VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1.1.
Obchodná spoločnosť TELECOM CORP., a.s. so sídlom Okulka Q 10, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 464 074, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vloţka č. 10389/P (ďalej len „Podnik“), je v súlade so zákonom č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o EK“) v rozsahu licencií, všeobecných povolení
a individuálnych povolení vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii SR oprávnená poskytovať verejné sluţby
a zároveň je v rozsahu predmetu svojej činnosti oprávnená poskytovať aj ďalšie sluţby.
1.2.
Podnik vydáva na základe ustanovenia § 44 Zákona o EK za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností medzi Podnikom
a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Podnikom ako Uţívatelia tieto
všeobecné podmienky poskytovania verejnej sluţby a ďalších sluţieb prostredníctvom optickej siete Podniku (ďalej len
„Podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejnej sluţby prostredníctvom optickej siete (ďalej len
„Zmluva“). Tieto Podmienky rovnako upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní iných ako verejných sluţieb
v súlade so Zmluvou. Tieto Podmienky neupravujú vzťahy zmluvných strán pri nájme Koncových zariadení. Podnik je oprávnený
pre jednotlivé typy poskytovaných sluţieb ako aj pre nájom Koncových zariadení vydať Osobitné podmienky.
1.3.
Tieto Podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi Podnikom a jeho zmluvným partnerom v tej istej
súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní verejnej sluţby a ďalších sluţieb prostredníctvom optickej siete
Podniku medzi Podnikom ako poskytovateľom týchto sluţieb a právnickými alebo fyzickými osobami ako uţívateľmi týchto
sluţieb, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Podmienkami platne uzavreli s Podnikom
Zmluvu.
1.4.
Právne vzťahy medzi Podnikom a jeho zmluvným partnerom zaloţené príslušnou Zmluvou bliţšie neupravené v týchto
Podmienkach, Osobitných Podmienkach a v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o EK a ostatnými platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok 2
Definícia pojmov
2.1.
Ak nie je v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak, tak všetky pojmy zadefinované v tomto
článku Podmienok sa v rovnakom význame pouţívajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi
Podnikom a Uţívateľom, na základe čoho sa pre jednotlivé pojmy uvedené niţšie pre účely Zmluvy definovanej niţšie rozumie:
2.1.1. „Balíček“ – súbor rozhlasových a/alebo televíznych Programových sluţieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Rozdelenie
rozhlasových a televíznych Programových sluţieb do jednotlivých Balíčkov danej Sluţby realizuje spoločnosť TESATEL.
Špecifikácia jednotlivých Balíčkov je uvedená v Cenníku.
2.1.2. „Balíček SVOD“ – súbor Filmov poskytovaných spoločne ako jeden celok.
2.1.3. „Cena za Sluţbu“ - všetky zloţky ceny uhrádzané Uţívateľom Podniku za plnenie jeho záväzkov stanovených Zmluvou určené v
príslušných ustanoveniach Zmluvy, príp. platným Cenníkom.
2.1.4. „Cenník“ - sadzobník cien za Sluţbu vydaný Podnikom zverejnený na Webovom sídle Podniku.
2.1.5. „Dodatok“ - kaţdý platne uzavretý dodatok alebo iný platný úkon týkajúci sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na
základe ktorých dochádza k zmene obsahu Zmluvy.
2.1.6. „Download“ - pouţitie Filmu Uţívateľom prostredníctvom Siete Podniku umoţňujúcej prenos Filmu, tak ţe Film je Uţívateľovi
sprístupnený vo formáte, spôsobom, za podmienok a po dobu dohodnutú s Podnikom, tak ako je to špecifikované ďalej v týchto
Podmienkach.
2.1.7. „Faktúra“ - daňový doklad vystavený Podnikom Uţívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a
Podmienkami na zaplatenie Ceny za Sluţbu, jej časti alebo akéhokoľvek peňaţného záväzku Uţívateľa voči Podniku.
2.1.8. „Film“- audiovizuálne dielo alebo akékoľvek iné dielo, najmä literárne alebo dramatické, ktoré tvorí Obsah a ku ktorému si
Uţívateľ v rámci Sluţby VOD môţe vykonať Download.
2.1.9. „Inštalačné úkony (inštalácia)“ - všetky úkony nevyhnutné na pripojenie do Siete Podniku, na ktorých vykonanie, resp.
zabezpečenie sa Podnik zaviazal v Zmluve. Inštalácia môţe byť vykonaná ako základná, rozšírená a komfortná, pričom
špecifikácia jednotlivých druhov inštalácií ako aj prípadné poplatky za jednotlivé druhy inštalácií sú uvedené v Cenníku.
2.1.10.„Internet“ - Celosvetový systém navzájom prepojených sieti komunikujúcich pomocou rodiny protokolov TCP/IP.
2.1.11.„ITU“ - International Telecommunication Union - Medzinárodná telekomunikačná únia.
2.1.12.„Koncový bod siete“ - fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami,
ktoré umoţňuje pripojenie k Sieti Podniku prostredníctvom Koncového zariadenia pre účely poskytovania Sluţby.
1
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
2.1.13.„Koncové zariadenie“ - telekomunikačné zariadenie Uţívateľa alebo akákoľvek jeho technická časť, ktoré umoţňuje
komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie do Siete Podniku, prostredníctvom ktorého dochádza k
prenosu/odovzdaniu dát z/do Siete Podniku.
2.1.14.„Limit prenesených dát“ - objem celkovo prenesených dát za určité časové obdobie, po ktorého dosiahnutí je poskytovanie
Sluţby alebo jej časti, pre ktorú sa takéto dátové obmedzenie uplatňuje dočasne prerušené a/alebo je takáto Sluţba alebo jej
časť poskytovaná v zníţenej kvalite.
2.1.15.„Lokalizačné údaje“ - údaje spracúvané v Sieti Podniku alebo prostredníctvom Sluţby, ktoré označujú geografickú polohu
Koncového zariadenia Uţívateľa Sluţby.
2.1.16.„Mapa pokrytia“- definuje časť územia, kde je technicky moţné vyuţívanie Sluţby. Aktuálna mapa pokrytia je zverejnená na
Webovom sídle Podniku.
2.1.17.„Márny výjazd“- je taký výjazd technického pracovníka Podniku do Miesta inštalácie, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou
manipuláciou s Koncovými zariadeniami, ktoré patria Podniku alebo nebol nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikl i
na zariadeniach, ktoré nepatria Podniku, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením Koncových
zariadení zo strany Uţívateľa. Márnym výjazdom sa rovnako rozumie taký výjazd technického pracovníka Podniku do Miesta
inštalácie, kedy zo strany Uţívateľa nedošlo k sprístupneniu Miesta inštalácie v dohodnutom čase.
2.1.18.„Miesto inštalácie“ – miesto, v ktorom je/bude umiestnené Koncové zariadenie Uţívateľa. Miesto inštalácie sa musí nachádzať
na území pokrytom Sieťou podniku, v opačnom prípade je poskytovanie Sluţby technicky neuskutočniteľné .
2.1.19.„Obdobie“ - kaţdé jednotlivé časové obdobie, počas ktorého Podnik poskytuje Uţívateľovi Sluţbu, a za ktoré je Uţívateľ povinný
platiť Cenu za Sluţbu alebo jej príslušnú časť, a ktorého dĺţka trvania je uvedená v Zmluve a/alebo v Cenníku a/alebo v
Podmienkach,
2.1.20.„Obsah“- Programové sluţby a Filmy, pričom poskytovateľom Programových sluţieb a nositeľom všetkých práv k nim je
spoločnosť TESATEL, s.r.o., Závodie 394, 010 04 Ţilina, IČO: 36 397 725 a poskytovateľom Filmov a nositeľov všetkých práv
k nim je spoločnosť Topfun Media, a.s., Bohdalecká 1483, PSČ 101 00 Praha 10, Michle, IČO: 286 36 589.
2.1.21.„Osobitné podmienky“ - podmienky upravujúce právne vzťahy medzi Podnikom a Uţívateľom pre jednotlivé typy Sluţieb
poskytovaných v súlade s týmito Podmienkami.
2.1.22.„Podmienky“ - tieto všeobecné podmienky poskytovania verejnej Sluţby a ďalších sluţieb prostredníctvom optickej Siete
Podniku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2.1.23.„Podnik“ - TELECOM CORP., a.s. so sídlom Okulka Q 10, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 464 074, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vloţka č. 10389/P, ako spoločnosť oprávnená poskytovať verejné sluţby ako aj ďalšie
sluţby v rozsahu svojho predmetu podnikania.
2.1.24.„Porucha“ - stav, ktorý znemoţňuje Uţívateľovi vyuţívanie Sluţby dohodnutým (obvyklým) spôsobom. Poruchou nie je
obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Sluţby v súlade s Podmienkami, ako ani obmedzenie, prerušenie alebo
výpadok poskytovania Sluţby z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Podnik (napr. Vyššia moc, výpadok el. energie, pouţitie
nevhodného Koncového zariadenia Uţívateľom, vada Koncového zariadenia, pokiaľ koncové zariadenie nebolo poskytnuté
Podnikom).
2.1.25.„Preberací protokol“ – písomný dokument na základe ktorého Uţívateľ potvrdí zriadenie a začatie poskytovania Sluţby
a podpisom ktorého začína plynúť prvý deň príslušného fakturačného obdobia. Pri Sluţbách, ktorých zriadenie sa vykonáva
aktiváciou nevyţadujúcou inštaláciu Koncového/Technického zariadenia v Mieste inštalácie Preberací protokol nemusí byť
vyhotovený; v takom prípade Podnik oznamuje Uţívateľovi zriadenie Sluţby oznámením o aktivácii Sluţby formou sms správy
alebo formou e-mailu, ktoré Uţívateľ nepotvrdzuje a za deň začiatku poskytovania Sluţby a prvý deň prvého fakturačného
obdobia sa povaţuje deň, v ktorom bola vykonaná aktivácia Sluţby.
2.1.26.„Prevádzkové údaje“ - údaje vzťahujúce sa na Uţívateľa a na konkrétny prenos informácií v Sieti Podniku, ktoré vznikajú pri
tomto prenose, a ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v Sieti Podniku alebo na účely fakturácie. Prevádzkovými údajmi
nie sú agregované (súhrnné) údaje týkajúce sa prevádzky Uţívateľa, ak nie sú priradené ku konkrétnemu prenosu.
2.1.27.„Programová sluţba“ – sluţba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších
zloţiek tejto sluţby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel
informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
2.1.28.„Sieť Podniku - FTTH (Fiber to home)“- optická sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích
zariadení, ako aj iných prostriedkov, umoţňujúca prenos signálu optickými prostriedkami, ku ktorej má Podnik uţívacie právo.
2.1.29.„Sluţba“ - je Sluţba Optický Internet, Sluţba Optická Televízia, Sluţba VOD alebo iná sluţba poskytovaná Podnikom, ktorej
poskytovanie sa riadi týmito Podmienkami. Rozsah Sluţieb pozostáva zo základných, voliteľných, doplnkových a ostatných
Sluţieb. Rozsah a podmienky poskytovania Sluţieb môţu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v
Cenníku.
2.1.30.„Sluţba Optický Internet“ - verejná sluţba, v rámci ktorej Podnik bude pre Uţívateľa zabezpečovať prenos signálov a informácií
vo forme dát prostredníctvom Siete Podniku.
2
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
2.1.31.„Sluţba Optická Televízia“ – sluţba spočívajúca v zabezpečení prístupu Uţívateľov k Programovým sluţbám alebo ďalším
zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým informáciám určených na príjem verejnosťou.
2.1.32.„Sluţba VOD“ - audiovizuálna mediálna sluţba na poţiadanie určená na sledovanie Filmov v čase, ktorý si Uţívateľ sám zvolí,
poskytovaná ako doplnková sluţba Sluţby Optická Televízia prostredníctvom Siete Podniku na osobnú ţiadosť Uţívateľa na
základe katalógu Filmov zostaveného Podnikom. Za audiovizuálnu mediálnu sluţbu na poţiadanie sa nepovaţuje poskytovanie
zvukových záznamov. Predmetom Sluţby VOD je najmä poskytovanie prístupu (vrátane moţnosti obsah uţívať obvyklým
spôsobom) k Filmom z ponuky Podniku, a to na základe ţiadosti Uţívateľa doručenej Podniku, pričom Uţívateľ je povinný za
tieto Filmy platiť cenu a dodrţať všetky podmienky a pokyny Podniku.
2.1.33.„SVOD“ - Sluţba VOD prostredníctvom ktorej Podnik umoţňuje Uţívateľovi prístup k Filmu alebo súboru Filmov tak, ţe takýto
prístup je podmienený vykonaním pravidelnej mesačnej úhrady Ceny za Sluţbu, kedy prístup Uţívateľa k Filmom trvá po celú
dobu dohodnutého Obdobia bez obmedzenia.
2.1.34.„Telekomunikačné tajomstvo“ - informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní
Sluţby, najmä obsah prenášaných informácií a lokalizačné údaje; osobné údaje komunikujúcich strán; prevádzkové údaje
súvisiace so Sluţbou.
2.1.35.„Telekomunikačné zariadenie“ - technické zariadenie Podniku na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo
spracovanie signálov a informácií vo forme dát prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, ktoré Podnik vyuţíva na plnenie
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich.
2.1.36.„TVOD“- Sluţba VOD prostredníctvom ktorej Podnik umoţňuje Uţívateľovi prístup k jednotlivým Filmom tak, ţe takýto prístup je
podmienený vykonaním jednorázovej úhrady Ceny za Sluţbu, kedy prístup Uţívateľa k Filmu trvá po dobu maximálne 24 hodín.
2.1.37.„Uţívateľ“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Podnikom Zmluvu.
2.1.38.„Vyššia moc“ – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekáţky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej
v splnení jej povinnosti, ak nemoţno rozumne predpokladať, ţe by povinná strana tieto prekáţky alebo ich následky odvrátila
alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekáţky predvídala (napr. havárie charakteru ţivelných pohrôm, výpadky
elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.)
2.1.39.„Webové sídlo Podniku“ - internetová stránka www.telecomcorp.sk, prípadne iná internetová stránka, na ktorej Podnik
zverejňuje informácie o poskytovaní Sluţieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá prípadne v budúcnosti internetovú stránku
www.telecomcorp.sk nahradí.
2.1.40.„Zákon o EK“ - zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
2.1.41.„Záujemca“ – fyzická, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Podnikom Zmluvu, a ktorá
doručí Podniku prejav vôle, ktorý sa v zmysle týchto Podmienok povaţuje za návrh na uzavretie Zmluvy.
2.1.42.„Zmluva“ - zmluva o poskytovaní verejnej sluţby prostredníctvom optickej siete Podniku vrátane všetkých jej príloh uzavretá v
zmysle ustanovenia § 44 Zákona o EK medzi Podnikom ako poskytovateľom verejných a ďalších sluţieb a Uţívateľom ako
uţívateľom týchto sluţieb, vrátane všetkých Zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom Zmluvy tvoriacich
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné.
2.1.43.„Zmluvné dokumenty“ - Podmienky, Cenník, Osobitné podmienky všetky dohody a Dodatky, ktoré sú označené totoţným
číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, ţe tvoria jeden zmluvný celok,
2.1.44.„Zneuţitie Sluţby“ – vyuţívanie Sluţby v rozpore so Zmluvnými dokumentmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2.2.
Všetky v Zmluve uvedené odkazy na Podnik alebo Uţívateľa sa vzťahujú aj na ich zamestnancov, zástupcov a právnych
nástupcov.
Článok 3
Popis poskytovanej Sluţby
3.1.
Sluţba Optický Internet je verejná sluţba poskytovaná na základe Zmluvy, pozostávajúca z rôznych plnení, ktoré sú poskytované
Podnikom prostredníctvom Siete Podniku na báze verejnej elektronickej sluţby prenosu dát. Základnou zloţkou tvoriacou obsah
Sluţby Opticky Internet je poskytovanie sluţby prístupu k internetu, t.j. umoţnenie Uţívateľovi pripojenie Koncového zariadenia
na Sieť Podniku.
3.2
Sluţba Optická Televízia je sluţba poskytovaná na základe Zmluvy, pozostávajúca z rôznych plnení, ktoré sú poskytované
Podnikom prostredníctvom Siete Podniku na báze prenosu zvuku a/alebo obrazu. Základnou zloţkou tvoriacou obsah Sluţby
Optická Televízia je zabezpečenie prístupu Uţívateľa k sluţbe retransmisie poskytovanej spoločnosťou TESATEL, t.j.
zabezpečenie prístupu k Programovým sluţbám v závislosti od Uţívateľom zvoleného predplateného Balíčka.
3.3.
