Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a
Písomná as závere ných skúšok
Dátum: 18.6.2014
Písomná as ZS bude prebieha od 7:45 – do 8:30 hod.
Trieda: III.A
ebný odbor: 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo
6445 2 kuchár
Miesto konania: u eb a III.E
Zoznam žiakov u ebného odboru 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo:
1. Ková ová Lenka
2. Volfová Adriana
Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 2 kuchár:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bukovinský Ján
Karvai Nikolas
Keszeli Michal
Lahu ký Dávid
Lauren ík Martin
Rózsa Ladislav
Trocha Filip
Pedagogický dozor: Ing. Andrea Jan ovi ová
Oprava písomnej asti:
4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo: Ing. Zuzana Magdinová
6445 2 kuchár: Mgr. Beáta Ligártová
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a
Písomná as závere ných skúšok
Dátum: 18.6.2014
Písomná as ZS bude prebieha od 7:45 – do 8:30 hod.
Miesto konania: u eb a IV.E
Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 2 ašník, servírka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Czaniková Nikoleta
Gabulová Karmen
Han ín Martin
Hátašová Helena
Horváth Marko
Kišková Martina
Kubica Tomáš
Mikle Dominik
Mikušová Klaudia
Miškovi Richard
Urbanová Daniela
Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 2 kaderník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bertóková Monika
Bordá ová Petra
Horváthová Andrea
Hotárová Nikoleta
Ku erová Romana
Návratová Nikola
Pappová Kristína
Pedagogický dozor: Mgr. Judita Slatinová
Oprava písomnej asti:
6444 2 ašník, servírka: Bc. Stanislava Kiková
6456 2 kaderník: Ing. Linda Gondová
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a
Ústna as závere ných skúšok
Dátum: 20.6.2014
Miesto konania: u eb a III.E
Trieda: III.A
ebný odbor: 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo
ebný odbor: 6445 2 kuchár
Skúšobná komisia:
Predseda SK: Ing. Zita Bedecsová
Podpredseda SK: Ing. Magdaléna Birnšteinová
Triedny u ite : Mgr. Beáta Ligártová
lenovia SK pre u ebný odbor 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo:
Ing. Zuzana Magdinová
lenovia SK pre u ebný odbor 6445 2 kuchár:
Mgr. Emília Devátová, Dušan Petrovský
za SOPK Ondrej Kožuch
Zoznam žiakov:
P.
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Priezvisko, meno
Bukovinský Ján
Karvai Nikolas
Keszeli Michal
Lahu ký Dávid
Lauren ík Martin
Rózsa Ladislav
Trocha Filip
Za iatok
prípravy
Za iatok
odpovede
ebný odbor: 6445 2 kuchár
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
Koniec
odpovede
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:10 hod. - Vyhodnotenie závere nej skúšky
Zoznam žiakov:
P.
.
1.
2.
Priezvisko, meno
Za iatok
prípravy
Za iatok
odpovede
Koniec
odpovede
ebný odbor: 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo
Ková ová Lenka
10:15
10:30
10:45
Volfová Adriana
10:30
10:45
11:00
11:10 hod. - Vyhodnotenie závere nej skúšky
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a
Ústna as závere ných skúšok
Dátum: 20.6.2014
Miesto konania: u eb a IV.E
Trieda: III.B
ebný odbor: 6444 2 ašník, servírka
6456 2 kaderník
Skúšobná komisia:
Predseda SK: RNDr. Eva Benešová
Podpredseda SK: Ing. Lívia Szabóová
Triedny u ite : Ing. Linda Gondová
lenovia SK pre u ebný odbor 6444 2 ašník, servírka:
Mgr. Beáta Ligártová, Bc. Stanislava Kiková
Ing. Andrea Jan ovi ová
za SOPK Ondrej Kožuch
lenovia SK pre u ebný odbor 6456 2 kaderník
Andrea Miková
Ing. Andrea Jan ovi ová
Zoznam žiakov:
P.
Priezvisko, meno
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Za iatok
Za iatok
prípravy
odpovede
ebný odbor: 6456 2 kaderník
Bertóková Monika
8:00
8:15
Bordá ová Petra
8:15
8:30
Horváthová Andrea
8:30
8:45
Hotárová Nikoleta
8:45
9:00
Ku erová Romana
9:00
9:15
Návratová Nikola
9:15
9:30
Pappová Kristína
9:30
9:45
Koniec
odpovede
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:10 hod. - Vyhodnotenie závere nej skúšky
P.
.
Priezvisko, meno
Za iatok
Za iatok
prípravy
odpovede
ebný odbor: 6444 2 ašník, servírka
1. Czaniková Nikoleta
10:15
10:30
2. Gabulová Karmen
10:30
10:45
3. Han ín Martin
10:45
11:00
4. Hátašová Helena
11:00
11:15
5. Horváth Marko
11:15
11:30
6. Kišková Martina
11:30
11:45
Obed ajšia prestávka 12:00 - 12:30 hod.
7. Kubica Tomáš
12:30
12:45
8. Mikle Dominik
12:45
13:00
9. Mikušová Klaudia
13:00
13:15
10. Miškovi Richard
13:15
13:30
11. Urbanová Daniela
13:30
13:45
14:10 hod. - Vyhodnotenie závere nej skúšky
Koniec
odpovede
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a
Praktická as závere ných skúšok
Dátum: 18.6.2014 ( od 8:45 hod.)
Trieda: III.A
Miesto konania:
ebný odbor 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo - areál SOŠ Ša a
ebný odbor 6445 2 kuchár – odborná u eb a technológie
Zoznam žiakov u ebného odboru 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo:
1. Ková ová Lenka
2. Volfová Adriana
Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 2 kuchár:
1.
2.
3.
4.
Karvai Nikolas
Keszeli Michal
Lahu ký Dávid
Rózsa Ladislav
Trieda: III.B
Miesto konania:
ebný odbor 6444 2 ašník, servírka: u eb a I.E, školská jedále
ebný odbor 6456 2 kaderník – odborná u eb a
Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 2 ašník, servírka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Czaniková Nikoleta
Kišková Martina
Mikušová Klaudia
Urbanová Daniela
Gabulová Karmen
Hátašová Helena
Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 2 kaderník:
1. Bertóková Monika
2. Horváthová Andrea
3. Hotárová Nikoleta
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a
Praktická as závere ných skúšok
Dátum: 19.6.2014 ( od 8:00 hod.)
Trieda: III.A
Miesto konania:
ebný odbor 6445 2 kuchár – odborná u eb a technológie
Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 2 kuchár:
1. Bukovinský Ján
2. Lauren ík Martin
3. Trocha Filip
Trieda: III.B
Miesto konania:
ebný odbor 6444 2 ašník, servírka: u eb a I.E, školská jedále
ebný odbor 6456 2 kaderník – odborná u eb a
Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 2 ašník, servírka:
1.
2.
3.
4.
5.
Mikle Dominik
Miškovi Richard
Han ín Martin
Horváth Marko
Kubica Tomáš
Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 2 kaderník:
1.
2.
3.
4.
Bordá ová Petra
Ku erová Romana
Návratová Nikola
Pappová Kristína
Odovzdanie výu ných listov, vysved ení o ZS a dodatkov k VL je pondelok 23.6.2014 o 10:00 hod.
Download

HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK v školskom roku 2013