Číslo hárku:
PETÍCIA
ZA ZÁCHRANU VODNEJ NÁDRŽE DOMAŠA
My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne zastabilizovala
výška vodnej hladiny vodnej nádrže Domaša vo výške 159 metrov nad morom počas letnej turistickej
sezóny t.j. do 31. augusta v každom z nasledujúcich rokov. Zároveň požadujeme zosúladenie všetkých
zákonov a noriem tak, aby Domaša slúžila na rozvoj cestovného ruchu a protipovodňovú ochranu.
Meno a priezvisko
Ulica
Mesto / Obec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Predkladá: Občianska iniciatíva ZACHRÁŇME VODNÚ NÁDRŽ DOMAŠA.
Predseda petičného výboru:
Andrej Šust, Sídlisko I., 971/7, 093 01 Vranov nad Topľou
Členovia petičného výboru:
Mgr. Radovan Kapraľ, Kvakovce, 094 02 Slovenská Kajňa
Pavol Pelák, Lada 39, 082 12 okr. Prešov
Vlastnoručný podpis
Download

VZOR PETÍCIE - Domaša City