ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
číslo: 400/2012
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na ustanovenie § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 524/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „zmluva“) medzi
zmluvnými stranami označenými ako
Poskytovateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1
v mene ktorého koná:
Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO:
00151513
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:
7000060195/8180
(ďalej aj len ako “poskytovateľ”)
a
Prijímateľ:
Obec Roztoky
Sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
(ďalej aj len ako “prijímateľ”)
Roztoky 45, 090 11 Roztoky
Jurkovič Martin
00330949
0200 VÚB, a.s.
19627612
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad
vlády“) s názvom Kultúra národnostných menšín 2012 v sume 1 200 € (slovom: jedentisíc dvesto
eur), ktoré sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na realizáciu projektu Zvyky rusínskej
kultúry – príprava a realizácia 1-dňového festivalu (KNM-17/2012/1.1.2) (ďalej aj len ako
„projekt“).
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „zákon o rozpočtových pravidlách“) a zákona č.
524/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon č. 524/2010 Z. z.“).
3. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa čl. I odsek 1 tejto zmluvy bez výhrad a v plnom rozsahu,
a zaväzuje sa dotáciu použiť výlučne na úhradu bežných výdavkov s účelovým určením zachovania,
vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín na realizáciu
projektu, v súlade so schváleným štruktúrovaným rozpočtom projektu a komentárom k
štruktúrovanému rozpočtu (ďalej len “štruktúrovaný rozpočet”), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
1/5
Článok II.
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie
1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle § 19 zákona
o rozpočtových pravidlách výlučne na účel, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy a realizovať
projekt na svoju vlastnú zodpovednosť.
2. Poskytovateľ je povinný poukázať finančné prostriedky uvedené v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 kalendárnych
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt aj z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej
vo výške 14 % z celkového rozpočtu projektu, vo výške 200 EUR.
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť najneskôr do
31.12.2012 (ďalej len ako „lehota na použitie dotácie”) podľa schválených nákladových výdavkov
štruktúrovaného rozpočtu.
5. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 6 a 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pri čerpaní
dotácie povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.
6. Prijímateľ je povinný pri informovaní masmédií o projekte a pri spoločenských akciách konaných
v súvislosti s týmto projektom alebo inej jeho propagácii uviesť, že bol spolufinancovaný z dotácie
Úradu vlády Slovenskej republiky. To sa nevzťahuje na projekty realizované pred dňom podpísania
tejto zmluvy. Prijímateľ je povinný minimálne 15 dní pred realizáciou projektu poslať
poskytovateľovi pozvánku alebo oznámenie o uskutočnení projektu s uvedením programu a miesta
realizácie projektu v slovenskom jazyku na adresu [email protected], v ktorom uvedie aj
číslo tejto zmluvy. Pozvánka musí byť zreteľne označená textom: „Realizované s finančnou
podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2012“. V prípade
elektronických nosičov je prijímateľ povinný označiť každé vydanie zvukového/multimediálneho
nosiča zreteľne textom: „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra
národnostných menšín 2012“. To sa nevzťahuje na prijímateľa, ktorý realizoval projekt pred dňom
podpísania tejto zmluvy.
Článok III.
Spôsob a obsah vyúčtovania dotácie
1. Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie projektu v jednom originálnom vyhotovení v týchto
lehotách:
a) do 31. decembra 2012, ak sa projekt realizuje alebo ukončuje do 30.09.2012
b) do 31. januára 2013, ak sa projekt realizuje alebo ukončuje v štvrtom štvrťroku 2012
(ďalej len ako “lehota na vyúčtovanie dotácie”).
Predloženie úplného a správneho vyúčtovania je jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie v
nasledujúcich rozpočtových rokoch.
