2013-06-04
Drevo splyňujúci kotol
s horákom na pelety
20 - 26 kW
Inštalačný návod
1
Podmienky záruky, záruka a zodpovednosť
4
Údaje a rozmery
6
Predpisy, normy a smernice
7
Kotolňa
8
Elektrické pripojenie
9
Energeticky úsporné čerpadlo
9
Komín
Zásadné informácie
Dimenzovanie, požiadavky
Požiadavky, prepojovacie potrubie
10
10
11
12
Tvrdosť vody a korózia
14
Odvzdušnenie,
systému
kompenzácia,
separácia
15
Spiatočka a bezpečnostné zariadenia
16
Akumulačná nádoba
Pripojenie
Prepojenie viacerých akum. nádob
2 akum. nádoby s interným Tichelmanom
2 akum. nádoby s externým Tichelmanom
Sériové zapojenie akum. nádob
Schéma hydrauliky
17
18
19
20
21
22
23
Montáž
Minimálne vzdialenosti pre údržbu
Výmena šamotu v spaľovacej komore
Prepojenie spaľovacej komory
Otvor pre TWIN potrubie komory
Vzduchová klapka
Vzduchové klapky, odťahový ventilátor
Turbulátory
Izolácia zadnej steny, rám dverí
Bočný kryt drevo splyňovacieho kotla
Ovládanie kotla
Káblový kanál, snímač teploty
Lambda sonda
Motory s prevodovkami
Izolačné dvere
25
25
26
28
30
31
33
34
39
40
41
42
44
46
48
Montáž – TWIN
Montáž TWIN-horáka
Montáž rámu
Pripojenie turbulátorov
Montáž bočného krytu
51
51
53
54
56
2
Kryt spaľovacej komory, uzemnenie
Napájanie, vrchný kryt
Nádoba na popol
Hadice na pelety
58
59
61
62
Montáž elektroniky
Schéma
64
64
Sklad peliet
Dodávka peliet
Podávanie so šnekom
Podávanie so 4 sondami
Požiadavky na sklad
Výpočet zásobovania a veľkosti skladu
Plniace hrdlá, uzemnenie, el. prúd
Utesnené dvere, žiadne vedenie
Šikmá podlaha
71
71
72
73
74
75
76
78
79
Kontrolný zoznam
80
Význam symbolov
Dôležité POZNÁMKY o obsluhe.
UPOZORNENIE: Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť vážne poškodenie.
STOP: Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobiť úraz
Vážený technik,
Úspešná funkčnosť nového vykurovacieho
systému závisí do veľkej miery od inštalácie.
Preto pred začatím inštalácie, venujte 15 minút
svojho času na prečítanie návodu, ktorý držíte vo
Vašich rukách.
Záruka
Pozorne si prečítajte časť "Záruka, záručné
podmienky a zodpovednosť" (strana 4). Všetky
požiadavky pre vykurovací systém sú určené tak,
aby sa zabránilo poškodeniu.
Školenie klienta
Aby sa zabránilo chybám v prevádzke, vysvetlite
klientovi (najlepšie pomocou návodu na obsluhu)
ako nový vykurovací systém pracuje, ako sa
obsluhuje a udržiava.
Rozšírená záruka pri uvedení do prevádzky
autorizovanou partnerskou spoločnosťou
Uvedenie do prevádzky odborníkom zaisťuje
vysokú účinnosť, čisté spaľovanie a bezpečnú
prevádzku. Z týchto dôvodov, ak je váš nový kotol
uvedený do prevádzky cez autorizovanú
partnerskú spoločnosť alebo niektorým zo
zamestnancov zákazníckeho servisu, poskytujeme
rozšírenú záruku. Pozrite si naše záručné
podmienky v čase nákupu.
Zmluva o poskytovaní služieb
Najlepšiu starostlivosť o vykurovací systém si
môžete zabezpečiť podpísaním zmluvy s našim
zákazníckym servisom.
3
Záruku a zodpovednosť za funkčnosť kotla
môžeme zaručiť len v prípade, ak bol správne
inštalovaný a je správne obsluhovaný.
Požiadavka na záruku a zodpovednosť je, že tento
kotol bude používaný v súlade s určeným účelom,
len pre vykurovanie a dodávku teplej vody s
nie viac ako 2000 hodinami plného výkonu
ročne, a najmä to, že budú dodržané všeobecné
podmienky pri inštalácii a prevádzke:
Voda je zvolená ako médium na prenos tepla. Ako
ochrana proti zamrznutiu je možné pridať až 30%
glykolu (nemrznúca zmes). Pre prvé plnenie
vykurovacieho systému a pre dopĺňanie po oprave
je potrebná zmäkčená voda - obsah vodného
kameňa vo vode vykurovacieho systému nesmie
presiahnuť hodnotu 20.000 lt°dH (objem systému
v litroch násobený tvrdosťou v stupňoch
Nemeckej stupnice).
pH hodnota vody musí byť medzi 8 a 9.
Pre inštaláciu je potrebná suchá miestnosť. V
rovnakej miestnosti je možné používať
kondenzačné sušičky na sušenie bielizne.
Inštaluje sa dostatočné množstvo vypúšťacích
ventilov, aby ste zabránili veľkej strate vody
počas opráv. Akékoľvek netesnosti systému sa
musia opraviť.
Dodržiavajte miestne
protipožiarne predpisy.
Minimálna teplota spiatočky ku kotlu je 60⁰C.
stavebné
predpisy
a
Drevo splyňujúci kotol na navrhnutý na pálenie
drevnej hmoty s maximálne 20% obsahom
vody. Nevhodné palivá, ako napríklad odpad,
uhlie, koks alebo vlhké drevo, sú neprípustné.
Peletový horák TWIN je navrhnutý na
spaľovanie drevných peliet podľa normy M
7135, DIN51731, EN 14961-2 trieda A1, EN plus
trieda A1 alebo DINplus s priemerom 6 – 8 mm
a dĺžke 15 – 40 mm. Prevádzka je zakázaná
s nevhodným palivom, ktoré obsahuje halogény
(chlór) alebo pelety vytvárajúce spekance,
napríklad pelety z obilia.
Spaľovaný materiál musí byť bez agresívnych
látok ako je chlór, amoniak a plyn z rozpúšťadiel,
čistiacich prostriedkov, lepidiel a pohonných
hmôt, aby sa zabránilo korózii kotla a komína.
4
Pre ochranu pred nasatím vzduchu, pri chladení
systému, musí inštalatér nainštalovať dostatočne
veľkú expanznú nádobu. Cez otvorené
expanzné zásobníky alebo podlahové kúrenie s
priepustným potrubím vniká do systému
vzduchu, čoho výsledkom je zvýšená korózia
kotla. Korózia kotla z dôvodu nesprávneho
odvetrania alebo vysokého prívodu vzduchu nie je
zahrnutá v záruke.
Prevádzka na nižšom výkone ako je najnižší
výkon uvedený na typovom štítku nie je povolená.
Pre rozšírenie riadiaceho systému používajte
len komponenty dodávané našou spoločnosťou.
Čistenie a údržba je potrebná podľa pokynov
v návode.
Opravy sú povolené len s našimi náhradnými
dielmi. Výnimka platí len pre bežné časti ako sú
elektrické poistky alebo upevňovací materiál, ak
plnia požadovanú funkciu a nebránia funkčnosti
systému.
Inštalačný technik je zodpovedný za správnu
inštaláciu podľa pokynov inštalácie kotla a
príslušných pravidiel a bezpečnostných predpisov.
Ak Vy, ako zákazník, si inštalujete systém sám
(bez príslušných skúseností a hlavne bez
najnovších praktických skúseností), tak bez
kontroly inštalácie skúseným a zodpovedným
odborníkom, si vyhradzujeme právo na
odstúpenie zo záruky.
Pri
opravách
poškodení
spôsobených
zákazníkom alebo tretími stranami, preberá
ETA na seba len náklady alebo záruky, ktoré boli
následne písomne schválené zákazníckym
servisom ETA.
Právo na technické zmeny
Vyhradzujeme si právo na vykonanie technických
úprav bez upozornenia. Tlačové chyby alebo
zmeny, ktoré boli realizované v medziobdobiach
nie sú dôvodom na reklamáciu. V prípade
rozporov medzi jednotlivými dokumentmi
týkajúcimi sa rozsahu dodávky, platia informácie
v našom aktuálnom cenníku.
5
6
Pred pripojením kotla do komínového
systému sa poraďte s kominárom.
Zariadenie vyhovuje
EN 303-5 vykurovacie kotly na pevné palivá
EN 60335-1/A1:96 bezpečnosť technických
zariadení
DIN 4702 časť 1 a 4 vykurovacie kotly
97/23/EG smernica tlakových zariadení
2006/42EG smernica strojných zariadení
89/106/EWG smernica o stavebných produktoch
73/23/EWG smernica o nízkom napätí
89/336/EWG EMC smernica
93/68/EWG doplnok k 72/73 a 89/336
Zhoda bola preukázaná. Príslušné dokumenty o
originalite (CE) vlastní výrobca.
Predpisy
• Stavebné predpisy
• Priemyselné a protipožiarne bezpečnostné
vyhlášky a predpisy
• Štátne požiarne predpisy
• V Nemecku, EnEG (Zákon o úsporách energie v
budovách) s prijatými EnEV (Nariadenia
o energeticky úsporných tepelných izoláciách
a energeticky úsporné technické zariadenia pri
stavbách).
• V Nemecku, 1.BImSchV, počiatočná vyhláška
federálneho zákona pre kontrolu znečistenia pri
malých peciach.
• V Rakúsku, Článok 15a, dohoda o ochranných
opatreniach týkajúcich sa malých spaľovacích
zariadení
• V Rakúsku, Článok 15a, dohoda o úspore
energie
• Vo Švajčiarsku, VKF/AEAI bezpečnostné
protipožiarne predpisy 25-03
Normy a smernice
• VDI 2035, prevencia poškodenia v dôsledku
korózie
a
zavápnenia
v
teplovodných
vykurovacích systémoch s teplotami prietoku až
120 °C. Namiesto maximálnej tvrdosti 11,2 dH
pre 20 - 50 l/kW konkrétneho systémového
objemu, maximálny obsah vápnika počiatočnej
náplne pre tu popísané kotly je obmedzený na
20.000 lt°dH (objem systému v litroch násobený
stupňami tvrdosti nemeckej stupnice).
• EN 12828, vykurovacie systémy v budovách plánovanie teplovodných vykurovacích systémov:
bezpečnostný obmedzovač teploty (100 °C).
Dostatočne veľká expanzná nádoba (aspoň 10%
z objemu sústavy), poistný ventil a tepelná
poistka.
• EN 12831, vykurovacie systémy v budovách spôsob pre výpočet štandardného tepelného
zaťaženia
• EN 13384, komínové systémy - tepelné a
prúdové dynamické výpočtové metódy
• EN 15287-1, komínové systémy pre vykurovacie
zariadenia závislé od okolitého vzduchu plánovanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky
• Len v Nemecku, DIN 18160, komínové systémy
- plánovanie a návrh
Akumulačná nádoba je potrebná
Pri spaľovaní dreva, sa prebytočný výkon ukladá
do akumulačnej nádoby.
V Nemecku 1.BlmSchV vyžaduje minimálne 55
litrovú akum. nádobu pre výkon kotla. Tak, 30
kW kotol potrebuje 1650 litrov. Táto hodnota
predstavuje ideálne riešenie.
Čím nižšia je teplota spiatočky ku akum. nádobe,
tým vyššia je jej teplotná kapacita. Pri
radiatórovom vykurovaní sa môžu použiť tepelné
ventily (kv menej ako 0,35).
Modul čerstvej vody môže byť integrovaný do
akum. nádoby a tým ušetriť priestor umiestnenia,
taktiež je možné prepojenie soláru s akumulačnou
nádobou.
7
Požiadavky pre okolité prostredie
Miestnosti inštalácie pre menšie kotly
Kotol má byť inštalovaný len v suchom prostredí.
Povolená okolitá teplota je medzi 5 a 30°C.
Menšie kotly je možné inštalovať do akejkoľvek
miestnosti s dostatočným prívodom vzduchu.
Oblasť v blízkosti kotla nesmie byť horľavá,
miestnosť musí byť s prívodom vzduchu. V
Nemecku sú potrebné pre výkon 35 kW najmenej
jedny dvere do exteriéru alebo jedno okno, ktoré
je možné otvoriť (miestnosti s pripojením na
exteriér), a objem miestnosti najmenej 4 m³ na kW
výkonu kotla. Objem miestnosti môže počítať
taktiež ostatné miestnosti prepojené cez
vzduchové otvory alebo dvere.
