Videoanalýza rovnomerne zrýchleného pohybu
Pracovný list
Meno a priezvisko:
Trieda:
Úloha 1: Pozorne sledujte video „Rovnomerne zrýchlený pohyb“. Do obrázkov
načrtnite vašu predpoveď pre graf závislosti rýchlosti od času
v
t
a vašu predpoveď pre graf závislosti dráhy rovnomerne zrýchleného pohybu od času.
s
t
Úloha 2: Vykonajte videomeranie pomocou programu TRACKER. Videomeranie
vykonajte paralelne s učiteľom, riaďte sa jeho pokynmi. Venujte pozornosť najmä
zavedeniu súradnicovej sústavy a kalibrácii.
Úloha 3:
V programe TRACKER zostrojte grafy závislosti rýchlosti rovnomerne
zrýchleného pohybu od času a dráhy rovnomerne zrýchleného
Prekreslite tieto grafy do obrázkov.
pohybu od času.
v
t
s
t
Porovnajte tieto grafy s vašimi predpoveďami. V prípade, že sa vaše predpovede
odlišujú od výsledkov merania, pokúste sa nájsť chybu vo vašich úvahách a napíšte ju:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Úloha 4: V programe TRACKER zostrojte graf závislosti zrýchlenia rovnomerne
zrýchleného pohybu od času. Prekreslite tento graf do obrázku.
a
t
Úloha 5: Vykonajte videoanalýzu rovnomerne zrýchleného pohybu v programe
TRACKER. Videoanalýzu vykonajte paralelne s učiteľom, riaďte sa jeho pokynmi.
Venujte pozornosť výberu kriviek, ktorými prekladáte grafy skúmaných závislostí,
predpisom, ktorými sú tieto krivky popísané a parametrom, ktoré v týchto predpisoch
vystupujú.
Úloha 5a: Analyzujte graf závislosti zrýchlenia od času. Graf preložte vhodnou
krivkou, ktorú vyberiete z ponuky. Zapíšte predpis popisujúci danú krivku a hodnoty
parametrov.
Predpis:
...................................
Parametre:
A= .....................
B=......................
Pokúste sa vyjadriť fyzikálny význam týchto parametrov (zistiť o aké fyzikálne veličiny
ide) a predpis danej krivky prepísať ako fyzikálny vzorec (vzťah) popisujúci závislosť
zrýchlenia rovnomerne zrýchleného pohybu od času..
Fyzikálny význam parametrov:
A.....................................................
B.....................................................
Fyzikálny vzorec:
Úloha 5b: Analyzujte graf závislosti rýchlosti od času. Graf preložte vhodnou krivkou,
ktorú vyberiete z ponuky. Zapíšte predpis popisujúci danú krivku a hodnoty parametrov.
Predpis:
...................................
Parametre:
A= .....................
B=......................
Pokúste sa vyjadriť fyzikálny význam týchto parametrov (zistiť o aké fyzikálne veličiny
ide) a predpis danej krivky prepísať ako fyzikálny vzorec (vzťah) popisujúci závislosť
rýchlosti rovnomerne zrýchleného pohybu od času. Porovnajte hodnotu parametra
A s hodnotou parametra B z úlohy 5a.
Fyzikálny význam parametrov:
A.....................................................
B.....................................................
Fyzikálny vzorec:
Úloha 5c: Analyzujte graf závislosti dráhy od času. Graf preložte vhodnou krivkou,
ktorú vyberiete z ponuky. Zapíšte predpis popisujúci danú krivku a hodnoty parametrov.
Predpis:
...................................
Parametre:
A= .....................
B=......................
C=..................
Pokúste sa vyjadriť fyzikálny význam týchto parametrov (zistiť o aké fyzikálne veličiny
ide) a predpis danej krivky prepísať ako fyzikálny vzorec (vzťah) popisujúci závislosť
dráhy rovnomerne zrýchleného pohybu od času. Porovnajte hodnotu parametra
A s hodnotou parametra A z úlohy 5b a hodnotu parametra B s hodnotou parametra B
z úlohy 5b.
Fyzikálny význam parametrov:
A.....................................................
B.....................................................
C.....................................................
Fyzikálny vzorec:
Záver:
Doplňte
Rovnomerne zrýchlený pohyb je pohyb, pri ktorom je veľkosť zrýchlenia.......................
a rýchlosť sa zväčšuje v závislosti od času............................................
Graf závislosti zrýchlenia od času je ....................................................................
Graf závislosti rýchlosti od času je ........................., ktorej sklon závisí od ......................
Graf závislosti dráhy od času je..............................
Download

Úloha 1