GEPOS s.r.o., Palkovičova 5, Nové Mesto nad Váhom 915 01, [email protected]
Doplňujúce informácie k výpisu ROEP Topoľnica
Tento dokument obsahuje niekoľko doplňujúcich informácií spracovateľa ku výpisu z registra obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP) vo forme odpovedí na otázky, ktoré účastníci konania najčastejšie kladú.
Zjednodušene je možné povedať, že hlavnou náplňou vyhotovenia ROEP je vyšetrenie a doplnenie vlastníckych
práv na tých parcelách, ktoré nemajú založený list vlastníctva alebo majú na liste vlastníctva evidované len niektoré
vlastnícke vzťahy. Hneď v úvode pripomíname, že ROEP nie je totožný s inou geodetickou úlohou –
pozemkovými úpravami. Pri vyhotovení ROEP je spracovaná len evidencia vlastníckych vzťahov ku už
existujúcim parcelám na základe platných verejných listín alebo archívnych dokumentov (pozemková kniha,
prídelové listiny atď.). Nedochádza ku sceľovaniu podielov, návrhu nových pozemkov ani sa nevykonáva meranie
(vytyčovanie hraníc) v teréne. Rovnako tu nie je možné riešiť majetkové krivdy (napr. zábor majetku štátom –
vyžaduje si reštitučné konanie) alebo spory, ktoré si vyžadujú dohodu dotknutých strán alebo konanie pred súdom.
1. Prečo nemám vo výpise uvedené všetky parcely, ktoré vlastním v katastrálnom území Topoľnica?
V súčasnosti môžete mať na svoje parcely založený list vlastníctva (ďalej len LV) v registri „C“ alebo „E“.
Každý pozemok by mal mať evidovaný LV len v jednom registri, inak vzniká duplicita vlastníckych vzťahov.
Zjednodušene môžeme povedať, že register „C“ eviduje tzv. „reálne pozemky“, ktoré sú zobrazené na platnej
katastrálnej mape (napr. dom, dvor a záhrada, ktoré vlastníte). V registri „E“ sú zapísané parcely, ktoré sú
zobrazené na mape určeného operátu. V katastrálnom území Topoľnica sú to vlastne pozemky, ktoré boli pôvodne
zapísané v pozemkovej knihe. Ak by ste si dali vyhotoviť na takúto parcelu geometrický plán (dá sa chápať ako
polohové určenie pozemku), stala by sa reálnym pozemkom a po predložení príslušných dokladov o vlastníctve by
bola zapísaná do registra „C“ (zväčša s novým číslom podľa katastrálnej mapy). Vlastnícke vzťahy sa však
zapisujú do stavu katastra nehnuteľností len po predložení dokladu o vlastníctve (napríklad osvedčenie
o dedičstve). Vďaka tomu stále existujú pozemky, ktoré majú vlastníctvo evidované len v pozemkovej knihe či
verejných listinách, ktoré neboli doteraz predložené k zápisu podľa platných predpisov. Rovnako môžu existovať
pozemky, ktoré sú síce evidované na LV ale majú tam zapísanú len časť vlastníckych vzťahov. A práve takéto
pozemky (bez LV alebo s neúplnými vlastníckymi vzťahmi na LV) sú predmetom riešenia ROEP. Počas
zverejnenia sú na Obecnom úrade v Topoľnici k dispozícii aj zoznamy parciel registra „C“ a „E“ so
založeným LV, ktoré nie sú predmetom spracovania. Druhou možnosťou ako si môžete overiť, ktoré parcely nie
sú predmetom zverejnenia je internetový portál www.katasterportal.sk. Pokiaľ Vám vo výpise chýba niektorá
parcela, môžete si ju vyhľadať a preveriť, či má zapísané vlastnícke podiely v celkovom súčte 1/1 (čiže nie je
predmetom spracovania).
2. Prečo mám vo výpise čísla parciel, ktoré nepoznám?
Akým spôsobom boli vyriešené prídelové parcely?
V niektorých prípadoch sa môže stať, že sú vo Vašom výpise uvedené parcelné čísla, ktoré neviete
identifikovať. Základnou pomôckou pre Vás môže byť informácia uvedená v poznámke „Dotknuté parcely
pôvodného operátu“. V tejto poznámke sú v zátvorkách uvedené parcely pozemkovej knihy z ktorých vznikla
parcela uvedená vo výpise (je ich súčasťou). Predčíslie „1-“ v označení parcely znamená, že ide o parcelu z časti
pôvodného katastrálneho územia Matúškovo, ktorá bola neskôr pripojená ku Topoľnici.
Uvedenie neobvyklých parcelných čísiel môže mať viacero príčin. Neobvyklé parcelné čísla boli použité
hlavne pri riešení prídelových parciel. V pôvodnom katastrálnom území Matúškovo boli niektoré prídelové
parcely označené rovnakým podlomením ako iné existujúce parcely. Napríklad môže existovať pozemnoknižná
parcela 1-2022/14. Rovnaké označenie má však aj prídelová parcela, ktorá má rozdielne umiestnenie aj výmeru (a
môže sa líšiť aj v druhu pozemku a jeho príslušnosti k zastavanému územiu obce). Do stavu katastra nehnuteľností
však nie je možný zápis parciel s duplicitným označením. Preto boli podlomenia dotknutých prídelových parciel
upravené pripočítaním čísla 900. V uvedenom príklade sa teda označenie prídelovej parcely zmení z 1-2022/14 na
nové číslo 1-2022/914. Táto úprava sa týka len parciel, ktorých kmeňové (základné) číslo je 1-2022.
Druhým dôvodom na vznik nových parcelných čísiel boli delenia. V niektorých prípadoch bolo nevyhnutné
rozdelenie pôvodnej pozemnoknižnej parcely hranicou zastavaného územia obce (súčasnou) alebo podľa správy
štátneho majetku. Rozdelenie podľa správy štátneho majetku sa vykonáva v tom prípade, ak pôvodná parcela
zodpovedá v súčasnosti rôznym druhom pozemkov, ktoré majú v správe rôzne inštitúcie (napr. orná pôda –
1
GEPOS s.r.o., Palkovičova 5, Nové Mesto nad Váhom 915 01, [email protected]
Slovenský pozemkový fond a les – Lesy SR) a súčasne je na nej spoluvlastníkom štát alebo osoba bez známych
osobných údajov (adresa a rodné číslo alebo dátum narodenia). Ak pôvodná pozemnoknižná parcela nemala
podlomenia, boli použité najnižšie voľné podlomenia od 1. Napríklad parcela 857 bola rozdelená hranicou
zastavaného územia obce na časti 857/1 (v zastavanom území obce) a 857/2 (mimo zastavaného územia obce).
Tento systém značenia nebol použiteľný pri parcelách, ktoré už boli zapísané v pozemkovej knihe s podlomením.
V súlade s platným metodickým návodom na vyhotovovanie ROEP boli v týchto prípadoch použité na odčlenené
časti pôvodné podlomenia, ku ktorým sa pripočítalo číslo 100. Vhodným príkladom je parcela 604/2 (rozdelená
hranicou zastavaného územia obce), ktorá bola rozdelená na časti 604/2 (mimo zastavaného územia obce)
a 604/102 (v zastavanom území obce).
3. Prečo je pri mojej parcele iná výmera ako v mojich dokladoch?
Najčastejším dôvodom je neaktuálnosť údajov, ktoré má vlastník k dispozícii. Výmera parcely môže byť
zmenená napríklad kvôli deleniam, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcom bode. Alebo bola výmera zmenená už
v minulosti. Časť parcely mohla byť predmetom predaja alebo inej formy delenia. V niektorých prípadoch mohlo
dôjsť ku nedobrovoľnému odstúpeniu výmery (zoštátnenie). Tieto zmeny výmer by mali byť technicky doložené
v geometrických plánoch. Existujú však aj iné dôvody.
Výmery sú v ROEP zisťované z niekoľkých zdrojov. V pozemkovej knihe sú často evidované len siahové
výmery, ktoré je potrebné prepočítať do dekadickej plošnej sústavy (m2). Existuje archívny dokument tzv. parcelný
protokol, v ktorom sú uvedené už prepočítané výmery pozemnoknižných parciel. Zároveň sú v ňom opravené
niektoré chyby v určení pôvodnej výmery. Z týchto dôvodov bol použitý ako základný zdroj výmer. Takto získané
výmery sú porovnané s grafickou výmerou parciel, ktorá je získaná z mapového podkladu. Pri porovnaní výmer je
pre rozdiel grafickej a písomnej stanovená maximálna prípustná odchýlka. Je to nevyhnutné, pretože moderné
metódy určovania výmer sú výrazne presnejšie ako tie, ktoré boli použité pri ich prvotnom určení. Nemalým
problémom je aj nevyhovujúca technická kvalita mapového podkladu. V katastrálnom území Topoľnica sú ešte aj
dnes používané mapy, ktorých pôvod siaha do začiatku minulého storočia. Písomná výmera parcely je platným
údajom katastra len dovtedy, kým sa nepreukáže opak. V nevyhnutnom prípade je preto pri zistení nesúladu
písomnej a grafickej výmery pri pôvodných pozemnoknižných parcelách použitá grafická výmera. Ani takto určená
výmera samozrejme nie je definitívna. Ak by napríklad geodet pri vyhotovovaní geometrického plánu zistil nesúlad
evidovaného stavu so skutočným stavom v teréne, môže navrhnúť ďalšiu opravu výmery. Je však potrebné
pripomenúť, že v ROEP Topoľnica bola použitá grafická výmera len v niekoľkých prípadoch.
4. Kedy a kde môžem získať ďalšie informácie?
Ďalšie informácie môžete získať viacerými spôsobmi. Od 27. januára 2014 je na 30 dní verejne prístupný
celý operát ROEP na Obecnom úrade v Topoľnici. Záujemcovia si môžu prezrieť kompletný zoznam
vlastníckych vzťahov, nájsť svoje parcely na mape, či skontrolovať zoznam vlastníkov s uvedenými parcelami. To
je obzvlášť dôležité, pretože takto môžete objaviť majetok, ktorý je stále zapísaný na Vašich právnych predchodcov
alebo zistíte, že poznáte niektoré osoby, ktoré sú v súčasnosti stále vedené ako známy vlastník bez pobytu (nemajú
známu adresu a rodné číslo alebo dátum narodenia).
Vaše prípadné otázky Vám však radi zodpovieme aj osobne. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle
032-7717815 alebo svoje otázky pošlite na e-mailovú adresu [email protected] . Kontaktné osoby sú
Ing.Veselá alebo p.Hruštinec. V prípade záujmu sa môžete dostaviť aj na Obecný úrad v Topoľnici, kde
budeme k dispozícii v nasledujúcich termínoch:
20.2.2014
21.2.2014
25.2.2014
27.2.2014
(štvrtok) v čase od 9:00 do 15:00 hod.
(piatok) v čase od 9:00 do 15:00 hod.
(utorok) v čase od 9:00 do 15:00 hod.
(štvrtok) v čase od 9:00 do 15:00 hod.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 23.1.2014
Ing. Katarína Veselá
Štefan Hruštinec
2
Download

GEPOS sro, Palkovičova 5, Nové Mesto nad Váhom 915