laserová tlačiareň
Užívateská
príručka
www.xerox.cz
Copyright © 2007, Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Nepublikované práva
vyhradené v súlade s autorskými zákonmi Spojených štátov amerických.
Obsah tejto dokumentácie nesmie by žiadnym spôsobom reprodukovaný bez
predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Xerox Corporation.
Copyrightové práva sa vzahujú na všetky formy materiálov a informácií, ktoré sú teraz
alebo následne právne pridelené, vrátane, a to bez obmedzenia, materiálov
generovaných softwarovými programami, ktoré sa zobrazujú na obrazovke, ako
napríklad štýly, vzory, ikony a pod.
XEROX®, CentreDirect®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout™,
a Walk-Up® sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Xerox Corporation.
Adobe Reader®, Adobe Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®
a PostScript® sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Adobe Systems
Incorporated.
Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®,
Mac OS® a TrueType® sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
Apple Computer, Inc.
HP-GL®, HP-UX® a PCL® sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
Hewlett-Packard Corporation.
IBM® a AIX® sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti International
Business Machines Corporation.
Microsoft®, Vista™, Windows®, a Windows Server™ sú registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, Novell Directory Services®, IPX™ a Novell
Distributed Print Services™ sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
Novell, Incorporated.
SunSM, Sun Microsystems™, a Solaris™ sú registrovanými obchodnými známkami
spoločnosti Sun Microsystems, Incorporated.
SWOP® je registrovaná obchodná známka spoločnosti SWOP, Inc.
UNIX® je registrovaná obchodná známka licencovaná výhradne pre spoločnos
X/Open Company Limited.
Ako partner ENERGY STAR® spoločnos Xerox Corporation prehlasuje, že tento
produkt spĺňa všetky normy ENERGY STAR pre úsporu elektrickej energie.
Názov ENERGY STAR a jeho logo sú registrované v USA.
Obsah
1
Vlastnosti tlačiarne
Súčasti tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Pohad spredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Pohad zozadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Vnútorné komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Konfigurácia tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Štandardné prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Dostupné konfigurácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Volitené príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Rozšírenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Čelný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Súčasti čelného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Rozvrhnutie čelného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Štruktúra menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Informačné stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Vzorové tlačové stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Podpora-Xerox Support Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
2
Pripojenie a sie
Prehad nastavenia a konfigurácie siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Voba pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Pripojenie cez Ethernet (odporúčané) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Pripojenie cez USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Paralelné pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Konfigurácia sieovej adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
TCP/IP a IP adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Automatické nastavenie IP adresy tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Rýchle nastavenie IP adresy tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Manuálne nastavenie IP adresy tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Inštalácia ovládačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Dostupné ovládače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Windows 2000 a novšie verzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Macintosh OS X, verzia 10.2 a vyššie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
i
Obsah
3
Tlač
Prehad základných krokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Podporované typy papiera a médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Pokyny pre používanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Papier, ktorý môže poškodi tlačiareň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Pokyny pre skladovanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Gramáže papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Vkladanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Pokyny pre vkladanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Vkladanie papiera do zásobníka 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Vkladanie papiera do zásobníka 2, 3 alebo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-12
Nastavenie zásobníka 1 a nastavenie zásobníka 2-N . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-17
Nastavenie volieb tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-18
Faktory ovplyvňujúce kvalitu tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-18
Voba režimov kvality tlače (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-18
Voba vlastností pre jednotlivú úlohu (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-19
Voba vlastností pre jednotlivú úlohu (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-20
Obojstranná tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-22
Automatická obojstranná tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-22
Vlastnosti väzby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-23
Nastavenie obojstrannej tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-23
Tlač na špeciálne médiá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-24
Transparencies (priehadné fólie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-24
Tlač na obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-31
Tlač na štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-35
Tlač na kartotékové lístky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-40
Tlač na volitený formát papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-42
Nastavenie volitených typov papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-44
4 Kvalita tlače
Kontrola kvality tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Nastavenie kvality tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
ii
Obsah
Riešenie problémov kvality tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Svetlá tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Bezfarebná tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Čierna tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Horizontálne vymazávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Vertikálne vymazávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Horizontálne tmavé pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Vertikálne tmavé pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Tmavé škvrny alebo stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11
Nespojené alebo čiastočne spojené zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12
Posunutá tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-13
Rozmazaná tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-14
Náhodné alebo miestne výpadky tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-14
Opakujúce sa poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Nastavenie teploty zapekacej jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
Nevycentrovaná tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-17
5 Údržba
Čistenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Čistenie tlačiarne zvonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Čistenie podávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Objednávanie materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Spotrebný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Bežná údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Kedy objednáva materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Recyklácia materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Dlhšie nepoužívanie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Premiestnenie a opätovné zabalenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Upozornenie pre premiestnenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Premiesovanie tlačiarne po kancelárii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Príprava tlačiarne na prepravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
iii
Obsah
6 Riešenie problémov
Odstraňovanie zaseknutého papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Prevencia zaseknutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Jam at Tray 1,2, 3 or 3 (Zaseknutie papiera v zásobníku 1, 2, 3, alebo 4) . . .6-3
Jam at the Exit a Jam at the Rear (Zaseknutie papiera na výstupe a vzadu) 6-7
Jam at the Exit a Jam at the Rear (Zaseknutie papiera na výstupe a vzadu)
(s inštalovanou duplexnou jednotkou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9
Jam at the Exit - Open Top Cover to Clear
(Zaseknutie papiera vzadu - otvori horný kryt a odstráni) . . . . . . . . . . . . . .6-11
Jam at the Top Cover (Zaseknutie papiera v hornom kryte) . . . . . . . . . . . . .6-13
Jam at the Duplex Unit (Zaseknutie papiera v duplexnej jednotke) . . . . . . .6-17
Jam at the Stacker (Zaseknutie papiera vo výstupnom stohovacom odkladači) .6-18
Paper Size Jam (Zaseknutie papiera v dôsledku jeho nesprávnej vekosti) .6-20
Podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-24
Správy čelného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-24
PrintingScout (Kontrola stavu tlačiarne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-24
Technická podpora PhaserSMART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25
Asistent online podpory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25
Internetové odkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-26
A Bezpečnos pri práci s tlačiarňou
Register
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
iv
Vlastnosti tlačiarne
V tejto kapitole nájdete:
Súčasti tlačiarne na strane 1-2
Konfigurácia tlačiarne na strane 1-4
Čelný panel na strane 1-7
Ďalšie informácie na strane 1-9
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-1
1
Súčasti tlačiarne
Súčasti tlačiarne
V tejto kapitole nájdete:
Pohad spredu na strane 1-2
Pohad zozadu na strane 1-3
Vnútorné komponenty na strane 1-3
Pohad spredu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zarážka papiera
Čelný panel
Zásobník 1
Hlavný vypínač
Zásobník 2
Volitený zásobník 3
Volitený zásobník 4
8.
9.
10.
Ukazovate množstva papiera
Tlačová kazeta
Štandardný výstupný zásobník
11.
Volitený výstupný zásobník na 500 listov
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-2
Súčasti tlačiarne
Pohad zozadu
1.
2.
Konektor pre sieovú kartu 10/100 Base-Tx
Konfiguračná karta
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
USB konektor
Konektor pre paralelný kábel
Konektor pre napájací kábel
Volitená duplexná jednotka
Zadný kryt
Zadný kryt voliteného výstupného zásobníka
Rozšírenie výstupného zásobníka
Vnútorné komponenty
1.
Tlačová kazeta
2.
3.
Podávač
Zapekacia jednotka
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-3
Konfigurácia tlačiarne
Konfigurácia tlačiarne
V tejto kapitole nájdete:
Štandardné prvky na strane 1-4
Dostupné konfigurácie na strane 1-5
Volitené príslušenstvo na strane 1-6
Rozšírenie tlačiarne na strane 1-6
Štandardné prvky
Laserová tlačiareň Xerox Phaser 4510 disponuje radom prvkov umožňujúcich splnenie
vašich požiadaviek na tlač.
Nasledujúce prvky sú súčasou štandardnej výbavy.
Výstup 1200x1200 a 600x600 dpi s rýchlosou 45 strán za minútu pri formáte Letter
a 43 strán za minútu pri formáte A4
Fonty: PostScript a PCL
Zásobník 1 na 150 listov
Zásobník 2 na 550 listov
Pripojenie:
Paralelný kábel
USB
Sieová karta Ethernet 10/100 Base-Tx (k dispozícii ako upgrade konfigurácie tlačiarne
Phaser 4510B)
Pamä 128 MB (s možnosou rozšírenia na 512 MB)
Tlačová kazeta 10k
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-4
Konfigurácia tlačiarne
Dostupné konfigurácie
Tlačiareň Phaser 4510 je k dispozícii v štyroch štandardných konfiguráciách.
Prvok
Maximálne rozlíšenie
Konfigurácia tlačiarne
4510B
4510N
4510DT
4510DX
True
True
True
True
1200x1200
1200x1200
1200x1200
1200x1200
Maximálna rýchlos tlače
Fonty PostScript s PCL
45 str./min pri formáte Letter, 43 str./min pri formáte A4
(všetky konfigurácie)
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
128
128
128
128
Pamä Flash Memory 20 MB
Volitená
Volitená
Volitená
Volitená
Vnútorný pevný disk
Volitený
Volitený
Volitený
Volitený
Automatická obojstranná tlač
(duplexná jednotka)
Volitená
Volitená
Štandard
Štandard
27 ipm
27 ipm
Pamä (MB)**
Rýchlos tlače
z duplexnej jednotky
27 ipm
27 ipm
(ak je inštalovaná) (ak je inštalovaná)
550-stránkový podávač
Volitený
Volitený
Štandard
Štandard
500-stránkový zásobník
Volitený
Volitený
Volitený
Štandard
Paralelný kábel,
USB port*
Sieová karta
Ethernet
Sieová karta
Ethernet
Sieová karta
Ethernet
Pripojitenos
10/100,
10/100,
10/100,
paralelný kábel,
USB port
paralelný kábel,
USB port
paralelný kábel,
USB port
* Sieová karta Ethernet 10/100 je k dispozícii ako nadštandard.
** Rozšíritená na 512 MB.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-5
Konfigurácia tlačiarne
Volitené príslušenstvo
Môžete si objedna prídavné zásobníky, pamä a pevný vnútorný disk, ak tieto prvky nie sú
štandardným vybavením vašej tlačiarne. Pre zistenie príslušenstva, ktoré je vo vašej tlačiarni
nainštalované, vytlačte konfiguračnú stránku. Informácie pre jej vytlačenie nájdete
na Informačných stránkach v alšom texte.
Volitené príslušenstvo:
550-stránkový podávač (vrátane zásobníka)
550-stránkový zásobník
500-stránkový stohovač s funkciou Job Offset
Duplexná jednotka
Vnútorný pevný disk s alšími funkciami:
Tlačové úlohy Secure (dôverné), Personal (osobné), Personal Saved (osobné uložené),
Proof (overené) a Saved Print (uložená tlač)
Pamä fontov
Pamäové karty 128 MB a 256 MB (maximum inštalovanej pamäte 512 MB v dvoch slotoch)
Pamä Flash Memory 20 MB
Pre objednanie voliteného príslušenstva laserovej tlačiarne Phaser 4510 kontaktujte miestneho
predajcu alebo hadajte na internetovej stránke www.xerox.com/office/4510supplies.
Rozšírenie tlačiarne
Pre objednanie rozšírenia tlačiarne kontaktujte miestneho predajcu alebo hadajte na internetovej
stránke www.xerox.com/office/4510supplies.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-6
Čelný panel
Čelný panel
V tejto kapitole nájdete:
Súčasti čelného panela na strane 1-7
Rozvrhnutie čelného panela na strane 1-7
Štruktúra menu na strane 1-8
Informačné stránky na strane 1-8
Vzorové tlačové stránky na strane 1-8
Súčasti čelného panela
Čelný panel:
Zobrazuje aktuálny stav tlačiarne (napríklad Printing (prebieha tlač), ready to Print
(pripravené na tlač)), chybové a varovné hlásenia.
Vyzýva vás na vloženie papiera, výmenu spotrebného materiálu a odstránenie zaseknutých papierov.
Umožňuje prístup k rôznym nástrojom a informačným stránkam pre urýchlenie vyriešenia
problémov.
Umožňuje meni nastavenie tlačiarne a siete.
Umožňuje prístup k aktuálnemu stavu náplní.
Rozvrhnutie čelného panela
1.
LED dióda indikujúca stav tlačiarne:
Zelená: Tlačiareň je pripravená na tlač.
Žltá: Varovanie, pokračuje v tlači.
Červená: Spúšanie tlačiarne alebo porucha.
5.
6.
Blikanie: Tlačiareň je v činnosti alebo pre-
3.
bieha zahrievanie.
Grafický displej zobrazuje správy o stave
tlačiarne a ponuky (menu).
Tlačidlo Back (spä).
4.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlo Cancel (zruši).
2.
Tlačidlo o položku vyššie
Listuje ponukami smerom hore.
Informačné tlačidlo (?)
Zobrazuje pomoc s informáciami o tlačiarni
ako napríklad stav tlačiarne, chybové hlásenia
7.
8.
a informácie o údržbe.
Tlačidlo o položku nižšie
Listuje ponukami smerom dolu.
Tlačidlo OK
Potvrdenie zvolenej ponuky.
Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-7
Čelný panel
Štruktúra menu (Menu Map)
"Manu Map" je vizuálna navigácia základnou ponukou. Ak si chcete štruktúru jednotlivých menu
vytlači:
1.
2.
Na displeji čelného panela tlačiarne zvote Information a stlačte tlačidlo OK.
Zvote Menu Map a stlačte pre vytlačenie tlačidlo OK.
Poznámka: Ak chcete vidie, ktoré alšie informačné stránky sú k dispozícii pre tlač, vytlačte si
štruktúru ponúk (Menu Map).
Informačné stránky
V tlačiarni je uložená sada informačných stránok, ktoré vám pomôžu rieši prípadné problémy pri
tlači a tiež vám pomôžu maximálne využi vašu tlačiareň. Tieto stránky sú prístupné z čelného
panela tlačiarne. Vytlačte si štruktúru ponúk, aby ste zistili, kde sa v tejto štruktúre informačne
stránky nachádzajú.
Poznámka: Táto tlačová ikona sa zobrazí pred titulkami na informačných
stránkach, ktoré je možné tlači. Ak je stránka na čelnom paneli podsvietená,
stlačte tlačidlo OK a vytlačte si ju.
Napríklad pre tlač stránky konfigurácií alebo využitia spotrebného materiálu pre kontrolu aktuálnych informácií o tlačiarni postupujte nasledovne:
1.
2.
3.
Na displeji čelného panela tlačiarne zvote Information a stlačte tlačidlo OK.
Zvote Information Pages a stlačte tlačidlo OK.
Zvote Configuration Page alebo Supplies Usage Page a stlačte tlačidlo OK pre tlač.
Poznámka: Informačné stránky je možné tlači i z Centre Ware Internet Services (IS) a z ovládača
tlačiarne.
Vzorové tlačové stránky
V tlačiarni je uložená sada vzorových tlačových úloh, ktoré ukazujú rôzne funkcie tlačiarne.
Vytlačenie vzorových tlačových úloh:
1.
2.
3.
Na displeji čelného panela tlačiarne zvote Information a stlačte tlačidlo OK.
Zvote Sample Pages a stlačte tlačidlo OK.
Zvote požadovanú vzorovú stránku a stlačte tlačidlo OK pre tlač.
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-8
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
V tejto kapitole nájdete:
Zdroje na strane 1-9
Podpora-Xerox Support Centre na strane 1-10
Informácie o vašej tlačiarni a jej funkciách získate z nasledujúcich zdrojov:
Zdroje
Informácia
Zdroj
Inštalačný sprievodca*
Dodané s tlačiarňou
Rýchly užívateský sprievodca*
Dodané s tlačiarňou
Užívateský sprievodca (PDF)*
Dodané s tlačiarňou
(CD-ROM Software a dokumentácia)
Záruka
Dodané s tlačiarňou
Sprievodca rozšíreným vybavením (PDF)
www.xerox.com/office/4510support
Pokyny pre rýchly štart
www.xerox.com/office/4510support
Nástroje pre správu tlačiarne
www.xerox.com/office/pmtools
Online podpora
www.xerox.com/office/4510support
PhaserSMART
www.phaserSMART.com
Technická podpora
www.xerox.com/office/4510support
Informácie o vobe menu alebo chybových
hláseniach na čelnom paneli
Tlačidlo Help (?) na čelnom paneli
Informačné stránky
Menu čelného panela
* K dispozícii i na internetovej stránke Support (podpora).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-9
Ďalšie informácie
Podpora-Xerox Support Centre
Xerox Support Centre je nástroj inštalovaný počas inštalácie ovládača tlačiarne. Je k dispozícii
pre tlačiarne so systémom Windows 2000 a vyšším alebo Mac OS X, verzia 10.2 a vyššie.
Xerox Support Centre sa zobrazuje na desktope pre tlačiarne Windows alebo je umiestnený
v bloku Mac OS X. Funguje ako centrum prístupu k nasledujúcim informáciám:
Užívateské manuály a videoinformácie
Riešenie a odstraňovanie problémov
Stav tlačiarne a materiálu
Objednávanie a recyklácia materiálu
Odpovede na často kladené otázky
Štandardné nastavenie ovládača tlačiarne (len pre Windows)
Spustenie systému Xerox Support Centre:
1.
2.
Zvote jednu z nasledujúcich možností:
Windows: Dvakrát kliknite na ikonu Xerox Support Centre
na desktope.
Macintosh: Kliknite na ikonu Xerox Support Centre
v bloku.
Z ponuky tlačiarní Select Printer zvote svoju tlačiareň.
Poznámka: Ak máte paralelné alebo USB pripojenie, nie sú k dispozícii niektoré aktuálne informácie o prevádzkovom stave. Pre prezeranie manuálov a videí na webových stránkach je nutné internetové pripojenie.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
1-10
Pripojenie a sie
V tejto kapitole nájdete:
Prehad nastavenia a konfigurácie siete na strane 2-2
Vobu pripojenia na strane 2-3
Konfiguráciu sieovej adresy na strane 2-5
Inštaláciu ovládačov na strane 2-9
Táto kapitola poskytuje základné informácie o nastavení a pripojení vašej tlačiarne.
