Odtlačok pečiatky
obce
............................................
Č. p.:
Výtlačok číslo : jediný
Počet listov
:
3
Počet príloh
: 2 / 45
Dátum: xx.xx.200x
Schválil: ........................................
starosta obce
VZOR
Dokumentácia obce
a) na úseku obrany štátu
b) na úseku hospodárskej mobilizácie
Pozn.:
- slovo obvodný sa vo všetkých tvaroch nahrádza slovom okresný
- zákon 414/2002 Z. z. je nahradený zákonom 179/2011 Z. z.
-2Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie krízovej situácie zodpovedajú
orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky uţ v čase mieru1).
(2) Obvodný úrad vo vzťahu k obciam v jeho územnom obvode koordinuje výkon štátnej
správy na úseku obrany a bezpečnosti štátu a hospodárskej mobilizácie2).
Čl. 2
Pôsobnosti obvodného úradu a obce
(1)
Obvodný úrad vo vzťahu k obciam v jeho územnom obvode
a) na úseku obrany štátu koordinuje činnosť obcí, prijíma opatrenia a ukladá úlohy vyplývajúce zo
všeobecne záväzného právneho predpisu3),
b) na úseku hospodárskej mobilizácie sa podieľa na realizácii pri zabezpečovaní úloh obcí
vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu4).
(2)
Obec, ako samostatný územný samosprávny celok
a) na úseku obrany štátu plní úlohy podľa pokynov obvodného úradu a podieľa sa na zabezpečovaní
prípravy a rozvoja podpory obrany štátu v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného
právneho predpisu5),
b) na úseku hospodárskej mobilizácie je subjektom hospodárskej mobilizácie, uplatňuje poţiadavky
na krajskom úrade a vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v súlade s ustanoveniami
všeobecne záväzného právneho predpisu6).
Čl. 3
Dokumentácia na zabezpečenie realizácie úloh obce
(1) Dokumentáciu na zabezpečenie realizácie úloh obce (ďalej len „dokumentácia obce“), tvorí súhrn
dokumentov, vypracovaných k realizácii postupov, ktoré slúţia na plnenie úloh obce v období
krízovej situácie.
(2) Vzorovú dokumentáciu obce na plnenie konkrétnych úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej
mobilizácie vypracúva obvodný úrad podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade
s metodickými pokynmi Ministerstva vnútra SR7).
(3) Dokumentáciu obce tvorí:
a)
b)
1)
dokumentácia obce na úseku obrany štátu,
dokumentácia obce na úseku hospodárskej mobilizácie.
Napr. článok 6 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z.
o obrane SR v znení neskorších predpisov, § 10 písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3)
§ 10 zákona č. 319/2002 Z. z..
4)
§ 15 zákona č. 414/2002 Z. z..
5)
§ 11 zákona č. 319/2002 Z. z..
6)
§ 17 zákona č. 414/2002 Z. z..
7)
Napr. Metodický pokyn úradu krízového manaţmentu Ministerstva vnútra SR č. ZU-96/ÚO–2006 pre krajské
a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany
štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.
-3Čl. 4
Dokumentácia obce na úseku obrany štátu
Dokumentáciu obce na úseku obrany štátu tvorí:
a)
b)
c)
d)
Evidencia nehnuteľností vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany
a bezpečnosti štátu8).
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb,
ktorým môţe byť v čase vojny alebo vojnového stavu uloţená povinnosť poskytnúť ubytovanie
príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám,
ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie9).
Evidencia vecných prostriedkov vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany
štátu10).
Organizácia doručovania povolávacích rozkazov na výkon mimoriadnej sluţby v ozbrojených
silách11) (ďalej len „povolávací rozkaz“), rozhodnutí obvodného úradu právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám o uloţení povinnosti
poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a
záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie vrátane vecných
prostriedkov určených na plnenie úloh obrany štátu12) a rozhodnutí obvodného úradu fyzickým
osobám o uloţení pracovnej povinnosti13) (ďalej len „rozhodnutie“).
Čl. 5
Dokumentácia obce na úseku hospodárskej mobilizácie
Dokumentáciu na úseku hospodárskej mobilizácie tvorí:
a) Dokumentácia obce pre výdajňu odberných oprávnení14) a ku organizácii dodávok ţivotne
dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov vrátane ich predaja s vyuţitím
mimoriadnych regulačných opatrení, spracovaná podľa interného predpisu15).
b) Dokumentácia obce pri organizácii dopravného zabezpečenia16).
c) Dokumentácia obce pri organizácii stavebných a sanačných činností17).
d) „Údajový dokument obce“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie18).
8)
§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z..
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z..
10)
§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z..
11)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod č. 1 zákona č. 319/2002 Z. z..
12)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod č. 2 zákona č. 319/2002 Z. z..
13)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod č. 3 zákona č. 319/2002 Z. z..
14)
§ 7 ods. 2 a § 17 písm. a, b, c) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.
15)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 125/2003 z 12. marca 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných
opatrení a o odberných oprávneniach. Metodický pokyn Ministerstva hospodárstva SR č. 4/2003 na
spracovanie podkladov vyuţiteľných krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja
ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení
počas krízovej situácie.
16)
§ 17 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
17)
§ 17 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
18)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.
9)
Príloha č. 1
Dokumentácia obce
a)
na úseku obrany štátu
-2-
EVIDENCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu
(1)
V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu19) moţno v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas obmedziť nedotknuteľnosť obydlia a výkon vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam.
(2)
Úlohy v oblasti vedenia evidencie nehnuteľností pre ústredné orgány štátnej správy, orgány
miestnej štátnej správy a orgány samosprávy ustanovuje osobitný predpis20).
(3)
Obec navrhuje vojenskej správe nehnuteľnosti vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie
úloh obrany štátu a vedie ich evidenciu podľa osobitného predpisu21).
(4)
Pri vedení evidencie vlastníkov obec vychádza z evidencie katastra nehnuteľností a priznaných
daní z nehnuteľností. Aktualizáciu vykonáva minimálne 1 x ročne, obvykle po termíne
stanovenom pre riadne priznanie dane z nehnuteľností. Pri spresňovaní evidencie vlastníkov je
potrebné zaznamenať napríklad: zmenu charakteru objektu z ubytovacieho na výrobný a pod.22).
(5)
Obec evidenciu vlastníkov predkladá príslušnej vojenskej správe minimálne 1x ročne (spravidla
do 31.05.) na základe jej písomného vyţiadania23).
(6)
Územná vojenská správa v spolupráci s obvodným úradom a obcou vykonáva výber
nehnuteľností potrebných na obranu štátu a vedie ich evidenciu podľa osobitného predpisu24).
(7)
Pri výbere nehnuteľností potrebných na obranu štátu sa prihliada na poţiadavky útvarov
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a subjektov hospodárskej
mobilizácie, ktoré ţiadajú o pridelenie objektov.
19)
Čl. 2 ods. 3 písm. c), čl. 3 ods. 3 písm. c), čl. 4 ods. 4 písm. c) a čl. 5 ods. 3 písm. c) ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
21)
§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z.
22)
Metodické usmernenie úradu krízového manaţmentu MV SR č. ZÚ–109/ÚO-2005 pre obvodné úrady
k vedeniu evidencie nehnuteľností potrebných na obranu štátu a zabezpečeniu ubytovania príslušníkov
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského a záchranného zboru a osôb, ktoré plnia úlohy hospodárskej
mobilizácie.
23)
Metodické usmernenie úradu krízového manaţmentu MV SR č. ZÚ–109/ÚO-2005.
24)
§ 16 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.
-3Tabuľka č. 1
PREHĽAD
nomenklatúr nehnuteľností a klasifikácia stavieb
(Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky z 3.apríla 2000, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb)
Číslo
nomenklatúry
1110, 1121, 1122,
1130
Názov nomenklatúry
Klasifikácia stavby
Bytové budovy pre ubytovanie
10 a viac osôb
poľnohospodárske budovy určené na bývanie, študentské domovy, internáty, robotnícke hotely
Nebytové budovy pre
ubytovanie 10 a viac osôb
hotely, motely, penzióny a podobné ubytovacie zariadenia, oddelené reštaurácie a bary, turistické
chaty, horské chaty, detské tábory, bungalovy, dovolenkové a oddychové sídla,
1230
Obchody a sluţby
kluby, domovy, autoservisy,
1242
Garáţe pre 10 a viac
motorových vozidiel
garáţe a parkoviská,
1261
Objekty na kultúru a verejnú
zábavu
kiná, divadlá, spoločenské domy a sály,
1263
1265
Školy, univerzity a budovy na
vzdelávanie
Objekty na šport
predškolské, školské a stredoškolské zariadenia, oficiálne vzdelávacie zariadenia, oficiálne
vzdelávacie centrá, odborné učilištia,
budovy pre halové športy, ihriská,
2112
Miestne komunikácie
miestne komunikácie v mestách a dedinách, vidiecke cesty, chodníky spolu s parkoviskami
1200, 1211, 1212
-4-
EVIDENCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu
/§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov/.
predurčený
(nepredurčený)
WC
Sociálne
zariadenia
Sprchy
Lôžka
Vytvárané
Tel.
Pozn.
