INŠTALAČNÁ A POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA –
REGULÁTOR VYKUROVACIEHO TELESA HR 80
INŠTALÁCIA
PREHĽAD A POUŽITIE
INŠTALÁCIA ADAPTÉRU
Odstráňte starý regulátor.
Zvoľte požadovaný adaptér.
Otvorte požadovaný adaptér a zatlačte ho na ventil až na doraz.
Adaptér pri tom otáčajte, až kým nedosadne na miesto.
Ak je pribalené k adaptéru:
Utiahnite maticu na adaptéri alebo vložte západku adaptéru.
Bezdrôtová digitálna hlavica na vykurovacie telesá HR 80 je komponentom zónového regulačného systému. Je ju možné inštalovať na všetky
bežné termostatické ventily. Pretože je ventil samostatná jednotka,
nehrozí žiaden únik vody z vášho vykurovacieho systému.
Požadovanú teplotu môžete meniť:
INŠTALÁCIA NÁSADY NA VENTIL
• Ručne nastavovacím kolieskom na obslužnej časti hlavice
• Centrálnou riadiacou jednotkou
Ventily Honeywell-Braukmann, MNG, Heimeier, Junkers, Landis
& Gyr „Duogyr“ nevyžadujú adaptér. Adaptéry pre ventily
Oventrop, Danfoss, Herz a Vailant nájdete v časti „Doplnkové
zariadenia a súčiastky“.
OBSAH DODÁVKY
1 Riadiaca časť
2 Násada na ventil
3 Adaptér Danfoss RA
1. Nastavovacie koliesko násady
na ventil točte proti smeru
hodinových ručičiek dokým
výstupok nastavovacieho
kolieska (1) nedosadne
na doraz (2) telesa.
4 Batérie
5 Adapter Caleffi
2. Nasuňte násadu na ventil
vykurovacieho telesa.
DOPLNKOVÉ ZARIADENIA A SÚČIASTKY
Pre ventily Oventrop, Herz, Danfoss, Vaillant a Caleffi je možné získať nasledovné adaptéry/násadce na ventily:
Značka
3. Nasuňte kovovú ryhovanú
maticu (3) na závit ventilu
vykurovacieho telesa.
4. Kovovú maticu dotiahnite
napevno bez použitia náradia.
Objednávacie Adaptér/násada na ventil
číslo
Oventrop HU 01
073341076
(Ryhovaná matica M30x1)
Herz HU 02
(Ryhovaná matica M28)
073341725
Sada Danfoss - adaptér
EVA 1-Danfoss
072031201
Tip: Najjednoduchšie skontrolujete správnosť inštalácie násady
na ventil so zapnutým vykurovaním. Vykurovacie teleso sa
pri správnej montáži násadca na ventil zahreje (nastavovacie
koliesko je na ľavom doraze).
AKTIVÁCIA PÁROVACIEHO REŽIMU
Regulátor vykurovacieho telesa komunikuje s centrálnou
riadiacou jednotkou bezdrôtovo.
Pri výbere prevádzkového umiestnenia dbajte na to,
aby ste dodržali odstup 1-2 m od bezdrôtových
prístrojov ako sú bezdrôtové slúchadlá, bezdrôtové
telefóny podľa štandardu DECT.
Nové komponenty regulačného systému samostatnej miestnosti
musia byť priradené centrálnej riadiacej jednotke pred tým, ako
budú spustené do prevádzky. Tento postup sa nazýva Párovanie.
POZOR!
RAV
(sivý)
Vaillant adaptér
EHA 1VAI
072031082
Caleffi
–
RA (biely)
(V balení)
RAVL
(čierny)
Najprv si prečítajte všetky pokyny pre párovanie, až potom ich
vykonajte. Prevádzka párovania je aktívna na diaľkovej hlavici
maximálne 4 minúty.
V balení
Riadiacu časť umiestnite do bezprostrednej blízkosti
príslušného násadca na ventil
RIADIACE ČASTI A DISPLEJ
1
34
1 Displej: ukazuje nastavenú
požadovanú teplotu a informácie
o zariadení.
5
6
4 Symbol pre oddelenie riadiacej
časti a násady na ventil.
Tlačidlo párovania (1) držte stlačené približne jednu sekundu
a potom pustite:
a na 30 sekúnd
Pri pustení tlačidla bliká symbol
sa ukáže číslo softvérovej verzie zariadenia.
5 Požadovaná teplota.
2 Nastavovacie koliesko na riadiacej 6 Symbol pre dosiahnutú hodnotu,
časti: umožňuje manuálne nastavektorá prichádza z centrálnej riadianie požadovanej teploty.
cej jednotky (voliteľný).
3 Symbol pre bezdrôtové
rádiové prepojenie na centrálnu
riadiacu jednotku.
1
Ak majú byť súčasne v jednej miestnosti aktivované viaceré
diaľkové hlavice:
Postupne za sebou stlačte tlačidlo párovania na všetkých
vykurovacích telesách.
Aktivujte párovanie na centrálnej riadiacej jednotke
(pozri návod na obsluhu centrálnej riadiacej jednotky).
VÝMENA BATÉRIÍ
Ak sa na displeji objaví nápis Batt, je nutné vymeniť obidve batérie.
Ak sú batérie skoro vybité, hlavica úplne otvorí
termostatický ventil.
Ak sú batérie vymenené po úspešnom párovaní,
na displeji sa objaví
Počas párovania sa nepretržite zobrazuje na displeji
regulátora vykurovacieho telesa symbol .
Zobrazí sa:
Regulátor vykurovacieho telesa prijíma údaje z centrálnej
riadiacej jednotky. Tento proces môže trvať až 4 minúty.
Diaľková hlavica čaká na údaje od centrálnej riadiacej
jednotky. (Pozri časť „Aktivácia párovacieho režimu“)
1. Otvorte priestor na batérie.
Chybné párovanie
Ak symbol zhasol, párovanie sa nepodarilo. Vykonajte
nasledovné opatrenia:
2. Ak je to potrebné,
vyberte vybité batérie.
3. Vložte nové batérie
do priestoru na batérie. Uistite
sa, že je pólovanie v poriadku.
Odstráňte rušivé/cloniace zariadenia, napr. bezdrôtové
slúchadlá, bezdrôtové telefóny, reproduktory, ovládače
na otváranie garáží.
Opakujte párovanie.
4. Zavrite priestor na batérie.
Ak sa v normálnej prevádzke objaví symbol , nie je potrebné
vykonať párovanie nanovo. Je možné, že centrálna riadiaca
jednotka má vybité batérie. Po výmene batérií sa HR 80
automaticky zosynchronizuje.
Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Musia byť
vrátené na základe miestnych zákonných požiadaviek.
Vždy vymeňte obidve batérie. Používajte iba 1,5
V alkalické batérie typu LR06.
Požadovaná teplota sa na regulátore vykurovacieho
telesa automaticky nastaví na 20°C.
NÚDZOVÁ OBSLUHA PRI VYBITÝCH BATÉRIÁCH
DOKONČENIE MONTÁŽE DIAĽKOVEJ HLAVICE
1.
Blokovacím gombíkom na
riadiacej časti otáčajte dokým
hrot nebude ukazovať nahor.
Zablokovanie pre násadu
na ventil sa otvorí.
2.
Nasuňte riadiacu časť
na násadec na ventil.
3.
1. Oddeľte riadiacu časť
od násady na ventil.
2. Termostatický ventil otvorte
(v smere znamienka +)
ručne, nastavovacím
kolieskom na násade
na ventil, alebo zatvorte
(v smere znamienka -).
ZÁKLADNÝ PREVÁDZKOVÝ REŽIM A PREVÁDZKOVÝ
REŽIM PLNÉHO ZDVIHU
Otočte blokovacím
gombíkom do strany.
Ak chcete hlavicu prepnúť z jedného režimu do druhého,
stlačte tlačidlo párovania (pozri časť „Aktivácia párovacieho
režimu“) až kým sa na displeji nezobrazí požadovaný režim.
Základný prevádzkový režim
HR 80 nastavuje optimálny zdvih ventilu na reguláciu teploty
v miestnosti.
Riadiaca časť a násadec na ventil sú teraz pevne spojené.
. Hlavica je pripravená
Z displeju HR 80 zmizne symbol
na prevádzku.
Prevádzkový režim plného zdvihu
Ak sa ide použiť plný zdvih ventilu alebo ak sa ventil
nezatvára úplne, musíte nastaviť HR80 do full plného
prevádzkového režimu.
Pre rozdelenie riadiacej jednotky a násady na ventil postupujte
v opačnom poradí.
V prevádzkovom režime plného zdvihu full sa skráti výdrž batérií.
OBSLUHA
RESET NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE
Každá zmena požadovanej teploty platí dovtedy, kým nebude
automaticky zmenená časovým programom.
Požadovaná teplota je takto nastavená a regulovaná
centrálnou riadiacou jednotkou. Podrobnosti sú uvedené
v návode na obsluhu pre centrálnu riadiacu jednotku.
ZMENA POŽADOVANEJ TEPLOTY NASTAVOVACÍM KOLIESKOM
Otočte nastavovacím kolieskom na riadiacej časti, až kým sa
na displeji neobjaví vami požadovaná teplota (5 – 30°C).
Rozsah pre požadovanú teplotu (štandardný rozsah: 5 – 30°C) je
možné obmedziť centrálnou riadiacou jednotkou.
Úplné otvorenie alebo zatvorenie termostatického ventilu:
Otáčajte nastavovacím kolieskom , až dokým sa na displeji
neobjaví „OFF“ (zatvorené) alebo „ON“ (otvorené). (Ak sú
nastavené obmedzenia teploty, „ON“/“OFF“ sa nezobrazí.)
2
Oddeľte riadiacu časť od násady na ventil, pozri časť
„Dokončenie montáže diaľkovej hlavice“.
Vyberte batérie.
Stlačte a držte tlačidlo párovania a zároveň vložte batérie
(pozri časť „Aktivácia párovacieho režimu“).
Pripojte riadiacu časť k násade na ventil.
LIKVIDÁCIA (SMERNICA OEEZ 2002/96/ES)
AUTOMATICKÉ FUNKCIE
Na konci životného cyklu odovzdajte produkt na likvidáciu
v príslušnom zbernom dvore na recykláciu. Nezahadzujte
produkt do bežného domového odpadu. Produkt nespaľujte.
FUNKCIA OTVORENÉ OKNO
Ak otvoríte okno a teplota prudko klesne, diaľková hlavica zatvorí
termostatický ventil, aby usporil energiu. Na displeji sa potom
objaví hlásenie
. Keď teplota opäť stúpne, najneskôr po 30
minútach sa diaľková hlavica opäť vráti do normálneho chodu.
Funkciu otvoreného okna môžete vypnúť na centrálnej riadiacej
jednotke.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba energie (standby)
Spotreba energie (pohon aktívny)
Presnosť regulácie
Trieda ochrany
Teplota okolia
Skladovacia teplota
Vlhkosť
Rozmery (D x Š x V)
Váha
Normy CE
OCHRANA PROTI ZLYHANIU VENTILU
Ak sa ventil úplne neotvorí počas 2 týždňov ani raz, regulátor
vykurovacieho telesa ventil rýchlo úplne otvorí a zatvorí. Tým sa
predchádza možnému zaseknutiu ventilu. Na displeji sa vtedy
zobrazí cycle. Dvojtýždňový cyklus začína v momente keď je
riadiaca časť pripojená k ventilu.
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Ak teplota klesne pod 5°C, digitálna hlavica nastaví
termostatický ventil konštantne na 5°C.
Na centrálnej riadiacej jednotke môžete hodnotu ochrany
pred mrazom (štandardne 5°C) nastaviť aj na inú hodnotu.
Ochrana pred mrazom nefunguje v prípade vybitých batérii alebo
pri demontovanej riadiacej časti.
0.15 mW
105 mW
0.7 °C
IP30
0 °C ... +50 °C
–20 °C ... +70 °C
5 – 95 % rel. vlhkosti
100 x 50 x 80 mm
220 g, s batériami
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 300-220
EN 301-489
Hlavica na vykurovacie telesá HR 80 je certifikovaná v súlade s eu.bac.
STAVOVÁ SPRÁVA E3
Ak sa na displeji zobrazuje symbol e3 , motor HR80
sa nemôže hýbať.
SERVISNÝ REŽIM (LEN PRE INŠTALATÉROV)
V servisnom režime sa preverí bezdrôtové spojenie medzi
diaľkovou hlavicou, centrálnou riadiacou jednotkou
a prijímačom.
Oddeľte riadiacu časť od násady na ventil (pozri časť
„Dokončenie montáže diaľkovej hlavice“)
Otáčajte )nastavovacím kolieskom, až pokiaľ sa na displeji
neobjaví on (otvorené)
Nastavovacie koliesko otáčajte ďalej o dve celé obrátky
(720°). Na displeji sa objaví TesT. Servisný režim je aktívny.
Diaľková hlavica vyšle testovacie správy na všetky dostupné
prijímače (napr. HC60ng).
Stlačte tlačidlo párovania.
Regulátor vykurovacieho telesa je pripravený prijímať
testovaciu správu z centrálnej riadiacej jednotky.
Prvé dve čísla na displeji označujú počet prijatých
testovacích signálov. Číslo vpravo označuje intenzitu poľa
(1=dostačujúca intenzita poľa, 5=veľmi silná intenzita poľa)
Deaktivácia servisného režimu:
Podržte stlačené tlačidlo párovania po dobu 5 sekúnd alebo
počkajte 5 minút alebo vyberte batérie a znovu ich vložte.
Servisný režim je deaktivovaný.
Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell
Technologies Sàrl, Rolle, Z.A.La Pièce 16, Switzerland by its Authorized
Representative:
Honeywell s.r.o.
Mlynské nivy 71,P.O.BOX 75, 820 07 Bratislava
tf: +421 2 322 622 11
fax: +421 2 322 622 55, 4
www.honeywell.sk
http://products.ecc.emea.honeywell.com/slovakia
Právo na zmeny vyhradené.
Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce vydania.
MU2H0349GE51 R1209E
3
Download

Návod na inštaláciu/uvedenie do prevádzky (slovensky