JESENSKE
J A N U A R - J U N 2013
Vážení
občania,
Tak ako sa pomaličky aj počasie vyčasí, konečne prichádza leto aj do našich končín.
Srdečne pozdravujem všetkých obyvateľov našej obce
ako aj čitateľov našich obecných novín.
Rok 2013 je pre ná$ smerodajný. lebo by sme už radi ukončili veľké investičné projekty, tak technicky, ako aj finančne. Tento cieľ je pre kvalitu života našej obce dôležitý a už
kolaudácie stavieb pripravujeme. I.etapa ČOV a kanalizácie
už v súčasnosti prebieha, dotknuté orgány vydávajú svoje
stanoviská. Revitalizácia centra, časť podľa Európskeho projektu takisto bude kolaudovaná
v mesiaci jún. Čakali sme na
schválenie zmien a povolenia
kontraktačného orgánu. Dúfame a všetko robíme preto, aby
sme aj problémy s financovaním projektov vyriešili do konca
roku 2013.
Dôležitá etapa nás všetkých
čaká pri napojení sa na kanalizačnú sieť zo strany všetkých
domácností a organizácií na
13. VYDANIE
13. v y d a n i e - J ú n 2013
úzeŕfií obce. Preto je potrebné
urobiť všetko zo strany obyvateľov ako aj obce, aby sme túto
etapu a povinnosť v čo najkratšom čase zvládli, po kolaudácii
stavby „Kanalizácia a ČOV Jesenské.
Popri plnení našich cieľov,
samosprávy v SR musia plniť aj
konsolidáciu verejných financií
podľa memoranda ZMOS a
Vlády SR, v ktorom aj obec Jesenské patrí do kategórie nad
2000 obyvateľov a mala by podľa plánu ušetriť zo súčasného
rozpočtu (t.j. sú to ďalšie opatrenia na šetrenie - 5% mzdové
10% režijné náklady). Pri finančne náročných projektoch, prevádzky a údržby obecného majetku ako aj dôkladnej rozpočto-
I N F O R M A Č N Ý MATERIÁL
V y d a l : S t a r o s t a & O b e c n ý ú r a d J e s e n s k é - S o b o t s k á 10, 980 02
vej politiky obce, uťahovanie
opaskov v miestnej samospráve už bude na hranici únosnosti.. No napriek vonkajším vplyvom krízy a nedostatku financií
vedenie obce sa snaží aj v
tomto roku podľa plánu plniť
svoje predsavzatia a čo najviac
urobiť pre našich obyvateľov aj
v sťa- žených podmienkach.
Dôležitým je tento polrok aj
v projekte pozemkových úprav.
Dúfame, že vlastníci pozemkov
(vrátane obce) budú spokojní
zo svojimi na novo vylepšenými
a stmelenými pozemkami. Po
úpravách celý kataster obce
bude priehľadnejší, hodnotnejší
a v neposlednom rade všeobecne pozemky budú prístupnejšie so sieťou miestnych (poľných) ciest. Rovnobežne s tým
sme obnovili a schválili aj
Územný plán obce Jesenské
(ÚPD Jesenské, Dodatok č.1) ,
v ktorom sme priradili nové
možnosti na výstavbu rodinných domov, štandardné a sociálne bývanie, šport, ochranu
životného prostredia a sociálno-ekonomický rozvoj.
Pokračujeme aj s aktivitami
cezhraničnej spolupráce v projekte „Pracuj doma Integrovaný
trh práce a program sprostredkovania vzdelávania" s partnermi Obchodná a priemyselná
komora (HMIK Eger - 'Lead
partner), Obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica,
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny Rim. Sobota, CPK Poltár.
Aktívne prispievame aj do
spoločnej práce obcí nielen v
oblasti cezhraničnej spolupráce, ale aj medzikomunálnej
spolupráce, rozvoja vidieka,
finančného
a
projektového
riaclenia na úrovni Združenia
miest
a
obcí
Slovenska
(ZMOS),
ZMOG
(Gemera),
MAS Cerovina.
Starostlivosť o spoločenskokultúrny život v obci ako aj celkovú údržbu našich škôl zabezpečujeme spoločným úsilím
s našimi školami a školskými
zariadeniami. Na ZŠ s VJM Viktora Szombathyho sa rieši
oprava zastaralých objektov na
Námestí slobody a na Ulici mieru (strecha, zateplenie, fasáda)
a pre ZŠ Jesenské na Ulici
školskej sa pripravuje projektová dokumentácia na riešenie
havarijného stavu. Dôležitú servisnú úlotiu pri realizácii prevádzky a údržby majetku obce
hrá aj naša organizácia KomPaS, s.r.o., ktorá spolupracuje
aj s inými dodávateľmi a najmä
aj s obyvateľmi obce pri poskytovaní rôznych služieb.
Je tu aj koniec školského
roka 2012/2013, prajem našim
deťom, pedagógom, nepedagogickým pracovníkom, ale hlavne aj rodinám krásne leto a dovolenky, nech si užijete spoločne so svojimi ratolesťami.
Zároveň Vás všetkých pozývame na XI. Deň obce, dňa
13.júla 2013 (v sobotu) s pest r ý m programom.
Ďakujem za dôveru a spoluprácu.
Mgr. Gabriel Mihályi
starosta obce Jesenské
JESENČANIA
2.
PRACUJ DOMA
INTEGROVANÝ TRH PRACE A PROGRAM SPROSTREDKOVANIA VZDELÁVANIA HUSK/1101/1.6.2/0018
Obec Jesenské v rámci
projektu dňa 13.júla 2013 usporiada Kontaktnú výstavu a
Burzu v športovom areáli v
obci Jesenské, kde . srdečne
pozývame
podnikateľov
a
vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a z Madárska.
Cieľom Kontaktnej výstavy
a Burzy je aby sa podnikatelia
prezentovali so svojimi produktmi a službami a jednotlivé
vzdelávacie inštitúcie ponúkali
návštevníkom svoje produkty,
t.j.: vzdelávacie kurzy, ktoré
môžu byf štartovacím bodom
pre uplatnenie sa v rôznych
oblastiach.
Projekt „Pracuj doma!" nadväzuje na cezhraničný projekt,
ktorí sme realizovali v roku
2009-2010 s našimi partnermi z
Pétervásáru. Usporiadali sme v
roku 2010 I. slovensko-maďarskú Kontaktnú výstavu a
veľtrh v Jesenskom a v Pétervásási. Následne o rok sme
pokračovali - ako súčasť .Dňa
obce Jesenské sme zrealizovali
II. slovenskú-maďarskú Kontaktnú výstavu a veľtrh z obecných
zdrojov. Tieto informácie svedčia o tom, že Obec Jesenské
Hungary-Slcwrttij
Cross-border to-opp'ation
l>íograrnmo 2007-2013
®
ffgl
JÚN 2013
fcurope»n Uruoi
Building Partnership
má skúsenosti v organizovaní
výstav a veľtrhov a má záujem
propagovať podnikateľov podporovať ich s rôznymi možnosťami.
Na Veľtrh a Burzu prijali
pozvanie naši partneri projektu,
Banskobystrická obchodná a
priemyselná komora, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a Centrum
prvého kontaktu Poltár a rôzne
inštitúcie zo SR a MR.
Dôležité
informácie
ako,
„Podmienky pre účasť" a „Prihlášku na Výstavu a Burzu"
nájdu na webovej stránke obce
Jesenské. O 9 m2 výstavnej
plochy a o občerstvenie sa
postarajú organizátori projektu akcia je bezplatná. Veríme, že
pomocou projektu podporujeme
VAŠE budúce úspechy v podnikaní.
Projekt je financovaný z
programu Cezhraničnej spolupráce Madárská
republika
Slovenská republika zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O programoch na
získavanie zdrojov z programu
Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská
republika sa možno podrobnejšie dočítať na
www.husk-cbc.eu.
Náš najstarší občan oslávil 100 rokov
Dňa 2. mája bol významným dňom pre rodinu Szelecovú z našej obce. Ich drahý
otec, starý otec a prastarý otec
oslávil krásne jubileum 100 rokov. Pri tejto milej udalosti dňa
4. mája bol pánovi Barnabášovi
Szelecovi zagratulovať aj pán
starosta Mgr. Gabriel Mihályi. a
Ing. Timea Vargová zo ZPOZu. Oslávencovi pri tejto príležitosti odovzdali malú pozornosť
darčekový kôš a kyticu ruží s
prianím dobrého zdravia a príjemne strávených dní v kruhu
svojej rodiny.
Náš milý oslávenec je na
svoj pekný vek ešte stále vitálny deduško a pri pekne prestretom slávnostnom stole nám
podpísal pamätnú knihu pre občianske záležitosti ako pamiatku na tento deň. Nakoľko mu
pamäť ešte dobre slúži vyrozprával nám aj niekoľko zaujímavých príbehov zo svojho života,
Oslavy Dňa
učiteľov
derátorky - Mária Borbásová a
Valéria Sebôková - privítali prítomných s básničkou
Svetový deň učiteľov je
sviatok, ktorý si pripomínajú po
celom svete 5. októbra.
Svetový deň učiteľov bol
vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania
o postavení učiteľov, ktorá bola
podpísaná v roku 1966.
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na
narodenie Jána Amosa Komenského.
28. marca si tradične pripomíname Deň učiteľov aj v Jesenskom. V kultúrnom dome aj
teraz bolo všetko slávnostne,
decentne pripravené na oslavy
veľkého dňa učiteľov, na ktoré
Mgr. Gabriel Mihályi starosta
obce srdečne pozýval pedagogický zbor ZŠ Jesenské, ZS s
VJM Viktora Sžombathyho , MŠ
a ZUŠ. Na začiatku osláv mo-
Dnes máte. svoj veľty deň, preto
Vám zo srdca povedať chcem:
1/da.fca 'Vám, pán učiteľ, pani
učitelia,
Vašim činom patri úcta ve(%á.
Ste múdri, poznáte vesmír
á hviezdy,
steprípadom afco byt v živote
ktorý aj keď nebol najľahší, ale
spoločne so svojou manželkou
Etelkou s ktorou prežili pekných
52 rokov a neskôr aj s ich jediným synom Attilom a jeho rodinou ho prežili šťastne. Pri rozhovore s nami vyjadril svoju neskrývanú radosť, že sa ešte aj v
tomto veku môže tešiť so svojich najbližších, syna Attilu s
nevestou Martuškou,
dvoch
vnúčat Dianky a Attilu a dvoch
pravnúčat Dávidka a Danielka.
Dobrých, spravodlivých učitďov
nám daj, 'Pane,
daj imsiíy, zdravia a požehnanie.
5\by rástoľ čľove^a s nimceľý svet.
Potom poprosili o chvíľku
ticha, aby si uctili pamiatku
zosnulej kolegyne Mariky Mlynarčíkovej.
Nasledoval milý
kultúrny
program v podaní žiakov našich
škôl.
Pán starosta v slávnostnom
nríhnvnro wrfaňrwmi ctnwami
poďakoval všetkým pedagógom za vynaložené úsilie vo
výučbe a výchove našich ratolestí. Pekným citátom Antoina
de Sant-Exupéryho zdôraznil
hlavné črty nadšeného pedagóga, ktorý predovšetkým inšpiruje svojich žiakov:
"Ak chceš postaviť loď, nesmieš poslat mužov, aby zohnali drevo a pripravovali nástroje, ale najprv musíš vo svojich mužoch vzbudií túžbu po
nekonečných diaľkach otvoreného mora."