Stále
IČO
Druh vodného zdroja
(vodovod, studňa)
Vlastník
Miestností
Úplná adresa
(obec, PSČ ,
ulica, č. p.)
Budov
Poschodí
Názov
p.
č.
Plocha
(m2)
(z toho suterén)
Počet
Počet parkovacích miest
pre osobné a nákladné
motorové vozidlá
Možnosť prípravy
stravy pre počet osôb
Údaje o objekte
Počet telefónnych liniek
Údaje o vlastníkovi
Budovy
(celková výmera)
Objekt
-5-
EVIDENCIA
právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu
uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie
(1)
Obec vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a fyzických osôb, ktorým môţe byť v čase vojny alebo vojnového stavu25) uloţená
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie
(ďalej len „evidencia vlastníkov nehnuteľností“) podľa osobitného predpisu26).
(2)
Evidencia vlastníkov je evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na
podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k stavbe alebo budove vlastnícke právo, právo
správy, sú ich oprávnenými drţiteľmi alebo k nim majú iné obdobné uţívacie práva,
pričom tieto nehnuteľnosti sú nevyhnutne potrebné a vhodné na dočasné ubytovanie a boli
na tento účel určené rozhodnutím obvodného úradu, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť
nachádza27).
(3)
Pri vedení evidencie vlastníkov obec prihliada na skutočnosť, či právnická osoba,
fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo fyzická osoba vlastní resp. spravuje stavbu
alebo budovu, ktorá je vhodná na dočasné ubytovanie osôb (príslušníkov ozbrojených síl,
ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osôb, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie) a spĺňa tieto podmienky28):
a) je hygienicky a technicky spôsobilá na ubytovanie osôb,
b) je dočasné neobývaná,
c) kapacitne vyhovuje na ubytovanie osôb.
(4)
O povinnosti poskytnúť v čase vojny a vojnového stavu ubytovanie pre príslušníkov
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osôb, ktoré plnia
úlohy hospodárskej mobilizácie rozhoduje obvodný úrad na základe návrhu vojenskej
správy29). Obec pri výkone rozhodnutia o povinnosti poskytnúť ubytovanie spolupracuje
s obvodným úradom a s preberajúcim subjektom pri prevzatí nehnuteľnosti od určeného
vlastníka (poskytovateľa) nehnuteľnosti.
(5)
Obvodný úrad oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na
podnikanie a fyzické osoby, ktorým môţe byť uloţená povinnosť poskytnúť ubytovanie30)
– ide o predurčené (vytypované) objekty o ktorých obec vo svojej evidencii vlastníkov
zaznamená ich predurčenie.
25)
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu.
26)
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
27)
§ 20 ods. 1 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane.
28)
§ 20 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane.
29)
§ 10 ods. 1 písm. h/ zákona č. 319/2002 Z. z.
30)
§ 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
-6-
EVIDENCIA
právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny
alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie
/§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov/.
P
č.
Názov,
Meno,
priezvisko, titul
Postavenie
osoby
Názov
zariadenia,
IČO
Adresa vlastníka
nehnuteľnosti
(mesto / obec,
ulica, číslo)
Číslo
telefónu
vlastníka
Ubytovacia kapacita
stála
vytvoriteľná
Stravovacia
kapacita
Adresa
ubytovacieho
zariadenia
Poznámky
(predurčený,
nepredurčený)
-7-
EVIDENCIA VECNÝCH PROSTRIEDKOV
vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu
(1)
(2)
V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu31) moţno v čase vojny a vojnového stavu
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť výkon vlastníckeho práva
k hnuteľným veciam.
Vecným prostriedkom je hnuteľná vec, ktorá môţe byť pouţitá na obranu štátu32).
(3)
Povinnosť poskytnúť vecné prostriedky v čase vojny a vojnového stavu na plnenie úloh
obrany štátu33) sa vzťahuje na právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie
a fyzické osoby, ktoré majú k vecným prostriedkom vlastnícke právo, právo správy, sú ich
oprávnenými drţiteľmi alebo k nim majú iné obdobné uţívacie práva (ďalej len „oprávnená
osoba“).
(4)
O povinnosti poskytnúť vecný prostriedok v čase vojny alebo vojnového stavu
rozhoduje príslušný obvodný úrad34).
(5)
Obvodný úrad oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na
podnikanie a fyzické osoby, ktorým môţe byť uloţená povinnosť poskytnúť vecné
prostriedky35). Obec uvedenú skutočnosť zaznamenáva vo svojej evidencii vecných
prostriedkov.
(6)
Obec vedie evidenciu vecných prostriedkov (predovšetkým motorových vozidiel,
špeciálnych vozidiel, ťahačov, traktorov, pracovných strojov a prípojných vozidiel) na
zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitného predpisu36).
(7)
Údaje o dopravných prostriedkoch spracováva príslušný Dopravný inšpektorát
okresného riaditeľstva Policajného zboru, podľa ustanovení všeobecne záväzného právneho
predpisu37). S uvedenými údajmi o dopravných prostriedkoch disponuje príslušný obvodný
úrad, ktorý ich obci poskytne na základe písomnej poţiadavky.
31)
Čl. 2 ods. 3 písm. d) a čl. 3 ods. 3 písm. d) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
32)
§ 21 ods. 1 zákona č. 319/2002 Z. z.
33)
§ 21 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z.
34)
§ 10 ods. 1 písm. i/ zákona č. 319/2002 Z. z.
35)
§ 10 ods. 1 písm. k/ zákona č. 319/2002 Z. z.
36)
§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z.
37)
§ 86 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
-8-
EVIDENCIA VECNÝCH PROSTRIEDKOV
(vozidiel a mechanizačných prostriedkov)
využiteľných na zabezpečenie úloh obrany štátu
a na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie
Druh: Motocykle
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Druh: Autobusy
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Druh: Osobné automobily
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Druh: Nákladné automobily
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Druh: Špeciálne automobily
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Druh: Ťahače a traktory
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Druh: Pracovné stroje
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Druh: Prípojné vozidlá a prípoje za traktor
Evidenčné
číslo
Inventárne
číslo
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Inventárne
číslo
Továrenská značka
Určené pre Meno vlastníka
Číslo
Km/
telefónu motohod.
Druh: Ostatné
Evidenčné
číslo
-9-
DORUČOVANIE
rozhodnutí a povolávacích rozkazov v obci prostredníctvom fyzických osôb
(1)
Obec doručuje v čase vojny alebo vojnového stavu38) prostredníctvom fyzických osôb vopred
určených obvodným úradom :
a) povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej sluţby v ozbrojených silách39),
b) rozhodnutia obvodného úradu o uloţení povinnosti poskytnúť ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia
úlohy hospodárskej mobilizácie40),
c) rozhodnutia obvodného úradu o uloţení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky na plnenie
úloh obrany štátu41),
d) rozhodnutia obvodného úradu fyzickým osobám o uloţení pracovnej povinnosti42).
(2)
Doručovanie rozhodnutí a povolávacích rozkazov (ďalej len „doručované zásielky“)
prostredníctvom obce je jeden z moţných variantov, ktorý môţe byť vyuţitý v prípade vzniku
váţnych problémov pri ich doručovaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo v ďalšom
období vojny resp. vojnového stavu.
(3)
Výber fyzických osôb k zabezpečeniu doručovania zásielok (ďalej len „doručovateľov“)
vykoná obec podľa počtu doručovateľov stanoveného príslušným obvodným úradom. Pri výbere
doručovateľov sú dodrţané ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu43), pričom
vybraná osoba má trvalý pobyt v obci a spravidla je staršia ako 45 rokov. Výber osôb sa vykoná
tak, aby doručovanie doporučených zásielok bolo zabezpečené do všetkých častí obce, resp. na
jednotlivé sídliská.
(4)
Na doručovaní zásielok zabezpečovaných prostredníctvom obce sa bezprostredne podieľa aj
príslušný obvodný úrad v súlade s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu44).
Obvodný úrad v závislosti od počtu obyvateľov obce stanovuje počet doručovateľov a na návrh
obce ukladá, v čase vojny alebo vojnového stavu, pracovnú povinnosť fyzickým osobám na
zabezpečenie doručovania zásielok realizovaných prostredníctvom obce.
(5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
38)
Stanovenie počtu doručovateľov v závislosti od počtu obyvateľov obce:
obec do 100 obyvateľov – doručovanie zabezpečuje starosta obce bez doručovateľov,
obec s počtom obyvateľov od 101 do 2000 – 1 aţ 2 doručovatelia,
obec s počtom obyvateľov od 2001 do 5000 – 4 aţ 5 doručovateľov,
obec s počtom obyvateľov od 5001 do 10 000 – 5 aţ 10 doručovateľov,
obec s počtom obyvateľov od 10 001 do 30 000 – 10 aţ 20 doručovateľov,
obec s počtom obyvateľov od 30 001 do 50 000 – 20 aţ 30 doručovateľov,
obec s počtom obyvateľov nad 50 000 – 30 aţ 40 doručovateľov.
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
39)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov.
40)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov.
41)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov.
42)
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov.
43)
§ 19 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov.
44)
§ 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov.
