UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Veľký Cetín,
zo dňa 15. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov
a predsedov komisií.
3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
5. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľký Cetín č. 28/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
7. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
8. Usporiadanie silvestrovskej zábavy pre občanov s voľným vstupom a s polnočnou
kapustnicou
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
A.berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce p. Ing. František Mészáros zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
1. Dávid Borbély
2. Tünde Borbélyová
3. Norbert Dudás
4. Alžbeta Kišucká
5. Arnold Mikle
6. Tibor Presinszky
7. Ladislav Szekeres, RNDr. PhD.
8. Dávid Tóth
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov
a predsedov komisií
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
A.zriaďuje
komisie, a to
Komisia finančná a majetku obce
Komisia stavebná a životného prostredia
Komisia pre kultúru, šport a školstvo
Komisia sociálnych vecí
Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu na majetkové priznanie
B.volí
a) predsedu komisie finančnej a majetku obce: Ladislav Szekeres, RNDr. PhD.
b) členov komisie : a) poslancov: Kišucká Alžbeta
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
a) predsedu komisie stavebnej a životného prostredia: Mikle Arnold
b) členov komisie : a) poslancov:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: a) predsedu komisie pre kultúru, šport a školstvo: Borbélyová Tünde
b) členov komisie : a) poslancov:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: a) predsedu komisie sociálnych vecí: Kišucká Alžbeta
b) členov komisie : a) poslancov:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: a) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku: Dudás Norbert
b) členov komisie : a) poslancov:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
a) Komisiu na ochranu verejného záujmu na majetkové priznanie
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu na majetkové priznanie
ktorej členmi sú poslanci OZ:
Ladislav Szekeres, RNDr. PhD.
Dávid Borbély
Dávid Tóth
3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
A.nezriaďuje
obecnú radu
4. Určenie mesačného platu starostu obce
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu Ing. Františka Mészárosa vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
5. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
odročuje
bod č. 7 z programu zasadnutia do ďaľšieho zasadnutia OZ t.j. poverenie poslanca
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľký Cetín č. 28/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
neschvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľký Cetín č. 28/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
odročuje
bod č. 8 z programu zasadnutia do ďaľšieho zasadnutia OZ t.j. vyplatenie náhrady platu starostu
Obce Štefana Lužbeťáka
za nevyčerpanú dovolenku:
 za rok 2013 v rozsahu 9 dní
 za rok 2014 v rozsahu 25 dní
Spolu:
34 dní
7. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
odročuje
bod č. 9 z programu zasadnutia do ďaľšieho zasadnutia OZ t.j. informácia starostu o poverení
zástupcu starostu
8. Usporiadanie silvestrovskej zábavy pre občanov s voľným vstupom a s polnočnou
kapustnicou
Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
schvaľuje
usporiadanie silvestrovskej zábavy pre občanov s voľným vstupom a s polnočnou kapustnicou
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
berie na vedomie
výpoveď hlavnej kontrolórky Miroslavy Karlíkovej
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
schvaľuje
vypracovanie podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra do 31. 12. 2014
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne
berie na vedomie
odstúpenie z funkcie prezidenta FK Veľký Cetín Petra Šubu a tajomníka Zoltána Dudása
Vo Veľkom Cetíne, 15.12.2014
Ing. František Mészáros
starosta obce
Download

Uznesenie OZ (pdf)