Základné ekonomické pojmy
7. Typy ekonomík
(1)
9.ročník
Každé hospodárstvo musí pri produkcii statkov, ktoré uspokojujú ľudské potreby vyriešiť 3 základné
otázky:
. Riešenie týchto otázok je v rozličných krajinách rôzne.
Niekde prevláda
, inde sa uprednostňuje
a v niektorých krajinách sa tieto otázky
riešia predovšetkým prostredníctvom motivácie a slobodného rozhodovania jednotlivcov, t.j.
prostredníctvom
.
VZNIK
VZNIK
VZNIK
ZNAKY
ZNAKY
ZNAKY
KTO RIEŠI ekonomické otázky
KTO RIEŠI ekonomické otázky
KTO RIEŠI ekonomické otázky
Vlastníctvo znamená
.
Slovník (šípkou zoraď slovíčka správne)
päťročnica
životné minimum
nestabilita cien
ZŠ Postupimská 37, Košice
Prudké kolísanie, najmä zvyšovanie cien
Plán výroby celého hospodárstva na päť rokov
Zákonom stanovená minimálna hranica príjmov občana na zabezpečenie
výživy, osobných potrieb a nevyhnutných nákladov na domácnosť
© Mgr. Anna Siváková
Základné ekonomické pojmy
7. Typy ekonomík
(2)
9.ročník
Úlohy
1. Porovnajte jednotlivé typy ekonomík z hľadiska pozitív a negatív. Pomôžte si učebným
textom:
POZITÍVA
NEGATÍVA (nedostatky)
Príkazová ekonomika
Trhová ekonomika
Zmiešaná ekonomika
2. Vyhľadaj na mape Európy krajiny, v ktorých po 2. svetovej vojne existovala príkazová
ekonomika a vyznač ich farebne. V ktorých krajinách majú príkazové ekonomiky dodnes?
3. Pozorne si pozri fotografie. Urč, do akej formy vlastníctva patria zobrazené objekty
či lokality a zapíš, či sú súkromné, štátne, družstevne alebo obecné(mestské):
ZŠ Postupimská 37, Košice
© Mgr. Anna Siváková
Download

Základné ekonomické pojmy 7. Typy ekonomík (1) 9.ročník