Sluţba Optický internet a Sluţba Optická Televízia môţu byť tvorené doplnkovými sluţbami akými sú napr., Sluţba VOD,
elektronický sprievodca poskytovanými programovými sluţbami, a to v prípade, ţe Podnik tieto sluţby poskytuje automaticky
k Sluţbe Optický Internet a Sluţbe Optická Televízia alebo sa s Uţívateľom na ich poskytovaní dohodne v Zmluve.
3
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVA
Článok 4
Predmet zmluvy
Na základe Zmluvy sa:
4.1.
Podnik zaväzuje zriadiť pre Uţívateľa pripojenie do Siete Podniku a poskytovať mu Sluţbu v lehotách, spôsobom a za podmienok
dohodnutých v Zmluve a týchto Podmienkach prípadne Osobitných podmienkach a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre
neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.
4.2.
Uţívateľ zaväzuje platiť Podniku Cenu za Sluţbu vo výške, v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto
Podmienkach, prípadne Osobitných podmienkach a Cenníku a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy
a týchto Podmienok.
Článok 5
Rozsah a miesto poskytovania Sluţby
5.1.
Podnik je oprávnený Uţívateľovi poskytovať Sluţbu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami,
Osobitnými podmienkami, Zákonom o EK a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to v mieste pokrytom
Sieťou podniku.
5.2.
Podnik poskytuje Uţívateľovi Sluţbu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Uţívateľa stanovených
v Zmluve, v Podmienkach a Osobitných podmienkach s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.
5.3.
Podnik je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Sluţby v prípadoch uvedených v Podmienkach a
v Zákone o EK.
5.4.
Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona o EK alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie Podnik
Zmluvu s kaţdým Záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami a Zákonom o EK.
5.5.
Podnik poskytuje Sluţbu na území Slovenskej republiky, a to v závislosti od Miesta inštalácie a svojich technických moţností.
Podnik poskytuje Sluţbu na území Slovenskej republiky pokrytej Sieťou podniku.
Článok 6
Podmienky poskytovania Sluţby
6.1.
Záujemca o poskytovanie Sluţby je povinný:
6.1.1. predloţiť na poţiadanie Podniku všetky ním vyţiadané dokumenty osvedčujúce totoţnosť Záujemcu alebo jeho splnomocneného
zástupcu a dokumenty osvedčujúce, ţe Záujemca disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých
subjektov spojenými s uţívaním Sluţby. Podnik je oprávnený vyhotoviť kópiu preukazu totoţnosti alebo odčítať údaje z preukazu
totoţnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Uţívateľa.
Záujemca berie na vedomie, ţe poskytovanie Sluţby nie je moţné bez Koncového zariadenia. Záujemca má moţnosť zaobstarať
si Koncové zariadenie formou dočasného uţívania na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s Podnikom.
6.2.
V prípade, ţe z Podmienok alebo zo Zákona o EK nevyplýva niečo iné, je Podnik oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so
Záujemcom, ak:
6.2.1. Záujemca odmietol splnenie, ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 6.1. Podmienok;
6.2.2. poskytovanie poţadovanej Sluţby je zo strany Podniku v poţadovanom mieste alebo v poţadovanom rozsahu technicky
neuskutočniteľné alebo by bolo moţné len s vynaloţením neprimerane vysokých nákladov; a/alebo
6.2.3. Podnik nemá od Záujemcu záruku, ţe bude dodrţiavať Zmluvu, pretoţe je dlţníkom Podniku a/alebo iného podniku alebo niektorý
z týchto podnikov uţ predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal; a/alebo
6.2.4. Záujemca nesúhlasí s Podmienkami; a/alebo
6.2.5. jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom o EK alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.3.
Podnik je povinný začať poskytovať Sluţbu v termíne, ktorý si dohodne s Uţívateľom, pričom súčasne musia byť splnené
nasledovné podmienky:
6.3.1. Zmluva, resp. Dodatky budú medzi zmluvnými stranami platne uzavreté;
6.3.2. Uţívateľ riadne a včas zaplatí Podniku všetky zo Zmluvy vyplývajúce finančné záväzky;
4
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
6.3.3. neexistujú závaţné technické, obchodné, organizačné alebo iné podobné prekáţky, ktoré by Podniku znemoţňovali začať
poskytovanie Sluţby, ktorými sú napríklad oneskorené dodanie alebo nedodanie Koncového zariadenia potrebného pre začatie
poskytovania Sluţby treťou stranou, poveternostné podmienky znemoţňujúce začatie poskytovania Sluţby.
6.4.
V prípade splnenia podmienok pre uzavretie Zmluvy sa jej uzavretie uskutoční spravidla v písomnej forme, ak nie je pre danú
Sluţbu Podnikom určené inak. V písomnej forme sa neuzatvára Zmluva najmä pri predplatených Sluţbách.
6.5.
Zmluva, ktorá sa uzatvára v písomnej forme, nadobúda platnosť dňom jej podpisu. Ak nedôjde k podpisu Zmluvy zmluvnými
stranami v rovnaký deň, pre nadobudnutie platnosti Zmluvy je rozhodný dátum jej podpisu neskoršie podpisujúcou zmluvnou
stranou.
6.6.
Ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy v deň doručenia návrhu Záujemcu na jej uzavretie, je Záujemca viazaný svojím návrhom počas
lehoty 30 dní odo dňa jeho doručenia Podniku, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Podnik oznámi Záujemcovi prijatie alebo
odmietnutie návrhu na uzavretie Zmluvy v rámci príslušnej lehoty viazanosti návrhom.
6.7.
Zriadenie Sluţby môţe byť dostupné len v mieste pokrytom Sieťou podniku alebo iba podľa technických moţností Podniku, a to v
súlade s pokynmi zverejnenými Podnikom na Webovom sídle Podniku, prípadne v platnom Cenníku alebo v Osobitných
podmienkach. Ak je zriadenie Sluţby technicky moţné, Podnik zriadi Uţívateľovi Sluţbu, resp. pripojí uţívateľa do Siete Podniku
do 30 dní od uzavretia Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Podmienkou zriadenia Sluţby, resp. pripojenia do Siete Podniku je
preukázanie práva Záujemcu uţívať nehnuteľnosť, v ktorej má byť zriadený Koncový bod siete; Záujemca v takomto prípade
zároveň udeľuje Podniku súhlas na vyuţitie vnútorných telekomunikačných rozvodov potrebných na pripojenie Koncového bodu
siete do Siete Podniku. Ak Záujemca nie je vlastníkom alebo správcom vnútorných telekomunikačných rozvodov potrebných na
pripojenie Koncového bodu siete do Siete Podniku, podmienkou zriadenia Sluţby, resp. pripojenia do Siete Podniku je
zabezpečenie súhlasu vlastníka alebo správcu týchto telekomunikačných rozvodov s ich vyuţitím, prípadne súhlas vlastníka
nehnuteľnosti s vybudovaním potrebného prípojného vedenia k priestorom, kde má byť zriadený Koncový bod siete.
6.8.
Zriadenie pripojenia do Siete Podniku alebo zriadenie Sluţby sa vykonáva, inštaláciou prostredníctvom technika alebo iným
spôsobom, ktorý je uvedený pre príslušnú Sluţbu v Cenníku alebo v Osobitných podmienkach, prípadne dohodnutým priamo v
Zmluve. Záujemca alebo osoba splnomocnená záujemcom je povinná byť prítomná pri realizácii inštalácie v mieste realizácie
predmetnej inštalácie, pričom technik uskutočňujúci inštaláciu koná vţdy v súlade s pokynmi Záujemcu. Záujemca je za týmto
účelom povinný zabezpečiť všetky relevantné informácie týkajúce sa miesta inštalácie nevyhnutne potrebné na to, aby inštalácia
prebehla riadne a včas a aby sa v najvyššej moţnej miere predchádzalo škodám na majetku. V prípade porušenia povinnosti
Záujemcu podľa predchádzajúcej vety, Podnik nezodpovedá za škody, ktoré mohli nevhodnosťou pokynov Záujemcu vzniknúť.
Záväzok Podniku poskytovať Uţívateľovi Sluţbu na základe Zmluvy vznikne ku dňu zriadenia pripojenia do Siete Podniku alebo
zriadenia Sluţby, ak je takéto zriadenie nevyhnutnou podmienkou pre poskytovanie Sluţby, ak nie je dohodnuté inak. V prípade,
ak Podnik technickým šetrením zistí technickú neuskutočniteľnosť zriadenia pripojenia do Siete Podniku alebo zriadenia Sluţby v
dohodnutom mieste, dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite, Zmluva zaniká v celom rozsahu okamihom doručenia
písomného oznámenia Podniku Uţívateľovi o technickej neuskutočniteľnosti predmetu uzavretej Zmluvy. Ţiadna zo zmluvných
strán nemá nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku takéhoto zániku Zmluvy.