2. Prijímateľ je povinný pripraviť vyúčtovanie dotácie tak, aby obsahovalo všetky listinné dôkazy
preukazujúce účel použitia dotácie a dokazujúce skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.
a) vecné vyhodnotenie dotácie musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
• záverečná správa o realizácii projektu s podrobným zhodnotením účelu, zamerania a priebehu
realizácie projektu (kultúrnej aktivity)
• v prípade celoštátnych postupových súťaží umeleckej tvorivosti menný zoznam účastníkov a
ocenených
2/5
• v prípade elektronických nosičov a audiovizuálnej tvorby priložiť dva kusy CD, DVD alebo
AV diela
• v prípade kultúrno-vzdelávacích táborov, odborných seminárov a konferencií menný zoznam
účastníkov
• v prípade výskumu záverečná správa v štátnom jazyku (v rozsahu min. 10 strán), vedecká
štúdia, alebo iná forma zodpovedajúca príslušnému predmetu výskumného procesu (napr.
fotodokumentácia,
videodokumentácia,
audiodokumentácia,
hudobná
transkripcia,
vyhodnotenie dotazníkov a pod.),
b) finančné vyúčtovanie dotácie a spolufinancovania vypracované v súlade so zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného
prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie a
spolufinancovania, ako sú najmä: daňové doklady - faktúry, pokladničné doklady s
náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberací
protokol, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách a pod. Súčasťou
finančného vyúčtovania je tiež
ba) celková rekapitulácia výdavkov s vyčíslením výšky celkovej vyčerpanej sumy
z poskytnutej dotácie, z vlastných zdrojov a iných zdrojov, a s uvedením výšky celkovej
vyčerpanej sumy za projekt,
bb) rozdelenie dotácie na bežné a kapitálové výdavky;
bc) predloženie písomného vyhlásenia príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa o
formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania;
bd) uvedenie miesta, kde sa nachádzajú originály všetkých dokladov súvisiace s projektom
u prijímateľa.
c) prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ust. § 6 a 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný predložiť
dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania (§ 21 ods. 3 cit. zákona).
3. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá osoba, ktorá podpisuje vyúčtovanie
poskytnutej dotácie a štatutárny zástupca prijímateľa.
Článok IV.
Kontrola použitia dotácie a sankcie
1. Kontrolu dodržania rozsahu dotácie, účelu dotácie a ďalších podmienok dohodnutých v zmluve
ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie projektu je oprávnený vykonať zamestnanec
poskytovateľa a kontrolných orgánov Slovenskej republiky (ďalej len ako “zamestnanec”)
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom
výkon priebežnej a následnej kontroly podľa predchádzajúcej vety.
2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi:
a) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy,
b) dotáciu alebo jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie,
c) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. Tejto zmluvy
z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je vedené konkurzné konanie, prijímateľ je v konkurze,
v reštrukturalizácii, bol voči prijímateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
d) dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej
prílohami uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje.
3/5
3. Povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na prípad, ak
poskytovateľ zistí skutočnosť podľa predchádzajúceho odseku z predloženého vyúčtovania.
Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ
na základe zistených nedostatkov. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky do 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy poskytovateľa na vrátenie dotácie, v ktorej
vyčísli presnú výšku finančných prostriedkov.
4. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi:
a) v priebehu rozpočtového roka 2012, je povinný vrátiť na výdavkový účet úradu vlády
č. 7000060195/8180 s uvedením V-symbolu „021“ a zároveň zašle ekonomickému odboru
úradu vlády avízo o platbe,
b) po skončení rozpočtového roka 2012, je povinný vrátiť na depozitný účet úradu vlády
č. 7000060208/8180 s uvedením V-symbolu „021“ a zároveň zašle ekonomickému odboru
úradu vlády avízo o platbe.
5.
Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom
vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu
prijímateľa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, nakoľko
tieto sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových
pravidlách. Prijímateľ vráti výnosy na účet č. 7000060152/8180 s uvedením V-symbolu „021“
najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na vyúčtovanie dotácie a zároveň zašle
ekonomickému odboru úradu vlády avízo o platbe.
6. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny
a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
Článok V.
Zmena podmienok použitia a vyúčtovania dotácie
1.
