Ú. v. EÚ/S S22
31/01/2013
34095-2013-SK
Členské štáty - Obstarávanie služieb - Predbežné oznámenie - Neuplatniteľné
1/2
Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34095-2013:TEXT:SK:HTML
SK-Slovenská Kajňa: Inžinierske služby
2013/S 022-034095
Predbežné oznámenie
Služby
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Obstarávateľ SK, s.r.o.
46887423
Slovenská Kajňa 4
Kontaktné miesto (miesta): M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
094 02 Slovenská Kajňa
SLOVENSKO
Telefón: +421 905642149
E-mail: [email protected]
Fax: +421 566727423
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.obsk.eu
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: verejné obstarávanie
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno
Bude uvedené v záverečnom informatívnom dokumente - súťažných podkladoch
SLOVENSKO
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)
II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Inžinierske služby
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské
plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a
analýzy
Kód NUTS SK0
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
31/01/2013
S22
http://ted.europa.eu/TED
Členské štáty - Obstarávanie služieb - Predbežné oznámenie - Neuplatniteľné
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie
1/2
Ú. v. EÚ/S S22
31/01/2013
34095-2013-SK
Členské štáty - Obstarávanie služieb - Predbežné oznámenie - Neuplatniteľné
2/2
Predmetom zákazky je poskytovanie inžinierskych služieb pre inštitúcie verejnej správy SR/ verejných
obstarávateľov, najmä:
— mapovacie služby,
— digitálne mapovanie,
— letecké mapovanie,
— katastrálne vymeriavanie,
— fotogrametrické služby,
— topografické (kartografické) merania,
— letecké fotografické služby,
— katastrálne mapy,
— služby na majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie.
Poskytovateľ služieb v týchto oblastiach musí disponovať potrebnými vedomosťami, odbornými a technickými
znalosťami a skúsenosťami z praxe, zároveň musí mať potrebné technické prostriedky na poskytovanie služieb.
Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71300000
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
28.1.2013
31/01/2013
S22
http://ted.europa.eu/TED
Členské štáty - Obstarávanie služieb - Predbežné oznámenie - Neuplatniteľné
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie
2/2
Download

SK-Slovenská Kajňa: Inžinierske služby