6.9.
Úspešné pripojenie do Siete Podniku alebo zriadenie Sluţby preukazuje Podnik (oprávnený technik) Uţívateľovi prostredníctvom
telekomunikačných zariadení (TV prijímač, notebook) Podniku. Uţívateľ a Podnik potvrdia pripojenie do Siete Podniku a začatie
poskytovania sluţby podpisom Preberacieho protokolu (neplatí v prípadoch, kedy podľa týchto Podmienok nemusí byť Preberací
protokol vyhotovený). V prípade, ak má Uţívateľ za to, ţe zriadenie pripojenia do Siete Podniku alebo zriadenie poskytovania
Sluţby nebolo vykonané Podnikom v súlade s týmito Podmienkami, má právo najneskôr do 7 dní odo dňa v ktorom bolo zriadenie
pripojenia vykonávané inštaláciou prostredníctvom technika alebo iným spôsobom, podať námietky voči vykonávanému
pripojeniu. Námietky musia byť v lehote podľa tohto odseku a článku Podmienok doručené Podniku, inak právo Uţívateľa podať
námietky zaniká. Podnik sa zaväzuje vyjadriť a odoslať Účastníkovi svoje vyjadrenie k námietkam Účastníka najneskôr do 14 dní
odo dňa ich doručenia Podniku. Vo vyjadrení k námietkam Podnik potvrdí Účastníkovi oprávnenosť námietok a zaviaţe sa
vykonať nápravu v ním stanovenej lehote primeranej k dôvodom uvedeným v námietkach, v prípade, ak boli námietky podané
dôvodne alebo námietky ako bezdôvodné odmietne. Na námietky podané po stanovenej lehote a na námietky podané
bezdôvodne sa neprihliada. V prípade, ak Uţívateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol povaţuje sa Preberací
protokol podpísaný dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok podľa tohto odseku a článku Podmienok alebo
v prípade bezdôvodne podaných námietok dňom kedy boli námietky Podnikom ako bezdôvodné odmietnuté.
6.10. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Sluţbu neposkytuje Podnik Uţívateľovi ţiadne Koncové
zariadenia potrebné na riadne pouţitie Sluţby, a rovnako nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Uţívateľa alebo iné
servisné sluţby okrem záväzku bezodplatne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Uţívateľa a mimo Koncového zariadenia
Uţívateľa.
6.11. Podnik pri poskytovaní Sluţby nezodpovedá za obsah prenášaných správ.
6.12. S ohľadom na charakter poskytovanej Sluţby, Podnik nemá moţnosť Uţívateľovi zabezpečiť prístup k sluţbám tiesňového
volania. S ohľadom na charakter poskytovanej Sluţby, Podnik nemá ţiadne obmedzenia týkajúcich sa prístupu k Sluţbe
a aplikáciám alebo ich pouţívania v súlade s osobitnými predpismi. To nemá vplyv na obmedzenia poskytovanej Sluţby v súlade
so zákonom a Podmienkami.
Článok 7
Podmienky dočasného prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Sluţby
5
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
7.1.
Podnik je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie Sluţby bez toho, aby sa to povaţovalo za akékoľvek porušenie
Zmluvy, a to z dôvodu prednostného poskytovania Sluţby Uţívateľom zaradeným do prednostných núdzových plánov v rozsahu
nevyhnutnom na zdolávanie krízovej situácie a mimoriadnej udalosti na postihnutom území. Ďalej je tak Podnik oprávnený urobiť
z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, z dôvodu poruchy energetického zdroja, závaţných
organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov a taktieţ aj pre výkon prác potrebných pre prevádzku, údrţbu a opravu
Siete Podniku alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa zníţenej kvalite Sluţby alebo Poruche.
7.2.
Podnik je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Sluţby podľa ustanovení Zákona o EK a Podmienok bez
toho, aby sa to povaţovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Uţívateľ:
7.2.1. zneuţíva Sluţbu, a to aţ do odstránenia zneuţívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneuţívanie,
Zneuţívaním Sluţby je najmä:
(i) ak sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáţe, ţe Uţívateľ je dlţníkom Podniku alebo iného podniku poskytujúceho
elektronické komunikačné siete alebo sluţby alebo ak niektorý z takýchto podnikov odstúpil od akejkoľvek zmluvy s ním alebo
vypovedal akúkoľvek zmluvu s ním;
(ii) Uţívateľ pouţije Sluţbu na iný účel ako je určená podľa Zmluvy alebo na podporu, vytvorenie moţnosti alebo zapojenie sa do
akejkoľvek aktivity v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi, najmä však na prenos uráţlivej, obťaţujúcej alebo zlomyseľnej
komunikácie, na šírenie poplašnej správy alebo výhraţných informácií, na prenos alebo šírenie informácií, ktorými dochádza k
porušovaniu práv tretích osôb alebo iným spôsobom;
(iii) Uţívateľ pouţije Sluţbu na narušenie Siete Podniku, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k
Sluţbám alebo k Sieti Podniku, pokúsi sa o preťaţenie Siete Podniku akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční pokus namierený
proti integrite Siete Podniku, svojvoľne zmení alebo inak neoprávnenie zasiahne do telekomunikačného alebo iného technického
zariadenia tvoriaceho súčasť Siete Podniku vrátane Koncového bodu siete alebo Koncového zariadenia pripojeného do Siete
Podniku alebo taký zásah umoţní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
(iv)Uţívateľ ruší alebo ohrozuje prevádzku Siete Podniku Koncovým zariadením alebo pripojí na Sieť Podniku Koncové
zariadenie, ktoré nespĺňa poţiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo pouţíva také Koncové zariadenie v
rozpore so schválenými podmienkami;
(v)Uţívateľ pouţíva Sluţbu spôsobom, ktorý znemoţňuje Podniku kontrolu jej pouţívania;
(vi)Uţívateľ pouţíva Sluţbu v rozpore s vyuţitím Sluţby pre potreby Uţívateľa, najmä tým, ţe neoprávnene poskytne Sluţbu
tretej osobe alebo prostredníctvom nej poskytuje ďalšie sluţby;
(vii)Uţívateľ pouţíva Sluţbu spôsobom, ktorým dochádza k porušovaniu autorských práv,
(viii) Uţívateľ pouţíva Sluţbu spôsobom, ktorým dochádza k preťaţeniu Siete Podniku a tým aj k obmedzeniu práv ostatných
uţívateľov pri vyuţívaní Sluţby.
7.2.2. nezaplatí splatnú Cenu za Sluţbu v lehote upravenej v Zmluve, a to aţ do úplného zaplatenia Ceny za Sluţbu vrátane
príslušenstva alebo do zániku Zmluvy, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Sluţby moţno iba po predchádzajúcom náleţitom
upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo;
7.2.3. podstatným spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy, Podmienok alebo Osobitných podmienok iné ako v bode 7.2.1. a 7.2.2.
Podmienok, a to aţ do obnovenia dodrţiavania Zmluvy alebo Podmienok a odstránenia prípadných následkov porušenia Zmluvy
alebo Podmienok, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Sluţby moţno iba po predchádzajúcom náleţitom upozornení.
7.3.
V prípade, ţe Podnik preruší a/alebo obmedzí v zmysle bodov 7.1. a 7.2. Podmienok poskytovanie Sluţby Uţívateľovi, nezakladá
toto konanie Podniku povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Uţívateľovi.
7.4.
V prípade opätovného poskytovania Sluţby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 7.2. Podmienok je Podnik
oprávnený poţadovať od Uţívateľa úhradu nákladov s tým spojených podľa Zmluvy, príp. Cenníka platného v čase začatia
opätovného poskytovania Sluţby pre Uţívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.
Uţívateľ je zároveň povinný uhradiť poplatok za opätovné obnovenie poskytovania Sluţby.
TRETIA ČASŤ
Článok 8
Práva a povinnosti Podniku
8.1.
