlivosť o zdravie, Ochrana proti požiarom, Životné
prostredie, 3. roč. – Pamiatky a jaskyne Slovenska, Po turistických chodníčkoch4. roč. Krajina v ktorej
žijeme, Vlakové, autobusové a letecké spojenia, Baníctvo, Tradície a zvyky, V súlade s prírodou
Slovenský jazyk a literatúra – 2.,3. a 4. roč. - Čítanie textov s danou tematikou, rozprávanie, tvorba
otázok a odpovedí, tvorba receptov pre zdravie.
Pracovné vyučovanie – 4. roč. – Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti, Zdravá výživa, Manipulácia
s el. spotrebičmi, Ovocie a zelenina, vitamíny
Anglický jazyk:
1. roč. – Moje telo
2. roč. – Moja tvár, Ľudské telo
3. roč. – Ľudské telo
4. roč. – Stravovanie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti- začlenená do TVVP jednotlivých predmetov:
Matematika - Počítanie v obore do 10, projekt: Čísla v rozprávke, 2.roč.
Projekt: Tvorba číselnej osi, 3. roč.
Tvorba pracovných listov pre spolužiaka, 3. roč.
Tvorba projektu: Obvod triedy, budovy školy, 4. ročník
Prírodoveda - 2.roč.- projekt: Správna životospráva
Zdravá voda
Svetový deň zdravia
Rastliny v lese a parku
3.roč.- Premiestňovanie nákladu –Ako Egypťania stavali pyramídy
Živočíchy – podmienky života
4.roč. – Slnečná sústava
Ľudské telo – potrava ako zdroj energie
Úžitkové zvieratá
30
Regionálna výchova – 1. roč. – Ako si predstavujem svoju obec
2. roč. – Plagát o meste
3. roč. – História očami detí, Staviteľské pamiatky regiónu, Moja biela pani
Informatická výchova – 1. roč. - Práca s grafikou – vytvorenie záverečného projektu (napr. ilustrácia
k rozprávke, návrh na vitráž)
2. roč. – Práca s textom – vytvorenie záverečného projektu (napr. list, pozvánka)
3. roč. – Práca s textom - vytvorenie záverečného projektu
4.roč. – Jednoduchá prezentácia - vytvorenie záverečného projektu
Rozvíjanie komunikačných zručností – projekt: Zážitky zo života detí
Slovenský jazyk a literatúra – projekt:1. roč. - tvorivé písanie, aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej
gramotnosti – Marec – mesiac knihy
2.,3.,4. ročník – projekt: dramatizácia, aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej
gramotnosti – Marec – mesiac knihy
Vlastiveda – 2. roč. - Moja prvá dopravná kniha, Znečistené miesta v škole, poškodené miesta v obci,
Súčasnosť a história nášho mesta, 3. roč. – Ako vzniká mapa, Povesti o hradoch, Po turistických
chodníčkoch, Slovensko plné záhad 4.roč. – Mini projekt o vlastnom kraji
Dramatická výchova - 1. 2. 3.a 4. ročník – dramatické vystúpenie
Výtvarná výchova- 1. roč. – Ilustrácia rozprávky tvorba leporela, Výtvarné dotváranie prostredia triedy
2. roč.- Domy- stavby z reality
3. roč. – Erb pre svoju rodinu
4. Detské ihrisko- konštrukcia z odpadového materiálu
Anglický jazyk:
1. roč. – Moja farma
2. roč. – Môj jedálny lístok, Môj dom, Moje oblečenie
4. roč. – Komix
Regionálna výchova a tradičná ľudová tvorba
- vyučovaná v rámci predmetu Regionálna výchova
ISCED2
Začlenenie prierezových tém :
Multikultúrna výchova – začleníme ju do jednotlivých učebných osnov týchto predmetov: dejepis ,
cudzie jazyky etická výchova, výtvarná výchova, matematika, hudobná výchova a geografia .
V dejepise bude zaradená do tematického celku – Človek v premenách priestoru a času v témach
Človek v pohybe, Ako si človek zmenšoval svet. V geografii, z dôvodu spoznávania viacerých kultúr ,
ich histórie, zvykov a tradícií, zaradíme multikultúrnu výchovu do viacerých tém, predovšetkým
v tematickom celku Ako vytvorila príroda a človek najkrajšie miesta na Zemi a v jednotlivých témach,
týkajúcich sa obyvateľstva a sídiel jednotlivých svetadielov a štátov. Pochopením a spoznávaním inej
kultúry sa rozvíja akceptácia iných kultúr a medziľudská tolerancia v mene mierovej spolupráce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne
tradície, poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného porozumenia a tolerancie, preto sú začlenené
do viacerých tematických celkov /uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov CJ/.
V matematike pri riešení aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
(uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov M).
Dôležitým poslaním oblasti Umenie a kultúra – predmety výtvarná a hudobná výchova – je budovanie
vlastnej kultúrnej identity a rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram. Rozvíjajú sa žiakove
interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.
Mediálna výchova - začleníme ju do učebných osnov týchto predmetov v 5.-7.ročníku: dejepis,
slovenský jazyk a literatúra, biológia a občianska výchova. V 8. a 9. ročníku budeme vyučovať
predmet mediálna výchova v rozsahu 1 hodiny týždenne.
