Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov E - ITN 10.7
s možnosťou odpočtom cez infra rozhranie
Odpočtová jednotka IRU 10.00
Po u ž i t i e :
Po u ž i t i e :
Prístroj E-ITN 10.7 je dvojsnímačový, určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach
s vykur. telesami, predovšetkým v bytových a nájomných domoch. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy
s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou
sústavou. Tento prístroj naväzuje svojou konštrukciou na E-ITN 10.5 a je rozšírený o možnosť odpočtu
nameraných hodnôt cez infra rozhranie.
Prístroj IRU 10.00 je určený pre načítanie údajov prístrojov E-ITN 10.xx vybavených IR rozhraním a ich prenos do PC k ďalšiemu spracovaniu.
Pre prenos odčítaných dát slúži komunikačný SW IRU v súčinnosti s dekódovacím SW, ktoré sú súčasťou programovacieho balíka E-ITN 10.
Pri prenose dochádza k automatickej kontrole dát a k prenosu tzv. zákazníckych dát.
Prednosti s infra rozhraním:
-
P r e d n o s t i o d p o č t ove j j e d n o t k y :
Jednoduchý odpočet údajov cez infra rozhranie
Vylúčenie chýb spôsobených ľudským faktorom pri odpočtu s displeja
Jednoduchý prenos dát z odpočtovej jednotky do PC cez sériové rozhranie
Kontrola prenesených dát pri prenose do PC
-
Dáta prenášané cez infra rozhranie:
Štandartné dáta:
-
Sériové číslo prístroja
Dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
Alfanumerický kód
Spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
Mesačné spotrebné hodnoty (aktuálny mesiac
+ 11 predchádzajúcich)
- Dátum odpočtu (deň, mesiac, rok)
Dáta prenášané cez infra rozhranie:
Štandartné dáta:
-
Zákaznícke dáta:
-
Kapacita odpočtovej jednotky je 500 záznamov
Ochrana proti opakovanému odpočtu
Zobrazenie počtu volných záznamov
Zobrazenie časti sér. čísla načítaných prístrojov
Prenos dát do PC cez sériové rozhranie
Napájanie 2 ks batérií AAA
Kontrola dát
Spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
Mesačné max. teploty vykurovacieho telesa ( °C)
Mesačné min. teploty vykurovacieho telesa ( °C)
Priemerné mesačné teploty vykurovacieho telesa ( °C)
Priemerné mesačné odchýlky teplôt miestnosti od 20°C
Mesačný počet dní prevádzky prístroja
Te c h n i c k é ú d a j e :
Teplotný rozsah prístroja
20 až 90°C
Merací rozsah snímača teploty
0 až 100°C
Päťmiestny LC displej s ďalšími identifikačnými symbolmi
Zákaznícke dáta:
Nastaviteľné hodnoty :
- Typ vykurovacieho telesa
- Dátum začiatku a konca vykurovacieho obdobia
- Dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
Materiál: ABS/AI – F22
Prístroje sú certifikované SZÚ v Brne – vyhovujú požiadavkám
normy ČSN EN 834:1995.
-
Spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
Mesačné max. teploty vykurovacieho telesa ( °C)
Mesačné min. teploty vykurovacieho telesa ( °C)
Priemerné mesačné teploty vykurovacieho telesa ( °C)
Priemerné mesačné odchýlky teplôt miestnosti od 20°C
Mesačný počet dní prevádzky prístroja
Te c h n i c k é ú d a j e :
-
Sedemmiestny informačný LC displej
Napájanie 2 x AAA 1,5/1,2V
Sériové rozhranie RS 232 D-SUB9
Kapacita IRU je 500 záznamov
Sériové číslo prístroja
Dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
Alfanumerický kód
Spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
Mesačné spotrebné hodnoty (12 mesiacov)
Dátum odpočtu (deň, mesiac, rok)
Download

ov E - ITN 10.7 Odpočtová jednotka IRU 10.00