Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu, kolo č .l, Spis č.: 53/2012
V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
plánujeme zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky s názvom :........lístky na relax, oddych, kultúru a šport......
Vašu ponuku je potrebné zaslať výlučne na našu e-inailovú adresu uvedenú pre ponuky v kontaktoch verejného obstarávateľa. Vašu ponuku doplňte do hrubo
označenej tabuľky, resp. príloha a pošlite na náš e-mail pre ponuku s predmetom názvu v e-maile: Sociálny fond. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú brané
do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ceny je potrebné uvádzať v € bez DPH aj s DPH. Do ceny je potrebné zapracovať všetko. Ďalšie požiadavky sú uvedené vo výzve príloha č. I. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) je:
...max. 1700,-€.
Termín na predloženie ponuky je do: 28. 6. 2012 do 15.00 hod.
Špecifikácia požadovaného predmetu zákazy (podrobný opis):
Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň):
VIĎ PRÍLOHA č. 1
Zmluvné podmienky
Kritériá:
Termín dodania: do 04.07.. 2012
LCena celkom s DPH
Ponuka
Miesto dodania: ZUŠ Bernolákova 26, Košice
Lehota splatnosti faktúr je minimálne: 14 dní
Poznámka:
Ďalšie zmluvné podm ienky sú uvedené v prílohe č. 1
Cena spolu bez DPH:
Kontakty verejného obstarávateľa:
Verený obstarávate!’: Základná umelecká škola, Bernolákova 26,040 11 Košice
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Kundracik, riaditeľ
Kontakty pre verejné obstarávania:
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Jarmila Kundrátová
Telefón: 055/6422224
E-mail pre podanie ponuky:
jarm [email protected]
Kontakty uchádzača:
Názov a sídlo uchádzača:
Štatutárny orgán uchádzača:
Kontakty pre ponuku:
Kontaktná osoba pre ponuku:
Tel., fax:
e-mail:
Cena spolu bez DPH:
■ > A l CX- C -
riaditeľ školy
sadzba DPH:
Nie som platca DPH11
sadza DPH:
ZAKUú H f
(MO 11 K O ä l C E
iČO: 35 546 131
(2)
PRÍLOHA č. 1
k výzve o verejnom obstarávaní - predmet zákazky: lístky na relax, oddych, kultúru
a šport.
Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky
Lístky pre zamestnancov školy na kultúrne, spoločenské, športové, zdravotné, relaxačné
vyžitie a oddych.
Lístky musia byť jedného typu v nominálnej hodnote 2,- Eur v celkovej hodnote 30,- Eur; tj.
15 kusov/zamestnanec, celkom pre 51 zamestnancov balené v obálke pre každého
zamestnanca zvlášť.
Prosíme uviesť až výslednú sumu bez DPH, s DPH aj so všetkými poplatkami (za
sprostredkovanie, balenie pre zamestnanca, doručenie)
Kritéria pre splnenie požadovanej zákazky:
- Štátne divadlo Košice HB, MS
- Divadlo Thália - Košice
- Štátna filharmónia Košice
- Cinemax Košice
- Kino Úsmev Košice
- Ryba Anička, Košice
- Mestská krytá plaváreň, Košice
- Lyžiarske stredisko Jahodná
- Lyžiarske stredisko Kavečany
- Lyžiarske stredisko Kojšovská hoľa
- Kozmetický salón Katy, Brigádnicka 3, Košice
- Lena STUDIO, Čapajevova ul, Košice
- Lekáreň Dr. Max, Kaufland OC Galéria, Košice
- Lekáreň AESCULAP, Toryská 1, Košice
- Lekáreň Kamilka, Brigádnicka 2, Košice
- Life fitnes Tempes club, Košice
- Mona Masáže, Považská 40/A, Košice
- Noli Regeneračné masáže, Krivá 18, Košice
- Royal Thai Masage, Kováčska 57, Košice
Upozornenie:
Ďalšie zmluvné podmienky:
Z každej ponuky bude vybraný uchádzač, ktorý ponúka cenovo najvýhodnejšiu zákazku
a spĺňa všetky kritéria. Tieto vybrané zariadenia sú najfrekventovanejšie pre zamestnávateľa
a zamestnancov z dôvodu všeobecnej spokojnosti a lokalita je totožná so sídlom školy. Tieto
zmluvné zariadenia je možné si overiť či sú akceptované lístky.
Download

Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice