Magistrát mesta Košice - Oddelenie strategického rozvoja - Referát školstva, športu a mládeže MMK
CELOMESTSKÝ METODICKÝ DEŇ -19.2.2015 pre učiteľov
Názov školy:
Využitie hlavolamu
TANGRAM
v rozprávke
LEGO DACTA –
nielen ako hračka
Spoznávať praktické
používanie procesov
čítania a písania
v rozmanitých
podobách
a situáciách
MŠ BUDAPEŠTIANSKA
1
/ účasť učiteľov na CMD - vyslaných riaditeľkou školy pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na škole /
Ukázať možnosti využívania matematických rozprávok za pomoci tangramu na rozvoj kognitívnych kompetencií v
matematicko – logickej oblasti a rozvoja jemnej motoriky v oblasti perceptuálno motorickej.
13.00
do
16.00
1. Predčitateľská gramotnosť – využitie Lego v niektorých metódach predčitateľskej gramotnosti - metódy: cinquain
(päťlístok), slovná banka, pojmové mapovanie, konštruovanie písmen s precvičením správneho úchopu grafického
nástroja.2. Lego v matematike – číselné trojuholníky, štvorce, vzory na šnúrke, skvelé grafy, zrkadlenie, hra Lienka –
poznávanie farieb, tvarov, určovanie veľkostí, počtu s precvičením správneho úchopu grafického nástroja.3. Techniky
konštruovania – plošné, priestorové, tématické, plánované, kombinované. Sprievodné aktivity: foto prezentácia z výstav
našej MŠ a Lego výstava na tému „Pesnička je kľúčik zlatý“.
9.00
do
12.00
Vytvárať pozitívny vzťah u detí k čítaniu, písaniu, chápať, že čítanie a písanie sú účelnou a nevyhnutnou súčasťou
sociálneho a kultúrneho života. Spoznávať praktické používanie procesov čítania a písania v rozmanitých podobách a
situáciách, ako napríklad pri matematických operáciách schopnosť počúvať s porozumením a reagovať na otázky
odpoveďou.
Práva dieťaťa
Práva dieťaťa -teória, aplikácia v podmienkach MŠ, praktické aktivity.
Artefiletika v
materskej škole
Praktickou činnosťou predstaviť nové trendy vo výtvarnej výchove, oboznámiť učiteľky s netradičnými metódami,
formami a postupmi využívania výtvarného umenia.
Hlavným cieľom artefiletiky je sprostredkovať dieťaťu úľavu a zážitok. Prostredníctvom nej sa dieťa naučí vyjadrovať
svoje emócie, zvyšuje sa u neho pocit sebaakceptácie a rozvíja sa tvorivosť dieťaťa. Využitie artefiletiky vo výchove a
vzdelávaní detí predškolského veku je priam žiadané.
Spoznávať praktické
používanie procesov
čítania a písania
v rozmanitých
podobách
a situáciách

Vytvárať pozitívny vzťah u detí k čítaniu, písaniu, chápať, že čítanie a písanie sú účelnou a nevyhnutnou súčasťou
sociálneho a kultúrneho života. Spoznávať praktické používanie procesov čítania a písania v rozmanitých podobách a
situáciách, ako napríklad pri matematických operáciách schopnosť počúvať s porozumením a reagovať na otázky
odpoveďou.
Materská škola,
Cottbuská 34,
Košice
Viktória Rečová
Materská škola
Jaltská 33, Košice
Beáta Smolíková
Materská škola,
Nešporova 28,
Košice
9.00
do
12.00
Monika Pitońáková
9.00
do
12.00
Materská škola,
Obrancov mieru 16,
Košice
Jana Peregrínová, Mgr.
Materská škola
Šafárikova trieda 4,
Košice
9.00
do
12.00
Jana Kandráčová
Materská škola,
Nešporova 28,
Košice
13.00
do
16.00
Erika Saxová
Z CMD učitelia prevedú IMZ a odovzdajú poznatky, ako aj oboznámia ostatných pedag.zamestnancov na škole v rámci MZ.
Download

Z CMD učitelia prevedú IMZ a odovzdajú poznatky, ako aj