POUČENIE o registroch Združenia SOLUS
I.
ÚVOD
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, (ďalej „Home Credit
Slovakia“) je členom záujmového združenia právnických osôb s názvom SOLUS, IČO 37 935
984 (tiež len „SOLUS“ alebo len „Združenie SOLUS“).
Jednotliví členovia Združenia SOLUS majú spoločný záujem podieľať sa na prevádzkovaní
informačného systému obsahujúceho registre Združenia SOLUS, v rámci ktorých sú
spracúvané údaje o klientoch jednotlivých členských spoločností Združenia SOLUS (príp. aj
o žiadateľoch o služby členských spoločností Združenia SOLUS), a to o fyzických osobách spotrebiteľoch, prípadne aj o fyzických osobách podnikateľoch a o právnických osobách.
Podmienkou spracúvania dát dotknutých fyzických osôb je ich súhlas. Súhlas s poskytovaním
údajov môže byť vyžadovaný aj u právnických osôb, ktoré sú klientmi bánk.
Základným účelom spracúvania osobných údajov v registroch Združenia SOLUS je tvorba
a spracovanie informačných súborov na zabezpečenie vzájomného informovania oprávnených
členov Združenia o klientovej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke a posudzovanie
bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zo strany oprávnených členov Združenia, a to
i opakovane, s cieľom zodpovedného poskytovania úverov a iných služieb.
Pokiaľ Home Credit Slovakia je alebo sa stane členom združenia SOLUS, pôsobiaceho
v Českej republike (IČO 69 346 925), obsah tohto Poučenia primerane platí aj pre spracúvanie
osobných údajov v registroch združenia SOLUS pôsobiaceho v Českej republike, okrem
ustanovení, ktoré obsahujú osobitnú úpravu týkajúcu sa združenia SOLUS pôsobiaceho
v Českej republike. Združenie SOLUS pôsobiace v Českej republike je prevádzkovateľom
registrov, v ktorých sú spracúvané údaje o klientoch a žiadateľoch o služby členských
spoločností Združenia SOLUS, pôsobiaceho na území Českej republiky, a to fyzických
osobách (nepodnikateľoch a podnikateľoch) a o právnických osobách.
II.
ÚDAJE SPRACÚVANÉ V RÁMCI REGISTROV ZDRUŽENIA SOLUS
V registroch Združenia SOLUS môžu byť spracúvané a oprávneným členom Združenia
SOLUS môžu byť poskytované údaje o klientoch, resp. žiadateľoch o službu najviac v tomto
rozsahu:
• identifikačné údaje – meno alebo mená, priezvisko, rodné číslo, príp. IČO, dátum,
miesto a štát narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa a údaje o dokladoch
totožnosti,
• údaje vypovedajúce o tom, že s klientom alebo žiadateľom, pokiaľ ide o ručiteľa,
spolužiadateľa alebo zákonného zástupcu bolo zahájené rokovanie o Zmluve a či
medzi klientom alebo žiadateľom, pokiaľ ide o ručiteľa, spolužiadateľa alebo
zákonného zástupcu a Home Credit Slovakia došlo k uzavretiu, prípadne neuzavretiu
1
•
•
•
•
•
Zmluvy, pričom pod Zmluvou sa v prípade, že medzi klientom a Home Credit
Slovakia došlo k uzavretiu viacerých zmlúv, rozumejú všetky tieto zmluvy,
údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti klientom, ktorého následkom
je existencia peňažnej pohľadávky zo Zmluvy voči klientovi vo výške aspoň dvoch
splátok alebo existencia akejkoľvek peňažnej pohľadávky zo Zmluvy voči klientovi
dlhšie ako 30 dní po splatnosti, údaje o povahe záväzku, z ktorého táto povinnosť
vyplýva, a o následnej platobnej morálke klienta,
údaje o finančných záväzkoch, ktoré vznikli, vzniknú alebo môžu vzniknúť klientovi
v súvislosti so Zmluvou alebo o ktorých sa s klientom rokovalo, o plnení týchto
záväzkov z jeho strany a údaje vypovedajúce o zabezpečení záväzkov klienta
súvisiacich so Zmluvou,
prípadné ďalšie údaje, ktoré vypovedajú o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke
klienta (predovšetkým o rozsahu a povahe prípadného porušenia zmluvnej povinnosti,
ktorého následkom je existencia akejkoľvek dlžnej čiastky po splatnosti, o prípadných
zmenách záväzku alebo Zmluvy, o predčasnom splatení dlhu a pod.) a ktoré klient
oznámil či oznámi Home Credit Slovakia alebo ktoré Home Credit Slovakia získala či
získa v súvislosti s plnením, prípadne neplnením Zmluvy,
vyhodnotenia bonity a dôveryhodnosti klienta vypočítané na základe údajov
združených v informačnom súbore registra, t.j. najmä jeden alebo viac číselných
údajov v rozmedzí nula až jedentisíc, vyjadrujúcich vzdialenosť od celkom
neprijateľného klienta predstavovaného hodnotou nula,
údaje vypovedajúce o tom, či boli zo strany členov Združenia SOLUS položené
otázky týkajúce sa bonity a dôveryhodnosti klienta zo strany členov Združenia
SOLUS.
Vyššie uvedené údaje od členských spoločností Združenia (resp. od tých členských
spoločností, voči ktorým sa klient dopustil porušenia zmluvnej povinnosti alebo s ktorými
vstúpil do rokovania o zmluvnom vzťahu), resp. niektoré z nich tvoria spoločne s údajmi o
vyhodnoteniach bonity a dôveryhodnosti klienta príslušný tzv. Informačný súbor registra.
V registroch Združenia SOLUS nie sú spracúvané osobitné kategórie osobných údajov v
zmysle platného Zákona o ochrane osobných údajov – tzv. citlivé údaje klientov (napr. údaje
týkajúce sa zdravia a pod.).
III. IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTOV, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K
OSOBNÝM ÚDAJOM PRI ICH SPRACÚVANÍ V REGISTROCH SOLUS
Prevádzkovateľ informačného systému:
SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, IČO 37 935 984, sídlo Röntgenova 28,
851 01 Bratislava.
•
Združenie SOLUS má vo vzťahu ku klientom jednotlivých členov Združenia SOLUS
– fyzickým osobám postavenie prevádzkovateľa informačného systému podľa zákona
2
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov (v texte len
„Zákon o ochrane osobných údajov“).
Na území Českej republiky je prevádzkovateľom informačného systému SOLUS, zájmové
sdružení právnických osob, IČ 69 346 925, sídlo Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč,
Česká republika, a to podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v znení nesk. predpisov, účinného na území Českej republiky.
Združenie SOLUS zabezpečí, že spracúvané informácie budú poskytnuté jednotlivým
oprávneným členom Združenia SOLUS, a to za účelom vzájomného informovania
jednotlivých členov Združenia SOLUS o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke klientov
a posudzovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky klientov.
Sprostredkovateľ informačného systému:
SID Slovensko, a.s., IČO 36 240 915, sídlo Röntgenova 28, 851 01 Bratislava (ďalej tiež len
„SID“).
Sprostredkovateľom informačného systému registrov prevádzkovaných združením SOLUS
pôsobiacim na území Českej republiky je Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26 118
313, sídlo Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, pre ktorú primeranie
platia ustanovenia tohto Poučenia týkajúce sa SID Slovensko, a.s. (a skratka „SID“), ak nie je
uvedené inak.
Na základe písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a príslušným členom Združenia
SOLUS a bude SID poskytovať služby súvisiace so vzájomným informovaním veriteľských
subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke ich klientov a/alebo žiadateľov o ich
služby.
• Spoločnosť SID má vo vzťahu ku klientom jednotlivých členov Združenia SOLUS –
fyzickým osobám postavenie sprostredkovateľa informačného systému podľa Zákona
o ochrane osobných údajov, v prípade spracúvania údajov sprostredkovateľom
v Českej republike (Společnost pro informační databáze, a.s.) aj podľa zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v znení nesk.
predpisov, účinného na území Českej republiky.
Jednotliví členovia Združenia SOLUS, ktorí majú alebo budú mať so Združením SOLUS a
spoločnosťou SID uzavretú zmluvu o spracúvaní údajov v rámci spoločnej databázy
Združenia a sú zapojení do prevádzky príslušného registra, majú vo vzťahu k svojim klientom
– fyzickým osobám postavenie prevádzkovateľa vlastného informačného systému podľa
Zákona o ochrane osobných údajov.
Zoznam členov Združenia SOLUS, platný ku dňu vydania tohto dokumentu, t.j.
k 13.1.2012, tvorí prílohu k tomuto dokumentu. Aktuálny zoznam členov Združenia
SOLUS je uvedený na internetovej stránke Združenia SOLUS: www.solus.sk (v prípade
združenia SOLUS pôsobiaceho v Českej republike www.solus.cz).
3
Sprostredkovateľ (SID) môže, v záujme zabezpečenia maximálnej bezpečnosti spracúvaných
dát, pri spracúvaní využiť služby ďalšieho subjektu (tzv. technický spracovateľ), a to na
základe písomnej zmluvy medzi sprostredkovateľom a tzv. technickým spracovateľom. Tzv.
technický spracovateľ spracúva dáta obsiahnuté v príslušnom registri s tým, že osobné údaje
klientov sú v zašifrovanom stave. Tzv. technický spracovateľ nepozná ani nebude poznať
kľúč na dešifrovanie zašifrovaných údajov a z toho dôvodu nemá ani nebude mať prístup
k menám, priezviskám a rodným číslam klientov a/alebo žiadateľov.
Ku dňu spracovania a vydania tohto dokumentu t. j. k 13.1.2012, je tzv. technickým
spracovateľom registrov Združenia SOLUS spoločnosť Global Payments Europe, s.r.o., IČO
27 088 936, so sídlom Strašnice, V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, Česká republika.
IV.
OPIS FUNGOVANIA REGISTROV SOLUS
Register SOLUS je spoločnou databázou údajov vytvorenou na základe informácií
poskytovaných zo strany členov Združenia SOLUS o ich klientskom portfóliu, prípadne aj o
ich potenciálnych klientoch, ktorí ich žiadajú o poskytnutie služby.
Počiatočné i priebežné zaraďovanie či aktualizácia informácií (údajov) v registroch SOLUS je
v prípade klientov a žiadateľov o službu – fyzických osôb podmienené poskytnutím súhlasu
so spracúvaním údajov v príslušnom registri SOLUS. V prípade klientov bánk – právnických
osôb môže byť poskytnutie údajov tiež podmienené poskytnutím súhlasu. Klient, resp.
žiadateľ o službu udeľuje tento súhlas dobrovoľne.
Informácie (údaje) obsiahnuté v registroch SOLUS sú zo strany riadnych členov Združenia
SOLUS pravidelne aktualizované (minimálne 1x za mesiac) a sú uchovávané pre potrebu
vzájomného informovania jednotlivých členov Združenia SOLUS.
Informácie (údaje) o zmluvných vzťahoch s klientmi sú jednotlivými členmi Združenia
SOLUS poskytované sprostredkovateľovi (spoločnosti SID), ktorý tieto údaje ďalej spracúva
(sám alebo prostredníctvom tzv. technického spracovateľa).
Takto spracúvané informácie (údaje) poskytne SID vo forme správ jednotlivým členom
Združenia SOLUS, ktorí využívajú príslušný register, na základe ich žiadosti, a to výlučne za
účelom vzájomného informovania jednotlivých členov Združenia SOLUS o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej morálke ich klientov.
V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov (v prípade
spracúvania údajov v Českej republike aj podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů v znení nesk. predpisov, účinného na území Českej
republiky) budú osobné údaje klientov – fyzických osôb spracúvané pre účely vzájomného
informovania jednotlivých členov Združenia SOLUS iba s ich súhlasom. Vloženie osobných
údajov do ktoréhokoľvek registra SOLUS jedným z veriteľských subjektov automaticky
neznamená, že tieto údaje budú voľne prístupné ďalším členom Združenia SOLUS – ďalší
členovia Združenia SOLUS budú opäť potrebovať preukázateľný súhlas príslušného klienta,
aby sa na tieto údaje obsiahnuté v príslušnom registri Združenia SOLUS mohli opýtať;
v prípade osobných údajov klientov – fyzických osôb sa teda u všetkých registrov Združenia
SOLUS uplatní princíp tzv. dvojitého súhlasu.
4
Osobné údaje v prípade, že bol úver povolený alebo čerpaný alebo iná služba poskytnutá,
budú spracúvané po dobu trvania Zmluvy, prípadne aj ďalej, kým nie sú uhradené všetky
klientove záväzky a počas ďalších najviac troch rokov od splnenia všetkých záväzkov klienta
voči zo Zmluvy, pričom:
a) pokiaľ klient, ktorý sa nachádzal v registri, splatil dlh, jeho osobné údaje klienta budú
z registra vymazané uplynutím troch mesiacov, počas ktorých nebude voči členovi
Združenia v omeškaní so žiadnou splatnou platbou, s výnimkou prípadov uvedených v
nasledujúcom písmene b),
b) pokiaľ klient splatil všetky svoje splatné záväzky až na základe uplatnenia pohľadávky
súdnou cestou alebo oznámením orgánom činným v trestnom konaní alebo v čase keď
mal veriteľ možnosť uplatniť pohľadávku súdnou cestou alebo oznámením orgánom
činným v trestnom konaní, najskôr však, ak sa klient dostal do omeškania so splatením
viac než dvoch po sebe nasledujúcich splátok alebo jednej splátky dlhšie ako dva
mesiace, alebo klient uviedol v žiadosti nepravdivé alebo neúplné údaje, osobné údaje
klienta budú z registra vymazané uplynutím troch rokov po dátume úhrady posledného
finančného záväzku voči členovi Združenia SOLUS.*
* uvedené neplatí pre spracúvanie osobných údajov v registroch združenia SOLUS,
pôsobiaceho v Českej republike, kde osobné údaje v prípade, že bol úver povolený alebo
čerpaný alebo iná služba poskytnutá, budú spracúvané po dobu trvania Zmluvy a ďalej tri
roky od jej skončenia. Ak bola žiadosť o službu odvolaná alebo zamietnutá, môžu byť osobné
údaje uchovávané najdlhšie šesť mesiacov.
V prípade, že uvedená doba spracúvania presiahne 10 rokov, budú jednotlivé údaje
z platobnej histórie staršie ako 10 rokov zlikvidované.
V prípade, keď bola žiadosť o úver alebo inú službu odvolaná alebo zamietnutá, môžu byť
osobné údaje uchovávané najdlhšie tri mesiace.
U dlhodobých záväzkov, u ktorých má Home Credit Slovakia povinnosť pravidelne (napr.
ročne) prehodnocovať bonitu klienta (napr. hypotekárne úvery), môže podľa posúdenia Home
Credit Slovakia skutočnosť, že nemožno, napr. z dôvodu absencie súhlasu klienta, vykonať
preverenie v registroch Združenia SOLUS, viesť k požiadavke na iné dokladovanie jeho
bonity, napr. pravidelné dokladovanie pracovného príjmu.
V.
PREHLÁSENIE O BEZPEČNOSTI SPRACÚVANÝCH DÁT
Vysoká úroveň zabezpečenia spracúvaných dát (vrátane komunikácie), ktorá je a bude
zabezpečená v rámci všetkých registrov Združenia SOLUS, zabráni neoprávnenému alebo
náhodnému prístupu k informáciám (údajom) obsiahnutým v ktoromkoľvek z registrov
Združenia SOLUS, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom,
neoprávnenému spracovaniu ako aj inému zneužitiu spracúvaných informácií.
5
Základné bezpečnostné prvky:
•
šifrovaná komunikácia;
•
využitie certifikátov na identifikáciu užívateľov;
•
prístup iba z povolených IP adries;
•
šifrovanie osobných údajov;
•
oddelenie sprostredkovateľa (pozná šifrovací kľúč, môže klásť iba on-line otázky)
a tzv. technického spracovateľa (vykonáva spracúvanie dát bez znalosti šifrovacieho
kľúča).
Vďaka využitiu moderných technológií týkajúcich sa prevádzky systému a zabezpečenia
prenosu a uchovávania údajov klientov členov Združenia SOLUS a zmluvne definovaným
vzťahom a zárukám je minimalizované riziko zneužitia informácií.
VI.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB (FYZICKÝCH OSÔB)
Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v ustanoveniach platného
Zákona o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Z.z. v znení nesk. predpisov), najmä v § 20
až 22.
Pokiaľ zistíte alebo sa domnievate, že niektorý člen Združenia SOLUS, Združenie SOLUS,
spoločnosť SID alebo ďalšie subjekty, ktoré sa budú podieľať na spracúvaní údajov
v ktoromkoľvek registri Združenia SOLUS (t.j. príslušní prevádzkovatelia alebo
sprostredkovatelia), budú vykonávať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore
s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Vaše osobné
údaje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, môžete:
•
požiadať príslušného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie;
•
požadovať, aby príslušný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil vzniknutý
stav, najmä môžete prostredníctvom písomnej žiadosti požadovať vykonanie opravy
alebo doplnenie Vašich osobných údajov (v prípade potreby bude v nadväznosti na
Vašu žiadosť vykonané dočasné blokovanie alebo likvidácia týchto údajov).
Ďalej máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať likvidáciu Vašich osobných údajov,
ak bol splnený účel ich spracúvania a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Ak bude Vaša žiadosť spĺňať zákonom stanovené požiadavky a bude považovaná za
oprávnenú, sú príslušné subjekty povinné neodkladne odstrániť závadný stav. Ak príslušný
subjekt nevyhovie Vašej žiadosti, alebo pokiaľ budete mať podozrenie, že Vaše osobné
údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete to oznámiť Úradu pre ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (http://www.dataprotection.gov.sk).
V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov máte právo vyžadovať vo všeobecne
zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov, informácie o
zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje a odpis spracúvaných osobných údajov.
6
Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu písomne do 30 dní od prijatia
požiadavky.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona
o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
Podpisom „súhlasu“ ste potvrdil(a), že ste bol(a) Home Credit Slovakia poučený(a) o svojich
právach, najmä podľa § 20 až 22 Zákona o ochrane osobných údajov.
VII. KLIENTSKY SERVIS
Informácie o Združení SOLUS:
•
•
•
•
internetová adresa www.solus.sk
telefónna linka: + 421 (0) 2 54 410 854 (je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od
9.00 hod. do 17.30 hod. a je spoplatnená bežnými cenami ako volanie z pevnej linky i
z mobilných sietí podľa tarify príslušného operátora)
faxová linka: + 421 (0) 2 54 410 855
e-mailová adresa: [email protected]
Klientske centrum Združenia SOLUS poskytuje klientom nasledujúce služby:
•
vyhotovuje odpovede na žiadosti klientov o poskytnutie informácií zo spoločnej
databázy spotrebiteľov - informácie o stave spracúvania osobných údajov žiadateľa,
informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje žiadateľa, odpis
osobných údajov žiadateľa, ktoré sú predmetom spracúvania; informácie sú
poskytované za úhradu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, postup a
aktuálny cenník viď www.solus.sk;
•
prijíma a vybavuje prípadné sťažnosti či pripomienky zo strany klientov v súvislosti
s prípadne nepresnými spracúvanými údajmi.
7
Príloha k Poučeniu o registroch Združenia SOLUS
Zoznam členov Združenia SOLUS pôsobiaceho na území Slovenskej republiky
platný ku dňu vydania tohto dokumentu, t.j. k 13.1.2012
Obchodné meno člena Združenia SOLUS
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
CETELEM SLOVENSKO a.s.
COFIDIS, a.s.
Credium Slovakia, a.s.
ESSOX SK s. r. o.
Home Credit Slovakia, a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Santander Consumer Finance a.s., organizačná zložka
Telefónica Slovakia, s.r.o.
ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
IČO
36 819 638
35 787 783
36 816 337
35 845 490
35 978 881
36 234 176
35 792 752
36 833 835
35 848 863
36 867 594
8
Zoznam členov Združenia SOLUS pôsobiaceho na území Českej republiky
platný ku dňu vydania tohto dokumentu, t.j. k 13.1.2012
Obchodné meno člena Združenia SOLUS
Air Bank a.s.
ALD Autmotive s.r.o.
BRE Bank S.A., organizační složka podniku
CCS Česká společnost pro platební karty a.s.
CETELEM ČR, a.s.
Citibank Europe plc, organizační složka
Cofidis s.r.o.
Credium, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Český Triangl, a.s.
Equa bank a.s.
E.ON Česká republika a.s.
ESSOX s.r.o.
GE Money Auto, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
Home Credit a.s.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ a.s.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
MobilKom, a.s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
PROFI CREDIT Czech Republic, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
RCI Financial Services, s.r.o.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.
s Autoleasing, a.s.
Santander Consumer Finance a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
UniCredit Leasing, a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
Vltavín leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
ZUNO BANK AG, organizační složka
IČO
29 045 371
61 063 916
27 943 445
27 916 693
25 085 689
28 198 131
27 179 907
25 139 886
00 001 350
63 998 980
49 241 397
25 864 106
47 116 102
25 733 591
26 764 652
60 112 743
25 672 720
26 978 636
45 317 054
14 893 649
26 450 691
48 171 000
60 192 852
61 860 069
49 240 901
49 241 257
25 722 328
27 935 221
27 089 444
25 103 768
60 193 336
64 949 681
64 948 242
15 886 492
60 751 606
61 057 738
25 788 001
24 726 389
9
Download

Poucenie o registroch Zdruzenia SOLUS_schvalene 13 1 2012