Z príležitosti Dňa učiteľov
zaželal
pedagógom
pevné
zdravie, veľa radosti z dobre
vykonanej práce a do budúcnosti im poprial veľa úspechov.
Ako znak vďaky a úcty pán
starosta odovzdal pedagógom
kvety a pozval každého ku
krásne prestretému stolu.
Každý učiteľ sa nesmierne
tešil, že pán starosta i takto vyjadril svoju úctu pedagógom.
Valéria Sebôková
JÚN 2013
JESEŇ ČANI A
3.
1. ročník streleckej súťaže
o „Pohár starostu obce
Jesenské"
Dňa 8. mája 2013 sa na strelnici v
Jesenskom uskutočnil 1. ročník streleckej sútaže o „Pohár starostu obce
Jesenské" v spolupráci so starostom
obce Jesenské Mgr. Gabrielom Mihályim a Streleckého klubu TRITON. Historicky je 8. máj významný dátum pre
nás všetkých a veríme, že do budúcna
bude dvojnásobne významným aj pre
život obce Jesenské a dostane sa do
povedomia streleckej komunity i širšieho okruhu ľudí z blízkeho okolia,
vzdialenejších miest Slovenska a zahraničia ako deň, kedy si strelci majú
možnosť zmerať svoje kvality a na regionálnej úrovni súťažia o jednu z trofejí, určenú pre najlepších z najlepších.
Ráno na strelnici nás privítalo slniečko, vôňa jarnej prírody a neutíchajúci štebot vtákov. Postupne prichádzali súťažiaci ako z domáceho streleckého klubu, tak aj hostia zo streleckých klubov Bagira Včelince, Comars Rimavská Sobota, Magnum Rimavská Sobota. Team Glock Rimavská Sobota. Artemis Zvolen a i. Zastavili sme sa pri počte 28 súťažiacich,
čo je pre nás všetkých potešujúce
číslo. Starosta obce Jesenské a Predstavenstvo SK TRIJON privítalo všetkých pn.omných strelcov a hostí za
prítomnosti niektorých poslancov OZ
Jesenské - strelcov a slávnostne odštartovalo 1. ročník streleckej súťaže o
Pohár starostu obce Jesenské". Svojou účasťou nás poctil aj prezident Slovenskej asociácie dynamickej streľby
pán Alexander Szabó, ktorý je zároveň
čestným členom SK TRITON a prijal
post hlavného rozhodcu. Na súťaži si
strelci zmerali svoje schopnosti, dovednosti a kvality v streľbe z krátkych
zbraní v 3 parkúroch v zmysle rovnocenných prvkov streľby podľa pravidiel
IPSC - Diligentia, Vis, Celeritas (z lat.
- presnosť, sila, rýchlosť). Celá súťaž,
pri dodržaní všetkých bezpečnostných
pravidiel, sa niesla v priateľskom duchu, veď cieľom aj výkonnostných
strelcov si bolo zastrieľať skôr pre radosť zo športu, ako sa drať za víťazstvom, hoci v každom zostala štipka
ctižiadosti dosiahnuť čo najlepší výsle-
dok a vyhrať jeden z krásnych Pohárov, ktoré pripravil pán Starosta a ako
„silný motivačný prvok" vystavil na
obdiv už pred súťažou. Napriek poriadnej dávke dažďových kvapiek ku
koncu oficiálnej časti, ktorá strelcov nijako neodradila, každý súťaž úspešne
zvládol. Po občerstvení a výbornom
guláši prišlo na rad slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka súťaže o Pohár starostu obce Jesenské. Súťaž bola veľmi
vyrovnaná, svoje kvality strelci nezapreli, ale body neľútostne hovorili za
seba. Ceny - poháre a medaily pre najlepších odovzdal starosta Mgr. Gabriel
Mihályi. Za 1. - zlaté miesto prevzal
Pohár víťaza a súčasne sa stal na obdobie 1 roka aj držiteľom Putovného
pohára starostu obce Jesenské, určeného pre najlepšieho strelca Streleckého klubu TRITON - Stanislav
Gomboš, striebornú priečku si vyslúžil
Angel G. Angelov, tiež zo Streleckého
klubu TRITON a bronz si odniesol Ján
Škrabák zo Streleckého klubu Comars.
Spomienkovou cenou a vlajkou obce
Jesenské podakoval za aktívnu účasť
aj pánovi prezidentovi SADS Alexandrovi Szabóovi. Všetkým strelcom zagratuloval k dosiahnutým výsledkom a
do budúcna poprial veľa osobných i
streleckých úspechov. Podakoval im,
ako aj hosťom, divákom a personálu za
účasť a v neposlednom rade aj Streleckému klubu TRITON za spoluorganizovanie súťaže. Vyjadril presvedčenie, že za 1. ročníkom streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské"
budú nasledovať mnohé ďalšie a stane
sa z nej pekná tradícia aj v prospech
obce Jesenské.
Spoločný školský úrad v Jesenskom, zorganizoval 17. 5.
2013 pre materské školy z obvodu, 5. ročník festivalu Slniečko. Konal sa pod záštitou
Obecného
úradu
Jesenské.
Festival slávnostne otvoril starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi.
Zúčastnené deti a pani učiteľky aj tento rok presvedčili
divákov, že deťom a pani učiteľkám z materských škôl nechýba tvorivosť a talent.
Teší nás, že sa nám opäť
podarilo pripraviť takúto krásnu
spoločenskú akciu materských
škôl, spojenú s výstavou výtvarných prác detí a učiteliek.
Predstavili sa materské školy z
Jesenského, Dubovca, Gortvy,
Chrámca, Hodejova, Hostíc,
Širkoviec, Tácht, a z Blhoviec.
Po prezentáciách, na záver
programu
sme
účinkujúcich
prekvapili krásnou tortou. Veď
jubilejný piaty ročník sa patrilo
patrične osláviť.
Piesne, básne a pestré
tance z ktorých deti uvili krásnu
kyticu,
potešili
divákov
a
skrášlili jeden májový deň v
Jesenskom.
Maľovanie kraslíc
Skoro 40 nadšených učiteliek materských škôl, vychovávateliek školských klubov detí a učiteliek a učiteľov základných škôl sa zúčastnilo na začiatku februára
metodického dňa. Témou bolo maľovanie kraslíc rozličnými technikami. Vedúcou
seminára a praktického výcviku bola pani Mária Újváry, riaditeľka Gemerského
múzea v Putnoku. Najprv nám power pointovou prezentáciou ukázala krátku históriu a techniky maľovania vajec, a hlavne gemerské motívy. Potom sme sa pustili
do práce. Na vyfúkané vajce sme najprv perom a voskom nakreslili gemerské
motívy", potom sme vajíčka nafarbili červenou, modrou alebo zelenou farbou. Po
usušení sme zotreli vosk, a už boli hotové nádherné maľované kraslice. Všetci
sme prežívali pekný zážitok tvorivej práce. Ale učitelia s tým neskončili, lebo po
návrate do škôl ich ešte čaká náročná práca: naučiť žiakov techniky maľovania
vajec.
Ak Vás, milí čitatelia, na Veľkú noc prekvapia vaše ratolesti nádhernými kraslica, bude to zásluhou aj tohto metodického dňa, ale predovšetkým nadšenia
učiteľov a šikovnosti našich detí.
Detský folklórny festival v Jesenskom
Záujemcovia o vyskúšanie streľby
z rôznych druhov zbraní sa na strelnici
zdržali do večerných hodín. Pri šálke
kávy či Coly sa rozprávali strelecké
zážitky, skúsenosti, vtipy. Dobrej nálady a pohody bolo na rozdávanie. Rozchádzali sme sa s dobrým pocitom,
príjemne unavení z celého dňa a v nádeji, že sa v ešte hojnejšom počte
stretneme v roku 2014. na 2. ročníku
streleckej súťaže o „Pohár starostu
obce Jesenské". na ktorý sa už teraz
veľmi tešíme.
XX. detský folklórny festival v Jesenskom sa konal 24. mája
2013 v Miestnom kultúrnom stredisku. Zorganizovali ho organizácia Csemadoku Rimavská Sobota a Základná organizácia Csemadoku Jesenské.
Na festivale sa zúčastnili folklórne súbory Boglárka Jesenské,
Csicsóka Rimavské Janovce, Iglice-Kis Gômôr Rimavská Sobota,
Kisbarkó Hostice, Romále čajore - ZŠ v Jesenskom, Kis Rakonca
Fiľakovo a ZŠ s VJM Gemerský Jablonec. Predstavenie hodnotila
aj tento rok porota pod vedením Menyhérta Eleka, ktorý je odborníkom v oblasti Ľudových piesní, Bredár Mács Katalin a Varga
Norbert.
Všetci zúčastnení boli odmenení diplomami a porota ich pozvala na 21. ročník Detského folklórneho festivalu. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým organizačným tímom za usporiadanie
pekného podujatia.
JESENČANIA
JÚN 2013
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá
Materská škola Óvoda Jesenské v rámci programu Školské projekty a medzinárodné
partnerstvá realizovala projekt
s partnerskými materskými školami z Rumunska a Českej
republiky „Očakávanie jari - Kytica jarných kvetov". Počas
spolupráce sme získali nové
skúsenosti z medzinárodnej
tímovej spolupráce - s partnermi sme komunikovali cez internet vo virtuálnom priestore
projektu
eTwinning.
Cieľom
spolupráce je využiť nové metódy projektového vyučovania,
získať počítačovú, sociálnu a
multikultúrnu gramotnosť pri komunikácii medzi partnerskými
školami prostredníctvom internetu a využívaním moderných
komunikačných
technológií,
analýzou informácií a spracovávaním poznatkov.
Deti sa naučili veľa nového
o jarných kvetoch, a veľmi sa
tešili, že deti z Rumunska a z
Čiech robia tie isté aktivity, ako
oni v Jesenskom. Na záver
sme deťom do RU a ČR poslali
balíček plných prekvapení a
osobný darčeky - odtlačky prstov našich škôlkarov s názvom
projektu a slovenskou vlajkou.
Veľkonočná tvorivá dielňa
Výstupy z projektu:
• Budovanie medzinárodnej
spolupráce s jednotlivými škôlkami so zahraničia
• Výmena skúseností vo
výchove a vzdelávaní detí v MŠ
• Zrealizované aktivity na
oboznámenie sa s jarnými kvetmi
• Zrealizované aktivity na
osvojenie nových básní, piesní
a hier s danou tematikou
Zrealizovaná
výtvarná
súťaž o jarných kvetoch
• Vytvorený zborník básní,
piesní a hier pre 3-6 ročné deti
MŠ
• Vytvorený informačný list
o projekte, o aktivitách a o dosiahnutých výsledkoch
Partneri projektu:
Slovensko - Materská škola Óvoda Jesenské, Alžbeta
Mihályiová
Česká republika - Materská škola'Dolní Újezd. Daniela
Kalibánová
R u m u n s k o - Gradinita cu
program prelungit Pinocchio,
Sf.Gheorgh2(Sepsiszentgyörg)
Melinda Szilvási
MDŽ v škôlke
MDŽ sme oslavovali tohto roku v materskej škole. Naše deti
potešili svoje mamičky milým programom vo svojich triedach, recitovali, spievali a tancovali. Program sa mamičkám veľmi páčil. Po
programe sme pripravili malé pohostenie. Deti ukázali mamičkám
obľúbené hračky a previedli ich po materskej škole. Tento deň si
zaslúžia mamičky, aby sa ich mená skloňovali, ale úcta a poďakovanie im patrí počas celého ich života. Veď mama je láska a bez
nej by sa nedalo na tomto svete žiť. Každá mamička dostala na
záver programu ručne vyrobený darček od svojho dieťaťa. Bolo to
naozaj pekné a dojímavé popoludnie.
Predsviatočná nálada sa šírila aj v tomto roku v našej materskej
škole. Pred Veľkou nocou tradične organizujeme spoločnú tvorivú
dielňu s rodičmi, ktorej súčasťou je maľovanie vajíčok. Kraslice sú
tradičnou súčasťou veľkonočných sviatkov ako dekorácia i ako
odmena kúpačom. Rodičia plní výborných nápadov, inšpirácie a
fantázie prišli medzi nás do našich tried a vyfúknuté vajíčka spoločne s detičkami obliekli do farebných košieľok a zhotovili ozdobné košíky/ikebany. Rodičia sa zabavili, porozprávali a na
chvíľku zabudli na každodenný zhon. Všetci spoločne sme strávili v
dobrej nálade príjemné popoludnie i keď počasie tohto roku nebolo
celkom typické veľkonočné, neubralo nám na predveľkonočnej atmosfére. Deti boli šťastné, že mohli spolu s rodičmi prežiť popoludnie v materskej škole.
FAŠIANGY Y MATERSKEJ ŠKOLE
Divadelné predstavenie v
materskej škole vždy poteší
deti. S veselým rozprávkovým príbehom sa nám predstavili tento krát herci z Košíc. Na predstavenie sme
pozvali aj našich kamarátov deti z prvého ročníka.
A j tento rok nám priblížili
fašiangové ľudové tradície
deti zo ZŠ slovenskej v Jesenskom pod vedením pani
učitelky M. Gombalovej. Milé
predstavenie potešilo aj naše deti.
Obdobie fašiangov vyvrc h o l i l o m a š k a r n ý m plesom.
V s o b o t u 16.2.2013
sme v
k u l t ú r n o m d o m e usporiadali
s p o l u s rodičmi už tradičný
maškarný ples. Deti sa vyobliekali do k r á s n y c h masiek
a s v e ľ k o u radosťou sa predvádzali počas p r o m e n á d y na
javisku. Zavítali medzi nás aj
čarodejnice Estera a Filoména, ktoré sa zabávali s p o l u s
deťmi. Nálada sa rozprúdila
p o č a s t a n e č n ý c h kôl - s pani
učiteľkami , čarodejnicami a
deti do tanca pozvali aj rodičov. Zábava vyvrcholila súťažou - t a n c o m s vankúšikmi.
Víťazi boli odmenený darčekom. Nakoniec sme odmenili
všetky krásne masky.
Ďakujeme rodičom že
nám p o m o h l i pri príprave tejto akcii. Maškarný ples sa
nám vydaril a tešíme sa na
dálší.
JÚN 2013
JESENČANIA
5.
Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Viktora Szombathyho v Jesenskom v II. polroku
školského roka 2012/2013
Uplynulé obdobie v II.polroku v živote v ZŠ V.Szombathyho
bolo charakterizované
naplňovaním úloh výchovno vzdelávacieho procesu
Jedným cieľom našej školy rozličných je pestovanie a
chránenie materinského jazyka. Práve preto sme sa zúčastnili na zopár súťaží, ktoré posilnili u našich žiakov úctu a
lásku k maďarskému jazyku.
Na našej škole sa^ usporiadala
recitačná súťaž v maďarskej reči, a absolútny víťaz Márk Antal
sa dostal do strieborného pásma recitačnej súťaže poézie a
prózy Mihálya Tompu. Na okresnom kole „ Pekná maďarská reč" sme znova dokázali
naše schopnosti. Našimi pýchami nám boli Karolina Bodová a Krisztián Zagyi, ktorí sa
umiestnili v striebornom pásme
a Márk Antal v zlatom pásme
na celoštátnej súťaži v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho. „Čítať je dobré"
- literárna súťaž je veľkým ohlasoŕn u našich žiakov. Našu
školu reprezentovali 3 skupiny
žiakov, no a svedomitá spoločná práca deviatakov a siedmakov priniesla svoje ovocie, lebo získali 2.miesto. Na súťaži
..Poznaj slovenskú reč" sa zúčastnili zo školy aj žiaci I. a II.
stupňa, a žiačka Laura Simková n á r priniesla pekné miesto strieuorného pásma.
Marec sa nám začínal s testov" ním deviatakov, tzv. Monitorom, ktorý aj úspešne zvládli.
Unavujúci ťebruárny mesiac
nám skončil so zábavou na
(T
maškarnom plese, kde žiaci z I.
stupňa si obliekli vtipné a zaujímavé maškary. Pre ôsmakov
prišiel aj očakávaný venček.
Prvá májová nedeľa bola na
našej škole venovaná mamičkám. Žiaci každý rok poďakujú
svojím matkám za starostlivosť
a lásku pekným kultúrnym programom.
„ V pohybe je celá škola!"
dostal názov športový deň aerobicu, na ktorom každý žiak
sa mohol dostať do pohybu.
Aj v tomto školskom roku bol
zrealizovaný plavecký výcvik
pre šiestakov a pre siedmakov
lyžiarsky výcvik v Zbojskej.
Naši futbalisti sa zúčastnili na
futbalovom turnaji v Rimavskej Sobote. Hrali aj žiaci z
l.a II. stupňa, a dobrým zápasom prispeli k tomu, aby získali I. miesto na obvodnom kole, na okresnom kole III. miesto a IV. miesto. Na krajskom
kole chlapci získali vytúžené
I.miesto.
Každý rok sa zapojíme do
Zdravotníckej
súťaže, ktorá
prebiehala po slovensky a bola
pre žiačky z II. stupňa veľkou
výzvou.Sme hrdí na ne, pretože získali I.miesto.
Žiačky zo 6.A triedy ukázali
svoje spôsobilosti v opatrovaní
dôjčat v rámci „Baby program"
a získali I. miesto. 28. mája
sme usporiadali ., Deň Viktora
Szombathyho", na ktorom žiaci
sa mohli súťažiť na rôznej súťaži, ako literárno-vlastivednej,
výtvarnej, športovej a na remeselníckej . Začiatkom júna bol
usporiadaný
festival
družín
„Detský úsmev", na ktorom sa
zúčastnili žiaci z našej školy v
hojnom počte.
Žiaci mali veľký záujem o
internetov'ú súťaž „Delfín", ktorá
zhrnula poznatky o prírodovedeckých faktoch. Ďalšia internetová súťaž prebiehala
pad
názvom „ Súboj
s časom",
ktorá bola veľmi úspešná dejepisná súťaž, pretože piataci
dostali knižnú odmenu.
Žiaci s dobrým logickým
myslením dokázali svoje spôsobilosti na súťažiach z matematiky a fyziky. S pekným počtom sa zapojili do matematických súťaží „Klokan", „llona
Zrínyi" a „ Pytagoriáda". Na súťaži „Zrínyi llona" , René Nikolas Bosnyák získal celoštátne
5.miesto.V Gemerskom Jablonci každý rok sa usporiadúva
súťaž Józsefa Tótha, kam sa
dostali 4 žiaci z každého ročníka. Našťastie 3 žiaci dokázali svoje spôsobilosti v matematike na vynikajúcej úrovni.
Výborné výtvarné súťaže sa
taktiež stretávajú s veľkým ohlasom u žiakov. Zapojili sme
sa do výtvarných súťaží: „Európa v škole" - 2.miesto získala Erika Barianová a 3.miesto
Barbara
Csonková,
FIKIV /
súťaž na škole Istvána Ferenchyho/ - 2.miesto získala Cynthia Radičová. „Deti v záhrade" - pod týmto názvom bola
usporiadaná súťaž, na ktorej
Júlia Ráczová získala 2. miesto. Pre našich žiakov bola veľmi zaujímavá výtvarná súťaž
„Požiarnictvo cez očami detí",
ich dôkazom boli výsledky, a
to nasledovné: Kinga Szabómihályová 1.miesto, Graciána
Ráczová 2.miesto a Erika Bariová tiež 2.miesto. Zorganizovali sme výstavu Júliusa Punku , ktorá je vlastne aj súťaž v
dvoch kategóriách pre našich
žiakov a pre žiakov z okolitých škôl.
Posledný mesiac sa nám
otvoril s úspechom našej pýchy
bábkovej skupiny „Meseláda".
Po úspešnom vystúpení v Tornali sa dostali na ., Podunajskú
jar „ do Dunajskej Stredy. Ich
predstavenie indiánskej rozprávky donieslo tak veľmi vytúžené miesto v striebornom
pásme, ľ.júna naši piataci úspešne prezentovali našu školu na projekte - „Turkov svet v
Gemeri a v Novohrade", ktorý
bol usporiadaný teraz v Rimavskej Seči.
Koniec školského roka je aj
rozlúčkou deviatakov a slávnostný zápis do „ Knihy cti",
kde sa zapisujú mená žiakov s
vynikajúcimi výsledkami.
Kvalitnú prácu odviedli pedagógovia aj v oblasti mimoškolských aktivít a záujmového
vzdelávania. Z nich treba spomenúť najmä zapojenie sa do
projektov a aktivít. Všetky naše
aktivity smerujú k skvalitňovaniu práce a prinášajú žiakom
potešenie a radosť z príjemne
prežitých chvíľ.
/Mgr. Andrea
Szekfúová/
Dobrovoľná zbierka na zakúpenie stoličiek do domu smútku
V rámci dobrovoľnej zbierky na zakúpenie stoličiek do domu smútku bolo v našej obci vyzbieraných 1 516,22 €. Zakúpenie 50 ks
stoličiek stálo 2100 Eur. Zvyšnou sumou 583,78 Eur prispel Obecný úrad Jesenské.
^
.
Obecný úrad v s ú č i n n o s t i s i n f o c e n t r o m aj t o u t o c e s t o u dakuje za príspevky. Nezáleží na výške príspevku, ale na dobrej vôli pomôcť.
Organizácie Zväzu dôchodcov a Zväzu telesne postihnutých Jesenské, oznamujú, že finančná zbierka na obnovenie vybavenia domu smútku - (stoličky) sa
predlžuje, nakoľko je potrebné zakúpiť ešte 20 ks stoličiek.
Dobrovoľný finančný príspevok môžete odovzdať pri pani:
- Barciová Júlia
- Medvedová Eva
- Mojžišová Božena
- Felediová Margo
- Infocentrum Jesenské
6.
JESENČANIA
JÚN 2013
Uznesenia obecného zastupiteľstva chronologicky od 20.12.2012 do 18.04.2013
Zasadnutie zo dňa 20.12.2012
U z n e s e n i e č. 2 3 4
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení:
František Fábián, MVDr. Éli Tomáš
b/ zapisovateľku zápisnice: Bc. Danielu Bodovú -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie - 6 : 0 : 2
U z n e s e n i e č. 2 3 5
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie - 8 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 236
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenske od posledného zasadnutia OZ 05. 11.
2012
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie - 8 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 237
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí so zaúčtovaním novozisteného
majetku obce na základe ohodnotenia firmou Agill, s.r.o., Prešov - výpis z registra
pôvodného stavu na účely projektu pozemkových úprav Jesenské a na základe listov
vlastníctva podľa prílohy, hodnotou stanovenou znaleckým posudkom číslo 50/2012
vyhotoveným znalkyňou Ing. Priškou Pavlíkovou z Rimavskej Soboty v celkovej hodnote: 652 825.93 Eur.
