Štúrova 74, 927 00 Šaľa
www.soupsala.edu.sk
Tel: 031/770 2982
E- mail: [email protected]
S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
za školský rok 2010/2011
Predkladá:
Ing. Magdaléna Birnšteinová
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 10.10.2011
Ing. Magdaléna Birnšteinová ........................
riaditeľka školy
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
s c h v á l i ť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti SOŠ - SZAKKÖZÉPISKOLA
v Šali za školský rok 2010/2011
prerokované v Rade školy dňa: 11.10.2011
Mgr. Bohuslav Stančík .........................
predseda Rady školy pri SOŠ v Šali
Stanovisko zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti SOŠ v Šali za školský rok 2010/2011
..............................
za zriaďovateľa
Vypracovali: Ing. Magdaléna Birnšteinová
Ing. Lívia Szabóová
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 -R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
Z. z.
3. Koncepcia školy na roky 2011- 2016
4. Plán práce SOŠ v Šali na školský rok 2010/2011
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce:
predmetových komisií,
výchovnej poradkyne,
koordinátora protidrogovej prevencie,
koordinátora environmentálnej výchovy
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ v Šali
7. Ďalšie podklady:
projekty – Leonardo da Vinci
- Červené stužky
- Deň narcisov 2011
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ
- vyhodnotenia súťaží a aktivít, do ktorých sa škola zapojila
1
OBSAH
Sp r á va
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
Szakközépiskola v Šali za školský rok 2010/2011
činnosti SOŠ -
A) Základné identifikačné údaje o škole................................................................................. 3
B) Údaje o počte žiakov školy ................................................................................................... 5
D) Údaje o počtoch prihlásených a prijatých žiakov do 1. ročníka ................................. 7
E) Údaje výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov......................................................... 9
F) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov................................................ 13
G) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy...................................................................................................................... 14
H) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy................................................. 16
I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.......................................................................... 16
J) Projekty, do ktorých je škola zapojená...................................................,.......................... 19
K) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.............20
L) Priestorové a materiálne podmienky školy ...........................................................................20
M) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy....................... 20
N) Cieľ, ktorý si SOŠ - Szakközépiskola Šaľa určila v koncepčnom zámere rozvoja
školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.............................................. 23
O) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť....................................................................... 23
P) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania, uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium................................................... 25
2
A) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Stredná odborná škola – Szakközépiskola ( od 01.09.2008 )
2. Adresa školy: Štúrova 74, Šaľa
3. Telefónne čísla: 031 / 770 29 82 ( sekretariát školy )
031 / 771 40 85 (domov mládeže )
031 / 771 23 20 (školská jedáleň )
031 / 771 29 83 ( ekonómka školy )
faxové číslo:
031 / 770 29 82
4. Internetová adresa: www.soupsala.edu.sk
e-mailová adresa: [email protected]
5. Údaje o zriaďovateľovi:
Nitriansky samosprávny kraj
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra
štatutárny zástupca: Doc. Ing. Milan Belica, PhD
telefón: 037 / 6534344
faxové číslo: 037 / 6566536
e-mail: [email protected]
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Ing. Magdaléna Birnšteinová, riaditeľka školy
Ing. Lívia Szabóová, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie
( od 07.04.2010 do 01.02.2011 na MD )
Mgr. Ita Troupová ,zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie
( od 08.04.2010 do 31.01.2011 )
Mgr. Ivan Vaško, hlavný vychovávateľ
Mgr. Eva Vižďáková – školská psychologička
Katarína Vágóová, ekonómka školy
Eleonóra Petrová, vedúca školskej jedálne
7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa bola
ustanovená, v zmysle
§ 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení. Funkčné obdobie Rady školy začalo 21.05.2009 na
obdobie 4 rokov.
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011:
Rada školy sa vyjadrila: k návrhu na počty prijímaných žiakov, k skladbe vyučovaných voliteľných
a nepovinných predmetov, ku školským vzdelávacím programom, k návrhu rozpočtu školy,
k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch hospodárenia, ku koncepčnému zámeru rozvoja
školy.
členovia rady školy:
Mgr. Bohuslav Stančík – predseda Rady školy
Gyula Borsányi - delegovaný NSK
Ing. František Botka – delegovaný NSK
Ing. Helena Psotová – delegovaná NSK
PaedDr. Eva Syrová – delegovaná NSK
Bc. Emília Devátová – zvolená pedagogickými pracovníkmi školy
Katarína Vágóová – zvolená nepedagogickými pracovníkmi školy
Ildikó Takácsová – zvolená rodičmi žiakov
Henrieta Mizerová – zvolená rodičmi žiakov
3
Iveta Nikodémová – zvolená rodičmi žiakov
Kristián Takáč – zvolený žiakmi školy
Rodičovské združenie pri SOŠ - Szakközépiskola Šaľa:
IČO: 37869302
Predseda: Mgr. Július Holos
ZO OZ pri SOŠ - Szakközépiskola Šaľa:
Predseda: Mgr. Bohuslav Stančík
Pedagogická rada:
členovia:
1. Mgr. Ita Troupová
2. Mgr. Kvetoslava Materánková
3. Ing. Juraj Krkošek
4. Ing. Anikó Vágóová
5. Mgr. Henrietta Kovács
6. Mgr. Bohuslav Stančík
7. Mgr. Judita Nagyová – 01.01.2011 na MD
8. Mgr. Milena Liptáková – od 01.01.2011
9. Mgr. Petra Slesárová - RD
10. Mgr. Ján Garčár
11. Mgr. Tatiana Kršiaková - RD
12. Mgr. Mária Straňáková
13. Ing. Ivona Masková
14. Ing. Zdenko Malík
15. Ing. Linda Gondová
16. Mgr. Beáta Ligártová
17. Ing. Sergej Jackij
18. Mgr. Lívia Pešádiková
19. Ing. Tibor Mészáros
20. Ing. Tatiana Krištofová
21. PaedDr. Ildikó Soóky
22. Mgr. Roman Mladý
23. Jana Majdlenová
24. Ladislav Majdlen
25. Helena Demeterová
26. Mária Hátašová
27. Ľubica Menyhartová
28. Monika Čubová
29. Bc. Emília Devátová
30. Dušan Petrovský
31. Mgr. Ivana Kubicová
32. Valéria Hrabovská
33. Ing. Karol Deák
34. Mgr. Margita Čičmanová
Gremiálna porada:
členovia:
Ing. Magdaléna Birnšteinová, riaditeľka školy
Ing. Lívia Szabóová, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie
4
Mgr. Ita Troupová, zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie ( zastupovanie
počas MD )
Mgr. Ivan Vaško, hlavný vychovávateľ
Katarína Vágóová, ekonómka školy
Eleonóra Petrová, vedúca školskej jedálne
Mgr. Roman Mladý, vedúci chovu koní a hlavný majster odborného výcviku pre učebný odbor
chovateľ – chov koní a jazdectvo a študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
7.2) Údaje o predmetových komisiách:
Predmetové komisie:
Predmetová komisia jazyková
Mgr. Judita Nagyová ( od 01.01.2011 Mgr. Henrietta Kovács), predsedníčka PK
Predmetová komisia spoločensko-vedná
Mgr. Bohuslav Stančík, predseda PK
Predmetová komisia prírodovedná
Mgr. Ita Troupová, predsedníčka PK
Predmetová komisia ekonomických predmetov:
Ing. Sergej Jackij, predseda PK
PK odborných predmetov I:
Ing. Ivona Masková, predsedníčka PK
PK odborných predmetov II:
Ing. Zdeno Malík, predseda PK
PK odborných predmetov III:
Ing. Anikó Vágóová, predsedníčka PK
PK odborného výcviku a odborných predmetov pre učebné odbory kuchár; čašník, servírka Emília Devátová, predsedníčka PK
Metodické združenie vychovávateľov
Mgr. Ivan Vaško – vedúci metodického združenia
B) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2010/2011: (§ 2ods. 1 písm. b)
Stav k 15.09.2008 : na škole začalo študovať 274 žiakov v 12 triedach.
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
ročník
1.
2.
študijný odbor
počet
číselný kód
tried
agropodnikanie - chov
koní a jazdectvo
4210 6 17
1
poľnohospodárstvo
( nadstavbové štúdium
)
4512 4 00
0,3
podnikanie v remeslách
a službách
( nadstavbové štúdium)
6403 4 00
0,3
spoločné stravovanie
( nadstavbové štúdium)
6421 4 00
0,3
agropodnikanie - chov
koní a jazdectvo
4210 6 17
1
poľnohospodárstvo
stav k 15.9.2010
0,5
14
14
10
6
15
9
18
12
16
16
17
5
stav k 31.8.2011
3.
4.
SPOLU:
( nadstavbové štúdium)
4512 4 00
spoločné stravovanie
(nadstavbové štúdium)
6421 4 00
agropodnikanie - chov
koní a jazdectvo
4210 6 17
agropodnikanie - chov
koní a jazdectvo
4210 6 17
15
0,5
10
9
1
16
16
1
17
6
17
133
123
UČEBNÉ ODBORY:
ročník
študijný odbor
číselný kód
chovateľ – chov koní
a jazdectvo
4580 2 00
1.
3.
SPOLU:
stav
k 15.9.2010
stav
k 31.8.2011
0,5
10
8
kuchár
6445 2 00
0,5
10
10
čašník, servírka
6444 2 00
0,5
9
9
0,5
14
14
0,5
6
6
0,5
18
15
čašník, servírka
6444 2 00
0,5
17
15
kaderník
6456 2 00
chovateľ – chov koní
a jazdectvo
4580 2 00
kuchár
6445 2 00
čašník, servírka
644 2 00
0,5
9
9
0,5
7
8
0,5
19
19
0,5
15
10
0,5
7
6
kaderník
6456 2 00
chovateľ – chov koní
a jazdectvo
4580 2 00
kuchár
6445 2 00
2.
počet
tried
kaderník
6456 2 00
6
141
Počet žiakov podľa študijných odborov k 31.8.2011:
Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo:
Poľnohospodárstvo (nadstavbové štúdium):
Spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium):
Podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium):
6
129
63
21
21
9
Vyhodnotenie činnosti školského internátu v oblasti výchovy a vzdelávania
Názov ŠI : Školský internát pri Strednej odbornej škole v Šali, Kráľovská 48
Hlavný vychovávateľ : Mgr. Ivan Vaško
1) Vybavenie ŠI : lôžková kapacita - 95
počet spální
- 33
( 1-3 lôžkové : 27
4-6 lôžkové : 6)
spoločenské miestnosti 5
2) Ubytovaní žiaci : spolu bolo ubytovaných 80 žiakov
SOŠ – 77 z toho 58 dievčat
SŠ Nivy2 - 3 chlapci
3)
Počet výchovných skupín : 3 z toho 1 zmiešaná a 2 dievčenské
4)
Vychovávatelia : výchovné skupiny viedli 1 hlavný vychovávateľ, 4 vychovávateľky
a 1 pomocná vychovávateľka. Ostatní zamestnanci na ŠI – 1 upratovačka.
5)
Počet vykonaných hospitácií riaditeľkou školy : 10
6)
Počet vykonaných hospitácií hl. vychovávateľom : 6
7)
Počet zasadnutí metodického združenia vychovávateľov : 10
8)
Zameranie výchovného programu ŠI : dôraz sme kládli na tvorivo – humanistický
model výchovy, na rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov, ktoré nadobudli pri
výchovno-vzdelávacej činnosti na SOŠ a SŠ Nivy2 a na celkový rozvoj osobnosti žiaka.
9)
Výchovno-vzdelávacie aktivity : besedy, pohovory 1x mesačne ( lekár gynekológ,
psychológ, príslušník PZ).
10) Záujmová činnosť pri ŠI : v 5-tich záujmových krúžkoch pracovalo 37 žiakov, z
toho 10 chlapcov a 27 dievčat. Krúžky – florbalový, posilňovňa, čitateľský, šikovné ruky
a výtvarný- viedli vychovávatelia.
11)
Materiálno – technické podmienky ŠI : žiaci sú ubytovaní na bunkách a používajú
vlastné posteľné prádlo. Spoločenských miestností je 5 – 2 internetové, 3 študovne,
ktoré sú vybavené televízorom a DVD prehrávačom.
12) Najčastejšie výchovné priestupky žiakov : fajčenie 13 priestupkov – chlapci 7,
dievčatá 6, alkohol 12 priestupkov – chlapci 4, dievčatá 8. Riešenie: fajčenie: ústne a
písomné napomenutie, oznámenie rodičom, alkohol : 5x riešenie v spolupráci s Mestskou
políciou, ústne , písomné napomenutie, oznámenie rodičom.
13) Rozdelenie žiakov : SOŠ
77
19 chlapcov a 58 dievčat
SŠ Nivy2
3
3chlapci a 0 dievčat
SOŠ : ch:
I.r
II.
III.
IV.
I.P
II.P
3
21
6
1
4
3
d: 15
5
10
9
9
7
Nivy2:
ch: 0
0
2
1
D) Údaje o počte prihlásených a prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy: (§
2ods. 1 písm. 2d)
Pre školský rok 2011/2012 škola plánovala otvoriť v 3-ročných učebných odboroch denného
štúdia a v 4-ročnom študijnom odbore spolu 4 triedy / 120 žiakov a 1 triedu denného
nadstavbového štúdia / 28 žiakov.
študijné odbory
počet tried
počet žiakov
4210 6 17 agropodnikanie1
28
chov koní a jazdectvo
4512 4 00 poľnohospodárstvo
0,3
( denné nadstavbové štúdium )
0,3
6421 4 00 spoločné
28
stravovanie
( denné nadstavbové štúdium )
6403 4 00 podnikanie
v remeslách a službách
( denné nadstavbové štúdium )
0,3
Spolu:
učebné odbory
4580 2 02 chovateľ – chov
koní a jazdectvo
4561 2 02 poľnohospodár /
poľnohospodárka v SJ
6445 2 00 kuchár, kuchárka
6444 2 00 čašník, servírka
6456
2
00
kaderník,
kaderníčka
Spolu:
2
56
počet tried
0,7
počet žiakov
22
0,3
12
1
0,5
0,5
28
15
15
3
92
Prijímacie konanie na štúdium na SOŠ - SZAKKÖZÉPISKOLA Šaľa
a počet prijatých žiakov do 1. ročníka
Do ročníka
1.