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-1
2
Prehad nastavenia a konfigurácie siete
Prehad nastavenia a konfigurácie siete
Nastavenie a konfiguráciu siete vykonajte nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
Pripojte tlačiareň do siete pomocou odporúčaného hardwaru a káblov.
Zapnite tlačiareň a počítač.
Vytlačte konfiguračnú stránku a uložte ju pre budúcu potrebu informácií i sieovom
nastavení.
Nakonfigurujte TCP/IP adresu tlačiarne nutnú pre identifikáciu tlačiarne v sieti.
Operačný systém Windows: Spustite inštaláciu na CD ROMe Software and
Documentation a automaticky nastavte IP adresu, ak je tlačiareň pripojená na sie
TCP/IP. IP adresu tlačiarne možno nastavi i manuálne na čelnom paneli.
Systémy Macintosh: TCP/IP adresu tlačiarne nastavte manuálne na čelnom paneli
tlačiarne.
Inštalujte software ovládača z CD-ROMu Software and Documentation. Informácie o inštalácii ovládača nájdete v tejto kapitole v údajoch pre príslušný používaný operačný systém.
Poznámka: Ak nie je CD-ROM Software and Documentation k dispozícii, môžete si najnovší ovládač stiahnu z www.xerox.com/drivers.
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-2
Voba pripojenia
Voba pripojenia
Tlačiareň pripojte cez Ethernet, USB alebo paralelný kábel. USB alebo paralelné pripojenie je
pripojenie priame a nepoužíva sa pre sieové pripojenie. Pre sie sa používa pripojenie Ethernet.
Požiadavky na hardware a kabeláž sa menia poda jednotlivých spôsobov pripojenia. Kabeláž ani
hardware obvykle nie sú súčasou dodávky tlačiarne a je treba ich zakúpi zvláš.
V tejto kapitole nájdete:
Pripojenie cez Ethernet (odporúčané) na strane 2-3
Pripojenie cez USB na strane 2-4
Paralelné pripojenie na strane 2-4
Pripojenie cez Ethernet (odporúčané)
Pripojenie po sieti (Ethernet) môže by využité pre jeden alebo viac počítačov. Podporuje viac
tlačiarní a systémov na sieti Ethernet. Pripojenie Ethernet je odporúčané, pretože je rýchlejšie než
pripojenie USB. Okrem toho umožňuje priamy prístup k internetovým službám (IS) CentreWare.
Webové rozhranie CentreWare IS vám umožňuje riadi, konfigurova a monitorova sieové
tlačiarne zo svojho počítača.
Sieové pripojenie
V závislosti na konkrétnom nastavení je pre Ethernet potrebný nasledujúci hardware a kabeláž.
Ak pripájate k jednému počítaču, je potrebný prechodový kábel Ethernet RJ-45.
Ak cez konektor Ethernet alebo káblom či rozbočovačom DSL pripájate k jednému
alebo viac počítačom, sú potrebné dva alebo viacero štvorkolíkových káblov (kategória
5/RJ-45). (Jeden kábel na každé zariadenie.)
Ak pripájate k jednému alebo viacerým počítačom cez konektor, pripojte počítač na konektor jedným káblom a potom pripojte tlačiareň na konektor káblom druhým. Pripájajte na ktorýkovek
port konektora okrem vzostupného portu.
Pozri tiež:
Konfigurácia sieovej adresy na strane 2-5
Inštalácia ovládačov na strane 2-9
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-3
Voba pripojenia
Pripojenie cez USB
Ak pripájate k jednému počítaču, USB pripojenie poskytuje rýchly prenos dát. USB pripojenie
však nie je tak rýchle ako pripojenie cez Ethernet. Ak chce užívate PC využíva USB, musí ma
operačný systém Windows 2000/XP/Server 2003 alebo novší. Užívatelia systémov Macintosh
musia ma Mac OS X, verziu 10.2 alebo vyššiu.
USB pripojenie
USB pripojenie vyžaduje štandardný A/B USB kábel. Tento kábel nie je dodávaný s tlačiarňou
a musí by zakúpený zvláš. Overte si, či pre svoje pripojenie používate správny USB (1.x alebo
2.0) kábel.
1.
2.
Pripojte jeden koniec USB kábla k tlačiarni a zapnite ju.
Pripojte druhý koniec USB kábla k počítaču.
Pozri tiež:
Inštalácia ovládačov na strane 2-9
Paralelné pripojenie
Pripojenie paralelným káblom je možné tiež využi pre napojenie na počítač. Tento typ pripojenia
znamená najnižšiu rýchlos prenosu dát. Paralelné zapojenie vyžaduje paralelný kábel tlačiarne
štandardnej až vysokej hutnosti (kábel hustoty 36, 1284-C [samec]; 36, 1284-B [samec]) s maximálnou dĺžkou troch metrov. Paralelný kábel pripojte na tlačiareň i počítač, ke sú obidve zariadenia vypnuté, a potom ich zapnite. Nainštalujte ovládač tlačiarne z CD-ROMu Software and
Documentation a zvote zodpovedajúci LPT paralelný port.
Pozri tiež:
Inštalácia ovládačov na strane 2-9
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-4
Konfigurácia sieovej adresy
Konfigurácia sieovej adresy
V tejto kapitole nájdete:
TCP/IP a IP adresy na strane 2-5
Automatické nastavenie IP adresy tlačiarne na strane 2-5
Rýchle nastavenie IP adresy tlačiarne na strane 2-6
Manuálne nastavenie IP adresy tlačiarne na strane 2-7
TCP/IP a IP adresy
Ak je váš počítač súčasou rozsiahlej siete, kontaktujte ohadne správnych TCP/IP adries
a alších informácií o konfigurácii svojho správcu siete.
Ak máte malú lokálnu sie alebo máte tlačiareň pripojenú priamo k počítaču cez Ethernet, vykonajte postup pre automatické nastavenie IP adresy tlačiarne.
PC a tlačiarne využívajú TCP/IP protokoly najmä pre komunikáciu po sieti Ethernet.
S TCP/IP protokolmi musí ma každá tlačiareň a počítač nezamenitenú IP adresu.
Je dôležité, aby adresy boli podobné, nie však rovnaké. Stačí, ke sa líši posledná číslica.
Vaša tlačiareň môže ma napríklad adresu 192.168.1.2, a počítač môže ma adresu 192.168.1.3.
Ďalšie zariadenie môže ma adresu 192.168.1.4.
Počítače Macintosh využívajú bu TCP/IP alebo Ether/Talk protokol pre komunikáciu so sieovou
tlačiarňou. Pri systémoch Mac OS X je preferovaný TCP/IP. Na rozdiel od TCP/IP však EtherTalk
nevyžaduje pri tlačiarni ani počítači IP adresu.
Mnohé siete majú server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP server na sieti
automaticky naprogramuje IP adresu do každého PC a tlačiarne nakonfigurovaných pre
využívanie DHCP. DHCP server je vstavaný do väčšiny káblov a DSL smerovačov. Ak používate
kábel alebo DSL smerovač, nájdete si v dokumentácii ku smerovaču informácie o IP adrese.
Pozri tiež:
Online Support Assistant na www.xerox.com/office/4510support
Automatické nastavenie IP adresy tlačiarne
Ak je tlačiareň pripojená na malú zavedenú TCP/IP sie bez DHCP servera, použite utilitu
pre inštaláciu tlačiarne na CD ROMe Software and Documentation pre detekciu IP adresy
vašej tlačiarne. Viac informácií sa dozviete z CD ROMu Software and Documentation.
Spustite inštalačný program a potom pokračujte poda pokynov.
Poznámka: Aby prebehlo automatické pridelenie IP adresy, musí by tlačiareň pripojená do siete
TCP/IP.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-5
Konfigurácia sieovej adresy
Rýchle nastavenie IP adresy tlačiarne
Pre rýchle nastavenie IP adresy tlačiarne existujú dva protokoly:
DHCP (nastavený štandardne na všetkých tlačiarňach Phaser)
AutoIP
Obidva protokoly je možné vypnú/zapnú na čelnom paneli alebo pre zapnutie/vypnutie DHCP
použi CentreWare IS.
Poznámka: IP adresu tlačiarne je možné kedykovek skontrolova. Na čelnom paneli zvote
Information (informácia), stlačte OK, zvote Printer Identification (identifikácia tlačiarne)
a stlačte OK.
Používanie čelného panela
DHCP i AutoIP protokol sa zapínajú/vypínajú takto:
1. Na čelnom paneli zvote Printer Setup (nastavenie tlačiarne) a potom stlačte OK.
2. Zvote Connection Setup (nastavenie pripojenia) a stlačte OK.
3. Zvote Network Setup (nastavenie siete) a stlačte OK.
4. Zvote TCP/IP Setup (nastavenie TCP/IP) a stlačte OK.
5. Zvote DHCP/BOOTP alebo AutoIP.
6. Stlačte OK a vobu spustite (On) alebo vypnite (Off).
Používanie CentreWare IS
DHCP protokol môžete zapína/vypína takto:
1. Pustite internetový prehliadač.
2. Do poa prehliadača zapíšte IP adresu tlačiarne (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Zvote Properties (Vlastnosti).
4. Vavo zvote priečinok Protocols.
5. Zvote TCP/IP.
6. Zadajte alebo zmeňte nastavenie tlačiarne.
7. Kliknite v dolnej časti na Save Changes (Uloži zmeny).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-6
Konfigurácia sieovej adresy
Manuálne nastavenie IP adresy tlačiarne
Poznámka: Overte si, že váš počítač má správne konfigurovanú IP adresu pre vašu sie. Ohadne
alších informácií kontaktujte svojho správcu siete.
Ak ste na sieti bez DHCP servera alebo v prostredí, kde IP adresy tlačiarní prideuje správca siete,
môžete tento postup využi pre manuálne nastavenie IP adresy. Manuálne nastavenie IP adresy je
nadradené DHCP a AutoIP. Ak ste v malej kancelárii s jedným PC a používate vytáčané
modemové pripojenie, môžete IP adresu nastavi manuálne.
Informácie vyžadované pre manuálne nastavenie IP adresy
Informácia
Poznámka
IP adresa tlačiarne
Formát je xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx predstavuje
desatinné číslo z intervalu 0-255.
Maska siete (Network mask)
Ak si nie ste istí, nechajte toto pole prázdne.
Tlačiareň si sama zvolí vhodnú masku.
Východisková adresa brány
(Default Router/Gateway address)
Ak chcete ma prístup na tlačiarne
z iného miesta, než je lokálna sie,
potrebujete adresu tejto brány.
Používanie čelného panela
IP adresa sa manuálne nastavuje takto:
1.
Na čelnom paneli zvote Printer Setup (nastavenie tlačiarne) a potom stlačte OK.
2.
Zvote Connection Setup (nastavenie pripojenia) a stlačte OK.
3.
Zvote Network Setup (nastavenie siete) a stlačte OK.
4.
Zvote TCP/IP Setup (nastavenie TCP/IP) a stlačte OK.
5.
Zvote DHCP/BOOTP a stlačte OK, zvote Off.
6.
Zvote TCP/IP adresu, stlačte OK.
7.
Zadajte IP adresu tlačiarne, stlačte OK.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-7
Konfigurácia sieovej adresy
Zmena alebo úprava IP adresy prostredníctvom
CentreWare Internet Services (IS)
CentreWare IS je nástroj pre správu tlačiarne a tlačovú podporu, ktorý využíva internetové
technológie. Pre viac informácií kliknite na Help v CentreWare IS a vstúpte
do CentreWare IS Online Help.
Po nastavení IP adresy tlačiarne môžete zmeni nastavenie TCP/IP prostredníctvom CentreWare
IS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spustite internetový prehliadač.
Do poa prehliadača zapíšte IP adresu tlačiarne (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
Zvote Properties (vlastnosti).
Vavo zvote priečinok Protocols.
Zvote TCP/IP.
Zadajte alebo zmeňte nastavenie tlačiarne, potom kliknite v dolnej časti na Save Changes
(uloži zmeny).
Pozri tiež:
Advanced Features Guide, www.xerox.com/office/4510support
Systém Administrator Guide, www.xerox.com/office/4510support
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-8
Inštalácia ovládačov
Inštalácia ovládačov
V tejto kapitole nájdete:
Dostupné ovládače na strane 2-9
Windows 2000 a novšie verzie na strane 2-10
Macintosh OS X, verzia 10.2 a vyššie na strane 2-10
Dostupné ovládače
Pre prístup ku špeciálnym možnostiam tlače využívajte tlačový ovládač Xerox.
Spoločnos xerox poskytuje ovládače pre rôzne typy popisu stránky a operačné systémy.
K dispozícii sú nasledujúce ovládače:
Ovládače
Zdroj*
Popis
Postcriptový ovládač
pre Windows
CD-ROM a web
Tento ovládač je odporúčaný
pre maximálne využitie možností tlačiarne
a Adobe®PostScript®
(štandardný ovládač).
PCL6 ovládač
CD-ROM a web
Tento ovládač sa používa pre aplikácie
vyžadujúce PCL.
Poznámka: Len pre Windows 2000/XP.
PCL5e ovládač
CD-ROM a web
Tento ovládač sa používa pre aplikácie
vyžadujúce PCL.
Poznámka: Podporovaný všetkými operačnými systémami.
Tlačový ovládač Xerox Walk-Up Len web
(pre Windows a Macintosh)
Tento ovládač umožňuje tlači z PC
na ubovonú postscriptovú tlačiareň Xerox.
Tento ovládač je užitočný
pre profesionálne využitie, pre osoby,
ktoré často cestujú a potrebujú tlači
na rôzne tlačiarne.
Ovládač pre Mac OS X
(verzia 10.2 a vyššie)
CD-ROM a web
Tento ovládač umožňuje tlači
z počítača Macintosh s operačným
systémom Mac OS X (verzia 10.2 a vyššie).
Ovládač pre UNIX
Len web
Tento ovládač umožňuje tlači
z operačného systému UNIX.
*Najnovšie verzie tlačových ovládačov na www.xerox.com/drivers.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-9
Inštalácia ovládačov
Windows 2000 alebo vyšší
Inštalácia ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1. Vložte CD-ROM do CD jednotky počítača. Ak sa inštalácia nespustí, vykonajte
nasledujúce kroky:
a) Kliknite Start, potom Run.
b) V okne Run zadajte: <CD drive>:\INSTALL.EXE.
2. Zvote z ponuky požadovaný jazyk.
3. Zvote Install Printer Driver (inštalova ovládač tlačiarne).
4. Zvote inštalačný postup, ktorý chcete použi, postupujte poda zobrazených pokynov.
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Online Support Assistant na www.xerox.com/office/4510support
Macintosh OS X, verzia 10.2 a vyššie
Tlačiareň nastavte pomocou Bonjour (Rendezvous), vytvorte USB pripojenie počítača alebo
použite LPD/LPR pripojenie pre Macintosh OS X, verzia 10.2 a vyššie.
Macintosh OS X, verzie 10.2 a 10.3
Pripojenie Bonjour (Rendezvous)
Inštalácia tlačového ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1. Vložte CD-ROM do diskovej jednotky počítača a pre inštaláciu ovládača zvote VISE.
2. Po dokončení inštalácie zvote jednu z nasledujúcich možností:
Otvorte utilitu Print Center pre Mac OS X, verzia 10.2.x.
Otvorte utilitu Printer Setup Utility pre Mac OS X, verzia 10.3.x.
Poznámka: Pre lokalizáciu utilít na disku počítača Macintosh otvorte priečinok Applications,
a potom otvorte priečinok Utilities.
3.
4.
5.
6.
7.
Potvrte, že prvé rolovacie menu je nastavené na Bonjour (Rendezvous).
Zvote v príslušnom okne tlačiareň.
Zvote Xerox zo zoznamu výrobcov v spodnom rolovacom menu.
Zo zoznamu dostupných zariadení zvote príslušný typ tlačiarne.
Kliknite Add (prida).
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Online Support Assistant na www.xerox.com/office/4510support
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-10
Inštalácia ovládačov
USB pripojenie
Inštalácia tlačového ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1.
Vložte CD-ROM do diskovej jednotky počítača.
Otvorte utilitu Print Center pre Mac OS X, verzia 10.2.x.
Otvorte utilitu Printer Setup Utility pre Mac OS X, verzia 10.3.x.
Poznámka: Pre lokalizáciu utilít na disku počítača Macintosh otvorte priečinok Applications
a potom otvorte priečinok Utilities.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kliknite Add (prida).
Zvote z rolovacieho menu USB.
Zvote v príslušnom okne tlačiareň.
Zvote Xerox zo zoznamu výrobcov v rolovacom menu.
Zo zoznamu dostupných zariadení zvote príslušný typ tlačiarne.
Kliknite Add (prida).
LPD/LPR pripojenie
Inštalácia tlačového ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1.
2.
Vložte CD-ROM do diskovej jednotky počítača a pre inštaláciu ovládača zvote VISE.
Po dokončení inštalácie zvote jednu z nasledujúcich možností:
Otvorte utilitu Print Center pre Mac OS X, verzia 10.2.x.
Otvorte utilitu Printer Setup Utility pre Mac OS X, verzia 10.3.x.
Poznámka: Pre lokalizáciu utilít na disku počítača Macintosh otvorte priečinok Applications
a potom otvorte priečinok Utilities.
3.
Kliknite Add (prida).
4.
Zvote jednu z nasledujúcich možností:
Mac OS X, verzia 10.2: Zvote IP Printing z menu. V poli pre adresu Printer Address
zadajte IP adresu tlačiarne. Zvote Xerox z menu Printer Model a zvote zodpovedajúci
PPD súbor. Kliknite na Add (prida). Tým je tlačiareň pridaná do zoznamu.
Mac OS X, verzia 10.3: Zvote IP Printing z menu. V druhom menu zvote LPD/LPR.
V poli pre adresu Printer Address zadajte IP adresu tlačiarne. Overte, že pole Queue
Name je prázdne. Zvote Xerox z menu Printer Model a zvote zodpovedajúci PPD súbor.
Kliknite na Add (prida). Tým je tlačiareň pridaná do zoznamu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-11
Inštalácia ovládačov
Macintosh OS X, verzia 10.4
Pripojenie Bonjour
Inštalácia tlačového ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1.
2.
Vložte CD-ROM do diskovej jednotky počítača.
Otvorte utilitu Print Setup Utility.
Poznámka: Pre lokalizáciu utilít na disku počítača Macintosh otvorte priečinok Applications
a potom otvorte priečinok Utilities.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kliknite Add (prida).
V Printer Browser (prehliadač tlačiarne) zvote Default Browser (štandardný prehliadač).
Zo zoznamu dostupných tlačiarní zvote tlačiareň Bonjour. Ak Printer Browser:
Zvolí zodpovedajúcu tlačiareň zo zoznamu Print Using (využitie tlače), prejdite ku kroku 8.
Nezvolí zodpovedajúcu tlačiareň zo zoznamu Print Using (využitie tlače), prejdite ku kroku 6.
Zvote Xerox zo zoznamu výrobcov v rolovacom menu.
Zo zoznamu dostupných zariadení zvote príslušný typ tlačiarne.
Kliknite Add (prida).
USB pripojenie
Inštalácia tlačového ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1.
2.
Vložte CD-ROM do diskovej jednotky počítača.
Otvorte utilitu Print Setup Utility.
Poznámka: Pre lokalizáciu utilít na disku počítača Macintosh otvorte priečinok Applications
a potom otvorte priečinok Utilities.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kliknite Add (prida).
V Printer Browser (prehliadač tlačiarne) zvote Default Browser (štandardný prehliadač).
V okne tlačiarní zvote tlačiareň s USB pripojením. Printer Browser zvolí zodpovedajúcu
konfiguráciu tlačiarne zo zoznamu Print Using (využitie tlače).
Ak je zvolená zodpovedajúca konfigurácia tlačiarne, prejdite ku kroku 8.
Ak nie je zvolená zodpovedajúca konfigurácia tlačiarne, prejdite ku kroku 6.
Zvote Xerox zo zoznamu výrobcov v rolovacom menu.
Zo zoznamu dostupných zariadení zvote príslušný typ tlačiarne.
Kliknite Add (prida). Tlačiareň sa zobrazí v dostupných zariadeniach v utilite
Printer Setup Utility.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-12
Inštalácia ovládačov
LPD pripojenie
Inštalácia tlačového ovládača z CD-ROMu Software and Documentation:
1.
2.
Vložte CD-ROM do diskovej jednotky počítača a pre inštaláciu ovládača zvote VISE.
Po dokončení inštalácie otvorte utilitu Printer Setup Utility.
Poznámka: Pre lokalizáciu utilít na disku počítača Macintosh otvorte priečinok Applications
a potom otvorte priečinok Utilities.
3.
4.
5.
6.
7.
Kliknite na Add (prida).
V avom hornom rohu Printer Browser (prehliadač tlačiarne) zvote IP Printer (IP tlačiareň).
Z menu zvote LPD.
Do poa Adresa zadajte IP adresu tlačiarne.
Kliknite Add (prida). Tlačiareň je týmto pridaná do zoznamu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
2-13
Tlač
V tejto kapitole nájdete:
Prehad základných krokov na strane 3-2
Podporované typy papiera a médií na strane 3-3
Vkladanie papiera na strane 3-7
Nastavenie volieb tlače na strane 3-18
Obojstranná tlač na strane 3-22
Tlač na špeciálne médiá na strane 3-24
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-1
3
Prehad základných krokov
Prehad základných krokov
1.
2.
3.
4.
5.
Vložte papier do zásobníka.
Nastavte šírku a dĺžku poda potreby vloženého formátu papiera.
Ak sa na čelnom paneli zobrazí výzva, bu potvrte typ a vekos papiera alebo zmeňte poda
požiadavky.
Zo softwarovej aplikácie vstúpte do dialógového okna Print (tlač) a zvote v tlačovom ovládači typy tlače.
Z dialógového okna Print (tlač) softwarovej aplikácie odošlite úlohu na tlačiareň.
Pozri tiež:
Vkladanie papiera na strane 3-7
Nastavenie volieb tlače na strane 3-18
Tlač na špeciálne médiá na strane 3-24
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-2
Podporované typy papiera a médií
Podporované typy papiera a médií
V tejto kapitole nájdete:
Pokyny pre používanie papiera na strane 3-3
Papier, ktorý môže poškodi tlačiareň na strane 3-4
Pokyny pre skladovanie papiera na strane 3-5
Hmotnosti papiera na strane 3-5
Táto tlačiareň je určená pre používanie rôznych druhov papiera. Aby ste zaistili maximálnu kvalitu
tlače a vyhli sa zasekávaniu papiera, dodržujte pokyny uvedené v tejto kapitole.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte tlačové médiá Xerox špecifikované pre vašu
tlačiareň Phaser 4510. Poskytujú záruku dosiahnutia vynikajúcich výsledkov tlače z vašej
tlačiarne.
Upozornenie: Na škody spôsobené používaním nepodporovaného papiera, fólií a alších špeciálnych médií sa nevzahuje záruka Xerox, servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí
pre USA a Kanadu. Mimo územie týchto štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte
u svojho miestneho predajcu.
Objednávky papiera, fólií a alších špeciálnych médií adresujte svojmu miestnemu predajcovi
alebo na www.xerox.com/office/4510supplies.
Pokyny pre používanie papiera
Zásobník možno prispôsobi väčšine rozmerov a typov tlačových médií, fóliám či iným špeciálnym médiám. Pri vkladaní papiera a médií do zásobníkov dodržujte tieto pokyny:
Pred vkladaním do zásobníka papier, fólie i iné špeciálne médiá prelistujte.
Netlačte na štítky, ak bol z archu štítok odstránený.
Používajte len papierové obálky. Nepoužívajte obálky s okienkami, kovovým prúžkom,
adhezívne s krycím prúžkom.
Na všetky obálky tlačte len jednostranne.
Pri tlači na obálky môže dôjs k zhúžvaniu alebo stlačeniu.
Nepreažujte zásobníky papiera. Nevkladajte papier nad rysku na vnútornej strane vodiacej
lišty.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-3
Podporované typy papiera a médií
Nastavte vodiace lišty poda vekosti papiera. Pri zásobníkoch 2-4 správne nastavené lišty
zaklapnú.
Ak dochádza k nadmerne častému zasekávaniu, použite papier alebo iné médium z nového
balenia.
Poznámka: Špecifikácie spoahlivosti tlačiarne môžu by ovplyvnené zvýšeným používaním fólií,
kariet a štítkov. Okrem toho sa môže spoahlivos tlačiarne meni v závislosti na dlhodobom
používaní niektorých typov médií.
Pozri tiež:
Transparencies (priehadné fólie) na strane 3-24
Tlač na obálky na strane 3-31
Tlač na štítky na strane 3-35
Tlač na kartotékové lístky na strane 3-40
Tlač na volitený rozmer papiera na strane 3-42
Nastavenie volitených typov papiera na strane 3-44
Papier, ktorý môže poškodi tlačiareň
Táto tlačiareň je určená pre použitie rôznych druhov médií. Používaním niektorých druhov médií
však môže dôjs ku zníženiu kvality tlače, ku zvýšenej početnosti zasekávania alebo k poškodeniu
tlačiarne.
Nasledujú príklady nevhodných médií:
Hrubé alebo porézne médiá
Plastické médiá iné než podporované fólie
Zhúžvaný alebo skrkvaný papier
Papiery s drôtikmi zo zošívačky alebo svorkami
Obálky s okienkami alebo kovovou sponkou
Obálky s vložkou
Lesklý alebo potiahnutý papier neurčený do laserových tlačiarní
Perforované médiá
Varovanie: Používajte len číre transparentné fólie Xerox. Iné typy fólií sa môžu roztavi a poškodi
tlačiareň.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-4
Podporované typy papiera a médií
Pokyny pre skladovanie papiera
Kvalita tlače je zaistená pri skladovaní papiera vo vhodnom prostredí a správnou manipuláciou.
Papier uchovávajte na tmavom mieste, v chlade, v relatívne suchom prostredí. Väčšina
typov papiera je náchylná na poškodenie ultrafialovým žiarením a slnečnými lúčmi.
Ultrafialové žiarenie, ktoré vyžaruje slnko a žiarivky, najviac poškodzuje papier. Papier
nenechávajte príliš dlho vystavený na dennom svetle.
Odporúčame udržiava konštantnú teplotu a relatívnu vlhkos.
Neskladujte papier na svetle, pri zdroji tepla či vo vlhkom prostredí. Papier neskladujte
v podkroví, kuchyni, garáži či pivnici. Vnútorné steny sú suchšie než vonkajšie a môže sa tu
uklada vlhkos.
Papier ukladajte na plocho. Papier by mal by uložený na palete, v kartónovom obale,
v polici či skrinke.
V priestore, kde je uložený, neskladujte nápoje a jedlo.
Neotvárajte zbytočne balíčky papiera, ak ho nedávate rovno do tlačiarne. Papier nechajte
v originálnom obale. Na väčšine komerčne dostupných druhov papiera je na vnútornej
strane obalu poah, ktorý chráni papier pred stratou/príjmom vlhkosti.
Tlačové médiá pre tlačiareň Phaser sú predávané vo vhodnom obale, aby sa zamedzilo
prípadnému poškodeniu. Tlačové médium nechajte v pôvodnom obale, ak ho nebudete
priamo používa. Nepoužitý materiál vráte do pôvodného obalu a znova ho uzatvorte.
Niektoré špeciálne médiá sú balené do umelohmotných vreciek umožňujúcich opakované
uzatvorenie.
Hmotnosti papiera
Nasledujúce kapitoly uvádzajú informácie o rozmeroch a hmotnostiach papiera, ktoré môžu by
použité do tlačových zásobníkov. Pre podrobnejšie informácie o papieri a alších médiách si vytlačte stránku poda nasledujúcich pokynov:
1.
2.
3.
Na čelnom paneli zvote Information a stlačte OK.
Zvote Information Pages (informačné stránky) a stlačte OK.
Zvote Paper Tips Page (stránka s tipmi pre vobu papiera) a stlačte pre tlač OK.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-5
Podporované typy papiera a médií
Rozmery a hmotnosti papiera pre zásobníky 1-4
Zásobník 1
Zásobník 2
Zásobníky 1-4
64-216 g/m2
Statement
5,5x8,5 in.
Užívateom volené rozmery
Executive
7,25x10,5 in.
Zásobník 1
Letter*
8,5x11 in.
Šírka: 76-216 mm
US Folio*
8,5x13 in.
Výška: 127-356 mm
Legal*
8,5x14,0 in.
Zásobníky 2-4
A6
105x148 in.
Šírka: 98-216 mm
A5*
148x210 mm
Výška: 148-356 mm
A4*
210x297 mm
B5 JIS
182x257 mm
ISO B5
176x250 mm
Index Card
3x5 in.
Monarch
3,87x7,5 in.
#10 Commercial*
4,12x9,5 in.
B5
176x250 mm
C5
162x229 mm
DL*
110x220 mm
Tlačitené len zo zásobníka 1
*Automaticky volený rozmer
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-6
Vkladanie papiera
Vkladanie papiera
V tejto kapitole nájdete:
Pokyny pre vkladanie papiera na strane 3-7
Vkladanie papiera do zásobníka Tray 1 na strane 3-8
Vkladanie papiera do zásobníka Tray 2, 3 alebo 4 na strane 3-12
Nastavenie zásobníka Tray 1 a nastavenie zásobníka Tray 2-N na strane 3-17
Pokyny pre vkladanie papiera
Po naplnení zásobníka a nastavení vodiacich líšt (vodidiel) papiera nastavte typ a rozmer papiera
poda požiadavky čelného panela. Všetky zásobníky vyžadujú nastavenie typu rozmeru papiera na
čelnom paneli.
Nepreažujte zásobník papiera. Dodržujte ukazovate maximálneho naplnenia zobrazený
v zásobníku.
Zásobník 1
Horná ryska - maximálna hranica plnenia papierom.
Spodná ryska - maximálna hranica plnenia
fóliami a obálkami.
Zásobník 2-4
1-Maximálna hranica plnenia papierom
2-Maximálna hranica plnenia obálkami
3-Maximálna hranica plnenia fóliami
Ak dochádza k nadmernému zasekávaniu, obráte papier alebo médium. Ak k zasekávaniu
dochádza stále, použite papier, fólie alebo iné špeciálne médium z nového balenia.
Používajte len papierové obálky. Nepoužívajte obálky s umelohmotnými okienkami alebo
kovovou sponkou.
Používajte len plochý papier, fólie a iné špeciálne médiá. Ak k častému zasekávaniu
dochádza pri kartónovom alebo inom silnejšom papieri s dĺžkou pod 175 mm, uberte listy
zo zásobníka.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-7
Vkladanie papiera
Vkladanie papiera do zásobníka Tray 1
Pri vkladaní papiera alebo iného média do zásobníka 1 postupujte takto:
1.
Zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
2.
Ak vkladáte papier s inou šírkou alebo dĺžkou, nastavte potrebné vodidlá papiera.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-8
Vkladanie papiera
3.
Ak potrebujete do zásobníka vloži papier s rozmerom Legal alebo US Folio (legal 13),
musíte najskôr uvoni a následne vytiahnu západky na stranách zásobníka. Ak potrebujete
zásobník opä upravi na štandardný rozmer papiera, musíte zatlači západky spä.
Predĺženie zásobníka
Skrátenie zásobníka
4.
Prelistujte papier, aby ste oddelili zlepené listy.
5.
Vložte papier do zásobníka a nastavte poda jeho rozmerov vodidlá.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-9
Vkladanie papiera
Ak používate papier s predtlačou alebo perforáciou, postupujte takto:
Pri jednostrannej tlači položte papier stranou pre tlač hore horným okrajom papiera napred.
Pri obojstrannej tlači položte papier stranou pre tlač dolu spodným okrajom papiera napred.
Pri perforovanom papieri vložte papier perforáciou doprava.
Varovanie: Nevkladajte viac papiera než ukazuje ryska zásobníka. Preplnenie zásobníka môže
spôsobova zasekávanie. Horná ryska ukazuje maximálnu hranicu plnenia papierom.
Varovanie: Ak musíte pri vkladaní papiera odstráni kryt, opä kryt nasate po vložení papiera. Ak
nedôjde k nasadeniu krytu, môže dôjs k vybočeniu papiera a následnému zasekávaniu.
6.
Vodidlá pritlačte k papieru.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-10
Vkladanie papiera
7.
Nasate zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
8.
Pre použitie aktuálneho nastavenia zásobníka stlačte na čelnom paneli OK. Ak do zásobníka
vkladáte nový typ alebo rozmer papiera, postupujte takto:
a) Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
b) Zvote typ papiera a stlačte OK.
c) Zvote rozmer papiera a stlačte OK.
Pozri tiež:
Hmotnosti papiera na strane 3-6
Nastavenie zásobníka Tray 1 a nastavenie zásobníka Tray 2-N na strane 3-17
Tlač na špeciálne médiá na strane 3-24
Tlač na volitený rozmer papiera na strane 3-42
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-11
Vkladanie papiera
Vkladanie papiera do zásobníka Tray 2, 3 alebo 4
Zásobník 2, 3 alebo 4 je možné využíva pre celú širokú škálu médií, do ktorých patrí:
Obyčajný papier, silný obyčajný papier, záhlavie listu, obálky, farebný papier, predtlačený
papier, perforovaný papier.
Tenké alebo silné kartóny
Priehadné fólie
Štítky
Poznámka: Pre tlač na indexové karty je možné použi len zásobník 1.
Pozri tiež:
Vkladanie papiera na strane 3-7
Tlač na špeciálne médiá na strane 3-24
Pri vkladaní papiera do zásobníka 2, 3 alebo 4:
1.
Zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-12
Vkladanie papiera
2.
Ak vkladáte papier s inou šírkou alebo dĺžkou, nastavte potrebné vodidlá papiera.
Nastavenie šírky
3.
Nastavenie dĺžky
Ak potrebujete do zásobníka vloži papier s rozmerom Legal alebo US Folio (legal 13),
musíte najskôr uvoni a následne vytiahnu západky na stranách zásobníka. Ak potrebujete
zásobník opä upravi na štandardný rozmer papiera, musíte zatlači západky spä.
Predĺženie zásobníka
4.
Skrátenie zásobníka
Prelistujte papier, aby ste oddelili zlepené listy.
Nastavenie šírky
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-13
Vkladanie papiera
5.
Vložte papier do zásobníka.
Ak používate papier s predtlačou alebo perforáciou, postupujte takto:
Pri jednostrannej tlači položte papier stranou pre tlač hore horným okrajom papiera napred.
Pri obojstrannej tlači položte papier stranou pre tlač dolu spodným okrajom papiera napred.
Ďalšie informácie o obojstrannej tlači pozri Obojstranná tlač.
Pri perforovanom papieri vložte papier perforáciou doprava.
Varovanie: Nevkladajte viac papiera než ukazuje ryska zásobníka. Preplnenie zásobníka môže
spôsobova zasekávanie. Horná ryska ukazuje maximálnu hranicu plnenia papierom. Ďalšie informácie o plnení zásobníka pozri Pokyny pre vkladanie papiera.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-14
Vkladanie papiera
6.
Ak musíte pri vkladaní papiera odstráni kryt, opä kryt nasate po vložení papiera.
Varovanie: Ak nedôjde k nasadeniu krytu, môže dôjs k vybočeniu papiera a následnému zasekávaniu.
7.
Ak je to treba, vodidlá pritlačte k papieru.
Poznámka: Ak sú vodidlá správne nastavené, môže by medzi nimi a papierom menší priestor.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-15
Vkladanie papiera
8.
Nasate zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
9.
Pre použitie aktuálneho nastavenia zásobníka stlačte na čelnom paneli OK. Ak do zásobníka
vkladáte nový typ alebo rozmer papiera, postupujte takto:
a)
b)
c)
Zvote Paper Tray Setup (nastavenie zásobníka papiera) a stlačte OK.
Zvote Tray 2 Paper, Tray 3 Paper, Tray 4 Paper (papier zásobníka 2, 3, 4) a stlačte OK.
Zvote Use current setup (použi aktuálne nastavenie), ak je ako aktuálne nastavenie
zobrazený správny typ a vekos papiera, alebo typ papiera zmeňte:
Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
Zvote typ papiera z ponúknutého zoznamu a stlačte OK.
Zvote rozmer papiera a stlačte OK.
Pozri tiež:
Nastavenie zásobníka Tray 1 a nastavenie zásobníka Tray 2-N na strane 3-17
Tlač na špeciálne médiá na strane 3-24
Tlač na volitený rozmer papiera na strane 3-42
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-16
Vkladanie papiera
Nastavenie zásobníka Tray 1 a nastavenie zásobníka Tray 2-N
Nastavenie zásobníka Tray 1 a Tray 2-N definuje nakladanie tlačiarne s médiom v súlade
s požadovaným typom tlače. Dve nastavenia určujú, ako sú vekosti papiera a typ papiera nastavené pre zásobník 1 a zásobníky 2-N, a ktorý zásobník je využitý, ak nezadáte konkrétnu vobu:
Dynamické nastavenie (štandardné nastavenie z výroby pre zásobník 1): Dynamické nastavenie vedie tlačiareň k vyhadaniu zásobníkov poda vekosti a typu papiera pre
požadovanú tlačovú úlohu. Ak žiadna vekos ani typ nezodpovedajú a na čelnom paneli
tlačiarne nebola nastavená vekos a typ média, tlačiareň bude tlači z nekonfigurovaného
zásobníka s najvyššou prioritou a nastaví typ a vekos papiera poda tlačovej úlohy. Štandardný postup priorít zásobníkov je 2, 3, 4 a potom 1.
Statické nastavenie (štandardné nastavenie z výroby pre zásobník 2-N): Statické nastavenie
umožňuje užívateovi voli nastavenie vekosti a typu papiera pre zásobníky pomocou menu
Paper Tray Setup (nastavenie zásobníka papiera) na čelnom paneli tlačiarne. Pre tlač zo
zásobníka musí vekos a typ papiera tlačovej úlohy zodpoveda nastaveniu vekosti a typu
papiera zásobníka na čelnom paneli.
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-17
Nastavenie volieb tlače
Nastavenie volieb tlače
V tejto kapitole nájdete:
Faktory ovplyvňujúce kvalitu tlače na strane 3-18
Voba režimov kvality tlače (Windows) na strane 3-18
Voba vlastností pre jednotlivú úlohu (Windows) na strane 3-19
Voba vlastností pre jednotlivú úlohu (Macintosh) na strane 3-20
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Faktory ovplyvňujúce kvalitu tlače
Kvalitu tlače ovplyvňuje mnoho faktorov. Patrí sem napríklad rýchlos tlače (uvádza sa v počte
stránok za minútu-ppm), použitý materiál, čas odosielania tlačovej úlohy do tlačiarne, čas potrebný na spracovanie tlačovej úlohy tlačiarňou.
Čas potrebný na spracovanie tlačovej úlohy počítačom a čas potrebný na spracovanie úlohy
tlačiarňou sú ovplyvňované niekokými faktormi, ku ktorým patrí:
Pamä tlačiarne
Typ pripojenia (sieové, paralelný kábel alebo USB)
Sieový operačný systém
Konfigurácia tlačiarne
Vekos súboru a typ grafiky
Výkon počítača
Poznámka: Pridaním pamäového modulu (RAM) do tlačiarne sa zrýchlia jej funkcie, ale nezvýši
sa rýchlos tlače (počet strán za minútu-ppm).
Voba režimov kvality tlače (Windows)
Nastavenie vlastností tlačiarne ovplyvňuje všetky tlačové úlohy, ak ich pre určitú tlačovú úlohu
nenastavíte ručne. Ak napríklad chcete automaticky používa obojstrannú tlač pre väčšinu úloh,
nastavte túto vobu vo vlastnostiach tlačiarne.
Nastavenie vlastností tlačiarne:
1. Zvote jednu z nasledujúcich možností:
Windows 2000, Windows Server 2003: Kliknite na Start, zvote Settings (nastavenia),
kliknite Printers (tlačiarne).
Windows XP: Kliknite na Start, potom zvote Printers and Faxes (tlačiarne a faxy).
2. V priečinku Printers (tlačiarne) pravým tlačidlom kliknite na ikonu svojej tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-18
Nastavenie volieb tlače
3.
4.
Z vyskakovacieho menu zvote Printing Preferences (vlastnosti tlače) alebo Properties
(vlastnosti).
Zvote ovládač a uložte vobu kliknutím na OK.
Poznámka: Ďalšie informácie o vobách ovládača tlačiarne pre Windows nájdete pod tlačidlom
Help v ovládačoch, kde je odkaz na online pomoc.
Voba vlastností pre jednotlivú úlohu (Windows)
Ak chcete pre určitú úlohu nastavi iné vlastnosti, zmeňte nastavenie v ovládači ešte skôr, než
odošlete úlohu do tlačiarne. Napríklad ak chcete použi fotografickú kvalitu tlače pre konkrétnu
grafiku, nastavte si ju pred touto tlačovou úlohou v ovládači.
1.
2.
3.
V zodpovedajúcom programe majte otvorenú spracovávanú tlačovú úlohu, otvorte dialógové
okno pre tlač.
Zvote tlačiareň Phaser 4500, potom kliknete na Properties (vlastnosti).
V záložke ovládača vykonajte nastavenie. V nasledujúcej tabuke sú uvedené špecifické voby
pre tlač.
Poznámka: V systémoch Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 môžete uloži
aktuálne nastavenie tlače pod konkrétnym názvom a aplikova ich na alšie tlačové úlohy.
Zvote Saved Settings (uložené nastavenia) v spodnej časti záložky. Ďalšie informácie získate
kliknutím na Help.
4.
5.
Pre uloženie nastavenia kliknite na OK.
Vytlačte úlohu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-19
Nastavenie volieb tlače
Nastavenie tlačového ovládača vo Windows
Operačný systém
Dialógové okno
Voby tlače
Windows Vista,
Paper/Output
Typ úlohy
Windows 2000,
(Papier/výstup tlače)
Vekos dokumentu, typ papiera,
Windows XP alebo
voba zásobníka
Windows Server 2003
Obojstranná tlač
Kvalita tlače
Voba výstupu
Uložené nastavenie
Stránok na list
Rozvrhnutie pre čítanie
Orientácia
Obojstranná tlač
Priesvitka
Advanced
Papier/výstup: kópie, triedenie
(rozšírené voby)
Voby zobrazenia: zmenši/zväčši,
Layout/Watermark
vyhladenie obrázka
Rozvrhnutie pre čítanie
Poznámka: Ak váš ovládač nezobrazuje možnosti uvedené v tabuke, môžete navštívi stránku
www.xerox.com/drivers a stiahnu najnovšiu verziu ovládača alebo kliknite na Help na záložke
ovládača a spustite online pomoc s dostupnými vobami tlače.
Voba vlastností pre jednotlivú úlohu (Macintosh)
Ak chcete pre určitú úlohu nastavi iné vlastnosti, zmeňte nastavenie v ovládači ešte skôr, než
odošlete úlohu do tlačiarne.
1.
2.
V zodpovedajúcom programe majte otvorenú spracovávanú tlačovú úlohu, kliknite na File
(súbor) a potom na Print (tlač).
V menu a zoznamoch vykonajte nastavenie tlače.
Poznámka: V systéme Macintosh OS X môžete uloži aktuálne nastavenie tlače pod konkrétnym
názvom a aplikova ho na alšie tlačové úlohy. Zvote Save Preset (uloži nastavenie) v menu
Print (tlač). Pre tlač úloh so špecifickým nastavením kliknite na príslušné uložené nastavenie
v zozname Presets (nastavenia).
3.
Vytlačte úlohu kliknutím na Print (tlač).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-20
Nastavenie volieb tlače
V nasledujúcej tabuke sú uvedené jednotlivé voby pre tlač:
Nastavenie postscriptového tlačového ovládača v systéme Macintosh
Operačný systém
Názov menu
Voby tlače
Mac OS X, verzia 10.4
Kópie+stránky
Kópie
Stránky
Počet stránok na list
Smer rozloženia stránok
Okraj
Obojstranná tlač
Odzadu
Tlač (všetky, nepárne, párne)
Obálka
Titulné stránky
Prísun papiera
Zdroj
Typ úlohy
Zabezpečená tlač, osobná tlač, osobná
Rozloženie
Podávanie papiera
uložená tlač, overovacia tlač, uložená
tlač, tlač s…
Kvalita tlače
Vyhladenie obrázka
Typy papiera
Oddeovacie stránky
Kópie
Stránky
Počet stránok na list
Smer rozloženia stránok
Okraj
Obojstranná tlač
Kópie
Stránky
Obálka
Titulné stránky
Prísun papiera
Zdroj
Typ úlohy
Zabezpečená tlač, osobná tlač, overova-
Kvalita zobrazenia
Vlastnosti tlačiarne
Mac OS X,
Kópie+stránky
verzie 10.2 a 10.3
Rozloženie
Podávanie papiera
cia tlač a uložená tlač
Kvalita zobrazenia
Kvalita tlače
Vyhladenie obrázka
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-21
Obojstranná tlač
Obojstranná tlač
V tejto kapitole nájdete:
Automatická obojstranná tlač na strane 3-22
Vlastnosti väzby na strane 3-23
Nastavenie obojstrannej tlače na strane 3-23
Poznámka: Informácie o manuálnej obojstrannej tlači pozri Online Support Assistant na
www.xerox.com/office/4510support
Automatická obojstranná tlač
Automatická obojstranná tlač je možná zo všetkých zásobníkov. Pred tlačou obojstranného dokumentu si overte nasledujúce požiadavky:
Tlačiareň musí ma nainštalovanú duplexnú jednotku. Modely Phaser 4510DX a 4510DT sú
týmto hardwarom štandardne vybavené, pre modely Phaser 4510B a 4510N možno priobjedna.
Papier musí by podporovanej vekosti pre príslušný zásobník. Zoznam podporovaných
vekostí papiera pozri Podporované typy papiera a médií. Zoznam typov a hmotností papiera
si vytlačte tu:
a) Na čelnom paneli zvote Information a stlačte OK.
b) Zvote Information Pages (informačné stránky) a stlačte OK.
c) Zvote Paper Tips Page (stránka s tipmi pre vobu papiera) a stlačte pre tlač OK.
Pre obojstrannú tlač nemožno využi nasledujúce papiere a médiá:
Priehadné fólie
Obálky
Štítky
Akékovek delené špeciálne médiá ako vizitky
Pozri tiež:
Podporované typy papiera a médií na strane 3-3
Konfigurácia tlačiarne na strane 1-4
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-22
Obojstranná tlač
Vlastnosti väzby
Ak používate ovládač tlačiarne pre vobu obojstrannej tlače, zvote tiež typ väzby, ktorý umožňuje
otáčanie stránok. Aktuálny výstup závisí na orientácii (na výšku alebo na šírku) zobrazenia na
stránke, ako je znázornené nižšie.
Portrait (na výšku)
Landscape (na šírku)
Väzba z boku
Väzba na hornom okraji
Väzba z boku
Väzba na hornom okraji
Otáča po dlhej strane
Otáča po krátkej strane
Otáča po krátkej strane
Otáča po dlhej strane
Nastavenie obojstrannej tlače
Zahájenie automatickej obojstrannej tlače:
1. Vložte papier do zásobníka. Viac informácií o vložení papiera pozri Vkladanie papiera.
2. V ovládači tlačiarne zvote obojstrannú tlač poda nasledujúcej tabuky a stlačte OK.
Nastavenie automatickej obojstrannej tlače:
Operačný systém
Kroky
Windows Vista,
Windows 2000,
Windows XP alebo
Windows Server 2003
1. Zvote Paper Output (výstup papiera).
2. Zvote 2-Sided Print (obojstranná tlač)
pod 2-Sided Printing (obojstranné tlačenie).
Mac OS X, verzia 10.2 a vyššie 1. V dialógovom okne Print (tlač) zvote Duplex.
2. Zvote Print on Both Sides (obojstranná tlač).
3. Kliknite na ikonu Binding (väzba) pre nastavenie okraja
k väzbe.
Pozri tiež:
Vkladanie papiera do zásobníka Tray 1 na strane 3-8
Vkladanie papiera do zásobníka Tray 2, 3 alebo 4 na strane 3-12
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-23
Tlač na špeciálne médiá
Tlač na špeciálne médiá
V tejto kapitole nájdete:
Transparencies (priehadné fólie) na strane 3-24
Tlač na obálky na strane 3-31
Tlač na štítky na strane 3-35
Tlač na kartotékové lístky na strane 3-40
Tlač na volitený rozmer papiera na strane 3-42
Nastavenie volitených typov papiera na strane 3-44
Poznámka: Špecifikácie spoahlivosti tlačiarne môžu by ovplyvnené zvýšeným používaním fólií,
kariet a štítkov. Okrem toho sa môže spoahlivos tlačiarne meni v závislosti na dlhodobom
používaní niektorých typov médií.
Transparencies (priehadné fólie)
Na číre fólie možno tlači z akéhokovek podávača (zásobníka). Možno na ne však tlači len jednostranne. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte len odporúčané fólie Xerox.
Varovanie: Na škody spôsobené používaním nepodporovaného papiera, fólií a alších špeciálnych médií sa nevzahuje záruka Xerox, servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí
pre USA a Kanadu. Mimo územie týchto štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte
u svojho miestneho predajcu.
Objednávky papiera, fólií a alších špeciálnych médií adresujte svojmu miestnemu predajcovi
alebo na www.xerox.com/office/4510supplies.
Pokyny
Pred vložením fólií do zásobníka odstráňte všetok papier.
S fóliami manipulujte len za okraje pomocou oboch rúk, aby ste sa vyhli odtlačkom prstov
a záhybom, ktoré môžu spôsobi zhoršenie kvality tlače.
Pred vložením do zásobníka fólie prelistujte.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-24
Tlač na špeciálne médiá
Tlač na fólie zo zásobníka 1
1.
Vytiahnutím vyberte zásobník 1 z tlačiarne.
2.
Odstráňte zo zásobníka kryt.
3.
4.
Vytiahnite zo zásobníka všetky médiá.
Prelistujte fólie, aby ste uvonili prípadne zlepené kusy.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-25
Tlač na špeciálne médiá
5.
Vložte fólie do zásobníka.
Varovanie: Nepreplňujte fóliami zásobník nad vyznačenú rysku. Preplnenie zásobníka môže spôsobi
zasekávanie. Na nasledujúcej ilustrácii spodná ryska znázorňuje maximálnu úroveň plnenia fóliami.
6.
Prispôsobte vodidlá v zásobníku vekosti fólie.
7.
Nasate spä veko zásobníka.
Varovanie: Veko zásobníka musí by pevne uzatvorené. V opačnom prípade môže dôjs
k posunutiu fólií a zaseknutiu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-26
Tlač na špeciálne médiá
8.
Vložte zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
9.
Na čelnom paneli tlačiarne stlačte OK, ak sa ako aktuálne nastavenie zobrazuje správna
vekos a typ fólie. V opačnom prípade zvote vekos a typ fólie:
a) Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
b) Zvote Transparency (priesvitná fólia) a stlačte OK.
c) Zvote zodpovedajúci rozmer a stlačte OK.
10. V ovládači tlačiarne zvote bu Transparency ako typ papiera alebo Tray 1 (zásobník 1) ako
zdroj papiera.
Tlač na fólie zo zásobníkov 2-4
1.
Vytiahnutím vyberte zásobník, ktorý chcete naplni, z tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-27
Tlač na špeciálne médiá
2.
Odstráňte zo zásobníka kryt.
3.
4.
Vytiahnite zo zásobníka všetky médiá.
Prelistujte fólie, aby ste uvonili prípadne zlepené kusy.
5.
Vložte fólie do zásobníka.
Varovanie: Neprepĺňajte fóliami zásobník nad vyznačenú rysku. Preplnenie zásobníka môže
spôsobi zasekávanie. Na nasledujúcej ilustrácii dvojka znázorňuje maximálnu úroveň plnenia
fóliami.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-28
Tlač na špeciálne médiá
6.
Nasate spä veko zásobníka.
Varovanie: Veko zásobníka musí by pevne uzatvorené. V opačnom prípade môže dôjs
k posunutiu fólií a zaseknutiu.
7.
Ak je to nutné, posuňte vodidlá do vnútra poda obrysov fólie.
Poznámka: Ak sú vodidlá správne nastavené, môže by medzi nimi a fóliou menší priestor.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-29
Tlač na špeciálne médiá
8.
Vložte zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
9.
Na čelnom paneli tlačiarne zvote typ fólie:
a. Zvote Paper Tray Setup (nastavenie zásobníka papiera) a stlačte OK.
b. Zvote Tray 2 Paper, Tray 3 Paper, Tray 4 Paper (papier zásobníka 2, 3, 4) a stlačte OK.
c. Zvote Use current setup (použi aktuálne nastavenie) a stlačte OK, ak je ako aktuálne
nastavenie zobrazený správny typ a vekos fólie, alebo typ papiera zmeňte:
Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
Zvote Transparency (priesvitná fólia) zo zobrazeného zoznamu a stlačte OK.
Zvote zodpovedajúci rozmer a stlačte OK.
10. V ovládači tlačiarne zvote bu Transparency ako typ papiera alebo príslušný zásobník ako
zdroj papiera.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-30
Tlač na špeciálne médiá
Tlač na obálky
Na obálky možno tlači zo všetkých zásobníkov.
Pokyny
Používajte len papierové obálky uvedené v tabuke odporúčaných tlačových médií. Úspešná
potlač obálok vemi záleží na kvalite a type obálok. Používajte obálky určené pre laserové
tlačiarne.
Odporúčame udržiava konštantnú teplotu a relatívnu vlhkos.
Nepoužité obálky skladujte v ich pôvodnom obale, aby nenavlhli alebo naopak nevyschli
(tieto faktory ovplyvňujú kvalitu tlače). Vlhké obálky sa môžu pri potlači zlepi.
Nepoužívajte obálky s výplňou; kupujte len obálky ploché.
Z obálok najskôr odstráňte vzduchové bubliny; na stoh obálok položte ažkú knihu.
Ak sa obálky krkvajú alebo vytlačujú, použite iný typ obálok vhodný pre laserové tlačiarne.
To môže pomôc minimalizova problémy tohto typu.
Varovanie: Nikdy nepoužívajte obálky s okienkami alebo kovovou sponkou; môžu poškodi
tlačiareň. Na škody spôsobené používaním nepodporovaných obálok sa nevzahuje záruka Xerox,
servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí pre USA a Kanadu. Mimo územie týchto
štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte u svojho miestneho predajcu.
Tlač na obálky zo zásobníka 1
1.
Zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-31
Tlač na špeciálne médiá
2.
Vložte obálky do zásobníka 1 a nastavte vodidlá poda rozmeru obálok.
Pri obálkach #10 Commercial, C5 a B5 pokladajte obálky do zásobníka chlopňou dolu
s horným okrajom smerom k avej strane tlačiarne.
Do zásobníka 1 nevkladajte viac než 10 obálok naraz.
Pri obálkach Monarch a DL pokladajte obálky do zásobníka chlopňou dolu s horným okrajom napred.
3.
Vložte zásobník do otvoru a zasuňte ho celý do tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-32
Tlač na špeciálne médiá
4.
Na čelnom paneli tlačiarne stlačte OK, ak sa ako aktuálne nastavenie zobrazuje správna
vekos a ako aktuálny typ papiera sa zobrazuje Envelope (obálka). V opačnom prípade
zvote vekos a typ papiera:
a.
b.
c.
Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
Zvote Envelope (obálka) a stlačte OK.
Zvote zodpovedajúci rozmer a stlačte OK.
5.
V ovládači tlačiarne zvote bu Envelope ako typ papiera alebo Tray 1 (zásobník 1) ako zdroj
papiera.
Tlač na obálky zo zásobníkov 2-4
1.
Zvolený zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
2.
Vložte obálky do zásobníka a nastavte vodidlá poda rozmeru obálok.
Pri obálkach #10 Commercial, C5 a B5 pokladajte obálky do zásobníka chlopňou dolu
s horným okrajom smerom k avej strane tlačiarne.
Do zásobníkov 2-4 nevkladajte viac než 75 obálok naraz.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-33
Tlač na špeciálne médiá
Pri obálkach Monarch a DL pokladajte obálky do zásobníka chlopňou dolu s horným okrajom napred.
3.
Vložte zásobník do otvoru a zasuňte ho celý do tlačiarne.
4.
Na čelnom paneli tlačiarne zvote typ obálky:
a.
b.
c.
5.
Zvote Paper Tray Setup (nastavenie zásobníka papiera) a stlačte OK.
Zvote Tray 2 Paper, Tray 3 Paper, Tray 4 Paper (papier zásobníka 2, 3, 4) a stlačte OK.
Zvote Use current setup (použi aktuálne nastavenie) a stlačte OK, ak sa ako aktuálne
nastavenie zobrazuje správna vekos a ako aktuálny typ papiera sa zobrazuje Envelope
(obálka). V opačnom prípade zmeňte nastavenie:
Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
Zvote Envelope (obálka) zo zobrazeného zoznamu a stlačte OK.
Zvote zodpovedajúci rozmer a stlačte OK.
V ovládači tlačiarne zvote bu Envelope ako typ papiera alebo príslušný zásobník ako zdroj
papiera.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-34
Tlač na špeciálne médiá
Tlač na štítky
Na štítky Xerox možno tlači zo všetkých zásobníkov.
Objednávky papiera, fólií a alších špeciálnych médií adresujte svojmu miestnemu predajcovi
alebo na www.xerox.com/office/4510supplies.
Pozri tiež:
Hmotnosti papiera na strane 3-6
Vkladanie papiera na strane 3-7
Pokyny
Nepoužívajte plastové štítky.
Nepoužívajte archy štítkov, kde niektoré chýbajú. Mohlo by dôjs k poškodeniu komponentov tlačiarne.
Nepoužité štítky a ostatné tlačové médiá skladujte na plocho, v ich originálnom balení.
Tlačové médiá nechávajte zabalené v ich originálnom balení, pokia ich nepoužijete. Všetky
nepoužité tlačové médiá vráte do ich originálneho balenia a znova ho zalepte.
Štítky a ostatné tlačové médiá neskladujte v extrémne suchom či vlhkom prostredí, ani vo
vekom teple či chlade. Skladovanie v týchto extrémnych podmienkach môže zhorši kvalitu
tlače alebo spôsobova zasekávanie média v tlačiarni.
Zásoby často otáčajte. Dlhodobé uskladnenie v extrémnych podmienkach môže spôsobi
zvlnenie štítkov či pohadníc a môže dôjs tiež k ich zasekávaniu v tlačiarni.
Na štítky tlačte len jednostranne.
Tlač na štítky zo zásobníka 1
1.
Zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-35
Tlač na špeciálne médiá
2.
Odstráňte veko zo zásobníka.
3.
Prelistujte štítky, aby ste uvonili prípadne zlepené archy.
4.
Vložte štítky do zásobníka 1 a prispôsobte vodidlá papieru.
Stranu pre tlač pokladajte hore horným okrajom napred.
Nevkladajte viac než 100 archov.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-36
Tlač na špeciálne médiá
5.
Opätovne nasate kryt zásobníka.
Varovanie: Veko zásobníka musí by pevne uzatvorené. V opačnom prípade môže dôjs
k posunutiu štítkov a zaseknutiu.
6.
Vložte zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
7.
Na čelnom paneli tlačiarne stlačte OK, ak sa ako aktuálne nastavenie zobrazuje správna
vekos a typ štítku. V opačnom prípade zvote vekos a typ štítku:
a. Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačete OK.
b. Zvote Labels (štítky) a stlačte OK.
c. Zvote zodpovedajúci rozmer a stlačte OK.
8.
V ovládači tlačiarne zvote bu Labels ako typ papiera alebo Tray 1 (zásobník 1) ako zdroj
papiera.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-37
Tlač na špeciálne médiá
Tlač na štítky zo zásobníkov 2-4
1.
Zvolený zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
2.
Odstráňte kryt zo zásobníka.
3.
Prelistujte štítky, aby ste uvonili prípadne zlepené archy.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-38
Tlač na špeciálne médiá
4.
Vložte štítky do zásobníka a prispôsobte vodidlá papieru.
Stranu pre tlač pokladajte hore horným okrajom napred.
Nevkladajte viac než 290 archov.
Varovanie: Nevkladajte viac papiera než ukazuje ryska zásobníka. Preplnenie zásobníka môže
spôsobova zasekávanie. Dvojka ukazuje maximálnu hranicu plnenia štítkami.
5.
Opätovne nasate kryt zásobníka.
Varovanie: Veko zásobníka musí by pevne uzatvorené. V opačnom prípade môže dôjs
k posunutiu štítkov a zaseknutiu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-39
Tlač na špeciálne médiá
6.
Vložte zásobník do otvoru a zasuňte ho celý do tlačiarne.
7.
Na čelnom paneli tlačiarne zvote typ papiera:
a. Zvote Paper Tray Setup (nastavenie zásobníka papiera) a stlačte OK.
b. Zvote Tray 2 Paper, Tray 3 Paper, Tray 4 Paper (papier zásobníka 2, 3, 4) a stlačte OK.
c. Zvote Use current setup (použi aktuálne nastavenie) a stlačte OK, ak sa ako aktuálne
nastavenie zobrazuje správna vekos a ako aktuálny typ papiera sa zobrazuje Labels
(štítky). V opačnom prípade zmeňte nastavenie:
Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
Zvote Labels (štítky) zo zobrazeného zoznamu a stlačte OK.
Zvote zodpovedajúci rozmer a stlačte OK.
8.
V ovládači tlačiarne zvote bu Labels ako typ papiera alebo príslušný zásobník ako zdroj
papiera.
Tlač na kartotékové lístky
Na kartotékové lístky (3x5 in.) možno tlači len zo zásobníka 1. Kartotékové lístky nemožno
používa pre obojstrannú tlač.
Objednávky papiera, fólií a alších špeciálnych médií adresujte svojmu miestnemu predajcovi
alebo na www.xerox.com/office/4510supplies.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-40
Tlač na špeciálne médiá
Tlač na kartotékové lístky zo zásobníka 1
1.
Zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
2.
Vložte kartotékové lístky 3x5 in. do zásobníka tlačovou stranou hore horným okrajom
dozadu.
Nevkladajte papier nad rysku vo vnútri zásobníka.
3.
Prispôsobte vodidlá papieru.
4. Vložte zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-41
Tlač na špeciálne médiá
5.
Na čelnom paneli tlačiarne stlačte OK, ak sa ako aktuálne nastavenie zobrazuje správna
vekos a typ kartotékového lístka. V opačnom prípade zvote vekos a typ lístka:
a.
b.
Zvote Change setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
Zvote Index Card (kartotékový lístok) a stlačte OK.
6.
V ovládači tlačiarne zvote zodpovedajúci zásobník alebo typ papiera.
Tlač na volitený rozmer papiera
Okrem širokej škály štandardných vekostí papiera, ktoré môžete používa pre tlač, možno tlači
i na volitený rozmer papiera z ktoréhokovek zásobníka. Volitený rozmer papiera sa musí pohybova v nižšie uvedených rozmedziach.
Vstupný podávač
Výstupný podávač
Zásobník 1
Zásobníky 2-4
Východiskový zásobník
500stránkový
výstupný zásobník
Jednostranná tlač
Šírka
76-216 mm
98-216 mm
76-216 mm
89-216 mm
Výška
127-356 mm
148-356 mm
127-356 mm
140-356 mm
Šírka
89-216 mm
98-216 mm
Výška
140-356 mm
148-356 mm
Rovnako ako
vstupný podávač
Rovnako ako
vstupný podávač
Rovnako ako
vstupný podávač
Rovnako ako
vstupný podávač
Obojstranná tlač
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-42
Tlač na špeciálne médiá
Tlač pri volitenom rozmere papiera
1.
Otvorte zásobník, z ktorého chcete tlači na volitený rozmer papiera.
2.
Vložte papier do zásobníka a nastavte vodidlá.
Maximálna šírka je 216 mm.
Pre jednostrannú tlač, ak používate predtlačený alebo perforovaný papier, pokladajte
stranu pre tlač dolu horným okrajom papiera napred.
Pre obojstrannú tlač, ak používate predtlačený alebo perforovaný papier, pokladajte
stranu, ktorá má by tlačená ako prvá, hore dolným okrajom papiera napred.
3.
Vložte zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
4.
Na čelnom paneli tlačiarne zvote Change Setup (zmeni nastavenie) a stlačte OK.
5.
Zvote Custom Type (volitený typ) a stlačte OK.
6.
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak je zvolená vekos papiera v menu, zvote ju a stlačte OK.
Ak zvolená vekos papiera nie je v menu, zvote New Custom Size (nový volitený
rozmer) a stlačte OK.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-43
Tlač na špeciálne médiá
7.
Ak ste zvolili New Custom Size, zadajte šírku a dĺžku papiera:
a) Pre Short Edge (šírku) použite šípky hore a dolu pre špecifikáciu rozmeru a stlačte OK.
b) Pre Long Edge (dĺžku) použite šípky hore a dolu pre špecifikáciu rozmeru a stlačte OK.
c) Ak sa na čelnom paneli zobrazí výzva Paper Orientation (orientácia papiera), použite
šípky hore a dolu pre nastavenie smeru podávania papiera do zásobníka.
Podávanie na dĺžku
Podávanie na šírku
Poznámka: Ak definujete novú volitenú vekos, je tento údaj v tlačiarni uložený a môže by
použitý znova. Takto možno uloži až pä nových volitených rozmerov. Ak definujete nový
volitený rozmer potom, čo ich bolo pä v tlačiarni uložených, novo zadaný rozmer nahrazduje ten
uložený, ktorý bol najmenej používaný.
8.
Bu použite volitený rozmer ako vekos dokumentu v aplikácii alebo zvote príslušný zásobník ako zdroj papiera.
Nastavenie volitených typov papiera
Volitené typy papiera sú vytvárané v CentreWare IS a zobrazujú sa v ovládači tlačiarne,
na čelnom paneli a v CentreWare IS. Tento prvok sa používa pre vytváranie vlastného typu
papiera so špecifickým nastavením, ktoré je možno opakovane využíva pre bežné tlačové úlohy,
napríklad pre mesačné výkazy.
Postup pri vytváraní volitených typov papiera:
1. Spustite internetový prehliadač.
2. Zadajte IP adresu tlačiarne v poli prehliadača pre adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Kliknite na Properties (vlastnosti).
4. Zvote priečinok General (všeobecné) na avom navigačnom paneli.
5. Zvote Custom Paper Types (volitené typy papiera).
6. Zadajte alebo zmeňte nastavenie a kliknite na Save Changes (uloži zmeny) v spodnej časti
stránky.
Poznámka: Ďalšie informácie o vytváraní volitených typov papiera získate kliknutím na Help na
záložke Properties - otvorí sa online pomoc.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
3-44
Kvalita tlače
V tejto kapitole nájdete:
Kontrola kvality tlače na strane 4-2
Riešenie problémov kvality tlače na strane 4-3
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-1
4
Kontrola kvality tlače
Kontrola kvality tlače
Nastavenie režimu kvality tlače priamo ovplyvňuje úroveň spracovania vašich tlačových úloh a typ
papiera priamo ovplyvňuje rýchlos tlače. Tieto nastavenia môžete zmeni v ovládači tlačiarne
alebo na čelnom paneli.
Poznámka: Nastavenia ovládača majú prednos pred nastaveniami čelného panela.
Pozri tiež:
Advanced Features Guide na www.xerox.com/office/4510support
Nastavenie kvality tlače
Existujú dve nastavenia kvality tlače:
Nastavenie kvality
Typ tlačovej úlohy
600x600 dpi
Najlepšie všeobecné nastavenie pre rýchlu tlač.
Zaisuje ostrú, jasnú tlač.
True 1200x1200 dpi
Najvyššia kvalita tlače s najlepším zvýraznením detailu.
Odporúčané pre fototlač. Zaisuje vynikajúce rozlíšenie tlače.
Nastavenie kvality tlače v podporovanom ovládači:
Operačný systém
Kroky
Windows Vista,
Windows 2000,
Windows XP alebo
Windows Server 2003
Na záložke Paper/Output zvote nastavenie kvality tlače.
Mac OS X
(verzia 10.2 a vyššie)
V dialógovom okne Print zvote Image Quality (kvalita tlače)
zo zoznamu a potom zvote nastavenie kvality zo zoznamu
Print Quality.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-2
Riešenie problémov kvality tlače
Riešenie problémov kvality tlače
Vaša tlačiareň je určená pre štandardne vysokú kvalitu tlače. Ak sa stretnete s problémami s kvalitou tlače, použite na odhalenie príčiny problému pokyny z tejto kapitoly.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte len tlačové médiá Xerox. Informácie o podporovaných typoch a hmotnostiach papiera nájdete v kapitole Podporované typy papiera a médií.
Varovanie: Na škody spôsobené používaním nepodporovaného papiera, fólií a alších špeciálnych médií sa nevzahuje záruka Xerox, servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí
pre USA a Kanadu. Mimo územie týchto štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte
u svojho miestneho predajcu.
Poznámka: Ak meníte typ papiera v zásobníku, musíte zmeni typ a rozmer papiera i na čelnom
paneli tak, aby nastavenie zodpovedalo papieru vkladanému do zásobníka.
V tejto kapitole nájdete:
Svetlá tlač na strane 4-4
Bezfarebná tlač na strane 4-5
Čierna tlač na strane 4-6
Horizontálne vymazávanie na strane 4-7
Vertikálne vymazávanie na strane 4-8
Horizontálne tmavé pruhy na strane 4-9
Vertikálne tmavé pruhy na strane 4-10
Tmavé škvrny alebo stopy na strane 4-11
Nespojené alebo čiastočne spojené zobrazenie na strane 4-12
Posunutá tlač na strane 4-13
Rozmazaná tlač na strane 4-14
Náhodné alebo miestne výpadky tlače na strane 4-14
Opakujúce sa poruchy na strane 4-15
Nastavenie teploty zapekacej jednotky na strane 4-16
Nevycentrovaná tlač na strane 4-17
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-3
Riešenie problémov kvality tlače
Svetlá tlač
Celkový obraz je svetlejší než normálne.
Možné príčiny
Riešenie
Papier môže by vlhký.
Vymeni papier.
Možno používate úspornú tlač (draft).
Vypnú Draft.
Nedostatočná kapacita tonera.
Ak je v kazete nedostatok tonera, vymeňte ju.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-4
Riešenie problémov kvality tlače
Bezfarebná tlač
Celá stránka je prázdna bez akejkovej viditenej tlače.
Možné príčiny
Riešenie
Ak ste práve inštalovali novú
tlačovú kazetu, môže by problémom
neodstránená žltá páska.
Odstráni pásku.
Natiahnutie viac listov papiera
zo zásobníka naraz.
Vytiahnu papier zo zásobníka, prelistova.
Uisti sa, že je papier do zásobníka správne
vložený.
Z počítača neboli prijaté dáta pre tlač.
Vytlači stránku Konfigurácie.
Ak sa stránka vytlačí správne, skontrolova
kábel rozhrania medzi počítačom
a tlačiarňou, nastavenie tlačiarne a software
aplikácie.
Ak je stránka prázdna, vymeni tlačovú kazetu,
opätovne vytlači Konfiguráciu. Ak je stránka
opä prázdna, kontaktova centrum podpory
zákazníkov.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-5
Riešenie problémov kvality tlače
Čierna tlač
Celá vytlačená stránka je čierna.
Možné príčiny
Riešenie
Defektná tlačová kazeta.
Vymeni tlačovú kazetu.
Dáta pre tlač z počítača
môžu by poškodené.
Vytlači stránku Konfigurácie.
Ak sa stránka vytlačí správne, skontrolova
kábel rozhrania medzi počítačom
a tlačiarňou a software aplikácie.
Ak je spojenie normálne, kontaktova centrum
podpory zákazníkov.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-6
Riešenie problémov kvality tlače
Horizontálne vymazávanie
Naprieč papierom sa objavuje úbytok tlače.
Možné príčiny
Riešenie
Tlačová kazeta nemusí by
správne nainštalovaná.
Vytiahnu a opätovne vloži tlačovú kazetu.
Tlačová kazeta môže by
chybná alebo vypotrebovaná.
Vymeni tlačovú kazetu.
Chybný prenosový valec.
Vymeni prenosový valec (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-7
Riešenie problémov kvality tlače
Vertikálne vymazávanie
V úzkych kolmých čiarach chýba tlač.
Možné príčiny
Riešenie
Papier môže by poznamenaný záhybmi,
zhúžvaním at.
Vymeni papier.
Tlačová kazeta môže by chybná
alebo vypotrebovaná.
Vymeni tlačovú kazetu.
Chybný prenosový valec.
Vymeni prenosový valec (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-8
Riešenie problémov kvality tlače
Horizontálne tmavé pruhy
Naprieč papierom sa objavujú čierne čiary.
Možné príčiny
Riešenie
Tlačová kazeta môže by chybná
alebo vypotrebovaná.
Vymeni tlačovú kazetu.
Trasa papiera môže by
znečistená tonerom.
Vytlači niekoko prázdnych stránok za účelom
odstránenia nahromadeného tonera.
Chybná zapekacia jednotka.
Vymeni zapekaciu jednotku (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-9
Riešenie problémov kvality tlače
Vertikálne tmavé pruhy
Kolmo na papieri sa objavujú čierne čiary.
Možné príčiny
Riešenie
Tlačová kazeta môže by chybná
alebo vypotrebovaná.
Vymeni tlačovú kazetu.
Trasa papiera môže by
znečistená tonerom.
Vytlači niekoko prázdnych stránok za účelom
odstránenie nahromadeného tonera.
Chybná zapekacia jednotka.
Vymeni zapekaciu jednotku (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-10
Riešenie problémov kvality tlače
Tmavé škvrny alebo stopy
Na papieri sa náhodne vyskytujú tmavé škvrny alebo stopy.
Možné príčiny
Riešenie
Tlačová kazeta môže by chybná.
Vymeni tlačovú kazetu.
Trasa papiera môže by
znečistená tonerom.
Vytlači niekoko prázdnych stránok za účelom
odstránenia nahromadeného tonera.
Chybná zapekacia jednotka.
Vymeni zapekaciu jednotku (zo sady pre údržbu).
Defektný prenosový valec.
Vymeni prenosový valec (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-11
Riešenie problémov kvality tlače
Nespojené alebo čiastočne spojené zobrazenie
Vytlačené zobrazenie nie je plne spojené s papierom a ahko sa zotiera.
Možné príčiny
Riešenie
Papier môže by vlhký.
Vymeni papier.
Silný alebo neobvyklý papier v zásobníku.
Vymeni papier za schválený typ a:
Na čelnom paneli tlačiarne zvoli Printer Setup
(nastavenie tlačiarne), potom Paper Handling
Setup (nastavenie manipulácie s papierom)
a nakoniec Fuser Configuration (konfigurácia
zapekacej jednotky).
Tlačiareň je umiestnená v extrémne vlhkom
alebo teplom prostredí.
Overi, že sa tlačiareň nachádza v prostredí
s teplotou v rozmedzí 5-35 ˚C a relatívnou
vlhkosou 15-85 %. Premiestni tlačiareň na
vhodnejšie miesto alej od ventilátorov,
otvorených nákladových rámp a pod.
Chybná zapekacia jednotka.
Vymeni zapekaciu jednotku (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-12
Riešenie problémov kvality tlače
Posunutá tlač
Stránky sú zhúžvané, skrkvané alebo potrhané.
Možné príčiny
Riešenie
V príslušnom zásobníku
nie je správne vložený papier.
Overi správne vloženie papiera do zásobníka.
Papier môže by v zlom stave.
Vymeni papier.
Papier môže by vlhký.
Vymeni papier.
Opotrebovaná zapekacia jednotka.
Vymeni zapekaciu jednotku (zo sady pre údržbu).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-13
Riešenie problémov kvality tlače
Rozmazaná tlač
Obraz je pri okrajoch rozmazaný.
Možné príčiny
Riešenie
Papier môže by v zlom stave.
Vymeni papier.
Papier môže by vlhký.
Vymeni papier.
Chybná tlačová kazeta.
Vymeni tlačovú kazetu.
Náhodné alebo miestne výpadky tlače
Oblasti tlače sú extrémne svetlé alebo prázdne.
Možné príčiny
Riešenie
Papier môže by v zlom stave.
Vymeni papier.
Papier môže by vlhký.
Vymeni papier.
Chybná alebo vypotrebovaná tlačová kazeta.
Vymeni tlačovú kazetu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-14
Riešenie problémov kvality tlače
Opakujúce sa poruchy
Na stránke sa pravidelne vyskytujú stopy alebo prázdne miesta. Pre zistenie materiálu, ktorý je
potreba vymeni, použite nasledujúcu tabuku:
Rozstup defektu
Materiál na výmenu
38 mm
Tlačová kazeta
52 mm
Tlačová kazeta
94,4 mm
Tlačová kazeta
51 mm
Prenosový valec
94,2 mm
Zapekacia jednotka
Jednotlivé materiály môžu spôsobova tlačové poruchy s podobnými rozmermi. Identifikácia
chybného materiálu:
1. Vymeni tlačovú kazetu (nevyhadzova obal).
2. Ak problém pretrváva:
a) Vytiahnu a opä zabalit novú tlačovú kazetu.
b) Nainštalova spä pôvodnú tlačovú kazetu.
c) Vymeni sadu pre údržbu (zapekacia jednotka a prenosový valec).
3. Ak problém pretrváva, kontaktova centrum podpory zákazníkov.
Objednávky spotrebného materiálu Xerox adresujte svojmu miestnemu predajcovi alebo
na ww.xerox.com/office/4510supplies.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-15
Riešenie problémov kvality tlače
Nastavenie teploty zapekacej jednotky
Ak vytlačený obraz nedrží na papieri a ahko sa zotiera, môže pomôc úprava teploty zapekacej
jednotky.
Tlačiareň môže by pre každý typ média nastavená na šes rôznych úrovní teploty zapekacej jednotky. Ťažšie médiá s vyšším obsahom vlákniny obvykle vyžadujú vyššiu teplotu, aby sa toner
dostatočne viazal na papier. Niektoré štítky a alšie teplotne citlivé médiá vyžadujú nízku teplotu,
aby sa zabránilo oddeovaniu od podkladu alebo deformáciám.
Pozri tiež:
Nespojené alebo čiastočne spojené zobrazenie na strane 4-12
Využitie čelného panela
Voba teploty zapekacej jednotky z čelného panela:
1.
2.
3.
4.
5.
Zvote Printer Setup (nastavenie tlačiarne) a stlačte OK.
Zvote Paper Handling Setup (nastavenie manipulácie s papierom) a stlačte OK.
Zvote Fuser Configuration (konfigurácia zapekacej jednotky) a stlačte OK.
Zvote príslušné médium a stlačte OK.
Zvote požadovanú teplotu zapekacej jednotky Extra High, Very High, High, Medium, Low,
Very Low (Extra vysoká, vemi vysoká, vysoká, stredná, nízka, vemi nízka) a stlačte OK.
Využitie CentreWare IS
Voba teploty zapekacej jednotky cez CentreWare IS:
7.
8.
9.
10.
Spustite internetový prehliadač.
Zadajte IP adresu tlačiarne v poli prehliadača pre adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
Kliknite na Properties (vlastnosti).
Zvote priečinok General (všeobecné) na avom navigačnom paneli a zadajte Fuser (zapekacia jednotka).
11. Zvote zo zoznamu príslušné médium a zmeňte teplotu zapekacej jednotky.
12. Kliknite na Save Changes (uloži zmeny) v spodnej časti stránky.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-16
Riešenie problémov kvality tlače
Nevycentrovaná tlač
Tlačová oblas sa zobrazuje mimo okraje stránky. Pre opätovné nastavenie okrajov použite
nasledujúce postupy.
1.
2.
3.
4.
Na čelnom paneli zvote Paper Tray Setup (nastavenie zásobníka papiera) a stlačte OK.
Zvote práve používaný zásobník a stlačte OK.
Overte, že je zásobník nastavený na správny rozmer papiera.
Ak problém pretrváva, použite stránku Calibrate Margins (kalibrova okraje) pre posun
oblasti tlače na papieri. Oblas tlače sa na stránke Calibrate Margins zobrazuje ako čiarkovaný obdĺžnik; mimo jeho hranice tlačiareň netlačí.
a) Na čelnom paneli zvote Troubleshooting (odstraňovanie problémov) a stlačte OK.
b) Zvote Print Quality Problems (problémy s kvalitou tlače) a stlačte OK.
c) Zvote Calibrate Margins a stlačte OK.
d) Zvote Calibrate Margins Page a stlačte OK.
e) Zvote príslušný zásobník pre kalibráciu a stlačte OK.
f) Postupujte poda pokynov na stránke Calibrate Margins.
Poznámka: Rozpätie nastavenia horného okraja je 4 mm +/- 2 mm. Rozpätie nastavenia bočného
okraja je 4 mm +/- 2,5 mm.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
4-17
Údržba
V tejto kapitole nájdete:
Čistenie tlačiarne na strane 5-2
Objednávanie materiálu na strane 5-5
Dlhšie nepoužívanie tlačiarne na strane 5-7
Premiestnenie a opätovné zabalenie tlačiarne na strane 5-8
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-1
5
Čistenie tlačiarne
Čistenie tlačiarne
Bezpečnostné informácie pozri Bezpečnos pri práci s tlačiarňou.
Čistenie tlačiarne zvonka
Vonkajšie kryty tlačiarne môžete čisti mäkkou navlhčenou tkaninou. Pre odstránenie škvŕn
môžete použi tkaninu navlhčenú v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nikdy nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na tlačiareň.
Varovanie: Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, pred čistením tlačiareň vypnite a odpojte
zo zásuvky.
Na čistenie tlačiarne nepoužívajte iné než schválené odsávacie zariadenie. Nemažte tlačiareň olejom.
Čistenie podávača
Ak máte problémy s nesprávnym podávaním papiera zo zásobníka, vyčistite podávač
nasledujúcim spôsobom.
1.
Úplne vytiahnite zásobník z tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-2
Čistenie tlačiarne
2.
Vytiahnite podávací valec zo šachty pre zásobník.
a) Zatlačte na šachtu podávača (1) a rozšírte podložku podávača pre väčšiu vonos (2).
b) Vytiahnite podávač zo šachty pre zásobník (3).
3.
Očistite podávač vlhkou tkaninou.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-3
Čistenie tlačiarne
4.
5.
Vložte podávač spä do šachty pre zásobník.
Zarovnajte podložky na podávači s otvormi šachty (1) a zatlačte podávač úplne do šachty (2).
6.
Zasuňte do tlačiarne zásobník.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-4
Objednávanie materiálu
Objednávanie materiálu
V tejto kapitole nájdete:
Spotrebný materiál na strane 5-5
Bežná údržba na strane 5-5
Kedy objednáva materiál na strane 5-6
Recyklácia materiálu na strane 5-6
Niektorý spotrebný materiál a súčasti pre pravidelnú údržbu je treba občas objedna. Ku každej
dodávke sú priložené pokyny pre inštaláciu.
Spotrebný materiál
Jediný spotrebný materiál k tejto tlačiarni sú tlačové kazety. Tlačové kazety objednávajte
na www.xerox.com/office/4510supplies. Na obale tlačových kaziet je uvedený návod na inštaláciu.
Bežná údržba
Diely pravidelnej údržby sú súčasti tlačiarne, ktoré majú obmedzenú životnos a preto je nutná ich
pravidelná výmena. Náhradné diely môžu by vo forme jednotlivých dielov alebo celých sád. Diely
pravidelnej údržby sú komponenty, ktoré si vymieňa sám užívate tlačiarne.
Jediný diel pravidelnej údržby laserovej tlačiarne Phaser 4510 je údržbová sada (maintenance kit).
Z čelného panela tlačiarne zvote ponuku Supplies Info a uvidíte zostávajúcu životnos údržbovej
sady.
Údržbová sada obsahuje:
Zapekacia jednotka
Prenosový valec
12 podávačov
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-5
Objednávanie materiálu
Kedy objednáva materiál
Ke sa začne blíži čas výmeny materiálu, na čelnom paneli sa zobrazí upozornenie. Overte si,
že máte materiál na výmenu k dispozícii. Dôležité je objedna ho, ke sa upozornenie zobrazí prvý
raz, aby ste zabránili výpadkom tlače. Ak musí by materiál vymenený, na čelnom paneli sa
zobrazí chybové hlásenie.
Pre kontrolu aktuálneho stavu materiálu v tlačiarni si vytlačte stránku Supplies Usage
(spotreba materiálu):
1. Na čelnom paneli zvote Information a stlačte OK.
2. Zvote Supplies Info a stlačte OK.
3. Zvote tlač strany Supplies Usage Page.
Pri objednávaní materiálu kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo navštívte webové stránky
Xerox na adrese www.xerox.com/office/4510supplies.
Varovanie: Používanie materiálu iných výrobcov než Xerox nie je odporúčané. Na škody spôsobené používaním nepodporovaného alebo neodporúčaného materiálu sa nevzahuje záruka
Xerox, servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí pre USA a Kanadu. Mimo územie
týchto štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte u svojho miestneho predajcu.
Recyklácia materiálu
Informácie o recyklácii materiálu Xerox nájdete na www.xerox.com/gwa.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-6
Dlhšie nepoužívanie tlačiarne
Dlhšie nepoužívanie tlačiarne
Ak nebude tlačiareň dlhšiu dobu používaná, vykonajte nasledujúce kroky.
1.
Vypnite tlačiareň.
2.
Vytiahnite kábel do siete i ostatné káble.
Varovanie: Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa káblov mokrými
rukami. Ďalšie bezpečnostné informácie pozri Bezpečnos pri práci s tlačiarňou.
3.
Vyprázdnite všetky zásobníky papiera a médiá uložte na suché miesto s minimálnou
prašnosou.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-7
Premiestnenie a opätovné zabalenie tlačiarne
Premiestnenie a opätovné zabalenie tlačiarne
V tejto kapitole nájdete:
Upozornenie pre premiestenie tlačiarne na strane 5-8
Premiestňovanie tlačiarne po kancelárii na strane 5-8
Príprava tlačiarne na prepravu na strane 5-8
Pozri tiež:
Bezpečnos pri práci s tlačiarňou.
Upozornenie pre premiestnenie tlačiarne
Pokyny pre bezpečné presuny tlačiarne nájdete v prílohe tejto príručky Bezpečnos pri práci
s tlačiarňou.
Premiestňovanie tlačiarne po kancelárii
Tlačiareň možno bezpečne presahova z jedného miesta v kancelárii na druhé, ak tlačiareň
nenakláňate a opatrne a plynulo ju presúvate. Akékovek otrasy, napríklad presun tlačiarne cez
prah dverí a pod., môžu tlačiareň poškodi.
Príprava tlačiarne na prepravu
Varovanie: Pred prepravou tlačiarne musí by vytiahnutá tlačová kazeta. Tlačovú kazetu zabate
do plastového vrecka a ten uzatvorte.
Tlačiareň zabate do pôvodného obalu a škatú alebo do náhradného obalu Xerox. K náhradnému
obalu sú priložené alšie pokyny pre balenie tlačiarne. Ak už nemáte originálny obal alebo
nemôžete tlačiareň sami zabali, kontaktujte miestneho servisného zástupcu Xerox.
Varovanie: Na škody spôsobené nesprávnymi presunmi alebo presunom nezabalenej alebo
nesprávne zabalenej tlačiarne sa nevzahuje záruka Xerox, servisná zmluva ani celková záruka.
Celková záruka platí pre USA a Kanadu. Mimo územie týchto štátov sa môže rozsah záruky meni.
Detaily zistíte u svojho miestneho predajcu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
5-8
Riešenie problémov
V tejto kapitole nájdete:
Odstraňovanie zaseknutého papiera na strane 6-2
Podpora na strane 6-24
Pozri tiež:
Kvalita tlače na strane 4-1
Čistenie podávača na strane 5-2
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-1
6
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Odstraňovanie zaseknutého papiera
V tejto kapitole nájdete:
Prevencia zaseknutia na strane 6-2
Jam at Tray 1,2, 3 or 3 (Zaseknutie papiera v zásobníku 1, 2, 3, alebo 4) na strane 6-3
Jam at the Exit a Jam at the Rear (Zaseknutie papiera na výstupe a vzadu) na strane 6-7
Jam at the Exit a Jam at the Rear (Zaseknutie papiera na výstupe a vzadu) (s inštalovanou
duplexnou jednotkou) na strane 6-9
Jam at the Exit - Open Top Cover to Clear (Zaseknutie papiera vzadu - otvori horný kryt
a odstráni) na strane 6-11
Jam at the Top Cover (Zaseknutie papiera v hornom kryte) na strane 6-13
Jam at the Duplex Unit (Zaseknutie papiera v duplexnej jednotke) na strane 6-17
Jam at the Stacker (Zaseknutie papiera vo výstupnom stohovacom odkladači) na strane 6-18
Paper Size Jam (Zaseknutie papiera v dôsledku jeho nesprávnej vekosti) na strane 6-20
Poznámka: Ak odstraňujete zaseknutie bez otvorenia a uzatvorenia horného krytu, aj tak musíte
tento krok vykona, aby ste odstránili chybovú hlášku z displeja na čelnom paneli.
Pozri tiež:
Bezpečnos pri práci s tlačiarňou
Prevencia zaseknutia
Aby ste obmedzili výskyt zaseknutí, dodržujte pokyny v kapitole Tlač tejto príručky. Obsahuje
informácie o podporovanom papieri a médiách, pokyny pre používanie a návody pre správne
vkladanie papiera do zásobníkov.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-2
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Jam at Tray 1,2, 3 or 3 (Zaseknutie papiera v zásobníku 1, 2, 3, alebo 4)
Čelný panel uvedie zásobník, v ktorom k zaseknutiu došlo. Na čelnom paneli môžete stlači Help
(?) a skontrolova si informácie o zaseknutí.
Odstránenie zaseknutia:
1. Vytiahnite zásobník(y) špecifikovaný na čelnom paneli celý z tlačiarne.
Poznámka: V prípade všetkých zásobníkov okrem zásobníka 2 vytiahnite špecifikovaný zásobník
a všetky zásobníky nad ním. Ak je napríklad zaseknutie v zásobníku 3, vytiahnite zásobníky 1, 2
a 3. Ak je zaseknutie v zásobníku 2, vytiahnite len zásobník 2. Ak je zaseknutie v zásobníku 1,
vytiahnite zásobníky 1 a 2. Nie je treba vyahova všetky zásobníky.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-3
Odstraňovanie zaseknutého papiera
2.
Vytiahnite zaseknutý papier z otvoru tlačiarne pre zásobník.
3.
Odstráňte zhúžvaný papier zo zásobníka.
4.
Ak máte stohovač, odstráňte z neho papier a zdvihnite zásobník stohovača.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-4
Odstraňovanie zaseknutého papiera
5.
Zdvihnite horný kryt.
6.
Vytiahnite tlačovú kazetu.
7.
Odstráňte zaseknutý papier. Uistite sa, že sú odstránené všetky útržky papiera.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-5
Odstraňovanie zaseknutého papiera
8.
Vložte tlačovú kazetu.
9.
Zasuňte spä všetky zásobníky.
10. Sklopte horný kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-6
Odstraňovanie zaseknutého papiera
11. Ak máte stohovač, sklopte jeho zásobník.
Jam at the Exit a Jam at the Rear (Zaseknutie papiera na výstupe a vzadu)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Odklopte zadný kryt.
Výstraha: Dbajte na zvýšenú opatrnos, niektoré komponenty vo vnútri zadného krytu môžu
by horúce.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-7
Odstraňovanie zaseknutého papiera
2.
Vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, či ste papier vytiahli skutočne celý (nesmie chýba
žiadny útržok).
3.
Ak v kroku 2 nenájdete žiadny papier, otvorte kryt nad výstupom a vytiahnite zaseknutý
papier z tlačiarne.
Poznámka: Ke kryt výstupu pustíte, vráti sa do pôvodnej polohy.
4.
Zatvorte zadný kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-8
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Jam at the Exit a Jam at the Rear (Zaseknutie papiera na výstupe
a vzadu) (s inštalovanou duplexnou jednotkou)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Odklopte kryt duplexnej jednotky
2.
Odklopte zadný kryt.
Výstraha: Dbajte na zvýšenú opatrnos, niektoré komponenty vo vnútri zadného krytu môžu
by horúce.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-9
Odstraňovanie zaseknutého papiera
3.
Vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, či ste papier vytiahli skutočne celý (nesmie chýba
žiadny útržok).
4.
Ak v kroku 3 nenájdete žiadny papier, otvorte kryt nad výstupom a vytiahnite zaseknutý
papier z tlačiarne.
Poznámka: Ke kryt výstupu pustíte, vráti sa do pôvodnej polohy.
5.
Zatvorte zadný kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-10
Odstraňovanie zaseknutého papiera
6.
Zatvorte kryt duplexnej jednotky.
Jam at the Exit - Open Top Cover to Clear
(Zaseknutie papiera vzadu - otvori horný kryt a odstráni)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Ak máte výstupný stohovač (stohovací nakladač), vytiahnite z neho papier, potom ho zdvihnite.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-11
Odstraňovanie zaseknutého papiera
2.
Vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, či ste papier vytiahli skutočne celý (nesmie chýba
žiadny útržok).
3.
Otvorte horný kryt.
4.
Zatvorte horný kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-12
Odstraňovanie zaseknutého papiera
5.
Ak máte stohovač, sklopte ho.
Jam at the Top Cover (Zaseknutie papiera v hornom kryte)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Ak máte výstupný stohovač (stohovací nakladač), vytiahnite z neho papier, potom ho zdvihnite.
2.
Otvorte horný kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-13
Odstraňovanie zaseknutého papiera
3.
Vytiahnite tlačovú kazetu.
4.
Otočte zeleným valčekom a vysuňte zaseknutý papier z podávačov. Potom zaseknutý papier
opatrne vytiahnite.
5.
Ak nemožno zaseknutým papierom pohnú, vytiahnite podávače 1 a 2 úplne z tlačiarne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-14
Odstraňovanie zaseknutého papiera
6.
Otočte zeleným valčekom a vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, či ste papier vytiahli
skutočne celý (nesmie chýba žiadny útržok).
7.
Vráte zásobníky spä.
8.
Vložte spä tlačovú kazetu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-15
Odstraňovanie zaseknutého papiera
9.
Zatvorte horný kryt.
10. Ak máte stohovač, sklopte ho.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-16
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Jam at the Duplex Unit (Zaseknutie papiera v duplexnej jednotke)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Otvorte kryt duplexnej jednotky.
2.
Vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, či ste papier vytiahli skutočne celý (nesmie chýba
žiadny útržok).
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-17
Odstraňovanie zaseknutého papiera
3.
Zatvorte kryt duplexnej jednotky.
Jam at the Stacker (Zaseknutie papiera vo výstupnom stohovacom odkladači)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Odklopte zadný kryt výstupného odkladača.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-18
Odstraňovanie zaseknutého papiera
2.
Vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, že ste papier vytiahli skutočne celý (nesmie chýba
žiadny útržok).
3.
Zatvorte zadný kryt výstupného odkladača.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-19
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Paper Size Jam (Zaseknutie papiera v dôsledku jeho nesprávnej vekosti)
K zaseknutiu došlo na výstupe alebo pod zadným krytom. Na čelnom paneli tlačiarne stlačte
Help (?) a skontrolujte si informácie z oznámenia čelného panela.
Odstránenie zaseknutia:
1.
Zásobník úplne vytiahnite z tlačiarne.
2.
Skontrolujte, či sú vodidlá papiera v zásobníku pevne zatlačené k papieru.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-20
Odstraňovanie zaseknutého papiera
3.
Nasate zásobník do otvoru a úplne ho zasuňte do tlačiarne.
4.
Na výzvu čelného panela:
Ak ste nezmenili typ papiera, stlačte OK.
Ak ste zmenili typ papiera, prejdite na správny typ a stlačte OK.
5.
Ak máte duplexnú jednotku, otvorte jej kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-21
Odstraňovanie zaseknutého papiera
6.
Odklopte zadný kryt.
Varovanie: Dbajte na zvýšenú opatrnos, niektoré komponenty vo vnútri zadného krytu
môžu by horúce.
7.
Vytiahnite zaseknutý papier. Skontrolujte, či ste papier vytiahli skutočne celý (nesmú chýba
žiadne útržky).
8.
Zatvorte zadný kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-22
Odstraňovanie zaseknutého papiera
9.
Ak máte duplexnú jednotku, zatvorte jej kryt.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-23
Podpora
Podpora
V tejto kapitole nájdete:
Správy čelného panela na strane 6-24
PrintingScout na strane 6-24
Technická podpora PhaserSMART na strane 6-25
Internetové odkazy na strane 6-26
Xerox dodáva niekoko automatických diagnostických nástrojov, ktoré vám pomôžu zaisti
a udrža kvalitu tlače.
Pozri tiež:
Podpora Xerox Support Centre na strane 1-10
Správy čelného panela
Čelný panel poskytuje informačnú podporu a pomoc pri odstraňovaní problémov. Ak dôjde
k poruche alebo nebezpečenstvu, čelný panel zobrazí upozornenie na problém. V mnohých prípadoch čelný panel tiež zobrazuje animovanú grafiku znázorňujúcu lokalizáciu problému ako je
napríklad miesto, kde došlo k zaseknutiu papiera.
Stlačením Help na čelnom paneli zobrazíte alšie informácie o zobrazenej správe alebo menu.
Tlačidlo Help je označené symbolom (?).
PrintingScout (kontrola stavu tlačiarne)
PrintingScout je nástroj inštalovaný spoločne s ovládačom tlačiarne. Tento program automaticky
kontroluje stav tlačiarne a okamžite pošle správu do vášho počítača, ak je nutný zásah užívatea.
Ak nie je tlačiareň schopná vytlači danú tlačovú úlohu, automaticky pošle na displej správu
s pomocným textom a vyobrazením, ako problém odstráni. Kliknutím na upozornenie si zobrazíte
pokyny pre vyriešenie problému.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-24
Podpora
Technická podpora PhaserSMART
Technická podpora programu PhaserSMART je automatizovaná, prebieha po internete.
Prostredníctvom štandardného webového prehliadača pošlite diagnostické informácie z vašej
tlačiarne a na webové stránky Xerox, kde bude vykonaná analýza. Diagnostický nástroj
PhaserSMART preveruje informácie, určuje problémy a navrhuje riešenie. Ak problém nie je
navrhnutým spôsobom odstránený, technická podpora PhaserSMART vám pomôže pri vytvorení
servisnej požiadavky.
Prístup k technickej podpore PhaserSMART:
1. Spustite internetový prehliadač a prejdite na www.phaserSMART.com
2. Do poa prehliadača zapíšte IP adresu tlačiarne.
3. Postupujte poda zobrazených pokynov.
Asistent online podpory
Asistent online podpory (Online Support Assistant) je informačná databáza, ktorá poskytuje
informácie a pomoc pri odstraňovaní problémov s tlačiarňou. Tu je možno nájs riešenie kvality
tlače, zasekávania médií, inštalácie softwaru a mnoho alších informácií.
Prístup k online podpore nájdete na adrese www.xerox.com/office/4510support.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-25
Podpora
Internetové odkazy
Na stránkach spoločnosti Xerox je mnoho užitočných zdrojov informácií, kde sa môžete dozvedie
o svojej tlačiarni Phaser 4510 viac. Sada odkazov na stránky Xerox je inštalovaná v priečinku Obúbené
vášho internetového prehliadača, ak si nainštalujete ovládače tlačiarne Xerox do svojho počítača.
Záložka Troubleshooting (odstraňovanie problémov) vo vašom ovládači tlačiarne vo Windows tiež
obsahuje užitočné odkazy. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
Zdroj
Odkaz
Technická podpora PhaserSMART
automaticky diagnostikuje problémy
sieovej tlačiarne a navrhuje riešenie:
www.phaserSMART.com
Informácie technickej podpory pre vašu
www.xerox.com/office/4510support
tlačiareň-online technická podpora,
online asistent podpory, sahovanie ovládačov,
dokumentácia, videoinštruktáž
a ovea viac:
Materiál pre tlačiareň:
www.xerox.com/office/4510supplies
Zdroj nástrojov a informácií ako je
interaktívna výuka, šablóny pre tlač,
tipy a rady pre vlastné nastavenie poda
individuálnych požiadaviek:
www.colorconnection.xerox.com
Lokálne centrum predaja a podpory:
www.xerox.com/office/contacts
Registrácia tlačiarne:
www.xerox.com/office/register
Bezpečnostné listy, ktoré identifikujú
materiály a poskytujú informácie
o bezpečnej manipulácii a skladovaní
nebezpečných látok:
www.xerox.com/msds (USA a Kanada)
www.xerox.com/environment_europe (EÚ)
Informácie o recyklácii spotrebného
materiálu:
www.xerox.com/gwa
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
6-26
Bezpečnos pri práci
s tlačiarňou
A
Táto tlačiareň a odporúčaný spotrebný materiál boli vyvinuté a testované tak, aby zodpovedali
prísnym bezpečnostným požiadavkám. Dodržiavanie nasledujúcich pokynov je zárukou trvalej
bezpečnej prevádzky tlačiarne.
Elektrická bezpečnos zariadení
Používajte napájaciu šnúru dodávanú s tlačiarňou.
Napájaciu šnúru zapojte priamo do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Ak neviete
bezpečne, či je zásuvka uzemnená, požiadajte elektrikára o jej kontrolu.
Pre pripojenie k sieti nepoužívajte rozbočovacie zásuvky, ktorým chýba zemniaci kontakt.
Nepoužívajte predlžovacie šnúry.
Overte si, že je tlačiareň pripojená do zásuvky so správnym prúdom a napätím. V prípade
potreby skontrolujte s elektrikárom elektrické špecifikácie tlačiarne.
Výstraha: Zaistením správneho uzemnenia tlačiarne znižujete potenciálne riziko úrazu elektrickým
prúdom. Nesprávne používanie elektricky napájaných výrobkov môže by nebezpečné.
Tlačiareň umiestnite tak, aby prechádzajúci udia nemohli šliapa na jej napájaciu šnúru.
Na napájaciu šnúru nestavajte žiadne predmety.
Nezakrývajte vetracie otvory. Tieto otvory sú určené na ochranu tlačiarne pred prehriatím.
Do tlačiarne nevhadzujte kancelárske sponky ani drôtiky.
Výstraha: Do štrbín a otvorov tlačiarne nezasúvajte žiadne predmety. Prepojenie s miestom pod
napätím alebo skratovanie niektorej časti zariadenia môže ma za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-1
Ak si všimnete nezvyklé zvuky alebo zápach:
1. Okamžite tlačiareň vypnite.
2. Šnúru elektrického napájania vytiahnite zo zásuvky.
3. Pre odstránenie problému pozvite autorizovaného servisného technika.
Napájacia šnúra je pripojená k tlačiarni ako zásuvné zariadenie na zadnej časti tlačiarne. Ak je
treba tlačiareň úplne zbavi elektrického napätia, vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.
Varovanie: Neodstraňujte kryty alebo ochranné prvky, ktoré sú upevnené skrutkami, ak neinštalujete prídavné zariadenie alebo to nie je výslovne uvedené. Pri týchto prácach musí by tlačiareň
vypnutá a odpojená od elektrickej siete. Okrem určitého voliteného príslušenstva, ktoré si môže
vymeni užívate sám, nie sú v tlačiarni pod krytmi žiadne diely, na ktorých by bolo možné
vykonáva údržbu.
Poznámka: Tlačiareň nechávajte zapnutú. Nevystavujete sa tým žiadnemu riziku.
Ak však tlačiareň nebude používaná dlhšiu dobu, mala by by vypnutá a odpojená od siete.
Ďalšie podrobnosti pozri kapitola Dlhšie nepoužívanie tlačiarne.
Nasledujúce situácie predstavujú nebezpečenstvo:
Napájacia šnúra je poškodená alebo rozdrapkaná.
Do tlačiarne natiekla kvapalina.
Tlačiareň bola vystavená vode.
Ak nastane akákovek z týchto situácií:
1. Okamžite tlačiareň vypnite.
2. Šnúru elektrického napájania vytiahnite zo zásuvky.
3. Zavolajte autorizovaného servisného technika.
Bezpečnos pri používaní laserových zariadení
Špeciálne s ohadom na špecifické požiadavky na laserové zariadenia táto tlačiareň spĺňa štandardné predpisy pre výkon laserových produktov stanovené vládnymi, národnými a medzinárodnými orgánmi a je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy 1. Tlačiareň nevyvíja nebezpečné
žiarenie, pretože je lúč pri používaní i údržbe úplne uzatvorený.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-2
Bezpečnos pri údržbe
Nepokúšajte sa sami vykonáva údržbu, ktorá nie je popísaná v dokumentácii dodávanej
s tlačiarňou.
Nepoužívajte aerosolové čistiace prostriedky. Použitie neschváleného spotrebného materiálu
môže zhoršova výkon tlačiarne a spôsobova nebezpečné podmienky.
Spotrebný materiál a bežne vymenitené diely nevhadzujte do ohňa. Informácie o recyklačnom programe spoločnosti Xerox nájdete na www.xerox.com/gwa.
Prevádzková bezpečnos
Táto tlačiareň a odporúčaný spotrebný materiál boli vyvinuté a testované tak, aby zodpovedali
prísnym bezpečnostným požiadavkám. Tieto požiadavky zahŕňajú testovanie zariadení príslušným
ústavom, jeho schválenie a kontrolu dodržania platných noriem. Dodržiavanie nasledujúcich
bezpečnostných pokynov je zárukou trvalej bezpečnej prevádzky tlačiarne.
Umiestnenie tlačiarne
Tlačiareň umiestnite do bezprašnej miestnosti s teplotným rozsahom 5 ˚C až 35 ˚C s relatívnou
vlhkosou vzduchu od 15 do 85 %.
Poznámka: Kvalitu tlače môžu ovplyvňova prudké teplotné výkyvy. Rýchle ohriatie chladnej
miestnosti môže v zariadení vyvola kondenzáciu a priamo naruši prenos zobrazenia.
Čistota tlačiarne
Tlačiareň umiestnite na miesto, kde má dostatok priestoru pre dostatočnú ventiláciu, prevádzku
a údržbu. Odporúčaný minimálny priestor je:
nad tlačiarňou:
400 mm
Požiadavky na celkovú výšku:
Tlačiareň: 820 mm
Ďalšie priestorové požiadavky:
109 mm za tlačiarňou
480 mm pred tlačiarňou
210 mm na avej strane tlačiarne
300 mm na pravej strane tlačiarne
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-3
Pokyny pre používanie
Štrbiny a otvory tlačiarne nezakrývajte ani neblokujte. Bez zodpovedajúcej ventilácie môže
dôjs k prehriatiu tlačiarne.
Optimálny výkon dosahuje tlačiareň v nadmorských výškach do 3 500 metrov.
Tlačiareň neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
Tlačiareň neumiestňujte do oblasti priameho slnečného žiarenia.
Tlačiareň neumiestňujte do prúdu chladného vzduchu z klimatizačnej jednotky.
Tlačiareň inštalujte na rovný pevný povrch s dostatočnou nosnosou poda hmotnosti
tlačiarne.
Tlačiareň by nemala by v náklone väčšom než 2 stupne. Všetky štyri nožičky musia by v kontakte s podložkou. Základná hmotnos tlačiarne bez obalového materiálu je približne 21 kg.
Tlačiareň nestavajte do blízkosti magnetického poa.
Tlačiareň neumiestňujte do vlhkého prostredia.
Tlačiareň neumiestňujte do miest ohrozených otrasmi.
Bezpečnostné prevádzkové pokyny
Medzi vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne počkajte 10-15 sekúnd.
Nepribližujte ruky, vlasy, kravaty at. do blízkosti výstupu a podávačov.
Ke tlačiareň tlačí:
Nevyahujte zásobník papiera, ktorý ste zvolili v ovládači alebo na čelnom paneli.
Neotvárajte kryty.
Tlačiareň nepremiestňujte.
Spotrebný materiál pre tlačiareň
Používajte náhradné diely a spotrebný materiál určený výhradne pre túto tlačiareň.
Používanie nevhodných materiálov môže zníži kvalitu tlače a tiež môže znamena
bezpečnostné riziko.
Dbajte na všetky varovania a dodržujte inštrukcie uvedené na spotrebnom materiáli, dieloch,
tlačiarni, volitenom príslušenstve a pod. a informácie dodávané s týmto tovarom.
Varovanie: Používanie materiálu iných výrobcov než Xerox nie je odporúčané. Na škody spôsobené používaním nepodporovaného alebo neodporúčaného materiálu sa nevzahuje záruka
Xerox, servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí pre USA a Kanadu. Mimo územie
týchto štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte u svojho miestneho predajcu.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-4
Presun/sahovanie tlačiarne
Dodržujte tieto pokyny, aby ste zabránili svojmu úrazu i poškodeniu tlačiarne:
Tlačiareň vždy pred premiestňovaním vypnite vypínačom a odpojte všetky káble.
Tlačiareň vždy musia zdvíha dve osoby.
Tlačiareň vždy zdvíhajte za miesta na to určené.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-5
Prenášajte tlačiareň bez nakláňania.
Varovanie: Nenakláňajte tlačiareň v uhle väčšom než 10 stupňov v ktoromkovek smere.
Väčší sklon môže spôsobi premiestnenie spotrebného materiálu vo vnútri tlačiarne a jeho únik.
Poznámka: Tlačiareň je vzadu ažšia než vpredu. Majte tento hmotnostný rozdiel pri premiestňovaní na pamäte.
Na tlačiareň neumiestňujte žiadne jedlo ani tekutiny.
Varovanie: Na škody spôsobené nesprávnymi presunmi alebo nesprávnym zabalením tlačiarne
pre prepravu sa nevzahuje záruka Xerox, servisná zmluva ani celková záruka. Celková záruka platí
pre USA a Kanadu. Mimo územie týchto štátov sa môže rozsah záruky meni. Detaily zistíte
u svojho miestneho predajcu.
Symboly použité na zariadení
Bute opatrní (alebo upozorňuje na určitý diel tlačiarne).
Viac informácií nájdete v užívateskej príručke.
Horúci povrch tlačiarne alebo v tlačiarni.
Dbajte na opatrnos, aby nedošlo k úrazom.
Nedotýka sa.
Nevhadzova do ohňa.
Poda modelu tlačiarne môže trva 30 minút alebo dlhšie,
než zapekacia jednotka vychladne.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-6
Recyklácia a likvidácia produktu pre Severnú Ameriku
Spoločnos Xerox zaisuje po celom svete spätný odber/recykláciu použitého vybavenia.
Pre zistenie, či je váš produkt Xerox súčasou tohto programu kontaktujte autorizovaného predajcu (1-800-ASK-XEROX). Viac informácií týkajúcich sa programu na ochranu životného prostredia
spoločnosti Xerox nájdete na www.xerox.com/environment.
Ak nie je váš výrobok súčasou programu Xerox a potrebujete zaisti jeho likvidáciu, uvedomte si
prosím, že tento výrobok môže obsahova olovo, ortu, zlúčeniny chlóru a iné materiály, ktoré je
treba likvidova v súlade s predpismi o životnom prostredí. Prítomnos olova, ortuti, zlúčenín
chlóru a iných materiálov je plne v súlade s predpismi platnými v dobe, ke bol produkt uvedený
na trh. Ak potrebujete viac informácií o recyklácii a bezpečnej likvidácii, obráte sa na miestne
orgány. Pre produkty so zvýšeným obsahom zlúčenín chlóru môžu plati zvláštne pravidlá. Viac
na www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
A-7
Register
Register
dynamické pridelenie IP adresy, 2-6
A
adresy TCP/IP, 2-5
akceptovatené tlačové médiá, 3-4
AutoIP
dynamické prideovanie IP adresy, 2-6
manuálne nastavenie IP adresy tlačiarne, 2-7
automatická obojstranná tlač, 3-22
automatické nastavenie IP adresy tlačiarne
(len Windows), 2-5
E
elektrická bezpečnos, A-1
F
faktory ovplyvňujúce tlačovú úlohu, 3-18
faktory ovplyvňujúce výkon stroja, 3-18
fonty, 1-4
B
H
bezpečnostné pokyny, A-4
bezpečnos
elektrická bezpečnos, A-1
laser, A-2
obsluha, A-3
pokyny pre tlač, A-4
pri používaní, A-1
symboly, A-6
údržba, A-3
užívate, A-1
horný kryt
otvorenie, 6-12, 6-13
zatvorenie, 6-12, 6-16
Ch
chybové a varovné hlásenia, 6-24
I
C
CentreWare IS
nastavenie dynamickej IP adresy
tlačiarne, 2-6
povolenie DHCP, 2-6
zmena alebo úprava IP adresy
tlačiarne, 2-8
čistenie
naberací valček, 5-2
tlačiareň, 5-2
D
DHCP
dynamicky, 2-6
manuálne nastavenie IP adresy tlačiarne, 2-7
nastavenie IP adresy tlačiarne
povolenie cez CentreWare IS, 2-6
povolenie na ovládacom paneli, 2-6
štandardne povolené DHCP na tlačiarňach
Phaser, 2-6
diely tlačiarne, 1-2
dlhodobé nepoužívanie tlačiarne, 5-7
dostupné tlačové ovládače, 2-9
duplexná jednotka
otvorenie krytu, 6-21
zaseknutie papiera, 6-17
zatvorenie krytu, 6-23
informácie
informačné strany, 1-9
nástroje pre správu tlačiarne, 1-9
o tlačiarni, 1-9
PhaserSMART, 1-9
Príručka pre inštaláciu, 1-9
Príručka rozšírených funkcií, 1-9
Quick Use Guide, 1-9
technická podpora, 1-9
video instruktáž, 1-9
webové odkazy, 1-9
zdroje, 1-9
informácie, 1-9
Menu Map, 1-8
Tipy pre použitie papiera, 3-5
informačné strany, 1-8
inštalácia tlačových ovládačov Mac OS X,
verzia 10.4, 2-12
inštalácia tlačových ovládačov Mac OS X,
verzie 10.2 a 10.3, 2-10
inštalácia tlačových ovládačov Windows 2000
alebo vyššie, 2-10
inštalácia tlačových ovládačov, 2-9
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
Register-1
Register
K
N
kalibrácia
okraje, 4-17
konfigurácia sieovej adresy, 2-5
kvalita tlače
oblas tlače sa nezmestí na papier, 4-17
nastavenie
automatické priradenie IP adresy (len
Windows), 2-5
dynamické IP adresy tlačiarne, 2-6
manuálne nastavenie IP adresy, 2-7
nastavenie siete, 2-2
nastavenie vodidiel papiera, 6-20
nepodporované typy tlačových médií, 3-4
L
Local Area Network (LAN), 2-5
O
M
Macintosh
Macintosh OS X verzie 10.2 a 10.3
pripojenie Bonjour, 2-10
pripojenie cez USB, 2-11
pripojenie LPD/LPR, 2-11
tlačové ovládače, 2-10
Macintosh OS X verzia 10.4
pripojenie Bonjour, 2-12
pripojenie LPD, 2-13
pripojenie USB, 2-12
Macintosh OS X verzia 10.4, 2-12
Macintosh
ovládače pre PostScript, 3-20
voba možností nastavenia každej tlačovej
úlohy, 3-20
Xerox Support Centre, 1-10
maintenance kit, 5-5
manuálne nastavenie IP adresy tlačiarne
anulovanie AutoIP, 2-7
anulovanie DHCP, 2-7
maximálne rozlíšenie (dpi), 1-4
maximálna rýchlos tlače, 1-4
Menu Map, 1-8
možnosti
konfigurácia tlačiarne, 1-5
Macintosh, 3-20
štandardné, 1-4
možnosti tlače
pre jednotlivé tlačové úlohy
Macintosh, 3-20
obojstranne, 3-22
predvoby tlače (Windows), 3-18
priehadné fólie, 3-24
voba možností, 3-18
Windows, 3-19
možnosti väzby, 3-23
možnosti Windows, 3-19
obálky, 3-31
tlač zo zásobníka 1, 3-31
vodidlá, 3-31
objednanie spotrebného materiálu, 5-5, 5-6
obojstranná tlač, 3-22
automatická, 3-22
možnosti chrbta, 3-23
voba, 3-23
okraje tlačenej plochy sa nezmestia
na formát papiera, 4-17
Online Support Assistant, 6-25
opätovné zabalenie tlačiarne, 5-8
operačné systémy
tlačové ovládače, 2-9
ovládací panel, 1-7
funkcie, 1-7
informačné strany, 1-8
kontrola kvality tlače, 4-2
layout, 1-7
Menu Map, 1-8
správy (messages), 6-24
vytlačenie vzorových strán, 1-8
ovládače
dostupné ovladáče, 2-9
inštalácia, 2-9
Macintosh OS X verzia 10.4, 2-12 PCL, 2-9
Macintosh OS X verzie 10.2 a 10.3, 2-10
Macintosh, 2-9
popis, 2-9
PostScript, 2-9
UNIX, 2-9
voba obojstrannej tlače, 3-23
Windows 2000 alebo vyšší, 2-10
Xerox Support Centre, 1-10
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
Register-2
Register
P
papier
naplnenie zásobníkov, 3-7
nepodporované médiá, 3-4
obálky, 3-31
podpora pre zásobníky 1-4, 3-6
podporované formáty a gramáže, 3-5
podporované, 3-3
pokyny pre skladovanie, 3-5
poškodenie tlačiarne, 3-4
priehadné fólie, 3-24
štítky, 3-35
tlač na špeciálne médiá, 3-24
typy, 3-3
vodidlá, 3-3
volitené formáty papiera, 3-42, 3-44
PCL, 2-9
plniace hrany pri zásobníku 1 a 2-4, 3-7
podporované formáty a gramáže, 3-5
podporované typy médií, 3-3
podporované typy tlačových médií, 3-3
pokyny
automatická obojstranná tlač, 3-22
bezpečnos pri tlači, A-4
obálky, 3-31
obojstranná tlač, 3-22
obsluha, A-4
použitie papiera, 3-3
pre používanie, A-4
skladovanie papiera, 3-5
štítky, 3-35
položky pravidelnej údržby, 5-5
pomoc
Online Support Assistant, 6-25
PhaserSMART, 6-25
technická podpora, 1-9
upozornenie PrintingScout, 6-24
PostScript, 2-9
použitie vodidla papiera, 3-3
povolenie DHCP na tlačiarni, 2-6
povolenie funkcie AutoIP na tlačiarni, 2-6
predtlačený papier, 3-8
premiestnenie tlačiarne
bezpečnostné opatrenia, 5-8
premiestnenie a opätovné zabalenie
tlačiarne, 5-8
premiestnenie po kancelárii, 5-8
príprava na prepravu, 5-8
prevencia zasekávania papiera, 6-2
priehadné fólie, 3-24
tlač zo zásobníka 1, 3-25
tlač zo zásobníkov 2-4, 3-27
vodidlá, 3-24
pripojenie
Ethernet, 2-3
paralelný port, 2-4
USB, 2-4
príprava na prepravu tlačiarne, 5-8
problémy s kvalitou tlače, 4-3
R
recyklácia
produktu, A-7
spotrebného materiálu, 5-6
tlačiarne, 6-26
režim kvality tlače, 4-2
režimy
print-quality, 4-2
režim zásobníka 1, 3-17
Tray 2-N Mode, 3-17
riešenie problémov
oblas tlače sa nezmestí na papier, 4-17
PhaserSMART, 1-9
s kvalitou tlače, 4-3
technická podpora, 1-9
zaseknutie papiera, 6-2
rozšírenie konfigurácie, 1-6
S
Sie
konfigurácia sieovej adresy, 2-5
nastavenie a konfigurácia, 2-2
TCP/IP a IP adresy, 2-5
voba siete a sieové pripojenie, 2-3
vytvorenie miestnej siete (LAN), 2-5
sieové pripojenie, 2-3
Ethernet, 2-3
spotrebný materiál, A-4
kedy objedna, 5-6
objednanie, 5-5
recyklácia, 5-6
správy
ovládací panel, 6-24
PrintingScout, 6-24
Support Centre, 1-10
symboly na produkte, A-6
špeciálne tlačová médiá
obálky, 3-31
priehadné fólie, 3-24
štítky, 3-35
volitený formát papiera, 3-42, 3-44
štítky, 3-35
tlač zo zásobníka 1, 3-35
tlač zo zásobníkov 2-4, 3-38
vodidlá, 3-35
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
Register-3
Register
T
technická podpora, 1-9
PhaserSMART, 1-9, 6-25
tlač
automatická obojstranná tlač, 3-22
doba spracovania, 3-18
indexové karty, 3-40
informačné strany, 1-8
možnosti chrbta, 3-23
na indexové karty, 3-40
na oboch stranách, 3-22
obálky, 3-31
obojstranná tlač, 3-23
okraje, 3-6
rýchlos, 3-18
štítky, 3-35
volitený formát papiera, 3-43
vzorových strán, 1-8
základy tlače, 3-2
záložka Layout/Waterrmark, 3-19
tlačiareň
bezpečnostné opatrenia
pri premiestňovaní, 5-8
bezpečnostné symboly, A-6
čistenie tlačiarne zvonka, 5-2
dodávky, A-4 zásobníky, 1-4
dostupné konfigurácie, 1-5
informačné zdroje, 1-9
konfigurácia, 1-4, 1-5
avá strana, 1-3
maximálne rozlíšenie (dpi), 1-4
maximálna rýchlos tlače, 1-4
nastavenie IP adresy, 2-5
opätovné zabalenie, 5-8
ovládací panel, 1-7
ovládače, 2-9
pamä, 3-18
písma, 1-4
pohad spredu, 1-2
pohad zo strany, 1-3
pohad zozadu, 1-3
povolenie AutoIP, 2-6
povolenie DHCP, 2-6
premiestnenie v rámci kancelárie, 5-8
presunutie, 5-8
pripojenie, 1-4
príprava na prepravu, 5-8
registrácia, 6-26
rozšírené funkcie, 1-5
rozšírenie konfigurácie, 1-6
skladovanie, 5-7
štandardné funkcie, 1-4
umiestnenie, A-3
vlastnosti, 1-4
vnútorné komponenty, 1-3
voný priestor, A-3
výkon, 3-18
zmena alebo modifikácie IP adresy
cez CentreWare IS, 2-8
tlačová kazeta
vloženie, 6-15
vytiahnutie, 6-14
tlačová úloha
individuálne voby tlače
Macintosh, 3-20
Windows, 3-19
tlačové ovládače
dostupné, 2-9
inštalácia, 2-9
kontrola kvality tlače, 4-2
Macintosh OS X verzia 10.4, 2-12
Macintosh OS X verzie 10.2 a 10,3, 2-10
Macintosh, 2-9
operačné systémy, 2-9
PCL, 2-9
PDL, 2-9
PostScript, 2-9
UNIX, 2-9
Windows 2000 alebo vyšší, 2-10
Xerox Support Centre, 1-10
U
Údržba
bezpečnos, 5-8, A-3
čistenie tlačiarne, 5-2
objednanie spotrebného materiálu, 5-5, 5-6
položky pravidelnej údržby, 5-5
umiestnenie tlačiarne, A-3
upozornenie
PrintingScout, 6-24
symboly, A-6
úprava IP adresy cez CentreWare IS, 2-8
USB, 2-4
užívateský formát papiera, 3-44
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
Register-4
Register
V
X
vloženie papiera
zásobník 1, 3-8
zásobníky 2-4, 3-12
volitený formát papiera, 3-42, 3-44
podpora pre zásobníky 1-4, 3-6
tlač, 3-43
voba
kvality tlače, 4-2
možností tlače vo Windows, 3-19
možnosti tlače, 3-18
obojstrannej tlače, 3-23
predvoby tlače (Windows), 3-18
režim tlače print-quality, 4-2
sieového pripojenia, 2-3
voba Macintosh, 3-20
voby tlače pre jednotlivé úlohy
Windows, 3-19
voby
tlač, 3-18
voný priestor
umiestnenie tlačiarne, A-3
výkon, 3-18
vypnutie tlačiarne, A-5
výstražné a chybové správy, 6-24
výstupný zásobník
otvorenie zadného krytu výstupného
zásobníka, 6-18
položenie, 6-13, 6-16
zaseknutie papiera, 6-18
zatvorenie zadného krytu, 6-19
zdvihnutie, 6-11, 6-13
vytlačenie informačných strán, 1-8
Xerox
recyklácia, 5-6
Support Centre, 1-10
webové stránky so spotrebným
materiálom, 5-6
webové zdroje, 6-26
W
webové odkazy, 6-26
Windows
inštalácia tlačových ovládačov
pre Windows 2000 alebo vyšší, 2-10
možnosti tlače, 3-19
voba možností nastavenia každej tlačovej
úlohy, 3-19
Xerox Support Centre, 1-10
Z
zadný kryt
otvorenie, 6-22
zatvorenie, 6-22
základy tlače, 3-2
záložka Paper/Output, 3-19
zaseknutie papiera
duplexná jednotka, 6-17
formát papiera, 6-20
horný kryt, 6-13
na výstupe a vzadu
(s duplexnou jednotkou), 6-9
na výstupe a vzadu, 6-7
na výstupe, 6-11
odstránenie, 6-2
prevencia, 6-2
v duplexnej jednotke, 6-17
v hornom kryte, 6-13
vo výstupnom zásobníku, 6-18
vzadu, 6-7
v zásobníkoch 1, 2, 3, alebo 4, 6-3
zaseknutie papiera, 6-2
zásobník 1
plniace hrany, 3-7
potlač obálok, 3-31
potlač priehadných fólií, 3-25
režim, 3-17
tlač indexových kariet, 3-40
tlač štítkov, 3-35
vloženie papiera, 3-8
zásobníky 1-4, 3-6
okraje, 3-6
papier a typy tlačových médií, 3-6
podporované formáty a gramáže, 3-6
zásobníky 2-4
plniace hrany, 3-7
potlač priehadných fólií, 3-27
režim, 3-17
tlač štítkov, 3-38
vloženie papiera, 3-12
zásobníky
výmena, 6-15
vytiahnutie, 6-20
zasunutie, 6-21
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
Register-5
Register
zdroje informácií, 1-9
zdroje pre pomoc, 1-9
zdvíhanie tlačiarne, 5-8
zmena IP adresy
automatické nastavenie
(len Windows), 2-5
cez CentreWare IS, 2-8
dynamické nastavenie, 2-6
manuálne nastavenie, 2-7
Laserová tlačiareň Phaser® 4510
Register-6
Download

Konfigurácia tlačiarne