Popol
Popol musí byť skladovaný v nehorľavých
nádobách s krytom.
Hasiaci prístroj
Odporúča sa umiestniť hasiaci prístroj mimo
kotolne, na dobre viditeľnom a prístupnom mieste.
Žiadne vykurovacie zariadenia v blízkosti
únikových ciest
Skladovanie paliva
Žiadny kotol nesmie byť inštalovaný na
schodisku, chodbe alebo v miestnosti, kadiaľ vedú
únikové cesty.
Kotolňa
V Nemecku musí byť kotolňa postavená z
nehorľavých stien a stropov F90 (EI90), vo
Švajčiarsku El30 až do 70 kW a EI60 nad 70 kW.
Vyžadujú sa únikové dvere do exteriéru alebo
voľného priestoru. Dvere F30 (El30) sa musia
otvárať v smere úniku a musia byť samozatváracie
s tesnením. Dvere kotolne, ktoré sa otvárajú do
únikových ciest musia byť F90 (EI90). V
Nemecku nesmú byť prepojené do iných
miestností. Vyžadujú sa minimálne prierezy pre
vstupy a výstupy vzduchu.
Požadované
vzduchu
8
prierezy
pre
vstup
a výstup
V Nemecku je možné skladovať až 10.000 litrov
(6,5 tony) peliet alebo 15.000 kg (20 m³) dreva v
miestnosti, kde je inštalovaný kotol. Pre väčšie
množstvá je potrebná samostatná, ohňu vzdorná
F90 (EI90) skladovacia miestnosť. V Rakúsku je
možné skladovať len týždennú zásobu dreva vedľa
kotla. Pre pelety je potrebná samostatná miestnosť
F90 (EI90) s T30 (EI30) dverami. V niektorých
štátoch môžete skladovať v kotolni až 10 ton
peliet.
Vo Švajčiarsku môžete skladovať až 10 m³ peliet
v samostatných kotolniach (EI60); vzdialenosť od
kotla musí byť 1 m. Pre väčšie množstvá je
potrebný samostatný sklad paliva (EI60 oddelený
od budovy); tu môžete skladovať drevo so slamou
alebo senom.
Pripojenie k elektrickej sieti
Nielen pre dotácie
Dbajte na platné predpisy a špeciálne smernice.
Mnoho motivačných a dotačných programov sa
týka energeticky úsporných čerpadiel a
hydraulickej kalibrácie alebo získania ďalších
bonusov. Nie je náhoda, pretože jeden vykurovací
okruh so starým čerpadlom spotrebuje až 10%
elektrickej energie v priemernej štvorčlennej
domácnosti.
Napájací kábel 3 x 1,5 mm
vodičmi
2
s flexibilnými
230 V AC/50 Hz C13 A/L+N+PE
Pri vstupe napájania je potrebná poistka.
Núdzový vypínač
Pre drevo splyňujúci kotol sa zvyčajne neinštaluje
bezpečnostný núdzový vypínač.
Energeticky úsporné čerpadlá
Pre podlahový systém vykurovania, ktorý
potrebuje veľké množstvo cirkulácie vody v
celom vykurovacom období, je postačujúce
elektronické
čerpadlo
s fixne
nastavenou
rýchlosťou.
Pre individuálnu reguláciu teploty v miestnosti,
musí čerpadlo reagovať v jednotlivých
miestnostiach na zapnutie a vypnutie vykurovania.
Je potrebné upraviť množstvo vody a aktuálny
dopyt. Slúži na to rozdielny tlak riadený
energeticky úspornými čerpadlami s označením
"Energy Label A". V kotly je zabudované veľmi
účinné čerpadlo s premenlivou rýchlosťou.
9
Pre každý kotol vlastný komín
Čím lepšie kotol dosadá ku komínu, tým lepšie
spaliny stúpajú a opúšťajú komín. Ak je priemer
nadmerne veľký, komín nebude dostatočne
zahriaty a výstupná rýchlosť i teplota bude veľmi
nízka. Spaliny strácajú energiu na stúpanie a v
extrémnych prípadoch sa môže dym padať pozdĺž
strechy.
Komíny s priemerom väčším o viac ako 50% sa
musia zúžiť.
Ak je komín navrhnutý pre použitie dvoch
súčasne pracujúcich kotlov, môže sa stať, že je
nadmerne veľký pre funkciu len jedného kotla. Ak
je dostupný len jeden komín, akumulačná nádoba
môže pomôcť vyriešiť problémy s malým
zaťažením kotlov.
Kotol s odťahovým ventilátorom a plynový
kotol nemôžu byť pripojené na jeden komín
Väčšina plynových kotlov nemá utesnenú
vzduchovú klapku a pri spustení kotla s
odťahovým ventilátorom, keď je studený komín,
sú komínové spaliny tlačené cez plynový kotol do
kotolne. Ani klapka na komíne plynového kotla
nepomôže, pretože tieto klapky nie sú väčšinou
dokonale uzatvoriteľné.
Pri atmosférických plynových kotloch zostanú
staré šamotové komíny suché s otvorením
prieduchu plynového kotla.
Voda z komínových spalín kondenzuje v komíne.
Počas prestávok v horení vzduch prúdi cez
prietokový otvor a vysušuje komín. Ak je
prúdenie vzduchu blokované komínovou klapkou,
vlhkosť môže zničiť starý šamotový komín.
Renovácia komína
V porovnaní so staršími kotlami, sú tie moderné
účinnejšie a majú menšie množstvo spalín so
značne nižšou teplotou. Voda v komínových
spalinách kondenzuje a veľmi pomaly a
nezastaviteľne ničí staré murované steny
komínov.
Kotol s odťahovým ventilátorom a krbové
kachle v jednom komíne - nebezpečná
kombinácia
Včasnú renováciu pred poškodením komína je
možné realizovať rýchlo a jednoducho vložením
rúry. V prípade, že spaliny kondenzovali
a vytvorili v komíne diery, musí sa celý komín
demontovať a nanovo postaviť.
Každé krbové kachle majú vstup vzduchu,
cez ktorý bude kotol s ventilátorom, vháňať cez
studený komín vzduch do obytných priestorov.
Hrozí otrava oxidom uhoľnatým.
Kondenzačné pripojenie na komín
Pre kondenzát, ktorý sa tvorí v komíne, je
potrebné vytvoriť pripojenie odtoku kondenzátu
(DN 25 cez sifón). Ak nie je možné vytvoriť
pripojenie odtoku, potom sa použije zberná
nádoba, ktorá sa pravidelne kontrolujete
a vyprázdňujete.
Táto kombinácia nie je výlučne zakázaná, ale je
nebezpečná.
Krbové kachle potrebujú značne väčší priemer
komína (komín nie je možné ohriať kotlom s
odťahovým ventilátorom). Studené komínové
spaliny nestúpajú ale padajú dolu (do obytných
priestorov).
Taktiež sa stáva, že cez krb počuť hluk
ventilátora.
Konzultácia s kominárom
V akomkoľvek prípade musí vhodnosť komína
posúdiť kvalifikovaný odborník.
10
Potrebný malý priemer komína
Všimnite si, že pre konkrétne zaťaženie s teplotou
spalín len 100°C, veľký priemer komína, ktorý bol
predtým typický pre pevné palivá, už nie je viac
optimálny.
Výška
kotolne
nad
podlažím
Priemer komína v cm
(požadovaný min. priemer)
20 kW
30 kW
40 kW
20 cm*
50 kW
60 kW
20 cm*
6m
18 (16) cm 18 (16) cm
7m
16 (14) cm 18 (15) cm 18 (16) cm
8m
15 (13) cm 16 (14) cm 18 (15) cm 18 (16) cm
9m
15 (13) cm 15 (13) cm 18 (15) cm 18 (15) cm
10 m
15 (13) cm 15 (13) cm 16 (14) cm 18 (15) cm
11 m
15 (13) cm 15 (13) cm 16 (14) cm 18 (15) cm
12 m
14 (12) cm 15 (13) cm 16 (14) cm 18 (15) cm
20 cm*
*) Pre výkon nad 30 kW a vysoké komíny nad 8m
pomáha sklon 45⁰ pre dosiahnutie požadovaného
tlaku 5 Pa pri plnom zaťažení s akceptovateľnými
rozmermi prierezov (rozmer menší ako je uvedený
v tabuľke).
Bežne bez proti požiarnej klapky
Kotol je navrhnutý s bezpečnostnými prvkami v
riadiacom systéme pre zabránenie vybuchnutiu,
preto nie je potrebná proti požiarna klapka (taktiež
často nazývaná ako explózna klapka). Ak je proti
požiarna klapka potrebná vo vysokých bodoch
pred klesajúcimi časťami alebo na začiatku dlhej
horizontálnej časti (L > 20 x D), musí byť
umiestnená tak, aby nebol nikto ohrozený
spätným nasatím.
Zastaralé
komín
predpisy
vyžadovali
nesprávny
Drevo je pevné palivo - ale pri nižšom
výkone môže byť teplota komínových spalín pod
100°C a v komíne sa môže ukladať kondenzát.
Preto musí byť komín odolný voči vlhkosti, "na
rozdiel od predpisov". Komín, ktorý je odolný
voči horeniu sadzí, môže byť málo odolný voči
kondenzátu.
Vznietenie sadzí je možné pri kotloch s klasickým
odťahom alebo pri kotlov či krboch regulovaných
uzatváraním prívodu vzduchu. Keď dosiahne
plameň dreva plnú intenzitu a požadovanú teplotu
- termostat zatvorí prívod vzduchu. Zastaví sa
spaľovanie, ale pretože teplota spaľovacej komory
neklesne, pokračuje splyňovanie dreva. Nespálené
drevné plyny sa kondenzujú na decht v komíne;
decht sa potom môže vznietiť z iskier z ohniska.
S modernými lambda kontrolovanými kotlami na
drevo je takéto vznietenie sadzí takmer nemožné.
Riadiaci systém redukuje splyňovanie dreva a nie
vzduch. V moderných lambda kontrolovaných
kotloch na pelety, riadiaci systém zhasne plameň
zastavením dodávky peliet bez zatvorenia
dodávky vzduchu (neusádza sa horľavý decht v
komíne). Nízke teploty spaľovania v moderných
kotloch taktiež neposkytujú žiadny zdroj
vznietenia sadzí. S moderným a správne
udržiavaným kotlom na drevo nehrozí riziko
vznietenia komínových sadzí.
Komínové systémy W3G odolné voči vlhkosti
Od 2005 sú vyrábané W3G komíny
(klasifikované podľa Nemeckej DIN 18160), ktoré
sú odolné voči vlhkosti aj sadziam. Tieto komíny
sú schválené pre všetky palivá. Väčšina z W3G
komínov má keramické vnútorné rúry, ktoré majú
značne dlhšiu prevádzkovú životnosť ako kovové
komíny z dôvodu ich odolnosti voči kyselinám.
11
Renovácia
rúrou???
komína
s nerezovou
oceľovou
Možno bol komín už renovovaný pre olej alebo
plyn pomocou nerezovej rúry a teraz plánujete
zmenu na drevo alebo pelety. Alebo je komín
veľmi tesný na inštaláciu keramickej rúry s
tesnením. Ak je inštalovaná vnútorná rúra odolná
voči vlhkosti v dostatočne ohňu odolnom obale,
Nemecká kominárska asociácia našla nasledujúce
riešenie dilemy štandardov a predpisov:
"V certifikácii vhodnosti a bezpečného použitia
pre
vykurovacie
systémy,
je
potrebné
poznamenať, že po vystavení sadziam nemožno
zabezpečiť dlhodobú životnosť a nie je možné
vylúčiť prenikanie vlhkosti do komína, preto
môže byť potrebné nahradiť vnútornú vložku
(Kritériá pre rozhodnutie o vhodnosti a
bezpečnom použití tepelných sústav - 29. októbra
2008, strana 12).
Výmena vnútornej rúry po vyhorení sadzí
Po vyhorení sadzí je vnútorná rúra pravdepodobne
už nedostatočne tesná, čím sa vystavuje komín
poškodeniu vlhkosťou, preto je potrebné vnútornú
rúru vymeniť, bez ohľadu na to, či bola odolnosť
voči sadziam skontrolovaná alebo nie.
Pripevnite
stropom!
pripojenie
komína
tesne
pod
Aj keď môže byť aktuálny kotol pripojený ku
komínu pri nízkej výške, je lepšie, ak pripojíte
spoj komína tesne pod stropom. Komínová rúra sa
jednoduchšie inštaluje a vertikálna prepojovacia
rúrka je dostatočne dlhá na meranie emisií.
Šírenie zvuku v pevnej látke
Aby ste zabránili šíreniu hluku v pevnej látke,
nesmú byť pevné spojenia medzi komínovou
rúrou a komínom!
Dobré komínové systémy sú akusticky izolované.
Keď sú oceľové rúry pripojené k šamotovému
komínu, keramické vláknové tesnenia sú účinné
voči šíreniu hluku ako aj pri ochrane proti
poškodeniu protipožiarneho puzdra.
12
Pripojenie rúry k izolovanému komínu
Prepojenie medzi kotlom a komínom musí byť
izolované s hrúbkou minerálnej vlny najmenej 30
mm (najlepšie 50 mm), aby sa zabránilo tepelným
stratám, ktoré môžu viesť k tvorbe kondenzácie.
Čistiaci otvor v pripojovacej rúre
Musí byť dostupný ľahko prístupný čistiaci otvor
pre čistenie komínovej rúry.
Inštalujte krátke, vzduchotesné a stúpajúce
spojenia
"Atraktívne" pravouhlé sety s dvoma alebo
viacerými ohybmi nie sú tou správnou voľbou pri
komínovom potrubí. Optimálne je čo najkratšie
vedenie od kotla do komína s minimálnymi
zmenami smeru.
Vedenie spalín do komína musí byť vzduchotesné
(použite žiaruvzdorný silikón pokrytý čistou
hliníkovou páskou na utesnenie vsunutých rúr
tesnenia), v opačnom prípade môžete očakávať
emisie dymu v kotolni.
Nainštalujte potrubie tak, aby stúpalo smerom
hore do komína!
Dlhé, horizontálne odvody spalín do komína
Použite tesný priemer, aplikujte vyššie
nadpriemerné izolácie (50 mm a viac) a zaistite
dostatočný čistiaci otvor.
Výpočty ukazujú, že pripojovacia rúra s veľkým
priemerom zníži požadovaný priemer komína.
Avšak, s nízkymi rýchlosťami prietoku sa budú
hromadiť zvyšky popola a potom teoreticky
vypočítaný ťah komína bude opäť nesprávny.
S veľkým priemerom komína je možná účinná
maximálna povolená dĺžka prepojovacieho
potrubia až do polovice výšky komína (nutný
výpočet).
13
Zmäkčená voda a uzatváracie ventily
Ak je akumulačná nádoba inštalovaná vo
vykurovacom systéme, systém by mal byť
naplnený zmäkčenou vodou. Inak sa tvoria vrstvy
vodného kameňa.
Steny kotla potom nie sú dostatočne chladené, čo
môže spôsobiť trhliny. Pre zachovanie obsahu
vápnika na minime počas menších opráv sú
dôležité uzatváracie ventily na všetkých
pripojeniach akumulačnej nádoby a všetkých
odbočkách dodávky tepla.
Kedy je nutné odvápnenie?
Pre počiatočné plnenie vykurovacieho systému s
kotlom by nemal obsah vápnika vody vo vode
vykurovacieho systému presahovať hodnotu
20.000 lt°dH (objem systému v litroch násobený
tvrdosťou v stupňoch Nemeckej stupnice tvrdosti
vody).
___20.000 lt°dH__ = povolená tvrdosť vody v °dH
objem vody v litroch
Príklad: 20.000 lt°dH = 10 °dH
2000 litrov
Pre zachovanie limitu 20.000 lt°dH musí byť
systém zmäkčený na 10°dH.
Zmäkčenie so soľou - regeneračným iónovým
výmenníkom
Odporúčame zmäkčenie vody pomocou soľných
regeneračných iónových výmenníkov. Tento
spôsob neodstraňuje soľ z vody. Vodný kameň z
vápnika sa zmení za pôsobenia sodíka na soli.
Lacná a chemicky stabilná možnosť voči
kontaminácii. Má prirodzenú zásaditosť, ktorá vo
všeobecnosti má za následok dostatočne
nekorodujúcu hodnotu pH okolo 8.
pH hodnota medzi 8 a 9 môže vyžadovať
dávkovanie fosforečnanu sodného
Ak nie je hodnota pH vody vykurovacieho
systému vyššia ako 8 po týždni prevádzky, zvýšte
14
ju pridaním 10 g/m³ fosforečnanu sodného
(Na3PO4) alebo 25 g/m³ fosforečnanu sodného
dodekahydrátu (Na3PO4.12H2O). Počkajte ďalšie
2-4 týždne pred ďalšou úpravou. Hodnota pH
nesmie presiahnuť 9.
Žiadne hybridné inštalácie
Nevýhodou soľou regenerovaného iónového
výmenníka je obsah soli s jej vysokou elektrickou
vodivosťou, ktorá môže viesť k elektrolytickej
korózii, hlavne hliníka alebo galvanizovanej
ocele.
Ak používate len oceľ, mosadz, bronz a meď vo
vykurovacom systéme a použitie nerezovej ocele
je obmedzené len na malé oblasti, potom by
nemali nastať problémy s koróziou ani pri slanej
vode.
Vo vykurovacom systéme sú pozinkované a
hliníkové časti vždy náchylné na koróziu, hlavne v
kombinácii s medeným potrubím. V praxi to
znamená žiadne pozinkované spoje a žiadne
kombinácie pozinkovaného potrubia s medeným
potrubím. Je tu nelogická výnimka: galvanizované
oceľové potrubie kombinované s kotlami alebo
akumulačnými nádobami vyrobenými z ocele.
Jednotná vrstva zinku sa pravdepodobne rozpúšťa
rovnomerne v celom systéme bez lokalizovanej
korózie.
Kompletné odsoľnenie nie je nutné
Ak nie je hliník (výmenník tepla v plynových
kotloch alebo hliníkový radiátor) v systéme,
potom nie je potrebné nadmerné odsoľovanie
pomocou iónových náplní alebo osmózou.
Stabilizácia vápnika môže byť nebezpečná
Pridanie prostriedkov na stabilizáciu vápnika
bráni
tvorbe
vodného
kameňa.
Avšak,
neodporúčame to. Tieto prostriedky zvyšujú obsah
soli a majú za následok nedefinovateľnú pH
hodnotu. Zmiešanie s ostatnými zložkami vody
alebo s nemrznúcou zmesou môže spôsobiť
koróziu.
Počiatočná ochrana s inhibítormi korózie
Tieto prostriedky pokrývajú neošetrený vnútorný
povrch ochrannou vrstvou; toto je možné len v novom
systéme. Ak korózia už začala, tieto prostriedky
nemôžu už viac pomôcť. Používajte inhibítory korózie
rozumne. Pre systémy s akumulačnými zásobníkmi,
ktorých objem vody je väčší v pomere k internému
povrchu, je lepšie použiť polovicu než dvojnásobok
uvedený výrobcom.
musia byť zaistené, alebo demontujte ručné kolieska a
páčky z ventilov (zaveste na ventil pomocou drôtika)
pre zaistenie, aby sa nemohli nechtiac otvoriť.
Nastavte tlak expanznej nádoby
Väčšina expanzných nádob je dodaných s primárnym
tlakom 1,5 baru. Tlak by sa mal nastaviť dusíkom tak,
aby bol o 0,3 baru vyšší ako statický tlak v mieste
inštalácie, ale tlak nesmie klesnúť pod 0,9 baru.
Ochrana voči atmosférickej korózii
Príklad 1:
Pre spoľahlivú ochranu celého vykurovacieho systému
proti korózii je potrebné udržiavať vzduchové prieniky
na minimálnej úrovni a akýkoľvek vniknutý vzduch je
nutné čo najskôr vypustiť. Najdôležitejšie opatrenia sú
popísané nižšie.
výškový rozdiel medzi expanznou nádobou a
najvyšším bodom systému pst = 11 m = 1,1 baru: 1,1
baru + 0,3 baru = nastavenie tlaku 1,4 baru.
Odvzdušňovače v najvyššom bode prietoku
Žiadny systém nie je úplne vzduchotesný. Vzduch,
ktorý sa dostane do systému je prenesený do kotla cez
spiatočku, pretože voda môže so sebou vziať viac
vzduchu keď chladne a keď sa zvyšuje tlak. Vzduch je
opäť uvoľnený v systéme v bode s najvyššou teplotou
a najnižším tlakom. Dva typické body pre uvoľnenie
plynov sú horúci kotol a najvyšší bod v prietoku.
Inštalujte odvzdušňovací ventil na najvyššom bode
potrubia od výstupu kotla (už inštalovaný na PU a PC
kotloch) a taktiež na najvyššom bode prietoku celého
systému. Bezpečnosť kotla sa spája s horizontálnym
pripojením k stúpajúcej rúre prietoku, je to časté
miesto umiestnenie odvzdušňovacích ventilov, ale nie
je správne.
Pre veľké, neoddelené podlahové vykurovacie
systémy, musí byť inštalovaný absorpčný filter pre
celý prietok vody na výstupe kotla (bežní výrobcovia:
Spirovent, Flamco alebo Pneumatex).
Najmenej 10% kompenzácie objemu
Pre minimalizáciu nasávania vzduchu cez pripojenia
rúrok systému (ktoré sú vodotesné ale nie absolútne
vzduchotesné) keď sa systém chladí, je potrebná
expanzná nádoba s minimálne 10% objemu systému.
Chráňte expanznú nádobu pred vypnutím
V tomto prípade môžete taktiež kontaktovať náš
zákaznícky servis pre nastavenie hraničného tlaku na
1,5 baru.
Príklad 2:
výškový rozdiel medzi expanznou nádobou a
najvyšším bodom systému pst = 5 m = 0,5 baru: 0,5
baru + 0,3 baru = 0,8 baru -> nastavenie tlaku 0,9 baru.
Tu musíte zvoliť minimálny tlak 0,9 baru. Výrobné
nastavenie 1,0 bar pre hraničný tlak je kompatibilný s
týmto minimálnym nastavením tlaku.
Žiadne otvorené expanzné nádoby
Otvorené expanzné nádoby umožňujú prenikanie
vzduchu do systému - nie je prípustné.
Nepriepustné plastové potrubie alebo separácia
systému
"Nepriepustné"
plastové
potrubie
jednoducho
podchádza hodnoty štandardných limitov; neexistuje
absolútne nepriepustné potrubie. Ani kompozitné
potrubie s hliníkovým opláštením nie je absolútne
nepriepustné. Pravidlo: do 3.000 metrov podlahového
potrubia, použite nepriepustné kompozitné potrubie;
pre väčšie systémy, je nutná separácia systému s
výmenníkom tepla. Ak je inštalovaná separácia
systému, je možné použiť bežné jednostenné potrubie.
Pre staršie podlahové vykurovacie systémy vždy
inštalujte separáciu systému, pretože tieto potrubia nie
sú veľmi vzduchotesné.
Všetky odvzdušňovacie ventily v celej ceste od
expanznej nádoby do kotla a akumulačnej nádoby
15
Spiatočka
Drevo obsahuje vodu. Ak je teplota kotla veľmi
nízka, para sa kondenzuje z komínových spalín na
povrchu výmenníka tepla. Výsledkom je korózia a
poškodenie výmenníka tepla. Aby Ste tomu
zabránili, teplota vody kotla musí byť najmenej
60°C. Pretože spätná teplota je zvyčajne nižšia, je
potrebné zvýšenie teploty spiatočky - najlepšie so
zmiešavačom, ktorý poskytuje riadený, ohriaty
prietok do spiatočky kotla.
Zmiešavač taktiež umožňuje využitie zvyškového
tepla. Po uhasení ohňa, ak je akumulačná nádoba
chladnejšia ako kotol, ovládanie kotla otvorí
zmiešavač a zapne čerpadlo kotla pre využitie
zvyškového tepla.
Tepelný núdzový ventil proti prehriatiu
Bezpečnostný výmenník tepla na kotle musí
byť pripojený skúseným technikom k domovej
prípojke studenej vody s tepelným výpustným
ventilom (teplota otvorenia 95 °C) pre ochranu
kotla proti prehriatiu, ak zlyhá čerpadlo.
Minimálny tlak studenej vody v potrubí musí byť
2 bary. Pripojte prípojku k spodnému spoju
bezpečnostného
výmenníka
tepla;
horné
pripojenie je pre výstup do odpadu. Aby ste
zabránili nežiaducemu zastaveniu prívodu vody,
demontujte páčky alebo ovládacie kolieska z
ventilov a zaveste ich pomocou kúska drôtu.
