VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH
STUDIÍ, o. p. s.
Žižkova 6, České Budějovice
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
(další vzdělávání podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)
v rámci projektu
"Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního
vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje II.“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0041
únor 2012
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Místo konání vzdělávacích kurzů:
 Vysoká škola evropských a regionálních studií, A. Trägera 44, České Budějovice
 pracoviště dané školy, po dohodě s VŠERS, o. p. s. (kurzy je možné přizpůsobit
požadavkům školy).
Termíny kurzů:
 termíny jednotlivých kurzů jsou k dispozici na www.granty.vsers.cz/dvppcb2
 pro danou školu (min. 15 posluchačů) na základě dohody.
Forma přednášek:
 prezenční
 kombinované (prezenční a e-learning).
Zakončení kurzu:
 účastníci vzdělávacího kurzu získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT ČR v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pod č. j. : 39 457/2011-25-941.
Poplatek za účast ve vzdělávacím kurzu:
 Kurzy jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, tj. jsou pro účastníky ZDARMA.
Přihlášky:
 Závazné přihlášky na kurz je možné zasílat na adresu VŠERS, o. p. s.. Závazná
přihláška v elektronické verzi je dostupná na http://granty.vsers.cz/dvppcb2 nebo na
emailu [email protected]
Webové stránky projektu: www.granty.vsers.cz/dvppcb2
Adresa pro zasílání přihlášek:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Oddělení projektů a grantů (DVPP JK II.)
Žižkova 6
370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Alena Kundrátová, [email protected], tel. 387 201 253, mob: 724 757 614
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 Regionální tématika v environmentální výchově
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé středních škol, gymnázií a základních škol (I. a II. stupně)
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
doc. PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc.
RNDr. Kamila Sásiková, Ph.D.
Obsah kurzu:
Cílem je uschopnit pedagogy jednak k prolínání regionální tématiky („skutečného“,
bezprostředně známého světa) do environmentální výchovy v širokém smyslu slova, dále
prolínání environmentální výchovy do jednotlivých předmětů, jednak podtrhnout spolupráci
škol s různými součástmi veřejné správy, podniky a osobnostmi. Těžiště je v popisu
a uvědomění si kontextu a souvislostí, jakož i v orientaci a evaluaci různých informačních
zdrojů (oproti kvantu konkrétních znalostí). Zásadní charakteristikou je „průřezovost“ napříč
předměty (vzdělávacími oblastmi). Metodika výuky: Významnými součástmi metodiky je
diskuse, využívání internetu a simulační hry a nezanedbatelným cílem i zkontaktování
pedagogů se zájmem o danou problematika, výměna zkušeností a možnost další spolupráce:
zpětná vazba, „připomínací“ email či telefonát, informace o koordinačních aktivitách
Krajského úřadu Jihočeského kraje a koncepci EVVO v Jihočeském kraji. Účastník získá
náměty na spolupráci s různými organizacemi. Informace o zkušenostech z Horních Rakous
a Bavorska. Pedagog se bude umět orientovat v různých informačních zdrojích v dané
problematice.
 Globální problémy ochrany životního prostředí
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé středních škol, gymnázií a základních škol (I. a II. stupně)
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
doc. PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc.
RNDr. David Pithart, CSc.
Obsah kurzu:
Cílem předmětu je poskytnout pokud možno celostní pohled na současné environmentální
problémy světa. Kritérii výběru témat jsou jejich aktuálnost a vztah k území ČR. Kromě
přírodovědecké (ekologické) roviny problému bude pozornost rovněž věnována i historické
genezi problému a jeho společenským aspektům, zejména ekonomickým, politickým
a etickým. Kontroverzní návrhy na řešení problémů budou přednášeny pokud možno vedle
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
sebe tak, aby bylo konečné řešení otevřené a inspirující pro samostatné myšlení žáků. První
přednáška je převážně filosofická, dále následují přednášky zaměřené na vybrané konkrétní
problémy ŽP (pojaté mezioborově), poslední přednáška je zaměřená na budoucí přístupy
a řešení. Metodika výuky: přednáška, diskuse. Účastník získá celostní pohled na současné
environmentální problémy světa.
VÝUKA JAZYKŮ
 Interaktivní metody ve výuce cizích jazyků
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé základních škol I. stupně
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
Mgr. Marcela Haspeklová (angličtina)
Ing. Soňa Kabelová (němčina)
Obsah kurzu:
Interaktivní výuka nabízí dětem zábavnější a méně stereotypní formu výuky, čímž zvyšuje
jejich motivaci k učení. Důležitou součástí interaktivního vyučování je zjevná názornost
a systematičnost ve výuce. Tento způsob výuky posiluje i mezipředmětové vztahy, které
pomáhají dětem uvědomit si, že jednotlivé izolované poznatky je nutné kombinovat s jinými,
doplňovat je a vzájemně propojovat. V daném kurzu budou vyučující seznámeni s možnostmi
využití netradičních metod výuky a jejich uplatněním ve své pedagogické praxi. Metodika
výuky: audio a videosekvence, pracovní listy prezentace, workshop, práce s textem, písně,
interaktivní hry, materiály, které doplňují dané téma, webové odkazy, práce na interaktivní
tabuli, diskuse. Účastník získá informace a praktické zkušenosti s využitím interaktivní výuky
cizího jazyka.
 Moderní metody ve výuce anglického jazyka
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé středních škol a gymnázií, základních škol II. stupně
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (angličtina, němčina)
Mgr. Karel Kříž (angličtina)
Mgr. Marcela Haspeklová (angličtina)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Obsah kurzu: zavedení nových možností do výuky anglického jazyka na úrovni základních
a středních škol - Současný svět internetu; Multimédia; Autorské programy a jejich využití při
výuce; E-lessons; Interaktivní tabule a její možnosti. Metodika výuky: prezentace
s praktickými ukázkami s využitím nových informačních technologií. Účastník získá přehled
o nových moderních možnostech výuky a využití informačních technologií při výuce
anglického jazyka.