31
V biológii je dôležité prostredníctvom mediálnej výchovy viesť žiakov ku kritickému posudzovaniu
mediálne šírených posolstiev v oblasti života človeka a organizmov, aby vedel rozlíšiť pozitívne
správy, ktoré mu pomôžu žiť a pracovať zdravým spôsobom života a negatívne mediálne vplyvy, ktoré
by mohli narušiť jeho zdravie, prácu a rodinný život. Geografia rozvíja u žiakov mediálnu kompetenciu,
ktorá umožňuje osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií
a selektívne využívanie médií a ich produktov ako zdroj získavania informácií o rôznych kultúrach
a prírodných dejoch v rôznych oblastiach sveta. V dejepise je zaradená mediálna výchova
v tematických celkoch – Pamiatky v priestore a čase, Človek a komunikácia.
V cudzích jazykoch je predovšetkým začlenená do interkultúrnej dimenzie anglicky, nemecky a rusky
hovoriacich krajín - /uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov CJ/.
Osobnostný a sociálny rozvoj - bude začlenený do učebných osnov týchto predmetov:
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, biológia, matematika (uvedené v TVVP jednotlivých
ročníkov M),, cudzie jazyky /v TVVP jednotlivých ročníkov CJ/ etická výchova, náboženská výchova,
občianska výchova, svet práce, telesná a športová výchova. Triednické hodiny zameriame na
osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.
V biológii na plnohodnotný a zodpovedný život pripravíme žiaka cestou uvedomenia si spolužitia
človeka s ostatnými organizmami a podriadenia sa človeka prírodným zákonom. Spoznávanie
regiónov a štátov v geografii vedie žiakov k spolupráci, rešpektovaniu názorov, potrieb a práv seba
a ostatných a pomáha získavať a udržiavať si osobnostnú integritu. Prostredníctvom náboženskej
výchovy objavuje a rozvíja svoj vnútorný rozmer. Na hodinách telesnej a športovej výchovy rozvíjať
potenciál žiakov pre plnohodnotný a zodpovedný život. Postupne v jednotlivých tematických celkoch
umožniť žiakom sebapoznávanie, rozvíjať sebadôveru a s tým prevziať zodpovednosť za svoje
konanie. Prijímať normy a pravidlá kolektívu, reálne prijímať víťazstvá a prehry v športe
i v spoločenskom prostredí. Občianska výchova a etická výchova prispieva k osvojeniu si pravidiel
a noriem správania sa doma, v škole a na verejnosti. Pri praktických činnostiach v rámci sveta práce
sa rozvíja u žiakov sebapoznávanie, pocit zodpovednosti, rešpektovanie iných názorov, sociálne
zručnosti potrebné pre život a pestujú sa kvalitné medziľudské vzťahy.
Environmentálna výchova – integrujeme ju do vzdelávacieho procesu počas celého školského roka
v predmetoch: cudzie jazyky /TVVP CJ/, matematika.
Najviac sa na tejto výchove podieľa
vzdelávacia oblasť Človek a príroda. Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom
a ich prostrediu, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím , vnímať
život ako najvyššiu hodnotu je cieľom environmentálnej výchovy v biológií. V geografii vedieme žiakov
k uvedomeniu si dôsledkov globálnych ekologických problémov, k pozitívnemu vzťahu k prírodnému
a kultúrnemu dedičstvu jednotlivých štátov a svetadielov, podporujeme pozitívny prístup k tvorbe
a ochrane životného prostredia v rámci všetkých tematických celkov. Je dôležité poznať a chápať
súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta. Aktívny
prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia podporujeme prostredníctvom praktickej výučby sveta
práce a vedieme žiakov k uvedomeniu si významu okrasných rastlín z hľadiska tvorby a estetizácie
životného prostredia a pôdy ako živiteľky ľudstva. V rámci tematických celkov Životné prostredie
človeka a Ochrana životného prostredia vedieme žiakov k spoznávaniu a možnostiam riešenia
globálnych ekologických problémov, hlavne problému s odpadom.
V predmete matematika sa táto prierezová téma realizuje pri riešení slovných úloh s danou tématikou.
K naplneniu cieľov environmentálnej výchovy napomôže aj zapojenie školy do projektov Zelená škola
a Modrá škola. V tejto oblasti je podstatné poznanie základných princípov ochrany krajiny a životného
prostredia a uvedomenia si negatívnych zásahov človeka do prírody.
Dopravná výchova – budeme ju realizovať v branom kurze a účelových cvičeniach. V budúcnosti
formou kurzu na dopravnom ihrisku, na čo vyčleníme 1 deň. Je začlenená aj v predmetoch: cudzie
jazyky / TVVP CJ/. V predmete matematika sa stretávame s dopravnou výchovou najmä v geometrii,
v tematických celkoch trojuholníky, kruh, kružnica, štvoruholníky, kombinatorika, atď.
Ochrana života a zdravia – začleníme do učebných osnov predmetov: biológia, geografia,
občianska výchova, svet práce, telesná a športová výchova, cudzie jazyky /TVVP CJ/. Realizovaná
32
bude aj v branom kurze v témach: riešenie mimoriadnych situácii, zdravotná príprava, pohyb a pobyt
v prírode.
V biológii budeme viesť žiakov k správnemu pochopeniu a udržiavaniu biologickej rovnováhy
a upozorníme ich na skutočnosti, ktoré ohrozujú zdravie človeka a ostatných organizmov.
V geografii hlavne v rámci oblasti Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne si
žiaci uvedomia nebezpečenstvo dôsledkov globálnych problémov, tajfúnov, zemetrasení a povodní a
problémy súvisiace s nadmerným preľudnením určitých oblastí a veľkomiest jednotlivých štátov.
V jednotlivých tematických celkoch telesnej a športovej výchovy naučíme žiakov podať prvú pomoc
pri úraze v rôznom prostredí, postarať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, rozvíjať svoju
všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia, vybrať si a vykonávať
pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb. Dodržiavaním
zásad bezpečnosti a hygieny pri praktických činnostiach na školskom pozemku a v interiéri školy, na
vyučovacích hodinách sveta práce budeme formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho
zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – začlenená v predmetoch: cudzie jazyky /TVVP
jednotlivých ročníkov CJ/
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – začleníme do všetkých vzdelávacích oblastí, najmä
vo vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami (TVVP M), cudzie jazyky /TVVP CJ/
Naučiť žiakov vyhľadávať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, argumentovať,
spolupracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu v skupine umožňuje realizácia týchto
projektových prác:
Dejepis – projekt Po stopách sv. Cyrila a Metoda
Biológia – projektové práce: Chov domácich zvierat, Režim dňa
Biologické praktika – Liečivé rastliny v mojom okolí, Dreviny v našom parku
Geografia – projektové práce: Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek a príroda, Veľkomesto
Austrálie a Ameriky, Okružná cesta po Afrike, Okružná cesta po Ázií, Metropoly Európskej únie,
Prírodné a kultúrne zaujímavosti Európy, Slovensko - naša vlasť
Svet práce - projektové práce: Pôda a voda – zložky životného prostredia, Zem v ohrození,
Črepníkové rastliny v mojej triede
III.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
ISCED1
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011na
hodnotenie žiakov ZŠ. Hodnotenie žiakov vykonávame klasifikáciou od 1. ročníka vo všetkých
predmetoch. Pri hodnotení priebežných prejavov žiaka a jeho vedomostí vyzdvihujeme žiakove klady.
Súčasne ho taktne usmerňujeme v ďalšom postupe v učení so zameraním na zvýšenie úsilia a
s cieľom získať lepšie poznatky. Hodnotíme nielen vedomosti a schopnosti žiaka, ale aj prejavy jeho
úsilia a svedomitosti pri učení, aktivitu a tvorivosť, samostatnosť v práci, správanie a morálne
vlastnosti. Nepoužívame negatívne odsudzujúce výroky, najmä u slabších žiakov, aby nepôsobili
deštruktívne. Hodnotíme konštruktívne a povzbudzujúco, zameriavame sa na pozitívnu motiváciu.
33
Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme rešpektovať a brať do
úvahy psychický a fyzický stav žiaka a jeho druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň
a výsledky jeho práce v príslušnom predmete. U týchto žiakov budeme objektívne a primerane
náročne posudzovať učebné výsledky, pričom budeme brať do úvahy ich vynaložené úsilie,
svedomitosť, individuálne schopnosti a záujmy.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov v jednotlivých oblastiach a predmetoch:
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov
1. roč. - prepis a odpis textu
- písanie diktovaných slov, krátkych viet
- v 2.polroku šk. roka kontrolná práca a kontrolný diktát
2.,3.,4. roč. – kontrolné diktáty, krátke kontrolné práce po prebratí tematického celku /10 minút/,
vstupné, polročné a výstupné kontrolné práce
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
1. roč. – reprodukcia básnického textu spamäti, prezentácia vlastnej práce v projekte Marec – mesiac
knihy
2. roč. - prednes poézie a prózy, prezentácia vlastnej práce v projekte Marec – mesiac knihy
3. a 4. roč. –prednes poézie a prózy, prezentácia vlastnej práce v projekte Marec - mesiac knihy
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
Slovenský jazyk a literatúra 1., 2.,3.a 4. ročníku:
­ tvorivé písanie na ľubovoľnú tému
­ prezentácia prečítaného diela z mimočítankovej literatúry
­ individuálne, skupinové dramatické činnosti
­ reprodukcia textu
­ samostatné práce
Predmet: Dramatická výchova
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
1. ročník – improvizácia, pantomíma, prednes básne, dramatizácia, ilustrácia
2. ročník – prednes básne, dramatizácia, dialogizované čítanie, obrázková osnova
3. ročník - dramatizácia, prednes, literárno – dramatické pásmo, komix
4. ročník – dramatizácia, dialogizované čítanie, prednes, plagát
Predmet: Cudzí jazyk
V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov
predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.
Obsah hodnotenia
Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie
hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov
tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych
prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).
Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické,
zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v
kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je
potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.
Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a
porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie
krátkych textov s porozumením).
34
Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci
odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky.
Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť,
napísať krátke vety o sebe a pod.).
Spôsoby hodnotenia:
Hodnotenie učiteľom:
klasifikácia známkou: cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj
žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti
detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).
ústne hodnotenie s orientáciou na pozitívne stránky hodnotenia
Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a
naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede,
pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.
Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného
pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov.
Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy
sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje
sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého
obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré si
do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia.
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu
1. roč. – Moja farma
2. roč. – Môj dom
4. roč. – Komix
Prezentovanie ľubovoľnej témy
1. roč. – More, Jedlá
2. roč. – Ľudské telo
3. roč. - Riekanky
4. roč. – Človek a príroda
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
1. roč. – Moje telo, Moja trieda
2. roč. – Môj jedálny lístok, Moje oblečenie
4. roč. – Komix
Predmet: Rozvoj komunikačných zručností
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
- tvorba krátkeho príbehu zo života detí
Predmet: Tvorivé čítanie a písanie
2.ročník – akrostich, testy na čítanie s porozumením
3.ročník – testy na čítanie s porozumením, vyhľadanie kľúčových slov v texte, blahoželanie
4.ročník – testy na čítanie s porozumením, vytvorenie pojmovej mapy, CINQUAIN
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet: Matematika
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v matematike vychádza z vytýčených
cieľov a obsahového štandardu predmetu. .
