HJ-203-E_A_M_SK.book
1 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
Krokomer
Walking style
• Návod na obsluhu
1 SK
IM-HJ-203-E-02-10/2011
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
2 ページ
HJ-203-E_A_M_SK.book
Zadanie
Tlačidlo SET
Nadol
Nahor
ZOBRAZENIA
Stlačte
Počet
krokov
Vzdialenosť
Ďalšie
spálené
kalórie
Množstvo
spáleného
tuku
Čas
Tlačte 2 sek.
Stop
Zvoľte
Tlačte 2 sek.
Štart
REŽIM AKTIVITY
2 sek.
2 sek.
PAMÄŤ
Zvoľte
Stlačte
HJ-203-E_A_M_SK.book
1 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
1 Úvod
Vážený zákazník!
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento
vysokokvalitný krokomer OMRON. Tento nový krokomer
Walking style III bude citlivo merať Vašu fyzickú aktivitu,
pomáhať Vám pri voľbe správnej stravy (diéty) a bude Vás aj
motivovať dosiahnuť svoj denný limit chôdze.
Tento krokomer počíta kroky, aj keď je v taške alebo vo
vrecku, prípadne zavesený na krku, čo Vám dáva možnosť
výberu želaného spôsobu nosenia. Využívajte ho každý deň je to jednoduchá pomôcka pre Vaše zdravie.
■ Funkcie krokomera OMRON Walking style III
Meranie množstva spálených kalórií/tuku
Meria sa intenzita chôdze a vypočítava sa množstvo
spálených kalórií a tuku.
Režim aktivity
Namerané údaje* určitého vymedzeného času alebo
fyzickej aktivity sa ukladajú do pamäte. Tieto namerané
údaje sa uchovávajú oddelene od údajov, ktoré sa
registrujú v jednotlivých dňoch.
* Počet krokov/prejdená vzdialenosť/počet spálených kalórií/
množstvo spáleného tuku
symbol po prejdení 10 000 krokov
Symbol
sa zobrazí, keď počas jedného dňa urobíte
10 000 krokov. (Nezobrazuje sa pri zobrazovaní údajov
režimu aktivity a údajov z pamäte režimu aktivity).
SK
1
HJ-203-E_A_M_SK.book
2 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
2 Určenie krokomera OMRON Walking style III
2.1 Upozornenia
• Pred začatím odtučňovania alebo cvičebného programu sa
poraďte so svojím lekárom alebo poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.
• Zariadenie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Ak by malé dieťa prehltlo batériu, kryt batérie alebo skrutku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Zariadením na šnúrke nehojdajte. Hojdanie krokomerom na
šnúrke môže spôsobiť zranenie.
• Zariadenie si nedávajte do zadného vrecka krátkych, či
dlhých nohavíc. Ak by ste sa posadili s krokomerom vo
vrecku, mohol by sa zničiť.
• Ak by sa elektrolyt z batérie dostal do očí, ihneď oči
vypláchnite veľkým množstvom čistej vody. Bezodkladne
vyhľadajte lekára.
• Ak by elektrolyt z batérie zasiahol pokožku, ihneď si
zasiahnuté miesto opláchnite veľkým množstvom čistej
vody.
• Dbajte na to, aby ste batériu nevložili s nesprávnou
orientáciou polarity.
• Využívajte výhradne len určený typ batérie.
• Opotrebovanú batériu bezodkladne vymeňte za novú.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať (približne
3 mesiace alebo dlhšie), vyberte z neho batériu.
• Batériu neodhoďte do ohňa, pretože môže explodovať.
• Pri likvidácii tohto produktu vyberte batériu a postupujte
podľa miestnych nariadení na ochranu životného prostredia.
3 Súčasti
A
A Hlavné zariadenie B Šnúrka
C Spona
D Batéria
* Batéria je už v zariadení vložená.
B
C
D
2
HJ-203-E_A_M_SK.book
3 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
4 Spoznajte svoj krokomer
■ Hlavné
zariadenie
Displej
Indikátor vybitej
batérie
- tlačidlo
pamäte
- tlačidlo
režimu
- tlačidlo
akcie
5 Nastavenia
5.1 Nastavenie času, zadanie hmotnosti, výšky a dĺžky
kroku
Pri prvom použití krokomera postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
1 Na zadnej strane krokomera stlačte
tlačidlo SET tenkým a pevným
predmetom tyčinkovitého tvaru, ktorý sa
ľahko nezlomí.
SK
Poznámka: Tlačidlo netlačte ostro zahrotenou
špičkou. Mohlo by ho to poškodiť.
Po uvedení nasledujúceho zobrazenia začne blikať
hodina.
Poznámka: Ak sa dlhšie než 5 minút nezadá žiadne nastavenie,
v zobrazení sa obnovia štandardné nastavenia
z výroby.
* Podrobnosti o rozsahu nastavení sú uvedené v kapitole 12
„Technické parametre”.
3
HJ-203-E_A_M_SK.book
4 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
2 Zadanie hodiny.
(1) Tlačidlom
alebo
si zvoľte
želaný údaj nastavenia.
• Tlačidlom
(
) sa údaj zväčší
(zmenší) k najbližšej možnosti.
• Ak pridržíte
(
) stlačené, údaje
sa zväčšujú (zmenšujú) rýchlo.
3
4
5
6
(2) Tlačidlom
potvrďte zadanie.
Nastavte minúty zopakovaním krokov (1) a (2).
Zadajte hmotnosť zopakovaním krokov (1) a (2).
Zadajte výšku zopakovaním krokov (1) a (2).
Zadajte dĺžku kroku zopakovaním krokov (1) a (2).
Poznámky:
• Prvotný údaj o dĺžke kroku, ktorý bliká na displeji, je
odhadovanou dĺžkou kroku získanou výpočtom zo zadania
výšky.
Zadajte skutočnú dĺžku kroku na základe svojho spôsobu
chôdze a na základe fyzických daností.
• Správna priemerná dĺžka kroku sa určuje podielom celkovej
dĺžky desiatich krokov a počtu krokov (napr. 7,1 m podelíte
10 krokmi a dostanete 0,71 m).
To je celé nastavenie.
■ Úprava nastavenia
1 Na zadnej strane krokomera stlačte tlačidlo SET tenkým
a pevným predmetom tyčinkovitého tvaru, ktorý sa ľahko
nezlomí.
Na displeji začne blikať hodina.
2 Postupujte podľa pokynov od kroku 2 kapitoly 5.1
„Nastavenie času, zadanie hmotnosti, výšky a dĺžky kroku”.
Poznámky:
• Týmto sa namerané údaje uložené v zariadení (vrátane údajov
aktuálneho dňa) nevymažú.
• Ak sa dlhšie než 5 minút nezadá žiadne nastavenie, v zobrazení
sa uvedie aktuálny údaj o počte krokov.
6 Postup pre krokomer OMRON Walking style III
6.1 Príprava krokomera OMRON Walking style III
1 K zariadeniu pripevnite
1
2
3
šnúrku.
2 K šnúrke pripevnite sponu.
3 Sponu otvorte a pripnite.
Poznámka: Keď chcete
zariadenie odpojiť, stlačte sponu. Ak sa spona
neopatrne nakladá alebo skladá, na jemnejšom
materiáli oblečenia to môže zanechať známky
poškodenia alebo podriapania.
4
HJ-203-E_A_M_SK.book
5 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
6.2 Ako sa pripevňuje OMRON Walking style III
Krokomer odporúčame vložiť do vrecka, do tašky, alebo
zavesiť na krk.
Aby Vám krokomer náhodou nespadol a aby bol zreteľnejší
pri vkladaní oblečenia do práčky, odporúčame používať
priloženú šnúrku a sponu.
Vrecko
1 Zariadenie si dajte do náprsného vrecka alebo
do vrecka nohavíc.
2 Šnúrku pripnite na okraj vrecka.