Podnik je povinný:
8.1.1. uzavrieť Zmluvu s kaţdým záujemcom o poskytovanie Sluţby v súlade s Podmienkami a Zákonom o EK, ktorý splní podmienky
stanovené týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zákonom o EK, a pri uzatváraní Zmluvy získať a overovať údaje
Uţívateľa a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa § 56 ods. 3 písm. a) Zákona o EK;
8.1.2. pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Uţívateľovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Sluţbou, a to najmä informácie o
forme a spôsobe poskytovanej Sluţby a rozsahu pokrytia územia Sieťou podniku;
6
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
8.1.3. poskytovať Sluţbu v rozsahu, časovom období a za Cenu za Sluţbu dohodnutú Zmluvou, príp. Cenníkom okrem prípadov
určených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach a v Zákone o EK;
8.1.4. pokiaľ je to moţné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom informovať Uţívateľa o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch
poskytovania Sluţby. Podnik nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie
tohto záväzku zo strany Podniku nemoţné;
8.1.5. udrţiavať Sieť Podniku v stave vyţadovanom príslušnými technickými normami alebo odporúčaniami Slovenskej republiky,
Európskej únie, ITU;
8.1.6. zabezpečovať poskytovanie Sluţby v obvyklom štandarde a kvalite;
8.1.7. predkladať Uţívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej Sluţby, ak z povahy Sluţby nevyplýva, ţe vyúčtovanie
nie je potrebné;
8.1.8. zabezpečiť ochranu osobných údajov Uţívateľa v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi;
8.1.9. písomne, elektronickou poštou, sluţbou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť Uţívateľovi najmenej jeden mesiac
vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve ukončiť Zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny
neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Uţívateľovi, ţe došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a
kde sa s týmito zmenami môţe podrobne oboznámiť;
8.1.10.obnoviť poskytovanie Sluţby v prípade, ak Podnik na základe bodu 7.2.2. Podmienok dočasne prerušil alebo obmedzil jej
poskytovanie, a to v lehote 24 hodín od pripísania dlţnej sumy na účet Podniku;
8.1.11.V prípade narušenia bezpečnosti a integrity siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia postupovať v súlade so
Zákonom o EK, príslušnými opatreniami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových sluţieb ako aj ďalšími
právnymi predpismi a prijať také technické a organizačné opatrenia aby v maximálnej moţnej miere zabránil negatívnymi
dôsledkom takéhoto narušenia, ohrozenia alebo poškodenia Siete Podniku;
8.1.12.akékoľvek dodatočné poţiadavky Uţívateľa spojené s vyuţívaním Sluţby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté,
plniť len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné;
8.1.13. spolupracovať s Uţívateľom v miere nevyhnutnej pre splnenie účelu Zmluvy;
8.2.
Podnik má právo najmä:
8.2.1. overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené záujemcom o poskytovanie Sluţby;
8.2.2. odmietnuť v súlade s podmienkami stanovenými Zákonom o EK a Podmienkami uzatvorenie Zmluvy a poskytovanie Sluţby
Záujemcovi o poskytovanie Sluţby;
8.2.3. na zaplatenie Ceny za Sluţbu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;
8.2.4. na náhradu škody spôsobenú Uţívateľom na Sieti Podniku, na Koncovom zariadení vo vlastníctve Podniku a/alebo na
Telekomunikačnom zariadení Podniku, alebo ktorá vznikla z dôvodu Zneuţívania Sluţby a/alebo z dôvodu neodborného zásahu
do Siete Podniku a/alebo do Koncového zariadenia vo vlastníctve Podniku a/alebo do Telekomunikačného zariadenia Podniku, a
to v súlade s Podmienkami;
8.2.5. dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Sluţby Uţívateľovi v súlade s ustanoveniami Zákona o EK a Podmienkami;
8.2.6 v rámci postupov Podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaţenia sieťového spojenia dočasne
zníţiť rýchlosť alebo kvalitu Sluţby alebo jej časti, na ktorú sa vzťahujú dátové obmedzenia;
8.2.7. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Uţívateľa potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou;
8.2.8. ponechať si v prípade, ţe Podnik odstúpi v súlade so Zmluvou od Zmluvy, akúkoľvek sumu uhradenú Podniku prevyšujúcu
finančný záväzok Uţívateľa voči Podniku v čase odstúpenia Podniku od Zmluvy, ako zmluvnú pokutu za nesplnenie záväzku
Uţívateľa určeného Zmluvou alebo Podmienkami, ktorý bol dôvodom pre odstúpenie Podniku od Zmluvy;
8.2.9. zaznamenávať telefonické hovory uskutočnené medzi Podnikom a Uţívateľom a/alebo ich zamestnancami a/alebo Podnikom a
Uţívateľom poverenými alebo splnomocnenými tretími osobami v súvislosti s plnením práv a povinností zo Zmluvy a z Podmienok
a/alebo Zákona o EK;
8.2.10.ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, Zmluvou a Zákonom o EK.
Článok 9
Práva a povinnosti Uţívateľa
9.1.
Uţívateľ je povinný:
7
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
9.1.1. vyuţívať Sluţbu výlučne v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami
a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne pokynmi a návodmi Podniku súvisiacimi s poskytovaním Sluţby;
9.1.2. odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Podniku podľa jeho poţiadaviek všetku súčinnosť, ktorá bude potrebná na plnenie záväzkov
Podniku stanovených Zmluvou;
9.1.3. písomne oznámiť Podniku akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Podniku pri uzavretí Zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu
bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Uţívateľa, a to najneskôr do siedmich
dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny;
9.1.4. platiť Podniku všetky svoje peňaţné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, príp. z Cenníka včas, v dohodnutej výške a v súlade
s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;
9.1.5. vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo ţiadnym spôsobom umoţnené vyuţitie/zneuţitie Sluţby tretími osobami;
9.1.6. dodrţiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti Podniku alebo akomkoľvek Koncovom
zariadení vo vlastníctve Podniku a/alebo Telekomunikačnom zariadení Podniku ţiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej
udalosti;
9.1.7. pri úhrade akejkoľvek časti Ceny za Sluţbu uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu
príslušnej platby;
9.1.8. oznámiť Podniku mená osôb oprávnených zastupovať Uţívateľa vo vzťahu k Podniku;
9.1.9. zachovávať v zmysle Zákona o EK telekomunikačné tajomstvo, ak s ním príde Uţívateľ do styku pri uţívaní Sluţby;
9.1.10.pouţívať iba Koncové zariadenia spĺňajúce poţiadavky osobitných predpisov a doporučení;
9.1.11.bezodkladne informovať Podnik o kaţdej zmene týkajúcej sa Zmluvy.
9.2.
Uţívateľ má právo najmä:
9.2.1. na uzavretie Zmluvy s Podnikom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa ustanovení Zákona o EK a Podmienok;
9.2.2. na poskytovanie Sluţby za podmienok stanovených v Zmluve, v Podmienkach a v Osobitných podmienkach;
9.2.3. na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia;
9.2.4. na odrátanie príslušnej sumy z celkovej Ceny za Sluţbu alebo na vrátenie pomernej časti celkovej Ceny za Sluţbu za čas
neposkytovania Sluţby v prípade zavinenia Podnikom v súlade s Podmienkami; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch
mesiacov po obnovení poskytovania Sluţby, inak toto právo zaniká;
9.2.5. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a Zákonom o EK.
9.2.6. poţiadať Podnik o dočasné prerušenie poskytovania Sluţby maximálne však na 6 mesiacov, pričom toto právo má len Uţívateľ
na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Uţívateľ sa v takomto prípade zaväzuje uhrádzať Podniku udrţiavací poplatok
vo výške podľa Cenníka.
9.3.
Uţívateľ nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 10
Vzájomná súčinnosť
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom
naplnenia účelu tejto Zmluvy.
10.2. Pre zjednodušenie a urýchlenie vzájomnej komunikácie sa budú pouţívať rovnocenne s listovou formou všetky dostupné
komunikačné prostriedky ako sú telefón, fax a e–mail (pokiaľ sa nevyţaduje písomná forma).
Článok 11
CENA ZA SLUŢBU
11.1. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Cena za Sluţbu je stanovená v súlade so sadzbami Cenníka, ako aj v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
11.2. Aktuálne informácie o platných Cenách za Sluţbu a v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli aj informácie o servisných
poplatkoch, a v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na viacerých moţnostiach spôsobu platby aj rozdiely v nákladoch
Uţívateľa súvisiacim s vybraným spôsobom platby sú uvedené v Zmluve alebo Cenníku. V prípade, ak bude mať Uţívateľ
záujem na získaní aktuálnych informácií o platných cenách, má moţnosť poţiadať Podnik o ich sprístupnenie telefonicky,
8
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
elektronicky, písomne alebo faxom, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zmluve, resp. Podmienkach.
Poskytovanie Sluţieb podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ak nie je určené
inak.