Zmiešavací ventil zvyšovania teploty spiatočky
ovláda dobíjací výstup akumulačnej nádoby. Pre
zníženie teploty výstupu sa teplota spiatočky zvýši
nad 60°C pre zníženie rozptylu v porovnaní k
nastavenej teplote kotla. S rozptýlením, ktoré je
možné spotrebovať, je výstup obmedzený.
Bezpečnostný ventil proti pretlaku
Inštalujte bezpečnostný ventil s otváracím tlakom
3 bary na kotol. Žiadne uzatváracie ventily sa
nesmú inštalovať medzi kotol a bezpečnostný
ventil. Ak solárny alebo iný zdroj tepla poskytuje
energiu akumulačnej nádobe cez výmenník tepla,
bezpečnostný ventil (maximum 3 bary) je
potrebný taktiež na akumulačný zásobník.
Príčinou aktivácie bezpečnostného ventilu je
štandardne expanzná nádoba, ktorá je veľmi malá
alebo poškodená, alebo zablokované vykurovacie
okruhy.
Bezpečnostný ventil musí byť na hornej časti
kotla alebo na výstupe, z dôvodu odvodu tepla v
núdzovom stave. Len týmto spôsobom je možné
odvádzať teplo, keď vypustí horúcu vodu a paru.
Odvod musí byť smerovaný do odpadu cez
ľahko viditeľné, otvorené pripojenie (sifón), aby
bolo možné zistiť poruchu. Ak nie je dostupný
odpad, odvod musí byť smerovaný na zem rúrkou
tak, aby nebol nik zasiahnutý horúcou vodou a
parou.
16
Odtok musí byť jasne viditeľný a otvorený
tak, aby bolo možné rozpoznať poruchu. Veďte
vypúšťanú vodu do odpadu cez sifón alebo cez
rúrku na zem tak, aby nemohol byť nikto
zasiahnutý horúcou vodou alebo parou v prípade
aktivácie ventilu.
Dokonca aj v prípade studenej vody z domácej
studne s vlastným čerpadlom, musí byť
inštalovaný tepelný núdzový ventil na kotol. S
veľkoryso dimenzovanou vzduchovou nádobou
príde dostatok vody na chladenie, aj v prípade
výpadku napájania. Ak je dodávka elektriny veľmi
neurčitá, je potrebná špeciálna vzduchová nádoba
pre tepelný ventil núdzového chladenia.
Pre kompletné a čisté spálenie sa požaduje nižší
výkon
Menší plameň v kotly zabezpečuje nižšiu teplotu
v spaľovacej komore. Pri asi jednej tretine až
jednej štvrtine menovitého zaťaženia, teplota
spaľovania klesne pod 700 ⁰C. Výsledkom je
výrazne znížená účinnosť (až pod 50%), uvoľňujú
sa nespálené uhľovodíky. Ak chcete využívať vo
vysokej miere účinnosť paliva, odporúča sa
zadovážiť si akumulačnú nádobu, ktorá bráni
únikom energie zo systému.
Akumulačná nádoba
Prietok z kotla „Akum. nádoba
vrchný snímač“ sa umiestňuje čo
najbližšie ku pripojeniu.
Teplotný snímač „akum. nádoba
stred“ reguluje kotol a jeho
výkon.
„Akum. nádoba spodný snímač“,
sa inštaluje najbližšie ku
pripojeniu - spiatočky do kotla.
Prečo akumulačnú nádobu?
Bez externého hodinového termostatu
V prevádzke sú nespočetné staré kotly na drevo
bez akumulačnej nádoby, prečo dnes potrebujeme
u drevom vykurovaných zariadení akumulačnú
nádobu? Odpoveď na túto často kladenú otázku:
Dávnejšie, bez regulácie vykurovania, bol kotlu k
dispozícii tepelný materiál celého domu ako
akumulátor. Keď sa teraz mení vykurovací kotol a
pri tejto príležitosti dostávajú vykurovacie telesá
nové
termostatové
ventily
a/alebo
sa
zabudovávajú regulácie zmiešavača riadené
poveternostnými podmienkami, je kotol na drevo
na jeseň a na jar nútený ísť s nepatrnou potrebou
tepla do výkonových oblastí, ktoré sú preň príliš
nízke. Pri nízkom výkone padá teplota
spaľovacieho priestoru ale nie produkcia plynu z
dreva. Ťažko horľavé komponenty v drevnom
plyne ako decht alebo kyselina octová sa už viac
nespaľujú a kondenzujú (menia sa na decht) buď
už v tepelnom výmenníku kotla alebo v komíne.
Čo neskončí tam, zaťažuje životné prostredie. Aby
bolo možné túto prevádzku nízkeho zaťaženia,
ktorá sa vyskytuje v modernom, regulovanom
kúrení šetriacom energiu ovládať, musí buď kotol
samotný dokázať fungovať na veľmi malé výkony
alebo je potrebná akumulačná nádoba. Teplo
produkované kotlom, ktoré nie je v danom
momente zmysluplne v dome využiteľné, sa
uschová do akumulačnej nádoby a v prípade
potreby, v prestávke horenia kotla, sa privedie
znovu späť do kúrenia.
Štandardná regulácia kotla obsahuje týždňový
časovač pre dva vykurovacie okruhy.
V prípade, že je čerpadlo riadené reguláciou kotla,
môžete riadiť spotrebu spaľovania. Je to dôležité
napríklad ak večer naložíte viac dreva, alebo aj
keď sú chladné noci a kotol úmyselne spustíte na
plný výkon. Hodiny termostatu sa z času na čas
spustia, aby nevznikali tepelné straty.
Termostat prepne čerpadlo vykurovania z času na
čas, aj keď je spaľované drevo v kotly a keď je
akumulačná nádoba neprijem viac tepla. Kotol
zastaví prívod vzduchu.
17
Pre najväčšiu možnú kapacitu akum. nádoby a pre
maximálny solárny zisk aj v zime je cieľom nízka
teplota spiatočky. Ani najlepšie vrstvené akum.
zásobníky nemôžu oddeliť to, čo bolo zmiešané
distribútorom tepla. Hlavne v domoch, kde sú
radiátory a podlahové kúrenie, by nemali byt
inštalované žiadne distribútori tepla; spiatočka by
mala byt pripojená priamo k akum. nádobe.
Systém podlahového kúrenia môže stále fungovať
so spiatočkou z radiátorov.
Ak je pripojené solárne zariadenie, len studená
spiatočka z podlahového kúrenia alebo z modulu
čerstvej vody môže byt vedená do spodnej tretiny
18
akum. nádoby solárneho ohrevu. Toto má za
následok nižšie prevádzkové teploty solárnych
panelov so značne vyššou účinnosťou a taktiež
značne vyšším solárnym výnosom.
Olejový alebo plynový kotol musí byt vždy
pripojený len cez hornú štvrtinu akum. nádoby. S
funkciou rýchle spustenie (štart) je dom rýchlejšie
vykúrený.
Sifónové slučky na všetkých spojeniach znižujú
tepelné straty počas leta.
Paralelné alebo sériové zapojenie
viacerými akum. nádobami
medzi
Bežne sa viac akum. nádob zapája paralelne
(horná časť k hornej a spodná ku spodnej), čo
znamená, že celý objem akum. nádoby je
dostupný pre integrovaný výmenník tepla.
Tichelmann-prepojenie pre vyšší výkon
V paralelnom prepojení s jednostranným spojením
je objem v druhej akum. nádobe integrovaný do
thermosifonového princípu. Hydraulický odpor
spojených bodov pôsobí medzi oboma nádržami.
Pri strednom výkone sa požaduje prepojenie Tichelmann. Cez 6/4“-prepojenie je možný max.
prietok 5.500 l/h pri 0,25 mWS (pre spoločné
prepojenie výstupu a spiatočky). To zodpovedá
130 kW pri 20°C. Pre dosiahnutie vyššieho
výkonu sa používa Tichelmannove prepojenie. Pri
viac ako 2 akum. nádobách je potrebné splniť
všetky podmienky a prepojiť Tichelmanna so
všetkými nádržami.
Ak sú paralelne zapojené dve rôzne akum.
nádoby, potom sa musí nižšia nádoba vyzdvihnúť
tak, aby horné časti oboch nádob boli v jednej
rovine. Sériové prepojenie dvoch akum. nádob
nepredstavuje žiadnu výhodu oproti paralelnému
prepojeniu. Nevýhoda nastáva v tom, že nemožno
súčasne zahriať obe nádrže. V sériovom zapojení
akum. nádob by sa malo solárne dobíjanie
inštalovať do oboch akum. nádob.
Okrem zriedkavých výnimiek, jediným dôvodom
použitia prepojenia do série (akum. nádoba 2 je
nad pripojenou nádobou 1) je vyriešenie
priestorových prekážok, napr. ak sú dvere medzi
dvoma akum. nádobami alebo ak je veľká
vzdialenosť medzi akum. nádobami. S použitím
sériového prepojenia akum. nádob môže solárny
ohrev poskytovať teplo v oboch akum. nádobách
alebo, čo je lepšie, umožňuje použitie externého
výmenníka tepla.
Akum. nádoby vyžadujú zmäkčenú vodu
Ak má byť akum. nádoba zabudovaná do
vykurovacieho zariadenia, musí byť zariadenie
naplnené zmäkčenou vodou. Na jeden kubický
meter vody s 15° nemeckej tvrdosti pripadne
približne 0,25 kg vodného kameňa.
19
Základný princíp interného Tichelmanna je diagonálne prúdenie. Dve akum. nádoby sú prepojené v hornej a
spodnej časti (=paralelné prepojenie). Do výkonu 90 kW je prepojenie s DN32, pre výkon 30 kW minimálne
R1" alebo 28 mm meď. Prvý zásobník je spojený navrchu s kotlovým výstupom a druhý zásobník naspodku
so spiatočkou kotla.
20
Základný princíp pri externom Tichelmannovi je paralelný prietok viacerých akum. nádob s diagonálnym
prepojením. Posledná akum. nádoba na vstupe je prvá pripojená na spiatočku. Tým sa dosiahne úplné
nabíjanie a vybíjanie.
21
V prípade, že nie sú všetky akum. nádoby rovnakého typu, alebo sa nedajú všetky akum. nádoby v skupine
nastaviť, je možné len sériové prepojenie. Funkcie akum. nádoby so solárnym výmenníkom sú obmedzené.
Kombinované zásobníky s výmenníkom teplej vody alebo cievkami pitnej vody nie sú pre sériové
prepojenie akum. nádob vhodné.
22
23
24
Minimálny priestor pre údržbu pri SH s TWIN
TWIN je možné nainštalovať ako „pravú“ alebo
„ľavú“ variantu, na pravú alebo ľavú stranu kotla
ETA SH.
Ak je už nainštalovaný kotol SH, musí sa pred
montážou skontrolovať, či je dostačujúci priestor
pre horák TWIN.
Nákres horáka TWIN
Ľavý variant
25
Odňatie závesných listov
Všetky závesné listy sú pripojené v hornej časti.
Listy ľahko nadvihnite a odpojte.
Odňatie závesných listov spod dverí
Závesné listy sa nachádzajú aj medzi plniacimi
dvierkami a zapaľovacími dierkami – aj tie sa
musia odstrániť.
Odňatie roštu zo spaľovacej komory
Odňatie obvodovej tesniacej lišty zo spaľovacej
komory
Medzi kameňmi a stenami kotla sa nachádza
tesniaca lišta. Opatrne ju odtiaľ vyberte.
26
Odňatie krátkych tesniacich líšt
Odnímte krátke tesniace lišty medzi kanálom
sekundárneho vzduchu a kameňmi.
Odňatie
komory
pravého
kameňa
zo
spaľovacej
Odnímte pravý kameň zo spaľovacej komory.
Pre TWIN horák na ľavej strane, ľavý kameň
pre pravé upevnenie.
Odňatie šamotovej steny v oblasti pripojenia
horáka v spaľovacej komore
Odnímte šamotovú stenu v oblasti, kde budete
pripájať TWIN horák.
Použitie šamotu z dodávky TWIN
Do spaľovacej komory osaďte šamotové kamene
z dodávky TWIN horáku.
Upevnenie šamotu musí byť v hornej oblasti.
Osadenie pravého kameňa
Skontrolujte uloženie ľavých kameňov a osaďte
pravé kamene.
27
Osadenie tesniacich líšt
Osaďte obe krátke tesniace lišty pre kanál
sekundárneho prívodu vzduchu.
