Implementačná agentúra
pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V NAŠEJ OBCI
Od 15. januára 2015 môžu občania obce Zlaté využiť služby pracoviska terénnej sociálnej
práce sídliace v budove Obecného úradu na poschodí.
Kto môže využiť naše služby:
• občania, ktorí sú odkázaní na pomoc v sociálnej oblasti
•
•
•
•
•
osoby ZŤP
starší ľudia
sociálne znevýhodnení občania
osoby v ťažkej životnej (sociálnej) situácii
deti a mládež
Aké služby poskytujeme:
• asistencia a pomoc pri predpise a výbere liekov starším občanom,
• pomoc pri zabezpečení stravovania pre starších občanov,
• podpora a vytváranie aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času a zdravého životného štýlu
• asistencia pri písaní životopisov, žiadostí do zamestnania, motivačných listov a pod.
• asistencia pri vyhľadávaní, sprostredkovaní a realizácii rekvalifikácie
• poradenstvo pri legalizácii a vysporiadaní pozemkov, pri zmene vlastníka nehnuteľnosti a/alebo
predaj a kúpa nehnuteľnosti a/alebo pozemku,list vlastníctva, zápis do katastra nehnuteľností a pod.,
• poradenstvo, asistencia a riešenie problematických vzťahov medzi susedmi
• podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí
• asistencia, motivácia a sprevádzanie pri riešení problémov spätých s drogovou závislosťou,
alkoholizmom, gamblerstvom
• motivačné a prevenčné aktivity v súvislosti s tzv. drobnou kriminalitou
• prevencia problémového správania
• poradenstvo a objasňovanie faktúr, zúčtovaní ; objasňovanie a poradenstvo týkajúce sa
splátkového predaja
• asistencia a sprevádzanie pri komunikácií s exekútorom, bankami, súdom a ďalšími inštitúciami
zapojenými do procesu riešenia exekúcie,
• poradenstvo a vysvetlenie výziev, povinností vyplývajúcich z exekúcie,
• asistencia, poradenstvo a sprevádzanie týkajúce sa zablokovania bankových účtov
• motivácia, poradenstvo a sprevádzanie v súvislosti s vyšetreniami v pedagogicko-psychologickej
poradni
• asistencia a poradenstvo v súvislosti so žiadosťami o prijatie, ukončenie, prerušenie štúdia
• poradenstvo pri vybavovaní príspevku na bývanie, náhradného bývania a pomoc s umiestnením
do náhradného bývania (zariadenia pre seniorov, domovov sociálnych služieb, zariadení sociálnych
služieb)
• poradenstvo pri vybavovaní kompenzačného príspevku,asistencia pri vybavovaní opatrovateľského
príspevku, asistencia pri získaní alebo výmene preukazu ZŤP
• poradenstvo a asistencia v súvislosti s príspevkami súvisiacimi so sociálnym zabezpečením,
napríklad: zaopatrovací príspevok,aktivačný príspevok,rodičovský príspevok, dávky v hmotnej núdzi,
pozastavenie príspevkov, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, odvody do zdravotnej poisťovne
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Priestor na Vašu príležitosť !
www.iazasi.gov.sk
Download

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V NAŠEJ OBCI