Zmluvné strany berú na vedomie, že účelové určenie projektu nemožno zmeniť a o ostatných
zmenách projektu a podmienok použitia a vyúčtovania dotácie rozhoduje poskytovateľ na základe
písomnej a odôvodnenej žiadosti prijímateľa zaslanej najneskôr 20 dní pred uplynutím lehoty na
použitie, ak nie je ustanovené inak.
2. Prijímateľ je oprávnený vykonať zmenu štruktúry výdavkov do 15% v rámci jednotlivých položiek
štruktúrovaného rozpočtu projektu, pričom celková výška kapitálových a bežných výdavkov musí
byť zachovaná; v tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k tejto zmluve. Zmena štruktúry výdavkov
vyššej ako 15% v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu je možná len na základe
písomného dodatku k zmluve.
3. O zmene názvu projektu rozhoduje poskytovateľ, ak je žiadosť o zmenu predložená aspoň 14 dní
pred realizáciou projektu.
4. Zmena podmienok uvedených v zmluve je možná len na základe písomného dodatku k zmluve,
pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ďalšie podmienky na poskytovanie dotácií, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní,
navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia
zákona o rozpočtových pravidlách a zákon č. 524/2010 Z. z.. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené
4/5
výslovne v tejto zmluve, sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, ak nie je ustanovené
inak.
2. Zmenu na strane prijímateľa vrátane zmeny kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, bankového
spojenia je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa jej vzniku poskytovateľovi písomne oznámiť.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií
Slovenskej republiky. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté náklady, ani za
prípadnú škodu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že adresou poskytovateľa na doručovanie žiadostí, oznámení,
vyúčtovania a iných písomností podľa tejto zmluvy je Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády
SR pre národnostné menšiny, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných
strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Štruktúrovaný rozpočet projektu.
7. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane prijímateľ a 4 poskytovateľ.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k
súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné strany
vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene
podpisujú.
Za poskytovateľa:
Za prijímateľa:
Meno: Ing. Igor Federič
Meno: Jurkovič Martin
Funkcia: vedúci Úradu vlády SR
Funkcia: starosta
Podpis:
Podpis:
Dátum:
Dátum:
Odtlačok pečiatky:
Odtlačok pečiatky:
5/5
PRÍLOHA K ZMLUVE
o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
číslo 400/2012
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET
(bežné výdavky)
Názov projektu: Zvyky rusínskej kultúry
A.
1.
3.
7.
B.
C.
B+C
Typ výdavku
Jednotka
Požadovaná dotácia od ÚV SR
osobné výdavky, odmeny
autorom a služby súvisiace s
umeleckou realizáciou projektu
účinkujúci - skupina
nájom techniky
zvuková
propagačné materiály a
publicita
dokumenty z podujatí
Spolu - bežné výdavky
Vlastné zdroje
Občerstvenie
SPOLU
Finančné prostriedky z iných
zdrojov
x
Cena
za jednotku v €
x
Počet
jednotiek
x
Výdavky
spolu v €
x
práca/1 dielo
700
1
700
deň
400
1
400
1
100
1 200
100
kus
SPOLU
SPOLUFINANCOVANIE
VÝDAVKY SPOLU
(Súčet A+B+C)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
200
x
x
x
1 400
x
200
200
x
Roztoky, dňa
Odtlačok pečiatky prijímateľa
Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa
1/2
KOMENTÁR K ŠTRUKTUROVANÉMU ROZPOČTU
Na podujatí zvyky rusínskej kultúry plánujeme s vystúpením jednej hudobnej skupiny v celkovej
sume 700,- Eur. Je nutné zabezpečiť nájom zvukovej techniky s dopravou, montážou a demontážou.
Pod položkou dokumenty z podujatí rozumieme výrobu pozvánok, plagátov, foto-dokumentácie z
podujatia v sume 100,- Eur
Obec z vlastných prostriedkov zabezpečí stravu a občerstvenie v sume 200,-Eur
Roztoky, dňa
Odtlačok pečiatky prijímateľa
Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa
2/2
Download

400/2012 - Roztoky