Konferencia
Metodologické problémy v etnografickom výskume
sociálnych reprezentácií
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
Grant VEGA Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky
8. – 9. novembra 2012, Bratislava, Slovenská republika
Miesto konania: Budova spoločenskovedných ústavov SAV v Bratislave, Klemensova 19,
5. poschodie, zasadacia miestnosť
Štvrtok 8. 11. 2012
8:30
Registrácia účastníkov a účastníčiek
8:50
Otvorenie konferencie
9:00 – 10:30
I. panel: Experiment 1.
Moderátorka: Helena Tužinská (Univerzita Komenského)
Peter Maňo (Univerzita Komenského):
Medzikultúrny výskum morálnych a náboženských intuícií
Jakub Cigán (Masarykova Univerzita):
„...ak svojimi ústami vyznáš...“: náboženská konverzia ako signál
oddanosti skupine
Danijela Jerotijević (Univerzita Komenského):
Od interview k experimentu: kombinované metódy pri výskume
magických predstáv a praktík
10:30 – 11:00
Prestávka
11:00 – 12:30
II. panel: Experiment 2
Moderátor: Martin Kanovský (Univerzita Komenského)
Radek Kundt (Masarykova Univerzita):
Experimentální výzkum náboženského rituálu
Jan Krátký (Masarykova Univerzita):
Chápání funkce a účelu nástrojů
Eva Kundtová Klocová (Masarykova Univerzita):
Fyziologická měření kultury
12:30 – 14:00
Obed
14:00 – 15:30
III. panel: Analýza a interpretácia dát 1.
Moderátor: Aleš Chalupa (Masarykova Univerzita)
Shafia Azam (Univerzita Komenského):
Metodologické problémy pri zbere a interpretácii dát vo výskume
migrácií
Andrej Subota-Belák (Univerzita Karlova v Prahe):
Užitočnosť výskumu sociálnych reprezentácií v antropológii vedy:
príklad z aplikovanej medicínskej antropológie
Monika Sirkovská (Ústav etnológie SAV):
Teoretické a empirické implikácie výskumu kultúrneho kapitálu
15:30 – 15:45
Prestávka
15:45 – 17:45
IV. panel: Analýza a interpretácia dát 2.
Moderátorka: Katarína Popelková (Ústav etnológie SAV)
Táňa Grauzelová (Ústav etnológie SAV):
Využitie kvalitatívnych metód pri výskume reprezentácií rodinných
a partnerských noriem
Klára Brožovičová (Masarykova Univerzita):
Rozhovor a zúčastněné pozorování v longitudinálním výzkumu. Na
příkladu výzkumu nositelek lidového oděvu
Veronika Macková (Univerzita Komenského):
Problémy při kvalitativním výzkumu kalendářních a rodinných
obyčejů v méně dostupných lokalitách
Michal Nemec (Univerzita Komenského):
Práca s materiálom v dokumentačnej zbierke
Piatok 9. 11. 2012
9:00 – 11:30
V. panel: Vizuálne metódy 1.
Moderátorka: Soňa G. Lutherová (Ústav etnológie SAV)
Jaroslava Panáková (Univerzita Komenského):
Pohľad(y) na Ja. Interview s pomocou fotografií a výskum
sebaprezentácie
Milan Durňak (Univerzita Karlova v Prahe):
Transparencia vizuálneho vi(e)denia etnografie. Reprezentácie a
experiment
Zuzana Beňušková, Ladislav Lenovský (Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre):
Videodokumentácia rituálov v kontexte slovenského etnologického
filmového dokumentu a terénneho výskumu
Marcela Suchomelová (Etnologický ústav AV ČR):
Modely, koncepty a interpretace kresebné dokumentace
11:30 – 11:45
Prestávka
11:45 – 13:15
VI. panel: Etika výskumu
Moderátor: Juraj Zajonc (Ústav etnológie SAV)
Dita Csütörtökyová (Univerzita Komenského):
Sebareflexia výskumníka v urbánnom a rurálnom prostredí na
príklade výskumov pamiatkových rezervácií
Marie Dlouhá(Univerzita Karlova v Prahe):
Rostoucí možnosti a rostoucí asymetrie. Hledání řešení etických
dilemat etnografického výzkumu v prostředí internetu na příkladu
výzkumu sociální sítě Facebook
Vendula Wiesnerová (Ústav etnológie SAV):
Etický přístup a volba klíčové metody: praktické problémy
___________________________________________________________________________
Organizačný tím: Tatiana Bužeková, Miroslava Hlinčíková, Soňa G.Lutherová
Kontakt:
tel.: +421 2 5296 47 07, kl. 111
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Download

Program konferencie - Ústav etnológie SAV