Vzdelávacia aktivita v rámci PRV SR 2007 – 2013
Komplexné spracovanie hrozna a priamy predaj produktov
Tematický plán vzdelávacej aktivity:
Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 patrí podpora
modernizácie, efektivity a bezpečnosti výroby v prvovýrobných poľnohospodárskych a
potravinárskych podnikoch, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných
príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva, zlepšenie kvality života vo
vidieckych oblastiach a udržanie osídlenia vidieka.
K napĺňaniu týchto cieľov prispeje predkladaná informačno-vzdelávacia aktivita, ktorá
poskytne vinohradníkom a vinárom základné informácie a zručnosti o platnej legislatíve,
možnostiach výrobkovej a technologickej inovácie a komplexného využitia hrozna ako
suroviny pre výrobu nápojov, koncentrátov, oleja prípadne základov pre kozmetické využitie,
hygienických požiadavkách na tieto výroby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a zdravotná
nezávadnosť produktov
Pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva je rozhodujúce diverzifikovať produkciu tak aby príjem
za predaj nebol závislý iba na odbyte vína, pričom stále väčší význam získava priamy predaj
spotrebiteľovi. Vláda SR a MPRV SR prijali viaceré opatrenia a legislatívne akty pre podporu
vinohradníctva, vinárstva a priameho predaja. Napr.
Zákon č. 313/2009 Z. z.o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z.;
Vyhláška MPSR č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
Nariadenie vlády SR č. 340/2008 Z. z., o podmienkach poskytovania podpory v rámci
spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov
Zákon č. 395/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach
pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení neskorších
predpisov
c). Pre rozšírenie priameho predaja je nevyhnutné diverzifikovať ponuku , zvládnuť
komunikáciu so spotrebiteľom a marketing produktov z hrozna. Dokázať objektívne
informovať spotrebiteľa o kvalite predávaných výrobkov, využiť pri tom možnosti spoločnej
propagácie, Značku Kvality SK, prípadne registráciu chránených označení v systéme Politiky
kvality EU.
Účastníci kurzov budú schopní inovovať produkciu, tvoriť vlastné systémy správnej výrobnej
a hygienickej praxe a viesť dokumentáciu k tomu potrebnú, prezentovať kvalitu svojich
výrobkov, robiť spoločný marketing výrobkov s využitím IKT.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava | IČO: 42337402
tel.: +421255574622 | fax: +421255571417
www.nppc.sk [email protected]
Obsah vzdelávacej aktivity:
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Téma
Legislatíva kvality, bezpečnosti výroby a priameho predaja potravín
Komplexné spracovanie hrozna
Technológie a zariadenia pre výrobu nefermentovaných produktov z hrozna
Moderné vinárske postupy a technológie
Správna hygienická prax pri spracovaní hrozna na víno a iné produkty
HACCP :
- princípy a východiská
- postup pri spracovaní
- určenie CCP a limitov
- kontrola
- nápravné opatrenia
- dokumentácia
Kvalita suroviny a produktov, metódy jej kontroly
Registrácia, označovanie povinné a nepovinné údaje,
Prezentácia kvality vlastných produktov obsah, tvrdenia, formy
Marketing výrobcu, produktov, formy, metódy, využitie IKT tvorba stránky
Pre koho:
Vinohradníci, ovocinári, SHR, kompetentní pracovníci vinohradníckych a vinárskych
podnikov, malí pestovatelia a spracovatelia hrozna a ovocia.
Cieľ vzdelávacej a/alebo informačnej aktivity
Zlepšiť ekonomiku a zamestnanosť v pestovaní a spracovaní hrozna a ovocia inováciami,
diverzifikáciou produkcie
a rozšírením priameho predaja produktov konečnému
spotrebiteľovi.
Zvýšiť bezpečnosť predávaných produktov, ich kvalitu a jej komunikáciu so spotrebiteľom
pomocou IKT.
Forma vzdelávacej aktivity
Vzdelávacia aktivita bude realizovaná formou troch päťdňových (3dni prednášky, 2 dni
praktické cvičenia) seminárov s predpokladaným počtom 45 – 60 účastníkov. (jeden seminár
15-20 účastníkov)
Texty prednášok budú publikované ako učebná pomôcka v tlačenej forme a rozšírená verzia
i v elektronickej forme.
Pre upevnenie získaných informácií a získanie aplikačných zručností sú k vybraným témam
priradené praktické cvičenia
Na záver seminára budú absolventi preskúšaní a úspešným absolventom bude odovzdaný
certifikát o absolvovaní kurzu .
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava | IČO: 42337402
tel.: +421255574622 | fax: +421255571417
www.nppc.sk [email protected]
Termín konania:
12. január 2015 – 17.1.2015
26. január 2015 – 30. január 2015
9. február 2015 – 13. február 2015
Miesto konania:
Veľký Meder, Pension Betty
Kontakt :
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – odborný garant; [email protected]; tel.kontakt: 0914 322 094
Katarína Noskovičová – projektový manažer, [email protected];
033 647 29 73
Ing. Marek Kunštek – administratíva, [email protected];
033 647 29 73
Vzdelávacia aktivita je spolufinancovaná EÚ v rámci Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
Náklady spojené s účasťou na informačnom seminári vrátane stravy a občerstvenia budú
hradené z prostriedkov PRV SR 2007 – 2013.
Účastníci si hradia iba dopravu na miesto konania seminára.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava | IČO: 42337402
tel.: +421255574622 | fax: +421255571417
www.nppc.sk [email protected]
Download

Vzdelávacia aktivita v rámci PRV SR 2007 – 2013