Tesniace lišty musia ležať celé v drážke. Dbajte
na správne umiestnenie.
Osadenie obvodovej tesniacej lišty
Vložte obvodovú tesniacu lištu do drážky medzi
kamene a steny kotla. Uistite sa, že tesniaca lišta
je celá v drážke.
Osadenie roštu v spaľovacej komore
Pri montáži dbajte na to, aby polkruhové tesnenie
roštu ležalo na tesniacej drážke otvorov
sekundárneho prívodu vzduchu na kotlovej stene.
28
Zavesenie
komore
závesných
listov
v spaľovacej
Osaďte závesný list medzi plniace dvere
a zapaľovacie dvierka. Následne zaveste závesné
listy do spaľovacej komory.
Zaveste zvyšné závesné listy.
Dokončená zmontované spaľovacia komora
29
Demontáž krytu
spaľovacej komory
pre
TWIN
potrubie
Demontujte kryt otvoru spaľovacej komory na tej
strane, na ktorej sa bude neskôr montovať TWIN.
Odskrutkovanie 3 ks matíc M8
Prevŕtanie izolácie s 10 mm vrtákom
Pre pripojenie potrubia spaľovacej komory sa
musí prevŕtať izolácia SH spaľovacej komory.
Použite vŕtačku s 10 mm vrtákom na vytvorenie
začiatočného otvoru a následne otvor pomaly
vyfrézujte v smere hodinových ručičiek.
Odstránenie prachu a nečistôt
Odstráňte
prach
a spaľovacej komory.
30
a nečistoty
z tesnenia
Vybratie oboch vzduchových
spaľovacej komory
Vyberte obe osi
spaľovacej komory.
spolu
s
klapiek
zo
klapkami
zo
Príprava vzduchových klapiek pre primárny
a sekundárny vzduch
Vytiahnite závlačky.
Z oboch os odoberte klapky.
Vloženie osí do kotla
Vložte obe osi zo strany, na ktorú neskôr
namontujete TWIN horák.
31
Nastavenie vzduchových klapiek
Obe vzduchové klapky natočte do uzatvorenej
polohy.
Montáž skrutiek na vzduchové klapky
Vložte a upevnite vzduchové klapky, pružinky
a podložky.
Obe vzduchové klapky musia byť na oboch
stranách namontované v uzatvorených polohách.
Montáž závlačiek vzduchových klapiek
Namontujte závlačky na vzduchové klapky, tak
aby vzduchové klapky tlačili pružinami na
vzduchové skrinky.
Klapky musia na oboch stranách kotla ležať
celé na vzduchových skrinkách.
Montáž držiakov pre servomotory
Držiaky servomotorov pripojte na obe vzduchové
klapky. Každý držiak pevne pripevnite pomocou
matíc M8 a skrutiek do plechu.
Oba hriadele vzduchových klapiek potočte
pre kontrolu hladkého chodu.
32
Vybratie odťahového ventilátora zo spaľovacej
komory
Montáž odťahového ventilátora
Namontujte odťahový ventilátor s 3 krídlovými
skrutkami M8 x 60 na zadnú stranu kotla.
Elektrické pripojenie odťahového ventilátora musí
byť pri pohľade zozadu napravo.
Umiestnenie drevo splyňujúceho kotla v kotolni
Umiestnite kotol v kotolni tak, aby spĺňal
minimálne vzdialenostné požiadavky pre montáž
a údržbu (pozri nákres).
33
Odňatie krytu výmenníka tepla
Odtočte maticu proti smeru hodinových ručičiek
a guľovú páčku otočte o pol otočky proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ju.
Následne je možné odňať kryt výmenníka tepla.
Montáž hriadeľa pre turbulátory
Hriadeľ nasuňte do kotla zo strany, na ktorej bude
neskôr pripojený TWIN horák.
Hriadeľ upevnite v potrubí turbulátorov.
Závesné turbulátory pevne upevnite na hriadeľ s 8
mm kolíkmi.
Uzavretie krytu výmenníka tepla
Osaďte kryt výmenníka tepla.
Natočte upevňovacie matice na vrchole. Guľovú
páčku natáčajte v smere hodinových ručičiek, kým
sa nezastaví. S upevňovacími maticami kryt
výmenníka tepla pevne upevnite o kotol.
34
Pripevnenie držiaka na kotol
Namontujte ľavý a pravý držiak na zadnú stranu
drevo splyňujúceho kotla.
Vrchná skrutka s plochou hlavičkou M8 x 16
a spodná so šesť hranou M8 x 16.
Montáž distančných podložiek a ložiskových
puzdier
Vložte distančné podložky a ložiskové puzdrá na
hriadeľ.
Montáž hriadeľa turbulátorov
Hriadeľ nasuňte do kotla zo strany, na ktorej bude
neskôr pripojený TWIN horák.
Kontrola ľahkého chodu hriadeľa
Počet podložiek musí byť zvolený tak, aby
bolo umožnené ľahké otáčanie hriadeľa.
Keď je namontovaných príliš veľa distančných
podložiek, môže neskôr hriadeľ zanechávať stopy
na namontovanom servo motoru.
35
Montáž distančných podložiek a ložiskových
puzdier
Vložte distančné podložky a ložiskové puzdrá na
koniec hriadeľa v držiaku.
Zaistenie konca hriadeľa
Koniec hriadeľa zaistite závlačkou.
Počet distančných podložiek sa musí zvoliť tak,
aby sa pákou dalo plynulo otáčať a nedochádzalo
ku žiadnemu horizontálnemu posunu hriadeľa.
Kontrola ľahkého chodu hriadeľa
Hriadeľ sa musí celý otáčať, preto sa uistite, že sa
páka voľne pohybuje.
Ak sa páka dotýka objímky, je potrebné pripojiť
navyše ďalšiu distančnú podložku na ložiskovom
puzdre (pozri zadný koniec hriadeľa). Páka sa
musí voľne otáčať.
Namazanie kolíkov pre spojovaciu tyč
Namažte oba kolíky spojovacej tyče. Pre tento
účel použite dodávané tepelnoizolačné mazivo.
36
Pripojenie spojovacej tyče
Spojovaciu tyč pripojte na oba kolíky.
Montáž motora s prevodovkou pre turbulátory
Motor s prevodovkou pevne upevnite na spodnú
stranu držiaka s 2 ks skrutiek M8 x 16.
Montáž držiaka a ochranného plechu
Ochranný plech spoločne s rohovým profilom
upevnite na držiak s 2 ks skrutiek M8 x 25.
37
Montáž čapu pre polohový spínač
Namontujte čap pre polohový spínač na hriadeľ
turbulátorov.
Montáž držiaka pre spínač
Držiak namontujte s 2 ks skrutiek M5 x 10 na
držiak hriadeľa turbulátorov.
Umiestnenie podložiek
Umiestnite 5 podložiek na čap pre dosiahnutie
požadovanej vzdialenosti pre turbulátor.
Namazanie pružiny a pružinového ramena
Namažte pružinu a koniec pružinového
ramena. Pre tento účel použite dodávané
tepelnoizolačné mazivo.
38
Montáž pružinového ramena s pružinou
Pružinu nasuňte na pružinové rameno a koniec
ramena umiestnite do držiaka.
Zaistenie pružinového ramena závlačkou
Závlačku umiestnite do čapu podľa nákresu.
Montáž rohového plechového profilu na zadnú
stranu izolácie
Rohový plechový profil pevne upevnite na zadnú
stranu izolácie s 3 ks skrutiek do plechu 3,5 x 9,5.
Pripojenie zadnej izolácie na kotol
Zadnú izoláciu nasuňte na zadnú stranu kotla.
39
Montáž dverného rámu
Dverný rám pevne namontujte na prednú stranu
kotla so 4 ks skrutiek M5 x 10.
Vylomenie otvorov pre vzduchové klapky
Na oboch stranách kotla sú k dispozícií otvory na
vylamovanie.
Otvor vylomíte použitím skrutkovača.
Montáž pravého bočného krytu
Pravý bočný kryt pevne naskrutkujte na prednú
stranu kotla s 2 ks skrutiek M5 x 10.
Pravý bočný kryt pevne naskrutkujte na zadnú
stranu kotla s 3 ks skrutiek M5 x 10.
40
Montáž ľavého bočného krytu
Ľavý kryt (z dodávky pri TWIN) pevne
naskrutkujte na prednú stranu kotla s 2 ks skrutiek
M5 x 10.
Ľavý bočný kryt pevne naskrutkujte na zadnú
stranu kotla s 3 ks skrutiek M5 x 10.
Pripojenie izolácie na vrchnú časť kotla
Uložte izoláciu na vrchnú časť kotla.
Pevne upevnenie ovládania kotla na dverný
rám
Ovládanie kotla pripevnite na dverný rám dvomi
dlhými maticami M8. Ovládanie uložte na kotol
a odstráňte káblové svorky. Ovládanie pevne
naskrutkujte na rám s maticami.
41
Nastavenie dĺžky oboch káblových kanálov
Káblové kanále na pravej a ľavej strane kotla
sú rozdielne.
Uložte oba káblové kanále na kotol a nastavte
dĺžku. Káblový kanál by mal vyčnievať
minimálne 5 cm nad zadnou stenou kotla.
V optimálnom prípade by mal káblový kanál byť
umiestnený na stene za kotlom.
Upevnenie káblového kanála
Upevnite ľavý a pravý káblový kanál, každý
s jednou skrutkou do plechu 3,5 x 9,5.
Pripevnenie uzemňovacieho kábla
Vyveďte uzemnenie z ovládanie do zadnej
časti kotla a upevnite ho o bočnú stranu.
Montáž kábla teplotného snímača
Kábel pre teplotný snímač (vstup, spiatočka
a spaliny) pripojte na zbernici GM-C do portu
S500.
42
Montáž teplotného snímača spalín
Kábel pre teplotný snímač pripojte na zbernici
GM-C do portu S500 / T4 a káblovým kanálom
vyveďte ku hrdlu spalín.
Teplotný snímač vložte do jímky na hrdle spalín
a zaistite ho zaskrutkovaním.
Skrutkové kovovej objímky snímača môžu
vyčnievať, ale nie vedenie.
Montáž teplotného snímača vstupu
Kábel pre teplotný snímač pripojte na zbernici
GM-C do portu S500 / T1 a káblovým kanálom
vyveďte ku pripojeniu vstupu na zadnej strane
kotla.
Priskrutkujte prednú časť svorky do jímky.
Nasaďte uzáver teplotného snímača a vyveďte až
na dno jímky. Následne uzáver zasuňte a pevne
zaskrutkujte.
43
Montáž teplotného snímača na teleso kotla
Snímač teploty „STB“ (medený kábel s čiernou
izoláciou) upevnite v hornej časti kotla do
objímky v blízkosti krytu výmenníka tepla.
Zaveďte snímač do ponornej objímky a upevnite
ho.
Montáž vrchnej izolácie
Montáž lambda sondy
Odskrutkujte potrubie na zadnej strane kotla
a vložte lambda sondu s medeným tesnením.
Potrubie lambda sondy pevne upevnite hasákom.
Kábel lambda sondy
Vyveďte kabeláž lambda sondy cez pravý káblový
kanál, na zadnej strane kotla, ku zbernici.
44
Pripojenie lambda sondy
Pripnite kábel lambda sondy na zbernicu SH-C na
pozíciu S570.
Montáž teplotného snímača spiatočky
Kábel pre teplotný snímač pripojte na zbernici
GM-C do portu S500 / T2 a káblovým kanálom
vyveďte ku pripojeniu spiatočky na zadnej strane
kotla.
Priskrutkujte prednú časť svorky do jímky.
Nasaďte uzáver teplotného snímača a vyveďte až
na dno jímky. Následne uzáver zasuňte a pevne
zaskrutkujte.
Uloženie kábla odťahového ventilátora
Kábel odťahového ventilátora uložte na zadnú
stranu kotla ku káblovému kanálu.
45
Pripojenie kábla odťahového ventilátora
Kábel pripojte na zbernici SH-C do portu S585.
Natočenie vzduchových klapiek do 45⁰ polohy
Obe vzduchové klapky natočte do 45⁰ polôh.
Natočenie motorov do strednej polohy
Stlačte tlačidlo na motore a ručne natočte do
požadovanej polohy.
Otočte do stredovej polohy.
Pripojenie držiaka na motor s prevodovkou
Pripojte držiaky na oba motory s prevodovkami na
zadnú stranu.
