1 Prehľad programu .................................................................................................................... 2
1.1 Prehľad programu ............................................................................................................. 2
1.2 REALPOWER CT ........................................................................................................... 3
1.3 REALPOWER INTERNET ............................................................................................. 3
1.4 KALIBRÁCIA ................................................................................................................. 3
2 Rozdelenie programu .............................................................................................................. 4
2.1 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA ......................................................................................... 4
2.2 PROFIL JAZDCA ............................................................................................................ 6
2.3 Sprievodca tvorby profilu................................................................................................. 7
2.4 Voľba tréningu ............................................................................................................... 11
2.4.1 REALPOWER - VIDEO TRÉNING ...................................................................... 11
2.4.2 AXIOM PROGRAM - OSOBNÝ TRÉNING ........................................................ 13
2.4.3 Preteky – internetový tréning .................................................................................. 16
2.5 Hlavná obrazovka ........................................................................................................... 21
2.5.1 REALPOWER - Hlavná obrazovka ........................................................................ 22
2.5.2 AXIOM PROGRAMS - Hlavná obrazovka ............................................................ 26
2.5.3 INTERNET - Hlavná obrazovka ............................................................................. 27
2.6 HISTÓRIA TRÉNINGOV ............................................................................................. 30
2.7 MENU ".......................................................................................................................... 33
2.7.1 MENU NASTAVENIE ........................................................................................... 34
2.7.2 INTERNET MENU................................................................................................. 35
3 Pred štartom........................................................................................................................... 36
3.1 Hodnotenie počítača ....................................................................................................... 36
3.2 Využitie ovládacej konzoly ............................................................................................ 37
3.3 TVORBA PROFILU JAZDCA ..................................................................................... 38
3.4 Ako nosiť hrudný pás ..................................................................................................... 39
3.5 Výber tréningu ................................................................................................................ 40
3.5.1 REALPOWER - VIDEO TRÉNING ...................................................................... 40
3.5.2 AXIOM PROGRAMS - OSOBNÝ TRÉNING ...................................................... 42
3.5.3 Preteky – internetový tréning .................................................................................. 45
3.6 PROGRAM UPDATE (ON-LINE) ............................................................................... 46
4 Priebeh tréningu .................................................................................................................... 49
4.1 Kontrola pred pretekom ................................................................................................. 49
4.2 Začiatok pretekov ........................................................................................................... 50
4.3 Priebeh závodu ............................................................................................................... 52
4.4 Ukončenie tréningu ........................................................................................................ 55
4.5 Ukladanie údajov ............................................................................................................ 56
4.6 ŠTATISTIKA ................................................................................................................. 58
5 Súťaž ..................................................................................................................................... 59
5.1 ÚVOD DO SÚŤAŽE ..................................................................................................... 59
5.2 Preteky s virtuálnym protivníkom .................................................................................. 60
5.3 Súťaž proti skutočným konkurentom ............................................................................. 63
6 Prispôsobenie tréningu .......................................................................................................... 63
6.1 Nastavenie cieľovej zóny srdcovej frekvencie ............................................................... 63
6.2 Inštalácia nového video tréningu – len pre RealPower .................................................. 64
6.3 Vytvoriť čiastkový video tréning – len pre REALPOWER ........................................... 66
6.4 VYTVORENIE NOVÉHO TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU - len pre AXIOM
PROGRAMS ........................................................................................................................ 68
6.5 Usporiadať preteky – len pre Internet ............................................................................ 78
6.6 ALARM ......................................................................................................................... 78
1
7 Tlač prehľadu ........................................................................................................................ 79
7.1 ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ............................................................................................. 79
7.2 REPORT HISTÓRIE ..................................................................................................... 80
7.3 REPORT PRETEKU...................................................................................................... 81
8 Archív .................................................................................................................................... 82
8.1 HISTÓRIA TRÉNINGOV ............................................................................................. 82
8.2 ANALÝZA..................................................................................................................... 85
9 Pokročilé nastavenia .............................................................................................................. 88
9.1 Nastavenie hudby v pozadí ............................................................................................ 88
9.1.1 Vytvorenie Playlistu ................................................................................................ 88
9.2 VIRTUÁLNA RÝCHLOSŤ .......................................................................................... 90
9.3 VÝKONNOSŤ ............................................................................................................... 91
9.4 Kalibrácia jednotky odporu ............................................................................................ 92
10 Riešenie problémov ............................................................................................................. 94
10.1 Odstraňovanie možných problémov ............................................................................. 94
10.2 Často kladené otázky (FAQ) ........................................................................................ 97
10.2.1 Konzola a snímač srdcovej frekvencie .................................................................. 98
10.2.2 Tréningy a video tréningy ..................................................................................... 99
10.2.3 Preteky a internet ................................................................................................. 100
10.2.4 SYSTÉM VŠEOBECNE..................................................................................... 101
10.2.5 INŠTALÁCIA ..................................................................................................... 102
10.2.6 REALPOWER SOFTVÉR .................................................................................. 102
10.2.7 Trenažér ............................................................................................................... 104
10.3 Zákaznícka podpora ................................................................................................... 105
1 Program RealPower
1.1 Program RealPower
RealPower - elektronický trenažér umožňuje
meranie, zaznamenávanie a analyzovanie informácií o tréningu či už pre
profesionálnych alebo amatérskych cyklistov, s cieľom zlepšiť úroveň tréningu
a fyzickú kondíciu jazdca.
RealPower umožňuje vynikajúce cvičenie s automatickou zmenou odporu počas
tréningu. Poskytuje informácie o rýchlosti, vzdialenosti, kadencii,
stúpaní, čase, srdcovej frekvencii, prevýšení, výkone a sile. Ako náhle sa tréning
skončí, informácie o jazde sa uložia do súboru, ktorý je neskôr možné
porovnávať a analyzovať, prostredníctvom štatistík a grafov.
V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko vysvetlení o každej z funkcií, ktoré sú
k dispozícii v programe RealPower. Funkcie sú umiestnené v takom poradí, ktoré je
podobné tomu, ktoré cyklisti bežne používajú pri
normálnom tréningu. Každopádne, je možné prechádzať medzi funkciami
bez obmedzenia.
Pre pohyb medzi funkciami programu je potrebné použiť tlačidlá v spodnej časti
2
obrazovky, zatiaľ čo menu na príkazovom riadku v
hornej časti obrazovky obsahuje niektoré funkcie spojené s nastavením tohto
softvéru.
1.2 RealPower CT
Conconi Test je limitný test,
ktorý vytvoril profesor Francesco Conconi. Princíp tohto testu je založený na
štúdii vykonanej profesorom s cieľom vyhodnotiť srdcový tep stanovením hranice, za
ktorou vzniká kyselina mliečna. Tento ukazovateľ môže byť použitý ako nástroj pre
meranie fyzickej kondície športovcov. Test je prispôsobený tak, aby ste si
ho s použitím RealPower mohli vykonávať bezpečne a jednoducho.
Training Test je bezlimitný test, ktorý prostredníctvom vyhodnotenia úrovne
cyklotréningu, umožňuje tvorbu Axiom Programov koncipovaných pre
mesačný tréning.
Každý test má sprievodcu s presným popisom toho, ako ho spustiť. Sprievodcu pre
vybraný test spustíte v časti RealPower (zvoľte test, ktorý
chcete vykonať) stlačením klávesy F1.
1.3 RealPower Internet
Funkcia RealPower Internet umožňuje pretekať s užívateľmi na celom svete.
Vďaka prístupu na internet sa môžete zapojiť do preteku s ostatnými užívateľmi
trenažéru RealPower. Ak žiadny pretek nezodpovedá vašim potrebám, môžete
dokonca usporiadať pretek podľa vašich predstáv a navrhnúť ostatným užívateľom,
aby sa zúčastnili súťaže.
Počas závodu si môžete zobraziť video z preteku, ktorého sa zúčastňujete, vašu
pozíciu a vzdialenosti od ostatných účastníkov. Poradie príchodu a časy
sa zobrazujú na konci preteku.
1.4 Kalibrácia
Ak chcete získať lepší súlad medzi výkonom zobrazeným na obrazovke a tým, ktorý
skutočne trenažér vyvíja, je nutné vložiť správne nastavenie pre kalibráciu.
Kalibračné hodnoty sú požadované pri prvom spustení softvéru, ale môžu byť
zmenené, resp. znovu zadané pomocou Settings – Unit calibration (Nastavenia kalibrácia jednotky) v menu.
3
Na spodnej strane prístroja, je nálepka s 3 kalibračnými hodnotami.
Nálepka
2 Rozdelenie programu
2.1 Domovská obrazovka
Hneď po spustení programu, kliknutím na ikonu RealPower na ploche, sa na
niekoľko sekúnd zobrazí na obrazovke nasledujúci obrázok:
Úvodná obrazovka
Ktorý sa zmení na domovskú obrazovku.
4
Domovská obrazovka
Toto je prvá obrazovka programu. Tá umožňuje užívateľovi dostať sa k časti
s nastaveniami údajov o jazdcovi (profil jazdca), zvoliť tréning a pretek pre
neho (RealPower a Axiom Pprogramy), zúčastniť sa pretekov, alebo usporiadať
pretek prostredníctvom internetu, alebo kontrolu informácií, uložených v
predchádzajúcich tréningoch (História). Taktiež pomocou tlačidla MORE (Viac) je
možné spustiť import alebo export súborov.
Ak bola CT verzia programu RealPower nainštalovaná, ďalšie tlačidlá Training Test
a Conconi Test, Vám umožnia prístup k častiam s rovnakými označeniami.
Tlačidlá v strede obrazovky umožňujú užívateľom dostať sa k funkciám s
rovnakým názvom. Tlačidlá RealPower a Axiom Programy nie
sú dostupné v prípade, že si jazdec nezvolil svoj profil.
Okno v ľavom dolnom rohu ukazuje aktuálne zvoleného jazdca.
Ak si neželáte používať vybraného jazdca, zvoľte
iného, už existujúceho tak, že kliknete na tlačidlo
doľava a
doprava.
Ak nevyberiete jazdca, alebo ak chcete vytvoriť nového jazdca, stlačte tlačidlo
vyberte položku Create New Profile (Vytvoriť nový profil).
a
A napokon, ak chcete zmeniť údaje vzťahujúce sa k profilu jazdca, stlačte tlačidlo
a vyberte Modify Profile (Upraviť profil).
Prezerať si informácie o skôr uložených tréningoch vybraného jazdca je možné v
časti History (História).
Pre ukončenie programu vyberte možnosť Close (Zatvoriť).
5
2.2 Profil jazdca
V profile jazdca je potrebné nastaviť niektoré informácie o cyklistovi, ktoré majú
vplyv na údaje získavané počas preteku. Pri rovnakej rýchlosti a stúpaní, musí
cyklista, ktorý váži viac než iný, dávať viac sily do pedálov. Tiež údaje o maximálnej
srdcovej frekvencii staršieho muža, sú horšie než u mladého.
Každá osoba, ktorá používa RealPower, by si preto mala vytvoriť svoj vlastný profil.
Pre prístup k tejto voľbe na domovskej obrazovke vyberte tlačidlo New (Nový).
Ak chcete vytvoriť nový profil, kliknite na tlačidlo
v hlavnom okne RealPower a vyberte položku Create New Profile (Vytvoriť nový
profil), ďalej sa budete riadiť sprievodcom pre vytvorenie profilu.
Počas priebehu nastavovania, budú tiež vypočítané maximálne a minimálne
hodnoty cieľovej zóny srdcovej frekvencie, ale nič vám
nebráni nastaviť osobnú hodnotu odvodenú napríklad z rôznych
lekárskych časopisov, ktoré jazdec môže ľahko získať.
Údaje o jazdcovi je možné kedykoľvek
zmeniť stlačením tlačidla
profil).
a výberom položky Modify Profile (Upraviť aktuálny
Profil jazdca
Otvorí sa okno zobrazujúce dáta vybraného jazdca, tu je možné upraviť rôzne
položky.
Tlačidlo Modify (Upraviť)umožňuje upravovať fotografie vybraných jazdcov, zatiaľ
čo tlačidlo
ho zruší.
6
Ak chcete uložiť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo Save Rider (Uložiť jazdca), alebo
zvoľte Cancel Rider (Zrušiť jazdca) úplne zrušiť profil jazdca.
Z tohto okna je tiež možné vstúpiť do sprievodcu vytvorenia nového profilu stlačením
tlačidla New Rider (Nový jazdec).
Stlačením tlačidla Back (Späť) sa vrátite na úvodnú obrazovku.
2.3 Sprievodca tvorby profilu
Ak chcete vytvoriť nový profil, kliknite na tlačidlo
v hlavnom okne RealPower a vyberte položku Create New Profile (Vytvoriť nový
profil), tým spustíte sprievodcu tvorby vlastného profilu..
Vytvorenie nového profilu
Na prvej obrazovke zadáte základné údaje o jazdcovi ako sú
meno, dátum narodenia a metrický systém používaný pre tento profil.
7
Vytvorenie nového profilu - osobné údaje
V ďalšej časti s môžte prispôsobiť profil nového jazdca, pridať fotografiu alebo
obrázok. Ak chcete pridať fotografiu, použite tlačidlo Edit (Upraviť)
a vyberte požadovaný obrázok z priečinka.
Vytvorenie nového profilu - foto
V ďalšom kroku program vyžaduje zadať, údaje o hmotnosti (veľmi dôležité pre
správny výpočet výkonu) a rôzne prahové hodnoty srdcového tepu počas
tréningu (navrhované hodnoty sú automaticky vypočítané podľa
8
štandardných vzorcov, ale môžu byť modifikované podľa jazdcových
preferencií). Poznámka: údaje o hmotnosti nemusia zahrňovať hmotnosť bicykla.
Vytvorenie nového profilu - váha a hodnoty srdcového pulzu
V ďalšom kroku môžete povoliť alebo zakázať
snímanie srdcovej frekvencie (táto voľba vyžaduje, používanie hrudného pásu). Táto
možnosť môže byť upravená aj v ponuke Settings (Nastavenia) na hlavnej
obrazovke RealPower.
Vytvorenie nového profilu - HR nastavenie
9
Na ďalšej obrazovke si môžete zvoliť, či chcete povoliť Virtual Speed (virtuálnu
rýchlosť) alebo nie. Táto voľba môže byť zmenená aj dodatočne.
Ak chcete zistiť, čo je Virtual Speed, pozrite podrobnejšie príslučnú časť.
Vytvorenie nového profilu – nastavenie Virtual Speed
Stlačte tlačidlo Next (Ďalej), ak chcete vidieť a skontrolovať údaje zadané
v predchádzajúcich krokoch.
10
Vytvorenie nového profilu - konečné resumé
Hodnoty je možné meniť kliknutím na tlačidlo
a Edit Current Rider (Upraviť
atuálneho jazdca) v hlavnom RealPower menu.
2.4 Voľba tréningu
Preteky sú rozdelené podľa typu do troch kategórií, ktoré sú vám ponúknuté už na
úvodnej obrazovke:
- REALPOWER (pre video závody),
- AXIOM PROGRAMY (pre výškové preteky)
- INTERNET (internetové preteky).
Viac v častiach:
RealPower - Video tréning
Axiom Programy – Osobný tréning
Preteky - internetové preteky
2.4.1 RealPower – Video tréning
Video tréningy sú novinkou vo svete „hometrainingu“, pretože umožňujú cyklistom
predstaviť si skutočnú trať a automaticky upraviť odpor na základe skutočného stavu
trate. Jazdec dosahuje rýchlosť primeranú jeho schopnostiam a fyzickej kondícii.
Každá malá zmena v sklone trate sa odrazí v podobe zmeny odporu na trenažéri.
11
Video tréning sa spúšťa tlačidlom na úvodnej obrazovke.
REALPOWER - video tréning
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí zoznam nainštalovaných video tréningov na
vašom PC.
V prípade, že nie je možné zvoliť video tréning po jeho nainštalovaní, je nutné ho
nakonfigurovať, výberom Load a Video Race (Načítať video pretek) v menu - File
(Súbor).
Po výbere jedného z týchto tréningov, sa zobrazí jeho výškový profil v pravej časti
obrazovky.
Ak ste si vybrali tréning, ktorý má podľa vás správnu vzdialenosť a obtiažnosť, stlačte
tlačidlo Next (Pokračovať), pre vstup na hlavnú obrazovku, kde pretek odštartuje.
S pomocou Google Maps, môže cyklista vidieť jeho pozíciu na mape kedykoľvek v
priebehu tréningu.
Novší video tréning (verzia 6 alebo vyššia na DVD) obsahuje GPS súradnice s
priebehom a užívateľ má možnosť vidieť priebeh na mape (alebo nemusí). GPS
súradnice sú nainštalované automaticky pri inštalácii DVD.
Staršia verzia video tréningov (verzia 5 a posledná) neobsahujú GPS súradnice. V
tomto prípade nie je možné, sledovať pozíciu na mape. Je tu ale možnosť
aktualizovať si video tréning cez internet (skúste pozrieť web s aktualizáciami)..
Existujú rôzne režimy zobrazenia na mape:
Normálne: rovnaké ako bežné cestné mapy (čiary znázorňujúce cesty s rôznym
12
významom – viaceré farby)
Satelitné: používa obrázky zo satelitu pre zobrazenie mapy.
Hybridné: využívajúce satelitné snímky so znázornením ulíc ako pri normálnej mape.
Terénne: používa rôzne farby indikujúce rozdiel v nadmorskej výške terénu.
Krajinný (3D): používa Google Earth, ktorý umožňuje meniť sklon a uhol pohľadu.
2.4.2 Axiom Programy – Osobný tréning
Tento režim umožňuje vytvárať tréningové programy šité na mieru.
Vďaka tomuto systému je možné vytvoriť tréning jednoducho a efektívne pomocou
programov, založených na segmentoch dĺžky alebo času, z ktorých každý má
nastaviteľnú silu, prevýšenie a sklon. To všetko zaručuje vlastný tréning podľa
svojich konkrétnych potrieb a fyzickej zdatnosti.
Odpor trenažéru je automaticky nastavený v závislosti od typu zvoleného
tréningu, preto je možné vytvoriť tréning výberom sklonu pre každý etapu alebo
rozdelením tréningu na rôzne fázy, s nastavením sily, ktorá má byť vyvinutá počas
daného časového obdobia, alebo iné kombinácie.
Obrazovka Axiom Programy zobrazuje všetky dostupné programy. Sú rozdelené do
skupín podľa typu programu, ktoré môžu byť zmenené pomocou menu v hornej časti.
V ľavej časti obrazovky je zoznam programov spolu s príslušnými údajmi, zatiaľ čo v
strede obrazovky graf znzorňujúci vývoj zvoleného programu.
Typy tréningových programov môžu byť:
13
prevýšenie / vzdialenosť
Tréningový program, kde je možné nastaviť dosiahnutú výšku pre každý úsek
premenlivej dĺžky.
prevýšenie / čas
Tréningový program, kde je možné nastaviť prevýšenie pre každé časové obdobie.
sklon / vzdialenosť
Tréningový program, kde je možné nastaviť sklon pre každý úsek premennej dĺžky.
sklon / čas
Tréningový program, kde je možné nastaviť sklon pre každé časové obdobie.
výkon / vzdialenosť
Tréningový program, kde je možné nastaviť silu, ktorá musí byť vynaložená pre
každý úsek premennej dĺžky.
výkon / čas
Tréningový program, kde je možné nastaviť silu, ktorá musí byť vynaložená pre
každé časové obdobie.
Po výbere jedného z týchto programov, sa v strede obrazovky zobrazí graf so
zadanými vlastnosťami. Potvrdením položky Report v hlavnom menu, bude možné
vytlačiť informácie o tomto programe.
Geo-Located
Ak chcete vytvoriť Axiom tréning pomocou služby Google Maps, je nutné mať
pripojenie k internetu. Tento tréningový program simuluje skutočnú cestu zadaním