Poznámka: Zariadenie si nedávajte do zadného vrecka krátkych,
či dlhých nohavíc.
Taška
1 Zariadenie si dajte do tašky.
Poznámky:
• Tašku musíte pevne držať.
• Dbajte na to, aby ste zariadenie dôkladne upevnili k taške.
• Šnúrku pripnite na okraj tašky.
Krk
1 Zariadenie si pripnite na pásik, remienok
alebo šnúrku na kľúče, ktoré sú bežne
v predaji, a zaveste si ho na krk.
Poznámka: Šnúrka na krk nie je súčasťou výbavy.
6.3 Efektívne využívanie krokomera OMRON Walking
style III
1 Začnite kráčať.
SK
Poznámka: Aby sa nezarátavali aj pohyby, ktoré nie sú súčasťou
chôdze, zariadenie neuvádza na displeji počet krokov
prvých 4 sekúnd chôdze. Ak pokračujete v chôdzi
dlhšie než 4 sekundy, zobrazí sa najprv počet krokov
nameraný po 4 sekundách a potom sa ďalej
prirátavajú kroky.
2 Po skončení chôdze stlačte tlačidlo
a prezrite si údaje
(kapitola 7 „Kontrola údajov na displeji”).
Poznámka: Toto zariadenie sa každý deň o polnoci (0:00) zresetuje
na „0”.
V záujme zaistenia presného sledovania počtu krokov si pred
prvým použitím tohto zariadenia prečítajte časť „Prípady,
kedy zariadenie nemusí spočítavať kroky presne”
v kapitole 7.2.
5
HJ-203-E_A_M_SK.book
6 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
6.4 Režim aktivity
Namerané údaje určitého vymedzeného času chôdze alebo
fyzickej aktivity sa ukladajú do pamäte režimu aktivity.
Poznámka: Pri použití režimu aktivity sa nedajú skontrolovať
aktuálne údaje bežného zobrazovania na displeji a
ani funkcia pamäte.
1 Keď sa zobrazuje ľubovoľné zobrazenie na displeji,
pridržte 2 sekundy stlačené tlačidlo
Keď sa využíva režim aktivity, symbol
.
sa otáča.
2 Začnite kráčať.
Po každom stlačení tlačidla
sa zmení zobrazovanie
a uvedie sa počet krokov, prejdená vzdialenosť, počet
spálených kalórií, množstvo spáleného tuku a čas
(v uvedenom poradí).
3 Ak si želáte režim aktivity ukončiť, pri ľubovoľnom
zobrazení na displeji pridržte 2 sekundy stlačené tlačidlo
.
Po skončení režimu aktivity si môžete pozrieť namerané
výsledky po stlačení tlačidla
(kapitola 8).
Poznámka: V pamäti režimu aktivity sa dajú uložiť len údaje
jednej vymedzenej fyzickej aktivity.
6
HJ-203-E_A_M_SK.book
7 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
7 Kontrola údajov na displeji
7.1 Kontrola aktuálnych údajov bežného zobrazenia na
displeji
Stláčaním
sa mení zobrazovanie údajov na displeji.
Počet krokov prejdených
počas dňa
Keď v priebehu dňa dosiahnete
hranicu 10 000 krokov, zobrazí
sa symbol
.
Prejdená
vzdialenosť počas dňa
Zobrazenie počtu kalórií
Ďalšia spálená energia počas
dňa (bazálny metabolizmus +
ďalšia spálená energia =
celková spotreba energie počas
jedného dňa) - pomáha Vám pri
diéte.
Množstvo spáleného tuku
v priebehu dňa
SK
Zobrazenie času
7
HJ-203-E_A_M_SK.book
8 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
7.2 Kontrola údajov na displeji počas režimu aktivity
Stláčaním
sa mení zobrazovanie údajov na displeji.