46
Pripojenie motorov s prevodovkami
Pripojte motory s držiakmi na obe vzduchové
klapky. Skrutky držiakov pevne dotiahnite.
Pripojenie kábla na vrchnú časť motora
Pripojte kábel na vrchnú časť motora a cez
káblový kanál vyveďte ku zbernici.
Kábel pripojte na zbernici SH-C do portu S583.
Pripojenie kábla na spodnú časť motora
Pripojte kábel na spodnú časť motora a cez
káblový kanál vyveďte ku zbernici.
Kábel pripojte na zbernici SH-C do portu S584.
Montáž krytu pre káble
Káble motorov vložte pod kryt. Kryt naskrutkujte
na bočný kryt kotla so skrutkami 3,5 x 19.
47
Montáž gumových krytiek
Vložte gumové krytky na otvory na pravom
a ľavom bočnom kryte.
Odobratie závesov na izolačných dverách
Izolačné dvere uložte na paletu a rozoberte vrchný
a spodný záves.
Montáž závesov izolačných dverí na dverný
rám
Izolačné dvere môžu byť osadené ako pravé alebo
ľavé. V tomto návode sa umiestnili na pravú
stranu kotla.
Oba závesy naskrutkujte na dverný rám, každý s 2
ks skrutiek M5 x 20.
Ak montujete izolačné dvere na ľavú stranu,
musíte tiež prestavať tri kotlové dvierka.
Uloženie
panelu
energetickej
reťaze
ovládacieho
Uložte energetickú reťaz ovládacieho panelu tak
ako je zobrazené na obrázku.
Energetická reťaz musí byť umiestnená na
strane, na ktorej sú umiestnené závesy.
48
Vloženie kolíkov energetickej reťaze
Oba kolíky energetickej reťaze vložte do otvorov
na ovládacom panely.
Pripojenie uzemnenia ovládacieho panelu na
izolačné dvere
Izolačné dvere uložte s vnútornou stranou na
paletu.
Uzemňovací kábel ovládacieho panelu pripojte na
vrchnú časť izolačných dverí.
Montáž krytu na ovládací panel
Kryt pevne upevnite so 6 ks skrutiek 3,5 x 9,5.
Montáž ovládacieho panelu na izolačné dvere
Ovládací panel uložte na izolačné dvere
a následne ho pevne upevnite so 4 ks skrutiek M5
x 10.
49
Madlo dverí
Madlo osaďte na stranu dverí, ktorá sa otvára.
Montáž madla
Madlo pevne upevnite s 2 ks skrutiek M5 x 10.
Montáž izolačných dverí na kotol
Dvere zaveste na závesy a zafixujte s kolíkmi.
Montáž energetickej reťaze na kotol
Vložte energetickú reťaz a priskrutkujte sú s 2 ks
skrutiek 3,5 x 9,5 na zbernicu kotla.
50
Naskrutkovanie krytu na dverný rám
Kryt namontujte na rám dverí na opačnú stranu
ako je umiestnená energetická reťaz so skrutkami
3,5 x 9,5.
Pripojenie sieťového portu ovládania
Kábel pripojte na zbernicu SH-C do portu S81.
Pripojenie CAN Bus ovládania
Kábel pripojte na zbernicu GM-C.
Pridanie TWIN horáka na kotol
Pripojte TWIN horák na kotol. Potrubie
spaľovacej komory musí trochu prečnievať do
otvoru.
51
Montáž TWIN horáka na kotol
TWIN horák upevnite na kotol s 2 dlhými
skrutkami M8, zatiaľ ich ešte pevne nedoťahujte.
Vyrovnanie TWIN horáka
Horák vyrovnajte pomocou vodováhy a nožných
skrutiek. Následne dotiahnite dlhé skrutky M8.
Odňatie koliesok na TWIN
Po vyrovnaní odstráňte kolieska z TWIN.
52
Montáž krytky
Krytku namontujte v spodnej časti bočného krytu
kotla s 3 ks skrutiek M5 x 10.
Krytku nájdete v dodanej nádobe na popol.
Montáž držiakov pre nádobu na popol
Namontujte oba držiaky pre nádobu na popol,
každý s 2 ks skrutiek M5 x 8.
Držiaky nájdete v dodanej nádobe na popol.
Naskrutkovanie rohového profilu na kryt
Namontujte s 2 ks skrutiek M5 x 10.
Montáž krytky na spodnej strane
Namontujte s 3 ks skrutiek M5 x 10.
53
Montáž vrchného rámu pre kryt TWIN
Namontujte s 2 ks skrutiek M5 x 10.
Montáž ľavého rámu pre kryt TWIN
Namontujte s 3 ks skrutiek M5 x 10.
Upevnite TWIN ovládaciu zbernicu
Pevne upevnite TWIN ovládaciu zbernicu na
vrchnú stranu
Pripojenie motora turbulátorov
Kábel pre čistiace turbulátory je už namontovaný
a uložený. Konektor pre motor nájdete medzi
turbulátormi a káblovým kanálom, musíte ho len
spojiť.
54
Montáž polohového prepínača pre turbulátory
Na vrchnej strane sú k dispozícií dva otvory. Pre
upevnenie použite predný otvor.
Polohový prepínač pre kontrolu turbulátorov
pevne upevnite s 2 ks skrutiek M4 x 25.
Nastavenie polohového prepínača
Ovládanie kontroluje cez polohový prepínač či je
spustenie čistenie. Polohový prepínač nemá
žiadnu spätnú väzbu.
Ručne natočte turbulátory a skontrolujte, či je čap
hriadeľa turbulátorov správne nastavený (budete
počuť „cvaknutie“).
Ak nie je spínač stlačený, natočte ho dokým sa
nevypne.
55
Pripojenie sieťového konektora ovládania
Kábel pripojte na zbernici SH-C do portu S82.
Pripojenie CAN Bus ovládania
Kábel pripojte na zbernicu SH-C do portu S581A.
Montáž TWIN bočného krytu
TWIN bočný kryt naskrutkujte s 2 ks skrutiek M5
x 10 na rám.
Bočný kryt upevnite z vnútornej strany so
skrutkou M5 x 10.
56
Montáž bočného krytu na zadnú stranu
TWIN bočný kryt naskrutkujte s 10 ks skrutiek
M5 x 10.
Upevnenie TWIN zbernice
Zbernicu TWIN pevne upevnite s 2 ks skrutiek
M5 x 10 na kryt.
Montáž krytu pre pripojenie peletových hadíc
Kryt pripojíte s 2 ks skrutiek M5 x 10.
Kontrola
vzdialenosti
a pripojením hadíc
medzi
krytom
Musí byť udržaná určitá vzdialenosť medzi
pripojením hadíc a krytom kotla.
57
Nastavenie
vzdialenosti
a pripojením hadíc
medzi
krytom
Nastavte rovnomerný odstup pripojenia a krytu
(povolením a opätovným dotiahnutím skrutiek).
Montáž gumených krytiek
Osaďte 2 ks gumených krytiek na otvory na ľavej
strane bočného krytu.
Umiestnenie
komory
izolácie
na
kryt
spaľovacej
Umiestnite izoláciu na kryt spaľovacej komory
TWIN.
Uzemňovací kábel pre pripojenie hadíc
Uzemnenie pripojíte neskôr na pripojenie hadíc,
medzi pripojenie hadíc a kryt.
58
Nasunutie a upevnenie predného krytu
Kryt nasuňte a upevnite s 2 ks skrutiek M5 x 10.
Vypnutie kotla hlavným vypínačom
Hlavný vypínač dajte do polohy OFF (0).
Pripojenie napájania kotla
Napájanie kotla: vedenie 3 x 1,52 s flexibilným
káblom 230 V AC / 50 Hz C13 A / L+N+PE
Kábel pripojte na zbernicu SH-C do portu S80.
Kabeláž
Všetky káble uložte do káblových kanálov
a kanály uzatvorte.
59
Montáž vrchného krytu TWIN
Kryt namontujete s použitím 4 ks skrutiek M5 x
10.
Montáž vrchného krytu kotla
Kryt osaďte a zaveste na dverný rám.
Dvomi skrutkami M5 x 10 naskrutkujte na dverný
rám, ale ešte nedoťahujte.
Kryt na zadnej strane kotla upevníte s podložkami
a 3 ks skrutiek M5 x 10.
Utiahnite skrutky v prednom dvernom ráme.
60
Nastavenie izolačných dverí
Natočením
magnetov
môžete
prispôsobiť
vzdialenosť medzi izolačnými dvermi a rámom.
Vloženie spodnej izolácie
Vložte spodnú izoláciu pod kotol.
Pripojenie nádoby na popol na TWIN
Pripojte nádobu na popol na TWIN a zaistite ju
tam.
Odstránenie ochrannej fólie
Odstráňte všetky ochranné fólie krytov.
Po dlhšej prevádzke kotla sa už tieto fólie
nedajú odňať bez poškodenia laku.
61
Uzemnenie hadíc na pelety
Na koncoch hadíc (saciu aj na odvod vzduchu)
odizolujte cca 5 cm uzemňovacieho vodiča.
Pri montáži namontujte kontakt hadíc od kotla ku
podávaču (zabraňuje vytvoreniu statického
náboja).
Pripojenie hadíc na kotol a uzemnenie
Pripojte hadice na pelety k prírubám na hornej
strane kotla pomocou svoriek (zo základného setu
pre podávač).
Ak je obtiažne nasunúť hadice, navlhčite
príruby vodou (nepoužívajte mazivá).
Pripojte uzemňovací vodič na oboch hadiciach
k žltozelenému uzemňovaciemu káblu.
Pripojenie hadíc peliet k podávaču v sklade
a uzemnenie
Odizolujte cca. 5 cm uzemňovacieho vodiča na
oboch koncoch peletových hadíc (sacej hadice,
hadice spätného vzduchu) a zahnite ich do hadíc.
Uzemňovací vodič musí mať dobrý kontakt
s prírubami na podávači, preto obrúste farbu /
povrchovú vrstvu na prírube.
Nasuňte hadice so svorkami na príruby
a pripevnite hadicu spätného vzduchu na ľavú
stranu a hadicu na dodávku peliet na pravú stranu.
Ak je obtiažne nasunúť hadice, navlhčite príruby
vodou (nepoužívajte mazivá).
Pevne utiahnite svorky na oboch hadiciach.
62
63
1 Pripojenie elektroniky HACK 20-90 kW
230 V AC zariadenia: 1,0²
1.1 Podmienky
Teplotné senzory: 0.5² do 1.0²
Ochrana napájania: C13
Napájanie pre priame pripojenie na výstup čerpadla:
max. 250 W všetky čerpadlá spoločne: max. 700 W
Pripojenie napájania: 3 x 1.5²
Kábel: HO5VV-F 3G 1.5
1.2 Zbernica SH-C1
Pripojenie zbernice SH-C1
64
Použite len flexibilný kábel s predpísaným prierezom!
(v opačnom prípade neplatí záruka na elektroniku
CAN Node
F35
F36
F37
S80 sieť
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89 WMS
S90 STB
S90 dvere
S91 odťah. ventilátor
S585
S92
S570
S580A
S580B
S581A
S581B
S582
S583
S584
S585
S586
S587
S588
X2
X3
a
CAN Bus prepínací uzol
poistka 230V, F6, 3A (elektronika)
poistka 230V, 500mA
poistka CAN Bus, 500mA
napájanie 1,52
hlavný vypínač
napájanie 230V (pre zbernicu PE-C / svorku S20 sieť)a
napájanie siete
voľný (digitálny výstup)
napájanie 230V (pre zbernicu GM-C / svorku S1)
dobíjacie čerpadlo horáka
spustenie
zmiešavač spiatočky
poistka nedostatku objemu vody
bezpečnostný teplotný obmedzovač (STB)
otvorenie izolovaných dverí (kontaktný snímač dverí)
odťahový ventilátor
špeciálna funkcia (poruchová správa/prepínací ventil solárneho zariadenia)a
lambda sonda
24V napájanie cez sieť
napájanie 24V (pre zbernicu GM-C / svorku S512)
CAN Bus (ak sú obe svorky CAN Bus obsadené, musí byť jumper pri X3 odpojený)
CAN Bus (ak sú obe svorky CAN Bus obsadené, musí byť jumper pri X3 odpojený)
voľný (analógový vstup)
servomotor hore
servomotor dole
odťahový ventilátor (počet otáčok)
voľný (digitálny vstup)
voľný (digitálny vstup)
voľný (digitálny vstup)
Boot Jumper
rezistor CAN Bus (rezistor musí byť vždy pripojený na konci CAN Bus)
funkcia a svorkové osadenie je závislé od konfigurácie zariadenia
svorky označené touto ikonou nie sú prekablované
65
1.3 Zbernica GM-C2
Pripojenie zbernice GM-C2
Kontakty označené s (X) nesmú byť spojené.
CAN Node
F1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S500 T1
S500 T2
S500 T3
S500 T4
S500 T5
S500 T6
S501 T7
S501 T8
S501 T9
66
CAN Bus prepínací uzol
poistka 24V, 500 mA
napájanie 230V (od zbernice SH-C, svorka S85)
čerpadlo kotla
dobíjacie čerpadlo zásobníka teplej vody (len pri prevádzke s akumulačnou nádobou)
externé čerpadlo / čerpadlo kolektoraa
vykurovací okruh 2: čerpadlo vykurovacieho okruhua
vykurovací okruh 2: zmiešavač vykurovacieho okruhua
vykurovací okruh 1: čerpadlo vykurovacieho okruhua
vykurovací okruh 1: zmiešavač vykurovacieho okruhua
rozšírená sieť
špeciálna funkcia (cirkulácia / špičkové zaťaženie horáka)a
kotol
spiatočka
horák
spaliny
snímač vonkajšej teploty
kolektora
teplá voda
akumulačná nádoba stred
akumulačná nádoba hore
S501 T10
S501 T11
S501 T12
S502 T13
S502 T14
S502 LD1
S503 T15
S503 T16
S503 LD2
S504
S505
S506
S507
S508A
S508B
S509
S510
S511
S512
S513
S514
X2
X3
X4
X5
X24
a
akumulačná nádoba dole
akumulačná nádoba dole solára
akumulačná nádoba hore solára
vykurovací okruh 1: ventila
voľný (vstup teploty)
voľný (LED výstup)
vykurovací okruh 2: ventila
primárna spiatočka (modul čerstvej vody)
voľný (LED výstup)
počet otáčok pre čerpadlo pri svorke S2
počet otáčok pre čerpadlo pri svorke S3
počet otáčok pre čerpadlo pri svorke S4
počet otáčok pre čerpadlo pri svorke S5
CAN Bus (ak sú obe svorky CAN Bus obsadené, musí byť jumper pri X9 odpojený)
CAN Bus (ak sú obe svorky CAN Bus obsadené, musí byť jumper pri X9 odpojený)
signálne vedenie (ku zbernici MK-E, svorka S517)a
dátový bus ku ETAtouch riadiacej jednotke
RS-485 Bus (digitálny izbový snímač)
napájanie 24V (od zbernice SH-C / svorky S580B)
prietok (modul čerstvej vody)a
voľný (analógový / digitálny vstup)a
CAN vedenie GND (len pri externom displeji)
Boot jumper
rezistor CAN Bus (rezistor musí byť vždy pripojený na konci CAN Bus)
rezistor RS-485 Bus (rezistor musí byť vždy pripojený na konci RS-485 Bus)
CAN vedenie +24V (len pri externom displeji)
funkcia a svorkové osadenie je závislé od konfigurácie zariadenia
svorky označené touto ikonou nie sú prekablované
67
1 Pripojenie elektroniky TWIN 20-26 kW
230 V AC zariadenia: 1,0²
1.1 Podmienky
Teplotné senzory: 0.5² do 1.0²
Ochrana napájania: C13
Napájanie pre priame pripojenie na výstup čerpadla:
max. 250 W všetky čerpadlá spoločne: max. 700 W
Pripojenie napájania: 3 x 1.5²
Použite len flexibilný kábel s predpísaným prierezom!
(v opačnom prípade neplatí záruka na elektroniku)
Kábel: HO5VV-F 3G 1.5
1.2 Zbernica PE-C2
Pripojenie zbernice PE-C2
Kontakty označené s (X) nesmú byť spojené.
F11
F12
F13
F14
F15
68
poistka 230V, T6, 3A (elektronika)
poistka 230V, T8A (sanie, zapaľovanie)
poistka 230V, T3, 15A (podávanie)
poistka CAN-Bus, 500mA
poistka 24V, 500mA
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30 STB
S30 popol
S30 rošt
S30 podpálenie
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S520
S521
S522
S523
S524
S525
S526
S527
S528
S529
S530
S531
S532
S534
S570
X3
X9
a
napájanie 230V (pre zbernicu SH-C, svorku S82)
zásobník
voľný
zapaľovanie
sacia turbína
S25 / NC musí byť spojený so zbernicou SH-C, svorkou S82 / LS
voľný (rozšírenie siete 230V)
voľný (čerpadlo/zmiešavač)
núdzový vypínač
podávaniea
zásobník
nádoba na popol
odpopolňovanie a rošt
podpálenie
voľný
odpopolňovanie a rošt
šnek dávkovača
voľný (digitálny výstup)
turbulátor
voľný (digitálny výstup)
špeciálna funkcia (poruchová správa/prepínací ventil solárneho zariadenia)a
prepínacia jednotka: nultý bod spínačaa (svorka S10)
prepínacia jednotka: pozícia spínačaa (svorka S11)
spätná správa turbulátora
tlakový snímač
voľný
vzduchová klapka
voľný
voľný (analógový vstup)
nádoba na pelety: snímač stavu naplnenia
voľný (napájanie 24V cez sieť)
voľný (napájanie 24V pre zbernicu)
CAN Bus (od zbernice SH-C, svorky S581B)
CAN Bus (ak sú obe svorky CAN Bus obsadené, musí byť jumper pri X9
odpojený)
CAN Bus prepínací uzol
voľný
Boot Jumper
rezistor CAN Bus (rezistor musí byť vždy pripojený na konci CAN Bus)
funkcia a svorkové osadenie je závislé od konfigurácie zariadenia
svorky označené touto ikonou nie sú prekablované
69
70
Dodávanie peliet
Umiestnenie skladu a kotolne
Pelety
sú
dodávané
pomocou
zásobovacieho vozidla a vháňané vzduchom do
skladu paliva. Zásobovacie vozidlo má väčšinou
čerpadlo s dĺžkou hadice do cca 20 m. Ak
potrebujete
dlhšiu
prípojku,
kontaktujte
dodávateľa peliet ohľadom technických možností.
Ak je to možné, sklad by mal byť v spojení
s vonkajšou stenou, pretože plniaca trysky by
mala byť prístupná zvonku.
Vozidla musia mať prístup najmenej 3 m na šírku
a 4 m na výšku. Vozidlo môže zásobovať iba v
prípade, ak je ulica a brána dostatočne široká.
Umiestnenie kotolne
Kontrola funkčnosti pred prvým plnením!
Pred plnením skladu otestujte funkčnosť
celého vykurovacieho systému a systém dopravy
peliet. Pre tento účelom uložte nejaké množstvo
peliet (balený produkt) do skladu v blízkosti
šneku.
Sklad naplňte až po úspešnom otestovaní. Keď je
dopravník prázdny, budete počuť hluk; prestane
po naplnení.
Pre vnútorné sklady je nutné vstup a výstup
spätného vzduchu predĺžiť na obvodovú stenu.
Kotolňa by mala byť taktiež s vonkajšou stenou
pre zaistenie priamej dodávky potrebného
vzduchu na spaľovanie do kotla. Pre interiérové
kotolne musí viesť kanál dodávky vzduchu z
kotolne do vonkajšej steny.
Šnek alebo nasávací dávkovač?
Vo všeobecnosti sa preferujú dávkovacie šneky,
pretože môžu úplne vyprázdniť sklad paliva.
Dávkovacie šneky sú dostupné do maximálnej
dĺžky až 5 m v 50 cm častiach.
Pre dávkovač s nasávacími sondami je optimálna
dĺžka skladu 4 m. Väčšia dĺžka môže spôsobiť
nadmerný nevyužitý priestor medzi nasávacími
sondami. S prepínacou jednotkou je možné
inštalovať až 4 nasávacie sondy.
71
Stavebnicový podávací šnekový systém
Podávanie so šnekom je preferovanejšie, pretože dokáže úplne vyprázdniť sklad. Podávací šnek môže
mať maximálnu dĺžku 5 m a je skladateľná po 50 cm.
72
Podávanie so 4 sacími sondami
Pri podávaní pomocou sacích sond činí maximálna dĺžka skladovacieho priestoru 4 m. Pri väčšej
dĺžke bude nevyužitá skladovacia kapacita medzi sacími sondami príliš veľká.
Ak sa používa prepínacia jednotka, je možné pripojiť až 4 sacie sondy.
73
Požiadavky na skladovací priestor Statické
požiadavky
Steny musia spĺňať statické požiadavky
hmotnostného zaťaženia peliet (násypná hmotnosť
650 kg/m³).
Je nutné dbať na dostatočnú pevnosť omietok, aby
odermi a odlupovaním neprišlo k znečisteniu
peliet
Ak sú tlaky konštrukcie šikmej podlahy
odvádzané do podlahy a nie do steny, v praxi sa
osvedčilo odborné ukotvenie okolitého múru s
nasledujúcimi hrúbkami stien:
Zistenie využiteľného skladovacieho objemu
Ak je namontovaný šnekový podávací systém,
šneky by mali ležať zásadne v pozdĺžnom smere
skladovacieho priestoru, aby bolo dosiahnuté
optimálne využitie priestoru. Pri maximálnej dĺžke
podávacieho šneku 5 m činí maximálna
vyčísliteľná dĺžka priestoru 6 m.
Kvôli požadovanému 40° priečnemu šalovaniu v
sklade poskytnú šírky skladovacieho priestoru nad
3 m pri normálnej výške len málo až takmer
žiadny využiteľný objem (to isté platí aj pri
podávaní pomocou sacích sond).
• betón, 10 cm, osvedčený (F90)
• murovacia tehla, 17 cm, omietka z obidvoch
strán (F90)
• steny z drevených stĺpov z trámov – 12 cm;
odstup 62,5 cm ; obojstranne opláštené drevený
materiálom /15-20 mm
Vyžaduje sa suchý sklad peliet
Pelety majú silnú absorpčnú schopnosť. Pri
kontakte s vodou alebo vlhkými stenami pelety
napučia, rozpadnú sa a stanú sa nepoužiteľnými.
• Sklad peliet musí zostať suchý počas celého roka
• Normálna vlhkosť vzduchu v bytovej výstavbe,
ktorá je podmienená počasím počas celého roka
nie je pre pelety nebezpečná
• Pri nebezpečenstve prechodne vlhkých stien
napr. (staré stavby) odporúčame, drevenú
predsadenú stenu alebo skladovanie v textilných
silách.
74
Na nasledujúcich stranách ukážeme
napríklad skladovací priestor so šnekovým
podávacím systémom. Ktoré požiadavky je nutné
splniť a ako skladovací priestor upraviť. Pre
vynášanie so sacími sondami, platia tie isté
pravidlá.
Výpočet zásoby peliet
Potrebná veľkosť skladu peliet
Pravidlo na určenie zásoby peliet v tonách:
vydeľte vykurovací výkon budovy 3.
Pre zásobu peliet v kubických metroch (m³),
vydeľte vykurovací výkon budovy 2.
Príklad pre rodinný dom s priemernou izoláciou a 12
kW vykurovacím výkonom:
12 kW/3 = 4 tony peliet na rok
12 kW/2 = 6 m³ peliet na rok
Výpočet zásoby peliet podľa aktuálnej spotreby
paliva
Pomocou aktuálnej spotreby paliva môžete zhruba
odhadnúť priemernú spotrebu peliet pomocou
konverzných faktorov nižšie.
Požadovaná veľkosť skladu je na základe
vykurovacieho výkonu. Použite pravidlo "delenia
vykurovacieho výkonu 2" na zistenie minimálneho
objemu skladu. Pre budovu s 12 kW vykurovacím
výkonom:
12 kW / 2 = 6 m³ minimálny objem skladu
Aby ste sa pripravili na studené zimy, sklad by
mal byť približne o 20% väčší ako je ročná spotreba.
Pre tento príklad to znamená, že je potrebný objem
skladu 7.2 m³. Použitím tohto objemu môžeme zistiť
potrebné rozmery miestnosti a dĺžku dávkovacieho
šneku.
Určenie dĺžky podávacieho šneku/skladu peliet
1.960 l vykurovacieho oleja x 2,04 = 4.000 kg peliet
Použitím tabuľky "Užitočné prierezy skladu peliet" na
predchádzajúcej strane môžeme určiť dĺžku šnekového
dopravníka pre množstvo uskladnených peliet. Táto
dĺžka taktiež určuje minimálnu dĺžku skladu peliet.
2.060 m³ zemného plynu x 1,94 = 4.000 kg peliet
Príklad: Miestnosť so šírkou 2 m a výškou 2,4 m:
2.960 l LPG x 1,35 = 4.000 kg peliet
Tabuľka udáva použiteľný prierez 2,9 m².
1.560 kg LPG x 2,56 = 4.000 kg peliet
Objem uskladnených peliet v príklade vyššie je 7,2 m³:
2.660 kg koksu x 1,50 = 4.000 kg peliet
=> 7,2 m³/2,9 m² = 2,5 m dĺžka
Príklad pre rodinný dom s priemernou izoláciou a
vykurovacím výkonom 12 kW:
Geotermálne
indexom 3,4
tepelné
čerpadlo
s
výkonnostným
5.700 kWh elektrickej energie x 0,70 = 4.000 kg peliet
Vzduchové/vodné tepelné čerpadlo s výkonnostným
indexom 2.1
Potrebný je šnekový dopravník s dĺžkou 2,5 m.
Príklad: Miestnosť so šírkou 2,8 m a výškou 2,4 m:
Užitočný priemer je 3,59 m² s dĺžkou šnekového
dopravníka:
=> 7,2 m³ / 3,59 m² = 2,0 m dĺžka
9.500 kWh elektrickej energie x 0,42 = 4.000 kg peliet
Vykurovací hodnota a hustota peliet
Vykurovacia hodnota peliet = 4,9 kWh/kg
Hustota peliet = 650 kg/m³
2 kg peliet = 1 l extra ľahkého vykurovacieho oleja
Šnek by mal byť orientovaný pozdĺž dlhšej osi
miestnosti. Čím užšia je miestnosť, tým menej
priestoru sa stratí pod 40° sklonenou podlahou. Dĺžka
skladu peliet bez prekážok by mala byť najmenej o 100
mm dlhšia ako je šnekový dopravník.
Šnekový dopravník môže byť bez problémov až o 0,6
m kratší ako je sklad. Ak je v sklade taktiež naklonená
zadná strana, dopravník môže byť kratší až o 1,5 m.
75
Montáž plniacich hrdiel do krátkej steny
skladovacieho priestoru
Dve hrdlá sa montujú predovšetkým do krátkej
obvodovej steny skladovacej miestnosti 20 cm
(stred rúry) pod stropom. Jedno na vháňanie peliet
a druhé pre odvod spätného prašného vzduchu.
Oproti hrdlu na vháňanie sa namontuje
protinárazová ochranná rohož, aby zabránila
roztriešteniu peliet o stenu a tiež poškodeniu
omietky.
Vstavanie plniacich hrdiel
Plniace hrdlá musia byť v stene pevno ukotvené,
aby odolali nárazom hadice cisterny, a aby sa pri
napojení hadice nepretočili. Mali by byť osadené
vodorovne 20 cm (stred rúry) pod strop
skladovacej miestnosti, aby sa pelety pri vháňaní
nenarážali o strop. Aby mohli byť plniace hrdlá
v hladkých otvoroch alebo s kanálovej rúre
vytvorených výrezoch osadené bez rizika
pretočenia, sú ETA plniace hrdlá vybavené
prírubou, ktorá prenáša tlak cez štyri hmoždenky
priamo do steny. ETA plniace hrdlá s priemerom
100 mm presne sedia do výrezov, ktoré boli
vytvorené kanálovou rúrou s priemerom 110 mm.
Mierna medzera medzi hrdlami a múrom sa utesní
pomocou silikónu, väčšia medzera sa vyplní
penou.
Len vo výnimočnom prípade v pozdĺžnej stene
Vo výnimočnom prípade, ak nie je z vonku
prístupná krátka stena skladovacej miestnosti,
môžu byť umiestnené plniace hrdlá do pozdĺžnej
steny, na každú polovicu miestnosti jedno hrdlo s
oproti ležiacou protinárazovou ochrannou
rohožou. Nevýhodou je, že asi v polovici času
vháňania musia byť hadice prepojené.
Plniace hrdlá pod úrovňou terénu
Ak budú plniace hrdlá osadené pod terénom, je
nutné dávať pozor na to, aby mohla byť hadica zo
šachty vedená priamočiaro.
Pre dotiahnutie spojok, s dĺžkou páky asi
30 cm, vyžaduje pracovný priestor s uhlom 120°.
Uzemnenie proti elektrostatickému náboju
Plniace spojky s uzemňovacím vedením
6 mm² pripojte na uzemnenie domovej
elektroinštalácie.
76
Zásuvka pre ventilátor dodávateľa peliet
Predĺženie plniacich vedení
Užitočná je zásuvka 230 V (istenie C-13A)
v blízkosti plniacej spojky pre nasávací ventilátor
dodávateľa peliet.
ETA plniace hrdlá sú vyrobené z hliníkovej rúry
100 x 2 mm a môžu byť predĺžené podľa potreby.
Ak sa môže cisternové vozidlo priblížiť veľmi
blízko k plniacim hrdlám, a tým svoju možnú
dopravnú vzdialenosť (30 m) nevyčerpá mimo
domu, vháňacie vedenia s dĺžkou až do 20 m nie
sú žiadnym problémom. Výškové rozdiely
podlažia môžu byť bez problémov prekonané,
u krátkeho vedenia až dve poschodia.
POZOR! Pred plnením vypnite kotol
Väčšinou je úradom alebo kominárskym zväzom
predpísané, aby bolo toto upozornenie viditeľne
umiestnené na kryt plniacich hrdiel. Klapky a
posuvné uzávery proti spätnému prehoreniu a pred
spaľovacím priestorom kotla sú počas prevádzky
otvorené. Tak by mohli byť nasávané počas
prevádzky kotla horúce spaliny do dráhy letu
peliet (podtlakom v sklade paliva) alebo vzduch
vyfukovaný cez dráhu paliva (pretlakom v sklade
paliva). Oboje môže zapríčiniť požiar. Vlastne by
mal byť kotol odstavený už dve hodiny pred
plnením, pretože klapky a posuvné uzávery proti
spätnému prehoreniu nie sú vždy vzduchotesne
uzatvorené. Preto by sa pri plnení nemal v kotle
nachádzať oheň.
Bezpečnostný dávkovač paliva je lepší ako
ceduľa s upozornením
Pretože bezpečnosť proti spätnému prehoreniu
nášho ETA kotla nenechávame náhode, všetky
ETA kotly na pelety sme vybavili bezpečnostným
dávkovačom paliva, u ktorého nie je ani počas
prevádzky žiadne otvorené spojenie medzi
spaľovacím priestorom a skladom peliet. Hoci sa
odstavenie ETA kotla na pelety počas plnenia
skladu nevyžaduje, napriek tomu kotol odstavte,
ak vás o to požiada vodič cisternového vozidla.
Predĺženie pomocou hliníkových rúr
• Pre plniaci systém môžu byť použité výlučne
hliníkové rúry. V žiadnom prípade sa nesmú
používať plastové rúry (riziko elektrostatického
náboja).
• Plniaci systém musí byť bezpodmienečne
uzemnený proti elektrostatickému náboju.
• Použité plniace systému musia byť na vnútornej
strane priechodné a hladké, nepoužívajte paralelne
ovinuté rúry zo vzduchotechniky.
• Ak sa použijú oblúky, tak by sa mali použiť
minimálne 5d-oblúky (rádius zakrivenia činí 5násobok rádiusu rúry). Alternatívou môžu byť 90°
zahnutia aj pomocou dvoch 45° oblúkov s rovným
kusom medzi nimi.
• Plniaci systém by nemal končiť oblúkom. Aby
bolo dosiahnuté priame vyfukovanie peliet, je
potrebný po oblúku rovný kus rúry s minimálnou
dĺžkou 50 cm.
77
Tesniace, protipožiarne dvere T30
U skladovacieho množstva do 6.500 kg
neexistujú v Nemecku žiadne protipožiarne
technické požiadavky na dvere alebo svetlíky do
skladu peliet. Dvere a svetlíky musia smerovať
von a musia byť vybavené proti prachovým
tesnením.
Dvere alebo svetlíky, ktoré vedú do skladu peliet
musia mať namontované na vnútornej strane
drevené dosky (hrúbka 30 mm s drážkou a
pružinou), aby pelety netlačili na dvere alebo
svetlík, resp. aby sa dvere dali otvárať. Zámok
dverí je nutné zvnútra uzavrieť tak, aby
neprepúšťal prach. Na rozdiel od rozšíreného
návodu k montáži nesmie byť kľuka dverí z
vnútornej strany odstránená. Dvere musí byť
možné v núdzovom prípade zvnútra otvoriť.
Potrubia, ktoré nie je možné odstrániť musia
byť obložené a vedenie studenej vody
zaizolované proti roseniu
Ak sú náklady na odstránenie existujúceho
potrubného vedenia studenej vody príliš vysoké,
je nutné potrubie zaizolovať proti tvorbe
kondenzovanej vode, aby sa bezpečne potlačili
škody spôsobené vlhkosťou, ktorá pochádza z
kondenzovanej vody. Potrubia, ktoré sú pri plnení
v dráhe letu peliet, predovšetkým potrubia pod
stropom je nutné obložiť. Je nutné dbať na to, aby
boli pelety chránené plechom.
Sklad peliet bez vedení
Elektroinštalácie zabezpečené proti explózii
V sklade peliet by sa nemali nachádzať ani
vodovodné potrubia, ani elektrické vedenia. Voda
z prasknutého potrubia zapríčiní napučanie peliet.
Nezaizolované časti elektroinštalácie môžu
vyvolať výbuch prachu.
V sklade peliet sa nesmú nachádzať žiadne
elektroinštalácie ako sú spínače, osvetlenie,
rozdeľovacie zásuvky atď. Nevyhnutné inštalácie
je nutné zabezpečiť proti výbuchu (vzduchotesné,
vodotesné) a v dráhe letu peliet musia byť
chránené proti poškodeniu. Rozdeľovacie
zásuvky, ktoré nie je možné preložiť, by mali byť
aspoň vyplnené penou, aby bola každá neobalená
plocha izolovaná od článkov pod napätím.
78
Šikmá podlaha
V skladovacej miestnosti je potrebná šikmá
podlaha so sklonom 40°, aby bolo možné
uskladnené pelety celkom odobrať. Platí pre
podávacie šneky, ako aj pre sacie sondy.
Konštrukcia šikmej podlahy pre skladovaciu
miestnosť
Pre šikmé podlahy sa osvedčili trojvrstvové lepené
dosky k šalovaniu betónu s hrúbkou 27 mm. Ale
je možné použiť aj neohobľované drevené dosky s
hrúbkou 25 mm, ktorých povrch je obložený
hladkým plastovým laminátom.
Šikmá podlaha by mala byť vzhľadom na
okolité steny tesná, aby pelety neprepadávali do
prázdneho priestoru. Podperná konštrukcia sama
nesmie k stenám priliehať, pretože staticky často
nedostatočne dimenzované steny takýto veľký tlak
neudržia.
Šikmá podlaha musí udržať hmotnostnú záťaž
peliet
(násypná
hmotnosť
650
kg/m³).
Vychádzajúc z bežne dostupných šalovacích tabúľ
so šírkou 100 cm, by ste mali pre podpernú
konštrukciu zvoliť odstup rámu 50 alebo 100 cm.
Pre tieto odstupy sú vo vedľajších tabuľkách
uvedené požadované hrúbky hranolového dreva v
závislosti na šírke priestoru.
Šnekový kanál osádzajte do prechodu múrom
s mäkkým materiálom (zvuk v tuhej látke)
Zvuk, ktorý vydávajú šneky nad priečnou stenou
skladovacieho priestoru sa môže prenášať do
domu. Aby sa tomu zabránilo, je nutné šnekový
kanál v prechode múrom obaliť mäkkým
materiálom (minerálnou vlnou). V žiadnom
prípade šnekový kanál nezabetónujte do betónovej
steny bez zvukovej izolácie!
Malé skladovacie
skladom
priestory
s
rezervným
V malých
skladovacích
priestoroch je možné šikmú
podlahu skrátiť. Na takto
získanej ploche zostanú
pelety ležať ako rezerva,
keď sa hlavný priestor
vyprázdni, môžu sa ručne
zhrnúť dole. Nevýhodou tejto varianty je to, že
rezervná miestnosť musí byť minimálne každé 3
roky vyprataná, aby sa v nej nehromadil prach a
roztrieštené alebo vlhké pelety.
79
80
81
82
Download

Návod na inštaláciu