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
35
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
1. roč. koncoročná kontrolná práca
2, 3. roč. –vstupná, polročná a koncoročná kontrolná práca, krátke písomné práce po prebratí
tematického celku /10min./
4. roč. vstupná, polročná kontrolná práca, krátke písomné práce po prebratí tematického celku
/10min./ a výstupný test na konci šk. roku
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
prezentácia projektov – pracovných listov
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
tvorba zábavných úloh
Predmet: Informatická výchova
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
1. roč. – práca s grafikou – záverečný projekt
2. roč. – práca s textom – záverečný projekt
3. roč. – práca s textom – záverečný projekt
4. roč. – práca s prezentáciou – záverečný projekt
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
1. roč. - Práca s grafikou – dopravný prostriedok, záverečný projekt
2. roč. – Práca s grafikou – podmorský svet, záverečný projekt
Práca s textom – záverečný projekt
3. roč. – Práca s textom – záverečný projekt
4.roč. - Jednoduchá prezentácia na ľubovoľnú tému
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
1. roč. – práca s grafikou - jesenné stromy, ovocie, vianočný pozdrav
2. roč. – práca s grafikou – húsenica, vianočný stromček
– práca s textom – veľkonočný pozdrav
3. roč. – práca s textom – pozvánka
4. roč. – jednoduchá prezentácia na ľubovoľnú tému
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmet: Prírodoveda
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
Prírodoveda 2. roč. – polročná a koncoročná previerka
3.roč. – didaktické testy po prebratí tematických celkov, polročná a koncoročná previerka
4. roč. – polročná a koncoročná previerka
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
2.roč.- zaznamenávanie do kalendára prírody
Plynutie času – denný režim
práca v projekte Týždeň zdravia
3. roč. - Voda –kolobeh vody v prírode
4.roč. - Živočíchy
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
2. roč. – Rodostrom
3. roč. – Projekt „ Ľudské telo“
4. roč. – Atlas chránených živočíchov a rastlín
Predmet: Vlastiveda
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
2., 3. a 4.roč. – didaktické testy/ krátke kontrolné práce po prebratí tematických celkov
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
2. roč. – prezentácia projektov, portfólio zaujímavých a významných miest obce
36
3. roč. – prezentácia projektov, reprodukcia obsahu povesti na vybranú tému,
4. roč. – Ako by som cestoval v minulosti a dnes, Práca baníkov v minulosti a dnes, Trávenie voľného
času v prírode v minulosti a dnes – prezentovať rôznymi spôsobmi ostatným zážitky, skúsenosti
a zaujímavosti z prípravy témy.
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
2. roč. - aktivity v dvojiciach, skupine na rozširovanie poznatkov a skúseností,
3.roč. – získavať informácie o významných historických udalostiach,
4. roč.– využívanie a spracovanie informácií z rôznych zdrojov, hľadanie alternatívnych riešení.
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmet: Etická výchova
správanie podľa dohodnutých pravidiel v skupine
- prezentácia projektu – Môj erb
- prezentácia projektu – Dieťa Týždňa
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
1. roč. - zbierka hračiek pre deti v detských domovoch, nemocnici
2. roč. – zbierka hračiek a veci pre deti z detského domova
3. roč. – darček priateľovi
4. roč. – darček na rozlúčku v skupine
Predmet: Náboženská výchova
Vo vyučovacom predmete pri priebežnej klasifikácii učiteľ hodnotí očakávané výstupy stanovené vo
výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, alebo v cieľoch učebných osnov, prípravu na vyučovanie
(domáce úlohy) riešenie teoretických a praktických úloh.
Pri súhrnnej klasifikácii sa hodnotí:
učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami
vymedzenými v učebných osnovách
osvojené kľúčové kompetencie
stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu
osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu
usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese
snahu o rozvoj svojich kompetencií
Presné kritéria hodnotenia:
Známkou hodnotíme:
l. prácu s pracovným zošitom - priebežne
2. vytvorenie projektu – raz za polrok
3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok
4. aktivitu na hodine
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Predmet: Pracovné vyučovanie
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
Pracovné vyučovanie – Historické a moderné komunikačné prostriedky, Typické potraviny v iných
krajinách, Potraviny v supermarketoch a identifikačné údaje na nich pre spotrebiteľa, Skúmať a
objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
Pracovné vyučovanie – pokus o návrh technického objektu a jeho zhotovenie – technický náčrt, robiť
jednoduché pokusy - zaznamenávať výsledky pokusov a vyhodnotiť ich, príprava jednoduchého
stolovania a pokrmu, vzorkovnica semien
37
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmet: Výtvarná výchova
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
- výtvarná práca na danú tému
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
– zapojenie do výtvarných súťaží
- výstava žiackych prác
- zhotovenie darčekov
Predmet: Hudobná výchova
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
­ vokálna prezentácia naučenej piesne
­ inštrumentálny sprievod k piesni
­ vyjadrenie hudby pohybom
­ rytmizácia a melodizácia riekanky
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
­ zapojenie do hudobných súťaží
­ verejné vystúpenie
Predmet: Regionálna výchova
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
1. ročník – záverečný obrázkový test
2. a 3. ročník – didaktické testy po prebratí tematických celkov
4. ročník – didaktické testy po prebratí tematických celkov
Prezentovanie ľubovoľnej témy:
Ako si predstavujem svoju obec – prezentovanie projektu – 1. ročník
Plagát o meste – prezentovanie projektu – 2. ročník
História očami detí, Moja biela pani – 3. Ročník
Naj o našom regióne, Povesti zo Spiša – 4. ročník
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
1., 2. , 3. a 4. ročník - Ľudové remeslá – zhotovenie ľubovoľného výrobku
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmet: Telesná výchova
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
- základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, atletické disciplíny, poradové cvičenia,
gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach
- manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- kreatívne a estetické pohybové činnosti
- psychomotorické cvičenia a hry
- aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu
- zapojenie do športových súťaží
- účasť na Športovom dni
ISCED2:
Základným cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov školy je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol predpísaný vzdelávací rozsah, ktorý mal splniť, zároveň
38
mu má poskytnúť informáciu v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.
Hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci musia byť vo
svojom procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok svojho
hodnotenia. Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením (konkrétne
v časti jednotlivé vzdelávacie oblasti a predmety). Klasifikáciou budeme výsledky vyjadrovať určenými
stupňami na 5 bodovej stupnici. Slovné hodnotenie sa vyjadruje v slovnom komentári. Pedagogickí
zamestnanci školy v procese hodnotenia uplatnia primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi
s rešpektom na práva dieťaťa a celkovým humánnym správaním sa voči jeho osobnosti. Do úvahy
ďalej budú brať a zohľadňovať žiakove vekové a individuálne osobitosti s prihliadnutím na jeho
momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami budeme rešpektovať a brať do úvahy psychický a fyzický zdravotný stav
žiaka, jeho druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky jeho práce v príslušnom
predmete. Aj u týchto žiakov budú pedagogický zamestnanci objektívne a primerane náročne
posudzovať učebné výsledky žiaka pričom budú brať do úvahy jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,
individuálne schopnosti a záujmy.
Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov je dodržiavanie pravidiel správania školského
poriadku počas celého školského roka. Hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými vývinovými
poruchami správania posudzujme s prihliadnutím na ich poškodenie v úzkej spolupráci so
psychológom, špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.
Pri hodnotení správania a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a zo zákona č. 245 z 22. mája 2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), štvrtá časť, § 55 - §58.
Nástroje hodnotenia
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov dodržiavať
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl a dbať na:
- informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu hodnotenie
- pravidelnosť v hodnotení
- rešpektovať vekové a individuálne osobitosti žiakov
- objektívne hodnotenie práce, kvality vedomostí, zručností
Formatívne hodnotenie má zabezpečiť spätnú väzbu. Bude priebežné. Učiteľ využije slovné
hodnotenie učiteľom, spätnú väzbu od spolužiakov v rámci skupinovej práce, spätnú väzbu
spolužiakov po prezentácii výstupu.
Kritériá hodnotenia:
- zapamätanie si informácií, pojmov, faktov
- ovládanie pojmov, faktov, súvislosti medzi nimi
- slovná zásoba počas prezentácie, odpovede
- úroveň spolupráce v rámci kooperatívnej práce
- splnenie úloh
- samostatnosť pri riešení úloh
- analýza textu, historického obrazového a hmotného materiálu
- aplikácia získaných poznatkov
- práca na projekte – usilovnosť, pravidelnosť, zodpovednosť, kvalita projektu, úroveň prezentácie
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov v jednotlivých oblastiach a predmetoch:
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so
špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami dbáme na diferencované hodnotenie.
39
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
5. ročník:
-
4 diktáty (zhrňujúci, podstatné mená, prídavné mená a slovesá)
1 slohová práca (súkromný list)
Výstupná previerka
-
4 diktáty (zhrňujúci, pomnožné podst. mená, vzťahové, príd. mená privlastňovacie)
2 slohové práce (charakteristika osoby a rozprávanie s prvkami priamej reči)
Výstupná previerka
-
4 diktáty (zhrňujúci – neklasifikovaný, príd. Mená zvieracie, násobné čislovky,
interpunkcia, opakovanie učiva zo 6.- 7. ročníka)
2 slohové práce (umelecký opis, správa o riešení/výsledku projektu)
Výstupná previerka
6. ročník:
-
7. ročník:
-
8. ročník:
4 diktáty (zhrňujúci, podstatné mená muž. rodu zvieracie, podst. mená muž rodu
neživotné zakončené na l, r, skloňovanie zámen)
- 2 slohové práce (podľa výberu možností: slávnostný príhovor, úvaha)
- Výstupná previerka
9. ročník:
- 4 diktáty (cudzie nesklonné podstatné mená, interpunkcia (jednoduché súvetie),
opakovanie učiva z 8. a 9. ročníka, opakovanie učiva z 5. a 9. ročníka)
-
- 2 slohové práce (výklad, životopis)
- Výstupná previerka
Predmet: Cudzí jazyk (anglický, nemecký a ruský)
Popis hodnotenia: Žiakov učiacich sa cudzí jazyk hodnotíme priebežne počas vzdelávacieho
procesu a to ústne a známkou. V celkovom hodnotení žiaka sledujeme a berieme do úvahy jeho
vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne správanie a všetky komunikačné zručnosti. Pri celkovom
hodnotení berieme ohľad na všetky danosti a osobitosti žiaka. V hodnotiacej časti zohráva svoju úlohu
aj jazykové portfólio, ktoré má za cieľ sledovať a zisťovať prírastok vedomostí žiaka a zároveň ho
postupne viesť aj k vlastnému sebahodnoteniu, tzv. self-assessmentu.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu /5.-8. ročník/
- Polročná kontrolná práca
- Výstupný test
- Samostatné cvičenia
- Jazykové portfólio
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Projektové práce
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
40
Predmet: Biológia
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Ústne odpovede
- Písomné testy, písomné práce
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Praktické aktivity
- Projektová práca: „Chov domácich zvierat“
- Projektová práca: „Režim dňa“
Predmet: Biologické praktiká
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Ústne odpovede
- Písomné testy, písomné práce
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Projektové práce „Liečivé rastliny v mojom okolí“ a „Dreviny v našom parku“
- Praktické aktivity
Predmet: Fyzika
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Ústne odpovede
- Písomné testy
Predmet: Chémia
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
-
Ústne odpovede
Písomné testy, pracovné listy
Projekty v jednotlivých ročníkoch
Laboratórne práce
41
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Predmet: Dejepis
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Ústne odpovede
- 4 písomné práce
- Práca s historickým materiálom
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Projektové práca
- Praktické aktivity (praktické cvičenia)
Predmet: Geografia
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Ústne odpovede
- Písomné testy, písomné práce
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Projektová práca: „Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek a príroda“
- Projektová práca: „Veľkomesto Austrálie a Ameriky“
- Projektové práce: „Okružná cesta po Afrike“ a „Okružná cesta po Ázií“
- Projektové práce: „Metropoly Európskej únie“ a „Prírodné a kultúrne zaujímavosti
Európy“
- Projektová práca: „Slovensko - naša vlasť“
Predmet: Občianska náuka
Popis hodnotenia: Hodnotením žiaka budeme posudzovať získané kľúčové kompetencie so
zreteľom na demokratické princípy vyplývajúce z cieľov predmetu.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Projektová práca „Moja rodina“ a „ Zdravý životný štýl“
- Naše mesto
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Projektové práca „Galéria osobností našej školy“
- Spolupráca v sociálnej skupine
- Sociálne napätie v spoločnosti /terorizmus, rasizmus/
Predmet: Mediálna výchova
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete.
Hodnotenie: hodnotenie známkou
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
42
-
Mediálna biografia – portfólio žiaka, časť s povinným obsahom: 1. Médiá a JA, 2.
Vlastný „seriózny“ príspevok v rámci triedneho periodika.
-
Blog – vytvorenie, Blog – filmová kritika, Blog – reklama na školu
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Mediálna biografia – portfólio žiaka, časť s voliteľným obsahom: 1. Moje druhy médií,
2. Projektová práca – „bulvárny“ príspevok pre triedne periodikum.
- Blogovanie – vytváranie príspevkov na vlastnom blogu
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmet: Etická výchova
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov na hodinách etickej výchovy sa
nehodnotí známkou. V celom priebehu vyučovacieho vzdelávania predmetu vyučujúci hodnotí žiakov
slovne s dôrazom na samostatnosť a správnosť vytvárania záverov a riešenia úloh.
Hodnotenie: slovné
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: absolvoval/a
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- (EV) Projektové práca „Naša trieda“ a „Svet – tak ako ho vidím ja““
-
Projektové práca „Závislosti“
Diskusia – vzory v masmédiách
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- (EV) Sebahodnotiace portfólio žiaka
Predmet: Náboženská výchova
Vo vyučovacom predmete pri priebežnej klasifikácii učiteľ hodnotí očakávané výstupy stanovené vo
výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, alebo v cieľoch učebných osnov, prípravu na vyučovanie
(domáce úlohy) riešenie teoretických a praktických úloh.
Pri súhrnnej klasifikácii sa hodnotí:
a) učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami
vymedzenými v učebných osnovách
b) osvojené kľúčové kompetencie
c) stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu
d) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu
e) usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese
f) snahu o rozvoj svojich kompetencií
Presné kritéria hodnotenia:
Známkou hodnotíme:
l. prácu s pracovným zošitom - priebežne
2. vytvorenie projektu – raz za polrok
3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok
4. aktivitu na hodine
Stupnica pri testoch:
100% - 90%
výborný
89,9% - 75%
chválitebný
74,9% - 50%
dobrý
43
49,9% - 35%
34,9% a menej
dostatočný
nedostatočný
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet: Matematika
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v matematike vychádza z vytýčených
cieľov a obsahového štandardu predmetu. .
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Štvrťročné písomné práce
Vstupný a výstupný test
- Tematické previerky
- Pracovné listy
Predmet: Informatika
Popis hodnotenia: Hodnotí sa osvojenie základných zručností stanovených výkonovou časťou
vzdelávacieho štandardu. Žiaci sa hodnotia slovne a klasifikujú v predmete informatika podľa
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu: - samostatná práca
- projektová práca pri vybraných tematických
okruhoch v 5.-8.ročníku
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmet: Výtvarná výchova
Popis hodnotenia: Pri hodnotení vo výtvarnej výchove budeme posudzovať emocionálnu, mentálnu
spôsobilosť a zručnosť žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti. Žiakov budeme hodnotiť
slovne a klasifikovať známkami. Budeme klásť dôraz na to, aby hodnotenie motivovalo žiakov kladne
a podnecovalo ich k väčšej kreativite, emocionálnemu, kultúrnemu a poznávaciemu rast.
Hodnotenie: klasifikáciou - známkou
Predmet: Hudobná výchova
Popis hodnotenia: Predmet hudobná výchova hodnotíme známkou na vysvedčení s cieľom
motivovať žiakov dosiahnuť čo najlepší spevácky, tanečný, či inštrumentálny hudobný prejav. Ústne
hodnotenie či klasifikácia sa bude realizovať i v percepčnej oblastii, pričom práve v tejto oblasti dáme
vyniknúť žiakom, ktoré sú pohybovo, rytmicky alebo intonačne neistí pri vokálnych prejavoch.