ICT VE VÝUCE
 Využití ICT při výuce výtvarné kultury, literární, dramatické výchovy
a divadla aneb "Umění trochu jinak“
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé základních škol I. stupně, učitelé speciálních škol
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
PaedDr. Ivana Bečvářová
Mgr. Klaudia Pospíšilová
Obsah kurzu: Cílem vzdělávací akce je seznámit cílovou skupinu s možnostmi využití
informačních technologií při výuce na 1. stupni základních škol (s akcentem na výtvarnou
kulturu, literární, dramatickou výchovu a divadlo). Metodika výuky: využití práce
s interaktivní tabulí, ukázky vlastně zpracovaných prací, prezentace výtvarných a literárních
projektů; samostatné práce, testy; metodické ukázky jednotlivých hodin s použitím ICT.
 Základy používání ICT ve výuce
Forma kurzu: kombinovaná (prezenční + e-learning)
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (z toho 16 prezenční forma, 24 hodin e-learning)
Odborní lektoři:
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Mgr. Vladimír Čížek, DiS.
Ing. Jiří Nechvátal
Obsah kurzu: získání uživatelských znalostí a dovedností. Zvýšení kompetencí pro práci
s ICT pedagogických pracovníků. Cílem kurzu bude prohloubení odborných a uživatelských
znalostí a dovedností učitelů, zvýšení jejich počítačové gramotnosti a vybavení ICT
kompetencemi, které potřebují pro využití informačních technologií ve výuce. Obsahová
náplň kurzu: Obsluha počítače – OS MS Windows; Elektronická komunikace – elektronická
pošta, internet; Práce s textem – textový editor MS Word; Práce s tabulkami – Tabulkový
kalkulátor MS Excel; Počítačová grafika a prezentace – MS Power Point.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 Práce s médii při výuce
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé středních škol a učitelé základních škol
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
Mgr. Martin Korous
Mgr. Miroslav Ulrich
Obsah kurzu: Kurz bude zaměřen na práci s interaktivní tabulí + foto +video, přičemž pro
podporu tohoto kurzu vznikne webová aplikace k nácviku práce s interaktivní tabulí.
Osvojením nových metod a systémů médií by se posluchačům kurzu měla ušetřit práce při
tvorbě příprav hodin a prezentaci látky. V kurzu proběhnou prezentace na interaktivní tabuli,
praktické cvičení na využití internetu a propojení využívání různých druhů médií při výuce
předmětů. Metodika výuky: plenární přednášky a seznámení s prostředím, cvičení
s programy, práce na projektu, představení projektů. Účastník získá zkušenosti
s tvorbou prezentací na interaktivní tabuli, s použitím internetu a propojení různých druhů
médií ve výuce.
 Pokročilé používání ICT ve výuce
Forma kurzu: kombinovaná (prezenční + e-learning)
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (z toho 16 prezenční forma, 24 hodin e-learning)
Odborní lektoři:
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Mgr. Vladimír Čížek, DiS.
Ing. Jiří Nechvátal
Obsah kurzu: kurz bude obsahově navazovat na kurz „Základy používání ICT ve výuce“,
bude určen pokročilejším uživatelům PC. Kurz je zaměřený na rozvoj uživatelských znalostí
a dovedností. Cílem kurzu je prohloubení odborných a uživatelských znalostí a dovedností
učitelů, zvýšení jejich počítačové gramotnosti a vybavení ICT kompetencemi, které potřebují
pro využití informačních technologií ve výuce: Údržba počítače – OS MS Windows, Linux
Zpracování dat, informací a znalostí. Elektronická komunikace – sociální sítě. Pokročilá práce
s textem – textový editor MS Word. Pokročilá práce s tabulkami – Tabulkový kalkulátor MS
Excel. Počítačová grafika a prezentace – MS PowerPoint, Front Page. ICT a změny ve výuce
- Využití interaktivní tabule ve výuce. Posluchačům kurzu bude představen testovací program
On line testování znalostí a schopností žáků, který vznikl v rámci projektu. Cílem kurzu je
naučit frekventanty využívat program při jejich pedagogické praxi. Na cvičeních si kurzisté
vyzkouší snadnost používání testovacího programu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana
Forma kurzu: prezenční
Cílová skupina: učitelé základních škol (I. a II. stupeň)
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Odborní lektoři:
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
Ing. Jiří Nechvátal
Obsah kurzu:
Cílem vzdělávacího kurzu je rozvinout mediální gramotnost pedagogů ve vztahu
k patologickým komunikačním jevům spojeným s využíváním internetu a mobilních telefonů.
Učitelé jsou seznámeni s kazuistikou, právním rámcem, metodami řešení jednotlivých
problémů, potenciální vazbou na trestnou činnost apod. Porozumí nebezpečí komunikačních
jevů spojených s elektronickou komunikací, problematikou ochrany osobních údajů
a možností zneužití sociálních sítí a získají základní znalosti, jak je rozpoznat a jak se bránit,
poznají možné postupy řešení konkrétních problémů ve škole i mimo školu s dopadem do
plánů prevence, odkaz na intervenční instituce.
Kontaktní adresa:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
A. Trägera 44
České Budějovice (Kněžské Dvory)
Webové stránky projektu: http://granty.vsers.cz/dvppcb2
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
© Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
Vydala:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Oddělení projektů a grantů
Žižkova 6
370 01 České Budějovice
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Download

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