bodov na mape.
Keď je tréning vytvorený, je možné počas neho kontrolovať pozíciu jazdca na panely
s mapou, kde je umiestnená pohybujúca sa ikona.
Zobraziť hlavné charakteristiky programu je možné pomocou REPORTS-COURSE
REPORT (Report – Report tréningu) v menu.
14
AXIOM - report tréningu
Pomocou tlačidla
je možné natrvalo odstrániť Axiom program zo zoznamu.
Pozor! Odstránenie Axiom programu tiež odstráni údaje vzťahujúce sa k tomuto
preteku z histórie.
V pravej časti okna sú ikony vypnúť / zapnúť zvuk
frekvencie
a snímanie srdcovej
.
Malý panel v pravom hornom rohu zobrazuje vybraného jazdca a ukazovateľ, ktorý
určuje úroveň. Táto hodnota umožňuje nastaviť úroveň obtiažnosti programu.
REALPOWER úroveň
Napríklad, ak nastavená hodnota je 100%, video pretek bude
prebiehať plne v simulácii, t.j. sklon simulovaný trenažérom bude presne kopírovať
priebeh video preteku. Na druhej strane, na zmiernenie tréningu, je možné, napríklad
nastaviť úroveň simulácie na 60%, takže odpor simulovaný trenažérom
je 60% proti úrovni stanovenej video pretekom.
15
Pre aktiváciu súťaže je potrebné vybrať voľbu pomocou tlačidla Enable Competition
(Umožniť sťaž) a potvrdiť položku My Best Race (Môj najlepší výkon).
Teraz sa zobrazí tlačidlo Select (Potvdiť), po potvrdení sa zobrazí zoznam najlepších
časov dosiahnutých v tomto preteku všetkými užívateľmi. Postupným potvrdzovaním
je možné vybrať si až sedem „konkurentov“.
Keď má kurz nastavenú požadovanú vzdialenosť a obtiažnosť (myslí sa sklon),
tréning sa spustí tlačidlom Next (ďalší).
2.4.3 Preteky – internetový pretek
Ak chcete zorganizovať preteky, potvrďte voľbu Internet stlačením tlačidla
s rovnakým názvom na úvodnej obrazovke (dôležitý je výber
profilu pre prístup k Internetu).
V prípade, že prístup je zamietnutý, program sa opýta, či sa chcete pripojiť k serveru.
Ak je odpoveď Áno, program sa pokúsi pripojiť k serveru, a ak je
spojenie úspešné, program bude pokračovať v prihlásení a budete vyzvaný
na zadanie hesla. Pokiaľ ešte nemáte vlastný účet, bude
potrebné sledovať jednoduchý postup pre vytvorenie účtu.
Potvrdením voľby - zapamätanie hesla v paneli prihlásenie, vás program
automaticky prihlási aj nabudúce.
Pozor! Aktiváciou voľby Zapamätať heslo používateľa, sa môže každý, kto
má prístup k počítaču zapojiť do pretekov z vášho užívateľského profilu, čo
samozrejme zahŕňa riziká.
Tu sa vám automaticky zobrazí obrazovka Internet.
16
Obrazovka Internet
Sú tu zobrazené všetky dostupné preteky, ktorých sa môžete zúčastniť.
Tlačidlom Aktualizovať (UPDATE) môžete kedykoľvek
aktualizovať nové závody, ktoré boli
zorganizované a nových používateľov prihlásených do pretekov.
Pomocou filtrov na ľavej strane si môžete zobraziť preteky, ktoré sú najviac podľa
vašich predstáv. Napríklad tým, že vyberiete dátum alebo čas (plánované len
na aktuálny deň), stanoviť minimálnu alebo maximálna vzdialenosť...
Teraz je možné, zúčastniť sa pretekov (SUBSCRIBE), alebo usporiadať nové
preteky (ORGANISE). Akonáhle ste potvrdili účasť v pretekoch, hodinu pred ich
začiatkom, je možné zobrazenie aktívnych pretekov na hlavnej obrazovke a
30 minút pred začiatkom je možné komunikovať s ostatnými účastníkmi súťaže
prostredníctvom chatu.
2.4.3.1 Vytvoriť nový účet
Aby bolo možné súťažiť s ostatnými užívateľmi siete, v prvom rade musíte
mať účet, ktorý je spojený s jazdcovým profil.
Ak si aktívny používateľ ešte nezaregistrovali svoj účet, pri vstupe cez obrazovku
Internet sa spustí jednoduchý postup pre vytvorenie nového účtu.
Panel sa otvorí, so žiadosťou o vaše osobné údaje. Je nutné vyplniť polia meno, priezvisko, adresu, e-mail a jazyk.
17
Je potrebné zadať aj prihlasovacie meno (meno, ktoré sa bude zobrazovať ostatným
účastníkom preteku) a heslo (ktoré musí obsahovať štyri – šesť znakov).
V tomto bode, na dokončenie registrácie, stačí stlačiť tlačidlo Create My Account
(Vytvoriť môj účet). Ak tlačidlo nie je aktívne, znamená to, že nie všetky
polia boli správne vyplnené.
Ak registrácia bola úspešná, zobrazí sa Vám potvrdzujúca správa a bude Vám
zaslaný e-mail so zadanými údajmi na uvedenú adresu.
Pozor! Toto heslo bude vyžadované, pri každom pripojení na internet, preto je
vhodné ponechať si registračný e-mail pre prípad, že by ste ho zabudli. Ak e-mail
zmažete, pri prihlasovaní, výberom položky Zabudol som heslo, Vám bude zaslané
nové heslo e-mailom prostredníctvom služieb zákazníckej podpory Elite.
Pre následne upravovanie údajov o účte, vyberte voľbu Modify User Account (praviť
užívateľský úče) v menu Internet. Okno s účtom sa otvorí a vy môžete upraviť rôzne
polia (okrem polí užívateľ a heslo). Potom stlačte tlačidlo Update
(Obnoviť). V prípade, že operácia bola úspešná, zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Po vytvorení účtu je možné vstúpiť do pretekov.
2.4.3.2 Začiatok pretekov
Pre účasť v závode musíte najskôr potvrdiť účasť, a to tak, že stlačíte tlačidlo
Subscribe.
Pozor! Aby bol váš vstup úspešný, musí byť vybraný pretek prítomný aj
18
v zozname video pretekov RealPower a musí mať zadanú správnu sústavu merných
jednotiek.
Záznam môžete skontrolovať pomocou tlačidla Subscribed. Táto funkcia tiež
umožňuje zobraziť všetkých účastníkov daného závodu.
Odstúpiť od závodu, ktorého ste účastníkom, je možné pomocou
výberu príslušného závodu a stlačením tlačidla Unsubscribe.
Pozor! Pre zabezpečenie komunikácie medzi všetkými účastníkmi závodu, je nutné
pripojiť sa k sieti najmenej 15 minút pred štartom.
Dôležitá poznámka: aby ste mali istotu účasti v závode, 25 minút pred štartom je
dobré skontrolovať, či sa aktívny panel objavil na prvej stránke, či funguje
odoslanie správ cez chat a potvrďte ostatným účastníkom, že ste pripojený.
Ak sa nemôžete pripojiť, stále máte dosť času na odpojenie (Internet Odpojiť), znovu pripojenie (Internet - pripojenie) a prihlásenie sa (Internet Prihlásiť). Ak to nepomohlo, skúste reštartovať program.
2.4.3.3 Zorganizujte nový závod
Je možné usporiadať nový pretek a navrhnúť účasť ostatným užívateľom siete.
Ak chcete usporiadať nový pretek, použite tlačidlo Organise (Zorganizovať).
Následne sa otvorí okno, v ktorom si môžete vybrať tréning z dostupného zoznamu v
RealPower, potom môžete nastaviť začiatok preteku - dátum a čas a prípadne pridať
komentár.
Zorganizovať preteky
Pomocou tlačidla Zorganizovať, sa závod zobrazí v
zozname dostupných závodov, kde ostatní pripojení užívatelia môžu potvrdiť účasť.
Okrem bežných závodov RealPower video, je možné použiť aj čiastkový
19
závod v rámci preteku. V tomto prípade si musia tí, ktorí sa
zúčastňujú závodu vytvoriť rovnaký čiastkový závod s
rovnakým menom a rovnakým počiatočným a koncovým bodom.
Ak chcete napríklad vytvoriť čiastkový závod od Col de la Madeleine (ďalšie
informácie o tom, ako vytvoriť čiastkový závod nájdete v časti Vytvoriť čiastkový
závod): tento čiastkový závod začne napríklad od km 1,998 a končí v km 6,006 v
celkovej dĺžke 4,01 km s a bude sa volať Madeleine 4km.
Užívatelia, ktorí
chcú vstúpiť do závodu, musia mať teda Col de la Madeleine čiastkový závod na
ich zozname video pretekov. Musia poznať počiatočné a koncové body pre
vytvorenie rovnakého čiastkového závodu, ktorý musia mať uložený s
rovnakým názvom. Iba týmto spôsobom sa ho môžu zúčastniť.
2.4.3.4 Zobrazenie aktívneho preteku
Ak ste sa pripojili na sieť a prihlásili ste sa do preteku, zobrazovací panel aktuálneho
preteku sa objaví na úvodnej obrazovke hodinu pred začiatkom.
Panel - Aktívne preteky
Tento panel zobrazuje preteky, ktorých ste sa rozhodli zúčastniť, čas začatia a počet
účastníkov. K dispozícii je aj odpočítavanie, ktoré udáva čas zostávajúci do začiatku
a blikajúca LED dióda.
Žltá LEDka indikuje, že používateľ sa prihlásil do preteku, ale štart nie je
bezprostredný, a preto je to len pripomienka. V tomto prípade tu nie
je možné nadviazať spojenie s ostatnými užívateľmi siete prihlásenými do
rovnakého preteku.
Zelená LEDka: znamená, že pretek začne do 30 minút, teraz je možné nadviazať
spojenie s ostatnými užívateľmi a komunikovať s nimi pomocou chatu.
Pozor! Spojenie s ostatnými užívateľmi môže trvať niekoľko minút.
Červená LEDka: závod začne o 15 minút.
Pozor! Pre zabezpečenie komunikácie medzi všetkými účastníkmi pretekov, je nutné
pripojiť sa k sieti najmenej 15 minút pred štartom.
Podrobnosti z pretekov, ktorých sa zúčastňujete, môžu by zobrazené pomocou
Subscribed Races v menu Internet. Otvorí sa okno
so zoznamom rôznych pretekov s príslušnými údajmi o vzdialenosti, nadmorskej
20
výške, maximálnom stúpaní, priemernom stúpaní, atď.
Prostredníctvom menu Internet je tiež možné zobraziť
zoznam užívateľov prihlásených do pretekov výberom položky Get Subscribes Info.
Tri minúty pred štartom, je prístup pre ďalších pretekárov uzavretý a na obrazovke
sa automaticky zobrazuje zostávajúci čas pred štartom pretekov. Pre prístup k tejto
obrazovke vopred, stačí použiť tlačidlo Proceed na aktívnom panely pretekov.
Odstúpiť z pretekov sa dá stlačením tlačidla Back a budete odpojený.
2.4.3.5 Použite „chatu“
Pre prístup k funkcii chat, stačí stlačiť tlačidlo Internet na úvodnej obrazovke a potom
vybrať možnosť Show Chat dialog v menu, alebo použite tlačidlo Discussion na
panely aktívnych pretekov. Napravo sa otvorí okno zobrazujúce pripojených
užívateľov.
Chat
Tu je možné komunikovať s ostatnými užívateľmi zapojenými do
pretekov. V ľavej dolnej časti môžete zadať zdieľaný text a tlačidlom Send bude
odoslaný na ostatných užívateľov a zobrazí sa v
diskusnom priestore pred vami podľa zadaného prihlasovacieho mena. Chat môže
byť použitý počas celej doby pretekov.
2.5 Hlavná obrazovka
Hlavná obrazovka je konštruovaná tak, aby bolo možné vidieť všetky aktuálne
informácie o cyklistovi a mať rýchly prehľad o výkone v danom čase.
Podľa kategórie (RealPower, Axiom programy a Internet), v ktorej cyklista ide svoj
pretek bude výstup týchto údajov rôzny.
Viac v častiach:
REALPOWER - Hlavná obrazovka
21
AXIOM PROGRAMY - Hlavná obrazovka
INTERNET - Hlavná obrazovka
2.5.1 REALPOWER - Hlavná obrazovka
V kategórii RealPower väčšinu obrazovky tvorí snímok video tréningu.
REALPOWER aktivácia tréningu
Navyše je možné zobraziť jazdcovu pozíciu na mape. Softvér integruje funkcie
Google Maps a pozícia jazdca sa zobrazuje na mape pomocou ikony (
).
22
RealPower – aktívny panel Google Maps
Počas tréningu je možné mať video v režime celej obrazovky namiesto čiastočnej. V
tomto režime sú údaje o tréningu zobrazené cez video a údaje o dokončenom
podiele pretekov a vzdialenosti do konca sa zobrazujú na paneli v spodnej časti
obrazovky.
Pre aktiváciu tohto režimu, kliknite na ikonu (
).
RealPower - celá obrazovka
23
V spodnej časti sú tlačidlá pre ovládanie tréningu: (Štart)
tlačidlo je potrebné k
aktivácii tréningu, (Stop)
tlačidlo na ukončenie tréningu,
je tlačidlo pre
spustenie plnej obrazovky * (tlačidlo ENTER pre návrat k hlavnému zobrazeniu),
tlačidlo Save ukladá informácie o výkone počas tréningu, tlačidlo HOME pre návrat
na úvodnú obrazovku a tlačidlom NEXT sa zobrazí rekapitulácia tréningu, len čo je
ukončený a následne sú informácie uložené.
V priebehu pretekov po stlačení tlačidla ↑ je možné alternatívne aktivovať dva
dôležité panely.
Prvý panel zobrazuje dva grafy, z ktorých prvý ukazuje výškový profil tréningu, kde
červená bodka označuje pozíciu jazdca vzhľadom k výškovému profilu. Druhý graf
umožňuje cyklistovi podrobné zobrazenie výškového profilu na ďalšie kilometre:
vďaka tomu cyklista vidí ďalšie stúpania alebo klesania s cieľom pripraviť sa na
zmeny v sklone trasy. Tento graf je možné zapnúť / vypnúť cez položku Settings Options v hlavnom menu. Tiež v položke Options, je možné nastaviť vzdialenosť
zobrazenú v druhom grafe.
Stlačením tlačidla ↑ znovu, sa objaví druhý graf, ktorý znázorňuje vývoj sily v
priebehu času (červená krivka), srdcovú frekvenciu (zelená krivka) a kadenciu (žltá
krivka).
Zobrazenie týchto panelov sa vypína pomocou tlačidla ↓.
Tabuľka výškového profilu
Graf srdcovej frekvencie a sily
Ďalší panel, ktorý môže byť zapnutý / vypnutý. Tento panel zobrazuje mapu tréningu
a pozíciu jazdca na nej.
24
RealPower – panel Google Maps
Tento panel má niekoľko tlačidiel, ktoré umožňujú meniť nastavenie mapy ako zoom,
sklon, orientácia a perspektíva.
Tréning môžete zastaviť kedykoľvek počas preteku stlačením tlačidla STOP
. Údaje o tréningu môžete uložiť aj napriek tomu, že tréning nebol dokončený.
Uložené dáta možno prezerať v časti History (História), kde je medzi rôznymi druhmi
informácií zahrnuté aj percento dokončenia. To vám umožní ľahko identifikovať
tréning, ktorý bol dokončený a ktorý nie.
Dostupné informácie:
Rýchlosť
Srdcová frekvencia
25
Výkon
Kadencia
Sklon svahu
Čas pretekov
Vzdialenosť
Cyklista musí samozrejme nosiť hrudný pás merajúci srdcovú frekvenciu pre
zobrazenie príslušných informácií (pozri časť Ako nosiť hrudný pás).
2.5.2 AXIOM PROGRAMS - Hlavná obrazovka
V kategórii AXIOM PROGRAMS sa na hlavnej obrazovke objavia grafy, ktoré
popisujú daný program (spodná časť). Červená bodka znázorňuje pozíciu cyklistu
(po začatí tréningu), kadencia (žltá krivka) a graf srdcovej frekvencie (zelená šípka),
vynaložená sila (červená krivka).
Google Maps je možné využívať aj v tomto tréningovom režime. V tom prípade si
môžete vytvoriť tréning pomocou Google Maps v akejkoľvek časti sveta a sledovať
mapu vytvoreného tréningu. Rovnako je k dispozícii aj niekoľko tlačidiel, ktoré
umožňujú zmeniť spôsob zobrazenia mapy.
AXIOM aktivácia tréningu
Na ľavej strane nad srdcovou frekvenciou a výkonom, sú informácie o jazdcovi, zatiaľ
čo v pravej hornej časti sú zobrazené parametre programu.
26
V spodnej časti sú tlačidlá pre ovládanie tréningu: (Štart)
tlačidlo je potrebné k
aktivácii tréningu, (Stop)
tlačidlo na ukončenie tréningu, (........)je tlačidlo pre
spustenie plnej obrazovky * (tlačidlo ENTER pre návrat k hlavnému zobrazeniu),
tlačidlo Save ukladá informácie o výkone počas tréningu, tlačidlo HOME pre návrat
na úvodnú obrazovku a tlačidlom NEXT sa zobrazí rekapitulácia tréningu, len čo je
ukončený a následne sú informácie uložené.
Ak už tréning beží, je možné použiť tlačidlo
pre pozastavenie pretekov.
Trenažér RealPower môže poskytovať široký rozsah výkonu. V niektorých prípadoch,
ak sú prekročené hranice tohto rozpätia (t.j. keď výkon je veľmi vysoký alebo veľmi
nízky), trenažér nie je schopný zabezpečiť požadovaný výkon. V tomto prípade sa na
panely nad hodnotou výkonu objaví indikátor prekročenia limitu.
Poznámka: Rozsah obmedzení sa líši v závislosti od rýchlosti: napr. maximálny
možný výkon rastie so zvyšujúcou sa rýchlosťou.
Tréning môže byť kedykoľvek ukončený v priebehu programu stlačením tlačidla
STOP. Tu je možné údaje o preteku uložiť, a to i v prípade, že tréning nebol
dokončený.
Uložené údaje možno prezerať v History (História), kde je okrem iných informácií,
uvedené aj percento dokončenia. To umožňuje ľahko identifikovať či bol daný tréning
dokončený alebo nie.
Dostupné informácie:
Rýchlosť
Tepová frekvencia
Výkon
Kadencia
Sklon svahu
Čas pretekov
Vzdialenosť
Spálené kalórie
Cyklista musí samozrejme nosiť hrudný pás merania srdcovej frekvencie pre
zobrazenie príslušných informácií (pozri časť Ako nosiť hrudný pás).
2.5.3 INTERNET - Hlavná obrazovka
Hlavná obrazovka internetového preteku je rovnaká ako RealPower hlavná
27
obrazovka, ale zobrazuje niektoré špeciálne vlastnosti v priebehu závodu.
Napríklad, je tu zobrazené odpočítavanie pred štartom pretekov.
Odpočítavanie pred štartom
Po štarte pretekov si môžete zobraziť priebeh súťaže kliknutím na tlačidlo Info alebo
stlačením tlačidla + konzoly zároveň. Jeden po druhom sa otvoria grafy vývoja vašej
srdcovej frekvencie, kadencie a výkonu, graf s výškovým profilom a graf vzdialenosti.
Graf s výškovým profilom umožňuje sledovať priebeh prevýšení a vašu pozíciu
na ňom, rovnako ako postavenie ostatných účastníkov súťaže. Vaša pozícia
je označená červenou bodkou, ktorá sa pohybuje na profile pretekov, zatiaľ čo
ostatný účastníci sú zobrazení ako sivé bodky.
Graf s výškovým profilom
Graf vzdialenosti udáva medzery medzi jednotlivými účastníkmi, teda vzdialenosť od
priebežného lídra pretekov. Zobrazuje sa aj jeden jazdec pred užívateľom a jeden za
ním.
Graf vzdialenosti
28
Navyše je možné aktivovať graf s viacerými informáciami o pretekároch, kliknutím na
tlačidlo Racers. Pretekári sú uvedení v poradí podľa priebežnej klasifikácie.
Graf pretekárov
Klikaním na tlačidlo Racers je možné prepínať zobrazované informácie. K dispozícii
sú informácie o: rýchlosti, srdcovej frekvencii, vzdialenosti na ďalšieho, celkovej
vzdialenosti, kadencii a výkone.
Tiež je možné zobraziť panel so sumárom pretekov, tzv. sekundárny displej. Môžete
ho zobraziť dvojklikom na tlačidlo
normálnemu zobrazeniu..
. Kliknutím na tlačidlo Back sa vrátite k
RealPower - Sekundárny displej
29
Na konci pretekov sa zobrazí poradie pretekárov a výsledné časy.
Konečné umiestnenie
Pozor! Po vystúpení z tejto obrazovky, sú užívatelia, ktorí sa
zúčastnili pretekov odpojení, a už viac nie je možné s nimi komunikovať
pomocou chatu.
2.6 HISTÓRIA TRÉNINGOV
Do časti HISTORY (História) sa dostanete z úvodnej obrazovky. Sú tu uložené
všetky informácie o uskutočnených tréningoch všetkých užívateľov
trenažéru. Obsahuje kompletný sumár časov, vzdialeností, priemerných rýchlostí,
priemerných srdcových frekvencií, priemerných výkonov.
30
Zoznam uložených tréningov
Performance indicator (ukazovateľ výkonu) – IP - umožňuje dohliadať nad jazdcovou
fyzickou kondíciou spojením dvoch dôležitých parametrov tréningu: výkonu a
srdcovej frekvencie. Pomer medzi vývojom výkonu (W) a srdcovej frekvencie (BPM),
dáva informáciu o výkonnosti jazdcov.
Stĺpec Completed (dokončený) obsahuje percentuálne ukončenie tréningov. Príklad:
100% znamená, že program / pretek bol dokončený, zatiaľ čo 50% uvádza, že bola
odjazdená len polovica.
Stĺpec Level (úroveň) obsahuje obtiažnosť tréningu. Týmto spôsobom je možné
ľahko rozpoznať tréningy so zníženou obtiažnosťou.
Pomocou tlačidla
je možné vymazať uložené údaje o tréningu. Túto funkciu
možno aktivovať tiež cez ponuku File – Delete (zmazať) vybrané preteky.
Pod tabuľkou s uloženými pretekmi je box pre filtrovanie dát tabuľky podľa rôznych
nastavení. Je možné zobraziť všetky preteky / programy alebo len video preteky
alebo len všetky programy alebo len určité typy programov.
Na tejto obrazovke je možné vidieť priemerné údaje uložených tréningov, filtrovať
údaje pomocou Course / Program na ľavej strane.
A výber požadovaného tréningu.
31
Možné je tiež zúžiť zoznam výkonov konkrétneho preteku alebo všetkých pretekov,
stanovením časového intervalu (From date – To date).
Časový interval
Týmto spôsobom je možné porovnávať určité obdobie, mesiac po mesiaci a overovať
si jazdcovu fyzickú kondíciu, pomocou počítania km a priemerných výkonnostných
hodnôt a srdcovej frekvencie, ktoré možno vidieť v dolnej časti obrazovky, zo
všetkých uložených tréningov.
Tréningy je možné zoradiť v abecednom poradí, podľa rastúcej / klesajúcej tendencie
rôznych parametrov (rýchlosť, sila, čas, vzdialenosť, atď.). Stačí kliknúť na bunku
súvisiacu s príslušnou hodnotou.
Ak chce vidieť výkony spojené s jedným tréningom, je možné si zobraziť
podrobnejšie údaje uložené o tomto tréningu stlačením tlačidla STAT (vľavo dole na
obrazovke), alebo dvojitým kliknutím na riadok s príslušným tréningom.
32
Tréningové štatistiky
2.7 MENU
V Menu na hlavnej obrazovke sú rôzne možnosti nastavení (ktoré si možno podrobne
pozerať v príslušných častiach užívateľskej pomoci):
Súbor (FILE) - umožňuje vypnúť program,
na obrazovke RealPower, umožňuje načítanie nového video preteku.
REPORT - ak je povolená táto voľba, umožňuje tlačiť reportov s údajmi o pretekoch.
INTERNET - umožňuje prístup k obrazovke Internet a je tu možné
meniť niektoré nastavenia týkajúce sa pripojenia (pozri časť Internet menu pre
viac podrobností).
Nastavenie (SETTINGS) - táto ponuka umožňuje
meniť rôzne nastavenia (viac podrobností v časti o menu Settings).
Plugins - umožňuje prístup k pluginom (dodatočné programy), ktoré je možné
doinštalovať v RealPower
Pomoc (HELP) - umožňuje prístup k nápovede
pri aktualizácii softvéru (postup Info menu ...), ktorá vám umožní skontrolovať verziu
softvéru, pripojenie k RealPower stránke a odosielanie e-mailov na službu
zákazníckej podpory.
33
2.7.1 MENU NASTAVENIE
Menu Nastavenie sa nachádza na hlavnej obrazovke. Umožňuje ovládať väčšinu
nastavení trenažéru.
Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od nainštalovanej verzie, preto je potrebné
program pravidelne aktualizovať, aby boli prístupné všetky funkcie a možnosti
programu.
Menu má rôzne funkcie:
 Povoliť snímanie srdcovej frekvencie (vyžaduje hrudný pás)
 Povoliť filter srdcovej frekvencie (pre prípad chybných údajov o srdcovej
frekvencii, viac informácii o riešení problému v príslušnej časti)
 Povoliť hudbu na pozadí (umožňuje povoliť hudbu počas pretekov v pozadí,
viac v príslušnom odseku)
 Povoliť virtuálnu rýchlosť (viac informácií o virtuálnej rýchlosti v príslušnej
časti)
 Zakázať Priehľadnosť (táto funkcia umožňuje spustiť softvér aj na menej
výkonnom počítači tým, že vyradí niektoré grafické funkcie, ako zobrazenie
video tréningu na celú obrazovku)
 Pripojiť zariadenie AXIOM (pokiaľ je hlas povolený, je možné pripojenie
konzoly)
 Vybrať pripájací PORT (parametre pripojenia trenažéru; prosím, buďte opatrní,
pretože zmena tohto údaju by mohla spôsobiť poškodenie, zmeniť len
v spolupráci so servisnou podporou trenažéru RealPower)
 Kalibrácia (tento pokyn umožňuje užívateľovi zadať kalibračné hodnoty. Pre
viac informácii pozri príslušnú časť.)
34







Overiť súbory (v prípade poruchy programu pri načítaní, umožňuje kontrolu
správnej inštalácie a údržby Program Files)
Optimalizovať súbory (súbory s touto novou funkciou dát sú optimalizované, v
prípade pomalého načítavania programov. Vďaka tejto možnosti je možné
znovu nastaviť správne vedenie kurzov s uloženými údajmi. Navyše,
optimalizácia znižuje veľkosť súborov)
Skontrolovať kodek (overuje správnu inštaláciu potrebných kodekov na
prehrávanie filmov a video tréningov)
Vyhodnotiť PC (nástroj, ktorý vyhodnocuje výkonnosti počítača, či je počítač
dosť výkonný pre správne spustenie RealPower. Pozri príslušnú časť)
Jazyky (umožňuje nastaviť RealPower jazyk: taliansky, anglicky, španielsky,
francúzsky, holandsky a nemecky). Preklad vyžaduje niekoľko minút, počas
ktorých sa môže byť program blokovaný.
Funkčnosť - táto ponuka je určená pre údržbu. Toto nastavenie možno použiť
len v prípade poruchy a pod vedením služby užívateľskej podpory.
Možnosti - otvorí sa okno pre uskutočnenie nasledujúcich nastavení:
o Všeobecné - umožňuje užívateľovi skryť / zobraziť Windows task bar.
o Pretek - (umožňuje povolenie / zakázanie odpočítavanie pred štartom
pretekov a nastavenie jeho dĺžky.
o Snímač srdcovej frekvencie (aktivuje sa v prípade zlého načítavania
srdcovej frekvencie; ďalšie informácie o odstraňovaní problémov
nájdete v príslušnej časti)
o Virtuálna rýchlosť (umožňuje aktivovanie virtuálnej zjazdovej rýchlosti)
o Video (umožňuje vypnutie priehľadnosti, možnosť ako zvýšiť rýchlosť v
pomalom PC, je vhodné vypnúť, ak priehľadnosť, ak PC je veľmi
pomalý)
o Jazyky (umožňuje nastaviť jazyk, zvyčajne to trvá niekoľko minút)
o Internet (umožňuje zvoliť voľbu Zapamätať heslo a nastavenie TCP / IP
portu)
2.7.2 INTERNET MENU
Menu Internet je k dispozícii na hlavnej obrazovke, kde môžete získať prístup k
Pretekom a využiť niekoľko funkcií týkajúcich sa pripojenia.
35
Ponuka obsahuje rôzne položky:
 Pripojenie k serveru
 Odpojenie od servera
 Prihlásiť
 Vstup do Pretekov
 Absolvované preteky (umožňuje zobraziť zoznam všetkých závodov, ktorých
ste sa zúčastnili)
 Získať info o účastníkoch (umožňuje zobraziť
zoznam všetkých pripojených používateľov v konkrétnom preteku)
 Začať pretek (ak je pretek aktívny, to vám umožní vstúpiť na
hlavnú obrazovku)
 Zobraziť okno chatu (ak je pretek aktívny a má začať v dobe kratšej ako
30 minút, to vám umožní otvoriť chat a komunikovať s ostatnými
účastníkmi súťaže)
 Zmena užívateľského účtu (umožňuje meniť údaje účtu vybraného jazdca)
 Vytvoriť účet (otvorí sa sprievodca postupu pre vytvorenie nového účtu)
 Voľby (umožňuje zmeniť niekoľko nastavení týkajúcich sa pripojenia k
serveru, vrátane výberu medzi internetom a LAN)
3 Pred štartom
3.1 Hodnotenie počítača
Ak je softvér trenažéru Real Power spustený po prvýkrát, začne sa
overovanie, či počítač spĺňa minimálne požiadavky na kompatibilitu so
softvérom. Program spustí nejaké testy grafickej karty a
pamäťových schopností. Môže to trvať niekoľko minút.
Keď procedúra skončí, počítač odhalí hardvérové špecifikácie v počítači.
36
Je možné tlačiť a / alebo zaslať výsledky testu pre ďalšie overenie.
Ak počítač nie je plne kompatibilný s požiadavkami na softvér, táto procedúra
znemožní niektoré funkcie, ktoré majú vyššie nároky na výkonnosť softvéru, aby bolo
zabezpečené správne fungovanie programu.
V prípade, že testovanie softvéru odhalí, že počítač je málo výkonný, voľba
znemožnenie priehľadnosti v menu Settings (Nastavenia) obmedzí niektoré grafické
funkcie trenažéru RealPower (napr. zobrazenie video tréningu na celú obrazovku).
Je možné upraviť tieto nastavenia v menu Nastavenia. Avšak, deaktivovaním týchto
nastavení nie je garantované optimálne prezeranie video tréningov. Môže sa objaviť
nesprávna synchronizácia vzdialenosti medzi vzdialenosťou prejdenou
jazdcom a tou, ktorá je zobrazená na obrazovke.
3.2 Využitie ovládacej konzoly
Pri šliapaní na trenažéri, je oveľa pohodlnejšie
prepínanie medzi obrazovkami programu prostredníctvom konzoly umiestnenej
na riadidlách. Tlačidlá „Tab“ a „Enter“ slúžia k pohybu v rôznych
oblastiach rôznych obrazoviek a k potvrdeniu voľby. Tlačidlá
a „-„ majú
rovnaké funkcie ako tlačidlá
a „-„ na klávesnici, t.j. že sú použité na
vykonanie požadovanej voľby, v rôznych zoznamoch a aktivovanie
alebo deaktivovanie grafov, ktoré môžu byť aktivované v priebehu pretekov.
37
Funkcie konzoly
Ak sa chcete dostať napríklad na hlavnú obrazovku, treba sa stláčaním tlačidiel + / presunúť na obrazovku
REALPOWER alebo AXIOM PROGRAMY a potvrdiť voľbu tlačidlom ENTER, potom
vybrať smer pohybu tlačidlami + / -, stláčať tlačidlo TAB až kým sa objaví oranžové
tlačidlo NEXT, potom tlačidlo ENTER, aby ste sa dostali na hlavnú obrazovku.
3.3 TVORBA PROFILU JAZDCA
Každý užívateľ RealPower by mal mať svoj vlastný profil. Obrazovka s nastavením
profilu jazdca umožňuje zadať osobné údaje užívateľa. Pre prístup k
tejto obrazovke, je potrebné na hlavnej obrazovke zvoliť tlačidlo
.
Profil jazdca
Sprievodca postupom pomáha užívateľovi vytvoriť vlastný profil. Viac informácií
nájdete v časti Sprievodca tvorby profilu.
Každý, kto používa program by mal začať tým, že si vytvorí svoj osobný profil, kde sa
budú ukladať informácie o jeho tréningoch. Potom si vybrať jazdca zo
zoznamu CHOOSE CYCLIST, v ľavej dolnej časti úvodnej obrazovky (kliknutím
na symboly
a
).
38
Meno vybraného jazdca sa objaví na úvodnej obrazovke. Ak máte vybraného
jazdca, môžete preskočiť fázu výberu cyklistov a priamo prejsť k obrazovke video
tréningu (REALPOWER), tréningového programu (AXIOM programov) alebo k
analýze tréningu (HISTORY).
Ak chcete zrušiť profil vybraného jazdca, stlačte tlačidlo
a vyberte Modify rider
profile (Upraviť profil jazdca), potom kliknite na tlačidlo Cancel (zrušiť jazdca).
* Štandardný vzorec pre výpočet maximálnej srdcovej frekvencie je HRmax = 220 vek, zatiaľ čo horná a dolná hranica cieľového pásma sú na úrovni 80% a
70% HRmax. Hodnoty srdečného tepu v cieľovej zóne s týmto spôsobom výpočtu
sú vhodné pre trénovaných športovcov . Ak začínate opätovne po určitej
dobe nečinnosti, bolo by vhodné použiť cieľovú zónu s nižšími limitmi.
3.4 Ako nosiť hrudný pás
Trenažér REALPOWER môže byť použitý s alebo bez hrudného pásu na
meranie srdcovej frekvencie.
Ak chcete naplno využiť jeho výhody, odporúčame
použiť snímače srdcovej frekvencie, inak nebudete môcť používať niektoré funkcie.
Poznámka: hrudný pás pre meranie srdcovej frekvencie nie je súčasťou systému.
Správne umiestnenie vysielača na hrudi
Hrudný pás sa musí nosiť podľa nasledujúcich pokynov:
Nastavte si dĺžku pásu na hrudi tak, aby to bolo pohodlné.
Vysielač by mal byť upevnený pásom na hrudi smerom k vonkajšej
strane, pod hrudnou kosťou.
39
Centrum vysielača v strede hrudníka.
Navlhčite elektródy vysielača vodou, z vnútornej strany vysielača.
Keď je vysielač na tele, aktivuje sa automaticky (a de-aktivuje, keď je
odstránený). Pre predĺženie výdrže batérie vysielača je dobré ho odstrániť, ak sa
nepoužíva.
Ako navlhčiť elektródy
V prípade, že je nejaký problém s nepretržitým prenosom údajov, skúste zmeniť
polohu vysielača na hrudi. Elektródy musia byť na koži a vysielač musí byť v
správnej polohe (nie príliš nízko). Uistite
sa, že je dostatok vlhkosti medzi elektródami a kožou. Skontrolujte, či
je vysielač čistý.
Spustenie zvukového signálu, ktorý indikuje, prekročenie hornej alebo dolnej
hranice srdcovej frekvencie, je možné v menu výberom možnosti povoliť snímanie
srdcovej frekvencie (Enable Heart Rate).
3.5 Výber tréningu
Tréningy sú rozdelené podľa kategórií na úvodnej obrazovke: kategória RealPower
(video tréning), kategória Axiom Programs (vlastný tréning) a kategória Internet
(sieťové preteky)
3.5.1 REALPOWER - VIDEO TRÉNING
Video tréningy sú novinkou vo svete „hometrainingu“, pretože umožňujú cyklistom
predstaviť si skutočnú trať a automaticky upraviť odpor na základe skutočného stavu
vozovky. Jazdec dosiahne rýchlosť primeranú jeho schopnostiam a fyzickej kondícii.
Každá malá zmena v sklone trate sa odrazí v zmene odpor na trenažéri.
Video tréning sa spúšťa tlačidlom na úvodnej obrazovke REALPOWER.
40
REALPOWER - video tréning
Na ľavej strane sa zobrazí zoznam predtým nainštalovaných video tréningov na
vašom PC.
V prípade, že nie je možné zvoliť video tréning po jeho nainštalovaní, je nutné
nakonfigurovať ho v RealPower, výberom Load a Video Race z menu Súbor (File).
Keď vyberiete jeden z týchto tréningov, zobrazí sa jeho výškový profil v pravej časti
obrazovky.
Ak ste si vybrali tréning, ktorý má podľa vás správnu vzdialenosť a obtiažnosť, stlačte
tlačidlo NEXT, pre vstup na hlavnú obrazovku, kde pretek začne.
S pomocou Google Maps, môže cyklista vidieť, kedykoľvek v priebehu tréningu jeho
pozíciu na mape.
Nový video tréning (verzia 6 alebo vyššia na DVD) obsahuje GPS dáta o priebehu a
užívateľ má možnosť vidieť priebeh na mape (alebo nemusí). GPS dáta sú
nainštalované automaticky pri inštalácii z DVD.
Staršia verzia video tréningov (verzia 5 a posledná) neobsahujú GPS dáta. V tomto
prípade nie je možné, sledovať pozíciu na mape. Je tu ale možnosť aktualizovať si
video tréning (skúste pozrieť web s aktualizáciami)..
Existujú rôzne režimy zobrazenia na mape:
Normálne: rovnaké ako bežné cestné mapy (čiary znázorňujúce cesty s rôznym
významom – viaceré farby)
Satelitné: používa obrázky zo satelitu pre zobrazenie mapy.
41
Hybridné: využívajúce satelitné snímky so znázornením ulíc ako pri normálnej mape.
Terénne: používa rôzne farby indikujúce rozdiel v nadmorskej výške terénu.
Krajinný (3D): používa Google Earth, ktorý umožňuje meniť sklon a uhol pohľadu.
3.5.2 AXIOM PROGRAMS - OSOBNÝ TRÉNING
Tento režim umožňuje vytvárať tréningové programy šité na mieru.
Vďaka tomuto systému je možné vytvoriť tréning jednoducho a efektívne pomocou
programov, založených na segmentoch dĺžky alebo času, z ktorých každý má
nastaviteľnú silu, prevýšenie a sklon. To všetko zaručuje vlastný tréning podľa
svojich konkrétnych potrieb a fyzickej zdatnosti.
Odpor trenažéra je automaticky nastavený v závislosti od typu zvoleného
tréningu, preto je možné vytvoriť tréning výberom sklonu pre každý etapu alebo
rozdelením tréningu na rôzne fázy, s nastavením sily, ktorá má byť vyvinutá počas
daného časového obdobia, alebo iné kombinácie.
Obrazovka Axiom Programs zobrazuje všetky dostupné programy. Sú rozdelené do
skupín podľa typu programu, ktoré môžu byť zmenené pomocou menu v hornej časti.
V ľavej časti obrazovky je zoznam programov spolu s príslušnými údajmi, zatiaľ čo v
strede obrazovky graf ukazuje vývoj zvoleného programu.
Typy tréningových programov môžu byť:
prevýšenie / vzdialenosť
42
Tréningový program, kde je možné nastaviť dosiahnutú výšku pre každý úsek
premenlivej dĺžky.
prevýšenie / čas
Tréningový program, kde je možné nastaviť prevýšenie pre každé časové obdobie.
sklon / vzdialenosť
Tréningový program, kde je možné nastaviť sklon pre každý úsek premennej dĺžky.
sklon / čas
Tréningový program, kde je možné nastaviť sklon pre každé časové obdobie.
výkon / vzdialenosť
Tréningový program, kde je možné nastaviť silu, ktorá musí byť vynaložená pre
každý úsek premennej dĺžky.
výkon / čas
Tréningový program, kde je možné nastaviť silu, ktorá musí byť vynaložená pre
každé časové obdobie.
Po výbere jedného z týchto programov, sa v strede obrazovky zobrazí graf so
zadanými vlastnosťami. Potvrdením položky Report v hlavnom menu, bude možné
vytlačiť informácie o tomto programe.
Geo-Located
Ak chcete vytvoriť Axiom tréning pomocou sužby Google Maps, je nutné mať
pripojenie k internetu. Tento tréningový program simuluje skutočnú cestu zadaním
bodov na mape.
Keď je tréning vytvorený, je možné počas neho kontrolovať pozíciu jazdca na panely
s mapou, kde je umiestnená pohybujúca sa ikona.
Zobraziť hlavné charakteristiky programu je možné pomocou REPORTS-COURSE
REPORT v menu.
43
AXIOM report tréningu
Pomocou tlačidla
je možné natrvalo odstrániť Axiom program zo zoznamu.
Pozor! Odstránenie Axiom programu tiež odstráni údaje vzťahujúce sa k tomuto
preteku z histórie.
V pravej časti okna sú ikony vypnúť / zapnúť zvuk
frekvencie
a snímanie srdcovej
.
Malý panel v pravom hornom rohu zobrazuje vybraného jazdca a ukazovateľ, ktorý
určuje úroveň. Táto hodnota umožňuje nastaviť úroveň obtiažnosti programu.
REALPOWER úroveň
Napríklad, ak nastavená hodnota je 100%, video pretek bude
prebiehať plne v simulácii, t.j. sklon simulovaný valcom, presne kopírovať
priebeh video preteku. Na druhej strane, na zmiernenie tréningu, je možné, napríklad
nastaviť úroveň simulácie na 60%, takže odpor simulovaný valcom
je 60% proti úrovni stanovenej video pretekom.
44
Na pravej strane pod grafom s detailmi programu, je k dispozícii tlačidlo, ktoré
umožňuje, zvoliť si jedného alebo viacerých konkurentov. To vám umožní súťažiť
proti svojim najlepším výkonom.
Pre aktiváciu tejto súťaže treba vybrať voľbu pomocou tlačidla Enable Competition
a potvrdiť položku My Best Race.
Povoliť konkurenta
Teraz sa zobrazí tlačidlo Select, po potvrdení sa zobrazí zoznam najlepších časov
dosiahnutých v tomto preteku všetkými užívateľmi. Postupným potvrdzovaním je
možné vybrať si až sedem „konkurentov“.
Keď má kurz nastavenú požadovanú vzdialenosť a obtiažnosť (myslí sa sklon),
tréning sa spustí tlačidlom Next.
3.5.3 Preteky – internetový tréning
Ak chcete zorganizovať preteky, potvrďte voľbu Internet stlačením tlačidla
s rovnakým názvom na úvodnej obrazovke (dôležitý je výber
profilu pred prístupu k IT).
V prípade, že prístup je zamietnutý, program sa opýta, či sa chcete pripojiť k serveru.
Ak je odpoveď Áno, program sa pokúsi pripojiť k serveru, a ak je
spojenie úspešné, program bude pokračovať v prihlásení a budete vyzvaný
na zadanie hesla. Pokiaľ ešte nemáte vlastný účet, bude
potrebné sledovať jednoduchý postup pre vytvorenie účtu.
Potvrdením voľby - zapamätanie hesla v paneli prihlásenie, vás program
automaticky prihlási aj nabudúce.
Pozor! Aktiváciou voľby Zapamätať heslo používateľa, sa môže každý, kto
má prístup k počítaču zapojiť do pretekov z vášho užívateľského profilu, čo
samozrejme zahŕňa riziká.
Tu sa vám automaticky zobrazí obrazovka Internet.
45
Obrazovka Internet
Sú tu zobrazené všetky dostupné preteky, ktorých sa môžete zúčastniť.
Tlačidlom Aktualizovať (UPDATE) môžete kedykoľvek
aktualizovať nové závody, ktoré boli
zorganizované a nových používateľov prihlásených do pretekov.
Pomocou filtrov na ľavej strane si môžete zobraziť preteky, ktoré sú najviac podľa
vašich predstáv. Napríklad tým, že vyberiete dátum alebo čas (plánované len
na aktuálny deň), stanoviť minimálnu alebo maximálna vzdialenosť...
Teraz je možné, zúčastniť sa pretekov (SUBSCRIBE), alebo usporiadať nové
preteky (ORGANISE). Akonáhle ste potvrdili účasť v pretekoch, hodinu pred ich
začiatkom, je možné zobrazenie aktívnych pretekov na hlavnej obrazovke a
30 minút pred začiatkom je možné komunikovať s ostatnými účastníkmi súťaže
prostredníctvom chatu.
3.6 PROGRAM UPDATE (ON-LINE)
Program RealPower je neustále aktualizovaný, aby zlepšoval svoje výkony.
Je možné overiť si stav aktualizácií výberom z ponuky Pomocník (HELP) - postup
aktualizácie (Updating Procedure) ..., ale nie pred nadviazaním pripojenia k internetu.
V prípade, že počítač nemá priame pripojenie k internetu, je možné
stiahnuť aktualizovanú verziu programu prostredníctvom internetovej
stránky www.realaxiom.com (v sekcii Download -software po vytvorení
registračného účtu).
46
Objaví sa okno, kde je možné vykonať automatickú kontrolu poslednej
verzie, stlačením tlačidla Control Updates.
Ak je to posledná verzia, ktorá je dostupná, zobrazí sa správa
ak to nie je najnovšia verzia, bude uvedené
47
Spustite aktualizáciu stlačením tlačidla Yes.
Potom znovu kliknite na tlačidlo Yes a prečítajte si poznámky k
aktualizácii (zmeny od predchádzajúcej verzie).
Stlačením tlačidla OK zatvorte Poznámky k aktualizácii.
48
a spustite sprievodcu inštalácie, ako je uvedené v návode na použitie na RealPower,
stlačením tlačidla OK.
4 Priebeh tréningu
4.1 Kontrola pred pretekom
Pred začatím pretekov, musia byť urobené nejaké úpravy:

tlak na trenažér musí byť najmenej 7-8 atm pre pretekárske pneumatiky a 3,54 atm pre pneumatiky MTB, s výnimkou konkrétnych prípadov, pre ktoré je
najlepšie riadiť sa odporúčaniami výrobcu pneumatík.

tlak trenažéru na pneumatiku musí byť taký, že nedôjde
k pošmyknutiu; predísť tomu tak, aby boli tri úplné otočenia rukoväte
pre reguláciu trenažéru, počítajúc od okamihu, keď sa trenažér dostane
do kontaktu s pneumatikou.

aby nedošlo k poškodeniu trenažéru odporúčame vypnúť zadnú
brzdou (nezabudnite ju spustiť pri použití bicykla na ceste).

cyklista musí mať výhľad na obrazovku počítača a konzoly umiestnené na
riadidlách musia byť vzdialené od počítača najmenej 1 meter.

skontrolujte, či diely a snímače sú správne pripojené.

uistite sa, že snímač srdcovej frekvencie (ak ho nosíte), je vlhký a pás je
správne umiestnený na hrudi.

skontrolujte, či srdcová frekvencia a rýchlosť sú
zobrazené na obrazovke počítača
49

ak je na bicykli nainštalovaný bezdrôtový snímač kadencie alebo rýchlosti je
potrebné ho deaktivovať alebo odstrániť. Ich použitie môže spôsobiť
rušenie signálu srdcovej frekvencie, čo spôsobuje nesprávne načítanie.

ak existuje nejaký problém s prenosom dát, treba pozrieť časť
Riešenie problémov.
4.2 Začiatok pretekov
Štart pretekov sa uskutoční na hlavnej obrazovke po tom, ako je tréning potvrdený z
príslušnej obrazovky PROGRAM CHOICE a následne kliknutím na tlačidlo NEXT.
Hlavná obrazovka bezprostredne nasleduje po úvodnej obrazovke (REALPOWER a
AXIOM PROGRAMS).
RealPower - hlavná obrazovka
50
Axiom programs - hlavná obrazovka
Je vhodné venovať chvíľku preštudovaniu toho, kde sa nachádzajú rôzne údaje, aby
nebude nutné hľadať základné informácie v priebehu tréningu. Je možné, aby sa
užívateľ venoval tomu toľko času, koľko potrebuje pri kontrole aktuálnych údajov o
rýchlosti, srdcovej frekvencii, kadencii a sile pred začiatkom pretekov.
Ak ste pripravený začať, stlačte tlačidlo
(ENTER / PAUSE) umiestnené na
ovládacom panely v dolnej časti obrazovky. Video sa spustí v oblasti RealPower,
rýchlosťou, ktorou cyklista šliape v danej chvíli, a okamžite aktualizuje informácie o
rýchlosti, výkone, atď. na pravej strane monitora. V oblasti AXIOM PROGRAMS je
vidieť žltú bodku, reprezentujúcu polohu cyklistu na výškovom profile tréningu,
umiestneného v spodnej časti obrazovky.
Poznámka: čím dlhšia je trasa preteku, tým sa samozrejme pomalšie pohybuje ikona
jazdca po mape.
V tomto momente sa zobrazia informácie o priebehu. Priemerné a maximálne
hodnoty sa počítajú od tejto chvíle až do konca preteku. Poznámka: Je potrebné
ukončiť tréning tak, aby bolo možné uložiť informácie a prezerať si ich neskôr v sekcii
História. Ukladanie informácií z nedokončených tréningov samozrejme neumožňuje
presné porovnanie tréningov.
Je možné dočasne prerušiť preteky stlačením tlačidla
stlačením tlačidla
(PAUSE), a začať znovu
(BEGIN), v tomto prípade sú informácie popisujúce pretek
pozastavené. Výberom tlačidla
sa dokončil.
(STOP) je pretek ukončený, bez možnosti, aby
51
REALPOWER – zastavenie tréningu
AXIOM PROGRAMS – zastavenie tréningu
pre istotu sa objaví okno, či ste si istý, že chcete ukončiť tréning. Ak sa rozhodnete
ho ukončiť, všetky údaje uložené do tej chvíle sa stratia a nebude možné si ich
prezerať v sekcii História absolvovaných predmetov.
4.3 Priebeh závodu
Počas pretekov má cyklista možnosť vidieť všetky parametre tréningu, ktorý práve
52
prebieha, priamo na monitore.
Údaje sa zobrazujú na hlavnej obrazovke.
V kategórii REALPOWER sa video vyvíja podľa toho, ako cyklista šliape do pedálov.
Ak už pretek prebieha (postupným stláčaním tlačidla „+“ na konzole), je možné
aktivovať dva panely, ktoré znázorňujú profil preteku (s pozíciou cyklistu vyznačenou
žltou bodkou) a srdcovú frekvencia a výkon. Hranice cieľovej zóny sú vyznačené
horizontálnymi čiarami pozdĺž celého grafu.
V kategórii AXIOM PROGRAMS sú k dispozícii aj ďalšie údaje ako graf s výškovým
profilom a graf srdcovej frekvencie, kadencie a sily.
Video a grafy počas preteku upozorňujú cyklistu, ak bude potrebná zmena prevodu,
ako napríklad na začiatku stúpania.
Počas preteku sú k dispozícii nasledujúce informácie:
REALPOWER
Hlavná obrazovka
Aktuálna rýchlosť
Srdová frekvencia
Výkon
53
Kadencia
Stúpanie
Čas
Vzdialenosť
AXIOM PROGRAMS
Hlavná obrazovka
Rýchlosť aktuálna, priemerná
Srdcová frekvencia aktuálna, priemerná
Výkon aktuálny, priemerný
Kadencia
Stúpanie
Celkový čas
Vzdialenosť
Počet spálených kalórií
Ak je aktivovaný „konkurent“ spomedzi predchádzajúcich výkonov niektorého
účastníka, sa ho jazdec snaží napodobniť (v tomto prípade je nutné mať uložený
aspoň jeden čas).
Počas tréningu upozorní vizuálny signál jazdca na to, že je mimo optimálneho pásma
srdcovej frekvencie. Ak chcete aktivovať toto zvukové upozornenie, musí byť
54
potvrdená voľba Settings – Enable Heart Rate v menu (aktivuje snímač srdcovej
frekvencie).
4.4 Ukončenie tréningu
Keď jazdec dokončil celý tréning, môže si ho prezrieť priebeh tréningu v tabuľke pod
videom alebo cez výškový profil (v sekcii RealPower sa aktivuje stlačením tlačidla
„+“ na konzole, alebo priamo na hlavnej obrazovke v sekcii Axiom programs), na
monitore sa objaví nápis FINISH.
V tejto chvíli sa zastaví zaznamenávanie údajov a vypočítajú sa
priemerné a maximálne hodnoty.
REALPOWER ukončenie tréningu
55
AXIOM PROGRAMY ukončenie tréningu
Až vtedy je možné uložiť dáta z tejto jazdy pomocou tlačidla SAVE.
Šliapať môžete aj naďalej, aby ste sa „vychladli“, rýchlosť a okamžitá srdcová
frekvencia sa zobrazujú na monitore, ale už sa nezaznamenávajú.
Akonáhle sú informácie uložené, je možné nahliadnuť do štatistiky tréningu, ktorý bol
práve dokončený kliknutím na tlačidlo NEXT.
4.5 Ukladanie údajov
Informácie o tréningu je možné uložiť na hlavnej obrazovke stlačením tlačidla
SAVE v dolnej časti, tlačidlo sa vysvieti po skončení tréningu.
56
REALPOWER – ukladanie údajov
AXIOM PROGRAMY – ukladanie údajov
Po stlačení SAVE, sú informácie o priebehu uložené do databázy v sekcii History.
Takto môžu byť všetky údaje o dokončených tréningoch za určité časové obdobie
porovnávané a analyzované (čo sa týka všetkých
parametrov, vrátane grafu srdcovej frekvencie). Výsledky je tiež možné vytlačiť.
Ak chcete skontrolovať údaje o tréningu, uložené tlačidlom SAVE,
stlačte tlačidlo NEXT (v dolnej pravej časti), pre vstup do časti HISTORY – statistics
a uvidíte podrobné zhrnutie tréningu.
57
4.6 ŠTATISTIKA
Informácie vzťahujúce sa k dokončenému tréningu, je možné prezerať bezprostredne
po skončení a uložení.
Stlačením tlačidla NEXT sa dostanete priamo do štatistiky tréningu.
Štatistika tréningu
Ak chcete tieto údaje vytlačiť , vyberte voľbu Reports – Statistics Reports a stlačte
príslušný symbol, umiestnený v hornej časti obrazovky.
Ak chcete prejsť späť k štatistike preteku, zatvorte okno reportu stlačením tlačidla
„Zavrieť okno“.
58
Report tréningu
K dispozícii sú informácie o čase, vzdialenosti, kadencii, rýchlosti, srdcovej frekvencii,
sile, spálených kalóriách a výkone.
Informácie o tréningu: celkový čas, vzdialenosť, stúpanie
Informácie o rýchlosti: priemerná, maximálna
Informácie o výkone: priemerný, maximálny, pomer
hmotnosť/výkon (W / kg), spálené kalórie
Informácie o kadencii: priemerná, maximálna
Informácie o srdcovej frekvencii: priemerná, maximálna, priemer v
% HRmax, maximum/priemer tréningu ako % HR
Informácie o cieľovej zóne: čas v cieľovej zóne, čas
nad cieľovou zónou, čas pod cieľovou zónou (a príslušné % z celkového času).
Teda, stlačením tlačidla NEXT sa prekliknete k HISTORY a stlačením tlačidla
HOME, môžete sa vrátiť na úvodnú obrazovku.
5 Súťaž
5.1 ÚVOD DO SÚŤAŽE
Existuje viacero možností trénovania, ako len výberom možnosti v sekcii CHOOSE
59
COURSE (Výber tréningu).
Je možnosť súťažiť so svojim osobným výkonom v minulosti alebo s výkonom iného,
lepšieho jazdca.
Týmto spôsobom cyklista má možnosť porovnať svoju
výkonnosť s inými výkonmi, preveriť možnosti zlepšenia svojej kondície.
Dajú sa využiť dva druhy súťaže, buď s
virtuálnym pretekárom, alebo vyzvať skutočných konkurentov (len s pripojením na
internet).
Ak chcete súťažiť s virtuálnym pretekárom je nutné predtým dokončiť ten istý
pretek na rovnakej trati a uložiť svoje dáta.
5.2 Preteky s virtuálnym protivníkom
Virtuálne protivník umožňuje jazdcovi súťažiť s jeho najlepším výkon, ktorý
dokončil predtým na vybranej trati.
Pre aktiváciu tejto súťaže je potrebné vybrať voľbu COURSE CHOICE (Výber
tréningu) a následne My Best Race (Môj najlepší pretek).
Zobrazí sa tlačidlo SELECT (Výber) a po jeho odkliknutí sa otvorí zoznam
predchádzajúcich výkonov na tejto trati. Postupným potvrdzovaním je možné vybrať
si až sedem konkurentov.
60
V prípade, že doteraz nebol uložený žiadny výkon na danej trati, nebude sa dať
kliknúť na tlačidlo Enable Competitors (povoliť konkurenta), pretože nie je sčím
súťažiť.
Nemožno povoliť konkurenta
Povoliť konkurenta
Na začiatku súťaže stlačte tlačidlo NEXT (ďalej) pre prechod na hlavnú obrazovku.
Počas závodu je súťažiaci zobrazený ako šedú bodka na výškovom profile.
61
AXIOM PROGRAMY – zobrazenie konkurenta
62
REALPOWER - zobrazenie konkurenta
5.3 Súťaž proti skutočným konkurentom
Sekcia RealPower Internet umožňuje pretekať proti užívateľom po celom svete
prostredníctvom internetu a zobraziť priebeh súťaže na vašom monitore.
Vďaka RealPower Internet je možné zúčastniť
sa pretekov, alebo zorganizovať vlastné. Pre ďalšie
podrobnosti pozri príslušnú sekciu Internetové preteky.
6 Prispôsobenie tréningu
6.1 Nastavenie cieľovej zóny srdcovej frekvencie
Pri prvotnom vytváraní profilu nového cyklistu, program automaticky vypočíta
hodnoty navrhovanej srdcovej frekvencie na základe tohto vzorca:
Maximálna srdcová frekvencia: HRmax = 220 - vek
63
Horná hranica cieľového pásma: 80% HRmax
Dolná hranica cieľového pásma: 70% HRmax.
Tieto parametre je možné kedykoľvek pred začatím pretekov zmeniť. Existujú rôzne
publikácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, a môžu
pomôcť cyklistovi pri konfigurácii týchto parametrov, a to cielene pre
jeho tréning. Trenažér REALPOWER je flexibilný pre tréningy, vďaka
možnosti zmeny parametrov srdcovej frekvencie, v súlade s cieľmi trénovania.
Ak chcete zmeniť hranice cieľového pásma, prejdite na
hlavnú obrazovku a vyberte tlačidlo NEW (nový). Vyberte meno jazdca v
zozname užívateľov, ktorého parametre chcete upravoavť. Stlačte tlačidlo
a vyberte Edit Rider Profile (Upraviť profil jazdca).
Použite Tab alebo Enter pre posun kurzora až na Max Heart Rate – BPM (Maximálna
srdcová hrekvencia), prepíšte existujúcu hodnotu na novú. Stlačte
tlačidlo Tab a opakujte postup v poli Target Zone Upper Limit (Horná hranica cieľovej
zóny) a Target Zone Lower Limit (Dolná hranica cieľovej zóny).
po upravení hodnôt stlačte Save Rider (Uložiť jazdca) v pravej hornej časti. Stlačte
tlačidlo Back (Späť) pre návrat do hlavného menu.
Profil jazdca - cieľová zóna
6.2 Inštalácia nového video tréningu – len pre RealPower
Ak chcete nainštalovať nový video tréning, vložte DVD a postupujte podľa pokynov
inštalácie na videu. Video tréning sa objaví v zozname tých, ktoré sú k dispozícii pre
RealPower.
64
Počas inštalácie vás program môže požiadať
o aktualizáciu softvéru RealPower (musí to byť akceptované).
Ak postup automatickej inštalácie z nejakého dôvodu zlyhá, postupujte nasledovne:
Spustite RealPower a na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo REALPOWER.
Ak chcete načítať video tréning, je potrebné zvoliť Choose Course (vybrať tréning)
a kliknúť na File – Load... (Súbor -Načítať ...).
REALPOWER - Konfigurácia nového tréningu
Objaví sa okno vo východiskovej polohe video tréningu (v prípade, že video
tréning bol nainštalovaný v
inom adresári, použite vybraný adresár) a vyberte súbor s názvom nainštalovaného
video tréningu a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
65
.rxvp zoznam súborov tréningu
Zoznam tréningov je aktualizovaný a je k dispozícii pre použitie rovnakým spôsobom
ako pri Videorace Selection (Výber video tréningu).
Ak sa nainštalovaný video tréning nezobrazí v zozname, je možné pokúsiť
sa nainštalovať súbory manuálne z DVD na pevný disk.
Skopírujte súbory s nasledujúcimi príponami do priečinka Videá v zložke RealPower
(zvyčajne C: \ <Program folder> \ Elite \ RealPower \ Videá):
.avi (videoklip)
.rxvp (iba tie s požadovaným metrický systém)
.ini (ak je k dispozícii)
.cpm (ak je k dispozícii)
.wma (ak je k dispozícii)
Akonáhle je kopírovanie súborov ukončené, zopakujte postup inštalácie nového
tréningu na obrazovke Video tréningu, výberom skopírovaného súboru rxvp, ako
už bolo uvedené.
Ak tento postup nie je ukončený správne, kontaktujte RealPower zákaznícku
podporu.
6.3 Vytvoriť čiastkový video tréning – len pre REALPOWER
Video tréningy, ktoré sú súčasťou softvéru, môžu byť v niektorých prípadoch
66
dlhšie, ako by si jazdec predstavoval, alebo sa nemusia zhodovať s
tréningovými potrebami.
Takže je možné vytvoriť čiastkové video tréningy z tých už existujúcich.
REALPOWER – Výber tréningu
Čiastkové tréningy je možné vytvoriť na obrazovke Course Choice (Výber kurzu),
pomocou voľby New Course (Nový tréning), kde sa zobrazí nasledujúce:
Vytvoriť čiastkový tréning
V strede obrazovky je zobrazený pôvodný tréning.
67
Pretiahnutím dvoch kurzorov na koniec lišty umiestnenej pod výškovým
profilom originálneho video tréningu sa vytvoria počiatočné a koncové body
čiastkového tréningu.
Tým sú body začiatku a konca kurzu definované, graf v dolnej časti obrazovky sa
automaticky aktualizuje.
Poznámka: V pravom dolnom poli je popis čiastkového tréningu, zatiaľ čo
v hornej časti sú zobrazené snímky korešpondujúce
so začiatkom a koncom tréningu.
Ak chcete upraviť text (pomocou ikon nad popisom tréningu), ktorý bude zobrazený
v reporte tréningu, vyberte tlačidlo Tab alebo Description (Popis).
Čiastkový tréning – Upraviť report tréningu
Ak chcete uložiť čiastkový tréning, stlačte tlačidlo Save (Uložiť).
Zoznam video tréningov sa rozšíri o novo vytvorený čiastkový tréning a bude
možné ho spustiť stlačením tlačidla Next (Ďalší), aby ste vstúpili do hlavného menu.
Poznámka: čiastkový tréning neobsahuje GPS súradnice tréningu, preto nie
je možné aktivovať panel s mapou tréningu.
6.4 VYTVORENIE NOVÉHO TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU - len pre
AXIOM PROGRAMS
V sekcii Axiom Programs je možné okrem existujúcich tréningových programov
využívať aj novo vytvorené tréningy.
68
V rámci obrazovky Axiom programs je možné vybrať si z rôznych typov programov, s
cieľom čo najlepšie sa prispôsobiť svojim tréningovým potrebám.
Axiom - Výber tréningu
Kliknutím na New – New Empty Program (Nový prázdny program), tým sa otvorí
okno pre potvrdenie tréningu, aký chcete vytvoriť.
Axiom – Zadávanie údajov o novom tréningu
Otvorí sa nová obrazovka s tabuľkou, kde je nutné zadať údaje o tréningovom
programe, sumarizácia údajov vľavo a graf sumarizujúci tréningový program v
spodnej časti.
69
Tabuľka sa skladá z niekoľkých riadkov a stĺpcov. Každý riadok predstavuje segment
alebo časové obdobie, v závislosti od typu zvoleného tréningového programu, stĺpec
na ľavej strane udáva dĺžku alebo trvanie segmentu, zatiaľ čo stĺpec vpravo udáva
stúpanie / prevýšenie / výkon.
Ak sú údaje zadané, aktualizuje sa prehľad tréningového programu v ľavej časti
tabuľky (výkon, kadencia, maximálne prevýšenie, počet zadaných segmentov,
vzdialenosť a celkový čas, atď.)
Graf zadaných hodnôt sa zobrazí v spodnej časti.
Typy tréningových programov môžu byť:
prevýšenie / vzdialenosť
Do stĺpca na ľavej strane, zadajte dĺžku segmentov (minimálne 10 m a maximálne
100 km), do stĺpca na pravej strane, zadajte výškový profil dosiahnutý na konci
segmentu. Táto hodnota musí byť v súlade s maximálnym prevýšením, ktoré môže
byť simulované trenažérom, teda hodnoty presahujúce prevýšenie 20%, budú
automaticky znížené softvérom (napríklad, ak sa pokúsite vystúpiť do výšky 1000m
na úseku 0,5 km, bude výškový profil zaznamenaný v tabuľke 60 metrov, čo
zodpovedá sklonu 20%)
prevýšenie / čas
Do stĺpca na ľavej strane zadajte čas pre každý segment v podobe hh.mm.ss
(hodiny.minúty.sekundy) alebo pomocou hodín (aktivované kliknutím na tlačidlo v na
pravej strane bunky). Do stĺpca na pravej strane zadajte požadovanú hodnotu
prevýšenia, ktoré sa má dosiahnuť.
stúpanie / vzdialenosť
Do stĺpca na ľavej strane, zadajte dĺžku segmentov, ktoré majú byť vytvorené
(minimálne 10 m a maximálne 100 km), do stĺpca na pravej strane zadajte stúpanie
každého segmentu (s maximálne 20%)
70
stúpanie / čas
Do stĺpca na ľavej strane, zadajte čas pre každý segment v podobe hh.mm.ss
(hodiny.minúty.sekundy) alebo pomocou hodín (aktivované kliknutím na tlačidlo na
pravej strane bunky). Do stĺpca na pravej strane zadajte požadovanú hodnotu
prevýšenia, ktoré sa má dosiahnuť.
výkon / vzdialenosť
Do stĺpca na ľavej strane zadajte dĺžku segmentov, ktoré majú byť vytvorené
(minimálne 10 m a maximálne 100 km), do stĺpca na pravej strane zadajte výkon pre
každý segment.
výkon / čas
Do stĺpca na ľavej strane zadajte čas pre každý segment v podobe hh.mm.ss
(hodiny.minúty.sekundy) alebo pomocou hodín (aktivované kliknutím na tlačidlo v na
pravej strane bunky). Do stĺpca na pravej strane zadajte požadovanú hodnotu
prevýšenia, ktoré sa má dosiahnuť.
Geo-Located
Je to tréningový program, ktorý pomocou internetového pripojenia na Google server,
umožňuje vytvoriť tréning v akejkoľvek časti sveta pomocou reálnych parametrov.
Preto je nutné, aby bol počítač pripojený na internet (vyžadované je rýchle
pripojenie), kvôli množstvu sťahovaných údajov.
Ak chcete vytvoriť Geo-Located program / tréning, v prvom rade si treba zvoliť názov
tréningu.
Nový tréning je možné vytvoriť dvomi spôsobmi:
Pomocou začiatočnej a konečnej adresy alebo pomocou bodov na mape.
71
Axiom - vytvorenie pomocou adresy
Axiom - vytvorenie pomocou bodov
Adresy: V tomto režime by mal užívateľ zadať začiatočnú a cieľovú adresou v prvom
okne (kde sa očakáva zadanie názvu tréningu). Softvér automaticky prepočíta
najlepšiu cestu medzi týmito 2 adresami. Používateľ si môže ľahko upraviť / pridať
body tak, aby zodpovedali požadovanej ceste.
Body: pre prístup k tomuto režimu, stačí napísať meno v prvom okne bez
adresy. Týmto spôsobom softvér ukáže mapu, kde sa užívateľ môže pohybovať a
približovať mapu podľa svojich požiadaviek.
Axiom - cesta s použitím 4 bodov
Kliknutím na mapu, program umiestni prvý bod, potom pre každý ďalší bod softvér
vypočíta najlepšiu trasu medzi novým bodom a tým posledným.
Prvý bod je znázornený ikonou "dom", všetky medziľahlé ikonou „pripinačka“, a
posledný "vlajka".
72
Stále je možné upraviť, presunúť alebo odstrániť niektoré alebo všetky body a upraviť
tak trasu podľa požiadaviek užívateľa.
Axiom – pole pre vyhľadávanie adries
Ak chcete pridať body na mape, kliknite myšou na požadované miesto, alebo použite
tlačidlo "Address" (adresa) pre otvorenie vyhľadávacieho okna.
Pole sa otvorí a umožní vám vyhľadať požadované miesto, následne sa na mape
zobrazí zadaná adresa, kliknutím na mapu pridáte bod.
Axiom - tlačidlo pre spravovanie tréningu / mapy
Ak bod nie je správny, alebo ho chcete odstrániť, kliknite na bod a zároveň kliknite na
tlačidlo Delete (Odstrániť). V prípade, že chcete len upraviť, kliknite na požadované
miesto, aby ste ho označili, znovu kliknutím a ťahaním ho presuniete na nové miesto.
"Undo" tlačidlo umožňuje odstrániť poslednú akciu, zatiaľ čo tlačidlo "Redo", to urobí
znovu.
Len čo sú zadané body na mape, výškový profil na spodu obrazovky sa aktualizuje,
podľa zadanej trasy.
Axiom - výškový profil
Na bočnej strane mapy je zoznam všetkých segmentov s ich dĺžkou a prevýšením.
73
Axiom – zoznam bodov
Mapa má rôzne režimy vizualizácie:
Normálne, satelitné, hybridné, terénne, 3D.
- tlačidlá vizualizácie mapy
Rôzne režimy vizualizácie sú:
74
Axiom- Normálne zobrazenie
Axiom - Satelitný pohľad
Axiom - Hybridný zobrazenie
75
Axiom - Terénne pohľad
Axiom - 3D zobrazenie
Po vytvorení tréningového programu, kliknite na tlačidlo Save (Uložiť) pre uloženie
dát. Nový tréningový program sa potom objaví medzi programami, s ktorých sa dá
vyberať.
Ak chcete upraviť tréningový program, stačí kliknúť na tlačidlo New (Nový) a vyberte
Create from selected (Vytvoriť z vybraných). Týmto spôsobom bude možné vytvoriť
nový tréningový program podľa jedného už skôr vytvoreného, upravovaním alebo
pridávaním nových segmentov.
76
Axiom – načítanie existujúcej trasy
Akonáhle sa načíta trasa existujúceho tréningu, softvér zobrazí všetky body na
mape. Teraz je možné upraviť cestu editáciou / vytvorením bodov.
Pri vrátení na obrazovku Choose Course (Výber tréningu), je možné vybrať a
zobraziť podrobnosti o novej trase / programe. Kliknutím na ikonu "?", je možné
zobraziť podrobné informácie o trase / programe. Kliknutím na riadok vo výškovom
profile je zobrazený relatívny segment.
Axiom - Detailné informácie o trase / programe
77
6.5 Usporiadať preteky – len pre Internet
Je možné usporiadať nové preteky a navrhnúť účasť ostatným užívateľom siete.
Ak chcete usporiadať nový závod, použite tlačidlo Organize (Zorganizovať). Otvorí sa
okno, v ktorom si môžete vybrať tréning z pomedzi video tréningov, ktorésú k
dispozícii, potom môžete nastaviť dátum a čas začiatku pretekov a prípadne
pridať komentár.
Zorganizovať preteky
Použitím tlačidla Organize (Usporiadať), bude tento pretek zaradený do
zoznamu dostupných závodov, bude zobrazený aj ostatným
pripojeným užívateľom a môžu sa do neho zapojiť.
6.6 ALARM
Ak chcete zistiť informácie o fyzickej kondícii, je dôležité riadiť sa srdcovou
frekvenciou a sledovať ju počas jazdy.
Preto sa odporúča používanie univerzálneho (nekódovaného) hrudného
pásu, aby zaznamenával všetkých informácie o srdcovej frekvencii do PC.
Hodnoty srdcovej frekvencie sú tak zobrazené na hlavnej
obrazovke v reálnom čase a zároveň sa údaje o všetkých tréningoch dajú
archivovať, aby sa neskôr mohli prezerať.
Informácie zaslané do počítača sú spracované softvérom a vyhodnotené v závislosti
od cieľovej zóny nastavenej v profile jazdca.
Ak chcete aktivovať zvukový alarm, ktorý upozorňuje, že srdcová frekvencia jazdca je
78
mimo cieľovej zóny, je nutné zvoliť v menu možnosť Setting – Enable Heart Rate
(povoliť srdcovú frekvenciu).
Alarm funguje iba s počítačmi, ktoré majú zvuk a reproduktory. Hlasitosť alarmu je
možné nastaviť cez nastavenia systému Windows ®.
V každom prípade je zvukový signál synchronizovaný s vizuálnym, ktorý sa
zobrazuje v hornej ľavej časti obrazovky.
Alarm - vysoká srdcová frekvencia
7 Tlač prehľadu
7.1 ŠTATISTICKÁ SPRÁVA
Ak chcete nahliadnuť do štatistiky závodu, na úvodnej obrazovke zvoľte
tlačidlo HISTORY (História).
Zobrazí sa zoznam tréningov spojených s profilom jazdca.
Je možné zúžiť zoznam tréningov pomocou nastavenia začiatočného a konečného
dátumu.
Akonáhle je potvrdený požadovaný tréning, stlačte STAT pre
zobrazenie priemerných hodnôt zaznamenaných v priebehu tréningu.
Pre tlač dokumentu vyberte z menu Report – Statistics Report.
79
Štatistika
Štatistická správa tréningu obsahuje všetky informácie, ktoré sú užitočné
pre analýzu po pretekoch. Zahŕňa výškový profil a časový harmonogram srdcovej
frekvencie a výkonu.
Dostupné informácie sú zobrazéne v súvsťažnosti s
časom, vzdialenosťou, kadenciou, rýchlosťou, srdcovou frekvenciou, výkonom,
spálenými kalóriami a ukazovateľmi výkonnosti.
Informácie o tréningu: celkový čas, vzdialenosť, stúpanie
Informácie o rýchlosti: priemerná a maximálna rýchlosť
Informácie o výkone:
priemerný, maximálny (hmotnostný pomer (W / kg), spálené kalórie
Informácie o kadencii: priemerná a maximálna
Informácie o srdcovej fekvencii: priemerná, maximálna, priemer v
% HRmax, maximum / priemer tréningu v % HRmax.
Cieľová zóna : čas v cieľovej zóne , čas nad cieľovou zónou, čas pod cieľovou zóny
(a súvisiace % z celkového času)
7.2 REPORT HISTÓRIE
Aktuálny zoznam všetkých tréningov pre každý profil jazdca možno nájsť
v časti História, kam sa dostanete kliknutím z úvodnej obrazovky.
Z vytvoreného zoznamu je možné vyfiltrovať si výsledky konkrétneho tréningu. Pre
80
návrat na zoznam všetkých tréningov, treba vybrať možnosť All courses (všetky
tréningy), ktorá sa zobrazí v rolovacom menu v poli COURSE (tréning).
potvrdením voľby Report – History Report je pripravený Report histórie podľa Vášho
výberu (či už pre konkrétny tréning alebo pre celý zoznam tréningov). V prípade
potreby je možné vytlačiť si tieto záznamy príslušným tlačidlom v pravej hornej časti
obrazovky.
Report histórie
Informácie z každého tréningu sú sila, rýchlosť, srdcová frekvencia,
výkonnostné ukazovatele a stúpanie, rovnako ako celkový času a vzdialenosť, tak aj
priemerné hodnoty (výkon , rýchlosť, srdcová frekvencia, výkonnostné ukazovatele).
Týmto spôsobom je možné uložiť všetky tréningy „sezóny“ daného
jazdca, porovnávať niektoré časové obdobia, mesiac po mesiaci a sledovať
zlepšovanie fyzickej kondície vzhľadom na prejdené kilometre, výkon a srdcovú
frekvenciu.
7.3 REPORT PRETEKU
Tiež je možné vytlačiť podrobnú správu z Axiom programu. K vytvoreniu tejto správy,
je potrebné kliknúť na príslušné tlačidlo
Axiom programs na úvodnej obrazovke. Následne vybrať pretek, ktorého správu
chcete zobraziť a voľbu potvrdiť výberom Race report (Správa preteku) v menu
REPORTS.
Stránka pre tlač, obsahuje názov preteku, dĺžku, prevýšenie, priemerné
a maximálne stúpanie počet segmentov, ktoré sa zobrazia. Tabuľka bude potom
obsahovať detaily každého jednotlivého segmentu, a nakoniec samozrejme graf
81
s výškovým profilom.
Report preteku
Vďaka tomu budete mať presný a podrobný popis vývoja
vybraného Axiom programu.
8 Archív
8.1 HISTÓRIA TRÉNINGOV
Do kategórie HISTORY sa dostanete z úvodnej obrazovky. Sú tu uložené všetky
informácie o uskutočnených tréningoch všetkých užívateľov trenažéru. Obsahuje
kompletný sumár časov, vzdialeností, priemerných rýchlostí, priemerných srdcových
frekvencií, priemerných výkonov.
82
Zoznam uložených tréningov
Performance indicator (ukazovateľ výkonu) – IP - umožňuje dohliadať nad jazdcovou
fyzickou kondíciou spojením dvoch dôležitých parametrov tréningu: výkonu a
srdcovej frekvencie. Pomer medzi vývojom výkonu (W) a srdcovej frekvencie (BPM),
dáva informáciu o výkonnosti jazdcov.
Stĺpec Completed (dokončený) obsahuje percentuálne ukončenietréningov. Príklad:
100% znamená, že program / pretek bol dokončený, zatiaľ čo 50% uvádza, že bola
odjazdená len polovica.
Stĺpec Level (úroveň) obsahuje obtiažnosť tréningu. Týmto spôsobom je možné
ľahko rozpoznať tréningy so zníženou obtiažnosťou.
Pomocou tlačidla
je možné vymazať uložené údaje o tréningu. Túto funkciu
možno aktivovať tiež cez ponuku File – Delete (zmazať) vybrané pretek.
Pod tabuľkou s uloženými pretekmi je box pre filtrovanie dát tabuľky podľa rôznych
nastavení. Je možné zobraziť všetky preteky / programy alebo len video preteky
alebo len všetky programy alebo len určitého typu programov.
Na tejto obrazovke je možné vidieť priemerné údaje uložených tréningov, filtrovať
údaje pomocou poľa Course / Program na ľavej strane.
A výber požadovaného tréningu.
83
Možné je tiež zúžiť zoznam výkonov konkrétneho preteku alebo všetkých pretekov,
stanovením časového intervalu (From date – To date).
Časový interval
Týmto spôsobom je možné porovnávať určité obdobie, mesiac po mesiaci a overovať
si jazdcovu fyzickú kondíciu, pomocou počítania km a priemerných výkonnostných
hodnôt a srdcovej frekvencie, ktoré možno vidieť v dolnej časti obrazovky, zo
všetkých uložených tréningov.
Tréningy je možné zoradiť v abecednom poradí, podľa rastúcej / klesajúcej tendencie
rôznych parametrov (rýchlosť, sila, čas, vzdialenosť, atď.). Stačí kliknúť na bunku
súvisiacu s príslušnou hodnotou.
Ak chce vidieť výkony spojené s jedným tréningom, je možné si zobraziť
podrobnejšie údaje uložené o tomto tréningu stlačením tlačidla STAT (vľavo dole na
obrazovke), alebo dvojitým kliknutím na riadok s príslušným tréningom.
84
Tréningové štatistiky
8.2 ANALÝZA
Táto časť umožňuje užívateľovi porovnať rôzne uložené údaje týkajúce sa jedného
tréningu.
Pre vstup do tejto časti, vstúpte do časti HISTORY (História) a z tabuľky na hlavnej
obrazovke vyberte tréning, ktorý chcete analyzovať. Potom kliknite na tlačidlo
COMPARE (Porovnať). Tiež je možné vstúpiť z časti STAT (Štatistika).
Táto sekcia je rozdelená na 2 hlavné časti. V hornej časti sú informácie o jazdcovi a
vybranom tréningu. V spodnej časti je niekoľko grafov (prístupné pomocou záložiek).
V spodnej časti si použitím záložiek zobrazíte niekoľko grafov. K dispozícii sú 2 druhy
grafov. Niektoré porovnávajú maximálne a priemerné hodnoty rôznych uložených
tréningov a iné zobrazujú priebeh rôznych hodnôt počas tréningu.
85
Porovnanie maximálnych a priemerných hodnôt
Priebeh hodnôt počas trvania tréningu
Tabuľky obsahujú nasledujúce údaje:
Údaje grafu - tu je tabuľka údajov aktuálnej vybranej záložky.
Rýchlosť: táto záložka znázorňuje priebeh priemernej a maximálnej rýchlosti počas
rôznych tréningov.
Výkon: táto záložka znázorňuje priebeh priemerného a maximálneho výkonu v
priebehu rôznych tréningov.
86
Kadencia: táto záložka znázorňuje priebeh maximálnej a priemernej kadencie počas
rôznych tréningov.
Srdcová frekvencia: táto záložka znázorňuje priebeh priemernej a maximálnej
srdcovej frekvencie počas jednotlivých tréningov.
Čas: táto záložka znázorňuje priebeh času jazdy počas rôznych tréningov.
Výkon / hmotnosť: táto karta znázorňuje priebeh pomeru výkonu a hmotnosti v
priebehu rôznych tréningov.
Kalórie: táto záložka znázorňuje priebeh spálených kalórií počas rôznych tréningov.
Rýchlosť - podrobnosti: na tejto záložke sú zobrazené podrobnosti o priebehu
rýchlosti počas tréningu.
Výkon – podrobnosti: táto záložka znázorňuje priebeh vynaloženej silový v priebehu
každého tréningu.
Kadencia – podrobnosti: v tejto záložke sa znázorňuje priebeh kadencie počas
každého tréningu.
Srdcová frekvencia – podrobnosti: na tejto záložke sú zobrazené podrobnosti o vývoji
srdcovej frekvencie počas každého tréningu.
Vzdialenosť – podrobnosti: na tejto záložke sú zobrazené podrobnosti o vývoji
vzdialenosti prekonanej počas tréningu.
Vďaka práve tejto časti COMPARE (Porovnanie) by mal užívateľ veľmi dobre
porozumieť tomu, ako napreduje jeho tréning. V skutočnosti je veľmi jednoduché
pomocou týchto grafov sledovať svoj pokrok vďaka tréningom. Ak je tréning dobre
nastavený, potom by mali priemerné a maximálne hodnoty stúpať (alebo klesať, čo
platí pre srdcovú frekvenciu a čas).
V tejto časti je možné zobraziť podrobnosti o osobitnej odbornej príprave, vďaka
detailným grafom. Pomocou týchto grafov je možné kontrolovať sekundu po sekunde
hodnoty tréningu.
Pri všetkých grafoch je možné meniť vizualizáciu, pomocou klávesových skratiek, a /
alebo myšou.
Tlačidlá pre zmenu nastavenia grafov
Pomocou týchto tlačidiel je možné nastaviť +/- zoom, posunúť sa k údajom, ktoré nie
sú zobrazené na grafe, priblížiť si určitú časť, nastaviť 3D režim, tlačiť údaje, otvoriť
panel nastavení grafu a zobraziť nápovedu k tlačidlám .
87
Pomocou myši je možné približovať, vzdiaľovať alebo pohybovať sa po
grafe. Pretiahnutím (ťahať a pustiť) oblasti z ľavého horného rohu do oblastí v
pravom dolnom rohu, zobrazí graf vybranú oblasť. Potiahnutím pravého dolného rohu
do pravého horného, sa zobrazia všetky údaje..
Použitím pravého tlačidla na myši, je možné posúvať (PAN) graf v smere pohybu
myši.
9 Pokročilé nastavenia
9.1 Nastavenie hudby v pozadí
Počas tréningu (platí pre oba programy Realpower aj Axiom), je možné zapnúť
si hudbu na pozadí (hudba nie je súčasťou softvéru Realpower).
Hudbu v pozadí je možné zapnúť, v ponuke Settings (Nastavenie) alebo kliknutím
na ikonu
pre aktiváciu voľby závodu okna (oba
programy a Realpower Axiom). Ak je ikona sivá, hudba je vypnutá, inak je to zapnutá
- aktívna.
Realpower vám umožní slobodne vybrať hudobné pozadie. Je
možné navoliť zoznam skladieb /piesní na počúvanie počas tréningu. Tento zoznam
sa nazýva Playlist.
Súčasťou softvéru Realpower nie sú žiadne skladby, možno okrem jednej vzorovej,
ale umožňuje užívateľovi počúvať ti, čo má vo svojom PC.
9.1.1 Vytvorenie Playlistu
Playlist je zoznam skladieb, ktoré je možné počúvať pri jazde počas jedného alebo
viacerých tréningov.
Ak chcete vytvoriť playlist, v okne daného tréningu (platí pre Axiom programs aj
Realpower), kliknite na symbol hudobné noty a následne na tlačidlo Edit Playlist
(Upraviť Playlist).
88
Tým sa otvorí okno tvorba playlistu.
Kliknutím na ikonu
, je možné vybrať hudobný súbor, ktorý chcete pridať
do zoznamu skladieb alebo vložiť skladby z iných už existujúcich playslistov. Súbory
obsahujúce zoznam skladieb, majú príponou .rxpl.
Ak chcete zmeniť poradie prehrávania
skladieb, vyberte skladbu a potom nasledujúce tlačidlá
.
Realpower podporuje nasledujúce formáty skladieb: WAV, MP3, WMA.
Ak chcete vymazať skladby zo zoznamu, kliknite na názov skladby a potom na ikonu
.
89
Playlist je možné uložiť kliknutím na ikonu
alebo voľbou SAVE (Uložiť)
playlist z rolovacieho menu. Ak chcete uložiť playlist s iným názvom použite
funkciu Save as... "Uložiť ako...".
Zmazať playlist ja možné pomocou voľby DELETE PLAYLIST (Vymazať Playlist).
Ak chcete upraviť existujúci Playslit, použite voľbu Open Playlist (Otvoriť Playlist).
Menu Playlist
Kliknutím na CLOSE (Zatvoriť), po uložení aktuálnej práce, je uvedený playlist
prehrávaný počas priebehu tréningu (oba programy Axiom aj Realpower).
Pri vytváraní playlistu je možné počúvať vybrané skladby pomocou tlačidiel, ktoré
sú podobné tým na prehrávači umiestnené v strede okna.
Ovládacie tlačidla
Modrá obrazovka ukazuje celkovú dĺžku skladby a uplynulý čas.
Posúvací panel modrej farby umožňuje nastavovanie hlasitosti.
Všetky nastavenia je možné spravovať cez rolovacie menu File (Súbor) a Edit
(Upraviť) v ovládacom panely playlistu.
9.2 VIRTUÁLNA RÝCHLOSŤ
Virtuálna rýchlosť zvyšuje úroveň simulácie v jednotlivých segmentoch s rôznym
stúpaním. Na ceste je zostupná rýchlosť daná súčtom šliapania jazdca a gravitačnej
sily, pričom na trenažéri nie je bežne cítiť gravitáciu. Na tomto trenažéri je jeden
komponent, ktorý gravitáciu simuluje.
Zobrazená rýchlosť v tomto prípade nie je daná len rýchlosťou pedálovania, ale
súčtom rýchlosti pedálovania a pôsobenia gravitačného komponentu. Táto
vymoženosť je výsledkom
dômyselných výpočtov a efektívnej simulácie rýchlosti, ktoré by vznikli v reáli na
90
podobnom úseku.
Výpočet tejto hodnoty berie do úvahy všetky aspekty, ktoré sa môžu vyskytnúť pri
zjazde na ceste, ako je váha jazdca, sila šliapania a sklon cesty. Rovnako ako
na ceste, zvýšenie rýchlosti je spočiatku rýchlejšie a neskôr
spomaľuje až sa dostane na taký rýchlostný limit, ktorý závisí od ďalších faktorov.
Z tohto dôvodu, keď je táto funkcia aktivovaná vo fáze zjazdu, video rýchlosť nie
je efektívna rýchlosť šliapania, ale vyššia.
9.3 VÝKONNOSŤ
Ukazovateľ výkonnosti je daný hodnotou priemerného výkonu (WWatt), delené hodnotou srdcovej frekvencie (BPM – počet úderov za minútu). Ide
o ukazovateľ športovej výkonnosti.
IP = Priemerný výkon / tepová frekvencia
Táto hodnota môže pomôcť kontrolovať fyzickú kondíciu tým, že kombinuje tieto dva
dôležité prvky prípravy: srdcová frekvencia a priemerný výkon, ktoré boli
vypočítané počas celého závodu.
Popri zlepšeniu fyzickej kondície a efektívnosti pedálovania je zjavné aj zlepšenie
hodnoty IP ukazovateľa. Tým, že sa znižuje srdcová frekvencia pri rovnakom výkone
alebo sa zvyšuje výkon pri rovnakej srdcovej frekvencii, sa zlepšuje aj hodnota IP
ukazovateľa, čo predstavuje zlepšenie fyzickej kondície.
Hodnota IP ukazovateľ vypočítaného týmto spôsobom, môže byť použitá
ako ukazovateľ telesnej zdatnosti v priebehu času. V časti HISTORY
(História) sú hodnoty IP ukazovateľa
zobrazené ako priemerná výkonnosť (W / BPM), v stĺpci na pravej strane.
91
História – IP ukazovateľ
Ak chcete získať maximum z tohto ukazovateľa, je dôležité porovnať ukazovateľ
počas viacerých jázd na rovnakej trase. Realpower zaznamenáva všetky
hodnoty IP ukazovateľa s cieľom napomôcť k zlepšeniu fyzickej kondície jazdca
v čase.
9.4 Kalibrácia jednotky odporu
Kalibrácia slúži v prvom rade na zvýšenie presnosti nameraných hodnôt.
Pre vykonanie kalibrácie je potrebný ergometer, inak to nie je možné.
Presnosť trenažéru možno zlepšiť, pretože dodané hodnoty boli vytvorené pre rôzne
typy bicyklov. Existuje niekoľko premenných, ktoré sa líšia od bicykla k bicyklu a
ovplyvňujú celkovú výkonnosť. Trenie, typ pneumatiky, tlaku v pneumatikách, atď.
Preto je dôležité urobiť kalibráciu pre bicykel používaný na trenažéri.
Tento postup je určený pre zistenie odporu, ktorý je vyvinutý daným trenažérom za
určitých podmienok používania. Kalibrácia sa robí pre 3 rýchlosti pedálovania a rôzne
úrovne odporu, s ohľadom na vyvinutý výkon nameraný ergometrom. Tieto tri
hodnoty výkonu sa nazývajú "kalibračné hodnoty", a následne musia byť ručne
vložené do programu.
Týmto spôsobom program "spozná" vlastnosti systému, s ktorým spolupracuje, aby
sa minimalizovali prípadné chyby.
Postup pozostáva z pedálovania na troch rôznych prevodoch so zachovaním
konštantnej rýchlosti. Program ukazuje rýchlosť, ktorá má byť zachovaná a nastaví
92
správny odpor, ktorý má trenažér vytvárať. Pri šliapaní, si musí užívateľ skontrolovať
výkon na ergometri a zapamätať si tieto hodnoty.
Pozri podrobný postup uvedený nižšie.
POZNÁMKA: V PRIEBEHU CELEJ KALIBRÁCIE NESMIE JAZDEC PRESTAŤ
PEDÁLOVAŤ, A TO ANI PRI PRECHODE NA MERANIE ĎALŠEJ HODNOTY.
Pred začatím kalibrácie, je dôležité správne postavenie bicykla na trenažér, podľa
toho, ako je uvedené v časti FITTING THE BICYCLE (Nastavenie bicykla), aby bolo
zabezpečené správne fungovanie, ako je uvedené v časti CABLES AND CONSOLE
CONNECTION (Káble a pripojenie konzoly), a správne vykonanie postupu podľa
nasledujúcich pokynov.
POSTUP:






Uistite sa, že program Realpower je ukončený.
Pripojte trenažéru k elektrickej sieti.
Pripojenie trenažéru ku konzole.
Pripojenie ergometra (nájdete v návode priloženom k ergometru).
Začnite program kalibrácie ("Calibration Tool").
Počkajte na spojenie, tzn. aby sa vám zobrazila správa "Connected" (ako je
na obrázku).


Stlačte tlačidlo P1 na obrazovke a začnite pedálovať.
Neprestávajte pedálovať, kým sa čierna šípka pohybuje v rámci modrého
štvorčeka a zároveň sa snažte udržať konštantnú rýchlosť, ak je to možné.
Poznačte si hodnotu Watt nameranú ergometrom, ale neprestávajte
pedálovať.


Stlačte tlačidlo P2 a stále pokračujte v šliapaní. Opakuje sa postup bodu P1.
93

Rovnaký postupy pre bod P3.




Prestaňte pedálovať.
Zatvorte program "Calibration Tool".
Spustite program Realpower.
Otvorte okno pre zadanie hodnôt kalibrácie v menu "Resistance unit
calibration - settings" (Nastavenie kalibrácie jednotky odporu).
Zadajte tri hodnoty výkonu, ktoré sa týkajú príslušných bodov P1, P2 a P3.

10 Riešenie problémov
10.1 Odstraňovanie možných problémov
V tejto časti je zoznam problémov, ktoré môžu nastať pri použití REALPOWER,
94
uvedené aj s prípadným riešením.
Program nesignalizuje žiadne informácie.
Skontrolujte nasledujúce pripojenia:
- kábel, ktorý pripája trenažér k elektrickej sieti
- kábel, ktorý ide z trenažéru do konzoly na riaditkách
- pripojenie kábla snímača kadencie k trenažéru. Magnet snímača kadencie musí byť
správne umiestnený na kľuke (pozri REALPOWER inštalačný manuál)
- kábel, ktorý spája konzolu na riadidkách s počítačom.
Uistite sa, že počítač rozpoznal USB port, ktorý sa používa na ovládanie prvkov
systému Windows ®.
Program signalizuje údaje o tréningu, okrem srdcovej frekvencie.
Ak chýbajú hodnoty srdcovej frekvencie, problém môže byť v hrudnom páse. Najskôr
skontrolujte polohu hrudného pásu na hrudi, aby nebol prekrútený alebo nasadený
opačnou stranou (niekedy vnútorná aj vonkajšia strana vyzerajú rovnako, ale nie sú)
a že je umiestnený v strede bezprostredne pod prsnými svalmi (pozri časť Ako nosiť
hrudný pás).
Uistite sa, že elektródy majú dobrý kontakt s pokožkou, a že sú dosť mokré.
Ak problém stále pretrváva, je pravdepodobné, že batéria v hrudnom páse je takmer
vybitá.
Program signalizuje zlú hodnotu srdcovej frekvencie.
Ak program signalizuje zlú hodnotu srdcovej frekvencie, môže byť nekompatibilný
s daným hrudným pásom. Kódované hrudné pásy nie sú kompatibilné s prijímačom
RealPower.
Včera som absolvoval tréning, ale informácie o ňom sa nedajú nájsť nikde
medzi uloženými údajmi.
Nezabudnite uložiť informácie, na konci kurzu stlačením tlačidlo SAVE (uložiť)
umiestnenom v dolnej časti hlavnej obrazovky.
Uistite sa, že v časti HISTÓRIA hľadáte správny názov tréningu. V rolovacom menu
je možné zobraziť všetky tréningy absolvované jazdcom, stanovené na úvodnej
obrazovke.
95
Uistite sa, že počítač má nastavený správny dátum. Skontrolujte dátum v pravom
hornom rohu obrazovky v časti HISTÓRIA. Ak je tam zlý dátum, je potrebné zmeniť
ho v nastaveniach Windows®.
Moja váha sa zmenila, odkedy som si nastavil profil.
Ak chcete zmeniť túto informáciu v profile, je potrebné ísť do časti profil
jazdca. Pomocou tlačidla Tab presuniete kurzor tam, kam potrebujete a zadáte novú
hodnotu. Stlačením tlačidla Enter potvrdíte vloženú hodnotu. Ak ste urobili všetky
požadované úpravy, uložte upravený profil pomocou tlačidla SAVE RIDER (Uložiť
jazdca) umiestneného v hornej časti obrazovky.
Musím zdvihnúť telefón počas tréningu, ale po vybavení telefonátu, chcem
v tréningu pokračovať.
Kurz môže byť pozastavený tým, že zastavíte stopky, aby sa priemerné hodnoty
nemenili, stlačením tlačidla PAUSE, umiestnenom v ľavej spodnej časti
obrazovky. Ak chcete pokračovať v pretekoch, stlačte tlačidlo ENTER.
V tomto prípade treba mať na pamäti, že pozastavenie závodu môže pozitívne
ovplyvniť ukazovatele výkonu, pretože pri zastavení, si môže cyklista odpočinúť. Pri
porovnávaní tohto tréningu s ostatnými neprerušenými jazdami, to nemá správnu
vypovedaciu hodnotu.
Pedálujem, ale hodnoty srdcovej frekvencie / kadencie sa nezobrazujú na
obrazovke.
Hodnota srdcovej frekvencie nie je prenášaná, kým sa snímač srdcovej frekvencie
spojí so softvérom. Počas tejto doby hodnota v príslušnom poly je neplatná (...)
Po pripojení sa informácia objaví.
Snímač kadencie a magnet musia byť správne nainštalované (max. vzdialenosť 1-2
mm). Uistite sa, že snímač je správne pripojený k jednotke.
Tieto informácie si tiež vyžadujú niekoľko sekúnd, kým sa uskutoční pripojenie.
Nainštaloval som si program, ale softvér nerozpoznal trenažér.
Overte správne nastavenie ovládačov USB, aby softvér identifikoval trenažér.
Nechajte trenažér zapnutý, pripojte ho k počítaču cez USB port a znovu nainštalujte
program.
AXIOM PROGRAMY chýbajú
96
Vymažte obsah priečinku C: \ Programmi \ Elite \ REALPOWER \ Data, ak C: \ je
disk, kde je nainštalovaný program a nainštalujte ho znovu.
Náhodou som vymazal video tréning
Nie je nutné inštalovať ho znovu z DVD, stačí zmeniť nastavenie tréningu v
RealPower.
Bez hrudného pásu tiež signalizuje hodnoty
Odpojte audio / video signál podľa postupu opísaného v časti ALARM, odstránením
tučného znaku.
Nemôžem aktivovať súťaženie
Musí byť uložený aspoň jeden tréning na tejto trati. Skontrolujte si to v časti História
tréningov.
Nemôžem nainštalovať video tréningy
Overte prítomnosť DVD mechaniky v PC.
Video tréningy sú uložené na nosiči DVD a nedajú sa prehrať pomocou CD
mechaniky.
10.2 Často kladené otázky (FAQ)
Časté otázky (FAQ), sú otázky, ktoré často prichádzajú do centra podpory. Odporúča
sa skontrolovať riešenie vášho problému skôr, ako
budete kontaktovať zákaznícky servis.
Najčastejšie otázky sú roztriedené podľa typu a zoznam je vždy aktualizovaný
na webových stránkach www.realaxiom.com v sekcii FAQ.
viac:
Konzola a snímač srdcovej frekvencie
Tréningy a video tréningy
Preteky a Internet
Systém všeobecne
97
Inštalácia
RealPower softvér
Trenažér
10.2.1 Konzola a snímač srdcovej frekvencie
Do akej vzdialenosti môže vysielač hrudného pásu chytať signál vysielaný z
RealPower?
Polomer pre zachytenie signálu srdcovej frekvencie pre RealPower je približne 1
meter, ale v každom prípade kvalita prenosu závisí od výkonu vysielača srdcovej
frekvencie. Ak jazdec stojí počas jazdy na bicykli, prijímač nemôže prijímať signál
prenášaný hrudným pásom, aj keď je dosť silný.
Existuje nejaký zoznam hrudných pásov, ktoré sú kompatibilné s RealPower?
Takýto zoznam neexistuje. Prijímač srdcovej frekvencie je kompatibilný so všetkými
štandardnými vysielačmi, ktoré fungujú na frekvencii 5kHz, a s väčšinou polárnych
kódovaných vysielačov. Nie je kompatibilný s vysielačmi, ktoré nepoužívajú
autorizovaný protokol prenosu.
Mám monitor srdcovej frekvencie, červená LED bliká na konzole, ale hodnota
zobrazená na videu je nula.
Od verzie 2.1.0.37 je nutné povoliť „83“ srdcovej frekvencie. V menu Nastavenie je
možné vidieť voľbu Enable Heart Rate (Povoliť snímanie srdcovej
frekvencie). Aktiváciou tejto funkcie sa na obrazovke zobrazí srdcová frekvencia.
Program číta nesprávnu hodnotu srdcovej frekvencie.
Ak program číta nesprávnu hodnotu srdcovej frekvencie je pravdepodobné, že
používaný hrudný pás nie je kompatibilný s RealPower.
Zobrazená hodnota srdcovej frekvencie sa zdá byť príliš vysoká alebo príliš
nízka.
TV, monitor, počítač, reproduktor alebo iné zariadenia, ktoré generujú
elektromagnetické pole s rovnakou frekvenciou môžu spôsobiť rušenie prijímača
srdcovej frekvencie umiestneného na konzole. Všeobecne je to dobré umiestniť
RealPower ďaleko od zdrojov rušenia, konzola by mala byť predovšetkým
umiestnená aspoň na 1,5 m od monitoru / počítača . Je dobré zakázať alebo
98
odstrániť bezdrôtovú rýchlosť alebo senzory kadencie počas používania RealPower.
Aj keď mám na sebe hrudný pás, konzola nečíta žiadny tep a červená LED
nebliká.
So stále nasadeným hrudným pásom skúste odpojiť a zapojiť späť kábel spájajúci
konzolu a trenažér. Možno bude nutné zopakovať to niekoľko krát, kým sa obnoví
načitavanie srdcovej frekvencie.
Pri pedálovaní je moja srdcová frekvenica veľmi vysoká, aj keď námaha je
nízka a hodnota sa zobrazí správne, keď prestanem pedálovať.
Niektoré bezdrôtové integrované systémy pre snímanie srdcového tepu a rýchlosti /
kadencie pedálovania môžu spôsobiť rušenie načítania srdcovej frekvencie na
prijímači RealPower.
10.2.2 Tréningy a video tréningy
Omylom som vymazal video tréning pomocou tlačidla ERASE (Vymazať
tréning).
Nie je nutné ho znovu nainštalovať z DVD, stačí ho znovu nakonfigurovať. Urobíte to
tak, že na hlavnej obrazovke zvolíte tlačidlo 'New Course' a vyberte 'New
Course' z menu, ktoré sa objaví. Zobrazí sa vyskakovacie okno so
zoznamom súborov s koncovkou .rxvp, ktoré zodpovedajú pôvodne nainštalovaným
tréningom. Vyberte súbory, ktoré chcete znovu nakonfigurovať a kliknite na tlačidlo
„Open“ (Otvoriť).
Video tréningy , ktoré sú k dispozícii môžu byť príliš dlhé alebo ťažké. Je
možné trénovať na vybraných častiach, ako by to bol úplný tréning?
Od verzie 2.1.0.36 je možné vytvoriť čiastkové tréningy z tréningov, ktoré sú k
dispozícii, pomocou postupu, ktorý nájdete v časti výberu kurzu kliknutím na tlačidlo
"New Course" (Nový tréning). Aktiváciou režimu sa na obrazovke objaví
vyskakovacie okno, kde si jednoduchým a intuitívnym spôsobom, bude možné
definovať čiastkový tréning stanovením počiatočných a koncových bodov na
grafe celého video tréningu. Pre zjednodušenie postupu sú k dispozícii obrázky
počiatočného a koncového bodu. Graf s výškovým profilom sa
automaticky aktualizuje a obsahuje limity nového tréningu. Novovytvorený video
tréning je možné uložiť a použiť ako každý iný video tréning. Pozrite si prosím
pomocníka (F1) pre viac informácií.
AXIOM PROGRAMS chýbajú
Vymažte obsah priečinku C: \ Programmi \ Elite \ REALPOWER \ Data, ak C: \ je
99
disk, kde je nainštalovaný program a nainštalujte ho znovu. Treba byť opatrný,
pretože táto operácia zmaže všetky uložené údaje a vytvorené tréningy.
Nemôžem nainštalovať video tréningy
Overte prítomnosť DVD mechaniky v PC. Video tréningy sú uložené na nosiči DVD
a nedajú sa prehrať pomocou CD mechaniky.
10.2.3 Preteky a internet
Nedá sa mi zadať pretek (závod nie je k dispozícii)
Skontrolujte, či závod, ktorý chcete zadať, je zahrnutý do
zoznamu video pretekov, a či vybraný jazdec používa rovnaké merné jednotky (km
alebo míle) stanovené v preteku. V prípade závodu, ktorý je vytvorený ako
čiastočný závodu, treba venovať osobitnú pozornosť názvu a dĺžky preteku (ďalšie
podrobnosti nájdete v sekcii Organise a new Race - Usporiadať nový závod)
Vstúpil som do závodu, ktorý začne čoskoro, ale panel s aktívnym pretekom sa
nezobrazí
Kliknite na položku Internet – Disconnect
(Odpojiť) a skúste znovu pripojiť výberom Internet - Connect (Pripojiť). Znovu sa
prihláste zvolením Internet - Login. Ak to nepomohlo, skúste reštartovať
program. Treba mať na pamäti, že aby ste sa mohli zúčastniť pretekov, je potrebné
byť pripojený aspoň pätnásť minút pred štartom.
Vstúpil som do závodu, ktorý začne za pár minút, ale program nespustil
hlavnú obrazovku.
Program automaticky spustí hlavnú obrazovku tri minúty pred začiatkom pretekov. Ak
sa tak nestane automaticky, to znamená, že došlo k problému s pripojením. V tomto
prípade ste nestihli časový limit pred pretekom a už nie je možné zúčastniť sa
závodu.
Zúčastnil som sa preteku, ale nevidím žiadnych protivníkov.
Možno ste sa pripojili príliš neskoro, v tom prípade server neumožní účastníkom
komunikovať. Aby ste mali istotu účasti, treba sa pripojiť minimálne pätnásť minút
pred štartom.
Nevidím žiadnych užívateľ vo funkcii chat.
Dôležité je skontrolovať si, koľko času zostáva pred
100
začiatkom pretekov. Program umožní účastníkom komunikovať iba 30 minút pred
začiatkom pretekov a teda príslušné tlačidlo je aktívne len vtedy.
10.2.4 SYSTÉM VŠEOBECNE
Je možné pripojiť dva trenažéri RealPower na jednom počítači?
Aktuálne nie je možné použiť viac trenažérov RealPower na rovnakom počítači.
Je možné použiť RealPower aj bez pripojenia k internetu?
RealPower možno použiť aj bez toho, aby bol pripojený k počítaču. Samozrejme, že
nie všetky softvérové funkcie budú k dispozícii. Pomocou tlačidiel +/- na konzole je
možné zvýšiť alebo znížiť odpor trenažéru na 8 rôznych úrovniach.
Program nezobrazuje žiadne údaje.
Skontrolujte nasledujúce pripojenia:
- kábel, ktorý pripája trenažér k elektrickej sieti
- kábel, ktorý ide z trenažéru do konzoly na riaditkách
- pripojenie kábla snímača kadencie k trenažéru. Magnet snímača kadencie musí byť
správne umiestnený na kľuke (pozri REALPOWER inštalačný manuál)
- kábel, ktorý spája konzolu na riadidkách s počítačom.
Uistite sa, že počítač rozpoznal USB port, ktorý sa používa na ovládanie prvkov
systému Windows ®.
Môžem nainštalovať RealPower na Apple Mac?
Nie, RealPower pracuje iba s OS Windows, v súčasnej dobe Apple Mac verzia ani
nie je plánovaná.
Aké sú minimálne požiadavky na počítač pre optimálny výkon RealPower?







CPU - Intel Pentium 4 2,4 GHz alebo ekvivalentný
OS - Microsoft Windows 2000 / XP / Vista
Voľné miesto na pevnom disku aspoň 10 GB
Ram - 512 MB
Grafická karta - 32 MB RAM
Mechanika - DVD-ROM
I / O porty - 1 voľný USB
101

Zvuková karta
Je RealPower ergometrom?
RealPower nie je ergometer. To znamená, že systém nemôže merať výkon, ktorý
jazdec skutočne vyvinul. Softvér môže zobraziť len hodnoty namerané a uložené už
skôr, pri rôznych úrovniach záťaže. Napriek tomu je to veľmi reálna simulácia.
Pedálujem, ale kadencia sa nezobrazuje na obrazovke.
Najskôr si preverte, či snímač kandencie a magnet sú správne nainštalované
(maximálna vzdialenosť 1-2 mm). Signál generovaný snímačom kadencie si vyžaduje
niekoľko sekúnd, aby sa prispôsobil danému softvéru, počas toho je príslušné pole
prázdne. Len čo je načítanie dokončené, údaje sa zobrazia správne.
Pedálujem, ale srdcová frekvencia sa nezobrazuje na obrazovke.
Najprv je nutné sa uistiť, že hrudný pás je správne pripevnený. Pozrite si návod
priložený k pulzomeru. Programu chvíľu trvá, kým správne načíta snímač srdcovej
frekvencie, počas toho je príslušné pole prázdne. Len čo je načítanie dokončené,
údaje sa zobrazia správne.
10.2.5 INŠTALÁCIA
Nainštaloval som si program, ale nepodarilo sa načítať trenažér
Preverte správne nakonfigurovanie ovládača USB, aby trenažér
rozpoznal softvér. Sledujte trenažér, či svieti a pripojte ho k počítaču
cez USB port a spustite znovu inštaláciu programu.
Ak by som chcel odstrániť RealPower softvér, automatický
postup odstráni všetky súčasti softvéru? Sú zmazané aj video tréningy?
Postup odinštalovania nezmaže súbory vzťahujúce sa k video tréningom a ďalšie
uložené údaje, ako je história absolvovaných tréningov. Ak chcete odstrániť všetky
súbory súvisiace s RealPower, je potrebné po odinštalovaní odstrániť inštalačný
priečinok softvéru RealPower.
10.2.6 REALPOWER SOFTVÉR
Musím zdvihnúť telefón počas tréningu, ale po vybavení telefonátu,
chcem v tréningu pokračovať.
102
Kurz môže byť pozastavený tým, že zastavíte stopky, aby sa priemerné
hodnoty nemenili, stlačením tlačidla PAUSE, umiestnenom v ľavej spodnej
časti obrazovky. Ak chcete pokračovať v pretekoch, stlačte tlačidlo ENTER.
V tomto prípade treba mať na pamäti, že pozastavenie závodu môže pozitívne
ovplyvniť ukazovatele výkonu, pretože pri zastavení, si môže cyklista
odpočinúť. Pri porovnávaní tohto tréningu s ostatnými neprerušenými jazdami,
to nemá správnu vypovedaciu hodnotu.
Je možné usporiadať preteky medzi 2 účastníkmi na RealPower?
Určite, ale je potrebné mať 2 trenažéri RealPower pripojené na 2 rôznych počítačoch,
ktoré sú pripojené k lokálnej sieti alebo na internet. Aby ste vedeli, ako nastaviť
program, pozrite si online nápovedu k programu.
Je RealPower softvér dostupný aj v mojom jazyku?
Od verzie 2.1.0.36 je RealPower softvér dodávaný s jednotkou pre automatickú
konverziu použitého jazyka. Ak nemáte najnovšiu verziu, môžete si ju stiahnuť z
webovej stránky a nainštalovať. Tu je možné zvoliť si jazyk pre inštaláciu zo
zoznamu dostupných jazykov. Ak bol softvér už nainštalovaný, je vždy možné zmeniť
jazyk len pomocou možnosti nastavenie jazyka v menu.
Včera som absolvoval tréning, ale informácie o ňom sa nedajú nájsť nikde
medzi uloženými údajmi.
Nezabudnite uložiť informácie, na konci kurzu stlačením tlačidlo SAVE (uložiť)
umiestnenom v dolnej časti hlavnej obrazovky.
Uistite sa, že v časti HISTÓRIA hľadáte správny názov tréningu. V rolovacom menu
je možné zobraziť všetky tréningy absolvované jazdcom, stanovené na úvodnej
obrazovke.
Uistite sa, že počítač má nastavený správny dátum. Skontrolujte dátum v pravom
hornom rohu obrazovky v časti HISTÓRIA. Ak je tam zlý dátum, je potrebné zmeniť
ho v nastaveniach Windows®.
Moja váha sa zmenila, odkedy som si nastavil profil.
Ak chcete zmeniť túto informáciu v profile, je potrebné ísť do časti profil
jazdca. Pomocou tlačidla Tab presuniete kurzor tam, kam potrebujete a zadáte novú
hodnotu. Stlačením tlačidla Enter potvrdíte vloženú hodnotu. Ak ste urobili všetky
požadované úpravy, uložte upravený profil pomocou tlačidla SAVE RIDER (Uložiť
103
jazdca) umiestneného v hornej časti obrazovky.
Nedá sa mi aktivovať súťaženie
Musí byť uložený aspoň jeden tréning na tejto trati. Skontrolujte si to v časti História
tréningov.
Prečo RealPower softvér po spustení zmení rozlíšenie obrazovky na 800x600?
RealPower softvér zmení rozlíšenie obrazovky preto, aby zabezpečil čo najlepšie
podmienky pre prehrávanie video tréningov. Nižšie rozlíšenie by spôsobilo výrazné
zníženie rozmerov obrazovky s následnou stratou kvality. Naopak vyššie rozlíšenie
by vyžadovalo príliš veľké video, ktoré vyžaduje veľmi výkonný počítač, preto
RealPower limituje použitie.
Bez hrudného pásu tiež signalizuje hodnoty
Odpojte audio / video signál podľa postupu opísaného v časti ALARM, odstránením
tučného znaku.
10.2.7 Trenažér
Čo mám robiť, ak rýchloupinák môjho zadného kolesa nie je
kompatibilný s koncovkou upínacieho systému trenažéru?
Upínací systém je kompatibilný s väčšinou predávaných rýchloupinákov a
plastové obaly sú tam na to, aby sa zabránilo možnému poškodeniu. Je však možné
nahradiť váš rýchloupinák tým, ktorý je dodávaný s RealPower, aby sa
predišlo možnému problému.
Existuje plášť, ktorý je vhodnejší viac ako ostatné pre použitie na RealPower?
Ak chcete zvýšiť priľnavosť pneumatiky na trenažér, je vhodné používať plášť
s pevným púzdrom a minimálne 23mm šírkou. Pri MTB odporúčame použiť hladký
plášť, ktorý zlepšuje priľnavosť a znižuje jeho opotrebenie trenažérom.
Čo treba robiť so zadným plášťom pre správne použitie trenažéru?
Aby bolo zabezpečené správne používanie trenažéru, tlak na koleso nesmie
spôsobiť jeho zošmyknutie. K tomu je potrebné dodržať nasledujúce pravidlo.
Skrutku úplne otočte 3 krát, len čo sa pneumatika
dotýka trenažéru. Je veľmi dôležité, aby tlak v plášti bol 7/8 atm v
prípade pretekárskych a 3/4 atm pri MTB bicykloch. Aby sa zabránilo
104
poškodeniu plášťa, nepoužívajte počas jazdy na trenažéry brzdy na
zastavenie kolesa.
10.3 Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora je praktická a efektívna služba ponúkaná s trenažérom
RealPower.
Skôr než sa obrátite na zákaznícky servis RealPower, treba si overiť, či riešenie
svojho problému nenájdete v časti FAQ (často kladené otázky).
Mnohé rady, aktualizácie softvéru a informácie o dostupných pretekoch nájdete na
stránke www.realaxiom.com.
Ak máte akýkoľvek problém, alebo pochybnosti, prosím, kontaktujte priamo výrobcu
spoločnosť Elite srl alebo svojho distribútora PAUL LANGE OSLANY, s.r.o..
Pri komunikácii so zákazníckou podporou, používajte sériové číslo uvedené v
manuáli alebo na štítku v zadnej časti brzdnej jednotky.
Výrobca:
Elite srl
Via Fornace, 4
35014 Fontaniva (PD)
Italia
E-mail: [email protected]
Tel.:
+39 049 597 0044
Fax: +36 049 5940064
(Po-Pia 14:00-18:00 8:30-12.00 a)
Distribútor pre SR:
PAUL LANGE OSLANY, s.r.o.
Mierová 854/37
972 47 Oslany
E-mail: [email protected] (reklamačný technik)
Tel.: 0905 824 950
105
Download

- Paul Lange Oslany