- 10 Postup a úlohy obvodného úradu a obce pri zabezpečovaní doručovania zásielok:
(6)
a)


b)


c)


-
-
-
-
v stave bezpečnosti
Obec na uloţenie pracovnej povinnosti fyzickým osobám (doručovateľom) vypracováva,
v dvoch výtlačkoch (výtlačok č.1 pre príslušný obvodný úrad, výtlačok č.2 pre vlastnú
evidenciu) zoznam doručovateľov s nasledovnými údajmi:
- meno a priezvisko fyzickej osoby,
- rodné číslo fyzickej osoby,
- presná adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zmeny v „Zozname doručovateľov“ alebo informáciu, ţe nedošlo k zmenám v zozname
doručovateľov pre obvodný úrad predloţí obec formou spisu vţdy k 01.11. beţného roka.
Obvodný úrad, na základe obdrţaných „Zoznamov doručovateľov“ od jednotlivých obcí
pripraví v elektronickej forme návrh „Rozhodnutia o uloţení pracovnej povinnosti“ pre určené
fyzické osoby.
v čase po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu
Obvodný úrad vydá „Rozhodnutie fyzickým osobám o uloţení pracovnej povinnosti
k zabezpečeniu doručovania zásielok“ v troch výtlačkoch (výtlačok č.1 - pre fyzickú osobu,
ktorej bola uloţená pracovná povinnosť, výtlačok č.2 - pre OcÚ, výtlačok č.3 - pre potrebu
ObÚ) a zabezpečí ich doručenie (výtlačky č.1 a 2) na obce. Doručenie je zabezpečované
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. určenými zamestnancami obvodného úradu alebo
pracovnými silami obcí, na základe splnomocnenia vydaného starostom obce.
Obec preverí prítomnosť a dosiahnuteľnosť doručovateľov, povolá ich na obecný (mestský)
úrad alebo na iné miesto, ktoré určí ako riadiace stredisko doručovania doporučených zásielok
(ďalej len „riadiace stredisko doručovania“), vykoná ich poučenie a vydá oproti podpisu
výtlačok č.1 rozhodnutia o uloţení pracovnej povinnosti, vydaného príslušným obvodným
úradom.
v čase potreby doručovania doporučených zásielok prostredníctvom obcí
Obvodný úrad v čase vojny a vojnového stavu vyzve obce, ktoré budú realizovať doručovanie,
aby na obvodnom úrade prevzali doporučené zásielky.
Obec na základe výzvy obvodného úradu:
preberie na obvodnom úrade doporučené zásielky a rovnomerne, podľa počtu doručovateľov,
ich rozdelí podľa mestských častí, sídlisk, ulíc alebo trás,
povolá doručovateľov na riadiace stredisko doručovania a poučí doručovateľov o spôsobe
doručovania s dôrazom na podpisovanie doporučených zásielok, vydá im doporučené zásielky a
odošle ich na doručovanie,
po vykonaní doručovania doporučené zásielky sústredí a rozdelí ich na doručené (doporučené
zásielky boli adresátmi prevzaté), nedoručené (adresát je momentálne neprítomný, ale je
predpoklad, ţe doporučená zásielka bude doručená v ďalšom období pri ďalšom doručovaní) a
nedoručiteľné (adresát je dlhodobo neprítomný – napr. je odsťahovaný, zdrţiava sa mimo
územia kraja alebo republiky, je hospitalizovaný v nemocnici a pod.),
vykoná opakované doručovanie u nedoručených doporučených zásielok (v ten istý deň
doručovania - vo večerných hodinách alebo v nasledujúci deň), v prípade, ţe doručovateľ
nedoručí doporučené zásielky ani pri opakovanom doručovaní, obec uvedené doporučené
zásielky ďalej nedoručuje a zatriedi ich medzi nedoručiteľné zásielky,
po skončení doručovania nedoručiteľné doporučené zásielky oznámi obvodnému úradu,
z dôvodu zabezpečenia riešenia ich náhrad cestou územnej vojenskej správy a zabezpečí
doručenie ústriţkov doručených zásielok a nedoručiteľných zásielok na obvodný úrad, po
vyriešení náhrad, vykonaných cestou obvodného úradu a územnej vojenskej správy, sa postup
doručovania doporučených zásielok opakuje aţ do splnenia úlohy mobilizačného doplnenia
ozbrojených síl.
- 11 -
I.
ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB
k doručovaniu doporučených zásielok
zabezpečovaných prostredníctvom obce
P. č.
Meno a priezvisko, titul
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
II.
ZMENY
vykonávané v zozname fyzických osôb
určených k zabezpečeniu doručovania doporučených zásielok
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Poznámka:
Zoznam fyzických osôb vrátane vykonávaných zmien spracovávať s prihliadnutím na ochranu osobných
údajov, podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vyhotovené v 2 výtlačkoch:
Výtlačok č.1 – pre Obvodný úrad v ...........................
Výtlačok č.2 – pre spis obecného (mestského) úradu.
Príloha č. 2
Dokumentácia obce
b)
na úseku hospodárskej mobilizácie
-2-
DOKUMENTÁCIA A ÚLOHY OBCE
k zriadeniu výdajne odberných oprávnení a k organizácii dodávok životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení
(1)
Opatrenia hospodárskej mobilizácie „Organizácia dodávok ţivotne dôleţitých
výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov a ich predaj s vyuţitím mimoriadnych
regulačných opatrení“ a opatrenia k zriadeniu „Výdajne odberných oprávnení“ na území
obce nepretrţite vykonáva obec (obecný úrad), ako subjekt hospodárskej mobilizácie,
podľa osobitného predpisu45).
(2)
Obec pri organizácii ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov
vrátane ich predaja s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení46):
a) zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia Obvodného úradu Ţilina
a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení
mimoriadnych regulačných opatrení,
b) uplatňuje poţiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a
na odberné oprávnenia na Obvodnom úrade Ţilina cestou príslušného obvodného
úradu,
c) po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení preberá na príslušnom obvodnom
úrade nákupné preukazy a prídelové lístky,
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonaní mimoriadnej inventúry výrobkov
alebo tovarov v prevádzkárňach pôsobiacich v oblasti obchodu na území obce, ak bolo
vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie,
e) vedie prehľad o prevádzkárňach (obchodoch) na území obce a vykonáva priebeţne jeho
aktualizáciu,
f) vedie prehľad o potrebe mnoţstva nákupných preukazov a prídelových lístkov podľa
jednotlivých vekových kategórií obyvateľstva v obci.
(3)
Dokumentácia obce pre výdajňu odberných oprávnení a ku zabezpečeniu dodávok
ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov vrátane ich predaja
s vyuţitím mimoriadnych regulačných
opatrení je spracovávaná podľa interného
47)
predpisu .
45)
§ 7 ods. 2 a § 17 písm. a, b, c) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
§ 17 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
47)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 125/2003 z 12. marca 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných
opatrení a o odberných oprávneniach. Metodický pokyn Ministerstva hospodárstva SR č. 4/2003 na spracovanie
podkladov vyuţiteľných krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja ţivotne
dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas
krízovej situácie.
46)
-3-
PLÁN OPATRENÍ
na zavedenie regulácie predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej
situácie, činnosť výdajne odberných oprávnení.
-4-
Úvodná časť
Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov, s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie
a činnosť výdajne odberných oprávnení obce (mesta) je vypracovaný v zmysle zákona NR SR
č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov, vyhlášky MH SR
č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji ţivotne dôleţitých výrobkov
alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných
oprávneniach a Metodického pokynu MH SR číslo 4/2003 na spracovanie podkladov
vyuţiteľných krajskými úradmi, obvodnými úradmi a obcami pri organizácii predaja ţivotne
dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných
opatrení počas krízovej situácie.
Obsah plánu:
I.
Mimoriadne regulačné opatrenia, ich obsah a spôsob vyhlasovania
II.
Úlohy obce (mesta) pri predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých
tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení
III.
Zriadenie a personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení
IV. Činnosť výdajne odberných oprávnení a spôsob výdaja odberných oprávnení
V.
Práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré si uplatňujú nárok na odberné oprávnenie
VI. Práva a povinnosti osôb, ktoré podnikajú v oblasti obchodu alebo výroby s výrobkami
alebo tovarmi
Prílohy:
1.
Prehľad počtu obyvateľov v obci (meste) podľa jednotlivých vekových kategórií.
2.
Prehľad prevádzkarní pôsobiacich v oblasti obchodu na území obce (mesta) .
3.
Prehľad vydaných nákupných preukazov pre VOO v obci.
4.
Prehľad vydaných prídelových lístkov „A“, „D06“, „D1“, „D18“ pre VOO v obci.
5.
Prehľad vydaných nákupných preukazov výdajne odberných oprávnení.
6.
Prehľad vydaných prídelových lístkov výdajne odberných oprávnení .
-5-
I.
Mimoriadne regulačné opatrenia, obsah a spôsob vyhlasovania
Mimoriadne regulačné opatrenia sú vyhlasované v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších zmien a vyhlášky
MH SR č.125/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji ţivotne dôleţitých
výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení
a o odberných oprávneniach.
Mimoriadnym regulačným opatrením je predaj ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov (ďalej len „výrobok alebo tovar“) na prídel, predaj obmedzeného mnoţstva
výrobkov alebo tovarov a zabezpečenie cenovej stability výrobkov alebo tovarov.
Cenová stabilita výrobkov alebo tovarov - znamená udržanie cien výrobkov alebo
tovarov na úrovni cien, ktoré platili v deň vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu,
vojnového stavu alebo v deň vypovedania vojny. Ak mimoriadne regulačné opatrenie na
zabezpečenie cenovej stability výrobkov alebo tovarov trvá viac ako 72 hodín, nesmie cena
výrobku alebo tovaru prekročiť úroveň jeho priemernej ceny platnej v prevádzkarni v oblasti
obchodu počas uplynulých 30 dní.
Predaj výrobkov alebo tovarov na prídel - je ich predaj v sieti prevádzkarní v oblasti
obchodu a to fyzickým osobám v daných mnoţstvách (príloha č. 1 vyhlášky MH SR
č. 125/2003 Z. z.) na základe prídelových lístkov podľa jednotlivých vekových kategórii osôb
(príloha č. 3 vyhlášky MH SR č. 125/2003 Z. z.) :
„A“ – prídelový lístok určený pre fyzické osoby nad 18 rokov veku,
„D06“ – prídelový lístok pre deti do 6 mesiacov veku,
„D1“ – prídelový lístok pre deti, fyzické osoby od 6 do 12 mesiacov veku,
„D18“ – prídelový lístok pre deti, fyzické osoby od 1 do 18 rokov veku.
Predaj obmedzeného množstva výrobkov alebo tovarov - sa realizuje v sieti
prevádzkarní v oblasti obchodu po predloţení nákupného preukazu, v ktorom sa vyznačí
mnoţstvo výrobkov alebo tovarov. Pri vybraných druhoch výrobkov alebo tovarov je
stanovené mnoţstvo, ktoré môţe byť predané spotrebiteľom pri jednom nákupe a v jednom
kalendárnom dni. Vzor nákupného preukazu je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MH SR
č.125/2003 Z. z..
Mimoriadne regulačné opatrenia sa môţu vyhlásiť samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii.
Ţivotne dôleţité výrobky alebo ţivotne dôleţité tovary - sú to také výrobky, ktorých
nedostatok počas krízovej situácie môţe ohroziť zdravie alebo ţivot človeka alebo ohroziť
plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zloţiek.
Povaţujeme za ne :
- múku, tuky, mlieko, mäso, vajcia, cukor, zemiaky, ryţu, soľ a ďalšie výrobky alebo tovary,
ak o nich rozhodne vláda Slovenskej republiky alebo ich predaj s vyuţitím mimoriadnych
regulačných opatrení nariadi Obvodný úrad Ţilina.
-6Vláda SR :
nariaďuje na návrh ministerstva hospodárstva na celom území alebo časti územia SR,
vykonávanie opatrení organizácie dodávok ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov a ich predaj s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu.
-
Nariadenia sa vyhlasujú bezodkladne v Slovenskom rozhlase a televízii, písomne
v tlači a dodatočne v zbierke zákonov. Na obciach sú nariadenie vyhlasované spôsobom
v obci obvyklým - obecný rozhlas a úradné tabule.
Fyzická a právnická osoba podnikajúca v oblasti obchodu je povinná do 24 hodín od
vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení umiestniť v prevádzkárni na viditeľné
miesto nariadenie vlády SR alebo Obvodného úradu Žilina na vykonanie mimoriadnych
regulačných opatrení pri predaji výrobkov alebo tovarov.
Obvodný úrad Ţilina :
-
-
-
po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo v čase vojny
vydáva nariadenie, po dohode so samosprávnym krajom ( aj na návrh ObÚ ) vo svojom
územnom obvode, o vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie s uvedením druhu
mimoriadneho regulačného opatrenia a s mnoţstvom výrobkov alebo tovarov, na ktoré
sa vzťahuje mimoriadne regulačné opatrenie,
riadi a koordinuje činnosť obvodných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní
opatrení organizácie dodávok ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých
tovarov a ich predaj s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení,
organizuje dodávku ţivotne dôleţitých výrobkov alebo tovarov a ich predaj s vyuţitím
mimoriadnych regulačných opatrení v kraji,
eviduje obeh regulovaných druhov výrobkov alebo tovarov, obmedzuje, prípadne
zastavuje predaj niektorých druhov výrobkov alebo tovarov,
koordinuje s Ministerstvom hospodárstva SR prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na
hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Obvodný úrad:
-
-
uplatňuje na Obvodnom úrade Ţilina poţiadavky obcí na nariadenie vykonávania
organizácie dodávok ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov, ako
aj činnosť pri ich predaji s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení,
po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení zabezpečuje organizáciu a distribúciu
odberných oprávnení na obce,
v čase mimoriadnych regulačných opatrení sústredí poţiadavky obcí na zásobovanie
výrobkami alebo tovarmi, vyhodnotí existujúce zásobovacie moţnosti a určí ich moţnú
potrebu.
-7-
II.
Úlohy obce (mesta)
pri predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov
s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
1.
Obec pri predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím
mimoriadnych regulačných opatrení plní nasledovné úlohy:
a) na Obvodnom úrade Ţilina uplatňuje poţiadavky na nariadenie vykonávania opatrení
organizácie dodávok ţivotne dôleţitých výrobkov alebo tovarov, ako aj činnosť pri ich
predaji s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení,
b) zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia Obvodného úradu Ţilina
a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení
mimoriadnych regulačných opatrení, v obci s väčším počtom obyvateľov sa zriaďujú aj
pomocné výdajne odberných oprávnení, aby výdaj odberných oprávnení bol plynulý
a ukončený do začiatku predaja výrobkov alebo tovarov.
c) cestou Obvodného úradu Ţilina uplatňuje poţiadavky na odberné oprávnenia.
2. Ďalšie úlohy obce pri predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo
tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení :
ţivotne dôleţitých
a) vedie prehľad o potrebe mnoţstva nákupných preukazov a prídelových lístkov podľa
jednotlivých vekových kategórii obyvateľstva, aktualizácia prehľadu počtu
obyvateľstva sa vykonáva 1 x do roka (príloha č. 1 ),
b) zabezpečuje v prevádzkárňach obcí, do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadnych
regulačných opatrení, umiestnenie nariadenie vlády alebo Obvodného úradu Ţilina na
vykovanie mimoriadnych regulačných opatrení a to na viditeľnom mieste,
c) po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení si obec vyzdvihne nákupné preukazy
alebo prídelové lístky na príslušnom obvodnom úrade a to podľa ním stanoveného
časového harmonogramu,
d) primátor mesta alebo starosta obce poveruje osoby výdajom nákupných preukazov
alebo prídelových lístkov, ktoré sú zamestnancami mestského úradu alebo obecného
úradu, poslancami mestského alebo obecného zastupiteľstva, prípadne iných občanov
s prihliadnutím na ich pracovné zaťaţenie,
e) vedie prehľad o vydaných nákupných preukazov alebo prídelových lístkov pre
jednotlivé výdajne odberných oprávnení (príloha č. 3 a 4),
f) po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení obec uvedie do činnosti výdajňu, ak
sú v obci zriadené dve alebo viac výdajni (výdajné stredisko ), obec si o nich vedie
prehľad a priraďuje im poradové číslo výdajne identické s poradovým číslom výdajne
(výdajného strediska) v prehľade,
g) počet členov výdajne závisí od rozhodnutia primátora mesta alebo starostu obce
s prihliadnutím na počet obyvateľov obce tak, aby výdaj nákupných preukazov
alebo prídelových lístkov bol plynulý a ukončený do začiatku predaja výrobkov
alebo tovarov,
h) vedie prehľad o personálnom zabezpečení výdajne odberných oprávnení,
-8i) spolupracuje pri vykonaní mimoriadnej inventúry výrobkov alebo tovarov
v prevádzkárňach pôsobiacich v oblasti obchodu na území, na ktorom je vyhlásené
mimoriadne regulačné opatrenie, inventúra sa vykonáva do 24 hodín od vyhlásenia
mimoriadnych regulačných opatrení,
j) na základe rozboru výsledkov inventúry na Obvodnom úrade Ţilina uplatňuje
poţiadavky na zásobovanie výrobkami alebo tovarmi a rozbor odstúpi obvodnému
úradu najneskôr do 10 hodín,
k) vedie prehľad o prevádzkárňach (obchodoch) na území obce a vykonáva priebeţne jeho
aktualizáciu (príloha č. 2).
III.
Zriadenie a personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení
Obec zriaďuje výdajne odberných oprávnení (podľa stavu obyvateľstva aj pomocné
výdajne odberných oprávnení) na základe vydaného rozhodnutia Obvodného úradu Ţilina
a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych
regulačných opatrení. Od rozhodnutia primátora mesta alebo starostu obce závisí počet členov
výdajne odberných oprávnení s prihliadnutím na počet obyvateľov obce tak, aby výdaj odberných
oprávnení bol plynulý a ukončený do začiatku predaja výrobkov alebo tovarov. O personálnom
zabezpečení a tel. vyrozumení výdajne odberných oprávnení si vedie obec prehľad podľa vzoru:
Prehľad výdajní odberných oprávnení v obci (meste) ................................................
Číslo
výdajne
Adresa (miesto určenia)
Číslo telefónu
Počet osôb
Poznámka
Personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení a vyrozumenie jej členov :
sídlo ....................................... číslo ................
Číslo
Číslo
Spôsob
Priezvisko a
P. č.
Pracovisko
telefónu
telefónu
vyrozumenia
meno
/pracovisko/
/bydlisko/
-9-
IV.
Činnosť výdajne odberných oprávnení
a spôsob výdaja odberných oprávnení
Výdajňa odberných oprávnení („výdajňa“) je priestor vymedzený obcou /mestom/,
s pôsobnosťou pre obec / mesto/ , alebo pre viacero obcí, uspôsobených na výdaj a zúčtovanie
odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva.
1. Výdajňa začína svoju činnosť bezprostredne po vyhlásení mimoriadnych regulačných
opatrení.
2. Obec obvyklým spôsobom v obci oznámi osobám, uplatňujúcim si právo na odber
nákupných preukazov alebo prídelových lístkov (odberné oprávnenia), lokalizáciu výdajne,
priradené poradové číslo výdajne a vymedzí spádové územie.
3. Výdajňa pri vedení evidencie odberných oprávnení overuje totoţnosť osôb, ktoré si uplatnili
právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka. Totoţnosť sa overuje na
základe občianskeho preukazu a u osôb mladších ako 15 rokov rodným listom, totoţnosť je
moţné preukázať aj iným úradným dokladom, na ktorom je fotografia a uvedené údaje
o dátume narodenia a o trvalom bydlisku alebo u cudzieho štátneho príslušníka údaj
o prechodnom pobyte.
4. Výdajňa pri vydaní odberného oprávnenia vyplní nákupný preukaz alebo prídelový lístok,
potvrdí ho odtlačkom pečiatky mesta ( obce) a podpisom primátora mesta alebo starostom
obce, alebo nimi písomne poverenej osoby a zaeviduje ţiadateľa do prehľadu vydaných
nákupných preukazov alebo prídelových lístkov, príloha č. 5 a 6.
5. Nákupnému preukazu sa pridelí číslo v súlade s prehľadom podľa poradia. Ak pridelené
číslo nákupného preukazu je menšie ako štvormiestne číslo, prázdne štvorčeky sa vyplnia
číslicou 0. Príklad : pre pridelené číslo nákupného preukazu 12 sa napíše 0012.
6. Pri vydávaní náhradných prídelových lístkov po strate, odcudzení alebo po zničení sa kaţdý
kupón označí červeným písmenom „N“ (náhradný), označenie sa vykoná nestierateľným
červeným perom a také isté označenie sa vykoná aj v prehľade vydaných prídelových
lístkov.
7. Z vydaných náhradných prídelových lístkov sa odoberie primerané mnoţstvo kupónov za
dni, ktoré uplynuli od začiatku predaja výrobkov alebo tovarov..
8. Osoba si môţe uplatniť právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelových lístkov
aj v inej výdajni. Táto výdajňa o tom bezprostredne informuje obec, v ktorej má osoba
trvalý pobyt.
9. Ak výdajňa zisti, ţe osoba bola uţ zapísaná v nákupnom preukaze inej osoby, ďalší zápis
uţ nevykoná.
- 10 10. Na nákupný preukaz moţno nakúpiť v sieti prevádzkárni v oblasti obchodu najviac
stanovené mnoţstvo výrobkov alebo tovarov, na ktoré sa vzťahuje mimoriadne regulačné
opatrenie a to najviac na jeden mesiac, pričom nákupný preukaz nenahradzuje platné
platidlo Slovenskej republiky.
11. Drţiteľ nákupného preukazu môţe nakúpiť stanovené mnoţstvo tovaru alebo výrobku
najviac na počet osôb uvedených v nákupnom preukaze.
12. Predané mnoţstvo výrobkov alebo tovarov v príslušných stĺpcoch nákupného preukazu
vyznačí zástupca prevádzkarne, ktorý je oprávnený vykonať opravy predaných mnoţstiev
výrobkov alebo tovarov, pričom chybný zápis sa musí prečiarknuť tak, aby ostal čitateľný
a potom sa čitateľne uvádza nový údaj a tento sa potvrdzuje pečiatkou a podpisom zástupcu
prevádzkarne.
13. Ak osoba zapísaná v zozname príslušníkov domácnosti nákupného preukazu (deti do 15
rokov) dovŕši v priebehu vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení vek 15 rokov,
o vydanie samostatného nákupného preukazu môţe poţiadať aţ po predloţení občianskeho
preukazu a uplynutí platnosti vydaného nákupného preukazu, v ktorom bola evidovaná.
14. Platnosť prídelového lístka je jeden mesiac tzn., ţe na vydaný prídelový lístok moţno
zakúpiť výrobky alebo tovary najviac na jeden mesiac.
15. V prípade, ak predaj obmedzeného mnoţstva výrobkov alebo tovarov na nákupný preukaz
trvá viac ako jeden mesiac, výdajňa na ďalšie obdobie vydá nový nákupný preukaz, pričom
pridelené číslo ponechá pôvodné a v prehľade vydaných nákupných preukazov vyznačí
vydanie preukazu na ďalšie obdobie. V nákupnom preukaze sa za prideleným číslom urobí
pomlčka a napíše číslo mesiaca.
16. Obec obvyklým spôsobom v obci v dostatočnom predstihu oznámi občanom vydanie
nákupných preukazov na ďalšie obdobie.
V.
Práva a povinnosti fyzických osôb,
ktoré si uplatňujú nárok na odberné oprávnenie
Počas krízovej situácie má fyzická osoba právo najmä na dodávku ţivotne dôleţitých
výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov v sortimente a mnoţstve potrebnom na preţitie.
Uvedené právo si fyzická osoba uplatňuje voči obci /mestu/.
1. Pri nákupe výrobkov alebo tovarov sa kupujúci preukáţe nákupným preukazom alebo
prídelovým lístkom v predajni, v ktorej sa tieto výrobky alebo tovary predávajú.
2. Osoby staršie ako 15 rokov si právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelových
lístkov prednostne uplatnia vo výdajni odberných oprávnení v mieste ich trvalého bydliska,
cudzinec si predmetné právo uplatní v mieste prechodného pobytu.
- 11 3. Ak osoba si nemôţe uplatniť právo na odber nákupného preukazu alebo prídelových lístkov
v mieste trvalého bydliska, môţe si ho uplatniť aj v inej výdajni, táto výdajňa o tom
bezprostredne informuje obec, v ktorom má osoba trvalý pobyt.
4. Osoba mladšia ako 15 rokov sa zapisuje do nákupného preukazu jedného z rodičov tejto
osoby alebo zákonného zástupcu tejto osoby. Rodič alebo zákonný zástupca predloţí čestné
vyhlásenie o tom, ţe takáto osoba nebola zapísaná do iného nákupného preukazu. Čestné
prehlásenie zostáva uloţené vo výdajni. Ak výdajňa zistí, ţe osoba bola uţ zapísaná
v nákupnom preukaze inej osoby, ďalší zápis sa uţ nevykonáva (príloha č. 4 vyhlášky MH
SR č. 125/2003 Z. z.) .
5. Ak drţiteľ prídelového lístka počas trvania mimoriadnych regulačných opatrení dovŕši vek,
ktorý ho oprávňuje na zaradenie do inej vekovej kategórie, výdajňa mu pridelí nový
prídelový lístok na ďalšie obdobie aţ po uplynutí platnosti pôvodne vydaného prídelového
lístka.
6. Osoba staršia ako 15 rokov, ktorá si zo zdravotných dôvodov nemôţe prevziať nákupný
preukaz alebo prídelový lístok osobne, môţe písomne poveriť inú fyzickú osobu staršiu
ako 15 rokov na jeho prevzatie ( predloţiť potvrdenie o zdravotných dôvodov).
7. Po strate alebo po zničení nákupného preukazu alebo prídelových lístkov môţe si tieto
odberné oprávnenia osoba opätovne vyzdvihnúť vo výdajni na základe vydania čestného
prehlásenia o tom, ţe došlo k ich strate alebo ich zničeniu.
8. Ak sa na postihnutom území nachádza zariadenie, v ktorom sú ubytované osoby alebo inak
sa zdrţujúce osoby odkázané na spoločné stravovanie, potom správca tohto zariadenia
alebo ním poverená osoba nakupuje výrobky a tovary spoločne na základe nákupných
preukazov alebo prídelových lístkov takýchto osôb, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.
9. Právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelových lístkov vo výdajni si uplatnia
odkázané osoby na spoločné stravovanie individuálne alebo prostredníctvom správcu
zariadenia alebo ním poverenej osoby.
10. Osoby odkázané na spoločné stravovanie jedným alebo viacerými jedlami, nie však
celodenným stravovaním, si spôsob nákupu výrobkov alebo tovarov na nákupný preukaz
alebo prídelový lístok dohodnú s osobou poverenou štatutárnym zástupcom tohoto
zariadenia.
11. Osoba, ktorá odchádza zo zariadenia spoločného stravovania v priebehu trvania
regulačných opatrení, môţe poţiadať správcu tohto zariadenia o vrátenie zvyšnej časti
prídelového lístka po odobratí primeraného mnoţstva kupónov za uţ realizované
stravovanie v zariadení.
12. Nevyčerpané kupóny prídelového lístka cudzieho štátneho príslušníka, ktorý bol odkázaný
na spoločné stravovanie a odchádza zo zariadenia a zároveň opúšťa územie republiky
v priebehu trvania mimoriadnych regulačných opatrení, vráti správca zariadenia výdajne,
ktorá ho vydala.
- 12 -
VI.
Práva a povinnosti osôb, ktoré podnikajú
v oblasti obchodu alebo výroby s výrobkami alebo tovarmi
Určený subjekt vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu určenom
rozhodnutím alebo písomným príkazom Obvodného úradu Ţilina.
1. Osoby, ktoré podnikajú v oblasti obchodu, s výrobkami alebo tovarmi a nachádzajú sa na
území, na ktorom je vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie, vykonajú do 24 hodín od
vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení samostatne alebo v spolupráci so štátnymi
kontrolnými orgánmi mimoriadnu inventúru výrobkov alebo tovarov, ktoré majú vo
svojich skladovacích priestoroch alebo v predajniach. Obsah inventúry predloţia obci.
2. Na základe písomného príkazu Obvodného úradu Ţilina osoby, ktoré sú výrobcami ţivotne
dôleţitých výrobkov alebo tovarov alebo s nimi obchodujú a nie sú subjektami
hospodárskej mobilizácie, zabezpečia ich dodávky prednostne na územie, na ktorom je
vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie.
3. Osoby, ktoré podnikajú v oblasti obchodu do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadnych
regulačných opatrení umiestnia na viditeľné miesto v predajni vyhlásenie orgánu štátnej
správy o nariadení mimoriadnych regulačných opatrení; text vyhlásenia dodá do predajne
obvodný úrad prostredníctvom obce.
4. Osoby, ktoré podnikajú v oblasti obchodu a predávajú výrobky alebo tovary konečnému
spotrebiteľovi, vedú evidenciu nakúpených výrobkov alebo tovarov, predaných výrobkov
alebo tovaru a kupónov z prídelových lístkov; evidenciu predkladajú obci alebo
kontrolným orgánom štátnej správy na vyţiadanie podľa druhu tovaru alebo výrobku
uvedeného na kupóne. Evidenciu uchovávajú počas troch rokov od ukončenia
mimoriadnych regulačných opatrení.
5. Osoby, ktoré podnikajú v oblasti obchodu a predávajú výrobky alebo tovary konečnému
spotrebiteľovi, pri predaji na nákupný preukaz vyznačia v ňom mnoţstvo predaného tovaru
v príslušnom kalendárnom dni.
6. Za dodrţiavanie podmienok mimoriadnych regulačných opatrení v predaji dotknutých
tovarov alebo výrobkov zodpovedá majiteľ obchodnej jednotky.
- 13 -
Prehľad o potrebe množstva nákupných preukazov a prídelových lístkov
podľa jednotlivých vekových kategórii obyvateľstva
v obci (meste) ............................................
Obec
(výdajňa
odberných
oprávnení)
Celkový
počet
obyvateľov
Počet obyvateľov
do15 rokov
nad 15
rokov
Potrebný
počet
nákupných
preukazov
Počet osôb
podľa vekových kategórií
A
D 06
Celkom :

Obec si vedie prehľad podľa jednotlivých výdajní odberných oprávnení.
D1
D 18
- 14 -
Prehľad prevádzkarní pôsobiacich v oblasti obchodu na území
obce (mesta) ...............................
Predajňa
P. č.
Názov,
adresa prevádzkarne
Celkom
Potravín
a mäsa
Poznámka
Potravín
Mäsa
Iná
- 15 Obecný (mestský) úrad v ..........................
Prehľad
o vydaných nákupných preukazoch
pre výdajne odberných oprávnení (výdajné strediská)
na obdobie od .......................... do ..........................
Výdajňa
Číslo
Počet vydaných
nákupných preukazov
(ks)
Titl., meno a priezvisko
preberajúceho
Číslo
obč. preukazu
Dátum a podpis
- 16 -
Obecný (mestský) úrad v .............................
Prehľad vydaných prídelových lístkov pre výdajne odberných oprávnení /výdaj. stredisko/
na obdobie od ....................... do ........................
Výdajňa odberných
oprávnení
číslo
Prídelové lístky (ks)
A
D06
D1
Priezvisko a meno
preberajúceho
D18
Číslo
občianskeho
preukazu
Dátuma podpis
- 17 -
PREHĽAD VYDANÝCH NÁKUPNÝCH PREUKAZOV
Výdajňa odberných oprávnení sídlo v obci (meste) číslo .............
Por.
číslo
1
Priezvisko a meno
2
Počet
príslušníkov
domácnosti
3
Dátum narodenia
Číslo obč. preukazu
Obdobie
Trvalé bydlisko
II.
4
5
6
III.
7
Podpis
IV.
8
Legenda :
v stĺpci 1 pridelené poradové číslo je rovnaké s číslom nákupného preukazu,
v stĺpci 3 sa uvedie počet príslušníkov domácnosti, ktorí sú zapísaní do zoznamu nákupného preukazu,
v stĺpci 6 sa uvedie trvalé bydlisko ak osoba uplatňujúca si nárok na odber nákupného preukazu má trvalé bydlisko v inej obci,
v stĺpci 7 sa označí vydanie nákupného preukazu na ďalšie období písmenom V (vydané), N (nevydané)
v stĺpci 8 drţiteľ nákupného preukazu svojim podpisom potvrdí prevzatie a správnosť údajov,
 ďalšie listy „Prehľadu vydaných nákupných preukazov“ sa očíslujú bez pouţitia hlavičky
- 18 -
PREHĽAD VYDANÝCH PRÍDELOVÝCH LÍSTKOV „A“ (D06, D1, D18)*
Výdajňa odberných oprávnení sídlo v ................................................................... číslo ................................
Por.
číslo
1
Priezvisko a meno
2
Dátum narodenia
Číslo obč. preukazu
Trvalé bydlisko
3
4
5
Priezvisko a meno preberajúceho
6
Legenda :
v stĺpci 5 sa uvedie trvalé bydlisko ak osoba uplatňujúca si nárok na prídelové lístky má trvalé bydlisko v inej obci,
v stĺpci 6 sa uvedie priezvisko a meno ak osoba preberá prídelové lístky za inú osobu (deti do 15 rokov, splnomocnenie na odber prídelových lístkov),
v stĺpci 7 drţiteľ nákupného preukazu svojim podpisom potvrdí prevzatie a správnosť údajov,
 * prehľad vydaných prídelových lístkov pre jednotlivé kategórie „A, D05, D1, D18“ výdajňa odberných oprávnení vedie samostatne,
Podpis
7
- 19 -
ORGANIZÁCIA DOPRAVNÉHO ZABEZPEČENIA
(dokumentácia a úlohy obce)
(1) Opatrenia dopravného zabezpečenia sa vykonávajú po vyhlásení krízovej situácie na celom
území alebo na časti územia Slovenskej republiky. Podľa druhu krízovej situácie vstupujú do
dopravného zabezpečenia sily a prostriedky predurčené na plnenie úloh dopravného
zabezpečenia.
(2)
Organizácia dopravného zabezpečenia zahŕňa48):
a) Cieľavedomé usporiadanie dopravy osôb a ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov na určené miesto.
b) Dopravné a prepravné potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
zloţiek Hasičského a záchranného zboru vrátane ostatných záchranných zloţiek.
c) Vecné prostriedky osobnej a nákladnej dopravy (cestnej a ţelezničnej dopravy) najmä
autobusovej a vlakovej prepravy osôb, nákladnej cestnej a ţelezničnej dopravy vrátane
vedenia evidencie dopravcov a vecných prostriedkov určených k dopravnému
zabezpečeniu v období krízovej situácie.
(3)
Riadiace orgány dopravného zabezpečenia:
a) Vrcholným riadiacim orgánom dopravného zabezpečenia je Ministerstvo dopravy pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky.
b) Obvodný úrad Ţilina pri plnení úloh dopravného zabezpečenia spolupracuje so
samosprávnym krajom a územne príslušným orgánmi zabezpečujúcimi cestnú
a ţelezničnú dopravu (SAD, ŢSR a pod.)
c) Obvodný úrad pri plnení úloh dopravného zabezpečenia spolupracuje s územne
príslušnými obcami. Spracúva dopravné poţiadavky obcí na obdobie krízovej situácie
a predkladá ich Obvodnému úradu Ţilina.
d) Obec pri zabezpečovaní vojenských prepráv v období krízovej situácie postupuje podľa
poţiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky49).
(4) Opatrenie hospodárskej mobilizácie „Organizácia dopravného zabezpečenia“ na území obce
nepretrţite vykonáva obec (obecný úrad), ako subjekt hospodárskej mobilizácie, podľa
osobitného predpisu50).
(5) Pri zabezpečovaní organizácie dopravného zabezpečenia (súhrn organizačných, materiálnotechnických a personálnych opatrení k vytvoreniu podmienok na prepravu osôb a nákladov
dopravnými prostriedkami) obec postupuje podľa pokynov Obvodného úradu Ţilina a úradu
samosprávneho kraja51) a poţiadaviek ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov
a zloţiek záchranného systému.
(6) Poţiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie obec uplatňuje na
Obvodnému úradu Ţilina cestou príslušného obvodného úradu52).
48)
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2589-M/2004 o úprave
spôsobu organizácie dopravného zabezpečenia počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Metodické usmernenie Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2584-M/2004 pre organizáciu dopravného zabezpečenia počas krízovej
situácie na úseku ţelezničnej dopravy.
49)
§ 11 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
50)
§ 7 ods. 2 a § 17 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
51)
§ 14 ods. 2 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
52)
§ 15 písm. a) a § 17 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
- 20 (7)
Úlohy obce pri dopravnom zabezpečení v období krízovej situácie
a) Na úseku cestnej dopravy53) :
 vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie pri organizácii dopravného zabezpečenia na
území obce,
 plní opatrenia hospodárskej mobilizácie pri organizácii dopravného zabezpečenia podľa
nariadenia Obvodného úradu Ţilina,
 uplatňuje prepravné poţiadavky na operatívne prepravy počas krízových situácií na
Obvodnom úrade Ţilina cestou príslušného obvodného úradu.
b) Na úseku ţelezničnej dopravy54) :
 spracúva mimoriadne poţiadavky na ţelezničné prepravy v období krízovej situácie,
 realizuje čiastkové úlohy pre splnenie plánovaných ţelezničných prepráv (informovanie
obyvateľstva obcí, usmerňovanie a regulácia v priestoroch nakládky a vykládky a pod.),
 predkladá poţiadavky na ţelezničné prepravy počas krízovej situácie na príslušný
Obvodný úrad Ţilina cestou príslušného obvodného úradu.
(8)
Dokumentáciu obce k plneniu opatrení dopravného zabezpečenia tvoria:
a) Evidencia vozidiel a mechanizačných prostriedkov vyuţiteľných na plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie zabezpečovaných subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorým
je obec.
Evidencia vecných prostriedkov uvedená v prílohe č. 1 str. 8
b) Evidencia právnických osôb a fyzických osôb podnikajúcich v doprave a v údrţbe
pozemných komunikácií.
Právnické osoby
Meno,
priezvisko, titl.
Adresa
Názov firmy,
tel. číslo
Zameranie
činnosti v oblasti
Poznámka
Názov firmy,
tel. číslo
Zameranie
činnosti v oblasti
Poznámka
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Meno,
priezvisko, titl.
53)
Adresa
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2589-M/2004 o úprave
spôsobu organizácie dopravného zabezpečenia počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
54)
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2584-M/2004 pre organizáciu
dopravného zabezpečenia počas krízovej situácie na úseku ţelezničnej dopravy.
- 21 -
c) Evidencia poţiadaviek na ţelezničné prepravy počas krízovej situácie.
Subjekt
(obchodné meno,
IČO,DIČ)
Východzia stanica
1
2
Cieľová stanica
resp.
predpokladaná
vzdialenosť
prepravy
z východzej
stanice
Prepravovaný
druh nákladu
(napr. osoby,
kusový tovar,
sypký substrát,
tekutiny a pod.),
názov tovaru
Poţadovaný
objem prepravy
(počet osôb,
kusy, tony, m3
a pod. )
3
4
5
Poţadovaný
Druh
vozňa Počet
6
7
Časové
obdobie
v ktorom
poţadujete
prepravu
vykonať
Poznámka
(vo vlastných
vozňoch, vlastné
mechanizmy,
poţiadavka na
plachty apod.)
8
9
- 22 -
ORGANIZÁCIA STAVEBNÝCH A SANAČNÝCH ČINNOSTÍ
(dokumentácia a úlohy obce)
(1) Organizáciou stavebných a sanačných činností sa rozumie súhrn organizačných,
materiálno - technických a personálnych opatrení na zabezpečenie obnovy ţelezničných
dráh a pozemných komunikácií, energetických, výrobných a rozvodných zariadení, alebo
iných objektov v pôvodnom alebo poţadovanom rozsahu.
(2)
Organizácia stavebných a sanačných činností zahŕňa55):
a) Obnovu (oprava, údrţba a rekonštrukcia) pozemných komunikácií vrátane objektov,
zariadení a stavieb na pozemných komunikáciách.
b) Obnovu (oprava, údrţba a rekonštrukcia) ţelezničných dráh vrátane objektov,
zariadení a stavieb na ţelezničných dráhach.
c) Obnovu (oprava, údrţba a rekonštrukcia) energetických, výrobných a rozvodných
zariadení, alebo iných objektov.
d) Efektívne vyuţívanie vecných prostriedkov (cestné a ţelezničné stroje, zemné stroje
vrátane mechanizačných prostriedkov) na zabezpečovanie obnovovacích prác.
(3)
Úlohy obce pri zabezpečení organizácie stavebných a sanačných činností:
a) Opatrenie hospodárskej mobilizácie „Organizácia stavebných a sanačných činností“
na území obce nepretrţite vykonáva obec (obecný úrad), ako subjekt hospodárskej
mobilizácie, podľa osobitného predpisu56).
b) Pri zabezpečovaní organizácie stavebných a sanačných činností obec postupuje podľa
pokynov Obvodného úradu Ţilina a úradu samosprávneho kraja57) a podľa poţiadaviek
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a zloţiek záchranného systému.
c) Poţiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie obec
uplatňuje na Obvodnom úrade Ţilina cestou príslušného obvodného úradu58).
(4)
Dokumentáciu obce k plneniu opatrení organizácie stavebných a sanačných činností
tvoria:
a) Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických
osôb59), ktorým môţe byť uloţená povinnosť poskytnúť ubytovanie pre osoby, ktoré
plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (dodávatelia stavby, pracovné skupiny subjektov
hospodárskej mobilizácie, ktoré realizujú stavebné a sanačné činnosti).
Evidencia uvedených osôb je uvedená v prílohe č. 1 str. 6.
55)
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2585-M/2004 pre organizáciu
stavebných a sanačných činností v krízových situáciách.
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2589-M/2004 o úprave
spôsobu organizácie dopravného zabezpečenia počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
56)
§ 7 ods. 2 a § 17 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
57)
§ 14 ods. 2 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
58)
§ 15 písm. a) a § 17 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
59)
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
- 23 b) Evidencia právnických osôb a fyzických osôb podnikajúcich v doprave, údrţbe
pozemných komunikácií a v stavebnej činnosti na území obce.
Prehľad uvedených osôb vo svojom územnom obvode zabezpečuje príslušný obvodný
úrad60), ktorý ich na vyţiadanie poskytne príslušnej obci.
Evidencia uvedených osôb je uvedená v prílohe č. 2 str. 20.
Poznámka:
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb,
ktorým môţe byť uloţená povinnosť poskytnúť ubytovanie je vedená aj v programovom
prostriedku AMION, spolu s potrebnými kontaktmi na tieto osoby. Vedenie evidencie je
náhradný spôsob vedenia evidencie v prípade ţe v období krízovej situácie nie je moţné
pouţívať výpočtovú techniku.
60)
§ 15 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
- 24 -
Údajový dokument obce
(1)
Údajový dokument je informácia v písomnej alebo v elektronickej forme dôleţitá na
rozhodovanie o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná
medzi subjektami hospodárskej mobilizácie61).
(2)
Obec, ako subjekt hospodárskej mobilizácie62) na spracovanie, sledovanie a zasielanie
údajov o hospodárskej mobilizácii vyuţíva jednotný informačný systém hospodárskej
mobilizácie (JIS HM) koordinovaného Ministerstvom hospodárstva SR a obvodným
úradom63).
(3)
Programovým prostriedkom obce určeným na vytváranie, spracúvanie, prenos
a ochranu údajových dokumentov vrátane ostatných informácií spracovaných pre účely
hospodárskej mobilizácie je program AMION64), ktorého pouţitie upravuje koordinačný
pokyn vydaný Ministerstvom hospodárstva SR65) a uţívateľská príručka „Programový
prostriedok AMION 7“ vydaná spoločnosťou Coopex Soft, s.r.o., systémovým
integrátorom JIS HM.
(4)
Štruktúru, obsah, rozsah a spôsob aktualizácie a periodicity údajových dokumentov
a informácií na úseku hospodárskej mobilizácie spracováva obec podľa všeobecne
záväzného predpisu66), ktoré obsahujú čiastkové údaje o:
a) záväzku subjektu vyplývajúcom zo zákona,
b) situácii subjektu z hľadiska vlastných materiálových, personálnych, dopravných,
technických a iných podmienok na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,
c) poţiadavke subjektu, ktorou deklaruje energetické, materiálové, personálne, dopravné
a iné potreby,
d) podnikateľoch, ktorí nie sú subjektom, a ktorí môţu byť určení rozhodnutím alebo
príkazom ako subjekt,
e) zdrojoch rizík, ktoré môţu spôsobiť krízovú situáciu, najmä o zásobách nebezpečných
chemických, jadrových, biologických a bakteriologických látok, výbušnín, trhavín, o
vodohospodárskych dielach, o objektoch, ktoré môţu byť predmetom teroristických
útokov, drancovania alebo hromadného útoku,
f) mimoriadnej udalosti, najmä o mieste jej výskytu, o jej druhu, o čase jej vzniku, o jej
dôsledkoch a o prijatých opatreniach,
g) dosiahnutí pripravenosti subjektu na splnenie záväzku alebo
h) subjekte, najmä o jeho základných identifikačných údajoch.