Počet krokov prejdených
počas zadaného časového
úseku
Prejdená vzdialenosť počas
zadaného časového úseku
Ďalšia spálená energia počas
vami zadaného časového
úseku (bazálny metabolizmus +
ďalšia spálená energia =
celková spotreba energie počas
jedného dňa) - pomáha vám pri
diéte
Množstvo tuku spáleného
počas zadaného
časového obdobia
Zobrazenie času
8
HJ-203-E_A_M_SK.book
9 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
■ Funkcia úspory energie
Ak sa v priebehu viac než 5 minút nestlačí žiadne tlačidlo,
najprv sa na displeji uvedie „SLEEP” (pokojový režim)
a potom sa v záujme úspory energie displej tohto zariadenia
vypne. Ale zariadenie naďalej sleduje pribúdanie počtu
krokov.
Displej sa znova zapne stlačením
,
alebo
.
■ Prípady, kedy zariadenie nemusí spočítavať kroky
presne
Nesprávna poloha zariadenia
• Uloženie zariadenia do polohy, v ktorej predná časť je pod uhlom
menším než 60° (ako to vidno na obrázku) alebo vodorovne voči
zemi.
cca 30°
cca 60°
cca 30°
cca 60°
Poznámka: Zariadenie dokáže sledovať zvyšovanie počtu krokov,
aj keď je v šikmej polohe alebo naopak, alebo ak je
kolmo voči zemi.
SK
Neobvyklý pohyb
• Keď sa zariadenie umiestni do tašky, ktorá sa nezvykle pohybuje,
pretože naráža na nohu alebo odev.
• Keď zariadenie visí na páse alebo na taške.
Nestály alebo nezreteľný krok
• Keď šúchate nohami alebo máte obuté sandále
• Keď nemôžete kráčať obvyklým krokom kvôli davu ľudí.
Nadmerný pohyb v zvislom smere alebo vibrácie
• Keď vstávate alebo si sadáte.
• Keď sa venujete inému športu než chôdzi.
• Keď stúpate alebo schádzate po schodoch alebo po strmom
svahu.
• Ak ste v pohybujúcom sa vozidle (napr. na bicykli, v aute, vo vlaku
alebo v autobuse), kde pôsobia zvislé alebo vodorovné otrasy.
Keď kráčate veľmi pomaly alebo pri džogingu
9
HJ-203-E_A_M_SK.book
10 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
8 Funkcia pamäte
Namerané údaje každého dňa (počet krokov, prejdená
vzdialenosť, počet spálených kalórií a množstvo spáleného
tuku) sa automaticky ukladajú do pamäte a každý deň
o polnoci (0:00) sa znulujú na 0.
8.1 Vyvolanie údajov
1 Tlačidlom
2 Stlačte tlačidlo
si vyberte želaný typ zobrazenia.
, aby sa zobrazili namerané výsledky.
Po každom stlačení tlačidla
podľa obrázka nižšie.
sa zmení zobrazenie
• Ak chcete, aby sa automaticky zmenilo zobrazovanie displeja na
bežné zobrazovanie aktuálnych údajov, pridržte tlačidlo
stlačené.
• Stlačením tlačidla
sa obnoví bežné zobrazovanie displeja.
Bežné zobrazovanie
aktuálnych údajov
Pamäť režimu
aktivity
Pamäť v rozsahu
1 až 7 dní dozadu
Poznámky:
• Pri použití režimu aktivity (kapitola 6.4) sa nedá použiť funkcia
pamäte.
• Ak sa viac než 1 minútu nestlačí žiadne tlačidlo, obnoví sa bežné
zobrazovanie displeja.
10
HJ-203-E_A_M_SK.book
11 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
9 Životnosť batérie a jej výmena
Ak na displeji bliká symbol
alebo začne svietiť, vymeňte
batériu za novú (CR2032).
Pri vybratí batérie sa nastavenia a všetky namerané údaje
vymažú. Krokomer si znova nastavte (kapitola 5.1).
Poznámky:
• Ak si chcete uchovať niektoré namerané údaje, pred vybratím
batérie si ich poznačte.
• Dodaná batéria je určená len na skúšku. Táto batéria sa môže
opotrebovať v priebehu 1,5 roka.