SŠ
ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
76
Počet žiakov, ktorí
konali prijímaciu
skúšku
učebné odbory
4580 2 02 chovateľ – chov koní a
jazdectvo
Počet úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
0
76
Počet
prihlásených
žiakov
1. a 2.
ďalšia
termín
PS
12
0
8
Počet prijatých
žiakov
Z toho bez
prijímacej skúšky
76
76
Počet prijatých
žiakov
1. a 2.
termín
ďalšia PS
12
0
Skutočne
zapísaní
žiaci
10
6445 2 00 kuchár
6444 2 00 čašník, servírka
6456 2 00 kaderník, kaderníčka
študijné odbory
4210 6 17 agropodnikanie- chov
koní a jazdectvo
4512 4 00 poľnohospodárstvo
( denné nadstavbové štúdium )
6421 4 00 spoločné stravovanie
(denné nadstavbové štúdium)
6403 4 00 podnikanie
v remeslách a službách
( denné nadstavbové štúdium )
Spolu:
15
12
13
0
0
1
15
12
13
0
0
1
10
9
14
24
0
24
0
14
10
0
10
0
10
13
5
18
5
18
11
4
15
4
15
112
12
112
11
104
E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: (§ 2ods. 1 písm. e)
Celkový prospech podľa výsledkov koncoročnej klasifikácie:
PV
Počet žiakov
Vyjadrené v %
19
7,53
Dosiahnutý prospech
PVD
P
53
21,03
N
158
62,69
neklasif.
9
3,57
13
5,16
spolu
252
100
Výsledky opravných skúšok:
Počet žiakov, ktorým bolo povolené vykonať opravné skúšky: 22
Počet žiakov, ktorí opravné skúšky konali:
20
Počet žiakov, ktorí vykonali opravné skúšky úspešne:
2
Počet žiakov, ktorí neprospeli:
18
Celkový prospech po opravných skúškach k 31.8.2011:
PV
Počet žiakov
Vyjadrené v %
19
7,53
prospech:
učebné odbory:
Ročník
prvý
druhý
Počet tried
v ročníku
2
2
Počet
žiakov
43
49
Dosiahnutý prospech
PVD
P
53
21,03
N
162
64,28
neklasif.
18
7,14
0
0
Dosiahnutý prospech
PV
PVD
7
1
7
5
9
P
28
41
N
1
2
Prieme
r
2,27
2,42
spolu
252
100
tretí
Spolu:
2
6
37
129
4
12
12
24
študijné odbory + nadstavbové štúdium:
Počet tried
Počet
Ročník
v ročníku
žiakov
PV
prvý
druhý
tretí
štvrtý
2
2
1
1
Spolu:
41
40
25
17
6
123
20
89
1
4
Dosiahnutý prospech
PVD
P
N
11
18
9
6
27
4
9
15
0
3
13
1
3
3
1
0
7
29
73
2,34
2,34
Priemer
14
2,15
2,34
2,53
2,47
2,37
Vyhodnotenie dochádzky za II. polrok školského roka 2010/2011
Počet
žiakov
252
Vymeškané
hodiny
39908
Priemer
na žiaka
158,36
dochádzka:
učebné odbory:
Počet tried
Ročník
v ročníku
prvý
druhý
tretí
Spolu:
Ø na
žiaka
2
2
2
6
Ospravedlnená
absencia
32125
Počet
žiakov
-
134,16
študijné odbory + nadstavbové štúdium:
Počet tried
Počet
Ročník
v ročníku
žiakov
prvý
2
42
druhý
2
tretí
štvrtý
Spolu:
Ø na
žiaka
40
1
1
6
25
16
123
-
Neospravedlnená
absencia
7783
Priemer
na žiaka
30,88
Počet vymeškaných hodín
Ospravedlnené
Neospravedlnené
4984
1378
7212
1441
5111
1225
17307
4044
43
49
37
129
-
Priemer
na žiaka
127,48
31,35
Počet vymeškaných hodín
Ospravedlnené
Neospravedlnené
4748
1724
3618
939
3748
2704
14818
–
607
469
3739
120,47
30,40
Vyhodnotenie správania za II. polrok školského roka 2010/2011
Počet
žiakov
1.stupeň
2.stupeň
3.stupeň
4.stupeň
252
197
14
38
3
10
Spolu
znížené
známky
55
Vyjadrené
v %
Vylúčení
21,82
3
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried:
Slovenský jazyk a
literatúra
Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Občianska náuka
Ekológia
Seminár z nemeckého
jazyka
Chémia
Dejepis
Telesná výchova
Hospodárske výpočty
Spoločenská komunikácia
Technológia
Fyzika
Ekonomika
Biológia
Potraviny a výživa
Dostihový a súťažný
poriadok
Stolovanie
Etológia koní
Odborný výcvik
Matematika
Odborné kreslenie
Stavby, stroje, zariadenia
Cestovný ruch
Materiály
Základy živočíšnej výroby
Zdravoveda
Učebná prax
Ekonomika a podnikanie
Výživa a krmovinárstvo
Mechanizácia
Psychológia a spoločenská
výchova
Seminár z anglického
jazyka
Strojníctvo
Odborné kreslenie
Pestovanie rastlín
Chov hospodárskych
zvierat
I.
A
I.
B
I.
E
II.
A
2,13
2,73
2,27
2,54
2,38
2,13
2,96
2,96
3,54
3,96
1,91
2,18
3,85
3,04
3,58
2,73
1,56
3
1
2,11
3,88
2,65
2,57
3,65
2,67
3,58
2,44
3,85
1,83
3,04
1,11
3,13
1,73
3,04
3,18
2,17
1,39
2,73
2,18
3
2,73
2,57
3
2,54
2,94
1,77
1,33
2,55
1,69
3,82
2,54
3,27
3,07
3,27
1,96
2,08
2,69
2,19
3,44
3,36
3,5
II.
E
2,62
1,88
3,21
1,31
3,44
2,23
2,18
2,77
III. III. III.
IV.
I. P
A
B
E
E
2,92
3,19
2,44
3,09
3,17
2,53
3,05
2,75
2,76
2,14
2,67
3,17
3,21
2,73
2,73
2,68
1,26
1,57
2,43
2,54
2,71
2,64
1,8
2,55
3,57
3,62
3,29
3,54
1,88
3,2
1,91
3,41
2,56
1,94
2,56
11
1,47
2,86
3
1,65
2,67
3,17
3,40
3,00
3,01
2,14
1,58
2,48
2,67
2,10
3,22
3,34
2,83
2,09
3,64
3,37
3,24
2,09
2,12
3,28
1,31
1,91
1,90
2,99
2,00
2,84
1,19
1,79
3,58
2,64
1,33
2,88
2,79
3,44
3,11
2,65
3,14
3,22
2,56
1,55
1,4
2,58
3
1,91
1,19
Spolu
3
2,83
2,62
1,43
1,75
2,54
1,63
3,88
2
2,14
II.
B
3
3,75
1,79
2,14
2,62
2,74
2,94
2,73
2,64
1,43
1,54
3,41
2,16
3,24
Manažment v spoločnom
stravovaní
Rastlinná výroba
Pedagogika tréningu
Základy opráv
Písanie na stroji a
korešpondencia
Chov koní
Motorové vozidlá
Marketing
Základy sedlárstva
a remenárstva
Prax
Teória jazdy na koni
Právna náuka
Dostihový a súťažný
poriadok
Hospodárska
korešpondencia
Konverzácia z anglického
jazyka
Konverzácia v nemeckom
jazyku
Informatika
Životospráva jazdca
Technika prevádzky
Hygiena a prevencia
Technické zariadenia
Hotelové služby
Účtovníctvo
Podnikanie a služby
Súťažný poriadok
Základy kováčstva a
podkováčstva
Priemer
1,67
1,67
2
1
1,09
1,27
1
2,38
3
1,56
2,5
2,31
3,33
1,5
1,33
2,67
2,67
3
2,38
1,63
2,73
1
1
1,88
1,04
1
2,68
1,77
2,73
1,5
1,64
2,05
1,5
1,5
2,67
2,17 3,39 1,92 2,43 2,48 2,18
2,52
2,71
2,86
1,05
2,64
1,47
1,50
1,64
1,87
2,62
2,17
2,17
3,16
2,39
2,73
1,04
1,88
2,45
3,17
1,63
2,82
2,09
3,18
2,25
1,00
2,38
2,67
3,45
2,68
1,50
1,16
2,4
2,00
1,82
2,29
2,45
2,67
2,45
2,4
3,17
2,63
2,38
2,5
2,25
2,31
Výsledky maturitných skúšok:
predmet
slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
počet žiakov
konajúcich
konajúcich
EČ, PF IČ
ÚF IČ
EČ
úspešnosť
PF IČ
percento
ÚF IČ
priemer
38
37
46,8
68,45
2,97
17
16
38,6
44,33
2,66
12
nemecký jazyk
21
21
26,0
32,85
2,75
praktická časť
odbornej zložky
-
38
-
-
1,89
-
37
-
2,19
teoretická časť
odbornej zložky
Ø školy
-
-
-
-
2,49
Triedy:
• IV.E - 4 – ročný študijný odbor 4210 6 17 agropodnikanie so zameraním na chov koní
a jazdectvo
• II.P – 2- ročné denné nadstavbové štúdium, študijný odbor 6403 4 00 podnikanie
v remeslách v službách a študijný odbor 6421 4 00spoločné stravovanie
Výsledky záverečných skúšok:
Počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali
3. ročník
43
43
Počet žiakov, ktorí absolvovali ZS
43
Počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali ZS
2,02
Priemer ZS za školu:
Učebný odbor:
4580 2 02 chovateľ – chov koní
a jazdectvo – 8 žiakov
6444 2 00 čašník, servírka – 10 žiakov
6445 2 00 kuchár - 19 žiakov
6456 2 00 kaderník – 6 žiačok
Priemer
Písomná
časť
1,50
Praktická
časť
1,67
Ústna
časť
1,5
Priemer
2,66
1,77
3,50
2,36
1,17
1,15
2,25
1,56
2,16
1,92
3,00
2,15
1,99
1,61
2,92
2,02
1,56
F) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:(§ 2ods. 1 písm. f)
učebné odbory
4580 2 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
4561 2
poľnohospodár / poľnohospodárka - aj s VJM
zameranie na: 01 mechanizácia
02 farmárstvo
03 služby
6445 2 00 kuchár – aj s VJM
13
6444 2 00 čašník, servírka – aj s VJM
6456 2 00 kaderník – aj s VJM
6415 1 00 obchodná prevádzka
študijné odbory
4210 6 17 agropodnikanie- chov koní a jazdectvo
4512 4 00 poľnohospodárstvo (denné nadstavbové štúdium )
6421 4 00 spoločné stravovanie ( denné nadstavbové štúdium )
6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách ( denné
nadstavbové štúdium )
Zoznam študijných odborov, v ktorých
zabezpečovala výchova a vzdelávanie:
4580
6445
6444
6456
2
2
2
2
02
00
00
00
sa
v školskom
roku
2010/2011
učebné odbory
chovateľ – chov koní a jazdectvo
kuchár
čašník, servírka
kaderník
študijné odbory
4210 6 17 agropodnikanie- chov koní a jazdectvo
4512 4 00 poľnohospodárstvo /denné nadstavbové štúdium /
6421 4 00 spoločné stravovanie / denné nadstavbové štúdium /
učebné odbory:
• 4580 2 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
ŠVP 45 – poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a ŠkVP
• 6445 2 00 kuchár
ŠVP 64 – ekonomika a organizácia, obchod a služby a ŠkVP
• 6444 2 00 čašník, servírka
ŠVP 64 – ekonomika a organizácia, obchod a služby a ŠkVP
• 6456 2 00 kaderník, kaderníčka
64 – ekonomika a organizácia, obchod a služby a ŠkVP
študijné odbory:
• 4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
ŠVP 42, 45 – poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a ŠkVP
• 4512 4 00 poľnohospodárstvo (denné nadstavbové štúdium )
ŠVP 42, 45 – poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a ŠkVP
• 6421 4 00 spoločné stravovanie ( denné nadstavbové štúdium)
63,64 ekonomika a organizácia, obchod a služby a ŠkVP
• 6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách ( denné nadstavbové štúdium)
63,64 ekonomika a organizácia, obchod a služby a ŠkVP
14
G) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy: (§ 2ods. 1 písm. g)
SOŠ - SZAKKÖZÉPISKOLA Šaľa
Počet
zamestnanci školy
z toho pedagogickí zamestnanci
z počtu pedagogických zamestnancov
•
kvalifikovaní
•
nekvalifikovaní
•
dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedagogickí zamestnanci
z počtu nepedagogických zamestnancov
•
upratovačky
•
zamestnanci ŠJ
53
28
27
2
1
25
3
5
Odbornosť vyučovania:
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazyk
anglický jazyk
občianska náuka
matematika
dejepis
informatika
etická výchova
náboženská výchova
seminár z nemeckého jazyka
telesná výchova
ekológia
fyzika
ekonomika
biológia
účtovníctvo
chémia
rastlinná výroba
živočíšna výroba
základy živočíšnej výroby
teória jazdy na koni
seminár z anglického jazyka
mechanizácia
výživa a krmovinárstvo
Počet učiteľov
vyučujúcich
neodborne daný
predmet
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15
potraviny a výživa
materiály
dostihový a súťažný poriadok
podnikanie a služby
etológia koní
biológia
strojníctvo
Základy podnikania
stolovanie
technológia – kuchár
technológia - kaderník
pestovanie rastlín
motorové vozidlá
životospráva jazdca
technológia rastlinnej výroby
stavby, stroje, zariadenia
konverzácia v nemeckom jazyku
odborný výcvik
odborné kreslenie
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
technické zariadenia
spoločenská komunikácia
chov hospodárskych zvierat
technológia živočíšnej výroby
chov koní
zdravoveda
marketing
súťažný poriadok
pedagogika tréningu
hygiena a prevencia
Učebná prax
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
písanie na stroji a korešpondencia
základy sedlárstva a remenárstva
základy kováčstva a podkováčstva
1
0
0
H) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: (§ 2ods. 1 písm. h)
Forma vzdelávania
Kontinuálne
vzdelávanie
Modernizácia
vzdelávacieho
procesu na SŠ
Priebežné
vzdelávanie
Priebeh vzdelávania / počet
ukončilo
pokračuje
začalo
Počet vzdelávaných
9
9
0
0
3
0
3
0
3
3
0
0
16
I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: ( § 2 ods. 1 písm. i)
Aktivity, do ktorých
sa škola zapojila
Burza informácií v NZ
Miniburza stredných škôl v Seredi
Deň narcisov
Medzinárodné žiacke dostihy v Prahe
Vianočné trhy mesta Šaľa – prezentácia školy
a predaj výrobkov žiakov
Mladý tvorca
Aktivity organizované školou
1. májové parkúrové preteky
Slovenský voltížny pohár
Medzinárodné žiacke dostihy v Bratislave
2. ročník Memorial Heraldika
Deň otvorených dverí
-
Ďalšie informácie:
September:
• 2. 9. – Slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011
• 16.9.- MS v mimoriadnom termíne – 9 žiakov
• 17. 9. – ZS v mimoriadnom termíne – 2 žiaci
• 23. 9. – Okresná súťaž v cezpoľnom behu – II. miesto žiačky, III. miesto žiaci, III.
miesto Žaneta Péterová – jednotlivci
• 27. 9. – Burza práce i informácií NZ
• 28. 9. konferencia „Ako sa stať modelkou...“ DK Šaľa –I.E
• 29.9.- Environmentálna exkurzia na Devín – II.E trieda – Mgr. Pešádiková
• 27. 9. – 30. 9. – Ing. Jackij, Ing. Mészáros - manažérska návšteva a kontrola žiakov na
ostrove Mallorca – žiaci Kurinec a Szöcs– absolvovali 8 týždňovú zahraničnú prax
• Svetové jazdecké hry v Kentucky – účasť voltížneho družstva pod vedením MOV Jany
Majdlenovej – 8. miesto
Október:
• 1. 10. 2010 - Odborná exkurzia Inter Beauty Bratislava – 10 žiačok z učebného odboru
kaderníčka – Ing. Gondová, pani Hrabovská
• 6. 10. 2010 – odborná exkurzia Agrosalon – veľtrh technológií a materiálov - II.P p, IV.E
– Ing. Masková, Mgr. Stančík
• 7. 10. 2010 – Jesenné hodnotenie koní SOŠ Šaľa
• 13.10. 2010 – exkurzia NŽ Bábolna – I.E, II.E, III.E – Ing. Vágóová
– exkurzia Deň poľa Selice – II.P poľ.- Ing. Krkošek
• 14.10.2010 – minifutbalový turnaj – 11 žiakov – Mgr. Garčár
• 27.10.2010– divadelné predstavenie SOS - environmentálne sci-fi – 82 žiakovMgr. Pešádiková
• 28. 10. 2010 – Hubertova jazda žiakov SOŠ – zvíťazila Alexandra Číková – IV.E
– krajské kolo kaderníckej súťaže Skils Hair - cap v Nitre – 1 žiačka
November:
• 12. 11. 2010 – Plenárna schôdza ZRŠ, triedne schôdzky ZRŠ
• 16. 11. 2010 – Majstrovstvá NSK vo floorbale SOŠ Tlmače – Dr. Soóky, 12 žiakov – 6. miesto
• 19. 11. 2010 – Stužková slávnosť IV.E triedy – Mgr. Slatinová
December:
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.12. 2010 – kampaň Červené stužky – rozdávanie letákov, červených stužiek, zaslané
pohľadnice do súťaže – Mgr. Straňáková
1.12. 2010 – školské kolo OSJL – do OK postupuje Zuzana Holíková II.E
2.12.2010 – Miniburza stredných škôl na ZŠ J. Fándlyho v Seredi – Mgr. Troupová
3.12.2010 – Stužková slávnosť II.P triedy – Ing. Krištofová
6.12.2010 – DOD – Mgr. Troupová – účasť 40 žiakov
7.12.2010 – stretnutie žiakov 9. ročníka so zástupcami SŠ – ZŠ J. Murgaša Šaľa– Mgr.
Troupová
7. 12. 2010 – školské kolo ONJ – do OK postupuje Kristína Fábiková III.E
10. 12. 2010 – 17. 12. 2010 – Vianočné trhy 2010 Šaľa
15.12.2010 – školské kolo OAJ - do OK postupuje Zuzana Holíková II.E
17.12.2010 – Vianočná akadémia – org. Mgr. Pešádiková
Január:
• 17.1.2011 – OK OAJ - Holíková 4. miesto
• 19.1.2011 – OK ONJ - Fábiková 3. miesto
• 20.12.2011 – stretnutie žiakov 9. ročníka so zástupcami SŠ – ZŠ Ľ. Štúra Šaľa– Mgr.
Troupová
Február:
• 4.2.2011 – návšteva výstavy Interbeuty v BA – kaderníčky -MOV Hrabovská
• 11.2.2011 – KK OĽP - Svidroňová II.E -Mgr. Materánková -14.miesto
• 16.2.2011 – prednáška s p. Csonkom- kaderníčky- Ing. Gondová, Hrabovská
Marec:
• 4.3.2011 – MO –plávanie – Dr. Soóky
• 23.3.2011 – MO – volejbal dievčatá – Dr. Soóky-3. miesto
• 31.3.2011 – Agrosalón Nitra – II.Pp, IV.E, II.E – Ing. Masková, Mgr. Stančík
Apríl:
• 12.4.-13.4.2011 – PČ OZ MS
• 13.4.2011 – MO v atletike –Dr. Soóky -1. miesto: Milatová ( skok do diaľky); 3. miesto:
Kurinec ( vrh guľou 5kg); 3. miesto:Hupková (beh na 800 m); 1.miesto:Takács ( vrh guľou
5kg ); 2. miesto: Milatová (beh na 100m)
• 14.4.-16.4.2011 – účasť na výstave Mladý tvorca
• 15.4.2011 – Deň narcisov -744,88 EUR
• 17.4.2011 – Drezúrne preteky
• 27.4.2011 – KK Atletika NR- Dr. Soóky
Máj:
•
•
•
1. májové drezúrne preteky – Mgr. Mladý
7.5.-8.5. Military -Ing. Malík
11.5.2011 – účasť na pretekoch na SŠ v Ivánke pri Dunaji
Spolupráca s médiami:
•
Zdeno Malík: Jesenné hodnotenie koní, Životný štýl a kôň, ročník IV., november 2010,
str. 38-39
18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdeno Malík: Martin Piruch a jeho dostihové plány, Životný štýl a kôň, ročník IV., apríl
2011, str. 50-51
Zdeno Malík: Úspešné ukončenie kurzu trénerov dostihových koní, Životný štýl a kôň,
ročník IV., máj 2011
Zdeno Malík: Drezúrne preteky v SOŠ Šaľa, Životný štýl a kôň, ročník IV., máj 2011
Zdeno Malík: Memoriál Heraldika Šaľa 2011, Životný štýl a kôň, ročník IV., jún 2011,
str. 30-32
Zdeno Malík: Memoriál Heraldika, Slovo Šaľanov, ročník XVI., číslo 07, júl 2011, str. 30
Zdeno Malík: Drezúra v Šali kvalitatívne rastie, Slovo Šaľanov, ročník XVI., číslo 05,
máj 2011, str. 28
Jana Majdlenová: Voltížnu sezónu otvorili v Šali, Slovo Šaľanov, ročník XVI., číslo 05,
máj 2011, str. 29
Zdeno Malík: Prvomájový parkúr, Slovo Šaľanov, ročník XVI., číslo 05, máj 2011, str. 30
Zdeno Malík: Memoriál Heraldika, Dostihový program
Zdeno Malík: Medzinárodné turfové stretnutie žiakov Česko - Slovensko, Životný štýl
a kôň, ročník IV., júl 2011, str. 28
Anikó Vágóová: Zakúsili život džokeja, Slovo Šaľanov, ročník XVI., číslo 07, júl 2011,
str. 29
Prezentácia školy žiakmi na súťažiach:
Dosiahnuté výsledky v medzinárodných súťažiach:
názov súťaže
medzinárodné žiacke dostihy v Bratislave Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
medzinárodné žiacke dostihy v Prahe – Cena střední školy
dostihového sportu a jezdectví Praha-Chuchle
umiestnenie
2. a 5. miesto
( Urbaničová, Dianová)
3.a 8. miesto
( Urbaničová, Dianová)
J) Projekty, do ktorých je škola zapojená: ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu
Leonardo da Vinci
Termín začatia
realizácie projektu
Termín ukončenia
realizácie projektu
september 2010
september 2011
Ďalšie informácie:
SOŠ Šaľa je zapojená do projektu UIPS – Modernizácia vzdelávania na SŠ. Do projektu sa zapojili
4 učitelia. Škola získala 8 PC, 4 notebooky a 1 dataprojektor.
SOŠ - Szakközépiskola v Šali sa na základe výziev zapojila do projektov: Zdravie v školách,
Športové vybavenie telocvične – Nadácia Slovenskej sporiteľne, Európska jazyková značka 2011,
Leonardo da Vinci
Projekt „Leonardo da Vinci“
19
Na školský rok 2010/2011 schválila národná agentúra programu Loenardo da Vinci mobilitný
projekt pod názvom: „Prehĺbenie odborných zručností a pracovných návykov pre lepšiu
adaptáciu na európskom trhu práce v oblasti jazdectva a gastronómie“
Projekt bol zameraný na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí a zručností v dostihovom
a jazdeckom športe a v gastronómii v zahraničí. Našimi partnerskými organizáciami boli:
Národný žrebčín Bábolna v MR
Národný žrebčín Kladruby nad Labem v ČR
Střední škola dostihového športu a jazdectví Praha – Velká Chuchle
Jazdecká akadémia v Kildare - Írsko
Malorca –Hotel International
Zoznam účastníkov programu Leonardo da Vinci pre rok 2011:
Írsko – Kildare - termín od 7. 3. 2011 do 27. 3. 2011:
1. Lucia Urbaničová
2. Adriana Dianová
3. Katarína Holáková
MR – Bábolna - 1. termín od 28. 3. 2011 do 17. 4. 2011:
1. Orsolya Lörinczová
2. Simona Bobáková
3. Klára Urbánková
ČR – Velká Chuchle – termín od 9. 5. 2011 do 29. 5. 2011:
1. Klaudia Hanuliaková
2. Eva Habajová
3. Zdenka Žilková
K) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: ( §
2 ods. 1 písm. k)
Inšpekcia bola vykonaná dňa 16.3.2011 v súlade s poverením na tematickú inšpekciu č.4197/20102011 zo dňa 23.02.2011.
Pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky
Pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky bola
v súlade s pokynmi.
Priebeh a organizácia administrovania externej časti maturitnej skúšky
Priebeh a organizácia administrovania externej časti maturitnej skúšky boli v súlade s pokynmi.
Priebeh a organizácia administrovania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích
jazykov
Priebeh a organizácia administrovania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích
jazykov bol v súlade s pokynmi.
Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov
Zabezpečenie hodnotenia úloh s krátkou odpoveďou testov externej časti maturitnej skúšky
z cudzích jazykov bolo v súlade s pokynmi.
Závery:
Pripravenosť externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích
jazykov bola v súlade s pokynmi. Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti
a hodnotenia úloh s krátkou odpoveďou boli dodržané pokyny. PŠMK a PMK plnili určené úlohy.
20
L) Priestorové a materiálne podmienky školy: ( § 2 ods. 1 písm. l)
Budova školy:
Sídlo školy na ul. Štúrova74 a areál domova mládeže s novými učebňami na ul. Kráľovská 48 je vo
vlastníctve NSK, v správe SOŠ - Szakköépiskola Šaľa.
V rámci materiálno-technického vybavenia učilište má 13 klasických učební, 3
odborné
učebne, 1 laboratórium a 3 kabinety. Z uvedeného počtu je 5 učení vybavených novým školským
nábytkom, ostatné sú vybavené starým nábytkom. K areálu školy patrí budova školskej jedálne
a školský dvor.
Škola má vlastný chov koní s dostatočným počtom maštalí, otvorenú krytú jazdiareň, výbehy
a pastviny. Má vlastnú telocvičňu so základným vybavením a posilňovňu. Súčasťou školy je aj
školský internát s kapacitou 95 miest a vlastná školská jedáleň.
M) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: ( § 2 ods. 1 písm.
m)
Viď. príloha
Fond Združenia rodičov školy pri SOŠ - Szakközépiskola Šaľa:
P O K L A D Ň A Z R Š
školský rok 2010/2011
Č. dokladu Dátum:
1/2010
2.9.2010
1.10.2010
2/2010
15.11.2010
4/2010
29.11.2010
3/2010
5/2010
6/2010
7/2010
8/2010
9/2010
10/2010
11/2010
16.11.2010
dotácia zo SJF
15.12.2010
40,00
ZRŠ I.P
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
14/2011
1.3.2010
16/2011
4.3.2011
17/2011
18/2011
ZRŠ I.E
495,00
15.12.2010
31.12.2010
15/2011
50,00
Poznámka:
28.1.2011
60,00
20,00
Výdaj:
Poznámka:
10,04
cestovné Interbeauty
zostatok zo šk. roka 2009/2010
15.12.2010
12/2010
13/2011
Príjem
6,61
55,93
Zostatok:
cestovné na floorbal
registrácia 2% na NÚ
ZRŠ I.B
32,91
22,87
72,87
66,26
10,33
505,33
565,33
605,33
ZRŠ I.P
nákup fotoaparátu
20,00
Veniec
žiaka
197,25
mater.
na drez.
obdĺžnik- Ing. Malík
223,77
20,13
32,00
ZRŠ I.B
250,00
Sponzorské ProCs
625,33
446,18
Advent.osl.-občerstv,
na
pohreb
179,15
159,02
191,02
171,02
421,02
2.3.2011
22,58
reťaz na mot.pílu
201,19
4.3.2011
4,15
oprava pečiatky
176,74
20,30
10.3.2011
1,20
19/2011
14.3.2011
16,77
20/2011
17.3.2011
22,10
21
SOČ -Ing. Vágóová
pošt.-nadácia slsp
180,89
175,54
materiál
na
drez.
Obdĺžnik
158,77
materiál na MT v NRMészáros
136,67
21/2011
29.3.2011
24,07
22/2011
31.3.2011
7,40
23/2011
1.4.2011
10,99
24/2011
4.4.2011
4,20
26/2011
5.4.2011
9,5
25/2011
27/2011
28/2011
4.4.2011
5.4.2011
5.4.2011
29/2011
7.4.2011
30/2011
8.4.2011
32/2011
4.5.2011
33/2011
5.5.2011
31/2011
34/2011
24.5.2011
12,82
materiál na MT-kuch
39,84
prístrešok
1,90
6,00
výber sponzorského z BÚ
doplnenie pokladne
112,60
učebná pomôcka
105,20
materiál
na
drez.