61)
§ 3 písm. c) zákona NR SR č. 414/2002 z. z. o hospodárskej mobilizácii
§ 4 písm. c) zákona NR SR č. 414/2002 z. z. o hospodárskej mobilizácii
63)
§ 10 písm. e) a f) zákona NR SR č. 414/2002 z. z. o hospodárskej mobilizácii
64)
§ 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z.
65)
Koordinačný metodický pokyn JIS HM pre pouţitie programu AMION na spracovanie, sledovanie a zaslanie
údajových dokumentov obce, ako subjektu hospodárskej mobilizácie
66)
§ 6 ods. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2003 Z. z.
62)
- 25 -
ÚDAJOVÝ DOKUMENT OBCE
.........................................................................
(názov obce)
spracovaný podľa údajov
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
v programovom prostriedku AMION
Obsah:
1. Údaje o obci
2. Prehľad dopravných a mechanizačných prostriedkov obce
3. Karta zamestnanca
4. Moţnosti núdzového ubytovania a stravovania v obci
5. Zoznam škôl a školských zariadení v obci
6. Zoznam výdajní odberných oprávnení v obci
7. Prehľad predajní v obci
- 26 -
1.
Údaje o obci
Identifikácia obce
Názov obce:
Názov okresu:
Kód obce:
Kód okresu:
Územie obce
Katastrálne územie celkom [km2]:
Poľnohospodárska pôda [km2]:
Lesná pôda [km2]:
Vodné plochy [km2]:
Počet katastrov:
- z toho orná [km2]:
- z toho zalesnená [km2]:
Ostatné plochy [km2]:
Obecný (mestský, miestny) úrad
Druh samosprávy:
IČO:
PSČ:
Číslo:
Fax:
Ulica:
Telefón:
Prednostné spojenie:
Elektronická adresa:
Starosta (primátor)
Priezvisko, meno, titul:
Telefón na pracovisko:
Služobný mobil:
Bydlisko starostu (primátora)
Ulica a číslo domu:
Obec:
PSČ:
Telefón:
Zamestnanec zodpovedný za krízové riadenie
Priezvisko, meno, titul:
Telefón na pracovisko:
Počty obyvateľov
Počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu:
Súčasný počet obyvateľov obce - celkom:
Z toho: deti do 18 r.:
a z roho deti do 15 r.:
muţi od 18 do 60 r.:
ţeny od 18 do 55 r.:
Podľa kategórií:
D06:
D1:
D18:
obyvatelia nad 15 r.:
ostatní:
A:
- 27 Potreba vybraných komodít pre obyvateľstvo obce na 31 dní
Komodita
Potreba
Komodita
Mäso[kg]:
Mlieko[l]:
Vajcia[ks]:
Ţivočísne tuky[kg]:
Maslo[kg]:
Rastlinné tuky[kg]:
Chlieb[kg]:
Múka[kg]:
Pečivo[kg]:
Cukor[kg]:
Zemiaky[kg]:
Ryţa[kg]:
Soľ[kg]:
Sušené mlieko[kg]:
Potreba
Bilancia zamestnancov obecného (mestského, miestneho) úradu a jeho zariadení
Viazaní pre
Potreba za
Mierový Vyčlenení krízovú situáciu
krízovej
Neviazaní
Potreba doplniť
stav
pre OS
situácie
Muţi:
Ţeny:
Spolu:
Poţaduje oslobodiť:
Skutočne oslobodených:
Predpokladaná potreba dodávok energií pre obecný úrad a jeho vlastné zariadenia
Elektrická energia [kWh]:
Plyn [m3]:
Uhlie čierne [t]:
Uhlie hnedé [t]:
Vykurovacie oleje ľahké [t]:
Koks [t]:
Vykurovacie oleje ťaţké [t]:
Para [GJ]:
Horúca voda [GJ]:
Zodpovední za údaje
V:
Vypracoval:
Dňa:
Schválil:
- 28 -
2.
Prehľad dopravných a mechanizačných prostriedkov obce
(prostriedky obecného úradu a organizácii, ktorých zriaďovateľom je obec)
Obec: ............................................................
Druh: Motocykle
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Autobusy
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Osobné automobily
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Nákladné automobily
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Špeciálne automobily
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
- 29 Druh: Ťahače a traktory
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Pracovné stroje
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Prípojné vozidlá a prípoje za traktor
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Druh: Ostatné
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
Požiadavky obce na dopravné a mechanizačné prostriedky
(poţadované prostriedky na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie)
Evidenčné Inventárne Továrenská značka Určené Druh Spotreba Priemerná
číslo
číslo
pre KS PHM na hod. spotreba
Km /
motohod.
- 30 -
3.
Karta zamestnanca
(zamestnanci obecného úradu a organizácií, ktorým zriaďovateľom je obec)
Základné údaje o zamestnancovi
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Osobné číslo:
Trvalé bydlisko
Ulica:
Obec:
Číslo:
PSČ:
Telefón:
Prechodné bydlisko
Ulica:
Obec:
Číslo:
PSČ:
Telefón:
Zamestnaný od:
Ukončený pracovný pomer:
Zamestnaný do:
Rodinný stav:
Vzdelanie:
Pohlavie:
Prekáţka pracovnej povinnosti:
Prevzatie pracovného úväzku:
Vodičské oprávnenie: A: ... B: ... C: ... D: ... B+E: ... C+E: ... D+E: ... AM: ... A1: ...
B1: ... C1: ... D1: ... C1+E: ... D1+E: ... T: ...
Vysvetlivky:
Rodinný stav: slob - slobodný(á), ž/v - ženatý/vydatá, rozv - rozvedený(á), ovd - ovdovený(á)
Vzdelanie: ZAKL - základné, VYUČ - vyučený(á), SO - stredné odborné s maturitou, ÚSO stredné všeobecné s maturitou, BAK - bakalárske, VŠ - vysokoškolské, NEZA - neskončené
základné
Pohlavie: M - muž, Z – žena Vodičské oprávnenie: Áno/Nie
Zaradenie
Pracovisko mierovej organizácie
Funkcia zamestnanca:
Názov pracoviska:
Telefón:
Označenie:
Pracovisko organizačného členenia pre KS
Plánovaný:
Reálne k dispozícii:
Člen KŠ:
Vyrozumievaný:
Funkcia zamestnanca:
Názov pracoviska:
Špecifické krízové organizačné jednotky
Názov ŠKOJ
Označenie
Vojenská evidencia
Okres ÚVS:
Predurčený pre OS:
Dátum vyradenia z evidencie:
Hodnosť:
ČVO:
Potreba oslobodiť:
Potvrdené oslobodenie:
Označenie:
Určenie
Funkcia
Číslo vojenskej funkcie:
Číslo masky:
- 31 -
4.
Možnosti núdzového ubytovania a stravovania v obci
(názov obce) ................................
Možnosti ubytovania
Názov zariadenia
Adresa (ulica a číslo)
alebo lokalita
Vlastník zariadenia
Počet lôžok
Počet lôžok
stálych
vytvoriteľných
Počet zariadení: ....................
Nové možnosti ubytovania
Názov zariadenia
Adresa (ulica a číslo)
alebo lokalita
Vlastník zariadenia
Počet lôžok
Počet lôžok
stálych
vytvoriteľných
Možnosti stravovania
Názov zariadenia
Adresa alebo lokalita
Vlastník zariadenia
Počet jedál - Počet jedál stála
vytvoriteľná
kapacita
kapacita
Počet zariadení: .....................
Nové možnosti stravovania
Názov zariadenia
Adresa alebo lokalita
Vlastník zariadenia
Počet jedál - Počet jedál stála
vytvoriteľná
kapacita
kapacita
- 32 -
5.
Zoznam škôl a školských zariadení v obci
Obec (názov obce): ............................
Názov
Adresa
Počet školských zariadení v obci: ....................
Druh
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
pedagógov
a tech. prac.
Má
školskú
jedáleň
- 33 -
6.
Zoznam výdajní odberných oprávnení v obci
Obec (názov obce): ............................
Identifikačné
označenie
Adresa výdajne
Zodpovedná osoba
Počet
osôb
Okruh výdajne
Počet výdajní v obci: ......................
Údaje o výdajni odberných oprávnení
Adresa výdajne
Obec:
Zodpovedná osoba
Titul:
Číslo:
Ulica:
Meno:
Priezvisko:
Okruh výdajne
Popis:
Počet osôb:
Nákupné preukazy a prídelové lístky
Nákupné preukazy:
D06:
Prídelové lístky podľa kategórií
D1:
D18:
A:
Zoznam vyrozumievaných osôb
zaradených do výdajne odberných oprávnení
Titul, meno,
priezvisko
Adresa
zanestnávateľa
Zamestnanie
- telefón
Bydlisko Bydlisko Bydlisko
- obec
- ulica
- číslo
Bydlisko –
telefón
- 34 -
7.
Prehľad predajní v obci
Obec (názov obce): ............................
Názov predajne
Číslo Majiteľ predajne
predajne
Ulica
Číslo
Predaj Predaj
potravín mäsa
Predaj
iného
tovaru
Ulica
Číslo
Predaj Predaj
potravín mäsa
Predaj
iného
tovaru
Počet predajní v obci: …….
Nové predajne v obci
Názov predajne
Číslo Majiteľ predajne
predajne
Download

Dokumentacia OS a HM 2015 pre obce.pdf