11.3. Podnik je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Uţívateľom jednostranne zmeniť Cenu za Sluţbu, musí však
zmenu Ceny za Sluţbu oznámiť Uţívateľovi najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny Ceny za Sluţbu, a to v prípadoch
zmeny právnych a daňových predpisov, ako ja v prípadoch zvýšenia cien materiálu, energií a sluţieb potrebných na poskytovanie
Sluţby, a to primerane tomuto zvýšeniu.
11.4. Cena za Sluţbu je Podnikom vyúčtovaná faktúrou po skončení zúčtovacieho obdobia, ak nie je dohodnuté inak. Účtovanie ceny
za Sluţbu sa začína dňom zriadenia Sluţby, resp. dňom začatia jej poskytovania, ak nie je dohodnuté inak. Zúčtovacím obdobím
je kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Podnik sa na základe ţiadosti Uţívateľa zaväzuje tomuto bez poplatku
poskytnúť základnú úroveň rozpísaných Faktúr v členení v súlade s platným všeobecným povolením Podniku.
11.5. Vystavená faktúra je vyhotovená spravidla v elektronickej forme, ak nie je dohodnuté jej zasielanie v písomnej (tlačenej) forme.
Ak si Uţívateľ zvolí elektronickú formu faktúry, udeľuje týmto v súlade s príslušným zákonom o dani z pridanej hodnoty súhlas na
to, aby mu Podnik vyúčtovával Cenu za Sluţbu faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme (ďalej aj ako „elektronická
faktúra“) a berie na vedomie, ţe Podnik mu nie je povinný zasielať aj faktúru v písomnej (tlačenej) forme, ak nepoţiada o
vyhotovenie odpisu elektronickej faktúry za odplatu podľa Cenníka (za predpokladu, ţe takýto odpis je dostupný v zmysle
Cenníka). Elektronickú faktúru sprístupňuje Podnik jej zaslaním na e-mailovú adresu oznámenú Uţívateľom ako nezaheslovanú
prílohu elektronickej pošty. Podnik nezodpovedá za prípadné zneuţitie elektronickej faktúry zaslanej na e-mailovú adresu
oznámenú Uţívateľom. Uţívateľ je oprávnený poţiadať o zmenu spôsobu vystavovania faktúry spôsobom podľa pokynov
Podniku.
11.6. Uţívateľ je povinný uhrádzať svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas. Riadnou úhradou je úhrada obsahujúca správne uvedené
identifikačné znaky uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, fakturovanú čiastku a číslo účtu. Bez uvedenia správneho
variabilného symbolu nie je moţné platbu priradiť, a teda záväzok Uţívateľa nemoţno povaţovať za splnený. Záväzok Uţívateľa
zaplatiť fakturovanú cenu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je splnený okamihom pripísania dlţnej čiastky na
účet Podniku najneskôr v deň splatnosti faktúry, uvedený na príslušnej faktúre.
11.7. Podnik je oprávnený účtovať Uţívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania aţ do dňa úhrady zmluvný úrok z
omeškania v zákonom stanovenej výške. Úroky z omeškania sa Uţívateľ zaväzuje uhradiť najneskôr v lehote uvedenej vo výzve.
11.8. Podnik má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Uţívateľa na jeho povinnosť zaplatiť
dlţnú čiastku v prípade omeškania Uţívateľa s úhradou Ceny za Sluţbu. Zasielanie upomienok Podnikom podľa tohto bodu je
spoplatnené spôsobom uvedeným v Cenníku.
11.9. V prípade prerušenia poskytovania Sluţby z dôvodov podľa Podmienok a/alebo Zákona o EK nezaniká povinnosť Uţívateľa
uhradiť Podniku Cenu za Sluţbu za čas, kedy bola prerušená.
11.10. Ak bola pre prípad porušenia niektorej zmluvnej povinnosti zo Zmluvy dohodnutá zmluvná pokuta, zaplatením akejkoľvek
zmluvnej pokuty nezaniká právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením danej zmluvnej
povinnosti, a to v rozsahu zodpovednosti za škodu porušujúcej zmluvnej strany. Porušujúca zmluvná strana je povinná uhradiť
oprávnenej zmluvnej strane náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ak nie je dohodnuté inak.
11.11. Podnik má právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Uţívateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, alebo
ktoré sú premlčané, proti akýmkoľvek pohľadávkam Uţívateľa voči Podniku.
Článok 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
12.1. Podnik zodpovedá Uţívateľovi za škodu, ktorú mu Podnik spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy,
ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, okrem prípadu ak Podnik preukáţe, ţe škodu nezavinil
alebo ţe porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Podnik nezodpovedá za ušlý zisk
Uţívateľa.
12.2. V prípade, ţe nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Uţívateľa stanovených v Zmluve a v Zmluvných dokumentoch vznikne
Podniku škoda, je túto škodu Uţívateľ povinný Podniku v celej výške nahradiť, ibaţe preukáţe, ţe škodu nezavinil alebo ţe
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Uţívateľ však nezodpovedá za ušlý zisk Podniku.
12.3. Uţívateľ tieţ zodpovedá za vznik akejkoľvek škody z dôvodu Zneuţívania Sluţby, alebo ktorá vznikne v Sieti Podniku, na
Koncovom zariadení Podniku, ako aj Telekomunikačnom zariadení Podniku, ako aj akýchkoľvek iných technických zariadeniach
Podniku z dôvodov porušenia povinností Uţívateľa.
12.4. Podnik nezodpovedá Uţívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne v prípadoch uvedených v článku 7 Podmienok a/alebo ak
dočasne preruší alebo obmedzí poskytovanie Sluţby Uţívateľovi v súlade s ustanoveniami Zákona o EK a Podmienkami.
12.5. Uţívateľ berie na vedomie, ţe je výhradne zodpovedný za druh a objem dát prenesených v rámci Sluţby Optický Internet. Podnik
nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Uţívateľovi ako následok spammingu a/alebo pôsobenia vírusov a pod. a súvisia s
prenosom dát, nevyţiadaných Uţívateľom (napr. zvýšená Odplata v prípade tzv. meraných Sluţieb), a to bez ohľadu na ich druh
a spôsob ich vzniku.
9
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
12.6
Podnik nenesie zodpovednosť za nemoţnosť doručenia správy prostredníctvom elektronickej pošty, ak bola spôsobená treťou
osobou, prípadne zaradením IP adresy odosielateľa správy do zoznamu potenciálnych nebezpečných odosielateľov („black list“)
alebo technickými obmedzeniami siete Internet, najmä kapacitnými obmedzeniami nastavenými v SMTP protokole.
12.7. Podnik rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú obsahom prenášaných informácií a údajov, a to najmä v prípade, ak ide o
informácie a údaje poskytované v rámci sluţieb tretích strán alebo stratou, poškodením alebo zničením informácií, údajov alebo
súborov prenášaných prostredníctvom Sluţieb zabezpečujúcich pripojenie do siete Internet a komunikáciu cez sieť Internet.
Článok 13
Poruchy, servisný zásah a obnova
13.1. V prípade výskytu Poruchy sa Podnik zaväzuje vyvinúť maximálne moţné úsilie na to, aby Porucha bola, ak je to moţné
odstránená bez zbytočného odkladu.
13.2. Lehota na odstránenie Porúch začína plynúť od momentu, kedy Uţívateľ oznámi Podniku Poruchu.
13.3. Podnik poskytuje Uţívateľom zákaznícku podporu vo forme zákazníckeho servisu, kedy všetky kontaktné informácie a
prevádzková doba zákazníckeho servisu počas pracovných dní je zverejnená na Webovom sídle Podniku.
Článok 14
REKLAMAČNÝ PORIADOK
14.1. Uţívateľ je oprávnený reklamovať správnosť vyúčtovanej Ceny za Sluţbu a kvalitu poskytovanej Sluţby v lehote dvoch mesiacov
odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
14.2. V prípade, ak Uţívateľ neuplatní svoje právo podľa bodu 14.1. Podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty podľa bodu 14.1.
Podmienok toto jeho právo zanikne.
14.3. Uţívateľ môţe reklamáciu podľa bodu 14.1. Podmienok uplatniť v sídle Podniku osobne alebo doporučeným listom, pričom
Podnik je povinný na poţiadanie Uţívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie. V
reklamácii je Uţívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje (v rozsahu minimálne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu v
prípade fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo v prípade podnikateľa),
identifikátory Sluţby, ktorej sa reklamácia týka (napríklad kód uţívateľa, kód adresáta, kód objednávky, telefónne číslo, sériové
číslo Koncového zariadenia alebo iný identifikátor určený pre danú Sluţbu v Zmluve alebo faktúre vystavovanej k Sluţbe), jasným
a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na základe reklamácie voči Podniku domáha. V prípade
podania reklamácie splnomocnenou osobou je Podnik oprávnený poţadovať aj priloţenie písomnej plnej moci s úradne overeným
podpisom splnomocniteľa.
