SOCIÁLNE VZŤAHY V ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI
1. Vznik a vývoj ľudskej spoločnosti
(1)
7.ročník
Ľudská spoločnosť sa neustále vyvíja a zdokonaľuje.
Čo pre teba znamená spoločnosť?
SPOLOČNOSŤ
Spoločenská podstata človeka sa prejavuje v každodennom živote...
Kde všade a ako sa prejavuje človek ako spoločenská bytosť.
OBDOBIA vývoja ľudskej spoločnosti:
1
2
3
4
5
Človek je _______________________ a ______________________ bytosť.
Ľudská spoločnosť a príroda sa navzájom ovplyvňujú.
©Mgr. Anna Siváková
SOCIÁLNE VZŤAHY V ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI
1. Vznik a vývoj ľudskej spoločnosti
(2)
7.ročník
ZNAKY, ktoré charakterizujú ľudskú spoločnosť a odlišujú od prírodného spoločenstva:
Súčasťou ľudskej spoločnosti sú __________________________ .
DEDINA
vidiecka
komunita
MESTO
mestská
komunita
Úloha
Pri riešení úlohy vychádzajte z učiva dejepisu o vývojových stupňoch človeka (príloha č. 1, učebnica str. 69).
a. Usporiadajte vývojové stupne človeka od najprimitívnejšieho k najvyspelejšiemu.
b. K vývojovým stupňom človeka zapíšte zmeny v spôsobe života a v používaných nástrojoch.
VÝVOJOVÝ STUPEŇ
ZMENY
v spôsobe života
v používaných nástrojoch
SLOVNÍČEK (šípkou zoraď slovíčka správne)
KOMUNITA
INŠTITÚCIA
ANONYMITA
OBZOR
SOCILÓGIA
zachovanie tajnosti, utajenie
veda, ktorá študuje ľudskú spoločnosť
spoločenstvo ľudí žijúcich a pracujúcich v istom priestore, na ohraničenom území
ustanovizeň, skupina osôb tvoriaca organizáciu určenú na verejnoprospešnú činnosť
duševný rozhľad
©Mgr. Anna Siváková
SOCIÁLNE VZŤAHY V ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI
1. Vznik a vývoj ľudskej spoločnosti
(3)
7.ročník
©Mgr. Anna Siváková
Download

Vznik, vývoj a charakteristika ľudskej spoločnosti