Hlasovanie - 8 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 238
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmeny v rozpočte, rozpočtové
opatrenie č.7
Hlasovanie - 8 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 239
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Jesenské.
Hlasovanie - 5 za : 1 sa zdržal: 2 proti
U z n e s e n i e č. 240
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje navýšenie požiarneho poplatku
od roku 2013 z sumy 0,33€ na sumu
0,50€.
Hlasovanie - 8 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 241
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje návrh dodatku č.1 k VZN č.
10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce na rozpočtový rok 2012.
Hlasovanie - 8:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 242
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje z režijných nákladov z rozpočtu
školy na opravu strechy na školskej budove
vo dvore Základnej školy s VJM Viktora
Szombathyho, Nám. Slobody - v súčasnosti
využívaná ako trieda, knižnica, jazyková
učebňa, mediálna učebňa. Cenové ponuky
boli predložené podľa § 102 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
282/2006 Z. z.
Hlasovanie - 8:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 243
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje právny úkon v zmysle § 9 ods. 2
zákona číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a to vklad kúpnopredajnej
zmluvy uzavretej dňa 20.12.2012 do katastra nehnuteľností. Zmluva uzavretá medzi
zmluvnými stranami:
Kupujúci: Obec Jesenské
a
Predávajúci: Daniel Mihályi, rod. Mihályi, bytom: Nová 650. 980 02 Jesenské,
Slovenská republika.
Hlasovanie - 8:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 4 4
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1 . b e r i e na v e d o m i e
a) že, bola doručená 1 ponuka na
uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku
obce
b) že nasledovná predložená ponuka
spĺňa podmienky priameho predaja (podľa
dátumu prijatia):
1.) 26.11.2012 Daniel Mihályi,
2. s c h v a ľ u je
a) nasledovné poradie ponúk/návrhov
v rámci priameho predaja majetku obce Jesenské (v súlade s Podmienkami priameho
predaja majetku obce): č. 1./ Daniel Mihályi
b) priamy predaj majetku a právny
úkon • prevod majetku obce Jesenské
podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu podľa
doručenej ponuky a to 1.855,62 € slovom
(jedentisícosemstopätdesiatpäť eur šesťdesiatdva centov) na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade
s Podmienkami priameho predaja majetku
obce a to pre Daniela Minályiho, rod. Mihályi, bytom na ulici Novej č. 650/2, Jesenské.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
kupujúci nie je osobou uvedenou v § 9a
ods. 6 písm. a) až f) a ani blízkou osobou
osôb uvedených v písmenách a) až f) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby
spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce/ resp. v Obchodnom vestníku
Hlasovanie - 8:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 4 5
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje vyhlásenie prenájmu kaderníctva, ktoré sa nachádza na prízemí budovy
obecného úradu na pozemku KN-C, pare.
č. 132/1, súp. číslo 10 v k.ú. Jesenske. Ide
o prenájom dvoch miestností v celkovej
rozlohe 26,5m2 Prenájom sa uskutoční na
základe obchodnej verejnej súťaže podľa §
9a odsek, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.
Hlasovanie - 8:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 246
Obecné zastupiteľstvo za prítomnosti
starostu obce prerokovalo a schvaľuje žiadosť pre žiadateľa Betteš Tibor, podľa VZN
č. 7/20211, článok č. 2 o pridelenie štandardných nájomných bytov.
Hlasovanie - 8:0:0 - za jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi
starosta obce
Zasadnutie zo dna 17.01.2013
U z n e s e n i e . 247
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
schvaľuje:
a/ overovate ov zápisnice v zložení:
Ing. Ví azoslav Bódi, Štefan Gabmayer
b/ zapisovate ku zápisnice: Ing. Vargová Tímea - pracovní ka OcÚ
Hlasovanie - 3 : 0 : 2
Uznesenie . 248
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia
Hlasovanie - 5 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie . 249
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
, a/ berie na vedomie správu o innosti
OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od posledného zasadnutia OZ 20. 12.
2012
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investi ných
aktivít a financovania
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie . 250
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
schvaľuje VZN . 18/2013 obce Jesenské o
ur ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na-žiaka ŽUŠ, die a materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území
obce (na rok 2013)
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e . 251
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
schvaľuje rozpo et na rok 2013 a berie na
vedomie výh adovo na roky 2014 a 2015.
Hlasovanie 6 za : 0 proti: 1 sa zdržal
U z n e s e n i e . 252
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
ukladá starostovi a vedúcej školskej jedálne pripraví koncepciu a štatistickú kalkuláciu na rok 2013 s orientáciou na maximalizáciu príjmov a zníženie nákladovosti, ktoré treba predloži na marcové zastupiteľstvo.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e . 253
Obecné zastúpite stvo v Jesenskom
A/ schvaľuje
1. Územný plán obce Jesenské, Zmeny a doplnky. 1
2. spôsob prerokovania návrhu Územného pianu obce Jesenské, Zmeny a doplnky . 1 a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
B / schvaľuje
VZN č. 19/2013 ktorým sa vyhlasujú
záväzné časti Územného plánu obce Jesenské, ktorým sa podľa zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu obce Jesenské mení
a dopĺňa VZN . 28/2005, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu
obce Jesenské.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie . 254
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a./ schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Jesenské na I.
polrok 2013 s pripomienkou doplniť plán :
vykonať kontrolu v školských zariadeniach :
Školská jedáleň, Základná umelecká škola,
Školský klub detí
b./ poveruje hlavnú kontrolórku obce
na výkon kontroly v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Hlasovanie - 6 : 0 : 0 pri hlasovaní 1
neprítomný
Uznesenie . 255
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2013.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie . 256
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie Protest prokurátora /podľa §22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 ods. 1
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre /proti VZN č. 4/2011 o chove a ochrane zvierat
na území obce zo dňa 9.6.2011.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie . 257
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
ruší VZN č. 3 /1992 o používaní káblového
televízneho rozvodu /ďalej len KTR/
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e . 258
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schva uje žiadosť o odpustenie dlhu pánovi
Miroslavovi Kunovi na nájomnom, nakolko
v prospech obce zostal hmotný majetok po
skončení živnosti v prenajatých priestoroch
obce.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie . 259
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. s c h v a ľ u j e zámer predaja majetku obce a to :
Pozemok vedený Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, správa katastra Rimavská Sobota na liste vlastníctva č. 1,
parcelné číslo „C"KN 139/5 o výmere 93
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vlastníctvo pod B1 Obec Jesenské,
spoluvlastnícky podiel 1 /1.
2. s c h v a ľ u j e
a) spôsob predaja majetku uvedeného
pod bodom 1) tohto uznesenia a to priamym predajom' najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
pod a vyhlášky MS SR . 492/2004 Z. z. v
platnom znení
b) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj
nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Jesenské Nehnuteľnosť sa predá za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu
určenú na základe znaleckého posudku
číslo 1/2013 zo d a 16.01.2013. vypracovaného znalcom Ing. Priškou Pavlíkovou,
znalkyňou pre odbor stavebníctvo, odvetvie
odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 912681, a to za cenu 4,95
€/m2, spolu za cenu 93 m2 '4,95 € =
460,35 £ slovom štyristošesťdesiat eur tridsaťpäť centov.
c) podmienky predaja:
lehota na predkladanie cenových ponúk je do 05.03.2013
3. p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zverejnil zámer predať zhora
uvedený majetok formou priameho predaja
v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta,
kde sú zverejnené podmienky tohto priameho predaja majetku obce
b) aby zabe~oečil zverejnenie podmienok priameho predaja majetku obce na
úradnej tabuli obce Jesenské a oznámením
na internetovej stránke obce Jesenské .
Hlasovanie - 7:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e . 259
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje prenájom za nebytové priestory
kaderníctva v budove obecného úradu pre
žiadatelku Viktória Antalová s účinnosťou
od 20.02.2C13. Podmienky nájmu sú zapracované do nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : 7 :0 :0
U z n e s e n i e . 260.
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje na základe žiadosti Matildy Horváthovej prenájom pozemkov vo vlastníctve
obce v katastrálnom území na dobu 5 rokov od 01.02.2013. Predmet nájmu bude
slúžiť na poľnohospodárske účely.
KN-parc.č.
LV celk.v.
diel_pod
B._vým. podielu. druh pozemku_spôs.
využ./hodnota_
„C" 29/1 12 110 nt2 4/12 3 37 m2
záhrady OP/90,28 €
„C" 29/3 1 231 m2 1/1 1 231 m2
záhrady OP/563,64 €
„C" 29/2 1 125 m2 1/1 1 125 m2
záhrady OP/305,- €
Celková výmera predmetu prenájmu
393 m2, celková hodnota pozemkov:
958,92 £
Hlasovanie : 7 :0 : 0
Mgr Gabriel Myhalyi, starosta
Zasadnutie zo dňa 14.03.2013
U z n e s e n i e č. 261
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overgvateľov zápisnice v zložení:
Štefan Gabmayer, Ondrej Kurek
b/ zapisovatelku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie - 5 : 0 : 2
U z n e s e n i e č. 262
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 263
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od posledného zasadnutia OZ
17.01.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 6 4
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2012
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 265
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje
a/ dodatok č.1 k VZN Obce Jesenské
č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Jesenské
( P o k r a č o v a n i e na 7. s t r a n e )
JÚN 2013
J E S E N Č A N I A 7.
Uznesenia obecného zastupiteľstva chronologicky od 20.12.2012 do 18.04.2013
( D o k o n č e n i e z o 6. s t r a n y )
Dl dodatok č. 1 k VZN Obce Jesenské
č. 15/2012 o určení výšky nájomného za
nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku
vo vlastníctve obce
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 266
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenie č.1
b/ schvaľuje zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie - 7 : 0 : 0
U z n e s e n i e č. 267
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
na základe Protestu prokurátora /podľa §22
ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 ods. 1 zákona
č- 153/2001 Z.z. o prokuratúre / ruší VZN
č. 4/2011 o chove a ochrane zvierat na
území obce zo dňa 9.6.2011.
Hlasovanie - 7 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 268
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
sa uznieslo, že každá reklamácia nájomníkov 2x4 b.j. sa bude riešit individuálne. Reklamácie niektorých nájomníkov chce riešiť
mimosúdnou cestou. Prílohou uznesenia je
Odborný posudok porúch bytových domov
2x4 b.j. vypracovaným Ing.Lidislavom
Váradym, aut.ing.. a písomné podklady /reklamácie/ nájomníkov.
Poslanci poverujú starostu aby zabezpečil úhradu nájomného a začal rokovať s projektantom, zhotoviteíom a stavebným dozorom na odstránenie zistených
nedostatkov.
Hlasovanie-7:0:0
U z n e s e n i e č. 269
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1. k o n š t a t u j e, že
a) parcela registra E č. 874/5 v katastralnom území Jesenské, druh pozemku
orná pôda o výmere 23960 m2, ktorá je v
súčasnosti zapísaná na liste vlastníctva č. 1
ako majetok obce Jesenské pod B 1 vo
vlastníckom podiele 1/1, bola podľa prešetrených dôkazov a to prídelových listín č.
3166/48/48 a č. 3166/48-7 nesprávne zapísaná ako majetok obce zápisom registra
obnovy evidencie pozemkov (ROEP).
b) vlastníci predmetnej nehnuteľnosti
podľa právoplatných osvedčení o dedičstve
a hore uvedených prídelových listín nepodali námietku na ešte neschválený register.
