Národný Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA –
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Bratislava, SR
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, SR
Národný Kontaktný bod ČR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA –
Ministerstvo zemědělství, Praha, ČR
si Vás dovoľujú pozvať na
bilaterálne vedecké sympózium
ENDOKRINNÉ DISRUPTORY
I. pozvanie
Endokrinné disruptory sú chemické zlúčeniny, ktoré zasahujú do endokrinného
systému a ďalších regulačných mechanizmov organizmu a majú nepriaznivé účinky
na reprodukciu, vývoj, neurologické a imunitné funkcie vyšších organizmov.
BRATISLAVA 04. – 05. jún 2015
Vedecký výbor:
Ing. Zuzana Bírošová, CSc., riaditeľka odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR
Ing. Július Brtko, DrSc., garant z odboru biochémia
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., riaditeľ Ústavu bunkovej biológie a genetiky PriF UP, Olomouc
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., dekanka FVZ SZU v Bratislave
MUDr. Ľubica Murínová, PhD., vedúca Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ SZU v Bratislave
Organizačný výbor:
Ing. Petr Beneš, MZe ČR
Ing. Michal Kunštek, MPRV SR
Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD., MPRV SR
Mgr. Denisa Richterová, SZU, SR
Mgr. Justína Géreová, FVZ SZU v Bratislave
Miesto konania:
Bratislava
Dátum konania:
04. – 05. júna 2015
Konferenčný poplatok: bez poplatku
Formy prezentácie: prednášky, postery - 100×150 cm (šírka x výška cm)
Technické vybavenie: LCD projektor, počítač so vstupom pre USB kľúč.
Akceptované sú prednášky v slovenskom a českom jazyku.
Stravovanie: pre všetkých účastníkov konferencie bude zabezpečené bezplatné stravovanie počas
vedeckého sympózia .
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.
Možnosti: Hotel Družba – www.hoteldruzba.sk tel.: 02/65 42 00 65, [email protected]
Na konferenciu je možné prihlásiť len príspevky pôvodných prác.
Abstrakty:
Abstrakt je potrebné pripraviť podľa nasledovných požiadaviek:
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom
Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Jazyky: slovenčina, čeština.
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Posielajte ako samostatný súbor uložený vo
Worde pod názvom Abstrakt_priezvisko prvého autora.doc.
Z abstraktov bude vydaný zborník s udeleným ISBN.
Štruktúra abstraktu :
Názov práce (veľké písmo, tučné), autori (iniciálka mena a celé priezvisko, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko (bez skratiek, kurzíva).
Členenie abstraktu: úvod, cieľ, metodika, výsledky, záver.
Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
Termín zaslania prihlášky : 15. 05. 2015
Termín zaslania abstraktu: 17. 04. 2015
e-mailom na adresu: [email protected]
VZOR ABSTRAKTU
SLEDOVANIE VÝSKYTU BISFENOLU A V MATERIÁLOCH
PRICHÁDZAJÚCICH DO STYKU S POTRAVINAMI
M. K. Theiszová, M. Kunštek
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dobrovičova 12, 080 01 Košice
Úvod
Cieľ
Metodika
Výsledky
Záver
Download

Pozvanie - Bezpečnosti potravin