14.4. Podnik je povinný reklamáciu podľa bodu 14.1. Podmienok prešetriť a výsledok písomne oznámiť Uţívateľovi do tridsať dní odo
dňa, kedy bola reklamácia platne doručená Podniku.
14.5. V prípade, ţe prešetrenie reklamácie Uţívateľa podľa bodu 14.1. Podmienok je obzvlášť zloţité a jej dôkladné prešetrenie nie je v
tridsaťdňovej lehote objektívne moţné zabezpečiť, je Podnik povinný výsledok svojho šetrenia oznámiť Uţívateľovi do šesťdesiat
dní odo dňa, kedy bola reklamácia Uţívateľa platne doručená Podniku. Podnik je povinný o predĺţení lehoty na prešetrenie
reklamácie Uţívateľa písomne informovať, a to pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov predĺţenia.
14.6. Podnik je povinný oznámiť Uţívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa bodov 14.4. a 14.5. Podmienok písomne.
14.7. Ak Podnik písomne neoznámi Uţívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do šesťdesiat dní od dátumu jej doručenia Podniku,
reklamácia sa povaţuje za opodstatnenú.
14.8. V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií totoţného Uţívateľa v tej istej veci nie je Podnik povinný tieto
reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Uţívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je
tieţ reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov ako sú uvedené v bode 14.1. Podmienok.
14.9. Spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 14.8. Podmienok platí aj v prípade reklamácie Uţívateľa doručenej Podniku
oneskorene, t.j. po uplynutí lehoty uvedenej v bode 14.1. Podmienok.
14.10. Reklamácia vo veci prešetrenia Faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie Ceny za Sluţbu. Ak suma presiahne trojnásobok
priemerného rozsahu vyuţívania Sluţby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Podnik povinný umoţniť Uţívateľovi odklad
zaplatenia časti Ceny za Sluţbu presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah vyuţívania Sluţby počas predchádzajúcich
šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania komunikačného zariadenia Uţívateľa alebo umoţniť Uţívateľovi
zaplatenie časti Ceny za Sluţbu presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu vyuţívania v najmenej troch mesačných
splátkach. Ak je vyuţívanie Sluţby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah
vyuţívania Sluţby za celé obdobie vyuţívania Sluţby.
14.11. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na komunikačnom zariadení Uţívateľa, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Uţívateľa,
ale rozsah poskytnutej Sluţby ani Cenu za Sluţbu nemoţno preukázateľne zistiť, Uţívateľ zaplatí Cenu za Sluţbu zodpovedajúcu
cene za priemerný mesačný rozsah vyuţívania Sluţby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je vyuţívanie Sluţby kratšie ako
šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah vyuţívania Sluţby za celé obdobie vyuţívania Sluţby.
Uţívateľ je oprávnený v zmysle Zákona o EK predloţiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových sluţieb spor
10
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej sluţby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Uţívateľ nie je so
spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.
14.12. V prípade, ţe reklamácia Uţívateľa voči sume Ceny za Sluţbu alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Sluţby bude Podnikom
uznaná za opodstatnenú, bude zníţenie Ceny za Sluţbu vo výške priznanej Uţívateľovi v zmysle reklamácie zúčtované vo
fakturačnom Období nasledujúcom po tom Období, v ktorom bola reklamácia Podnikom uznaná.
PIATA ČASŤ
Článok 15
Vznik a Trvanie Zmluvy
15.1. Zmluva, ktorá sa uzatvára v písomnej forme sa povaţuje za riadne uzavretú okamihom podpisu tej zmluvnej strany, ktorá ju
podpíše ako posledná a týmto okamihom Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť, ak nie je dohodnuté inak. Podpisom Zmluvy
Uţívateľ vyjadruje zároveň súhlas s týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami ako aj Cenníkom.
15.2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa Zmluva na dobu neurčitú. Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac Sluţieb,
Zmluva sa uzatvára osobitne v rozsahu pre kaţdú Sluţbu na dobu uvedenú v špecifikácii tejto Sluţby.
Článok 16
Zmena Zmluvy a Podmienok
16.1. Podnik je oprávnený tieto Podmienky jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako aj ich nahradiť novými Všeobecnými podmienkami,
osobitne v prípade zmien a doplnení Zákona o EK, na základe ktorého sa vydali a iných zmien všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich právoplatnosti a účinnosti.
16.2. Podnik je v prípade, ţe zmena Podmienok má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok povinný oznámiť
Uţívateľovi skutočnosť, ţe sa bude meniť znenie Podmienok, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takej zmeny
a vhodným spôsobom sprístupniť nové znenie Podmienok alebo zmeny Podmienok Uţívateľovi. Vhodným spôsobom
sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie sprístupnenie zmeny Podmienok alebo nového znenia Podmienok na
Webovom sídle Podniku.
16.3. V prípade, ţe Uţívateľ nebude súhlasiť so zmenou Podmienok, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných
podmienok, je Uţívateľ z predmetného dôvodu oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 17 týchto Podmienok.
16.4. V prípade, ţe sa menia Podmienky a/alebo Cenník v zmysle bodu 16.1 Podmienok, je dohoda o zmene týchto dokumentov platná
okamihom prvého vyuţitia Sluţby Uţívateľom za účinnosti zmenených Podmienok a/alebo Cenníka, s ktorými bol Uţívateľ riadne
oboznámený podľa bodu 16.2. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo
Cenníka.
16.5. Zmluvu je inak moţné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou platne uzavretého Dodatku. Pri objednávke
Uţívateľa na poskytnutie Sluţby alebo ţiadosti Uţívateľa na zmenu Zmluvy uskutočnenej prostredníctvom komunikácie s
Podnikom na diaľku je Uţívateľ povinný doručiť Podniku podpísané písomné vyhotovenie znenia Zmluvy, resp. Dodatku Zmluvy
zaslanej Uţívateľovi zo strany Podniku, a to najneskôr v lehote 60 dní odo dňa zadania danej objednávky, resp. ţiadosti, v
opačnom prípade vznikne Podniku právo zrušiť poskytovanie danej Sluţby, ak uţ je Uţívateľovi poskytovaná, ak nie je dohodnuté
inak.
Článok 17
Zánik Zmluvy
17.1. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
b) dohodou zmluvných strán;
c) výpoveďou;
d) odstúpením;
g) iným spôsobom alebo z iného dôvodu, ak to vyplýva zo Zmluvy alebo niektorej jej súčasti.
17.2. Zmluvu na dobu neurčitú môţe Uţívateľ vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Zmluvu na dobu určitú nie
je Uţívateľ oprávnený vypovedať, ak nebolo dohodnuté alebo určené inak.
17.3. Podnik je oprávnený vypovedať Zmluvu bez ohľadu na skutočnosť, či bola uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú ak ďalej
nemôţe poskytovať Sluţbu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho
poskytovania Sluţby alebo z dôvodu modernizácie Pevnej siete Podniku alebo Sluţby, s ktorou je spojené ukončenie
poskytovania Sluţby alebo Sluţieb, poskytovaných na základe Zmluvy,
17.4. Výpovedná lehota je jeden mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná lehota začína plynúť dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
17.5. Uţívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak
11
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej
zmeny, ktorá bola Uţívateľovi Podnikom oznámená; ak Podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Uţívateľ má
právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti
podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Uţívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných
podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu
verejnej správy alebo orgánu Európskej únie;
b) Podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Sluţbu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite,
Uţívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie
Uţívateľa, ak porušenie povinností Podnikom stále pretrváva;
c) Podnik neoznámi Uţívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa bodu 14.4. a 14.5. má právo odstúpiť od Zmluvy do
jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.
17.6 Podnik môţe odstúpiť od Zmluvy, ak Uţívateľ:
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umoţní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
b) nezaplatil cenu za poskytnutú sluţbu ani do 45 dní po dni splatnosti;
c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa poţiadavky osobitných predpisov, alebo pouţíva také zariadenie v rozpore so
schválenými podmienkami a ani na výzvu Podniku zariadenie neodpojí;
d) opakovane pouţíva Sluţbu spôsobom, ktorý znemoţňuje Podniku kontrolu jej pouţívania alebo inak zneuţíva Sluţbu;
e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy.
Článok 18
Kontaktné údaje a doručovanie
18.1
Podnik v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluţieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon
o ochrane spotrebiteľa“) oznamuje, ţe kontaktné údaje Podniku sú uvedené na jeho Webovom sídle.
18.2
Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v
súvislosti so Zmluvou faxom alebo elektronickou poštou sa povaţujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich
odoslania druhej zmluvnej strane na jej mailovú adresu alebo faxové číslo uvedené v Zmluve alebo na inú adresu alebo faxové
číslo, ktoré táto zmluvná strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane. Písomnosti zasielané poštou sa povaţujú za doručené
dňom prevzatia listiny adresátom, najneskôr však uplynutím siedmich dní odo dňa odoslania písomnosti, pokiaľ sa písomnosť
dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany (adresáta). Ak druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, ţe listina jej nebola doručená, bude jej doručený opis tejto listiny.
Článok 19
Rozhodovanie sporov
19.1. Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné
strany povinné prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou.
19.2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade, ţe sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môţe ktorákoľvek zo zmluvných strán
podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde. Uţívateľ môţe zároveň po ukončení reklamačného
konania, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, predloţiť spor s Podnikom Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácii a poštových sluţieb za účelom mimosúdneho riešenia sporu.
19.3. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových sluţieb
obsahuje:
a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Uţívateľa;
b) názov a sídlo Podniku;
c) predmet sporu;
d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie;
e) návrh riešenia sporu.
19.4. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloţí Uţívateľ bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia
reklamácie.
19.5. Uţívateľ a Podnik môţu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad pre
reguláciu elektronických komunikácii a poštových sluţieb predloţený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na
12
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zloţitých prípadoch 90 dní od podania úplného
návrhu.
19.6. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.
Článok 20
Telekomunikačné tajomstvo
20.1. Predmetom telekomunikačného tajomstva je obsah prenášaných správ, súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú
telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby –
podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu, Prevádzkové údaje,
Lokalizačné údaje. Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje zverejnené v zozname účastníkov.
20.2. Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať kaţdý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a sluţieb, pri
pouţívaní sluţieb, náhodne alebo inak.
20.3. Podnik je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje Zákon alebo iný právny
predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácii a poštových sluţieb), inak len so súhlasom Uţívateľa.
Článok 21
Ochrana osobných údajov
21.1. Podnik prevádzkuje informačný systém, v ktorom sú spracúvané osobné údaje Uţívateľov za účelom poskytovania Sluţby na
základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
21.2. Podnik je prevádzkovateľom informačného systému a určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov Uţívateľov. Podnik
má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude
spracúvať osobné údaje v mene Podniku Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok
dojednaných s Podnikom v písomnej zmluve. Podnik sa zaväzuje informovať Uţívateľov v prípade poverenia tretích osôb na
spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Webového sídla podniku.
21.3. Podnik je v zmysle Zákona o EK oprávnený za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie,
prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Uţívateľov oprávnený získavať
a spracúvať údaje Uţívateľov, ktorými sú:
a) telefónne číslo, e-mail, výška neuhradených záväzkov a meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totoţnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu;
b) obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu/fyzickú osobu podnikateľa, a to do doby, pokiaľ bude
Uţívateľ v platnom zmluvnom vzťahu s Podnikom, okrem výnimiek stanovených Zákonom o EK.
21.4. Uţívateľ berie na vedomie, ţe poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Uţívateľ berie zároveň na
vedomie, ţe neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyţadovanom pri registrácii nie je moţné uzavrieť Zmluvu.
21.5. Údaje podľa bodu 21.3. týchto Podmienok budú uchovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu
dokumentov ako aj v súlade s osobitnými zákonmi s tým súvisiacimi. Údaje podľa bodu 21.3. týchto Podmienok bude Podnik
spracúvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania
pohľadávok Podniku za poskytnuté sluţby, v prípade vybavovania podaní Uţívateľa alebo splnenia zákonných podmienok pre
uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uloţených zákonom na uplatnenie práv.
21.6. Podnik je povinný v zmysle Zákona na účely poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom
štátu uchovávať Prevádzkové údaje, Lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
21.7. Podnik bude spracovávať osobné údaje Uţívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe príslušných právnych predpisov
alebo na základe súhlasu Uţívateľa s pouţitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.
21.8. Podnik sa zaväzuje, ţe zabezpečí náleţité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o
Uţívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.
21.9. Uţívateľ berie na vedomie, ţe Podnik je oprávnený sprístupňovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Sluţby v
nevyhnutnom rozsahu v súlade č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Zákonom o EK alebo inými
právnymi predpismi tretím osobám, a to najmä:
a) tretím osobám, ktoré Podnik poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Podniku voči
Uţívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Podniku, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Podniku na
tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s uţívateľom, pri postúpení pohľadávky Podniku voči Uţívateľovi je Podnik
oprávnený a povinný v zmysle § 43 ods. 13 Zákona o EK odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu o záväzkovom vzťahu,
na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka,
13
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
poskytovania verejnej služby a ďalších služieb prostredníctvom optickej siete
vydané podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
b) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Podniku voči Uţívateľovi
alebo splnenie zákonnej povinnosti Podniku,
c) inému podniku poskytujúcemu siete a sluţby elektronickej komunikácie vrátane zahraničných poskytovateľov týchto sluţieb, a
to za účelom účinnejšej ochrany podnikov pri vykonávaní ich činnosti, alebo ak je to potrebné z dôvodu moţnosti poskytnutia
Sluţieb v sieti iného podniku, vrátane cezhraničného prenosu týchto informácií a údajov podnikom poskytujúcim siete a sluţby
elektronickej komunikácie mimo územia Slovenskej republiky,
d) obchodným zástupcom Podniku alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Podniku konať v jeho mene ako
sprostredkovatelia pri poskytovaní Sluţieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií).
21.10. Podnik môţe so súhlasom Uţívateľa informovať Uţívateľa o svojich Sluţbách a produktoch, popr. o sluţbách a produktoch
ďalších subjektov, a to vyuţitím jeho poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla, prostredníctvom
automatických volacích zariadení, faxom či inými obdobným spôsobom, vrátane telemarketingu. Predchádzajúci súhlas Uţívateľa
sa nevyţaduje v prípade priameho marketingu prostredníctvom elektronickej pošty, ak ide o priamy marketing vlastných
podobných tovarov a sluţieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v
súvislosti s predajom tovaru alebo sluţieb a v súlade so Zákonom o EK alebo s osobitným predpisom.
21.11. Uţívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 21.10. týchto Podmienok, a
to výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (napr. formou doporučeného listu, telefonátu na zákaznícku linku, prípadne
ďalšími spôsobmi uvedenými na Internetových stránkach) po riadnej identifikácii Uţívateľa. Spracovanie na základe zákona
Uţívateľ nemôţe odmietnuť.
21.12. Uţívatelia ako dotknuté osoby sú oprávnení uplatniť si u Podniku práva podľa ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení.
21.13.Podnik ani Uţívateľ nie sú oprávnení poskytnúť tretím osobám údaje označené ako obchodné tajomstvo alebo dôverné
informácie, okrem prípadov ustanovených Zákonom o EK alebo osobitným predpisom alebo v prípade, ţe s tým budú Podnik aj
Uţívateľ súhlasiť.
Článok 22
Záverečné ustanovenia
22.1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2014.
22.2. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kaţdej platne uzavretej Zmluvy.
22.3. V prípade, ţe zásah vyššej moci obmedzí poskytovanie Sluţby podľa Zmluvy, sú zmluvné strany oslobodené od svojich záväzkov
počas trvania tohto zásahu. Zásahom vyššej moci sa rozumie mimoriadna, objektívne neodvrátiteľná a nepredpokladateľná
okolnosť, ktorej nie je moţné zabrániť ani pri vynaloţení mimoriadneho úsilia, ktoré je rozumné a spravodlivé poţadovať za
daných podmienok konkrétneho prípadu.
22.4. Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto
nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
22.5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú zaloţené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Zákona o EK a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
22.6. V prípade, ţe niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných
ustanovení Zmluvy a Zmluvných dokumentov. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona o EK a ostatných
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbliţšie obsahu Zmluvy.
22.7. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
22.8. Ak zo Zmluvy a/alebo Zmluvných dokumentov výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu moţno meniť len na základe písomných
zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
22.9. Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto Podmienok môţe Uţívateľ so súhlasom Podniku a po uhradení poplatku za
administratívu vo výške podľa Cenníka postúpiť na iné osoby Uţívateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, ţe si Podmienky pozorne
prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.
14
Download

VŠEOBECNÉ PODMIENKY poskytovania verejnej