ROEP v zákonnej lehote,
c) o zmene schváleného registra
ROEP možno rozhodnúť do troch rokov od
zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 180/1995 Z. z.
d) obec podľa prídelových listín č.
3166/48-^8 a č. 3166/48-7 tento nehnuteľný majeto nemohla'nadobudnúť,
e) vlastníci v súčasnej dobe využili
všetky dostupné prostriedky na znovunadobudnutie predmetného majetku,
f) že prevod predmetného majetku
podlá § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
-138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vhodným spôsobom
nápravy súčasného stavu.
2. r o z h o d I o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora
pod bodmi a) až f) sú v podmienkach obce
Jesenské prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) tak. že prevod vlastníctva majetku
obce a to nehnuteľnosti pozemku E KN
874/5 orná pôda o výmere 23960 m2, vedenej katastrálnym úradom v Banskej Bystrici Správa katastra Rimavská Sobota pre
katastrálne územie Jesenské, vlastníctvo
na základe listu vlastníctva číslo 1, pod B1
v podiele 1/1 sa uskutoční zmluvou o prevode vlastníctva z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
3. p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné
právne náležitosti súvisiace s prevodom
vlastníckeho práva zhora uvedeného majetku obce Jesenské.
Hlasovanie 7:0:0
U z n e s e n i e č. 2 7 0
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí na základe žiadosti Mgr. Flóra Sótérová a manžel Jozef Sótér zo zámennou
zmluvou, ktorej predmetom je parcela C
49/3 vo výmere 32m2, /vlastníctvo Obce/ a
parcela č. C 50/139 vo výmere 32m2 z
dôvodu zamedzenia členitosti /roztrieštenosti/parciel..
Dôvod : rozloha a miesto parcely sa
neprenáša len sa posúva a zostáva podľa
geometrického plánu č 4452254120/2012 v
rovnakej výmere t.j. hranica sa len vyrovnáva.
Hlasovanie 7:0:0
U z n e s e n i e č. 271
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
poveruje obecný úrad, aby vypracoval
stanovisko k žiadosti o prenájom pozemkov
p. Mihályiho s vyjadrením, či je možné
predmet prenájmu podľa platných právnych
predpisov priamo prenajať.
Hlasovanie 7:0:0
U z n e s e n i e č. 2 7 2
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje premiestnenie altánku z ulice
Mieru do areálu materskej školy ulica Školská. Dôvod : neustále sťažnosti na rušenie
nočného kľudu a poškodzovanie majetku
obce neznámymi výtržníkmi.
Hlasovanie 4za : 1 sa zdržal: 2 proti
U z n e s e n i e č. 2 7 3
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1. b e r i e n a
vedomie
a) že, bola doručená 1 ponuka na
uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku
obce
b) že nasledovná predložená ponuka
spĺňa podmienky priameho predaja (podľa
dátumu prijatia): 1.) 25.02.2013 Ladislav
Csomai. nar.: 21.11.1954
2. s c h v a ľ u j e
a) nasledovné poradie ponúk/návrhov'
v rámci priameho predaja majetku obce
Jesenské (v súlade s Podmienkami priameho pre.daja majetku obce): č. 1./ Ladislav
Csomai
b) priamy predaj majetku a právny
úkon prevod majetku obce Jesenské podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu podľa
doručenej ponuky a to 465,- € slovom
(štyristošestdesiatpäf eur) na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku
obce v súlade s Podmienkami priameho
predaja majetku obce a to pre Ladislava
Csomaiho, rod. Csomai. nar. 21.11.1954,
bytom Širkovce, Petreš č.260. Obecné
zastupiteľstvo konštatuje, že kupujúci nie je
osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a)
až f) a ani blízkou osobou osôb uvedených
v písmenách a) až f) zák. SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby
spracoval všetky potrebné-právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce/ resp. v Obchodnom vestníku
Hlasovanie - 7:0:0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 282
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
aI overovateľov zápisnice v zložení:
Ing. Albert Ján, Ladislav Barta
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie- 4 : 0 : 2
U z n e s e n i e č. 2 8 3
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie - 6 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 8 4
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od posledného zasadnutia OZ
18.04.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie- 6 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 8 5
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
ruší svoje uznesenie č. 278 zo dňa 18. 04.
2013 na základe prešetrenia a upresnenia
pripadov z dotknutými stranami.
Hlasovanie - 6 : 0 : 0 - jednohlasne
Uznesenie č. 286
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
odsúhlasuje na základe žiadosti o odškodnom vzniknuté plesňou na 2x4 b.j. na ulicu
Záhradnej pre rodinu Klamovú 600C /t.j.
30% z požadovanej sumy 2000€/, ktorá sa
vyrovná do konca júla 2013. Touto dohodou sa vzdávajú ďalších požiadaviek a
iných právnych krokov v danej veci. Poznamka : podrobnosti sa zapracujú do písomnej dohody medzi stranami.
Hlasovanie - 6 :-0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 287
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje plán postupov a rámcový rozpočet. Riešenie havarijných situácii :
1. objekty obce :
- ZS maďarská : výmena strešnej krytiny na budove knižnice v dvore hlavnej budovy na ulicu Nám. Slobody a zateplenie
školskej budovy na ulici Mieru triedy 1.
stupňa.
- ZŠ slovenská : Projektová dokumentácia : Modernizácia a odstránenie havarijného stavu ZŠ v Jesenskom
- Oprava fasády na Kultúrnom dome
/maľovanie/ maľovanie okien ( I. etapa) a
natretie plechovej strechy (II. etapa)
2. miestne komunikácie :
- firma KomPaS s.r.o. v mesiacoch jún
a júl bude opravovať miestne komunikácie
horúcim asfaltom.
Mgr. Gabriel Mihályi
starosta obce
Zasadnutie zo dňa 18.04.2013
U z n e s e n i e č. 2 7 4
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení:
Štefan Gabmayer, Alexander Rúgó
b/ zapisovatelku zápisnice: Ing. Vargová Tímea - pracovníčka OcÚ
Hlasovanie - 3 : 0 : 2
U z n e s e n i e č. 2 7 5
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie - 5 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 7 6
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti OcU, starostu a samosprávy obce Jesenské od posledného zasadnutia OZ 14. 03.
2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie - 6 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 277
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie správu Obvodného oddelenia Policajného zboru o stave bezpečnostnej situácie v obci Jesenské za rok
2012.
Hlasovanie - 6 : 0 : 0 - jednohlasne
U z n e s e n i e č. 2 7 8
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
zamieta žiadosti na odškodnenie pôsobenou plesňou na 2x4 b.j. a vyzýva nájomníkov, ktorý majú podlžnosti na nájomnom
aby si splatili svoje nedoplatky. V prípade,
že sa dlh nevyrovná do 30 dní nájomná
zmluva sa vypovie.
Hlasovanie - 5:1 :0
U z n e s e n i e č. 279
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie bez pripomienok hlásenie majetkových priznaní: Mgr. Gabriel Mihályi - starosta, Mgr. Agáta Žimanová - riaditeľka ZŠ mad., Mgr. Alena Vontorčíková riaditeľka. ZŠ slov., Ildikó Babušová - riaditeľka ZLIŠ, Elena Sekelská - riaditelka MŠ
Hlasovanie 6:0:0
U z n e s e n i e č. 280
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje finančný príspevok 200,-EUR na
realizáciu Behu Janka Jesenského v priebehu mesiaca jún pre Základnú školu slovenskú.
Hlasovanie 6:0:0
U z n e s e n i e č. 281
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uzne^
senim obecného zastupiteľstva obce Jesenské pod č. 269 zo dňa 14.03.2013 predaj a prevod majetku obce Jesenské a návrh kúpnej zmluvy: predmetom kúpy a prevodu vlastníctva |e nehnuteľnosť vedená v
katastri nehnuteľnosti u Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici - Správy katastra Rimavská Sobota pre katastrálne územie Jesenské na liste vlastníctva č. 1, pod B1 v
podiele 1/1 a to pozemok E KN 874/5 orná pôda o výmere 23960 m2.
V prospech kupujúcich:
1. Ján Drdoľ, rodený Drdoľ. narodený:
16.03.1940, trvalé bytom: Školská 302/49,
980 02 Jesenské, Slovenská republika,
vlastnícky podiel 1 /4,
2. JUDr. Irena Husztiová, rodená Drdoľová, narodená: 14.07.1938, trvalé bytom: Sídlisko Rimava 1061/7, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, vlastnícky podiel 1/4,
3. Anna Kovalčiková, rodená Drdofová, narodená: 23.01.1947, trvalé bytom: Pri
Slanej 21,982 01 Tornaľa, Slovenská republika, vlastnícky podiel 1/4,
4. Martin Drdol, rodený Drdol, narodený: 01.10.1962, trvalé bytom: Rimavská
175/15, 980 02 Jesenské, Slovenska republika, vlastnícky podiel 1/12
5. Milan Drdol, rodený Drdol, narodený: 24.03.1967, trvalé bytom: Školská
319/13, 980 02 Jesenské, Slovenská republika, vlastnícky podiel 1/12
6. Eva Šfavinová, rodená Drdolová,
narodená: 27.07.1961, trvalé bytom: Mieru
346/27,980 02 Jesenské, Slovenská republika, vlastnícky podiel 1/12
za kúpnu cenu nasledovne: kupujúci
1, 2 a 3 uhradia po 3,-- eurá; a kupujúci 4,
5 a 6 uhradia 1,-- euro, kúpna cena spolu
je 12,- eur.
2. p o v e r u j e obecný úrad, aby
spracoval všétky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil zmluvu o prevode majetku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa na webovej stránke obce.
Hlasovanie 6:0:0
Mgr. Gabriel Mihályi, starosta
O ZÍVAM
Majiteľky k a d e r n í c k e h o s a l ó n u BELLVIC, Izabella a
V i k t ó r i a Vás srdečne pozývajú do novootvoreného
salónu v Jesenskom, Sobotská 10 (budova Obecného úradu).
Poskytujeme dámske, pánske a detské kadernícke služby.
Otvorené je Po-Pia od 8,00 do 16,00 a v s o b o t u na objednávky.
Kontakt: I Z A B E L L A - 0944 380 197
VIKTÓRIA - 0917 495 087
Tešíme sa na Vašu návštevu a radi Vás privítame
v našom haderníchom salóne.
JESENČANIA
8.
JÚN 2013
Akcie ZŠ Jesenské v mesiacoch január - február
Svoj pohybový talent, tentoraz športový, mohli žiaci predviesť na f u t b a l o v ý c h t u r n a j o c h , ktoré sa uskutočnili 25.
januára a 21. februára. Na prv o m z nich sme obsadili 3.
miesto a na druhom krásne 1.
miesto. 24. januára sa tiež naši
žiaci umiestnili na 3. mieste v
okresnej súťaži vo florbale.
Kalendárny rok 2013 sme
privítali plní dobrej nálady. Tá
nechýbala ani na k a r n e v a l e
ž i a k o v 1. s t u p ň a našej školy.
Sála kultúrneho domu sa dňa
3 1 . 1 . 2 0 1 3 zaplnila množstvom
veselých masiek. Mohli sme tu
stretnúf
princezné,
pirátov,
včielky, zdravotné sestričky a
mnohé ďalšie veselé postavičky. Prevleky a masky však
neboli to najdôležitejšie. Tým
bola príjemná atmosféra, ktorú
naše pani učiteľky vytvorili. Prispeli k nej rôzne zábavné hry,
bohatá tombola a dobrá hudba.
Obdobie veselosti, zábav,
hodovania
Fašiangy sme si
pripomenuli aj na 2 . s t u p n i . 12.
februára , v utorok pred Popolcovou stredou si žiaci divadelného krúžku, tentoraz v spolupráci s folklórnym krúžkom pripravili f a š i a n g o v ý s p r i e v o d .
Pán farár, gazdovia, cigánky,
pani doktorka a mnohí ďalší sa
spolu s dobrou náladou a spev o m vybrali do ulíc našej obce.
Svojimi vinšovačkami potešili
školákov i malých škôlkarov,
lekárov, zamestnancov Obecného úradu, Slovenskej sporiteľne, pána farára, tety kuchárky a všetkých okoloidúcich. Vyslúžili si množstvo dobrôt sladkostí, jabĺčok, ba i klobásku
so slaninkou. Unavení, ale plní
dojmov sa potom zišli na poslednej muzike pred začatím
40-dňového pôstu. Koniec Fašiangov symbolizoval aj obrad
pochovávania basy. Po „smútočnom" obrade sme basu Araňu uložili na odpočinok a uzavreli toto radostné obdobie.
Už teraz sa však tešíme na
vítanie jari- vynášanie Moreny a
následné veľkonočné sviatky.
Zapojili sme sa aj do niekoľkých súťaží. Teší ná: záujem žiakov o r e c i t a č n é sutaze.
Dňa 15. januára sme zorganizovali školské kolo súťaže Šaliannsky Maťko, v prednese povesti. 22. 2.2013 sa uskutočnilo
školské kolo prednesú rozprávky - Rozprávkové vretienko a
prednes poézie i prózy v súťaži
Hviezdoslavov Kubín. Vše'tkým
víťazom budeme na okresných
kolách držať palce. Tie sme držali aj našej deviatačke Zuzke
Bozóovej. Oplatilo sa a naša
Zuzka vyhr t : ! a 1. miesto vo výtvarnej sí aži - Fašiangy na
G e m e r i . Okrem toho sme sa
zapojili do O l y m p i á d z geografie, anglického a nemeckého
jazyka. P y t a g o r i á d y , súťaží vo
v l a s t n e j literárnej tvorbe.
p r v é mesiace nového roka
bo. bohaté a aktivity i úspechy a my veríme, že sa nám
podobne bude dariť i ďalej.
Držte nám palce.
Skupinka žien z našej obce sa rozhodla založiť neregistrovaný spolok mamičiek. Ich prvá aktivita sa konala 23. marca 2013 pod
názvom Hravé centrum a bola zorganizovaná pre deti a ich rodičov ako jarné a predveľkonočné podujatie. Jeho zakladateľkami sú pani
Andrea Kureková, Ing. Monika Juhászová, Denisa Szitaiová, Annamária Vincze a Marianna Bérešová.
Organizátorky podujatia srdečne privítali rodičov a ich ratolesti. V úvodnom príhovore pripomenuli aká je pre deti dôležitá hra a hranie
sa, aký to má význam pri vývoji osobnosti. Zameriavajú sa hlavne na spoločenské hry a spoločne trávený čas na navádzanie vzájomnej
tolerancie, vzájomnej podpory, aby
boli obohatené po stránke citovej i
vnímavej.
Na podujatí sa rodičia s detičkami
zahrali rôzne spoločenské hry ako je
zlatá brána a podobne. Každé z detičiek sa aj podpísalo a to svojským
spôsobom, odtlačkom ruky na papier.
Táto ich prvá akcia sa vydarila,
šťastné deti a spokojní rodičia sa napokon rozišli do svojich domovov.
Na akcii bol vyzbieraný i dobrovoľný príspevok, ktorý bude použitý
-na skvalitnenie a spestrenie ďalšej
akcie.
Organizátorky
podujatia
ďakujú
Obecnému úradu Jesenské a Drňa za
ich podporu a sponzorské
príspevky.
JÚN 2013
JESENČANIA
Výročná členská
schôdza dôchodcov
Dňa 04. marca 2013 v
reštaurácii Nostalgia sa
konala výročná členská
schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v
Jesenskom. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová. Po privítaní Mgr.
Gabriela Mihályiho, a Františka Fábiana - zástupcov obce, Štefana Gabmayera predsedu
základnej organizácie ZŤP ako i členov organizácie vyhodnotila
činnosť za rok 2012, pozdravila jubilantov a informovala členov s
vytýčenými projektmi za rok 2013.
Za rok 2012 organizácia spolu so ZO ZŤP dosiahla pekné
výsledky. Tradične bol zorganizovaný športový deň, zájazdy, zapojili sa do skrášľovacích prác obce, ako napr. pri úprave priestorov okolo kostolov, pri zbierke finančných prostriedkov na nákup
stoličiek do domu smutku. Za účelom utuženia zdravia seniori raz
do týždňa pod vedením cvičiteľky cvičia vhodné cviky. Rok 2012
uzavreli s jesennou guläš párty a vianočným stretnutím.
Výročnú schôdzu spestrilo aj vystúpenie pedagógov a žiakov
ľudovej školy umenia. Na schôdzi sa zúčastnilo 56 členov. Po
skonzumovaní dobrého obeda a sladkostí prinesených jubilantmi
sa všetci rozišli domov. Podobné aktivity chcú uskutočniť aj v roku
2013, k čomu každému členovi prajem mnoho elánu.
Margita Feledyová, predseda organizácie
Brigáda seniorov zameraná na skrášľovanie okolia kostola sa
tejto jari konala 11. mája 2013. Zúčastnilo sa jej 19 dôchodcov vyzbrojených pracovným náradím. Dobre naladení s úsmevom a
chuťou do práce sa hneď ráno dohodli, čo by chceli počas dňa
spraviť. Ženy si zobrali na starosť kvetinové záhony, kde pleli burinu a sadili kvety. Muži sa zase popasovali pri kosení trávy a vytínaní kríkov. Keďže tohto roku nám hojne prší práce bolo neúrekom. Všetko však zvládli na výbornú a po družnej debate a s pocitom dobre vykonanej práce sa spokojní rozišli domov.
Spoločný- športový deň sa
konal 2.mája 2013. Otvoril ho
pán predseda Štefan Gabmayer.
Privítal všetkých prítomných
a hostí pána starostu Mgr. Gabriela Mihályiho ako i príslušníkov polície v Jesenskom pána
nadp. Romana Lehotského a
nadp. Roba Lázara.
Hojná účasť na tomto športovom podujatí dala priestor
nielen na šport ale aj na zábavu a poučenie. Hneď v úvode
naši hostia z miestnej polície
urobili prednášku o tom ako sa
správať k podomovým predaj-
9.
Výročná členská
schôdza ZO ŤZP
Členská schôdza ZO ŤZP sa
konala
18.
marca 2013 v
reštaurácii Nostalgia.
Schôdzu
zahájil
predseda organizácie
pán
Gabmayer . a
viedol ju pán
Ondrej Hriň. Po
privítaní prítomných členov organizácie a hostí pána Františka
Fábiana zástupcu starostu obce Jesenské predniesli na spestrenie
svoj program učitelia z našej Základnej umeleckej školy.
Po slávnostnom otvorení a kultúrnom programe sa pristúpilo k
odsúhlaseniu zloženia výboru kde namiesto zosnulej pani Elenke
Modyoródiovej bola za členku revíznej komisie zvolená Júlia Barciová. Členmi výboru sú: Gabmayer Štefan - predseda, Mojžišová
Božena - zapisovateľka, Medveďová Eva -pokladníčka, Barciová
Júlia - členka revíznej komisie, Visnyeová Erika - členka revíznej
komisie a členovia: Varga Viktor, Medveď Ján, Volzovák Vojtech
(Konrádovce), Ondrej Hriň (Čierny Potok). Po prednesení finančnej
správy sa prítomní oboznámili so zorganizovanými aktivitami
klubu za rok 2012 ako i s navrhnutými akciami na rok 2013. Tieto
sú zhodné s aktivitami ZO Jednoty dôchodcov, nakoľko sa všetky
organizujú spolu. Na schôdzi sa dohodlo, že sa bude pokračovať aj
v zbierke na obnovu stoličiek v dome smútku.
Po oficiálnej časti schôdze nastala milá chvíľka pri ktorej boli
naším jubilantom odovzdané malé pozornosti k ich jubileu a to :
Medveďová Eva - 70, Barciová Júlia - 70, Vargová Elena - 50,
Fodor Milan - 65, Balog Imrich - 60, Botoš Barnabáš - 60, Mag Mikuláš - 65, Arany Lukač - 1 5
Po odovzdaní darčekov sa na spestrenie schôdze predávala
tombola, do ktorej bolo vložených päť cien.
Na záver diskusie sa podávalo malé občerstvenie v podobe
chutného obeda ako i zákuskov a nápojov ktoré doniesli členovia
organizácie a jubilanti.
com, aby sme sa im nedali 0-
klamať a ako si chrániť svoj
majetok. Po tejto poučnej prednáške
sa už seniori pustili do súťaženia v troch disciplínách a predávaní tomboly . V družnej debate a dobrej nálade čas ubiehal veľmi rýchlo a ani sme sa
nenazdali a bolo tu vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien
za športové výkony a cien z
tomboly.
V závere akcie sa podával
výborný guľáš pripravený Petrom Vinczem majiteľom Casablanci.
Marcová aktivita so Zdravotným strediskom Jesenské
Dňa 21. marca 2013 v gynekologickej ambulancii v Jesenskom MUDr. Štempelová zabezpečila denzitometriu t. j. vyšetrenie hustoty
kostí pre ženy.
Vedenie základnej organizácie jednoty dôchodcov sa zapojilo do tohto programu tak, že vyzvalo seniorky o účasť na tomto vyšetrení.
Vyšetrenia sa zúčastnilo 26 členiek organizácie. S výsledkom terapie boli prítomné osoby hneď oboznámené.
Tešili sa, že bez cestovania a väčšej námahy sa mohli zúčastniť takéhoto vyšetrenia hustoty kostí. Vyšetrenie bolo bezplatné.
Ďakujem MUDŕ. Štempelovej, že nám dala možnosť zúčastniť sa na tomto vyšetrení.
M.F. predseda jednoty d ô c h o d c o v Jesenské
JÚN 2013
JESENČANIA
10.
Demografický ukazovateľ
k 31.12.2012
Počet
obyvateľov
E ESO
Zber odpadov na 2. polrok 2013
z toho
Z t o h o muži
11
Občanov nad
ženy
12
Odsťahovaní
SO
D e t i do 15 r o k o v
D e t i : [do 15
339
y
Z t o h o muži
rokov]
Dievčatá
1B9
Chlapci
210
Spolu:
399
ženy
13
S94
Nezamestnaných:
v
13,OO
%
Mládež (od 15
do 1B r o k o v ]
Dievčatá
40
Chlapci
47
Spolu:
87
obdobie od 0 1 . 0 1
do 15.11. E 0 1 S
Prihlásených:
97
48
ženy
43
Prechodné
126
Z t o h o muži
46
ženy
BO
Narodení
S-7
Z t o h o muži
14
ženy
13
K
KomPaS, s. T. Q
29.07.13
pondelok
1.07.13
pondelok
August
September 2 4 . 0 9 . 1 3 utorok
Október
November 2 9 . 1 1 . 1 3 piatok
December
Vysvetlivky
žlté vrece
Zber
Sklo
Zber
Elektro odpad
+ NO
-
2.08.13 piatok
-
-
-
4.10.13 piatok
5 . 1 1 . 1 3 utorok
-
8.10.13 utorok
4.12.13 streda
kontajner zelený zbiera KomPas
-
oranžové vrece
1. Ž L T É V R E C E ( p l a s t y )
zbierame: - PET fľaše od nápojov - zošliapnuté
- p l a s t o v é f ľ a š e o d j e d l ý c h olejov
- t e t r a p a c k čistý
- hliníkové p l e c h o v k y o d n á p o j o v čisté
( O b a l y stačí opláchnuť č i s t o u v o d o u z d ô v o d u z a m e d z e n i a z á p a c h u )
2. O R A N Ž O V É V R E C E ( z b y t k o v é p l a s t y ) :
z b i e r a m e : - p l a s t o v é f ľ a š e o d u m ý v a c í c h p r o s t r i e d k o v (Jar, Pur)
- p l a s t o v é f ľ a š e o d čistiacich p r o s t r i e d k o v ( o b a l y š a m p ó n o v , s p r c h o v ý c h gélov, t e k u t ý c h mydiel,
aviváží)
- fólie, s á č k y , p l a s t o v é t a š k y , čisté p l e c h o v k y o d potravín
DO TRIEDENÉHO O D P A D U NEPATRIA:
P l a s t o v é n á d o b y o d p o h o n n ý c h a m a z a c í c h h m ô t m o t o r o v é h o oleja, kyselín, lúhov a iných škod l i v ý c h a n e b e z p e č n ý c h látok, k o n z e r v y z o z v y š k o m potravín, z n e č i s t e n é p l a s t o v é obaly o d chemikálií
a farieb, p l a s t o v é o b a l y o d lepidiel, p l a s t o v é o b a l y o d farieb, molitan, linoleum, g u m a .
3. T K O s a z b i e r a k a ž d ý p i a t o k aj v o s v i a t o k
o b y v a t e ľ o v za
Z t o h o muži
Zber
Plasty zbytkové
POZOR • zmena v triedení plastových odpadov:
Zmeny v s t a v e
pobyty
Jú
1 S61
1S r o k o v
Zber
Plasty
Mesiac
S3
Zomrelí
O
M
l P
a
S
,
S . 1 * . O
.
S o b o t s k á 10, 9 8 0 0 2
Jesenské
S p o l o č n o s ť K o m P a S , s. r. o. je z a p í s a n á v O b c h o d n o m registri O k r e s n é h o s ú d u v B a n s k e j Bystrici,
o d d i e l s. r. o., číslo v l o ž k y 1 3 3 0 4 / S d ň a 0 4 . 0 7 . 2 0 0 7
Cenová špecifikácia služieb - platnosť od 01.02.2013 do 31.12.2014
Traktor ZETOR 8011
kód
názov
0101
hodinová sadzba
0102
štvrťhodinová sadzba
prídavné zariadenia:
- pluh štvorák
- kultivátor
- bubnová kosačka
- rozmetadlo umelých hnojív
- traktorový príves
- valec veľký
- snehová radlica
- sypač soli
- fekálny príves 4500 I
0103
nakládka, vykládka, stojné
0104
nakládka, vykládka, stojné
Multicar M 25 fsklápač)
kód
názov
preprava multicar 0-4 km
0301
preprava multicar 4-8 km
0302
preprava multicar 8-12 km
0303
preprava multicar 12-16 km
0304
preprava multicar 16-20 km
0305
preprava multicar 20-25 km
0306
preprava multicar 25-30 km
0307
preprava multicar 30-35 km
0308
preprava multicar 35-40 km
0309
preprava multicar 40-50 km
0310
preprava multicar 50-60 km
0311
preprava multicar nad 60 km
0312
nakládka, vykládka, stojné
0103
nakládka, vykládka, stojné
0104
Renault KANGOO pick up
kód
názov
0501
nákladná preprava
0502
nákladná preprava + vozík
0503
nakládka, vykládka, stojné
0504
hodinová sadzba
štvrťhodinová sadzba
0505
Malotraktor Mitsubishi
kód
názov
0201
hodinová sadzba
0202
štvrťhodinová sadzba
prídavné zariadenia:
- pluh dvojak
- rotovátor
m.j.
1 hod
15 min
cena
24,- €
6 , ~ €
1 hod.
15 min.
6,-€
1,50
m.j.
cena
5,~€
8,~€
10,-e
13,-€
14,-€
16,-€
17,-€
18,-€
19,- €
21,--€
23,-€
0,50 e
6,€
1,50 €
1 hod.
15 min.
m.j
1 km
15 min.
1 hod
15 min.
cena
0,50 €
0,70 €
1,50£
6,- €
1,50 €
m.j.
1 hod.
15 min.
cena
16,-€
4,~€
- kultivátor
- mulčovač
- rozmetadlo umelých hnojív
- valec troják malý
- snehová radlica
- sypač soli
0103
nakládka, vykládka, stojné
0104
nakládka, vykládka, stojné
UNC 060 - nakladač, p o d k l o p
kód
názov
0701
hodinová sadzba
0702
štvrťhodinová sadzba
0103
nakládka, vykládka, stojné
0104
nakládka, vykládka, stojné
Multicar M 25 (výsuvný rebrík 10 m
kód
názov
0801
hodinová sadzba
0802
štvrťhodinová sadzba
0103
nakládka, vykládka, stojné
0104
nakládka, vykládka, stojné
Iné služby
kód
názov
0401
kosenie krovinorezom
0402
kosenie krovinorezom
0403
kosenie krovinorezom
0404
kosenie benz. kosačkou
0405
kosenie benz. kosačkou
0406
kosenie traktor, kosačkou
0407
kosenie traktor, kosačkou
0408
práca reťazovou pílou
0409
práca reťazovou pílou
0410
práca na hobľovačke
0411
práca na hobľovačke
0412
rezanie asfaltu, bet. 0-4cm hĺbka bm
0413
rezanie asfaltu,bet. 4-10 cm hlb. bm
Práca
kód
názov
0601
odborné práce
0602
pomocné práce
1 hod.
15 min.
6,-€
1,50
m.j.
1 hod.
15 min.
1 hod.
15 min.
cena
24,-C
6,-€
6,-€
1,50
m.j.
1 hod.
15 min.
1 hod.
15 min.
cena
14,-€
3,50€
6,-€
1,50
m.j.
1 hod.
15 min.
1 m2
1 hod.
15 min.
1 hod.
15 min.
1 hod.
15 min.
1 hod.
15 min.
cena
10,-€
2,50 €
0,05 €
14,-€
3,50 €
14,-€
3,50 €
10,- €
2,50 €
8,- €
2,~€
2,50 €
4,-€
m.j.
1 hod.
cena
8,-€
5,--£
Cenová špecifikácia schválená O b e c n ý m zastupiteľstvom v Jesens k o m dňa 13.01.2013 uznesením číslo 01/2013.
Csaba Singlár
konateľ, kontakt 0911 202 113
JESENČANIA
JÚN 2013
11.
Zanietený fanúšik futbalu Ing. Július Varga f
r
--
Ing. Július Varga f
sa narodil 28.februára
1956. Rok na to sa s
rodičmi presťahovali z
Hodejovca do Jesenského. Tu. navštevoval
tm*
,
•
mladším
bratom Jozefom záH B K
S-.'. ' Ľ : H
kladnú školu. V stredoškolskom štúdiu pokračoval na Gymnáziu
v Rimavskej Sobote a
ďalej na Vysokej vojenskej technickej škole v
Liptovskom Mikuláši.
Povolaniu
vojaka
sa aj venoval a .naposledy pôsobil ako kapitán v Strakoniciach v
Češku až do roku 1990, keď z dôvodu pripravovaného rozdelenie
Československa túto pracovnú kariéru opustil. 1. apríla 1990 nastúpil k ŽSR ako Traťmajster na Traťový okrsok Jesenské a jeho
posledným zaradením na ŽSR 'bolo Správca železničnej infraštruktúry. Medzi spolupracovníkmi bol obľúbený nakoľko mal veľmi
tichú a kľudnú povahu, čo však neznamenalo, že občas aj nezavtipkoval. Typické pre neho bolo to, že všetky problémy riešil s
rozvahou a hlavne pekným slovom.
Z manželstva, ktoré uzavrel v roku 1980 s Evou Feledyovou sa
im narodili dvaja synovia Csaba a Peter. Syn Peter žije so svojou
manželkou v Jesenskom, kde sa im narodil prvý syn Máté Péter a
syn Csaba. v Rimavskej Sobote, so svojou družkou. Na svojich
synov bol hrdý a snažil sa pre nich urobiť čo mohol. Zo svojho
vnúčika, ako i možno ďalších, by bol tak rád vychoval dobrých futbalistov ako sa sám vyjadril, keď si chodil k nám na internet pozerať futbalové výsledky.
Popri práci, starostlivosti o deti a rodičov, neskôr už len o
mamku, nakoľko v roku 2002 ich navždy opustil ich drahý otec, si
našiel čas i na svojho veľkého koníčka, akým pre neho futbal nesporne bol.
Už ako malý chlapec sa rád hrával s loptou. Toto mu ostalo aj v
staršom veku a od svojich štrnástich rokov hral za dorast v Jesenskom až po nástup na vysokú školu. Po návrate na Slovensko v
1990-tom sa tomuto svojmu veľkému koníčku začal zase naplno
venovať. V tomto roku obnovil futbal v Jesenskom a založil nový
É
PPMI
MHtuaiuňn
• y t a M M i
m
a'
so
svoiim
Štvrtý ročník halového lurnaia ..starí páni"
Memoriál Júliusa Nôtu
Štvrtý ročník Halového turnaja In
memoriam Julius Nôta sa konal 23. 02.
2013 v telocvični v Jesenskom. Turnaj
zorganizovala obec Jesenské a obec
Rimavské Janovce. Na slávnostnom
otvorení turnaja a aj pri jeho vyhodnotení sa zúčastnili aj príbuzní zosnulého
Juliusa Nôtu.
Pre športovcov a priaznivcov tohto
turnaja bolo celý deň zabezpečené občerstvenie vo forme guláša.
Dúfame, že oba obecné úrady aj o
rok zorganizujú toto podujatie.
Hrací čas: 1 x 20 min.
8.30
8.45
9.10
9.35
10.00
10.25
10.50
Otvorenie turnaja
Matyas - Polícia
Jesenské B - Stavina
Jesenské A - Rim.Janovce
Stavina - Matyas
Rim.Janovce - Polícia
Jesenské A - Jesenské B
3:2
5:2
3:5
2:4
0:5
4:9
11.15 Polícia-Stavina
3:2
11.40
12.05
12.30
12.55
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00
5:2
4:4
2:4
7:1
5:1
5:0
5:0
2:3
Matyas - Jesenské A
Jesenské B - Rim.Janovce
Jesenské A - Polícia
Rim.Janovce - Stavina
Jesenské B - Matyas
Stavina - Jesenské A
Matyas - Rim.Janovce
Polícia-Jesenské B
Vyhodnotenie
TABUĽKA:
1
26:13 13
1.Jesenské B 5
0
18:11 12
2. Matyas
5
0
16:10 9
3. Polícia
5
1
16:18 7
4. R. Janovce 5
5. Stavina
•5 1 0
13:18 3
11:28 0
6.Jesenské A 5 0 0
Najlepší strelec turnaja: Jozef
Suhajda (Jesenské B) 9 gólov
Najlepší brankár turnaja: Ladislav Bálint (R.Janovce)
futbalový klub pod názvom FK Jesenské. Zároveň sa stal aj jeho
predsedom až do roku 1996. Jeho najväčšou prioritou bola mládež
a tak založil žiacke mužstvo a vychoval z neho dorast. V roku 1994
vzniklo i mužstvo dospelých, ktorých prenechal trénerom a naďalej
sa venoval vyhľadávaniu talentov z pomedzi radov žiakov. Počas
tohto pôsobenia v rokoch 1990 až 1996 doviedol svojich odchovancov až na krajské súťaže. Postupovalo aj mužstvo dospelých
a z 3 triedy sa dostalo až do 4 ligy. Aj po roku 1996, keď už nebol
predsedom, pôsobil v klube ako vedúci mužstva žiakov a dorastencov. Futbalu nevenoval len všetok svoj voľný čas, ale podporoval ho aj sponzorsky. 80I0 to hlavne po založení FK Jesenské, v
jeho začiatkoch , keď bol nedostatok finančných prostriedkov a on
nikdy neváhal investovať svoje vlastné peniaze do nákupu športových potriéb pre hráčov ( l o p t y , chrániče a iné). Neraz pozval futbalistov po zápase i na občerstvenie. Nechýbal ani na jednom
zápase či už doma, alebo vonku. V posledných rokoch až do jeho
náhleho a neočakávaného odchodu spomedzi nás bol hlavným
usporiadateľom domácich zápasov dospelého mužstva.
Žiaľ, nečakaný infarkt pretrhol niť jeho života 15. novembra
2012 vo veku 56 rokov. Česť spomienke na Ing. Júliusa Vargu f , v
mene našej obce Jesenské a všetkých ktorí boli priatelia a poznajú
jeho životnú dráhu.
MEDZINÁRODNÝ HALOVÝ FUTBALOVÝ
TURNAJ DORASTENCOV
IN MEMORIÁL Ing. JULIUS VARGA
Dňa 2. marca 2013 sa konal v Jesenskom halový futbalový turnaj dorastencov. Bol zorganizovaný na počesť
Ing. Juliusa Vargu t ako zanieteného
fanúšika futbalu a dlhoročného pracovníka futbalového klubu. Turnaja sa
zúčastnili aj jeho príbuzní.
Zúčastnilo sa ho 6 mužstiev a to
mužstvo z Fiľakova, Tornale, Jesenského „A", Jesenské „B" a z Maďarska
z Mályi a Nyék-Mályi.
Z hosťami z Maďarska máme dlhoročné priateľské vzťahy a aj týmto
spôsobom si všetci zúčastnení pripomenuli a uctili pamiatku zosnulého
Ing. Júliusa Vargu f .
S k u p i n a A:
S k u p i n a B:
Nyék-Mályi
Mályi
Tornaľa
Fiľakovo
Jesenské„B"
Jesenské„A"
1 .zápas Jesenské B - Tornaľa
3:6
2.zápas Fiľakovo - Jesenské A
0:1
3.zápas Tornaľa - Nyék-Mályi
7:1
4.zápas Mályi - Fiľakovo
4:5
5.zápas Jesenské B - Nyék-Mályi 6:3
6.zápas Mályi - Jesenské A 2:2 p.p 2:3
Z á p a s y o umiestnenie:
Fiľakovo - Nyék- Mályi
6:3
Jesenské B - Mályi
3:5
Tornaľa - Jesenské A
3:3 p.p 2:1
1.miesto Tornaľa
2.miesto Jesenské A
3.miesto Mályi (Mad)
4.miesto Jesenské B
5.miesto Fiľakovo
6.miesto Nyék-Mályi (Mad)
Poďakovanie za finančnú podporu
patrí: OcÚ Jesenské, PeťerVincze, Ing.
Attila Pál, Bartex, Endre Vincze starosta z obce Drňa, Pavel Juhász, Zuzana
Sojková z Vyš.Pokoradze.
Obecný úrad Jesenské ďakuje
Alexandrovi Berkimu za výbornú organizáciu turnaja ako i rozhodcom Alexandrovi a Pavlovi Patakiovcom, ďalej
tým, ktorí pomáhali pri jeho organizovaní Vladimírovi Kunovi, Eugenovi Lakatošovi a Ľudovítovi Cibuľoví, Márii
Danyiovej. Monike Berkiovej a Margite
Hroncovej ktorí pripravili chutný guľáš.
JÚN 2013
JESENČANIA
12.
,Nesmelým bozkom začína rozprávka,
konči sa úsmevom malého dieťatka. To nie
je rozprávka, to je už život sám, nech veľa
šťastia prinesie i vám. „
Annamária Danyiová Csenge
22.11.2012
Csaba Rácz 2 6 . 1 1 . 2 0 1 2
Karolina Grulyová 0 7 . 0 1 . 2 0 1 3
Kristína Kaločaiová 2 1 . 0 1 . 2 0 1 3
Sabína Berkiová 1 1 . 0 2 . 2 0 1 3
P é t e r M á t y á š Vincze 1 4 . 0 2 . 2 0 1 3
0B.04.2013
Richard Illés 1 2 . 0 4 . 2 0 1 3
Karin Pusztaiová 2 1 . 0 5 . 2 0 1 3
Iveta Farkašová 2 2 . 0 5 . 2 0 1 3
vi/ '1/
Ý Ý /js
^
/r» /]\
Manželstvo uzavretí
Manželská laska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, £
je ten najkrajší zázrak"
'
M á r i o Farkaš a A n d r e a N é m e t h o v á
19.02.2013
Barnabáš H o r v á t h a E s t e r a Danyiová 0 4 . 0 3 . 2 0 1 3
Júlia Speváková
M á r i a Oláhová
Klára B á r d o š o v á
Eva T r a p l o v á
Jozef B o d n á r
Ladislav Kisfaludi
Eva B e t e š o v á
Aladár Forgon
Fánia Radičová
M a r t a Czikorová
M a r g i t a Szekfüová
Ladislav B a r t a
BO.narodeniny:
Ema Mészárosává
Korych
Albína Maruškinová
Jolana Milleiová
Helena Ráczová
Katarína Parobeková
Š t e f a n Éli M V D r .
Anna K u r e k o v á
Darina H r o n c o v á
Barnabáš .Botoš
8 5 . narodeniny:
O t o Kati
Barnabáš Botoš
Štefan Béres
Helena Jónášová
Klára Berkiová
Helena A l b e r t o v a
M á r i a Radicsová
Ladislav Huszti
6 5 . narodeniny:
Irena Balogová
Alžbeta Szabóvá
SO. narodeniny:
M a r i a n Pančík M U D r .
Irena Köbölová
Anna P a t a k i o v á
Júlia M a g o v á
Ludovit Dani
Helena Ivaniková
Pavel Kukla
35.narodeniny:
Barnabáš M a g
Emília M o r a v č í k o v á
Štefan Petrusz
lOO.narodeniny:
Edita Singlárová
Katalin H o r v á t h
Milan Fodor
B a r n a b á š Szelec
Helena Husztiová
Alfréd Varga
0S.03.2013
Alexander Pusztai a Denisa B o t o š o v á
10.04.2013
(avždy nás
opustili f
Mikuláš M a g
Gabriel Mihályi
M a r g i t a Grígerová
Z o l t á n Mike a Gabriela Fedorová
Gizela Szitaiová
17.04.2Q13
P e t e r M a t u š k a a Patrícia Rošková
1B.05.2013
Gizela Szabóvá
„ Tých, ktorých milujeme, nás nikdy neopustia.
Vždycky ich nájdeme v srdci"
Česť ich pamiatke.
M a r i a n Kuna
K a t a r í n a Vinczeová
^if- V.Ý<
JV VJV
M á r i a Kisfaludiová
Dezider M a g y a r 7 0 r o k o v -
Elena Vilhanová M g r .
02.12.2012
Ladislav Szabó
Z o l t á n Spevák 5 3 r o k o v -
Rozália Radičová
15.12.2012
Soňa Rohályová
»Sli rfíii, ^eíf íu obyčajné cfaHle menia v jedinečné
okamžiky, kedsa sny stávajú skutočnosťou, dni, ktoré
zanechajú krásne spomienky. Trajeme Vám mnoho radosti, Šťastia a krásnych spomienok:"
J á n M a t o v i č -4B r o k o v - 2 2 . 1 2 . 2 0 1 2
Anna D e m e t e r o v á
Štefan Veres 7 8 rokov - 27.12.2012
7Q. narodeniny:
Nikoleta Rajkovicsová 1 A rokov -
K a t a r í n a Szekeresová
15.01.2013
Júlia Barcziová
Szitái A l a d á r 6 7 r o k o v - 2 2 . 0 1 . 2 0 1 3
Jolana Somogyiová
6Q.narodeniny:
M á r i a Berkiová
Rudolf Balog
M á r i a Kureková
M á r i a Juhaniaková 71 rokov 07.02.2013
Irena Berkiová SB r o k o v -
M á r i a Szekeresová
Július Balog
10.02.2013
Helena T o r m o v á
Florián Váradi
V o j t e c h Balog 6 1 r o k o v - 1 7 . 0 2 . 2 0 1 3
Rozália T r i f o n t i o v á
Hilda M a g o v á
Gejza Berki 7 3 r o k o v - 1 9 . 0 2 . 2 0 1 3
Gejza Rácz
Judita Bálintová
M á r i a Mlynárčiková M g r . 5 9 rokov -
M á r i a Vilhanová
Alžbeta Mihályiová
Margita Vargová
Eva Medveďová
Viera Kunová
7 5 . narodeniny:
10.03.2013
František Halaj S 3 r o k o v 20.04.2013
Gizela M a g o v á
Milan Slovák
Zuzana Balogová 4 B rokov -
M a r t a Záborská
Imrich Balog
30.04.2013
Zdenek Štiglinc
INFO CENTRUM
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Stránkové
8,00 - 11.30
8,00 - 1 1 . 3 0
8,00 • 11.30
8,00 - 1 1 . 3 0
8,00 - 11.30
dni
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
-
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
.
«A* ^
*Uŕ *
*
K a t a r í n a Bencsová
T o m á š Balog a Monika Danyiová
Životnéjubileum |f
oslávili:
t
Mária Šerešová
Július Oláh
Jozef Kurek
Ibolya Láziová 0 5 . 0 1 . 2 0 1 3
.Ý.
VJV .Ý.
G u s t á v Radič
Jaroslav
Mank Á d á m Alan 2 8 . 1 1 . 2 0 1 2
Tiffany Mogyoródiová
I r m a Szabóvá
Edita K a r k u s z o v á
Vitajte do života
Obecný úrad
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Stránkové dni
7 , 3 0 - 11,30
12,30- 16,00
nestránkový deň
7 , 3 0 - 11,30
12,30- 17,30
7,30 - 11,30
nestránkové hodiny
7,30 - 12.00
nestránkové hodiny
13. vydanie - JÚN 2012 • Vydal: Starosta Gabriel Mihályi a Obecný úrad
Jesenské • Kontakt: 047/56 98 283, 56 98 422, 04/5811277,
www.jesen.ske.sk, e-mail; [email protected]é.sk,
Infocentrum: e-mail: infocentrum©jesenské.sk.
Spracoval: Text: Eva Melicherová. Preklad: Valéria Sebóková
v
Download

JESENSKE - Obec Jesenské