Obdĺžnik
94,21
materiál
na
drez.
Obdĺžnik
90,01
62,16
14,95
100,00
drez.
materiál na MT-kuch
10,99
250,00
na
27,85
6,00
15.4.2011
materiál
Obdĺžnik
materiál na MT-kuch
52,66
materiál na MT-kuch
33,84
materiál
na
drez.
Obdĺžnik
22,85
materiál
na
drez.
Obdĺžnik
16,85
Memoriál
251,90
250,00
plakety
Heraldika
kanc. potreby- 31.5.
Svetový deň proti
tabaku
90,01
1,90
101,90
35/2011
24.5.2011
11,89
36/2011
28.5.2011
27,73
38/2011
9.6.2011
22,20
39/2011
9.6.2011
8,50
Materiál na Športovo branný deň
23,31
40/2011
9.6.2011
41/2011
10.6.2011
40,00
43,31
vreckové pre žiakov na
MŽD v Prahe
3,31
42/2011
37/2011
2.6.2011
8,27
knihy pre maturantovodmena
62,28
kniha -odmena
54,01
Materiál na Športovo branný deň
31,81
20,00
sponzorské do ZRŠ Rábek
15.6.2011
50,00
sponzorské
Lenčéšová
43/2011
15.6.2011
50,00
sponzorské do ZRŠ Šoková
103,31
44//2011
20.6.2011
50,00
sponzorské do ZRŠ Piruch
153,31
45/2011
20.6.2011
50,00
sponzorské do ZRŠ Budovič
46/2011
24.6.2011
48/2011
30.6.2011
49/2011
30.6.2011
750,00
do
ZRŠ
Dátum:
Príjem
Poznámka:
50,00
750,00
903,31
Úhrada nákladov na
preteky
153,31
153,31
153,31
2010/2011
Výdaj:
22
SOŠ
za
203,31
úhrada
FA
175/2011
ustajnenie koní
dotácia z NSK-výber z BÚ
Bankový účet ZRŠ
Prenos zo šk.r.
53,31
Poznámka:
Zostatok:
875,26
09/10
30.9.2010
30.9.2010
3.12.2010
495,00
slovenská
jazdecká
federácia - dotácia
17.12.2010
250,00
sponzorské ProCs s.r.o.
30.12.2010
31.12.2010
125,00
zmier KP TT
31.12.2010
31.12.2010
poplatok za bezhotov. operáciu
495,00
3,32
poplatok
0,39
16.2.2011
31.3.2011
31.3.2011
16,14
20.6.2011
400,00
20.6.2011
350,00
82,03
30.6.2011
4,98
30.6.2011
30.6.2011
29.7.2011
5.8.2011
398,71
11,95
1232,95
1231,30
1230,91
poplatok za vyh. a doruč. výpisu
poplatok za bezhotovostnú op.
1031,21
1025,03
rondony pre kuchárov
711,11
výber hotovosti
úhr. FA110011 za kokardy na
pret.
361,11
výber hotovosti
461,11
61,11
77,25
827,25
vklad DÚ Šaľa 2%
750,00
21.7.2011
1237,27
1233,95
477,25
30.6.2011
30.6.2011
1242,25
1026,23
300,00
vklad DÚ NR 2%
vklad NSK - VZN sport
20/2011
vklad NSK - VZN sport
21/2011
1117,92
1242,92
poplatok za vedenie účtu
100,00
15.6.2011
867,92
4,98
250,00
24.5.2011
poplatok za výber hotovosti
poplatok za bezhotovostnú op.
1362,92
1031,91
313,92
4.5.2011
poplatok za vyhotovenie výpisu
867,92
členské SOPK
1,20
1.4.2011
poplatok za vedenie účtu
874,59
869,61
199,00
0,70
31.3.2011
výber SJF
poplatok za vyh. a doruč. výpisu
1,65
31.12.2010
poplatok za vedenie účtu
0,67
1,00
31.12.2010
29.6.2011
1,69
4,98
31.12.2010
24.5.2011
poplatok za vyh. a doruč. výpisu
4,98
30.9.2010
15.12.2010
0,67
0,70
poplatok za vyhotovenie výpisu
7,60
poplatok za výber hotovosti
poplatok za bezhotovostnú
operáciu
3,15
vklad DÚ Šaľa 2%
vklad DÚ GA 2%
1,66
5.8.2011
výber hotovosti - dotácia na
športové podujatie „Memoriál
Heraldika“
0,30
poplatok za vedenie účtu
909,28
159,28
158,58
153,60
146,00
142,85
541,56
553,51
poplatok za vedenie účtu
551,85
poplatok
za
bezhotovostnú
operáciu
551,55
551,55
N) Cieľ, ktorý si SOŠ - Szakközépiskola Šaľa určila v koncepčnom
zámere
rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: ( § 2 ods. 1
písm. n)
V koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2010/2011 boli stanovené nasledovné ciele:
Krátkodobé ciele:
získanie potrebné počtu žiakov na naplnenie tried pre ďalší školský rok
zvyšovanie kvality vyučovania najmä formou inovácie pedagogického procesu
Dlhodobé ciele:
23
získanie európskeho grantu zo štrukturálnych fondov
zvyšovať aktivity v rámci ďalšieho ( celoživotného ) vzdelávania
Vyhodnotenie plnenia:
Z krátkodobých cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy sa nám podarilo získať dostatočný
počet žiakov do prvých ročníkov, čo má vplyv na financovanie prevádzky školy. V školskom roku
2011/2012 bude naďalej potrebné skvalitňovať náborovú činnosť, ako i prezentáciu školy na
verejnosti.
V pedagogickom procese sa vylepšila vybavenosť najmä nákupom jazykovej literatúry a odbornej
literatúry. Indikátorom kvality pedagogického procesu boli aj umiestnenia žiakov na súťažiach.
Krátkodobé ciele koncepčného zámeru sa splnili na 85 %, dlhodobé ciele na 70 % - nepodarilo sa
nám získať grant EU ROP zo štrukturálnych fondov.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje takmer kvalifikovaný pedagogický kolektív. Škola
naďalej pokračuje na práci v partnerských projektoch, zapája sa do nových projektov.
Vzhľadoch k tomu, že v posledných rokoch klesá záujem žiakov o školy poľnohospodárskeho
charakteru, venujeme náležitú pozornosť propagácii školy, spolupráci s médiami, so sociálnymi
partnermi, organizácii športových i chovateľských súťaží s medzinárodnou účasťou a aktívnemu
vyplneniu voľného času našich žiakov formou krúžkových činností.
O) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: ( § 2 ods. 1 písm. o)
SILNÉ STRÁNKY
skúsení a kvalifikovaní pedagogickí
pracovníci
vlastný chov koní (výborné podmienky
pre vzdelávanie žiakov aj dospelých
v rámci celoživotného vzdelávania)
bohaté skúsenosti so vzdelávacími
projektmi, v rámci projektov žiaci
vykonávajú časť praktickej prípravy
v zahraničí ( Írsko, Malorca, Česká
republika, Maďarská republika)
intenzívne
medzinárodné
vzťahy,
každoročné
nadväzovanie
nových
kontaktov v zahraničí
bohaté skúsenosti s organizovaním
medzinárodných športových a iných
akcií
medzinárodné úspechy našich žiakov
v jazdeckom športe
zapájanie sa učiteľov do rôznych
foriem vzdelávania a projektov
uplatňovanie
dobrých
medzi
predmetových vzťahov
bohatá mimoškolská činnosť, účasť
žiakov na SOČ
dobrá spolupráca školy s podnikmi,
inštitúciami, ktoré sa spolupodieľajú na
odbornej príprave žiakov
dobrá spolupráca Rady školy s vedením
24
SLABÉ STRÁNKY
klesajúci záujem žiakov ZŠ o odbory
poľnohospodárskeho charakteru
zastaralé
budovy,
vysoká
rozptýlenosť areálu školy a vysoká
energetická
náročnosť
budov
( prevádzka viacerých budov )
nedostatočná komunikácia rodičov
žiakov s pedagógmi školy
nezáujem
niektorých
rodičov
o študijné výsledky a správanie žiakov
slabé sociálne zázemie rodičov našich
žiakov
školy
moderný
vzdelávací
program
vychádzajúci z podmienok praxe
dobré uplatnenie absolventov na trhu
práce doma a v zahraničí
PRÍLEŽITOSTI
progresívnejšia
propagácia
školy,
vypracovanie farebného estetického
propagačného materiálu o škole,
prezentácia školy v regióne i mimo
neho
zapojenie sa do projektov ESF,
Premena tradičnej školy na modernú
výchova študentov k hrdosti na svoju
školu
pokračovanie
v podpore
záujmu
učiteľov o ďalšie vzdelávanie
odstraňovanie
jazykovej
bariéry
pedagógov
rozvoj
odborného
vzdelávania
a celoživotného
vzdelávania
v nadväznosti na požiadavky trhu
práce
naďalej ponúkať žiakom zaujímavé
mimoškolské aktivity
zlepšiť vybavenosť odborných učební
v učebných
odboroch
kuchár,
čašník/servírka, kaderník
RIZIKÁ
vysoká
ekonomická
a finančná
náročnosť
odboru
chovateľ
so
zameraním na chov koní a jazdectvo
nepriaznivý demografický vývoj v
spoločnosti
nedostatok finančných prostriedkov
na nákup nových učebných pomôcok na
efektívne vyučovanie jednotlivých
predmetov
práca
so
živým
biologickým
materiálom, ktorá prináša značné
riziká
zvyšovanie agresivity a nátlaku zo
strany rodičov a žiakov voči učiteľom
do
školy
prichádza
populácia
s negatívnymi
prejavmi
správania
a vzdelania
vysoká miera absencie, problémy
s motiváciou žiakov pre dosiahnutie
lepších študijných výsledkov
nutnosť
viac
vychovávať
ako
vzdelávať
Kontrolná činnosť bola vykonávaná počas celého roka podľa plánu práce, ale aj námatkovo. Bola
zameraná na výchovno-vzdelávaciu činnosť, na estetiku tried, na aktuálnu výzdobu, tvorbu
učebných pomôcok, na dodržiavanie dochádzky, pracovnej disciplíny a pod. Hlavným cieľom
hospitačnej činnosti bolo aktívne pomáhať pedagógom i žiakom. Hospitačné činnosti boli
plánované a námatkové. Kontrolná činnosť bola zameraná na plánovanie, vyváženosť metód,
variabilnosť, tvorivosť, využívanie medziľudských vzťahov, didaktických aktivít, prácu so žiakmi
na triednických hodinách podľa plánu a aktuálnosti, dodržiavanie pracovného a vnútorného
poriadku. Neplánované úlohy sa dotýkali kontroly na pedagogickom i nepedagogickom úseku.
Vzhľadom na špecifické podmienky SOŠ sa využíva priebežná každodenná kontrola. Pri kontrole
VVČ boli uplatňované prevažne formy tematických hospitácií. Odporúčania a pokyny sa zistených
nedostatkov boli ukladané a následne kontrolované. Plnenie termínov a kvalita plnenia úloh sa
priebežne sledovala a hodnotila na poradách polročne. Kritéria hodnotenia činnosti zamestnancov
sú jasne stanovené a akceptované celým kolektívom. K hodnoteniu kontrolnej práce nám slúžia
pedagogické porady, ktoré sme uskutočňovali v súlade s plánom. Orientovali sme sa v nich na
rozbor hospitácií, na oboznamovanie sa s novými informáciami z pracovných a riadiacich porád.
Počas nich sme dbali na adresnosť, konkrétnosť a zovšeobecňovanie výsledkov. Závažné
nedostatky neboli zistené. Realizovali sme aj rozbor kladov aj menších nedostatkov. Základná
dokumentácia je vedená v zmysle legislatívy, triedna dokumentácia o žiakoch je vedená správne.
25
V zariadení sa vedie evidencia o úrazoch, evidencia tlačív a evidencia sťažností. Pošta je
evidovaná v podacom denníku so všetkými náležitosťami.
P) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania, uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: ( § 2 ods. 1 písm. p)
V školskom roku 2010/2011 ukončilo štúdium v učebnom odbore chov koní a jazdectvo 6 žiakov, 5
žiakov pokračuje v nadstavbovom štúdium, 1 žiak sa zamestnal. V učebnom odbore kuchár
ukončilo štúdium 19 žiakov, 12 žiakov pokračuje v nadstavbovom štúdiu. 2 žiaci sa zamestnali
v odbore. V učebnom odbore čašník, servírka ukončilo štúdium 10 žiakov, 2 žiaci pokračujú
v nadstavbovom štúdiu, 2 žiaci sa zamestnali mimo odboru. V učebnom odbore kaderník ukončilo
štúdium 6 žiačok, v odbore pracuje 1 žiačky, 2 žiačky sa zamestnali mimo odboru, 1 žiačka
pokračuje v nadstavbovom štúdiu a o 2 žiačkach nemáme informácie.
Údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie na VŠ:
počet žiakov 4. ročníka
počet žiakov, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku:
počet žiakov hlásiacich sa na VŠ:
počet žiakov prijatých na VŠ:
38
37
8
8
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:
Voľno-časové aktivity školy: ( § 2 ods. 2 písm. b)
V školskom roku 2010/2011 SOŠ - Szakközépiskola Šaľa poskytla tieto voľno - časové aktivity:
aerobic, dostihové jazdenie, futbalový krúžok, ľahká atletika, kolieskové korčule, minifutbalový
krúžok, jazdecký krúžok, voltížny krúžok, drezúrny krúžok, turistický krúžok, internetový
krúžok, volejbalový krúžok, plávanie.
Vzájomné vzťahy medzi školou a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole
podieľajú:
SOŠ - Szakközépiskola Šaľa naďalej úspešne spolupracuje so Závodiskom š.p. Bratislava,
Slovenskou jazdeckou federáciou, Národným žrebčínom v Topoľčiankach, súkromnými
organizáciami zaoberajúcimi sa chovom koní, reštauráciami a podnikmi v oblasti gastronómie
v Šali a okolí ( Domino, Lukas, Švéda, YPS, Cardinal, Corgoň, Nitrianka, Galvan), kaderníckymi
salónmi v Šali a okolí – Monika Betáková, Valery Style, Picaso .
26
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno