Busy Bee 4 - Test 1
1. Dopíš do viet správne slová, vyber si: He / She / They.
This is Peter. ____ is from Slovakia.
This is Moise. ____ is from Congo.
This is Li and this is Wo. _____ are from China.
This is Manuela. _____ is from Mexico.
/4b
2. Dopíš správne písmeno.
ti: ___
vi: ____
kej ____
el ____
em ____
/5b
3. Odpovedz na otázky podľa skutočnosti.
What´s your name?
___________________.
What´s your surname?
___________________.
Are you from Slovakia?
___________________.
How old are you?
___________________.
What´s your favourite colour? ___________________.
What do you like?
/5b
___________________.
4. Napíš správne písmená a dostaneš názvy krajín.
si: ou en dži: ou
____CONGO___
es el ou vi: ei kei ai ei
_____________
bi: a: ei zed ai el
_____________
/ 2b/ 2 b
5. Daj slová do správneho poradia a napíš vety.
TO MEET NICE YOU.
_____________________
ARE OLD HOW YOU?
_____________________
FROM ARE WHERE YOU?
_____________________
RUSSIA AM FROM I.
_____________________
Total
/4b
/ 20 b
Busy Bee 4 - Test 2
1. Dopíš do viet: a /an / any.
Have you got _____ English book?
Have you got _____ crayons?
Have you got _____ trainers?
Have you got _____ tracksuit?
Have you got _____ brush?
/5b
2. Napíš správne slová v množnom čísle.
1 man -
5 __________
1 pencil -
4 __________
1 child -
2 ___________
1 crayon - 10 _________
1 brush - 7 ___________
1 woman - 3__________
/6b
3. Spoj otázky s odpoveďami a výsledky zapíš do riešenia.
1. Can you lend me a pencil?
A. I´m here in my room.
2. Where are you Lucy?
B. Sure. Here you are.
3. Have you got a compass?
C. Yes, mum. Please.
4. Do you want a pet?
D. Oh, it´s a rabbit.
5. What is it?
E. Yes, I have.
Riešenie:
1-B
2-
3-
4-
5-
/4b
4. Napíš školské pomôcky k vyučovacím predmetom.
Guitar
Trainers
Dictionary
Brush
Triangle
P.E.
_______________
Music ______________
Art
_______________
English ______________
/5b
Maths _______________
Total
/ 20 b
Busy Bee 4 - Test 3
1. Dopíš do dialógov správne slová:
Have
your
stroke
His
rabbit
friendly
can
1. Hello, Peter. Is it ______ dog? Yes, it is. _______ name is Blacky.
2. Can I ________ him? Yes, you _______. He is ___________.
3. _________ you got a pet? Yes, I´ ve got a little __________.
/7b
2. Spoj správne vety v ľavom a pravom stĺpci a zapíš do riešenia.
1. I have got a cat.
A. On má psa.
2. He has got a dog.
B. Ja nemám psa.
3. They haven´t got a parrot.
C. Ona nemá mačku.
4. She hasn´t got a cat.
D. Ty máš papagája.
5. You have got a parrot.
E. Ja mám mačku.
6. I haven´t got a dog.
F. Oni nemajú papagája.
Riešenie: 1 E
2 __
3 __
4 __
5 __
/5b
6 __
3. Dopíš do viet can / can´t.
Cats
Turtles
____________ fly.
Snakes
___________ swim.
___________ climb.
Hamsters __________
run.
/4b
short
turtle
4. Rozdeľ slová a zapíš ich do troch stĺpcov.
ears
parrot
long
tail
fat
wings
lizard
___ears___
____parrot____
____long___
__________
____________
___________
__________
____________
___________
/4b
Total
/ 20 b
Busy Bee 4 - Test 4
1. Dopíš do viet chýbajúce slová:
well
old
room parrot
sad
Pinkie
The __old___ lady is talking to her _______ dog.
There is a __________ in the cage.
Lucy´s rabbit __________ isn´t feeling ___________.
The waiting _________ is full of people.
/5b
2. Priraď čísla k častiam tela v tabuľke.
2
3
5
neck
ear
1
eye
4
8
5
body
mouth
tail
7
head
leg
6
/7b
3. Prelož spojenia o zvieratkách do slovenčiny.
 dangerous animals
__________________________
 big body
__________________________
 short tail
__________________________
 clever dolphins
__________________________
 strong legs
__________________________
/5b
4. Dopíš písmená do slov a dostaneš predložky.
i n
n__ xt to
b__tween
_nder
Total
/3b
/ 20 b
Download

Busy Bee 4 - Test 1 - JUVENIA