9.1 Výmena batérie
1 Uvoľnite skrutku na kryte priestoru pre
batériu na zadnej strane zariadenia
a zložte kryt priestoru pre batériu
povytiahnutím v smere šípky.
Na uvoľnenie skrutky na kryte priestoru
pre batériu použite malý skrutkovač.
2 Batériu vyberte tenkým a pevným
predmetom tyčinkovitého tvaru, ktorý sa
ľahko nezlomí.
Poznámka: Na vybratie batérie nepoužite
kovovú pinzetu ani skrutkovač.
3 Batériu (CR2032) vložte kladným pólom
(+) smerom nahor.
SK
4 Kryt priestoru pre batériu
vráťte na miesto tak, že
najprv zasuniete výčnelok
a potom upevníte kryt
skrutkou.
11
HJ-203-E_A_M_SK.book
12 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
10 Údržba a uskladnenie
10.1 Údržba
Zariadenie udržiavajte neustále v čistote.
Zariadenie čistite jemnou, suchou handričkou.
Ak je potrebné odstrániť väčšie znečistenie, zariadenie utrite
handričkou navlhčenou vodou alebo jemným saponátom.
Potom ho utrite dosucha.
Upozornenia súvisiace s údržbou a uskladnením
Na čistenie zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, akou je
benzén alebo riedidlá.
Pri uskladnení dodržiavajte nasledujúce pokyny.
• Zariadenie nerozoberajte a neupravujte. Zmeny a úpravy,
na ktoré si nevyžiadate súhlas od OMRON HEALTHCARE,
znemožnia uplatnenie záruky.
• Zariadenie nevystavujte silným nárazom a otrasom, dbajte
na to, aby nespadlo, aby ste naň nestúpili a nenechávajte
ho na šikmom podklade.
• Zariadenie a ani jeho komponenty neponárajte do vody.
Zariadenie nie je vodotesné. Nedotýkajte sa ho mokrými
rukami, neumývajte ho, nenechajte ho vyprať. Dávajte
pozor, aby sa voda nedostala do zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám, vlhkosti ani
priamemu pôsobeniu slnka.
• Zariadenie neuskladňujte tam, kde by bolo vystavované
výparom chemických látok s korozívnymi účinkami.
Zariadenie neustále uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas (3 mesiace alebo viac)
používať, vyberte z neho batériu.
12
HJ-203-E_A_M_SK.book
13 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
11 Riešenie problémov
Jav
Bliká alebo sa
súvisle
Príčina
Batéria je slabá
alebo vybitá.
Vložte novú 3V lítiovú
batériu typu CR2032
(kapitola 9.1).
Nie je dodržaná
správna polarita
batérie (+ a -).
Batériu vložte v zmysle
správnej orientácie
polarity (kapitola 9.1).
Batéria je slabá
alebo vybitá.
Vložte novú 3V lítiovú
batériu typu CR2032
(kapitola 9.1).
zobrazuje.
Nič sa
nezobrazuje.
Funkcia úspory
energie je
aktívna.
Zobrazované
údaje sú
nesprávne.
Náprava
Stlačte buď
alebo
,
(kapitola 7.2).
Zariadenie je
nesprávne
umiestnené.
Postupujte podľa pokynov
(kapitola 6.2).
Robíte
nerovnomerné
kroky.
Prípady, kedy zariadenie
nemusí spočítavať kroky
presne (kapitola 7.2).
Nastavenia sú
nesprávne.
Zmeňte nastavenia
(kapitola 5.1).
Zobrazovanie na displeji alebo
funkčnosť tlačidiel nie je normálna.
Vyberte batériu a potom
ju znova vložte dnu
(kapitola 9.1).
SK
Poznámka: Ak by nastala porucha a bolo by potrebné zariadenie
opraviť, všetky nastavenia a namerané výsledky sa
stratia. Odporúčame Vám, aby ste si svoje namerané
údaje zaznamenávali.
13
HJ-203-E_A_M_SK.book
14 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
12 Technické parametre
Názov
produktu
Typ
Napájanie
Životnosť
batérie
Walking style III
HJ-203-ED/HJ-203-EG/HJ-203-EK/HJ-203-EV
3V lítiová batéria typu CR2032
Približne 1,5 roka* (pri využití 4 hodiny denne).
Poznámka: Batéria, ktorá je súčasťou výbavy,
slúži len na skúšku. Táto batéria
sa môže opotrebovať v priebehu
1,5 roka.
Rozsah meraní Počet krokov: 0 až 99 999 krokov
Prejdená vzdialenosť: od 0,0 po 9 999,9 km
Počet spálených kalórií: od 0 po 99 999 kcal
Množstvo spáleného tuku: od 0,0 po 9 999,9 g
Čas: od 0:00 do 23:59
Pamäť
Zobrazenie údajov predchádzajúcich 7 dní na
displeji
Zobrazenie údajov 1 režimu aktivity na displeji
Rozsah
Čas: od 0:00 do 23:59 (24-hodinový formát
nastaviteľných zobrazovania)
zadaní
Hmotnosť: od 30 do 136 kg v prírastkoch po
1 kg
Výška: od 100 do 199 cm v prírastkoch po
1 cm
Dĺžka kroku: od 30 do 120 cm v prírastkoch po
1 cm
Prevádzková -10°C až +40°C/30% až 85% relat. vlhkosť
teplota/vlhkosť
Vonkajšie
35,5 (š)  68,5 (v)  11,0 (h) [mm]
rozmery
Hmotnosť
Približne 19 g (vrátane batérie)
Obsah výbavy Krokomer, šnúrka, spona, 3V lítiová batéria
typu CR2032 a návod
Uvedené parametre podliehajú zmenám bez oznámenia vopred.
* Údaj o životnosti novej batérie získaný na základe vlastného
testovania OMRON.
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. poskytuje na tento produkt
2-ročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom nákupu.
Záruka sa nevzťahuje na batériu, balenie a/alebo škody, ktoré
spôsobí používateľ nesprávnou obsluhou a manipuláciou (ak
napríklad zariadenie spadne alebo sa s ním inak zle zaobchádza).
Za reklamovaný produkt možno získať náhradu, len ak sa predloží
originálny doklad o zaplatení/účet.
14
HJ-203-E_A_M_SK.book
15 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
Správny spôsob likvidácie tohto produktu
(Likvidácia elektrických a elektronických
zariadení – WEEE)
Toto označenie uvedené na produkte alebo súvisiacej dokumentácii
znamená, že sa produkt po opotrebovaní nesmie likvidovat’ spolu s
domácim odpadom. V záujme ochrany životného prostredia a zdravia
ľudí pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu je potrebné tento produkt
separovat’ od ostatných druhov odpadu a zodpovedajúco ho recyklovat’,
aby sa mohlo realizovat’ únosné opakované využívanie zdrojových
materiálov.
Individuálni používatelia tohto produktu (súkromné osoby) získajú
informácie o mieste a spôsobe správnej recyklácie v intenciách ochrany
životného prostredia od predajcu, u ktorého tento produkt kúpili.
Firmy sa majú obrátit’ na svojho dodávateľa a postupovat’ v zmysle
podmienok obchodného kontraktu. Tento produkt sa nemá pri likvidácii
miešat’ s iným komerčným odpadom.
Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné látky.
Likvidáciu opotrebovaných batérií je potrebné uskutočňovat’ v zmysle
miestnych smerníc regulujúcich likvidáciu batérií.
‫ޣ‬
‫ޤ‬
Batéria
Výrobca
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPONSKO
Zastúpenie v EÚ
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDSKO
www.omron-healthcare.com
SK
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
Dcérska spoloìnosņ
OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NEMECKO
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex
FRANCÚZSKO
Vyrobené v 9íne
15
HJ-203-E_A_M_SK.book
16
16 ページ
2011年12月19日 月曜日 午後5時13分
Download

Walking style - Omron Healthcare