PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Formulár: Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
I.2)
I.3)
I.4)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
KOVOD, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36052957
Partizánska cesta 91 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): KOVOD, a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Holiková
Telefón: +421 911600541
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: Obchodná spoločnosť § 7 zákona o verejnom obstarávaní
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet: Recyklácia triedených materiálov
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.2)
II.3)
II.5)
II.7)
Výber druhu predmetov tejto zákazky: ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Zvýšenie inovačného a technologického potenciálu a rast konkurencie-schopnosti spoločnosti KOVOD, a.s.
DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: k.ú. Strážske, ul. Priemyselná
NUTS kód:SK042
INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Výber dodávateľa Technologickej linky na spracovanie a recykláciu trosky a stavebného materiálu.
Technologická linka má zabezpečovať nakladanie (handling) materiálu zo skladu neupravenej trosky, drtenie trosky,
viacnásobnú magnetickú separáciu magnetických zložiek trosky, triedenie jednotlivých frakcií troskového kameniva a
ukladanie roztriedených frakcií kameniva na sklad. Technologická linka má mať vlastnú riadiacu jednotku a rozvody
elektrickej energie.Technologická linka sa skladá z nasledujúcich častí:
Stacionárne nákladkové rýpadlo; Hydraulický čeľusťový drtič; Predtriedič, Sieťové triedičky troskového kameniva 2ks;
Zariadenie pre 2.stupeň magnetickej separácie; Dopravníkové pásy
Hodnota: 3 874 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42914000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 43260000-3, 43414000-8, 30132000-3
INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
1/2
VI.3)
VI.4)
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery,
Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzanie inovácií a technologických transferov, kód výzvy: KaHR 111SP-1201
INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL): http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): http://www.employment.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.06.2013
2/2
Download

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE