Bytové vodomery GSD 8-R / E-RM s rádiovým
odpočtom dát
Bytový vodomer s rádiovým modulom GSD8 / E-RM - slúži na odpočet údajov o množstve spotrebovanej
vody zaznamenaných mechanickým vodomerom a k bezdrôtovému prenosu týchto údajov do odpočtovej jednotky
PDA RFU 30 / PC RFU 35 bez potreby inštalácie statických zberných terminálov. Je vybavený IR rozhraním,
prostredníctvom ktorého je možné namerané údaje odčítať aj elektronicky odpočtovou jednotkou IRU 10.
Bytový vodomer je zložený z modifikovaného vodomera GSD8-R ( B Meters )
a rádiového modulu E-RM ( Metra ).
Technické parametre rád. modulu E-RM:
Technické parametre vodomera GSD 8-R:
Prevádzková frekvencia – 868,7 – 869,2 MHz
- Celkový rozmer :
110 x 138 x 74 mm
Vysielací výkon < 5 mW
- Nominálny prietok Qn :
1,5 m3/h
Dĺžka vysielania < 8 ms
- Max. prietok Qmax :
3,0 m3/h
Napájanie - líthiová batéria
- Min. prietok Qmin:
30 l/hod
Životnosť - 6 rokov + 1 rok rezerva
- Montážna poloha :
vodorovná, zvislá
Krytie – IP 64
- Rozsah počítadla:
99999,999 m³
Kontrola funkcií - automatická, detekcia spätného
- Metrologická trieda :
B – H/A – V
chodu vodomera
Zabezpečenie ochrany - elektronická a mechanická
plomba
Proti- magnetická ochrana - trvalý magnet
Intervaly vysielania - ročný odpočet –30 až 36 s 1 mesiac v roku, 240 až 246 s 11 mesiacov v roku
Dosah vysielaných dát : - v bytovej zástavbe – 150 m, vo voľnom teréne - 2 000 m
Dáta prenášané cez rádio prenos:
–
–
–
–
–
–
–
–
dátum v dobe odpočtu ( deň, mesiac, rok )
výrobné číslo RM modulu
spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dopredu
spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dozadu
okamžitá absolútna spotreba
okamžitá absolútna spätná spotreba
stav elektronickej plomby
dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
Dáta prenášané cez optické rozhranie:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
dátum v dobe odpočtu ( deň, mesiac, rok )
výrobné číslo RM modulu
spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dopredu
spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dozadu
okamžitá spotreba za aktuálne zúčtovacie obdobie
v smere dopredu
okamžitá spotreba za aktuálne zúčtovacie obdobie
v smere dozadu
spotreba za 11 mesiacov v smere dopredu
spotreba za 11 mesiacov v smere dozadu
okamžitá absolútna spotreba
okamžitá absolútna spätná spotreba
stav elektronickej plomby
dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
Download

Katalógový list