Hodnotenie obsahuje základné učivo. Do hodnotenia sa budú zahŕňať aj výsledky tematických kvízov
a opakovanie učiva formou hudobných hádaniek, taktiež príspevkov o hudbe rôzneho žánru získané
z tlače, hudobnej literatúry, či internetu prednesené žiakmi v rámci „Hudobných aktualít“. K
pozitívnemu hodnoteniu prispeje aj vyhľadávanie neznámych ľudových piesní z nášho regiónu.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Žiacke hudobné aktuality
- Pátranie po neznámych ľudových piesňach regiónu
Predmet: Výchova umením
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
44
Na základe dohody pedagógov v rámci predmetovej komisie sa v predmete VYU podobne ako v HUV
či VYV hodnotí nie výsledok, ale samotný prístup žiaka k práci a proces činnosti. Hodnotenie sa
realizuje formou osobného rozhovoru so žiakom, v ktorom učiteľ poskytne citlivú veku primeranú
spätnú väzbu, analyzuje spolu so žiakom samotný proces vzniku výslednej práce. Predmet VYU je
v záverečnom hodnotení klasifikovaný známkami výborný, chválitebný a dobrý, pričom jednotlivé
činnosti môže učiteľ klasifikovať aj známkou dostatočný a nedostatočný, a to v prípade zámerného
negovania vyučovacej činnosti žiakom, znehodnocovania iných prác a pomôcok žiakov.
Pri hodnotení nesmieme zabúdať na špecifikum každého žiaka, na stupeň rozvoja jeho fantázie
a výtvarného myslenia, hudobného cítenia a v záverečnom hodnotení poukázať na základe
predloženia všetkých jeho výtvarných prác, práce na konkrétnych vyuč. hodinách z daného školského
roka na kvalitatívne zmeny v oblasti technických zručností, ale aj na rozvoj tvorivosti a samostatnosti
žiaka a jeho schopnosti hodnotiť seba aj ostatných a prezentovať sa.
Predmet: Regionálna výchova
Popis hodnotenia: Hodnotenie v uvedenom predmete pomáha žiakom uvedomovať si prírodné krásy
a historické pamätihodnosti nášho regiónu za účelom pestovania úcty k vlasti, kraju a i k sebe
samému. Hodnotenie v tomto predmete je slovné. Prelína sa celým procesom a vedie žiaka ku
kritickému pohľadu a mysleniu.
Hodnotenie: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej
stupnici)
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu: - projekty
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Návšteva historických, kultúrnych pamiatok regiónu
- Návšteva regionálneho múzea
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmet: Telesná a športová výchova
Popis hodnotenia: Hodnotenie v predmete telesná a športová výchova je klasifikované známkou.
Žiakovi poskytne spätnú väzbu o tom, na akej úrovni zvládol požiadavky vyplývajúce z jednotlivých
tematických celkov, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky, zapojenie sa
a výsledky zo športových súťaží. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej činnosti, prípadne
návod na odstránenie nedostatkov.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Testy na zisťovanie úrovne pohybovej výkonnosti (podľa Moravca)
- Atletika (beh na 60m, 600m, 800m, 1000m, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou
– na výkon)
- Športové hry (basketbal, futbal, volejbal, florbal) herné činnosti jednotlivca
- Športová gymnastika (určené zostavy)
- Cvičenia v posilňovni
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Účasť na športových súťažiach
Herný prejav v športových hrách
Pri viacnásobnom zabúdaní cvičebného úboru je žiak povinný vypracovať písomnú úlohu na tému
zvolenú vyučujúcim z oblasti olympionizmu, rozcvičenia sa, úspešných športovcov, dejín a pravidiel
prebraných športov a športových hier
45
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Predmet: Svet práce
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vychádza z prepojenia jeho vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami v predmete. Hodnotia sa praktické aktivity v triede a na školskom
pozemku. Hodnotenie v uvedenom predmete pomáha žiakom osvojiť si základné pracovné zručnosti
a uvedomiť si dôležitosť tvorby a ochrany životného prostredia.
Hodnotenie: klasifikáciou – známkou (stupňami na 5 bodovej stupnici)
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Ústne odpovede
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
Projektové práce:
- „ Pôda a voda – zložky životného prostredia“
- „ Zem v ohrození“
- „ Črepníkové rastliny v mojej triede “
Hodnotenie predmetu
Predmet: Technika
Popis hodnotenia: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov na hodinách techniky sa hodnotí
známkou. V celom priebehu vyučovacieho vzdelávania predmetu vyučujúci hodnotí žiakov slovne
a známkou s dôrazom na samostatnosť a uplatňovanie praktických návykov.
Hodnotenie: známkou
Výsledné hodnotenie žiaka na vysvedčení: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Technický náčrt - kreslenie
Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu predmetu:
- Práca s elektrotechnickou stavebnicou
2. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Systémy kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov a ich
formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných:
- pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi,
- analýzou prepísaných písomných prác,
- referenciami od žiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov,
- vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaži a predmetových olympiád,
- vyhodnocovaním úspešnosti externých testovaní,
- zhodnotením dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkov,
- hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania,
- vyhodnocovaním plnenia činností zadaných nad rámec pracovných úloh.
Jedenkrát ročne budú tieto poznatky zhrnuté v periodickom sumatívnom hodnotení v rámci
hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý bude založený na čiastkových výsledkoch
formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň bude impulzom pre jeho
profesijný rozvoj a kariérový rast.
Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít
výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Má viesť
k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií zamestnancov, k motivácii pedagógov, aby
sami sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a pracovné správanie menili ich kvalitu prostredníctvom
kontinuálneho profesijného vzdelávania a sebavzdelávania a tým zvyšovali kvalitu celej organizácie.
Vedeniu školy umožňuje prepracovaný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov objektívnejšie
hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a odmeňovať tých, ktorí majú
46
požadované spôsobilosti napĺňať ciele a výchovno-vzdelávacie programy školy a prispievajú ku
kvalitnejšiemu, efektívnejšiemu a lepšiemu fungovaniu organizácie ako celku.
U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať a rozvíjať také profesionálne konanie
a správanie, plnenie pracovných úloh, aktivity kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania
rozvíjajúceho profesijné kompetencie, ktoré budú prispievať k dosiahnutiu hodnôt, cieľov a funkcií
školy.
3. Systém hodnotenia školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako
zvládajú na ne kladené požiadavky a aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na
žiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na:
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Školskom vzdelávacom programe,
- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
- podmienky na vzdelávanie,
- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
- prostredie – klíma školy,
- priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vzdelávania,
- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- výsledky vzdelávania,
- riadenie školy,
- úroveň výsledkov práce školy.
Kritériom pre nás je:
- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,
- kvalita výsledkov.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
- dotazníky pre žiakov a rodičov,
- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
- SWOT analýza.
47
IV.
ISCED1:
Vzdelávacia oblasť
predmety
Jazyk a komunikácia
Školský učebný plán
Slovenský jazyk a literatúra
P. h.
1.r.
8
P. h.
2.r.
6
P. h.
3.r.
6
P. h.
4.r.
6
Dramatická výchova (c)
1
1
1
1
4 voliteľné hodiny
Cudzí jazyk (a)
1
1
3
3
2 voliteľné hodiny
Rozvoj komunikačných
zručností
1
Povinne voliteľný
k predmetu Cj v 1.
ročníku
3 voliteľné hodiny
oznámky
Tvorivé čítanie a písanie
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Matematika
Informatická výchova (b)
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /
náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Regionálna výchova
Telesná výchova
4
1
1
2
1
1
2
22
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
2
25
1
2
1
1
2
26
2
1
1
2
23
P
2 voliteľné hodiny
1 voliteľná hodina
4 voliteľné hodiny
4 voliteľné hodiny
Poznámky:
Cj a Rozvoj komunikačných zručností sa vyučujú ako povinne voliteľné v 1. ročníku. Žiak si volí jeden
v predmetov.
Poznámky k deleniu tried:
a) Anglický 1. – 4. ročník. Predmet Aj v 3. a 4. roč. sa vyučuje v skupinách, ktoré sa môžu napĺňať do
počtu 17 žiakov. Skupiny možno vytvárať aj zo žiakov rôznych tried toho istého ročníka.
b) Na vyučovanie predmetu Informatická výchova sa bude trieda deliť na skupiny, ktoré sa budú
napĺňať do počtu 17 žiakov.
c) Na vyučovanie predmetu Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku sa bude trieda deliť na dve
skupiny na 1 vyučovacej hodine.
48
ISCED2
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Človek a svet práce
Spolu
predmety
Slovenský jazyk
Cvičenia zo SJ
Prvý cudzí jazyk
(a)
Druhý cudzí jazyk
(a)
Matematika
Cvičenia z
matematiky
Informatika (b)
Biológia
Biologické
praktiká
Fyzika
Chémia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Mediálna výchova
Etická výchova /
náboženská
výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Výchova umením
Regionálna
výchova
Telesná a
športová výchova
(c)
Svet práce(b)
Technika(b)
P. h.
5.r
5
P. h.
7.r
4
4
3
3
1
1
2
2
2 voliteľné hodiny
4
5
5
4
5
1
4 voliteľné hodiny
1 voliteľná hodina
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2 voliteľná hodina
2 voliteľné hodiny
2 voliteľné hodiny
1
2
2
1
2
0,5
1
0,5
2
2
2
1
0,5
1
0,5
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P. h.
8.r
5
Poznámky
P. h.
9.r
5
1
3
4
P. h.
6.r
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
30
1
30
27
29
30
1 voliteľná hodina
2 voliteľné hodiny
1 voliteľná hodina
1 voliteľná hodina
2 voliteľné hodiny
3 voliteľné hodiny
2 voliteľné hodiny
4 voliteľné hodiny
1voliteľná hodina
Poznámky:
- Predmety Etická výchova / náboženská výchova - Občianska náuka sa budú vyučovať v 8. a 9.
ročníku každý druhý týždeň 1 hodina.
Poznámky k deleniu tried:
a) Anglický, nemecký, ruský jazyk. Predmet sa vyučuje v skupinách, ktoré sa môžu napĺňať do počtu
17 žiakov. Skupiny možno vytvárať aj zo žiakov rôznych tried toho istého ročníka.
b) Na vyučovanie predmetu Informatika, Svet práce, Technika sa trieda delí na skupiny, ktoré sa
môžu napĺňať do počtu 17 žiakov.
c) Triedy sa delia, respektíve spájajú na skupiny chlapcov a dievčat. Najväčší počet žiakov v skupine
je 25.
49
V. Učebné osnovy
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho
vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. Pre 1. a 5. ročník sú
spracované v podobe kurikula predmetu spracovaného v rámci projektu Levočská moderná škola.
Obsahujú
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s
inými predmetmi
4. Požiadavky na výstup
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné
časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
7. Hodnotenie predmetu
Učebné osnovy sú prílohou ŠkVP a sú na požiadanie k nahliadnutiu v kancelárii školy.
50
Download

ISCED 1 a pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2